Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu"

Transkrypt

1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór) Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu... pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu internet... Do Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7, Warszawa Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nawiązując do ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym (sygnatura postępowania: BZP/4/COR/2011) w postępowaniu o zamówienie publiczne na: System wspierania zarządzania procesami w Banku Gospodarstwa Krajowego działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia naleŝy podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich tych Wykonawców) składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu. *Pełnomocnikiem wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o przedmiotowe zamówienie zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp jest: Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować na poniŝszy adres: Imię i nazwisko Firma Adres 1

2 Nr faks Nr telefonu Adres **Informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - zastrzegamy, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wniosek niniejszy wraz z załącznikami składamy na kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszego Wniosku są: Uwaga: * dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ** o ile dotyczy Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo: Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych): Miejscowość i data: 2

3 Załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU My, niŝej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania Wniosku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia naleŝy podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich tych Wykonawców) niniejszym oświadczamy, Ŝe ubiegając się o zamówienie publiczne na: System wspierania zarządzania procesami w Banku Gospodarstwa Krajowego spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo: Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych): Miejscowość i data: 3

4 Załącznik nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu OŚWIADCZENIE 1 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Dot. postępowania o zamówienie publiczne na: System wspierania zarządzania procesami w Banku Gospodarstwa Krajowego My niŝej podpisani, działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) niniejszym oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo: Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych): Miejscowość i data: 1 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa kaŝdy z wykonawców oddzielnie. 4

5 . Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu WYKAZ DOŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie publiczne na: System wspierania zarządzania procesami w Banku Gospodarstwa Krajowego, na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie Wiedzy i doświadczenia przedstawiamy wykaz wykonanych zamówień. Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane zamówienia zostały wykonane naleŝycie. Tabela dla zamówień wykazywanych zgodnie z cz. III.2.3) kol. 2 ust. 1. pkt. 1 a) ogłoszenia Nazwa Wykonawcy (podmiotu), którego doświadczenie jest wykazywane Odbiorca (nazwa klienta, dla którego wykonano zamówienie) Opis wykonanego zamówienia: (naleŝy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku Wiedzy i doświadczenia) Zamówienie polegało na skutecznym wdroŝeniu systemu informatycznego klasy BPMS. Prace zakończone zostały protokołem pozytywnego końcowego odbioru wdroŝenia produkcyjnego systemu. System informatyczny zapewnia obsługę podstawowej działalności bankowej (np. kredytowej, obsługi rachunków) i był wykonany na rzecz jednostki sektora bankowego lub finansowego Liczba uŝytkowników systemu Wartość zamówienia w PLN netto (wartość nie moŝe uwzględniać wartości infrastruktury sprzętu informatycznego) Data wykonania zamówienia

6 3. * zaznaczyć właściwe Tabela dla zamówień wykazywanych zgodnie z cz. III.2.3) kol. 2 ust 1. pkt. 1 b) ogłoszenia Nazwa Wykonawcy (podmiotu), którego doświadczenie jest wykazywane Odbiorca (nazwa klienta, dla którego wykonano zamówienie) Opis wykonanego zamówienia: (naleŝy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku Wiedzy i doświadczenia) Zamówienie polegało na skutecznym wdroŝeniu systemu informatycznego do obiegu, archiwizacji i zarządzania dokumentami stanowiącego elektroniczne repozytorium danych, dokumentów i formularzy. Prace zakończone zostały protokołem pozytywnego końcowego odbioru wdroŝenia produkcyjnego systemu. System informatyczny zapewnia obsługę podstawowej działalności bankowej (np. kredytowej, obsługi rachunków) i był wykonany na rzecz jednostki sektora bankowego lub finansowego Wartość zamówienia w PLN netto (wartość nie moŝe uwzględniać wartości infrastruktury sprzętu informatycznego) Data wykonania zamówienia 1. TAK/NIE* TAK/NIE* TAK/NIE* 2. 6

7 3. * zaznaczyć właściwe Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo: Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych): Miejscowość i data: 7

8 . Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców Tabela dla zamówień wykazywanych zgodnie z cz. III.2.3) kol. 2 ust. 1.pkt. 2) ogłoszenia Nazwa Wykonawcy (podmiotu), którego doświadczenie jest wykazywane Odbiorca (nazwa klienta, dla którego wykonano zamówienie) Opis wykonanego zamówienia: (naleŝy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku Wiedzy i doświadczenia) Zamówienie polegało na skutecznym wdroŝeniu systemu informatycznego klasy BPMS oraz systemu informatycznego do obiegu, archiwizacji i zarządzania dokumentami stanowiącego elektroniczne repozytorium danych, dokumentów i formularzy Prace zakończone zostały protokołem pozytywnego końcowego odbioru wdroŝenia produkcyjnego systemu. System informatyczny zapewnia obsługę podstawowej działalności bankowej (np. kredytowej, obsługi rachunków) i był wykonany na rzecz jednostki sektora bankowego lub finansowego Liczba uŝytkowników systemu Wartość zamówienia w PLN netto (wartość nie moŝe uwzględniać wartości infrastruktur y sprzętu informatycz nego) Data wykonania zamówienia

9 * zaznaczyć właściwe Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo: Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych): Miejscowość i data: 9

10 . Nazwa i adres wykonawcy/wykonawców WYKAZ POTENCJAŁ KADROWY Załącznik nr 4 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Ubiegając się o zamówienie publiczne na: System wspierania zarządzania procesami w Banku Gospodarstwa Krajowego, na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie Potencjał kadrowy przedstawiamy wykaz wykonanych zamówień Funkcja w zespole Imię i Nazwisko Opis posiadanych kwalifikacji (proszę podać krótki opis kwalifikacji osoby wskazanej w kol. 2; z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego wcz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy ) Warunek określony w cz III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy : Osoba wskazana w kol. 2 posiada minimum (5) pięcioletnie doświadczenie w zakresie kierowania wdroŝeniem systemów, przy czym w tym okresie osoba ta zakończyła odbiorem realizację przynajmniej trzech projektów wdroŝenia systemów klasy Workflow/BPMS o wartości netto minimum 1 mln PLN, przy czym przynajmniej 1 z tych projektów był zrealizowany w jednostce sektora bankowego. Warunek określony w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy : Opis posiadanego certyfikatu Certyfikat w zakresie zarządzania projektami, np. PRINCE2 Practitioner lub równowaŝny (np. PMP, PMI, IPMA) Informacja o podstawie do dysponowania (Zaznaczyć właściwe) (Zaznaczyć właściwe) własnym potencjale / 1. Kierownik projektu TAK/NIE potencjale innych podmiotów 10

11 Warunek określony w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy : Funkcja w zespole Imię i Nazwisko Opis posiadanych kwalifikacji (proszę podać krótki opis kwalifikacji osoby wskazanej w kol. 2; z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego wcz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy ) Osoba wskazana w kol. 2 posiada doświadczenie w projektowaniu architektury systemów oraz doświadczenie w realizacji co najmniej trzech wdroŝeń systemów informatycznych klasy Workflow/BPMS, w tym przynajmniej jednego wdroŝenia, w którym pełniła rolę głównego architekta systemu. Informacja o podstawie do dysponowania (Zaznaczyć właściwe) (Zaznaczyć właściwe) 2. Architekt systemów TAK/NIE własnym potencjale / potencjale innych podmiotów 11

12 Warunek określony w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy Funkcja w zespole Imię i Nazwisko Opis posiadanych kwalifikacji (proszę podać krótki opis kwalifikacji osoby wskazanej w kol. 2; z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy ) Osoba wskazana w kol. 2 posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym pełniła funkcję osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo IT w co najmniej 2 projektach informatycznych, a takŝe posiada kompetencje w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Informacja o podstawie do dysponowania (Zaznaczyć właściwe) (Zaznaczyć właściwe) 3. Konsultant ds. bezpieczeństwa TAK/NIE własnym potencjale / potencjale innych podmiotów 12

13 Warunek określony w cz III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy Funkcja w zespole Imię i Nazwisko Opis posiadanych kwalifikacji (proszę podać krótki opis kwalifikacji osoby wskazanej w kol. 2; z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy ) Osoba wskazana w kol. 2 posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT, w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania załoŝeń i ograniczeń systemowych oraz modelowaniu i optymalizacji procesów. Informacja o podstawie do dysponowania (Zaznaczyć właściwe) (Zaznaczyć właściwe) 4. Konsultant wiodący ds. analizy wymagań, modelowania i optymalizacji procesów TAK/NIE własnym potencjale / potencjale innych podmiotów 13

14 Funkcja w zespole Imię i Nazwisko Opis posiadanych kwalifikacji (proszę podać krótki opis kwalifikacji osoby wskazanej w kol. 2; z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy ) Warunek określony w cz. III.2.3 Ogłoszenia Potencjał kadrowy Osoba wskazana w kol. 2 posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z narzędziami do tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych portali. Informacja o podstawie do dysponowania (Zaznaczyć właściwe) (Zaznaczyć właściwe) własnym potencjale / 5. Konsultant ds. tworzenia portali internetowych TAK/NIE potencjale innych podmiotów Uwaga: Role członków zespołu opisane powyŝej nie mogą być łączone w ramach jednej osoby. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo: Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych): Miejscowość i data: 14

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA

... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa OFERTA Sygnatura postępowania: BZP/50/DLA/2014... nazwa wykonawcy/wykonawców Załącznik nr 3 do SIWZ...... adres... nr tel./faksu http://...... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

(w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa do wniosku należy załączyć szczegółowe uzasadnienie).

(w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa do wniosku należy załączyć szczegółowe uzasadnienie). Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie KHK/ZP/NO/2/205 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr do ogłoszenia Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6

OGŁOSZENIE. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 00-207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6 Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 r. INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-207 WARSZAWA OGŁOSZENIE Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Warszawa, dnia 18.12.2014 r. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. Cele dialogu technicznego Celem dialogu technicznego jest m.in.: 1. Pozyskanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749007 www.pkp.pl INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Spis treści I. Wstęp... 2

Bardziej szczegółowo

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: Nazwa zamówienia: ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMAWIAJĄCY: Śląska Sieć Metropolitalna Spółka z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice e-mail:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:...

NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:... Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NAZWA WYKONAWCY:.. ADRES:.. Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na dostawę zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Dialog konkurencyjny 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2012/S 15-023888 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251113-2011:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2011/S 151-251113 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ III SIWZ WZORY FORMULARZY środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. Strona 1 z 6 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI III: Wzór nr 1 Części III SIWZ FORMULARZ OFERTY... 3 Wzór nr 2 Części III SIWZ...

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY. Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1 42-600 Tarnowskie Góry PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: w Tarnowskich Górach do budynków Spółki Załącznik Nr 1 do SIWZ... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17124-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2014/S 012-017124 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo