SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp o wartości szacunkowej zamówienia poniżej EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) Niniejsza Specyfikacja składa się łącznie z 25 stron. ZATWIERDZAM w dniu r. /-/ Sebastian Skuza Dyrektor Zarządzający.. (podpis Kierownika Zamawiającego)

2 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ ZAMAWIAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO AL. Jerozolimskie Warszawa NIP: REGON Tel: Faks: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 16:00 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia określają: - kod i nazwa CPV: Usługi wdrażania oprogramowania Usługi konfiguracji oprogramowania Usługi dostawy oprogramowania Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania Szkolenie pracowników - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty technicznej (FOT) - załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) - załącznik nr 4 do SIWZ. Wskazane w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia dotyczą opisu infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego i są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA JAKOŚCI 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Gwarancja jakości zgodnie z IPU. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ ) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, spośród głównych dostaw i usług, należycie wykonał: dwa (2) zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie systemu typu MDM, przeznaczonego do zarządzania urządzeniami mobilnymi w liczbie nie mniejszej niż 200 urządzeń lub użytkowników (dla każdego zamówienia) wraz ze świadczeniem usługi utrzymania i rozwoju systemu przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga by część wykonana do terminu składania ofert spełniała ww. warunki. Przez system MDM należy rozumieć system informatyczny, umożliwiający zarządzanie urządzeniami mobilnymi będącymi własnością zamawiającego oraz pozostałymi podłączonymi do infrastruktury, bądź też korzystającymi z zasobów zamawiającego. Przez usługę polegającą na utrzymaniu lub rozwoju systemu należy rozumieć usługę polegającą przynajmniej na: kompleksowym i stałym nadzorze nad działaniem systemu wraz z dokonywaniem napraw systemu, lub wprowadzaniem do niego niezbędnych modyfikacji, lub dokonywania w systemie zmian istotnie wpływających na działanie całego systemu. 2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (potencjał kadrowy) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: 1) dwiema (2) osobami posiadającymi wiedzę w zakresie projektowania architektury i infrastruktury systemu typu MDM; posiadana wiedza winna być potwierdzona certyfikatem ukończenia kursów Producenta oferowanego systemu MDM lub certyfikatem zdania egzaminu autoryzowanego przez Producenta oferowanego systemu MDM, w wyniku którego uczestnik uzyskał wymagane kompetencje. 2) dwiema (2) osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) systemów typu MDM; doświadczenie musi być potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 2 projektach w zakresie systemów typu MDM wdrożonych w firmach zewnętrznych.

4 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ ) jedną (1) osobą, która zostanie wyznaczona na stanowisko kierownika projektu z ramienia Wykonawcy, posiadającą certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami: Prince 2 Practitioner oraz certyfikat ITIL Zamawiający dopuszcza, by kierownik projektu legitymował się tylko certyfikatem Prince 2 Practitioner, lecz w takim przypadku minimum jedna z pozostałych osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia winna legitymować się certyfikatem ITIL Foundation. VII. ZASADY DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. Spełnienie warunków opisanych w części V, których opis sposobu dokonywania oceny spełnienia został określony w części VI SIWZ, należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części VIII SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Z treści załączonych do oferty oświadczeń lub dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca warunki spełnił. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty). VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1. Oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1.1 do SIWZ. 2. Wykazu wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw i usług (przez główne dostawy i usługi Zamawiający rozumie dostawy i usługi w zakresie, o którym mowa w części VI ust. 1 SIWZ), w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wskazane jest sporządzenie wykazu zamówień na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1.3 do SIWZ (Wykaz doświadczenie). Dowodami, o których mowa powyżej, jest poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wskazane jest sporządzenie wykazu potencjału kadrowego na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1.4 do SIWZ (Wykaz- potencjał kadrowy). 4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. Oświadczenia o braku postaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1.2 do SIWZ. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika nr 1.6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. IX. PEŁNOMOCNICTWO 1) Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymogi dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) 1) Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty wymienione w części VIII SIWZ z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa w części VIII B SIWZ: 1) ust. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Odnośnie terminu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisy części VIII SIWZ stosuje się odpowiednio. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW

6 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców reguluje m. in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19. lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) 2. Oświadczenia, o których mowa w części VIII A ust. 1 i części VIII B ust. 1 oraz zobowiązanie, o którym mowa w części VIII A ust. 4 należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty, o których mowa w części VIII (oraz, jeśli dotyczy, w części X) SIWZ, mogą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego pełnomocnika). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 3. Zgodnie z 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19. lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 6 cyt. rozporządzenia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 5. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Postanowienia ustępu 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. XII. DOKUMENTY JAKIE MAJĄ WYKONAWCY DOSTRCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ: W celu wykazania, że oferowane przez Wykonawcę produkty odpowiadają parametrom technicznym określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego Formularza oferty technicznej (FOT) wg załącznika nr 3 do SIWZ. XIII. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców występujących wspólnie, mogą oni zostać zobowiązani, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych regulują przepisy kodeksu cywilnego. 4. Oferta składana przez wykonawców występujących wspólnie musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w części VIII (w razie konieczności także IX i X ust. 1), z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w części VIII B ust. 1, 2 i 3 (i odpowiednio w części X ust. 1), składane są przez każdego z wykonawców występujących wspólnie - osobno. 5. Oferta wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.

7 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ XIV. PODWYKONAWCY 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 2. Informację o powierzeniu realizacji części zamówienia podwykonawcy należy podać w formularzu Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1.5 do SIWZ. 2. Cena podana w ofercie stanowić będzie maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za realizację całego zamówienia i będzie podstawą porównania ofert oraz wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo. Szczegółowe postanowienia w zakresie zasad rozliczania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą regulują Istotne postanowienia umowy. 3. Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia wymienione w Formularzu cenowym, łącznie z elementami stanowiącymi prawo opcji, według następujących zasad: (1) wszystkie wartości podane w formularzu cenowym są wartościami brutto, (2) cena każdej pozycji Formularza cenowego musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Szczegółowy zakres objęty prawem opcji został opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji Formularza cenowego brutto (tj. z podatkiem VAT), zgodnie z Załącznikiem nr 1.5 do SIWZ. 5. Wszystkie wartości określone w Formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty, muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Wszystkie wartości cenowe w ramach postępowania będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia. 8. Cena oferty brutto (w druku oferty) winna być podana cyfrowo i słownie. 9. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 10. Wykonawcy, którzy mają siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podają tylko cenę netto. Jeżeli złożono, przez wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku zapłacenia przez zamawiającego podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. Podane ceny w Formularzu cenowym nie ulegną zmianie w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem ust. 12) i nie będą podlegać waloryzacji.

8 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie trwania Umowy, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: KRYTERIUM I - cena zamówienia podstawowego - waga 43 %. KRYTERIUM II cena zamówienia stanowiącego opcję waga 43 % KRYTERIUM III dodatkowa funkcjonalność - waga 14% W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: NOCZP NOCZO Liczba punktów = x 43 pkt x 43 pkt. + WO x 2 CZPO CZOO Powyższe skróty oznaczają: NOCZP CZPO NOCZO CZOO WO - najniższa oferowana cena brutto zamówienia podstawowego - cena brutto zamówienia podstawowego badanej oferty - najniższa oferowana cena brutto zamówienia opcjonalnego - cena brutto zamówienia opcjonalnego badanej oferty - liczba spełnionych dodatkowych wymagań opcjonalnych, zgodnie z Formularzem oferty technicznej; maks. liczba wymagań opcjonalnych wynosi 7; wykonawca otrzyma 2 pkt. za każde spełnione wymaganie opcjonalne. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XVIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e mail em, z zastrzeżeniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub e mail em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. XIX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

9 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Grażyna Dziedzic (Biuro Zamówień Publicznych) tel lub e- mail: i XX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Biuro Zamówień Publicznych, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa nr faksu: , Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią w/w artykułu, Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania wniosek o wyjaśnienia do treści SIWZ, który wpłynął po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. XXI. OFERTA. 1. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej. 2. Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym Formularzem cenowym oraz Formularzem oferty technicznej. Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty i oświadczenia. 3. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do SIWZ. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ. 5. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 6. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwiał identyfikację osoby), bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 7. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron. 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 9. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

10 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej. 11. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i powinny być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. 12. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (art. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. XXII. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE, zmienić ofertę powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA. XXIII. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT 1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. 2. Koperta powinna być zaadresowana na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego Biuro Zamówień Publicznych Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa KANCELARIA OGÓLNA oraz powinna być opisana następująco: Oferta na Dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Nie otwierać przed godziną 11:30 w dniu roku. 3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. XXIV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, Kancelaria Ogólna (dla Biura Zamówień Publicznych), Aleje Jerozolimskie 7, Warszawa 2. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 11:00 3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w ust. 2. Decyduje data wpływu do kancelarii BGK poświadczona stemplem z wpisaną godziną.

11 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. XXV. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 11:30, w siedzibie Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w ust 3 i 4. XXVI. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA 1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przetargu Wykonawcą, zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy. XXVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 2) W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed zawarciem Umowy, przedłożenia szczegółowego formularza cenowego stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy zawierającego oprócz podanych w ofercie cen brutto także wartości netto i wartość podatku VAT. 4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy: a) kopii certyfikatów ukończenia kursów Producenta oferowanego systemu MDM lub certyfikatów zdania egzaminu autoryzowanego przez Producenta oferowanego systemu MDM, w wyniku którego uczestnik uzyskał wymagane kompetencje, o których mowa w cz. VI ust. 2 pkt 1 b) kopii dokumentów referencyjnych (oświadczeń firm zewnętrznych) potwierdzających, że wskazana osoba uczestniczyła we wdrożeniu systemu typu MDM w zakresie posiadania kompetencji, o których mowa w cz. VI ust. 2 pkt 2;. c) certyfikatów określonych w cz. VI ust. 2 pkt 3 SIWZ. 5) Gdyby Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej,- Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. 6) Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub

12 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego pełnomocnika). Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. XXVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1) Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179 art. 198 a-g). 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie w art. 182 ustawy Pzp. XXIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. 3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. XXX. Nr 1 Nr 1.1 Nr 1.2 Nr 1.3 Nr 1.4 Nr 1.5 Nr 1.6 Nr 2 Nr 3 Nr 4 ZAŁĄCZNIKI: Druk Oferta Druk oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Druk oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykaz Doświadczenie Wykaz Potencjał kadrowy Formularz cenowy Oświadczenie dotyczące funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz oferty technicznej Istotne postanowienia umowy.

13 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Załącznik nr 1 do SIWZ.. pieczęć wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu... REGON... NIP BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa internet... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym BZP/19/DI/2013 pn: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) działając w imieniu i na rzecz.... (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania Oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców) składamy niniejszą ofertę: Cena oferty 1. Cena zamówienia podstawowego brutto: PLN (słownie:.. złotych) 2. Cena zamówienia z opcji brutto: PLN (słownie:. złotych) Ogółem wartość brutto:...pln (słownie:... złotych) zgodnie z formularzem cenowym - załącznik nr 1.5 do oferty. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ.

14 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Okres gwarancji i Warunki płatności : zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych postanowieniach umowy. Oświadczamy, że : zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i Istotnymi postanowieniami umowy oraz że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych w SIWZ, otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, zamówienie wykonamy samodzielnie* część zamówienia (określić zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom).... zamierzamy powierzyć podwykonawcom* Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować do: Imię i nazwisko Instytucja Adres Nr faks Nr telefonu Adres Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data

15 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Załącznik nr 1.1 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ). Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data

16 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Załącznik nr 1.2 do SIWZ OŚWIADCZENIE 1 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Dot. postępowania o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy) niniejszym oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data 1 W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

17 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Załącznik nr 1.3 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy lub pieczęcie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia BZP/19/DI/2013 WYKAZ DOŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie publiczne pn. Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) w celu wykazania spełnienia warunku opisanego w cz. VI ust. 1 SIWZ, przedstawiamy wykaz wykonanych zamówień. Lp. Nazwa Wykonawcy (podmiotu),którego doświadczenie jest wykazywane Opis wykonanych/ wykonywanych zamówień (należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia) Liczba urządzeń mobilnych objętych wykazanym wdrożeniem systemu typu MDM Data realizacji zamówienia okres od do (data rozpoczęcia - data zakończenia/ lub data składania ofert) - w tym okres świadczenia usługi utrzymania i rozwoju systemu Odbiorca (nazwa klienta, dla którego wykonano zamówienie) Data realizacji zamówienia:. 1 Okres świadczenia usługi utrzymania i rozwoju:. Data realizacji zamówienia:. 2 Okres świadczenia usługi utrzymania i rozwoju:. 3. Do wykazu załączamy dowody potwierdzające, że wymagane zamówienia zostały wykonane/ są wykonywane należycie. Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data

18 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Załącznik nr 1.4 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy lub pieczęcie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia BZP/19/DI/2013 WYKAZ POTENCJAŁ KADROWY Ubiegając się o zamówienie publiczne pn Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) w celu wykazania spełniania warunków opisanych w cz. VI ust. 2 SIWZ oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko Opis posiadanych kwalifikacji - opisanych szczegółowo w cz. VI ust. 2 SIWZ, Informacja o podstawie do dysponowania: 1.. Opis kwalifikacji: Wiedza w zakresie projektowania architektury i infrastruktury systemów typu MDM Certyfikat ukończenia kursów lub zdania egzaminu autoryzowanego przez Producenta (należy podać nazwę/nazwy):.. Inne certyfikaty (proszę podać, jeśli dotyczy):.. Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów 2. Opis kwalifikacji: Wiedza w zakresie projektowania architektury i infrastruktury systemów typu MDM Certyfikat ukończenia kursów lub zdania egzaminu autoryzowanego przez Producenta (należy podać nazwę/nazwy):.. Inne certyfikaty (proszę podać, jeśli dotyczy):.. Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów Opis kwalifikacji: Wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) systemów typu MDM Proszę podać 2 projekty dotyczące wdrożeń w firmach zewnętrznych: Inne certyfikaty (proszę podać, jeśli dotyczy):.. Opis kwalifikacji: Wiedza i doświadczenie w zakresie wdrażania (instalacji i konfiguracji) systemów typu MDM Proszę podać 2 projekty dotyczące wdrożeń w firmach zewnętrznych: Inne certyfikaty (proszę podać, jeśli dotyczy): Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów

19 Sygnatura postępowania: BZP/2/DI/ (Kierownik projektu).. Opis kwalifikacji: Kompetencje w zakresie zarządzania projektami Proszę podać nazwę/ nazwy certyfikatów:.. Polegam na własnym potencjale / Polegam na potencjale innych podmiotów Lp. Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej (ych) Miejscowość i data

20 Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/ Załącznik nr 1.5 do SIWZ... pieczęć Wykonawcy lub pieczęcie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia BZP/19/DI/2013 I. Zamówienie podstawowe FORMULARZ CENOWY (1) (2) (3) (4) (5) Poz. Nazwa Cena Liczba Wartość jednostkowa szt. brutto (zł) brutto (zł) 1. Opłata licencyjna za System MDM na 200 urządzeń/użytkowników* 1 2. Usługi wdrożeniowe wraz z opracowaniem dokumentacji Systemu 1 3. Usługi wdrożeniowe Szkolenia 12 1) 4. Usługi serwisowe i gwarancyjne zgodnie z OPZ dla Systemu (zamówienie podstawowe) na 200 urządzeń/ 1 użytkowników* za okres 48 miesięcy 3) 5. Razem poz. 1-4: II. Zamówienie z Opcji (1) (2) (3) (4) (5) Cena Liczba Poz. Nazwa jednostkowa szt. brutto (zł) Realizacja Opcji Opłata licencyjna za System MDM na 20 urządzeń/użytkowników* (cena za jeden pakiet dodatkowych aktywacji 20 urządzeń/użytkowników*) Realizacja Opcji Maksymalna wartość - Opłaty licencyjnej za System MDM na 500 urządzeń/użytkowników* Realizacja Opcji Opłata serwisowa roczna za System MDM na 20 urządzeń/użytkowników* Realizacja Opcji Maksymalna wartość Opłaty za usługi serwisowe i gwarancyjne zgodnie z OPZ dla Systemu MDM na 500 dodatkowych urządzeń/użytkowników* za okres 48 miesięcy 4) 5. Razem poz. 2 i 4: ) 1 Wartość brutto (zł)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa STOŁECZNA ESTRADA ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa, demontaż, transport hal namiotowych i namiotów szybkorozkładanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo