UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 22 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U z 2015 r., poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 1. W Uchwale Nr 39.VII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr 48.VIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Nr 62.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr 80.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 91.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r., Uchwałą Nr 102.XII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 czerwca 2015 r., Uchwała Nr 113.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r., Uchwała Nr 137.XIV.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., 148.XV.2015 z dnia 24 września 2015r., wprowadzić zmiany: 1) w dochodach budżetu miasta, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w wydatkach budżetu miasta, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Wydatki majątkowe na rok 2015 jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2015 w Centrum Integracji Społecznej, jak niżej: a) zwiększyć przychody ogółem o kwotę zł, b) zwiększyć koszty ogółem o kwotę zł, - zwiększyć wynagrodzenia i pochodne o kwotę zł; 6) w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn.: Zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na rok 2015, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7) w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2015 pn: Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2015, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wobec powyższych zmian plan dochodów i wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę zł, i ukształtuje się po stronie dochodów na poziomie zł, a po stronie wydatków na poziomie zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy. Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZMIANY W BUDECIE NA ROK 2015 DOCHODY w złotych Dział Nazwa 600 Transport i łczno Wpływy z rónych dochodów Dochody z tytułu gwarancji naleytego wykonania Dochody biece Administracja publiczna Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par205 (dochody biece) Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy,lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w par205 (dochody biece) Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu teryt. (dochody biece) Dotacje z RPO WSL na realizacj ZIT Planu Działa Pomocy Technicznej Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 3

4 Dział Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfik. w par 625 (dochody majtkowe) rodki EFRR/RPO WSL na dofinansowanie zadania pn. " Budowa infrastruktury informatycznej dla Subreginu Północnego - E-Region Czstochowski" Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfik. w par 625 (dochody majtkowe) Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zadania pn. Internet oknem na wiat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czstochowa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu teryt. (dochody majtkowe) Dotacje z RPO WSL na realizacj ZIT Planu Działa Pomocy Technicznej Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majtkowe z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 4

5 Dział Nazwa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ze rodków NFOiGW - Termomodernizacja oraz monta kolektorów słonecznych w budynkach Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie, przy ul. Sikorskiego i ul. Rejtana Dochody majtkowe Owiata i wychowanie rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł rodki FRSE - Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizacj projektu pn. Spotkajmy si Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia Wpływy z usług Wpływy za pobyt osób nietrzewych w Orodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi Wpływy z rónych dochodów Nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione finansowanej w ramach dotacji celowej z budetu pastwa Dochody biece Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Dofinansowanie zada własnych - wiadczenia rodzinne Wpływy z rónych dochodów Usuwanie skutków klsk ywiołowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 5

6 Dział Nazwa Wpływy z tyt. refundacji ze rodków Funduszu Pracy wiadcze wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie uytecznych Zasiłki stałe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu teryt. Dotacje ze rodków EFS/RPO WSL na dofinansowanie projektu pn. Zmieniajc dzi, projektujesz lepsze jutro Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wpływy z rónych dochodów rodki PFRON Dochody biece Edukacyjna opieka wychowawcza Wpływy z rónych dochodów Pomoc materialna dla uczniów (zwroty dotacji) Dochody biece RAZEM DOCHODY DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Transport i łczno Dochody biece Administracja publiczna Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majtkowe Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 6

7 Dział Nazwa z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody majtkowe Owiata i wychowanie Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ochrona zdrowia Dochody biece Pomoc społeczna Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Opieka społeczna Dochody biece Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody biece RAZEM Dochody biece z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody majtkowe z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZMIANY W BUDECIE NA ROK 2015 WYDATKI w złotych Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Lenictwo Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Transport i łczno Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 8

9 Dział Rozdział Nazwa Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki majtkowe Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki biece wypłaty z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego 801 Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki biece wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Izby wytrzewie Wydatki biece Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalno Wydatki biece dotacje na zadania biece Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Wydatki biece dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Domy pomocy społecznej Wydatki biece wydatki jednostek budetowych dotacje na zadania biece Rodziny zastpcze Wydatki biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki biece Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budetowych Usuwanie skutków klsk ywiołowych Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Pozostała działalno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wiadczenia na rzecz osób fizycznych Powiatowe urzdy pracy Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Wydatki biece Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 12

13 Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Owietlenie ulic, placów i dróg Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki biece dotacje na zadania biece Pozostała działalno Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zmiana Rolnictwo i łowiectwo Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Lenictwo Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Transport i łczno Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 13

14 Dział Rozdział Nazwa Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Działalno usługowa Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Administracja publiczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Wydatki biece wypłaty z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego Owiata i wychowanie Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 14

15 Dział Rozdział Nazwa wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Ochrona zdrowia Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Opieka społeczna Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wiadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki biece wydatki jednostek budetowych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki biece dotacje na zadania biece Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM Wydatki biece wydatki jednostek budetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego wypłaty z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czci zwizanej z realizacj zada jednostki samorzdu terytorialnego Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 16

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. WYDATKI MAJTKOWE NA ROK 2015 Jednostka Rozdział odpowiedzialna LP. Nazwa zadania klasyfikacji 2015 /przed Zmiany lub budetowej zmian/ koordynujca Podniesienie konkurencyjnoci Subregionu Północnego Województwa lskiego i jego potencjału gospodarczego poprzez popraw spójnoci 6 komunikacyjno-terytorialnej - budowa przedłuenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Dbowskiej oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 908 (ul. Dbowska, Powstaców Warszawy, Gocinna) 2015 /po zmianie/ MZDiT Rozbudowa ul. Załogi w Czstochowie Budowa drogi na terenie Podstrefy Czstochowa Specjalnej Strefy 26 Ekonomicznej EURO-Park MIELEC wraz z dojazdem do strefy ekonomicznej Zakup i wymiana sprztu komputerowego i oprogramowania na potrzeby MZDiT w Czstochowie Modernizacja wałów przeciwpowodziowych na terenie miasta 35 Czstochowy - odcinek L-II kontynuacja - rozbudowa wału na odcinku od km do km wzła czstochowskiego wraz z budow drogi dojazdowej 36 Modernizacja dróg gminnych MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT MZDiT X Zakup urzdzenia elektroenergetycznego MZDiT Termomodernizacja oraz monta kolektorów słonecznych w budynkach 62 Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie przy KMPSP ul. Sikorskiego i ul. Rejtana z tego: r. NFOiGW Modernizacja czci sieci owietleniowej w Czstochowie MZDiT Inwestycje owietleniowe MZDiT Działania na obszarze objtym planem rewitalizacyjnym w miecie FER Czstochowa OGÓŁEM z tego poyczka Jessica r. IKEA r. NFOiGW r. z rezerwy subwencji ogólnej dotacja UW dotacja z Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej X - nowe pozycje Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 17

18 PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. WYKAZ ZADA REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Jednostka Rozdział odpowiedzialna ródła finansowania Lp. Nazwa przedsiwzicia klasyfikacji 2015 /przed Zmiany 2015 /po lub wydatków wydatków zmian/ zmianie/ koordynujca Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 5 Północnego E-region Czstochowski FER biece, z tego: r. EFRR/RPO WSL majtkowe, z tego: r. EFRR/RPO WSL Ogółem Internet oknem na wiat - przeciwdziałanie wykluczeniu 6 cyfrowemu w Gminie Czstochowa FER biece, z tego: r. EFRR/POIG r. budetu pastwa majtkowe, z tego: r. EFRR/POIG r. budetu pastwa Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA INWESTYCYJNE wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa Lp. PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIKKICH Nazwa przedsiwzicia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka odpowiedzialna lub koordynujca biece, z tego: r. EFS/RPO WSL ZIT Plan Działa Pomocy Technicznej FER ródła finansowania wydatków majtkowe, z tego: r. EFS/RPO WSL Ogółem 2015 /przed zmian/ Zmiany 2015 /po zmianie/ X Skrzyowanie europejskich pielgrzymek FER X Spotkajmy si ZS nr 2 biece, z tego: 0 0 Ogółem 0 biece, z tego: 0 r. FRSE 0 Ogółem Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 18

19 Jednostka Rozdział odpowiedzialna ródła finansowania Lp. Nazwa przedsiwzicia klasyfikacji 2015 /przed Zmiany 2015 /po lub wydatków wydatków zmian/ zmianie/ koordynujca Kunia talentów FER biece, z tego: r. EFS/POKL r. budetu pastwa Ogółem X Zmieniajc dzi, projektujesz lepsze jutro MOPS biece, z tego: 0 r. EFS/RPO WSL 0 Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIKKICH wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa OGÓŁEM PRZEDSIWZICIA WSPÓŁFINANSOWANE RODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki biece z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa wydatki majtkowe z tego: r. UE i inne zagraniczne r. budetu pastwa ogółem wydatki biece i majtkowe X nowe pozycje Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. Lp. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OWIATOWYCH NA ROK 2015 Planowane dochody na rok 2015 Planowane dochody po zmianie Planowane wydatki na rok 2015 Nazwa Jednostki Dział Rozdział Zmiana Zmiana II Liceum Ogólnokształcce im. Traugutta IV Liceum Ogólnokształcce im. Sienkiewicza Miejskie Przedszkole Nr 4 Razem Miejskie Przedszkole Nr 29 Razem Miejskie Przedszkole Nr 38 Razem Szkoła Podstawowa Nr 8 Razem Szkoła Podstawowa Nr 34 Razem Szkoła Podstawowa Nr 37 Razem Szkoła Podstawowa Nr 39 Razem Szkoła Podstawowa Nr 52 Razem Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 Razem RAZEM X X w złotych Planowane wydatki po zmianie Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 20

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miasta Częstochowy z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DO UDZIELENIA KWOT DOTACJI Z BUDETU MIASTA NA ROK 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa 2015 dotacji ogółem 2015 dotacji celowych 2015 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Zmiany w planie dotacji podmiotowych Plan po zmianach dotacji celowych Plan po zmianach dotacji podmiotowych Plan po zmianach dotacji ogółem I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonia II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia Pozostała działalno Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dotacje razem: Id: 9CBD99F8-FBAE-487B-8AB1-740B60DAA8C3. Projekt Strona 21

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 5467 UCHWAŁA NR 170.XVI.2015 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR LI-388-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy Nędza Nr XLIV/348/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/146/2013 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE. Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 1 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/371/2017 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/319/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2017 rok wraz z załącznikami Działając

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 374/2011 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 r. Na podstawie 11 Uchwały Nr V/ 26/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2017 r. Poz. 5529 UCHWAŁA NR 610.XLV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem

1. 1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Uchw ała Nr 68/221/16 Zarządu Pow iatu Opoczyńskiego z dnia 6 lipca 2016 r. w sp rawie zmi an w budżecie n a 201 6 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.88.2014 2014-219356 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 726/XLVIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r.

UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia r. UCHWAŁA NR./13 RADY GMINY W WILKOWIE...2013 r. PROJEKT o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Projekt z dnia 16 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... (2012/039395) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Działając na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok

UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok Or.0007.101.2012 2012/072261 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 330/XXVI/2012 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok PROJEKT UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. ZARZĄDZENIE NR 184/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r. Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok

UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok UCHWAŁA NR 402/XXVI/2016 RADY MIASTA RYBNIKA w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok Działając na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 2443 UCHWAŁA NR XVI/135/12 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 7408 UCHWAŁA NR XIII/272/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 14 listopada 2008 r. UCHWAŁA Nr XXII/123/08 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/185/13 RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok

UCHWAŁA NR XXVI/185/13 RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok UCHWAŁA NR XXVI/185/13 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2013rok Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212,art.214,art.215, art. 235, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 stycznia 2015 r. Uchwała Nr VI/43/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 733 UCHWAŁA NR XL/1051/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie uchwały nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/256/2017 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 18 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/256/2017 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO. z dnia 18 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/256/2017 RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów, dochodów i wydatków w 2017 roku Na podstawie art. 12 pkt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo