O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12-miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej działając w imieniu i na rzecz: (nazwa / firma dokładny adres Wykonawcy) (w przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy / firmy i adresy wszystkich tych Wykonawców) składamy niniejszą ofertę. Cena oferty: Łączna cena oferty brutto:... (słownie:... złotych i./100) zgodnie z Formularzem cenowym - załącznik nr 3a do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy. 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane wszystkich tych Wykonawców. 1

2 Warunki płatności: zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych postanowieniach umowy. Oferujemy dostarczenie i wdrożenie w Banku Gospodarstwa Krajowego następującego Systemu klasy SIEM: Producent Rozwiązania SIEM: Nazwa Rozwiązania SIEM przypisana przez Producenta dla zastosowanego produktu/ produktów: 3. Krótki opis funkcjonalności Rozwiązania SIEM: Ilość i funkcje poszczególnych systemów elementów tworzących łącznie Rozwiązanie SIEM: Specyfikacja platformy sprzętowej dla systemu SIEM: Wszystkie istniejące ograniczenia licencyjne przyjęte przy szacowaniu oferty przykładowomaksymalna ilość zdarzeń na sekundę (EPS), maksymalna pojemność logów z jednego dnia, maksymalna ilość użytkowników, maksymalna liczba źródeł logów/danych: Jesteśmy świadomi, że jeżeli : odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesiemy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, to wniesione wadium wraz z odsetkami zatrzyma Zamawiający. Oświadczamy, że : zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i Istotnymi postanowieniami umowy, zobowiązujemy się do wykonania zamówienia na warunkach i zasadach określonych w SIWZ, otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, akceptujemy wskazany w SIWZ termin związania ofertą, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto oświadczamy, że: *) zamierzamy powierzyć podwykonawcom realizację następującej część zamówienia: (należy wskazać część zamówienia, która będzie powierzona podwykonawcom) i podajemy nazwy (firmy) podwykonawców, na zasoby których powołujemy się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: (należy podać nazwy (firmy) podwykonawców, na zasoby których powołuje się Wykonawca) 2

3 Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na: Imię i nazwisko Instytucja Adres Nr faksu Nr telefonu Adres Dokumenty zawarte na stronach od... do... *) zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania. Na... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. *) odpowiednio skreślić albo wypełnić, jeśli dotyczy 3

4 .. (nazwa / firma Wykonawcy lub Wykonawców Sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 Załącznik nr 3a do SIWZ wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) FORMULARZ CENOWY Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12-miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, oferujemy następującą cenę za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w OPZ Nazwa usługi Liczba miesięcy Dostawa Produktów, tj.: sprzętu i Oprogramowania wraz z Aktualizacjami oraz pakietami suportowymi *) Miesięczna zryczałtowana wartość netto PLN Miesięczna zryczałtowana wartość brutto PLN Łączna zryczałtowana wartość netto PLN (dla poz. 3 - kol. 2 x 3) Łączna zryczałtowana wartość brutto PLN (dla poz. 3 - kol. 2 x 4) 3. Zaprojektowanie i Wdrożenie Rozwiązania Świadczenie serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej dla wdrożonego Rozwiązania 12 Łączna cena oferty brutto (poz. 1-3): *) Cena wskazana w poz. 1 obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji do Oprogramowania oraz wytworzonej w toku realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentacji, na warunkach wskazanych w IPU oraz OPZ. Wszystkie ceny brutto podane w Formularzu cenowym uwzględniają podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru / usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym i wyrażone są w PLN. 4

5 Załącznik nr 3b do SIWZ.. (nazwa / firma Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Działając w imieniu i na rzecz :... (nazwa / firma i dokładny adres Wykonawcy) (w przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy / firmy i adresy wszystkich tych Wykonawców) niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12-miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 5

6 Załącznik nr 3c do SIWZ (nazwa / firma Wykonawcy) OŚWIADCZENIE 2 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Działając w imieniu i na rzecz: (nazwa / firma i adres Wykonawcy) niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12-miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 oraz ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 6

7 . (nazwa / firma Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie) Sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 WYKAZ DOŚWIADCZENIE Załącznik nr 3d do SIWZ Ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12- miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, przedstawiamy wykaz głównych dostaw lub usług w celu oceny spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (część VII ust. 1 SIWZ) Nazwa podmiotu, którego doświadczenie jest wykazywane (Wykonawca lub podmiot trzeci, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) Odbiorca (nazwa klienta, dla którego zamówienie zostało wykonane lub jest wykonywane) Opis wykonanego/wykonywanego zamówienia (Należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia) Wartość brutto wykonanego zamówienia (wartość nie mniej niż ,00 zł brutto każde zamówienie) Data wykonania (zakończenia), a dla zamówień wykonywanych (świadczenie serwisu) data rozpoczęcia wykonywania zamówienia. 3. Do wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, że wymagane zamówienia zostały wykonane / są wykonywane należycie. 7

8 . (nazwa / firma Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie) Sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 WYKAZ POTENCJAŁ KADROWY Załącznik nr 3e do SIWZ Ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12- miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w celu oceny spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (część VII ust. 2 SIWZ). Tabela A warunek określony w części VII ust. 2 pkt A SIWZ Imię i Nazwisko Opis doświadczenia zawodowego Nazwa zakończonych projektów Wartość zakończonych Czy wskazana osoba biegle posługuje się Informacja o podstawie do dysponowania (należy podać zakres (co najmniej dwóch) projektów językiem polskim? wykonywanych czynności) (minimum ,00 zł brutto każdy) *) niepotrzebne skreślić 1) 2).... 1) 2).... 1) 2).... 1) 2).... 1) 2).... 1)... zł 2).zł 1)... zł 2).zł 1)... zł 2).zł 1)... zł 2).zł 1)... zł 2).zł potencjale potencjale potencjale potencjale potencjale 8

9 Tabela B warunek określony w części VII ust. 2 pkt B SIWZ Sygnatura postępowania: BZP/90/DB/ Imię i Nazwisko Czy wskazana osoba biegle Czy wskazana osoba posiada certyfikat Informacja o podstawie do posługuje się językiem polskim? wydawany przez producenta Rozwiązania SIEM? dysponowania. *) niepotrzebne skreślić (nazwa producenta Rozwiązania SIEM) (nazwa producenta Rozwiązania SIEM) (nazwa producenta Rozwiązania SIEM) potencjale innych podmiotów *) Tabela C warunek określony w części VII ust. 2 pkt C SIWZ Imię i Nazwisko Czy wskazana osoba Opis doświadczenia zawodowego z zakresu Czy wskazana osoba posiada Informacja o podstawie biegle posługuje się bezpieczeństwa systemów certyfikat CISA lub CISSP lub inny do dysponowania językiem polskim? (należy podać zakres wykonywanych czynności) równoważny?. *) niepotrzebne skreślić potencjale innych podmiotów *) 9

10 Tabela D warunek określony w części VII ust. 2 pkt D SIWZ Sygnatura postępowania: BZP/90/DB/ Imię i Nazwisko Czy wskazana osoba Opis doświadczenia zawodowego w zakresie Czy wskazana osoba posiada Informacja o podstawie biegle posługuje się zarządzania projektami certyfikat PRINCE 2 lub do dysponowania językiem polskim? (należy podać zakres wykonywanych czynności) równoważny?. *) niepotrzebne skreślić potencjale innych podmiotów *) Tabela E warunek określony w części VII ust. 2 pkt E SIWZ Imię i Nazwisko Czy wskazana osoba biegle posługuje się językiem polskim? Czy wskazana osoba posiada certyfikat ukończenia szkolenia z technologii oferowanego Rozwiązania SIEM?. *) niepotrzebne skreślić Informacja o podstawie do dysponowania potencjale innych podmiotów *) 10

11 Oświadczamy, że ww. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia. 11

12 Załącznik nr 3f do SIWZ... (nazwa / firma Wykonawcy) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 3 Działając w imieniu i na rzecz: (nazwa / firma i adres Wykonawcy) niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12-miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej: Nazwa podmiotu Adres podmiotu W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 12

13 Załącznik nr 3g do SIWZ... (nazwa / firma Wykonawcy) Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 4 Działając w imieniu i na rzecz: (nazwa / firma i adres Wykonawcy) niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa i wdrożenie systemu Security Information and Event Management SIEM wraz z 12-miesięczną usługą serwisu gwarancyjnego i asysty technicznej, nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 13

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY

strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Nr postępowania WNB.243.4.2013.AM Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć wykonawcy Z ogólnej liczby stron Nazwa wykonawcy: Adres: NIP: REGON: Telefon: Faks: Adres e-mail: FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Strona 1 z 6 Warszawa: Przeprowadzanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Numer ogłoszenia: 119618-2015; data zamieszczenia: 20.05.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo