ISO 9001:2000 Wymagania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISO 9001:2000 Wymagania"

Transkrypt

1 ISO 9001:2000 Wymagania

2 Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS AS 9000 TL 9000 AQAP ISO HACCP ISO Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania systemów zarządzania jakością. Do stosowania przez wszystkie organizacje bez względu na rodzaj, wielkość i dostarczane przez nie wyroby. Opracowane przez zrzeszenia producentów samochodów Chrysler, Ford, General Motors (QS) oraz VW (VDA). Zbiór wymagań adresowany przede wszystkim do dostawców części do produkcji, części zamiennych oraz materiałów. Uznana przez niektóre organizacje jako oficjalny zbiór wymagań dotyczących systemów zarządzania jakością dla dostawców branży motoryzacyjnej. Opracowany przez ISO w celu ujednolicenia wymagań w zakresie zarządzania jakością dla przemysłu motoryzacyjnego. Zachowana struktura wymagań jak w ISO 9001:2000; uzupełniona jedynie o wymagania specyficzne dla branży motoryzacyjnej. Dla przemysłu lotniczego Dla telekomunikacji Dla przemysłu zbrojeniowego Dla służby zdrowia Dla przemysłu spożywczego; uzupełnia wymagania nory ISO 9001 o tzw. analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych.

3 RODZINA NORM SERII ISO 9000 ISO 9000 opisuje podstawy i terminologię dotyczącą systemu zarządzania jakością ISO 9001 specyfikuje wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością ISO 9004 podaje wytyczne doskonalenia funkcjonowania organizacji ISO podaje wytyczne dotyczące audytowania systemu zarządzania jakością

4 Cechy systemów zarządzania jakością zgodnych z wymaganiami ISO 9001 Kompleksowość i uniwersalność: zawierają wszystkie elementy niezbędne do utworzenia efektywnego SZJ, można je stosować w organizacjach dostarczających na rynek diametralnie różne produkty (wyroby, usługi), Elastyczność: pozostawiają organizacji ostateczną odpowiedzialność za dobór metod i narzędzi zarządzania jakością, Oparcie na dobrym zapleczu organizacyjnym: są wspierane przez organizacje uznawane powszechnie jako forum do wprowadzania w normie zmian, dokonywania niezależnych ocen SZJ, przechowywania wykazu wszystkich organizacji posiadających certyfikat SZJ itp., Obiektywność: ocena zgodności SZJ funkcjonującego w organizacji z normą odniesienia modelu jest poufna, profesjonalna i oparta na interpretacji znanej wszystkim zainteresowanym.

5 Podstawy wymagań wg ISO 9001:2000 (8 zasad zarządzania jakością) 1. zorientowanie na klienta: pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów i dlatego należy starać się jak najpełniej zrozumieć ich oczekiwania, 2. przywództwo: kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju, określa spójne cele jakościowe oraz tworzy środowisko wewnętrzne sprzyjające osiąganiu postawionych celów, 3. zaangażowanie ludzi: najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie. Dlatego należy dokładać wszelkich starań aby w organizacji mogli w pełni realizować swoje uzdolnienia, 4. podejście procesowe: skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów. Dlatego należy zidentyfikować i opisać wszystkie procesy realizowane w organizacji, określić ich sekwencje i wzajemne oddziaływania, metody wspomagające ich prawidłowy przebieg oraz kryteria pozwalające na ich skuteczne monitorowanie i nadzorowanie, 5. systemowe podejście do zarządzania: zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami, 6. ciągłe doskonalenie: stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów, 7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji: podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji. 8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami: tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej

6 Model podejścia procesowego K L I E N T W y m a g a n i a CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarządzanie zasobami Odpowiedzialność kierownictwa Pomiary, analiza doskonalenie S a t y s f a k c j a K L I E N T Realizacja wyrobu WYRÓB

7 Klienci orientacja na klienta Każda organizacja powinna być świadomie zorientowana na spełnienie wymagań czterech grup klientów: klientów zewnętrznych, dobrowolnie i zazwyczaj z wyboru nabywających jej produkty, klientów wewnętrznych - pracowników organizacji, których kompetencje, zaangażowanie, kreatywność, satysfakcja itp.. stanowią decydują o osiąganiu celów, klientów zewnętrznych z konieczności, do których docierają niepożądane efekty działalności organizacji (np. odpady produkcyjne), społeczeństwo - akcjonariusze, dostawcy, sfera budżetowa, lokalna społeczność... Wszystkie wymienione grupy stawiają organizacji pewne wymagania, mają wobec niej jakieś oczekiwania. Stałe spełnianie tych wymagań a nawet przewyższanie oczekiwań -należy wg TQM, do podstawowych zadań organizacji.

8 System Zarządzania Jakością wg normy PN-ISO 9001: Zakres normy 2. Norma powołana 3. Terminy i definicje 4 System zarządzania jakością 7 Realizacja wyrobu 4.1. Wymagania ogólne 7.1 Planowanie realizacji wyrobu 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 7.2 Procesy związane z klientem 5 Odpowiedzialność kierownictwa 7.3 Projektowanie i rozwój 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 7.4 Zakupy 5.2 Orientacja na klienta 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi 5.3 Polityka jakości 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów 5.4 Planowanie 8 Pomiary, analiza i doskonalenie 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i 8.1 Postanowienia ogólne komunikacja 5.6 Przegląd zarządzania 8.2 Monitorowanie i pomiary 6 Zarządzanie zasobami 8.3 Nadzór nad wyrobem niezgodnym 6.1 Zapewnienie zasobów 8.4 Analiza danych 6.2 Zasoby ludzkie 8.5 Doskonalenie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy

9 4. System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące dokumenta -cji W celu wprowadzenia SZJ organizacja powinna: a) zidentyfikować procesy, które powinny być objęte systemem zarządzania jakością b) określić sekwencje tych procesów i ich wzajemne oddziaływania c) określić zasoby, metody i kryteria potrzebne do wspomagania przebiegu i nadzorowania tych procesów, d) monitorować, mierzyć i analizować te procesy e) wdrażać działania niezbędne do ciągłego doskonalenia tych procesów. SZJ powinien być udokumentowany. Dokumentacja i zapisy jakości mogą być ujęte w dowolnej formie, dowolnym medium, odpowiednio do potrzeb organizacji. Dokumentacja SZJ powinna zawierać: a) politykę jakości i cele dotyczące jakości b) księgę jakości c) udokumentowane (tzn. ustanowione, udokumentowane, wdrożone i utrzymane) procedury* wymagane postanowieniami normy ISO 9001:2000 d) inne dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów (plany jakości, specyfikacje, instrukcje, procedury robocze, wytyczne) e) zapisy wymagane postanowieniami normy ISO 9001:2000 * w procedurach muszą być udokumentowane działania z zakresu: 1) nadzoru nad dokumentami; 2) nadzoru nad zapisami; 3) auditu wewnętrznego; 4) nadzoru nad wyrobem niezgodnym; 5) działań korygujących; 6) działań zapobiegawczych.

10 4. System zarządzania jakością Księga jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości Stanowi ogólny opis SZJ. Zawiera: a) zakres systemu zarządzania jakością wraz ze szczegółami dotyczącymi uzasadnienia wszelkich wyłączeń (tylko rozdział 7) b) udokumentowane procedury ustanowione dla SZJ lub powoływanie się na nie c) opis wzajemnego oddziaływania między procesami SZJ. d) dodatkowe informacje o organizacji np.: opis organizacji, politykę jakości, zakres uprawnień, definicje. Księga jakości powinna podlegać nadzorowi. Dokumenty są nadzorowane. Nadzór nad dokumentacją obejmuje: - zatwierdzanie dokumentów pod kątem ich adekwatności - aktualizowanie i ewentualne ponowne zatwierdzanie - identyfikowanie statusu aktualnej wersji (korekty) dokumentów - zapewnienie czytelności i łatwej identyfikacji - zapobieganiu niezamierzonemu stosowaniu dokumentów zdezaktualizowanych - rozróżnianie dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych. Zapisy jakości stanowią dowód, że w SZJ są realizowane cele, nakreślone w księdze jakości i następnie uszczegółowione w procedurach. Mają postać raportów z auditów i przeglądów SZJ, rejestrów, ewidencji niezgodności, protokołów z kontroli i działań korygujących, formularzy itp. Muszą być czytelne, łatwe do zidentyfikowania i odszukania.

11 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa 5.2 Orientacja na klienta Kierownictwo jest zaangażowane w tworzenie, wdrażanie oraz ciągłe doskonalenie SZJ przez: - komunikowanie pracownikom znaczenia spełniania wymagań klienta jak też wymagań ustawowych i przepisów, - ustanowienie polityki jakości, - wskazanie przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnego za SZJ, - zapewnienie dostępności zasobów, - przeprowadzanie okresowych przeglądów SZJ. Najwyższe kierownictwo jest świadome, że zaspokajanie potrzeb klientów wymaga: - identyfikowania klientów organizacji, - rozpoznawania ich potrzeb i oczekiwań, - przekształcania tych potrzeb na wymagania, - poinformowania o tych potrzebach wszystkich szczebli organizacji, - stosowania i doskonalenia procesów pozwalających na spełnienie wymagań. 5.3 Polityka jakości Polityka jakości ustala: - zobowiązania w odniesieniu do jakości - zobowiązania do ciągłego doskonalenia - wybrane cele dotyczące jakości Jest wszystkim znana, zrozumiała i przestrzegana oraz powinna zachęcać do aktywnego udziału w działaniach projakościowych. Powinna być zgodna z wizją i misją organizacji

12 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.4 Planowanie Cele jakościowe Planowanie systemu zarządzania jakością Cele dotyczące jakości powinny być mierzalne i spójne z polityką jakości. Pożyteczne jest ustalenie czasu, w jakim cele jakości powinny być osiągnięte. Cele powinny być realistyczne i powiązane z możliwymi do osiągnięcia wynikami, takimi jak: - spełnianie wymagań (klientów, przepisów i innych) dla wyrobów i usług - terminowa realizacja harmonogramu - identyfikacja możliwości doskonalenia - identyfikacja nowych możliwości rynkowych. Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić integralność systemu zarządzania jakością. Większość związanych z tym działań prowadzi się na etapie opracowywania i wdrażania SZJ. Pozostałe mogą być konsekwencją decyzji podejmowanych podczas przeglądu SZJ przez kierownictwo.

13 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się Odpowiedziałność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Muszą być określone i zakomunikowane zakresy: - zadań, - odpowiedzialności i - uprawnień np. w postaci (regulaminu organizacyjnego, karty stanowisk pracy). Trzeba się upewnić, że każdy wie, gdzie kończy się jego odpowiedzialność (i uprawnienia), a zaczyna odpowiedzialność (i uprawnienia) innej osoby. W ten sposób można uniknąć nieporozumień co do tego, kto czym się zajmuje. Zazwyczaj wystarczający jest opis stanowisk pracy i schemat organizacyjny. Kierownictwo powinno wyznaczyć ze swojego grona osobę, która niezależnie od innej odpowiedzialności, powinna mieć odpowiedzialność i uprawnienia, które obejmują: - zapewnienie, że procesy potrzebne w SZJ są ustanowione, wdrożone i utrzymywane, - upowszechnianie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta, - przedstawianie kierownictwu sprawozdania z funkcjonowania SZJ. Wyznaczona osoba może wykonywać również inne obowiązki, ale musi posiadać niezbędne uprawnienia w ramach firmy Komunikacja wewnętrzna Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że zostaną ustanowione właściwe procesy komunikacyjne w organizacji.

14 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.6. Przegląd SZJ Postanowie nia ogólne Kierownictwo dokonuje okresowych przeglądów SZJ, w celu zapewnienia jego stałej: - przydatności czy nadal odpowiada celom? - adekwatności - czy jest nadal wystarczający? - skuteczności czy nadal osiąga oczekiwane wyniki? Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Celem przeglądu jest także ocenienie możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w SZJ, szczególnie w zakresie celów jakości. Metody przeprowadzania przeglądu powinny być dopasowane do warunków firmy i przyjmować postać: - formalnego spotkania z ustalonym porządkiem działania, - przeglądów cząstkowych na różnych szczeblach organizacji, przy czym powstające raporty są przedstawiane kierownictwu Dane wejściowe do przeglądu obejmują: - wyniki auditów (wewnętrznych i zewnetrznych), - informacje od klientów, informacje o zgodności procesów i wyrobów, - raporty z podjętych działań zapobiegawczych i korygujących, - inne, wnoszące informacje o działaniach jakościowych. Dane wyjściowe obejmują decyzje dotyczące doskonalenia SZJ, doskonalenia wyrobów lub doskonalenia zasobów

15 6. Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie Organizacja powinna określać i zapewnić zasoby potrzebne do spełniania wymagań wszystkich jej klientów Wszelkie zadania są powierzane osobom o kompetencjach potwierdzonych odpowiednim wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników są organizowane szkolenia o tematyce dobranej do spełnianych przez nich funkcji. Podnoszenie kompetencji przez szkolenie, edukację i naukę obejmuje: - wiedzę i umiejętności techniczne, organizacyjne i społeczne, - stosowne wymagania ustawowe i regulacje prawne. - dokumentowanie dotyczące wykonywanej przez siebie pracy - odświeżanie wiedzy. Wyniki szkoleń są dokumentowane i oceniane ze względu na ich skuteczność. 6.3 Infrastruktura Infrastruktura organizacji obejmuje budynki, przestrzenie do pracy i związane z nimi maszyny i urządzenia, transport, myśl techniczną, oprogramowanie.... W organizacji należy: - nadzorować składniki infrastruktury, - planować rozwój infrastruktury. 6.4 Środowisko pracy Środowisko pracy obejmuje czynniki ludzkie i fizyczne, w szczególności: warunki BHP, ergonomiczność stanowisk pracy, etykę pracy, warunki otoczenia. Organizacja powinna określić środowisko pracy potrzebne do osiągania celów jakościowych i zarządzać tym środowiskiem.

16 7 Realizacja wyrobu 7.1 Planowanie realizacji wyrobu Wytworzenie wyrobu lub świadczenie usługi jest następstwem realizacji szeregu procesów. Aby osiągnąć postawione cele konieczne jest: - określenie dla wyrobów / dla usługi celów jakościowych, - określenie procesów (kolejności, związków...), dokumentów i zasobów (w tym kompetencji) koniecznych dla realizacji danego wyrobu, - zapewnienie możliwości nadzorowania procesów poprzez ustalenie kryteriów akceptacji uzyskiwanych wyników, - określenie zapisów dotyczących uzyskiwanych wyników. Dane wejściowe procesów (dane wyjściowe z procesów planowania) powinny być przedstawione w formie odpowiedniej do metod działania organizacji. Dokument, w którym wyspecyfikowano procesy systemu zarządzania (łącznie z procesami realizacji wyrobu) oraz zasoby wykorzystane do określonego wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy, może być nazwany planem jakości. Zakres planowania procesów realizacji wyrobu / usługi zależy od tego, czy produkowane wyroby lub świadczone usługi: - mają charakter powtarzalny (planowanie na poziomie księgi jakości i procedur) - mają charakter przedsięwzięcia (planowanie dla każdego nowego zamówienia lub projektu) - mają charakter innowacyjny (j.w.) albo - są kombinacją wyżej wymienionych. Decyzja o sposobie zapisu danych z planowania zależy od sytuacji decyzja należy do firmy.

17 7. Realizacja wyrobu 7.2 Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu Proces identyfikacji wymagań klientów odnosi się do wymagań indywidualnych umów, jak również do wymagań ogólnych (rynkowych). Pod uwagę są brane następujące wymagania: - sprecyzowane przez klienta, - nie sprecyzowane przez klienta, ale niezbędne do zamierzonego użycia produktu, - wynikające z przepisów i wymagań prawnych i administracyjnych - wszelkie dodatkowe wymagania wlasne Przed podjęciem zobowiązania o dostarczeniu klientowi wyrobu należy przeprowadzić przegląd wymagań w celu upewnienia się, czy: - są kompletne, - zrozumiano je w prawidłowy sposób - mogą być przez organizację spełnione Komunikowa nie się z klientem Jeżeli klient przekazał wymagania w formie nieudokumentowanej, to organizacja powinna potwierdzić je przed ich akceptacją. Organizacja powinna wdrożyć kanały komunikacji z klientami, np. : - przekazywanie klientom (aktualnym i potencjalnym) informacji o produktach organizacji, - zbieranie i analizowanie informacji od klienta (ankiety, reklamacje...)

18 7. Realizacja wyrobu 7.3 Projektowanie Planowanie 7.3.2/3 Dane wejściowe i wyniki Przegląd Weryfikacja Walidacja Nadzór nad zmianami Nadzorowanie procesu projektowania obejmuje: planowanie procesu projektowania poprzez: - określenie celu głównego oraz celów cząstkowych (etapowych) - ustalenie harmonogramu prac - przypisanie działań do odpowiednio wykwalifikowanego personelu - utworzenie skutecznych połączeń organizacyjnych i technicznych pomiędzy osobami i jednostkami realizującymi projekt określenie i udokumentowanie wszystkich wymagań i danych wejściowych, wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dokumentowanie i wartościowanie wyników procesu projektowania oraz przeglądów i w celu: - możliwości oceny spełnienia wymagań wejściowych, - zdefiniowania kryteriów dla kontroli na kolejnych etapach produkcji wyrobu, przeprowadzenie weryfikacji projektu, w celu upewnienia się, że wyniki danego etapu projektowania spełniają jego wymagania wejściowe, przy pomocy takich środków, jak: a) testy, b) alternatywne obliczenia, c) porównanie z już sprawdzonymi projektami. przeprowadzenie walidacji projektu, w celu zapewnienia, że wyrób będzie spełniał określone potrzeby i wymagania użytkownika (również z udziałem klienta), określenie, udokumentowanie, ponowne zweryfikowanie i zatwierdzanie zmian w projekcie.

19 7. Realizacja produkcji 7.4 Zakupy Proces zakupu Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja kupowanych wyrobów Powinny być stworzone warunki gwarantujące otrzymywanie od dostawców materiałów spełniających przyjęte wymagania jakościowe. Oznacza to, że: - poddostawcy są wybierani na podstawie wykazanej zdolności do spełniania wymagań zawartych w umowach, - dokumenty związane z zakupami powinny w jednoznaczny sposób specyfikować wszystkie wymagania jakościowe odnoszące się do przedmiotu transakcji i być zweryfikowane i zatwierdzone Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i zakupywanym wyrobem powinien zależeć od ich wpływu na późniejszą realizację wyrobu finalnego. Klient ma prawo sprawdzenia u źródła lub na podstawie dokumentów zgodności dostawy z wymaganiami i w razie uzasadnionej sytuacji - odrzucenia jej.

20 7. Realizacja produkcji 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie Należy zapewnić możliwości kontroli procesów, np. poprzez: - dostępność informacji, w której określono właściwości wyrobu, - stosowanie udokumentowanych procedur - stosowanie odpowiedniego oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego - okresowe badanie zdolności jakościowej maszyn i procesów Walidacja procesów Identyfikacja i identyfikowalność Procesy, których wyniki nie mogą być zweryfikowane za pomocą pomiarów i monitorowania w trakcie trwania lub bezpośrednio po zakończeniu procesu, są poddawane walidacji (jeśli powstałe w takcie ich realizacji niezgodności mogą się ujawnić dopiero po przekazaniu wyrobu do użytkowania lub po wykonaniu usługi). Walidacja służy do wskazania zdolności procesów do osiągania zaplanowanych wyników i oznacza: - kwalifikowanie procesów, - kwalifikowania personelu i wyposażenia, - stosowanie określonych metod, procedur i zapisów. Tam gdzie jest to uzasadnione / wymagane, wyrób należy identyfikować przez cały czas jego realizacji, stosując w tym celu stosowne środki. Identyfikowalność oznacza, że znane jest źródło jego pochodzenia wyrobu i/lub jego składników, miejsce w którym wyrób znajduje się w danej chwili, stan jego przetworzenia, status kontroli itp... Uzyskuje się ją np. przez stosowanie karty przewodniej wyrobu, przywieszki, śledzenie komputerowe.. itp. Stopień identyfikowalności: materiałów, zespołów i procesów zależy od wymagań zawartych w umowie i wynikających z przepisów prawnych.

21 7. Realizacja produkcji 7.5 Produkcja i dostarczanie usługi Własność Przykładami własności klienta są: klienta - składniki lub komponenty (w tym np. oprogramowanie) dostarczone w celu włączenia do wyrobu, - wyrób dostarczony do naprawy lub konserwacji, - materiały do opakowań dostarczone bezpośrednio przez klienta, - usługi dostarczone w imieniu klienta, takie jak transport własności klienta do strony trzeciej. Nadzorowanie własności klienta obejmuje między innymi: - uzgodnienie z klientem na etapie przeglądu umowy wszystkich szczegółów związanych z własnością klienta, - sprawdzenie wyrobu przy przyjęciu, - zapewnienie jednoznacznej identyfikacji (w razie potrzeby naniesienie odpowiednich oznakowań na wyrobie) Zabezpieczanie wyrobu Należy zabezpieczyć wyrób przed utratą uzyskanych właściwości (zgodności z wymaganiami) podczas wewnętrznego procesu przetwarzania i dostarczania wyrobu do miejsca przezanczenia. Zabezpieczanie zgodności wyrobu powinno obejmować identyfikację, postępowanie z wyrobem, pakowanie, przechowywanie i ochronę. Zabezpieczanie powinno dotyczyć także części składowych wyrobu.

22 7. Realizacja produkcji 7.6 Nadzór nad wyposażeniem do pomiarów i badań Tam gdzie konieczne jest dostarczenie dowodu zgodności wyrobu z określonymi wymaganiami, organizacja powinna określić monitorowanie i pomiary oraz niezbędne do tego oprzyrządowanie. Sprzęt do kontroli, pomiarów i badań powinien być: - dobierany odpowiednio do wymaganej dokładności i precyzji, - okresowo lub bezpośrednio przed użyciem wzorcowany lub regulowany (z zachowaniem odpowiednich warunków), przy wykorzystaniu certyfikowanego wyposażenia mającego znane i ważne odniesienie do wzorców państwowych lub innych udokumentowanych standardów, - Jeżeli nie ma odpowiednich wzorców, należy prowadzić zapisy dotyczące zastosowanej podstawy wzorcowania lub sprawozdania. - oznaczany za pomocą odpowiedniego identyfikatora lub zatwierdzonego zapisu identyfikacyjnego, - użytkowany w odpowiednich warunkach środowiskowych, - konserwowany i przechowywany w warunkach, zapewniających zachowanie dokładności i przydatności do użytku. Należy potwierdzać zdolność oprogramowania komputerowego stosowanego do monitorowania i pomiaru wyspecyfikowanych wymagań do jego zamierzonego zastosowania. Należy tego dokonać przed przystąpieniem do użytkowania oprogramowania i powtarzać, jeśli to niezbędne.

23 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.1. Postanowienia ogólne Organizacja musi określić, zaplanować i wdrożyć procesy pomiaru, analizy i doskonalenia, tak aby procesy podstawowe, wspierające i zarządzania spełniały wymagania aktualne i przyszłe. Określić należy rodzaj, miejsce, rozplanowanie w czasie i częstość pomiarów oraz metody (w tym metody statystyczne) przetwarzania wyników pomiarów Monitorowanie i pomiary Zadowolenie Organizacja powinna monitorować informacje dotyczące zadowolenia klienta i/lub jego klienta niezadowolenia, jako jeden ze wskaźników funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Należy określić metodologię uzyskiwania takiej informacji Audit wewnętrzny Źródła danych o satysfakcji klienta mogą obejmować np.: - reklamacje klientów - bezpośrednie rozmowy z klientami - raporty organizacji konsumenckich i różnych środkach przekazu, - badania rynku. Celem auditów wewnętrznych jest ocena zgodności działań realizowanych w ramach SZJ z wymaganiami normy oraz ustaleniami przyjętymi w systemie ZJ. Działania związane z procesem powinny obejmować: - szkolenie auditorów - planowanie auditów - przeprowadzanie auditów, czyli szukanie dowodów na zgodność / niezgodność systemu z wymaganiami normy i ustaleniami zawartymi w dokumentacji poprzez przeglądanie dokumentów i zapisów, prowadzanie wywiadów, badanie wyrobów. - prowadzenie działań korygujących

24 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.2 Monitorowanie i pomiary Monitorowanie Procesy przyczyniające się do spełniania wymagań klienta, są poddawane pomiarom i pomiary i monitorowaniu w celu potwierdzenia ich zdolności do spełniania stawianych im procesów wymagań. Jeżeli zaplanowane wyniki nie są osiągane, to w celu zapewnienia zgodności wyrobu należy podjąć, tam gdzie ma to zastosowanie, działania korygujące Monitorowanie i pomiary wyrobu Przykłady pomiarów funkcjonowania procesu: - dokładność i precyzja, - dotrzymywanie terminów, - czas reakcji procesów i ludzi na specjalne wewnętrzne i zewnętrzne żądania, - przepustowość - wskaźniki kosztów... Organizacja powinna mierzyć i monitorować właściwości wyrobu w celu weryfikacji, czy są spełnione dotyczące go wymagania. Wybierając metodykę pomiaru wyrobu należy rozpatrzyć: - ulokowanie punktów pomiarowych w sekwencji procesów, - właściwości mierzone w każdym punkcie, dokumentowanie i stosowane kryteria przyjęcia, - wymagane wyposażenie i narzędzia, - kontrole i badania, które wymagają poświadczenia lub wykonywania przez władze ustawodawcze lub regulacyjne, - dane wyjściowe procesu pomiaru.

25 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.3 Nadzór nad wyrobami niezgodnymi Należy określić sposób postępowania z wyrobami nie spełniającymi wymagań oraz działania pozwalające na kwalifikowanie tych wyrobów do naprawy, przeróbki lub też wybrakowania. Celem jest zabezpieczenie się przed przekazaniem wyrobów niezgodnych z wymaganiami do kolejnych operacji technologicznych lub przed wysłaniem ich do odbiorcy. Wymaganie to można także odnieść do niezgodności związanych z realizacją procesów pomocniczych i zarządzania. Postępowanie z niezgodnościami obejmuje: izolowanie wyrobów niezgodnych, opisywanie niezgodności w odpowiednich arkuszach, z wyszczególnieniem miejsca powstania, przyczyny oraz kosztów z tym związanych. 8.4 Analiza danych Zaleca się, aby organizacja analizowała dane z różnych źródeł, w celu oceny swego funkcjonowania w odniesieniu do planów i celów oraz rozpoznawania obszarów do doskonalenia. Wskazane jest stosowanie przy tym metod statystycznych. Informacje i dane pochodzące z różnych źródeł powinny być analizowane razem. Pozwala to na dokonanie całościowej oceny funkcjonowania organizacji. Zaleca się, aby wyniki analizy przedstawiano w formacie odpowiednim dla różnych szczebli zarządzania. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane do określania: - trendów, - zadowolenia i niezadowolenia klientów, - poziomu zadowolenia innych stron zainteresowanych, - stosunków z dostawcami, - wyników benchmarkingu itp..

26 8. Pomiary, analiza i doskonalenie 8.5 Doskonalenie Planowanie ciągłego doskonalenia W działaniach zorientowanych na ciągłe doskonalenie wykorzystane są wyniki: auditów wewnętrznych, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów przeprowadzanych przez kierownictwo Działania korygujące Działania zapobiegawcze Skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych jest bardzo dobrą miarą zaangażowania przedsiębiorstwa w sprawy jakości i jest jednym z najważniejszych elementów oceny przez audytorów zewnętrznych. Dlatego powinny być utworzone procedury analizowania przyczyn wystąpienia niezgodności z wymaganiami (zarówno w odniesieniu do wyrobów jak i procesów) oraz podejmowania działań korygujących / zapobiegawczych. Wskazane jest przestrzeganie następującego toku postępowania: 1. ustalenie przyczyny powstania niezgodności, 2. dokonanie analizy i wyciągnięcie wniosków (np. na podstawie reklamacji klientów, wyników kontroli końcowej, kart kontrolnych, histogramów, historii procesu i wyrobu), 3. zastosowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych, 4. nadzorowanie prawidłowości i skuteczności wprowadzonych działań, 5. wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji i procedurach.

27 Dokumentacja w SZJ Poziom I Polityka jakości, cele dot. jakości, Księga jakości, powiązania procesów Poziom II Procedury systemowe, dokumenty dot. procesów, plany jakości Poziom III Instrukcje wykonawcze, normy przedmiotowe, specyfikacje, wytyczne, dokumentacja zewnętrzna Poziom IV Formularze, tabele, rysunki poglądowe, druki akcydensowe

28 Dokumentacja SZJ wg ISO 9000:2006 Procedura ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu Dokument informacja i jej nośnik Księga Jakości dokument, w którym określono SZJ organizacji Zapis dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań

29 Wzajemne relacje pomiędzy podstawowymi dokumentami SZJ Księga Jakości Wszystkie towary odbierane przez XYZ, muszą być kontrolowane przed magazynowaniem, zgodnie z procedurą A1. Procedura A1 1. Razem z dostawą, dostawca dostarcza dokumenty przewozowe. 2. W trakcie rozładunku towar jest sprawdzany co do zgodności, ilości i w razie potrzeby co do oczywistych uszkodzeń (instrukacja 11), specyfikacja DX). 3. O jakichkolwiek problemach zostaje natychmiast poinformowany kierownik magazynu. 4. Dokumenty przewozowe muszą być podpisane przez dostawcę i procownika magazynu. Instrukcja 11 Instrukcja sprawdzania materiału ABC pod względem uszkodzeń zewnętrznych 1. Sprawdzenie opakowania (nie może nosić śladów uszkodzeń. 2. Pobranie próbki losowej (instr. ST02) 3. Sprawdzenie wzrokowe: uszkodzeń fizycznych (pęknięcia, wykruszenia), zawilgoceń, plam oleju, zabrudzeń innego rodzaju 4. W wypadku wystąpienia niezgodności natychmiast poinformować o tym kierownika magazynu. 5. Wyniki kontroli zapisać w formularzu ZAP/11.

30 WYMAGANE ZAPISY zapisy z przeglądu zarządzania (5.6.1), zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia (6.2.2), dowody na to, że procesy realizacji i wyrób będący ich wynikiem spełniają wymagania (7.1), zapisy wyników przeglądu i działań wynikających z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu (7.2.2), dane wejściowe do projektowania i rozwoju (7.3.2), wyniki przeglądu, weryfikacji i walidacji projektowania i niezbędnych działań ( ), wyniki przeglądu zmian w projektowaniu i niezbędnych działań (7.3.7),

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Wymagania ogólne Wytwórca powinien ustanowić, dokumentować i utrzymywać system ZKP, aby zapewnić, że wyroby wprowadzone na rynek są zgodne z określoną i przedstawioną charakterystyką. System ZKP powinien

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG Wykład 10. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM ISO 9000 1 1. Rodzina norm ISO 9000: Normy ISO 9000 są od 1987r., a trzecia rodzina norm ISO 9000 z 2000 r. (doskonalona w kolejnych latach) składa się

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem

TÜVRheinland Polska. Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem TÜVRheinland Polska Niezgodności w dokumentowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, BRC, IFS, ISO 22000 podsumowanie doświadczeń wdrożeniowych i auditorskich mgr inż. Zbigniew Oczadły

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR

ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Strona/stron: 1/12 I-01 INSTRUKCJA WYMAGANIA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH Nr wydania: 3 Data wydania: 08.04.2013 Zmiana: A B C SPIS TREŚCI 1 Cel i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001

System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 System Zarządzania Jakością Prawo atomowe oraz inne wymagania prawne / ISO 9001 RAZEM czy OSOBNO? Auditor wiodący Beata Kiercz maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NARZĘDZIE BIZNESOWE oparte na: ścisłym

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA - 07. INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH. ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 INSTYTU CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 07 ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP) Wymagania dla producentów stosowane w procesach oceny i certyfikacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 1 Co to jest System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)? 2 Zarządzanie: - sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKACJI

KRYTERIA CERTYFIKACJI KRYTERIA CERTYFIKACJI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Polityka dotycząca stosowania AQAP w organizacji Str. 3 Rozdział 2 Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001)

ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) ANALIZA WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000 (PN-EN ISO 9001:2001) dr Janusz Zymonik (prezentacja zmodyfikowana na podstawie materiałów seminaryjnych Krzysztofa Tomasza Trzcińskiego) Instytut Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Imię i nazwisko:.. 1. Podczas AUDYTU WEWNETRZNEGO, działu albo procesu w organizacji,

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz. 2 - realizacja wyrobu Procesowy model zarządzania jakością (ISO 9001:2000) K L I

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Agenda

PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania. Agenda PN-ENISO 9001 Systemy zarządzania jakością Wymagania dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP jacek.luczak@ue.poznan.pl Poznań, 2016 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Znormalizowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego

Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego Normalizacja dla bezpieczeństwa informacyjnego J. Krawiec, G. Ożarek Kwiecień, 2010 Plan wystąpienia Ogólny model bezpieczeństwa Jak należy przygotować organizację do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle

Wyposażenie pomiarowe w przemyśle Wyposażenie pomiarowe w przemyśle RADWAG Wagi Elektroniczne Wyposażenie pomiarowe znajdujące się w jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, podobnie jak w laboratoriach, podlega na różnym poziomie odpowiedniemu

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001

PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT SZKOLENIA OTWARTEGO: PEŁNOMOCNIK I AUDYTOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKOWEGO wg ISO 9001 oraz ISO 14001 S t r o n a 2 z 5 Serdecznie

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014

OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 Strona 1 z 5 OFERTA SZKOLENIOWA nr 01/09/2014 SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000. KURS DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH, PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ WARSZTATY PRAKTYCZNE Strona 2 z 5 Biuro Handlowe

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo