INFORMATOR BUDETOWY 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR BUDETOWY 2005"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY

2 Co to jest budet? Prowadzc firm czy te gospodarstwo domowe musimy umie pogodzi rozmaite potrzeby z finansowymi moliwociami. W gospodarstwie domowym na bieco dokonujemy rónych zakupów, płacimy rachunki za ogrzewanie, telefony i za wiele innych usług. Czasem pojawiaj si te wydatki powaniejsze, jak np. zakup telewizora, mieszkania czy te samochodu. Podobnie jest w firmach, gdzie oprócz biecych płatnoci za materiały, energi, wynagrodze pracowników, podatków, składek ubezpieczeniowych, trzeba równie inwestowa w maszyny, pojazdy, budynki itp. Zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsibiorstwach, na wydatki te musimy mie pienidze. Podstawowym ródłem finansowania wydatków dla osób pracujcych to wynagrodzenie za prac, za dla firm przychody ze sprzeday wyrobów lub usług. Czasem, gdy potrzeby s wiksze ni pensja lub przychody, wówczas staramy si poszukiwa innych, nowych ródeł pienidzy. Mog to by nie tylko dodatkowe zajcia lub godziny ponadliczbowe, ale take kredyt lub wspólnik do rozbudowy firmy. Przykłady te pokazuj, jak wiele finansowych czynników wpływa na nasze ycie. Aby w gszczu rachunków unikn błdów i przykrych niespodzianek zarówno instytucje, jak i osoby prywatne staraj si porzdkowa swoje dochody i wydatki tworzc ich zestawienie. Wiedzc ile kosztuje nas biece utrzymanie, jakie zakupy s nam niezbdne oraz ile moemy zarobi, jestemy w stanie zaplanowa nasze finanse. Oczywicie zawsze mog pojawi si sytuacje nieprzewidziane. Jednak dobrze przygotowany plan finansowy, czy to domowy, czy firmy, powinien bra pod uwag równie i takie okolicznoci. Oczywicie w gospodarstwach domowych nie wszyscy musz i nie wszyscy chc prowadzi tak mudn buchalteri z ołówkiem w rku. Ale na duych przedsibiorstwach, instytucjach pastwowych i samorzdowych spoczywa nałoony przez przepisy prawa obowizek przygotowania i realizowania planów finansowych. Przepisy okrelaj równie szczegółowo, co taki plan musi zawiera. Taki włanie plan finansowy przygotowywany na okres jednego roku nosi nazw budet. Jak powstaje budet? Budet Powiatu Miskiego tworzony jest według procedury okrelonej przez Rad Powiatu Miskiego. Wnioski do budetu zbierane s przez skarbnika powiatu od wszystkich zainteresowanych w terminie do 30 wrzenia kadego roku. Projekt budetu jest efektem trwajcej około 1,5 miesica pracy Zarzdu Powiatu, skarbnika oraz wielu osób ze wszystkich wydziałów starostwa oraz z jednostek organizacyjnych powiatu. cisła współpraca wszystkich tych osób jest konieczna, poniewa budet uwzgldnia musi wszystkie prowadzone przez powiat sprawy. Gotowy projekt budetu trafia do komisji Rady Powiatu. Tam radni analizuj go pod ktem swych specjalnoci. Np. Komisja Owiaty i Kultury sprawdza, czy pienidze zabezpieczone w budecie na utrzymanie szkół oraz instytucji zajmujcych si kultur s wystarczajce, by zaspokoi wszystkie niezbdne potrzeby. Projekt budetu oceniany jest równie przez Regionaln Izb Obrachunkow. Jest to instytucja kontrolujca m.in. czy samorzdy prawidłowo, zgodnie z prawem gospodaruj pienidzmi. Podczas konsultowania projektu budetu jest moliwo zgłaszania do niego poprawek. Aby projekt budetu stał si budetem, czyli obowizujcym rocznym planem finansowym, musi zosta zaakceptowany przez Rad Powiatu. Radni zbieraj si na specjalnie w tym celu zwoływanej sesji. Najpierw zapoznaj si z projektem budetu, opiniami komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nastpnie dyskutuj o projekcie, przedstawiaj swoje oceny, analizuj wpływ proponowanych w nim rozwiza na róne dziedziny ycia mieszkaców powiatu. Po dyskusji nastpuje głosowanie, którego wynik przesdza o tym, czy projekt budetu stanie si obowizujcym planem finansowym, czy te nie. Nieuchwalenie budetu w terminie do koca marca skutkuje koniecznoci realizowania budetu narzuconego przez Regionaln Izb Obrachunkow w Warszawie. 2

3 Budet na 2005 rok W dniu 23 grudnia 2004 r. Rada Powiatu prawie jednogłonie uchwaliła Budet Powiatu na rok Zgodnie z zapisami budetu dochody, czyli kwoty, jakie spodziewamy si, e wpłyn w tym, roku do kasy powiatu, ustalone zostały na zł. Natomiast przewidywane wydatki stanowi kwot zł. Łatwo zauway, e wydatki s wiksze ni dochody. Rónica ta nosi nazw deficytu budetowego. Fakt, e wydatki s wiksze od dochodów moe wzbudza niepokój. Jednak jest to praktyka zgodna z obowizujcym prawem i powszechnie stosowana na całym wiecie. Zapewne wielu mieszkaców powiatu zna z własnego dowiadczenia sytuacj, w której zarobki nie wystarczaj na wszystkie domowe potrzeby. Wówczas musimy poszukiwa dodatkowych ródeł pienidzy. W przypadku Powiatu Miskiego deficyt, czyli brakujca na opłacenie wszystkich wydatków kwota to zł. Skd powiat we mie te pienidze? To równie musi by zaplanowane w budecie. Deficyt budetu na rok 2005 zostanie pokryty z poyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Poyczki, podobnie jak kredyty, kojarz si zwykle negatywnie z długotrwale spłacanym długiem i wysokimi odsetkami. Jednak o poyczki z tego ródła zabiega wiele samorzdów. Dzieje si tak dlatego, e przyznawane s na szczególnych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie wynosi poniej 4%, spłata zadłuenia moe by rozłoona nawet do 10 lat oraz istnieje moliwo umorzenia od 15% do 40% ich wartoci. Poyczki z funduszy ochrony rodowiska, przyznawane s na słuce ochronie rodowiska inwestycje. W naszym przypadku pozyskane pienidze wydatkowane bd na modernizacj oczyszczalni cieków w Domu Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni oraz na termomodernizacj /ocieplenie/ wielu obiektów szkolnych. Zaciganie kredytów lub poyczek przyczynia si do tego, e moemy realizowa zadania, na które nie mamy własnych pienidzy ale równie powoduje sytuacj, e musimy pamita o koniecznoci zabezpieczenia pienidzy na spłat tych poyczek lub kredytów. W planach finansowych samorzdów takie dodatkowo pozyskane rodki finansowe z kredytów i poyczek oraz zrealizowane spłaty rat poyczek lub kredytów nosz nazw przychodów i rozchodów. W budecie Powiatu Miskiego zaplanowane s, oprócz dochodów i wydatków take przychody i rozchody. Przychody w 2005 r. zaplanowane zostały na łczn kwot zł a rozchody na spłat rat poyczek w wysokoci zł. Dochody ogółem Zaplanowana na biecy rok kwota wpływów do kasy powiatu, czyli dochodów, zaplanowana została w wysokoci zł. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu stanowi to kwot 513,82 zł (ludno powiatu wg stanu na koniec III kw. 2004r. Powiat Miski liczył wówczas mieszkaców. A oto jak przedstawiały si plany dochodów budetu naszego miasta w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (476,04 zł / 1 mieszkaca), w 2003r. = zł (442,02 zł / 1 mieszkaca), w 2004r. = zł ( zł/ 1 mieszkaca) Dochód ogółem

4 Podatki Co składa si na samorzdowe dochody? Podobnie jak w całej Polsce, Europie i na całym niemal wiecie głównym ródłem wpływów do budetów pastw i samorzdów s podatki i opłaty. W przypadku samorzdów powiatowych s to udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych. W tegorocznym planie finansów powiatowych stanowi one kwot zł (102,84 zł / 1 mieszkaca), czyli 20,01 % wszystkich dochodów. Kwoty i udział podatków w budetach poprzednich lat kształtował si nastpujco: w 2002r. = zł (9,67 zł / 1 mieszkaca) 2,03% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (8,28 zł/ 1 mieszkaca) 1,87% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (75,75 zł / 1 mieszkaca) 16,08% dochodów ogółem. Znaczcy wzrost kwot podatków w budecie powiatu od roku 2004 wynika z faktu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego i zmniejszenia kwot dotacji i subwencji na rzecz udziałów w podatkach. 20% 15% 10% 5% Udział podatków w dochodach 0% Subwencje Najwaniejszym, co do wielkoci ródłem dochodów jest subwencji ogólna, składajca si z czci owiatowej, drogowej i wyrównawczej (od 2004 roku nie wystpuje cz drogowa subwencji ogólnej, a od 2005 roku funkcjonuje dodatkowo cz równowaca subwencji ogólnej). W ramach subwencji najwiksze kwoty powiat otrzymuje na utrzymanie owiaty. Jednak tzw. cz owiatowa subwencji ogólnej wystarcza jedynie na wydatki zwizane z biecym funkcjonowanie szkół i placówek owiatowych. Wydatki remontowe i inwestycyjne pokrywane s z dochodów własnych powiatu. W 2005r. spodziewana wysoko subwencji to zł (240,84 zł / 1 mieszkaca), co stanowi 46,87% dochodów Powiatu Miskiego. W latach ubiegłych wartoci te wynosiły: w 2002r. = zł (228,17 zł / 1 mieszkaca) 47,93% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (262,33 zł / 1 mieszkaca) 58,37% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (226,07 zł / 1 mieszkaca) 47,99% dochodów ogółem. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział subwencji w dochodach ogółem 4

5 W odniesieniu do czci owiatowej subwencji ogólnej przedstawione wyej liczby s nastpujce. Na 2005 rok przyznana Powiatowi Miskiemu kwota to zł ( 234,72 zł / 1 mieszkaca), i stanowi ona 45,68 % dochodów ogółem. W latach ubiegłych wartoci te wynosiły: w 2002r. = zł (187,10 zł / 1 mieszkaca) 42,16% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (213,65 zł / 1 mieszkaca) 48.33% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (221,77 zł / 1 mieszkaca) 47,08% dochodów ogółem. 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% Udział subwencji ow iatow ej w dochodach ogółem Dotacje budetowe Trzeci co do wielkoci dział dochodów budetu powiatu stanowi dotacje. Pod t nazw kryj si rodki przekazywane z budetu pastwa na realizowane w powiecie zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na zadania własne. Spodziewane w 2005 roku dochody z tych ródeł wynie maj zł (82,19 zł / 1 mieszkaca), czyli 16% ogólnej kwoty wszystkich tegorocznych dochodów. Tak przedstawiały si te wartoci w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (176,35 zł / 1 mieszkaca) 37,05% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (115,75 zł / 1 mieszkaca) 26,18% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (100,35 zł / 1 mieszkaca) 21,31% dochodów ogółem. 40% 30% 20% 10% Udział w dochodach dotacji budetowych 0% Z powyszego wykresu wynika, e udział dotacji budetowych w dochodach ogółem powiatu corocznie znaczco zmniejsza si. Jest to efekt zmian polegajcych na zastpowaniu dotacji innymi ródłami dochodów przede wszystkim zwikszonymi udziałami w podatkach dochodowych. Dochody własne Znaczcy wkład do budetu powiatu wnosz powiatowe jednostki organizacyjne, w tym przede wszystkim starostwo powiatowe. Na te dochody składaj si przede wszystkim wpływy z 5

6 najmu, dzierawy i uytkowania nieruchomoci bdcych własnoci powiatu, wpływy z opłat za zarzd oraz ze sprzeday mienia, wpływy z opłat komunikacyjnych, odsetki od rodków finansowych przechowywanych w bankach, itp. Spodziewane w 2005 roku dochody z tych ródeł wynie maj zł (53,27 zł / 1 mieszkaca), czyli 10,37% ogólnej kwoty wszystkich tegorocznych dochodów. Tak przedstawiały si te wartoci w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (58,65 zł / 1 mieszkaca) 12,32% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (51,76 zł / 1 mieszkaca) 11,71% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (56,55 zł / 1 mieszkaca) 12,01% dochodów ogółem. 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Dochody własne powiatu corocznie osigane s na podobnym poziomie. Jednak z uwagi na stale rosncy budet w oparciu o inne ródła dochodowe udział dochodów własnych w dochodach ogółem systematycznie zmniejsza si. Pozostałe dochody Na pozostał cz tegorocznych dochodów, tj zł (34,67 zł / 1 mieszkaca), 6,75% dochodów ogółem, składaj si m.in.: rodki inwestycyjne z funduszy strukturalnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z pomocy finansowej miast i gmin powiatu na realizacj zada własnych powiatu lub przejtych z gmin na mocy podpisanych porozumie. W ubiegłych latach dochody te kształtowały si nastpujco: w 2002r. = zł (3,19 zł / 1 mieszkaca) 0,67% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (8,21 zł / 1 mieszkaca) 1,86% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (12,30 zł / 1 mieszkaca) 2,6% dochodów ogółem. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Udział pozostałych dochodów w dochodach ogółem Stały i znaczcy wzrost pozostałych dochodów wynika z aktywnych działa władz powiatu w zakresie pozyskiwania rodków finansowych z rónych agencji i funduszy głównie na realizowane zadania inwestycyjne. 6

7 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w planowanych dochodach ogółem 2005r. 16% 20% 10% Podatki Subwencja ogólna Dochody własne Dotacje Pozostałe 47% Analizujc wszystkie przedstawione w tym artykule dane naley bra pod uwag czynniki demograficzne liczba mieszkaców Powiatu Miskiego na koniec 2002 roku wynosiła , na koniec 2003 r , za na koniec III kw 2004 r Wszystkie przedstawione dane dotyczce roku 2005 pochodz z uchwały budetowej na 2005 r. i stanowi kwoty planowane. Natomiast dane dotyczce lat pochodz z rocznych sprawozda z wykonania planów finansowych, a wic stanowi faktycznie zrealizowane dochody. Wydatki ogółem Na wszystkie zaplanowane w biecym roku wydatki Powiatu Miskiego przewidziana została kwota zł. W przeliczeniu na 1 mieszkaca stanowi to 521,48 zł. Podobnie, jak podczas analizy dochodów, tak i tym razem porównywa bdziemy plan wydatków roku biecego do poniesionych wydatków z lat ubiegłych: w 2002r. = zł (473,78 zł / 1 mieszkaca), w 2003r. = zł (449,78 zł/ 1 mieszkaca), w 2004r. = zł (476,00 zł / 1 mieszkaca) Wydatki ogółem W wydatkach 2002 roku uwzgldnione s nakłady na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Misku Mazowieckim. W kolejnych latach na wskutek zmian w ustawie o policji, budet powiatu nie zawiera ju wydatków na ten cel. 7

8 Owiata i wychowanie Najwiksz cz wszystkich wydatków stanowi koszty funkcjonowania szkół i placówek owiatowych. Na terenie Powiatu Miskiego funkcjonuje 8 zespołów szkół oraz 5 placówek owiatowych. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na owiat wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 258,98 zł. Wydatki te stanowi 49,66% (czyli prawie połow) wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. A tak wartoci te kształtowały si w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (216,90 zł / 1mieszkaca) 45,78% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (227,58 zł / 1 mieszkaca) 50,58% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (248,80 zł / 1 mieszkaca) 52,24% wydatków ogółem. 260,00 zł 250,00 zł 240,00 zł 230,00 zł 220,00 zł 210,00 zł 200,00 zł 190,00 zł Udział wydatków na owiat i wychowanie w wydatkach ogółem / Najwiksz cz wydatków owiatowych stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. Stanowi one rednio ponad 80% wydatków owiatowych. Pomoc i polityka społeczna Kolejn, co do wielkoci pozycj w budetowych wydatkach s sprawy społeczne. Powiat w ramach swoich zada przekazuje rodki finansowe na publiczne i niepubliczne placówki opiekuczo wychowawcze /domy dziecka/, domy pomocy społecznej /3 domy/, rodziny zastpcze, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzdy pracy oraz na szereg innych przedsiwzi. W tym roku kwota przeznaczona na te dwa działy wydatków budetowych stanowi zł (102,98 zł / 1 mieszkaca), czyli 19,75% wszystkich wydatków. W latach kwoty te wynosiły kolejno: w 2002r. = zł ( 83,71 zł / 1 mieszkaca) 17,67% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (91,54 zł / 1 mieszkaca) 20,35% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (94,11 zł / 1 mieszkaca) 19,76% wydatków ogółem. 120,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 20,00 zł 0,00 zł Udział w ydatków na pomoc społeczn w w ydatkach ogółem / 1 mieszkaca 8

9 Jak wida równie koszty realizowanych zada z zakresu spraw społecznych rosn, co spowodowane jest zuboeniem społeczestwa, w tym przede wszystkim wysok stop bezrobocia oraz wystpowaniem rónych problemów zwizanych z rodzin. Oferowana przez powiat pomoc ma przede wszystkim charakter instytucjonalny i w minimalnym stopniu opiera si na wiadczeniu pomocy w formie pieninej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Jeszcze w 2002 roku w skład powiatowej administracji zespolonej wchodziły Policja i Pastwowa Stra Poarna. Po zmianach w ustawie o policji od 2003 roku Policja nie jest finansowana z budetu powiatu. Jedynie wydatki zwizane z zakwaterowaniem i wyywieniem policjantów z oddziałów prewencji zgodnie z podpisanym porozumieniem s wydatkowane z budetu powiatu. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na bezpieczestwo wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 21,64 zł. Wydatki te stanowi 4,15 % wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. A tak wartoci te kształtowały si w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (85,63 zł / 1mieszkaca) 18,07% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (19,71 zł / 1 mieszkaca) 4,38% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (22,45 zł / 1 mieszkaca) 4,71% wydatków ogółem. 100,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 20,00 zł 0,00 zł Wydatki obecnie realizowane w tym dziale dotycz przede wszystkim płac i pochodnych straaków Pastwowej Stray Poarnej oraz s zwizane z utrzymaniem gotowoci bojowej sprztu i wyposaenia, w tym take wydatki na zakupy inwestycyjne. Transport i łczno Wydatki ponoszone w tym dziale dotycz jednego z najwaniejszych zada powiatu jakim jest utrzymanie i budowa dróg powiatowych. Długo tych dróg wynosi prawie 512 km i potrzeby w tym zakresie s bardzo due z uwagi na znaczn ich dekapitalizacj. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na publiczne drogi powiatowe wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 63,72 zł. Wydatki te stanowi 12,22 % wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. A tak wartoci te kształtowały si w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (32,85 zł / 1mieszkaca) 6,93% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (43,84 zł / 1 mieszkaca) 9,68% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (44,56 zł / 1 mieszkaca) 9,36% wydatków ogółem. 9

10 70,00 zł 60,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Udział wydatków na transport i łczno w wydatkach ogółem/ 1 mieszkaca Administracja Znaczc pozycj sporód omawianej tu czci wydatków, stanowi koszty administracji publicznej. Składaj si na ni m.in. koszty zwizane z funkcjonowaniem Rady Powiatu oraz Starostwa Powiatowego, w tym utrzymanie budynków, remonty, płace, zakup wyposaenia i materiałów biurowych. W ubiegłych latach wydatki te wynosiły kolejno: w 2002r. = zł (35,90 zł / 1 mieszkaca) 7,58% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (36,69 zł / 1 mieszkaca) 8,16% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (40,62 zł / 1 mieszkaca) 8,53% wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na administracj w 2005r. wynosi zł (49,59 zł / 1 mieszkaca), co stanowi 9,51% wszystkich wydatków. W 2005 roku przewidziana została inwestycja obejmujca nadbudow i modernizacj budynku Starostwa Powiatowego na kwot 1 mln zł. 50,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Udział wydatków na administracj w wydatkach ogółem/ 1 mieszkaca Jak wida udział wydatków na administracj publiczn w wydatkach ogółem od lat utrzymuje si na podobnym poziomie, mimo, e na samorzdy wci nakładane s nowe, dodatkowe zadania wymagajce zarówno zaangaowania pracowników, jak te materiałów i rodków technicznych. Na niewielki wzrost udziału tych wydatków wpływ miały równie decyzje dotyczce powołania zamiejscowych referatów realizujcych zadania z zakresu komunikacji i budownictwa w Sulejówku i Halinowie. 10

11 Pozostałe wydatki Na pozostałe wydatki składaj si m.in. wydatki na: rolnictwo i łowiectwo, lenictwo, gospodark mieszkaniow, działalno usługow /geodezja/, ochron zdrowia, kultur i ochron dziedzictwa narodowego, kultur fizyczn i sport. W działach tych wystpuj głównie wydatki biece i dotacje dla podmiotów niepublicznych nie działajcych w celu osignicia zysku. W ochronie zdrowia w całoci s to wydatki majtkowe. Kwota przeznaczona na pozostałe wydatki w 2005r. wynosi zł (24,42 zł / 1 mieszkaca), co stanowi 4,71% wszystkich wydatków. W latach ubiegłych wartoci te przedstawiały si nastpujco: w 2002r. = zł (18,78 zł / 1 mieszkaca) 3,96% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (30,73 zł / 1 mieszkaca) 6,83% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (25,67 zł / 1 mieszkaca) 5,39% wydatków ogółem. 35,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 0,00 zł Udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem/ 1 mieszkaca Znaczco wikszy wska nik tych wydatków w wydatkach ogółem w 2003 roku wynika z faktu, e w tym roku powiat przekazał kwot prawie 2 mln zł na budow Oddziału Wewntrzno- Kardiologicznego w miskim szpitalu. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w planowanych wydatkach ogółem w 2005r. 10% 5% 12% 49% 4% 20% Owiata i wychowanie Bezpieczestwo publiczne Administracja Pomoc i polityka społeczna Transport i łczno Pozostałe wydatki Wydatki majtkowe Wydatki powiatu moemy analizowa w układzie najwaniejszych działów tj. tak jak zrobilimy powyej, oraz w układzie na wydatki biece i wydatki majtkowe, na które składaj si 11

12 inwestycje budowlane /budowa i modernizacja budynków, budowli, dróg itp./ i zakupy inwestycyjne /komputery, samochody, wyposaenie itp. A tak wydatki majtkowe przedstawiały si w latach : w 2002r. = zł (23,99 zł / 1 mieszkaca) 5,06% wydatków ogółem, w 2003r. = zł ( 49,18zł / 1 mieszkaca) 10,93% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (33,43 zł / 1 mieszkaca) 7,02% wydatków ogółem. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na wydatki majtkowe wynosi wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 57,72 zł. Wydatki te stanowi 11,06 % wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. 60,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Udział wydatków majtkowych w wydatkach ogółem / 1 mieszkaca Kwota przeznaczana corocznie w budecie powiatu na wydatki majtkowe w trakcie jego realizacji ulega czstym zmianom. Z uwagi na pojawiajce si moliwoci pozyskania zewntrznych rodków inwestycyjnych Zarzd Powiatu czsto podejmuje decyzje o przygotowania i wprowadzeniu do budetu powiatu nowych zada inwestycyjnych. Działania te zwikszaj wydatki majtkowe powiatu w danym roku. Z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacjami, które powoduj zmniejszenie tych wydatków. Realizacja wszystkich zamierze inwestycyjnych poprzedzona jest procedur przetargow majc na celu znalezienie wykonawcy, który złoy najkorzystniejsz ofert. W praktyce oferty te najczciej s zdecydowanie nisze od wstpnie zaplanowanych wydatków na ten cel. Zobowizania - szansa na rozwój Wobec koniecznoci realizacji wielu rónych, kosztownych zada na rzecz mieszkaców oraz braku wystarczajcych rodków własnych, samorzdy terytorialne w tym nasz powiat sigaj po kredyty i poyczki. Oczywicie istnieje moliwo realizowania inwestycji z udziałem rodków finansowych z Unii Europejskiej. Jednak nie wszystkie zadania mog liczy na dofinansowanie z tego ródła. Z jednej strony wynika to z ograniczonych rodków przeznaczonych na ten rodzaj pomocy, z drugiej strony nie wszystkie zadania s przewidziane do dofinansowania. W tej sytuacji Powiat Miski szeroko korzysta z poyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na wszelkiego rodzaju przedsiwzicia słuce poprawie stanu rodowiska naturalnego /w tym na szereg inwestycji termomodernizacyjnych w powiatowych obiektach/. Poyczki z tego ródła s bardzo korzystne z uwagi na ich niskie oprocentowanie oraz moliwo uzyskania umorzenia od 15 do 40% poyczonej kwoty. W dotychczasowej historii powiatu Zarzd Powiatu nie korzystał z kredytów komercyjnych. Jedynym ródłem naszych obcie długoterminowych s wymienione poyczki z WFOiGW. Łczna kwota długu Powiatu Miskiego przewidywana na koniec roku budetowego 2005 wyniesie zł, w przeliczeniu na 1 mieszkaca 24,06 zł i stanowi 4,68 % planowanych dochodów. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych łczna kwota długu na koniec roku budetowego nie moe przekroczy 60% wykonanych dochodów. Natomiast udział wszystkich rat 12

13 przypadajcych w tym roku do spłacenia / zł/ w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,10 %. Ustawa o finansach publicznych wyznacza próg bezpieczestwa dla tego wska nika na 15%. A oto jak kształtowały si zobowizania Powiatu w latach ubiegłych /na koniec roku budetowego/: 2002 r. = zł (10,95 zł / 1 mieszkaca), 2,30% osignitych dochodów, 2003 r. = zł (12,98 zł / 1 mieszkaca), 2,94% osignitych dochodów, 2004 r. = zł (16,40 zł / 1 mieszkaca), 3,48% osignitych dochodów. Procentowy udział długu w dochodach 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Dane dotyczce lat obejmuj osignite dochody i wartoci zacignitych zobowiza. W zwizku z tym, e rok budetowy 2005 trwa kwoty przyjte do porównania pochodz z planu dochodów i zakładanej w uchwale budetowej wartoci zadłuenia na koniec roku Wartoci te mog w trakcie roku ulec zmianie. Std te zostały wyrónione janiejszym kolorem. Jak wida z powyszych zestawie procentowy udział zadłuenia na koniec poszczególnych lat budetowych w stosunku do osignitych dochodów oscyluje na bardzo niskim poziomie i nie stanowi adnego zagroenia dla finansów powiatu. Spłata obecnych i planowanych na ten rok zobowiza zakoczy si w 2008 roku. Według prognozy spłaty zadłuenia przewidywanego na koniec biecego roku w poszczególnych latach spłaty bd wygldały nastpujco zł, zł, zł. Publikacja niniejsza rozpoczyna wydawanie corocznego informatora budetowego dla mieszkaców powiatu. W zwizku z powyszym chtnie poznamy Pastwa uwagi i spostrzeenia na temat zawartoci informatora. Prosimy je kierowa na adres poczty elektronicznej: lub 13

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO. czyli na co i ile wydajemy

BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO. czyli na co i ile wydajemy BUDET 2006 POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO czyli na co i ile wydajemy W biecym roku Powiat Krasnostawski przystpił do programu Przejrzysta Polska, którego zadaniem jest wyjanienie Polakom zasad i reguł panujcych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza

Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza Zarzdzenie Nr P.0151/ 63 /2006 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 24.07.2006 w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok

Omówienie wanych ródeł dochodów budetowych na 2006 rok WSTP Stosownie do art. 52 ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z pón. zm.) Burmistrz Warki przedkłada projekt budetu na 2006 rok w zakresie dochodów i wydatków, z załczeniem

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WARSZAWA, 2006 ROK Spis treci Spis załczników i tabel 2 I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIX / 537 / 12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 212 r. zmieniajca uchwał Nr XVII/28/11 Sejmiku Województwa ego z dnia 19 grudnia 211 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 76/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2014r., kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK !""! 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia lipca r. Poz. SPRAWOZDANIE NR / WÓJTA GMINY WĘGIERSKA GÓRKA z dnia czerwca r. Z wykonania Budżetu Gminy Węgierska Górka na rok. ) Wójt Gminy Węgierska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA I GMINY LUBSKO ZA 2004 R. L U B S K O. Lubsko, marzec 2005r.

BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA I GMINY LUBSKO ZA 2004 R. L U B S K O. Lubsko, marzec 2005r. BURMISTRZ LUBSKA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA I GMINY LUBSKO ZA 2004 R. L U B S K O Lubsko, marzec 2005r. SPIS TRECI 1. Uwagi wstpne str. 2 2. Dochody budetowe str. 5 3. Wydatki budetowe str.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 rok

Uchwała Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 rok Uchwała Nr XV/117/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 23 marca 2004 rok w sprawie budetu gminy na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 litera c i d oraz pkt 10, art.57 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R.

PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. PRZYCHODY I WYDATKI PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2006 R. Załcznik nr 5 PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH I. Stan funduszu na pocztek roku x -11 345 757-13 640 814 1. rodki pienine x 5 123

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO INFORMACJA Z WYKONANIA BUDETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU WARSZAWA, 2005 ROK Spis treci I. Plan budetu Województwa Mazowieckiego na 2005 rok i jego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

Nowy Scz, 31 marca 2015 roku

Nowy Scz, 31 marca 2015 roku URZD MIASTA NOWY SCZ Nowy Scz, 31 marca 2015 roku Nowy Scz, 31 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budetu miasta za 2014 rok Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r.

INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. INFORMACJA o funkcjonowaniu powiatowych zakładów opieki zdrowotnej w 2005 r. I. Ustawowe zadania Powiatu Kieleckiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w okresie stycze- grudzie 2005 r. były realizowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Dług jednostek samorzdu terytorialnego

Dług jednostek samorzdu terytorialnego Grzegorz Gołbiowski /Szkoła Główna Handlowa/ Dług jednostek samorzdu terytorialnego Dług jednostek samorzdu terytorialnego jest czci pastwowego długu publicznego. Dotychczas podejmujc rozwaania na temat

Bardziej szczegółowo

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006

- projekt ustawy budżetowej na rok 2006 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-122-05 RM 24-386-05 RM 24-375-05 Druk nr 20 Warszawa, 19 października 2005 r. Szanowny Panie Marszałku. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych

Rozdział IX. Sektor finansów publicznych. 1. Kształt sektora finansów publicznych Rozdział IX Sektor finansów publicznych 1. Kształt sektora finansów publicznych Trwały rozwój gospodarczy wymaga stabilnych i zdrowych finansów publicznych. Finanse publiczne s z jednej strony odbiciem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 www.kowal.bip.net.pl DOCHODY OGÓŁEM - 12.222.337 ZŁ WYDATKI OGÓŁEM 13.009.329 ZŁ OZNACZA TO, ŻE DEFICYT WYNOSI 786.992

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4. z dnia 2013 r.

U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4. z dnia 2013 r. Projekt U S T AWA B U DET O WA N A R O K 2 0 1 4 z dnia 2013 r. Art. 1. 1. Ustala si, zgodnie z załcznikiem nr 1, łczn kwot podatkowych i niepodatkowych dochodów budetu pastwa w wysokoci 276 912 224 tys.

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE czerwiec 2006 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce drugi informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 10 sierpnia 2007r. o przebiegu wykonania budetu Gminy Opalenica za I półrocze 2007r.

Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 10 sierpnia 2007r. o przebiegu wykonania budetu Gminy Opalenica za I półrocze 2007r. Informacja Burmistrza Opalenicy z dnia 10 sierpnia 2007r. o przebiegu wykonania budetu Gminy Opalenica za I półrocze 2007r. Burmistrz Opalenicy zatwierdził projekt budetu Gminy Opalenica na 2007 rok zarzdzeniem

Bardziej szczegółowo

"#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 0

#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 0 !" "#$%&& Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 0 S P I S T R E C I nr strony I. BUDET OGÓŁEM 3 1. Ogólne dane dotyczce budetu 3 2. Wykres nr 1 budet miasta na rok 3 3. Wykres nr 1a dochody

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY... 13 2.1. INFORMACJE OBOWIZKOWE...

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2003 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2003 ROK !""# 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2003 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo