INFORMATOR BUDETOWY 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR BUDETOWY 2005"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE W MISKU MAZOWIECKIM Misk Mazowiecki, ul. Kociuszki 3 Tel.: (025) do 09, fax: wew. 46 INFORMATOR BUDETOWY

2 Co to jest budet? Prowadzc firm czy te gospodarstwo domowe musimy umie pogodzi rozmaite potrzeby z finansowymi moliwociami. W gospodarstwie domowym na bieco dokonujemy rónych zakupów, płacimy rachunki za ogrzewanie, telefony i za wiele innych usług. Czasem pojawiaj si te wydatki powaniejsze, jak np. zakup telewizora, mieszkania czy te samochodu. Podobnie jest w firmach, gdzie oprócz biecych płatnoci za materiały, energi, wynagrodze pracowników, podatków, składek ubezpieczeniowych, trzeba równie inwestowa w maszyny, pojazdy, budynki itp. Zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsibiorstwach, na wydatki te musimy mie pienidze. Podstawowym ródłem finansowania wydatków dla osób pracujcych to wynagrodzenie za prac, za dla firm przychody ze sprzeday wyrobów lub usług. Czasem, gdy potrzeby s wiksze ni pensja lub przychody, wówczas staramy si poszukiwa innych, nowych ródeł pienidzy. Mog to by nie tylko dodatkowe zajcia lub godziny ponadliczbowe, ale take kredyt lub wspólnik do rozbudowy firmy. Przykłady te pokazuj, jak wiele finansowych czynników wpływa na nasze ycie. Aby w gszczu rachunków unikn błdów i przykrych niespodzianek zarówno instytucje, jak i osoby prywatne staraj si porzdkowa swoje dochody i wydatki tworzc ich zestawienie. Wiedzc ile kosztuje nas biece utrzymanie, jakie zakupy s nam niezbdne oraz ile moemy zarobi, jestemy w stanie zaplanowa nasze finanse. Oczywicie zawsze mog pojawi si sytuacje nieprzewidziane. Jednak dobrze przygotowany plan finansowy, czy to domowy, czy firmy, powinien bra pod uwag równie i takie okolicznoci. Oczywicie w gospodarstwach domowych nie wszyscy musz i nie wszyscy chc prowadzi tak mudn buchalteri z ołówkiem w rku. Ale na duych przedsibiorstwach, instytucjach pastwowych i samorzdowych spoczywa nałoony przez przepisy prawa obowizek przygotowania i realizowania planów finansowych. Przepisy okrelaj równie szczegółowo, co taki plan musi zawiera. Taki włanie plan finansowy przygotowywany na okres jednego roku nosi nazw budet. Jak powstaje budet? Budet Powiatu Miskiego tworzony jest według procedury okrelonej przez Rad Powiatu Miskiego. Wnioski do budetu zbierane s przez skarbnika powiatu od wszystkich zainteresowanych w terminie do 30 wrzenia kadego roku. Projekt budetu jest efektem trwajcej około 1,5 miesica pracy Zarzdu Powiatu, skarbnika oraz wielu osób ze wszystkich wydziałów starostwa oraz z jednostek organizacyjnych powiatu. cisła współpraca wszystkich tych osób jest konieczna, poniewa budet uwzgldnia musi wszystkie prowadzone przez powiat sprawy. Gotowy projekt budetu trafia do komisji Rady Powiatu. Tam radni analizuj go pod ktem swych specjalnoci. Np. Komisja Owiaty i Kultury sprawdza, czy pienidze zabezpieczone w budecie na utrzymanie szkół oraz instytucji zajmujcych si kultur s wystarczajce, by zaspokoi wszystkie niezbdne potrzeby. Projekt budetu oceniany jest równie przez Regionaln Izb Obrachunkow. Jest to instytucja kontrolujca m.in. czy samorzdy prawidłowo, zgodnie z prawem gospodaruj pienidzmi. Podczas konsultowania projektu budetu jest moliwo zgłaszania do niego poprawek. Aby projekt budetu stał si budetem, czyli obowizujcym rocznym planem finansowym, musi zosta zaakceptowany przez Rad Powiatu. Radni zbieraj si na specjalnie w tym celu zwoływanej sesji. Najpierw zapoznaj si z projektem budetu, opiniami komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nastpnie dyskutuj o projekcie, przedstawiaj swoje oceny, analizuj wpływ proponowanych w nim rozwiza na róne dziedziny ycia mieszkaców powiatu. Po dyskusji nastpuje głosowanie, którego wynik przesdza o tym, czy projekt budetu stanie si obowizujcym planem finansowym, czy te nie. Nieuchwalenie budetu w terminie do koca marca skutkuje koniecznoci realizowania budetu narzuconego przez Regionaln Izb Obrachunkow w Warszawie. 2

3 Budet na 2005 rok W dniu 23 grudnia 2004 r. Rada Powiatu prawie jednogłonie uchwaliła Budet Powiatu na rok Zgodnie z zapisami budetu dochody, czyli kwoty, jakie spodziewamy si, e wpłyn w tym, roku do kasy powiatu, ustalone zostały na zł. Natomiast przewidywane wydatki stanowi kwot zł. Łatwo zauway, e wydatki s wiksze ni dochody. Rónica ta nosi nazw deficytu budetowego. Fakt, e wydatki s wiksze od dochodów moe wzbudza niepokój. Jednak jest to praktyka zgodna z obowizujcym prawem i powszechnie stosowana na całym wiecie. Zapewne wielu mieszkaców powiatu zna z własnego dowiadczenia sytuacj, w której zarobki nie wystarczaj na wszystkie domowe potrzeby. Wówczas musimy poszukiwa dodatkowych ródeł pienidzy. W przypadku Powiatu Miskiego deficyt, czyli brakujca na opłacenie wszystkich wydatków kwota to zł. Skd powiat we mie te pienidze? To równie musi by zaplanowane w budecie. Deficyt budetu na rok 2005 zostanie pokryty z poyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Poyczki, podobnie jak kredyty, kojarz si zwykle negatywnie z długotrwale spłacanym długiem i wysokimi odsetkami. Jednak o poyczki z tego ródła zabiega wiele samorzdów. Dzieje si tak dlatego, e przyznawane s na szczególnych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie wynosi poniej 4%, spłata zadłuenia moe by rozłoona nawet do 10 lat oraz istnieje moliwo umorzenia od 15% do 40% ich wartoci. Poyczki z funduszy ochrony rodowiska, przyznawane s na słuce ochronie rodowiska inwestycje. W naszym przypadku pozyskane pienidze wydatkowane bd na modernizacj oczyszczalni cieków w Domu Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni oraz na termomodernizacj /ocieplenie/ wielu obiektów szkolnych. Zaciganie kredytów lub poyczek przyczynia si do tego, e moemy realizowa zadania, na które nie mamy własnych pienidzy ale równie powoduje sytuacj, e musimy pamita o koniecznoci zabezpieczenia pienidzy na spłat tych poyczek lub kredytów. W planach finansowych samorzdów takie dodatkowo pozyskane rodki finansowe z kredytów i poyczek oraz zrealizowane spłaty rat poyczek lub kredytów nosz nazw przychodów i rozchodów. W budecie Powiatu Miskiego zaplanowane s, oprócz dochodów i wydatków take przychody i rozchody. Przychody w 2005 r. zaplanowane zostały na łczn kwot zł a rozchody na spłat rat poyczek w wysokoci zł. Dochody ogółem Zaplanowana na biecy rok kwota wpływów do kasy powiatu, czyli dochodów, zaplanowana została w wysokoci zł. W przeliczeniu na jednego mieszkaca powiatu stanowi to kwot 513,82 zł (ludno powiatu wg stanu na koniec III kw. 2004r. Powiat Miski liczył wówczas mieszkaców. A oto jak przedstawiały si plany dochodów budetu naszego miasta w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (476,04 zł / 1 mieszkaca), w 2003r. = zł (442,02 zł / 1 mieszkaca), w 2004r. = zł ( zł/ 1 mieszkaca) Dochód ogółem

4 Podatki Co składa si na samorzdowe dochody? Podobnie jak w całej Polsce, Europie i na całym niemal wiecie głównym ródłem wpływów do budetów pastw i samorzdów s podatki i opłaty. W przypadku samorzdów powiatowych s to udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa - w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych. W tegorocznym planie finansów powiatowych stanowi one kwot zł (102,84 zł / 1 mieszkaca), czyli 20,01 % wszystkich dochodów. Kwoty i udział podatków w budetach poprzednich lat kształtował si nastpujco: w 2002r. = zł (9,67 zł / 1 mieszkaca) 2,03% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (8,28 zł/ 1 mieszkaca) 1,87% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (75,75 zł / 1 mieszkaca) 16,08% dochodów ogółem. Znaczcy wzrost kwot podatków w budecie powiatu od roku 2004 wynika z faktu zmiany ustawy o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego i zmniejszenia kwot dotacji i subwencji na rzecz udziałów w podatkach. 20% 15% 10% 5% Udział podatków w dochodach 0% Subwencje Najwaniejszym, co do wielkoci ródłem dochodów jest subwencji ogólna, składajca si z czci owiatowej, drogowej i wyrównawczej (od 2004 roku nie wystpuje cz drogowa subwencji ogólnej, a od 2005 roku funkcjonuje dodatkowo cz równowaca subwencji ogólnej). W ramach subwencji najwiksze kwoty powiat otrzymuje na utrzymanie owiaty. Jednak tzw. cz owiatowa subwencji ogólnej wystarcza jedynie na wydatki zwizane z biecym funkcjonowanie szkół i placówek owiatowych. Wydatki remontowe i inwestycyjne pokrywane s z dochodów własnych powiatu. W 2005r. spodziewana wysoko subwencji to zł (240,84 zł / 1 mieszkaca), co stanowi 46,87% dochodów Powiatu Miskiego. W latach ubiegłych wartoci te wynosiły: w 2002r. = zł (228,17 zł / 1 mieszkaca) 47,93% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (262,33 zł / 1 mieszkaca) 58,37% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (226,07 zł / 1 mieszkaca) 47,99% dochodów ogółem. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział subwencji w dochodach ogółem 4

5 W odniesieniu do czci owiatowej subwencji ogólnej przedstawione wyej liczby s nastpujce. Na 2005 rok przyznana Powiatowi Miskiemu kwota to zł ( 234,72 zł / 1 mieszkaca), i stanowi ona 45,68 % dochodów ogółem. W latach ubiegłych wartoci te wynosiły: w 2002r. = zł (187,10 zł / 1 mieszkaca) 42,16% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (213,65 zł / 1 mieszkaca) 48.33% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (221,77 zł / 1 mieszkaca) 47,08% dochodów ogółem. 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% Udział subwencji ow iatow ej w dochodach ogółem Dotacje budetowe Trzeci co do wielkoci dział dochodów budetu powiatu stanowi dotacje. Pod t nazw kryj si rodki przekazywane z budetu pastwa na realizowane w powiecie zadania z zakresu administracji rzdowej oraz na zadania własne. Spodziewane w 2005 roku dochody z tych ródeł wynie maj zł (82,19 zł / 1 mieszkaca), czyli 16% ogólnej kwoty wszystkich tegorocznych dochodów. Tak przedstawiały si te wartoci w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (176,35 zł / 1 mieszkaca) 37,05% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (115,75 zł / 1 mieszkaca) 26,18% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (100,35 zł / 1 mieszkaca) 21,31% dochodów ogółem. 40% 30% 20% 10% Udział w dochodach dotacji budetowych 0% Z powyszego wykresu wynika, e udział dotacji budetowych w dochodach ogółem powiatu corocznie znaczco zmniejsza si. Jest to efekt zmian polegajcych na zastpowaniu dotacji innymi ródłami dochodów przede wszystkim zwikszonymi udziałami w podatkach dochodowych. Dochody własne Znaczcy wkład do budetu powiatu wnosz powiatowe jednostki organizacyjne, w tym przede wszystkim starostwo powiatowe. Na te dochody składaj si przede wszystkim wpływy z 5

6 najmu, dzierawy i uytkowania nieruchomoci bdcych własnoci powiatu, wpływy z opłat za zarzd oraz ze sprzeday mienia, wpływy z opłat komunikacyjnych, odsetki od rodków finansowych przechowywanych w bankach, itp. Spodziewane w 2005 roku dochody z tych ródeł wynie maj zł (53,27 zł / 1 mieszkaca), czyli 10,37% ogólnej kwoty wszystkich tegorocznych dochodów. Tak przedstawiały si te wartoci w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (58,65 zł / 1 mieszkaca) 12,32% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (51,76 zł / 1 mieszkaca) 11,71% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (56,55 zł / 1 mieszkaca) 12,01% dochodów ogółem. 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 9,50% 9,00% Udział dochodów własnych w dochodach ogółem Dochody własne powiatu corocznie osigane s na podobnym poziomie. Jednak z uwagi na stale rosncy budet w oparciu o inne ródła dochodowe udział dochodów własnych w dochodach ogółem systematycznie zmniejsza si. Pozostałe dochody Na pozostał cz tegorocznych dochodów, tj zł (34,67 zł / 1 mieszkaca), 6,75% dochodów ogółem, składaj si m.in.: rodki inwestycyjne z funduszy strukturalnych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska, z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z pomocy finansowej miast i gmin powiatu na realizacj zada własnych powiatu lub przejtych z gmin na mocy podpisanych porozumie. W ubiegłych latach dochody te kształtowały si nastpujco: w 2002r. = zł (3,19 zł / 1 mieszkaca) 0,67% dochodów ogółem, w 2003r. = zł (8,21 zł / 1 mieszkaca) 1,86% dochodów ogółem, w 2004r. = zł (12,30 zł / 1 mieszkaca) 2,6% dochodów ogółem. 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Udział pozostałych dochodów w dochodach ogółem Stały i znaczcy wzrost pozostałych dochodów wynika z aktywnych działa władz powiatu w zakresie pozyskiwania rodków finansowych z rónych agencji i funduszy głównie na realizowane zadania inwestycyjne. 6

7 Udział poszczególnych rodzajów dochodów w planowanych dochodach ogółem 2005r. 16% 20% 10% Podatki Subwencja ogólna Dochody własne Dotacje Pozostałe 47% Analizujc wszystkie przedstawione w tym artykule dane naley bra pod uwag czynniki demograficzne liczba mieszkaców Powiatu Miskiego na koniec 2002 roku wynosiła , na koniec 2003 r , za na koniec III kw 2004 r Wszystkie przedstawione dane dotyczce roku 2005 pochodz z uchwały budetowej na 2005 r. i stanowi kwoty planowane. Natomiast dane dotyczce lat pochodz z rocznych sprawozda z wykonania planów finansowych, a wic stanowi faktycznie zrealizowane dochody. Wydatki ogółem Na wszystkie zaplanowane w biecym roku wydatki Powiatu Miskiego przewidziana została kwota zł. W przeliczeniu na 1 mieszkaca stanowi to 521,48 zł. Podobnie, jak podczas analizy dochodów, tak i tym razem porównywa bdziemy plan wydatków roku biecego do poniesionych wydatków z lat ubiegłych: w 2002r. = zł (473,78 zł / 1 mieszkaca), w 2003r. = zł (449,78 zł/ 1 mieszkaca), w 2004r. = zł (476,00 zł / 1 mieszkaca) Wydatki ogółem W wydatkach 2002 roku uwzgldnione s nakłady na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Misku Mazowieckim. W kolejnych latach na wskutek zmian w ustawie o policji, budet powiatu nie zawiera ju wydatków na ten cel. 7

8 Owiata i wychowanie Najwiksz cz wszystkich wydatków stanowi koszty funkcjonowania szkół i placówek owiatowych. Na terenie Powiatu Miskiego funkcjonuje 8 zespołów szkół oraz 5 placówek owiatowych. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na owiat wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 258,98 zł. Wydatki te stanowi 49,66% (czyli prawie połow) wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. A tak wartoci te kształtowały si w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (216,90 zł / 1mieszkaca) 45,78% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (227,58 zł / 1 mieszkaca) 50,58% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (248,80 zł / 1 mieszkaca) 52,24% wydatków ogółem. 260,00 zł 250,00 zł 240,00 zł 230,00 zł 220,00 zł 210,00 zł 200,00 zł 190,00 zł Udział wydatków na owiat i wychowanie w wydatkach ogółem / Najwiksz cz wydatków owiatowych stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze. Stanowi one rednio ponad 80% wydatków owiatowych. Pomoc i polityka społeczna Kolejn, co do wielkoci pozycj w budetowych wydatkach s sprawy społeczne. Powiat w ramach swoich zada przekazuje rodki finansowe na publiczne i niepubliczne placówki opiekuczo wychowawcze /domy dziecka/, domy pomocy społecznej /3 domy/, rodziny zastpcze, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowe urzdy pracy oraz na szereg innych przedsiwzi. W tym roku kwota przeznaczona na te dwa działy wydatków budetowych stanowi zł (102,98 zł / 1 mieszkaca), czyli 19,75% wszystkich wydatków. W latach kwoty te wynosiły kolejno: w 2002r. = zł ( 83,71 zł / 1 mieszkaca) 17,67% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (91,54 zł / 1 mieszkaca) 20,35% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (94,11 zł / 1 mieszkaca) 19,76% wydatków ogółem. 120,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 20,00 zł 0,00 zł Udział w ydatków na pomoc społeczn w w ydatkach ogółem / 1 mieszkaca 8

9 Jak wida równie koszty realizowanych zada z zakresu spraw społecznych rosn, co spowodowane jest zuboeniem społeczestwa, w tym przede wszystkim wysok stop bezrobocia oraz wystpowaniem rónych problemów zwizanych z rodzin. Oferowana przez powiat pomoc ma przede wszystkim charakter instytucjonalny i w minimalnym stopniu opiera si na wiadczeniu pomocy w formie pieninej Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Jeszcze w 2002 roku w skład powiatowej administracji zespolonej wchodziły Policja i Pastwowa Stra Poarna. Po zmianach w ustawie o policji od 2003 roku Policja nie jest finansowana z budetu powiatu. Jedynie wydatki zwizane z zakwaterowaniem i wyywieniem policjantów z oddziałów prewencji zgodnie z podpisanym porozumieniem s wydatkowane z budetu powiatu. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na bezpieczestwo wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 21,64 zł. Wydatki te stanowi 4,15 % wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. A tak wartoci te kształtowały si w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (85,63 zł / 1mieszkaca) 18,07% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (19,71 zł / 1 mieszkaca) 4,38% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (22,45 zł / 1 mieszkaca) 4,71% wydatków ogółem. 100,00 zł 80,00 zł 60,00 zł 40,00 zł 20,00 zł 0,00 zł Wydatki obecnie realizowane w tym dziale dotycz przede wszystkim płac i pochodnych straaków Pastwowej Stray Poarnej oraz s zwizane z utrzymaniem gotowoci bojowej sprztu i wyposaenia, w tym take wydatki na zakupy inwestycyjne. Transport i łczno Wydatki ponoszone w tym dziale dotycz jednego z najwaniejszych zada powiatu jakim jest utrzymanie i budowa dróg powiatowych. Długo tych dróg wynosi prawie 512 km i potrzeby w tym zakresie s bardzo due z uwagi na znaczn ich dekapitalizacj. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na publiczne drogi powiatowe wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 63,72 zł. Wydatki te stanowi 12,22 % wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. A tak wartoci te kształtowały si w latach ubiegłych: w 2002r. = zł (32,85 zł / 1mieszkaca) 6,93% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (43,84 zł / 1 mieszkaca) 9,68% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (44,56 zł / 1 mieszkaca) 9,36% wydatków ogółem. 9

10 70,00 zł 60,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Udział wydatków na transport i łczno w wydatkach ogółem/ 1 mieszkaca Administracja Znaczc pozycj sporód omawianej tu czci wydatków, stanowi koszty administracji publicznej. Składaj si na ni m.in. koszty zwizane z funkcjonowaniem Rady Powiatu oraz Starostwa Powiatowego, w tym utrzymanie budynków, remonty, płace, zakup wyposaenia i materiałów biurowych. W ubiegłych latach wydatki te wynosiły kolejno: w 2002r. = zł (35,90 zł / 1 mieszkaca) 7,58% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (36,69 zł / 1 mieszkaca) 8,16% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (40,62 zł / 1 mieszkaca) 8,53% wydatków ogółem. Kwota przeznaczona na administracj w 2005r. wynosi zł (49,59 zł / 1 mieszkaca), co stanowi 9,51% wszystkich wydatków. W 2005 roku przewidziana została inwestycja obejmujca nadbudow i modernizacj budynku Starostwa Powiatowego na kwot 1 mln zł. 50,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Udział wydatków na administracj w wydatkach ogółem/ 1 mieszkaca Jak wida udział wydatków na administracj publiczn w wydatkach ogółem od lat utrzymuje si na podobnym poziomie, mimo, e na samorzdy wci nakładane s nowe, dodatkowe zadania wymagajce zarówno zaangaowania pracowników, jak te materiałów i rodków technicznych. Na niewielki wzrost udziału tych wydatków wpływ miały równie decyzje dotyczce powołania zamiejscowych referatów realizujcych zadania z zakresu komunikacji i budownictwa w Sulejówku i Halinowie. 10

11 Pozostałe wydatki Na pozostałe wydatki składaj si m.in. wydatki na: rolnictwo i łowiectwo, lenictwo, gospodark mieszkaniow, działalno usługow /geodezja/, ochron zdrowia, kultur i ochron dziedzictwa narodowego, kultur fizyczn i sport. W działach tych wystpuj głównie wydatki biece i dotacje dla podmiotów niepublicznych nie działajcych w celu osignicia zysku. W ochronie zdrowia w całoci s to wydatki majtkowe. Kwota przeznaczona na pozostałe wydatki w 2005r. wynosi zł (24,42 zł / 1 mieszkaca), co stanowi 4,71% wszystkich wydatków. W latach ubiegłych wartoci te przedstawiały si nastpujco: w 2002r. = zł (18,78 zł / 1 mieszkaca) 3,96% wydatków ogółem, w 2003r. = zł (30,73 zł / 1 mieszkaca) 6,83% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (25,67 zł / 1 mieszkaca) 5,39% wydatków ogółem. 35,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 0,00 zł Udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem/ 1 mieszkaca Znaczco wikszy wska nik tych wydatków w wydatkach ogółem w 2003 roku wynika z faktu, e w tym roku powiat przekazał kwot prawie 2 mln zł na budow Oddziału Wewntrzno- Kardiologicznego w miskim szpitalu. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w planowanych wydatkach ogółem w 2005r. 10% 5% 12% 49% 4% 20% Owiata i wychowanie Bezpieczestwo publiczne Administracja Pomoc i polityka społeczna Transport i łczno Pozostałe wydatki Wydatki majtkowe Wydatki powiatu moemy analizowa w układzie najwaniejszych działów tj. tak jak zrobilimy powyej, oraz w układzie na wydatki biece i wydatki majtkowe, na które składaj si 11

12 inwestycje budowlane /budowa i modernizacja budynków, budowli, dróg itp./ i zakupy inwestycyjne /komputery, samochody, wyposaenie itp. A tak wydatki majtkowe przedstawiały si w latach : w 2002r. = zł (23,99 zł / 1 mieszkaca) 5,06% wydatków ogółem, w 2003r. = zł ( 49,18zł / 1 mieszkaca) 10,93% wydatków ogółem, w 2004r. = zł (33,43 zł / 1 mieszkaca) 7,02% wydatków ogółem. W tegorocznym budecie kwota przeznaczona na wydatki majtkowe wynosi wynosi zł co w przeliczeniu na 1 mieszkaca daje kwot 57,72 zł. Wydatki te stanowi 11,06 % wszystkich planowanych wydatków naszego powiatu. 60,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł Udział wydatków majtkowych w wydatkach ogółem / 1 mieszkaca Kwota przeznaczana corocznie w budecie powiatu na wydatki majtkowe w trakcie jego realizacji ulega czstym zmianom. Z uwagi na pojawiajce si moliwoci pozyskania zewntrznych rodków inwestycyjnych Zarzd Powiatu czsto podejmuje decyzje o przygotowania i wprowadzeniu do budetu powiatu nowych zada inwestycyjnych. Działania te zwikszaj wydatki majtkowe powiatu w danym roku. Z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacjami, które powoduj zmniejszenie tych wydatków. Realizacja wszystkich zamierze inwestycyjnych poprzedzona jest procedur przetargow majc na celu znalezienie wykonawcy, który złoy najkorzystniejsz ofert. W praktyce oferty te najczciej s zdecydowanie nisze od wstpnie zaplanowanych wydatków na ten cel. Zobowizania - szansa na rozwój Wobec koniecznoci realizacji wielu rónych, kosztownych zada na rzecz mieszkaców oraz braku wystarczajcych rodków własnych, samorzdy terytorialne w tym nasz powiat sigaj po kredyty i poyczki. Oczywicie istnieje moliwo realizowania inwestycji z udziałem rodków finansowych z Unii Europejskiej. Jednak nie wszystkie zadania mog liczy na dofinansowanie z tego ródła. Z jednej strony wynika to z ograniczonych rodków przeznaczonych na ten rodzaj pomocy, z drugiej strony nie wszystkie zadania s przewidziane do dofinansowania. W tej sytuacji Powiat Miski szeroko korzysta z poyczek udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na wszelkiego rodzaju przedsiwzicia słuce poprawie stanu rodowiska naturalnego /w tym na szereg inwestycji termomodernizacyjnych w powiatowych obiektach/. Poyczki z tego ródła s bardzo korzystne z uwagi na ich niskie oprocentowanie oraz moliwo uzyskania umorzenia od 15 do 40% poyczonej kwoty. W dotychczasowej historii powiatu Zarzd Powiatu nie korzystał z kredytów komercyjnych. Jedynym ródłem naszych obcie długoterminowych s wymienione poyczki z WFOiGW. Łczna kwota długu Powiatu Miskiego przewidywana na koniec roku budetowego 2005 wyniesie zł, w przeliczeniu na 1 mieszkaca 24,06 zł i stanowi 4,68 % planowanych dochodów. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych łczna kwota długu na koniec roku budetowego nie moe przekroczy 60% wykonanych dochodów. Natomiast udział wszystkich rat 12

13 przypadajcych w tym roku do spłacenia / zł/ w stosunku do planowanych dochodów wynosi 1,10 %. Ustawa o finansach publicznych wyznacza próg bezpieczestwa dla tego wska nika na 15%. A oto jak kształtowały si zobowizania Powiatu w latach ubiegłych /na koniec roku budetowego/: 2002 r. = zł (10,95 zł / 1 mieszkaca), 2,30% osignitych dochodów, 2003 r. = zł (12,98 zł / 1 mieszkaca), 2,94% osignitych dochodów, 2004 r. = zł (16,40 zł / 1 mieszkaca), 3,48% osignitych dochodów. Procentowy udział długu w dochodach 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Dane dotyczce lat obejmuj osignite dochody i wartoci zacignitych zobowiza. W zwizku z tym, e rok budetowy 2005 trwa kwoty przyjte do porównania pochodz z planu dochodów i zakładanej w uchwale budetowej wartoci zadłuenia na koniec roku Wartoci te mog w trakcie roku ulec zmianie. Std te zostały wyrónione janiejszym kolorem. Jak wida z powyszych zestawie procentowy udział zadłuenia na koniec poszczególnych lat budetowych w stosunku do osignitych dochodów oscyluje na bardzo niskim poziomie i nie stanowi adnego zagroenia dla finansów powiatu. Spłata obecnych i planowanych na ten rok zobowiza zakoczy si w 2008 roku. Według prognozy spłaty zadłuenia przewidywanego na koniec biecego roku w poszczególnych latach spłaty bd wygldały nastpujco zł, zł, zł. Publikacja niniejsza rozpoczyna wydawanie corocznego informatora budetowego dla mieszkaców powiatu. W zwizku z powyszym chtnie poznamy Pastwa uwagi i spostrzeenia na temat zawartoci informatora. Prosimy je kierowa na adres poczty elektronicznej: lub 13

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce

DODATEK KWARTALNY. Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce DODATEK KWARTALNY Ryzyko refinansowania długu Skarbu Pastwa w Polsce Tomasz Uryszek Dr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno- -Socjologiczny, Instytut Finansów, Katedra Finansów Publicznych Spowolnienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna)

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS. Raport (wersja ostateczna) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PARSP) OCENA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ KRUS Raport (wersja ostateczna) (i) Ocena KRUS jako organizacji; (ii) Zalecenia w kwestii niezbdnych zmian w KRUS;

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo