OSWIADCZENIE MAJPJKOWE. 2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 nie do cz ".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSWIADCZENIE MAJPJKOWE. 2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 nie do cz "."

Transkrypt

1 Sp. z o. o., tel./fax. (0-22) , (0-22) ^,G,. r OSWIADCZENIE MAJPJKOWE -v #6#a, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy; skarbnika gminyr kierownika jednostki organizacyjnej -gt ir4,.osobyaar&-idzaj"ej -i Gz4onka organu 2-arz4d2ajgcegt `gtrtlinnq-osobq-prawrut sraz-eseby wydajgeej decyzje adn-gnistracyjne- -imtenlu wdjtai Uwaga: Turek..., dnia r (miejscowoso) 1. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk. 2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 nie do cz ". 3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleinosn poszczeg6lnych sktadnik6w majattkowych, dochod6w i zobowiazari do majgtku odrgbnego i majatku objctego matieriskat wsp6ino cia majatkowq..r. 4. O wiadczenie majatkowe dotyczy majgtku w kraju i za granicq. 5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienigine. 6. W czgsci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. CZ4SG A Ja, nizej podpisany (a), Miroslaw, Stanislaw M?karski (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony(a) 28 grudnia 1960 r w Nagbrzycach zatrudniony na stanowisku Zastgpcy Burmistrza Miasta Turku - Urzad Miejski w Turku do dnia 11 grudnia 2014 roku (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia ld^ dziafalnosci gospodarczej przez osoby pe4niqce funkcje publiczne (Dz. 113, poz U. Nr 106., 715 i Nr 162, poz. 679, z 1998 r. Nr poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 984 i Nr 214, poz poz. 306 oraz z 2002 r ). Nr 113 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r- Nr 142, o samorzqdzie gminnym poz oraz z 2002 r. Nr 23 (Dz. U. z 2001, poz. 220, Nr 62, 1271 i poz. 558, Nr 214, Nr 113, poz poz. 984, ), Nr 153, poz. zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sk4ad mafze6skiej wspolnosci majgtkowej lub stanowigce moj majgtek 1. Zasoby pienigzne: -srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: , (.trzydziesci pigs tysigcy czterysta zlotych^ srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej : - nie posiadam papierywartosciowe : - nie posiadam na kwotq : - nie dotyczy...

2 N. r 1. Dom o powierzchni: - nie posiadam... - m 2, o warto ci: - nie.. dotyczy tytuiprawny:... - nie dtyczy Mieszkanie o powierzchni : , 50 - m 2, o wartosci: , tytut prawny : - mieszkanie... spbldzielcze - wspolwlasnosc... mal2enska - 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: - gospodarstwo rolne , powierzchnia: - 2, 61 ha o warto ci: ,- ziotych wraz z budynkiem mieszkainym rodzajzabudowy: - dom mieszkalny o powierzchni calkowitej 55 m kw tytuiprawny: - wspolwlasnosc mal2e6ska Z tego tytu#u osiggngiem(oam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysoko ci : nie dotyczy... nie osia[gnalem przychodu i dochodu oraz nie uzyskalem doplat UE do gosp.rol Inne nieruchomo ci: powierzchnia : - mieszkanie o powierzchni 50,00 m kw o warto ci : ,- zlotych tytutprawny : - wspolwlasnosc mal2enska A 1. Posiadam udziafy w sp63 kach handlowych - nalezy podac Iiczbg i emitenta udziafow: nie posiadam I...I udzia ly to stanowiq pakiet wigkszy nit 10% udzialow w spotce :... - nie dotyczy Z tego tytufu osiagngfem (($am) w roku ubieg4ym dochod w wysoko ci: - nie dotyczy IV. 1. Posiadam akcje w spofkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcji: - nie posiadam akcje to stanowia pakiet wiqkszy nit 10% akcji w spotce :... -nie dotyczy Z tego tytufu osiagnafem (gtam) w roku ubieglym dochod w wysoko ci:... - nie dotyczy Sp. z o. o., tel./fax. (0-22) , (0-22)

3 V. Nabyfem (am) (nabyt moj matzonek, z wyfaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrgbnego ) od Skarbu Par stwa, innej par stwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujace mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo: - nie nabylem i moja malzonka nie nabyla mienia od ww. podmiotow i jednostek M. VA. 1. Prowadzg dziatalnosc gospodarczq2 (nalezy podac forma prawna i przedmiot dzialalnosci): - nie prowadz? dzialalnosci gospodarczej osobiscie : - nie dotyczy wspolnie z innymi osobami : - nie dotyczy Z tego tytufu osiagnalem (($am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci : nie dotyczy Zarzadzam dziatalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziafalnosci ( nalezy podac forma prawna i przedmiot dzialalnosci): - nie zarzadzam i nie jestem przedstawicielem/pelnomocnikiem dzialalnosci gosp osobiscie :..-...nie... dotyczy wspolnie z innymi osobami : - nie dotyczy Z tego tytufu osiagnatem (f,lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci : nie dotyczy W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): - nie dotyczy jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): - nie dotyczy jestem czzonkiem rady nadzorczej (od kiedy): - nie... dotycz jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie... dot cz Z tego tytufu osiagnatem (gtam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci : - nie dot... cz Sp. z o. o., pl, tel./fax. (0-22) , (0-22)

4 - nie dotyczy jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): - nie dotyczy jestem czfonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): - nie dotyczy jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): - nie dotyczy Z tego tytufu osiggnafem (gfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : - nie dotyczy W fundacjach prowadzacych dziafalnosc gospodarcza - nie dotyczy jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy ): - nie dotyczy VNI. -jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):... - nie dotyczy ,.,,,...,,,,., jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):... - nie dotyczy Z tego tytufu osiagnafem (Oam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci : -... nie dotyczy Inne dochody osiagane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zaji^c, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytufu : , 48 ziotych (sto pi?c tysi^cy pi?dset cztery 48/100 ziotych przych6d z tytulu stosunku pracy w Urzedzie Miejskim w Turku IX. Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podac markg, model i rok produkcji): - samochod osobowy opel vectra... sedan el. 1,8 z 2003 r. o wartosci ,- ziotych I I Sp. z o. o., pl, tel.ffax. (0-22) , (0-22)

5 x Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej zfotych, w tym zaciggnigte kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zosta#y udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania udzielony przez BZWBK na... kwot(^ ,00 na ogolnych zasadach komercyjnych, splacony na do kwoty ,69 zfotych -(sto pi?tnascie tysiqcy pi?cset szesnascie 69/ ziote) » I...I I...I I...I... I... I... I... I.... : CZItSC B Sp. z o.o., tel.ffax. (0-22) , (0-22) I ^^

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ADA G M I N W Slawnie Uwaga: OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy (miejscowosc) (. ' dnia..... 1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypetnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE*pK. radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE*pK. radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE*pK. radnego gminy R A D A GMtNY -v, : (miejscowo 6) Uwaga: 1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

Ja, nizej podpisany(a), fitlflo fin'fat2a/2& gj (imiona i nazwisko oraz naz\wsko rodowe) urodzony(a) (p /ci.ucj /O 1955 f //

Ja, nizej podpisany(a), fitlflo fin'fat2a/2& gj (imiona i nazwisko oraz naz\wsko rodowe) urodzony(a) (p /ci.ucj /O 1955 f // OSWIADCZENIE MAJATKOWE vrojtn, 7agtypry wftjta, sekrf>tar7a gminy, skarhnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, oseby znrzqdzajqooj i oztonko organu aara^daaj^sego gminna. osoba. prawna..

Bardziej szczegółowo

, ~.?~.Y!?~.<?E ~.~.~..: ' dnia..?..~.:.:.9..~.:-:.?.9.~.? r. (miejscowosc)

, ~.?~.Y!?~.<?E ~.~.~..: ' dnia..?..~.:.:.9..~.:-:.?.9.~.? r. (miejscowosc) OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE w6jta, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzoldzajolcej i cztonka organu zarzoldzajolcego gminnol osobol prawnol

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy *Ar" -M, OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Uwaga: (miejscowosd) 1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupefnego wypetnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli

Bardziej szczegółowo

Urzqd Gmtny w Psaracn

Urzqd Gmtny w Psaracn Urzqd Gmtny w Psaracn o 2 5. KWL mi o - 9- o TRZYZOWICE, dnia 25 KWIETNIA 2017 r. (miejscowosc) radnego gminy WIAJATKOWE Uwaga: 1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda.,

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu w Myszkowie

Rada Powiatu w Myszkowie Rada Powiatu w Myszkowie OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu (miejscowo&6) dnia..... '.... '.... ^ :.... r. Uwaga: 1. Osoba skfadaj^ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawda^, starannego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy n< _

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy n< _ A D A V; C=* M I N Uwaga: OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy n< _ (miejscowo 6) dnia. 1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE URZAP w Slawnie 30 04. 20U wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarza.dzaj3cej i cztonka organu zarz^dzaj^cego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE. radnego powiatu

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE. radnego powiatu 2017-04- 2 8 iv S,.i'O'.YE ' OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego powiatu (miejscowosc) Uwaga:, dnia... r. 1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypefnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy A D A GM w Siavmie NY Uwaga: OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy (miejscowosc) ( podpis 1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypejnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

Ja, nizej podpisany(a), Q.^Q ~

Ja, nizej podpisany(a), Q.^Q ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy R A D A w Slcr. M I N V (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupelnego wypetnienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. -^(miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. -^(miejscowosc) OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy G M I N > w Scrwnie -^(miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba sktadajcjca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

... J&./VHfeL... ^V.V-^-.via-Zk^r... M*rAW&«^&t&eM (imiona ^nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

... J&./VHfeL... ^V.V-^-.via-Zk^r... M*rAW&«^&t&eM (imiona ^nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminnq osoba_ prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie o stanie maja.tkowym

Oswiadczenie o stanie maja.tkowym Dziennik Ustaw Nr 7-518 - Poz. 29 Zalqcznik do ustawy z dnia 9 maja 1996 r. Uwaga! 1. Osoba skfadajqca oswiadczenie o stanie maja.tkowym obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupefnego wypetnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE 7?-? '^'^ 05GRU.2OU'^ OSWIADCZENIE MAJATKOWE ^l^l^.k./. j wojta^zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz< dzaj^cej i cztonka organu zarz^dzaj^cego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE Urr JO- 0

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE vqjta. zastgpcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. w&bai^astepgy-woftai-sekretarea-ffirffly, skarbnika gminy,-k4erownika- edttostk4-

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. w&bai^astepgy-woftai-sekretarea-ffirffly, skarbnika gminy,-k4erownika- edttostk4- URZAD GMINY JABLONKA 8. MAJ. 2009 OSWIADCZENIE MAJATKOWE w&bai^astepgy-woftai-sekretarea-ffirffly, skarbnika gminy,-k4erownika- edttostk4- i 0y/// c kierowan o/*esoby4ai^dzafa6fo-i-gztenka-efganu zarz^dzajagego-gmim^

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE 2017-04- 21 OSWIADCZENIE MAJATKOWE E,76-I00 cztonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. osoby zarzadzaja,cej i cztonka organu zarza.dzaja.cego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wydzial Organizaeyjoy o8 -D4- Z016 OSWIADCZENIE MAJATKOWE wplyn~lo dnia czfonka zarzctdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzctdzajctcej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ/^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ/^TKOWE URZAD GMINY KANCELARIA BOCKI OQdh^A OSWIADCZENIE MAJ/^TKOWE 21 "02-20H wojta, zast^pcy wojta. sekretarza qminy. skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej. osoby zarzc^dzajcicej i cztonka organu

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego powiatowa. osoba.

Bardziej szczegółowo

Wpr/n?»o: ^- 2 t

Wpr/n?»o: ^- 2 t OSWIADCZENIE MAJATKOWE woj ta, gast9pcy wojta» sokrstaraa gminy, sltarbnika gminy, kiarownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zaraadzajacej i catonka organu zarzqdzajaceyo gniinnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy - T OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 4 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE L wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajqcej i cztonka organu zarzqdzaj^cego gminn^ osobq»ni«n:i oraz

Bardziej szczegółowo

CZESC A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

CZESC A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk.

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia kaidej z rubryk. ~~~~ wojta, zastqpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje

Bardziej szczegółowo

,., WPLYN^LO-SEKR^RIATURZ^DU. .6C?(o H. Jjoh/Sl Nr ewid 454X..._ S>0[Ms^d Data. m.tt za» icznik6wjt^-. OSWIADCZENIE MAJATKOWE.

,., WPLYN^LO-SEKR^RIATURZ^DU. .6C?(o H. Jjoh/Sl Nr ewid 454X..._ S>0[Ms^d Data. m.tt za» icznik6wjt^-. OSWIADCZENIE MAJATKOWE. ,., WPLYN^LO-SEKR^RIATURZ^DU.6C?(o H. Jjoh/Sl Nr ewid 454X..._ S>0[Ms^d Data. m.tt Podpis za» icznik6wjt^-. -Z^- OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy dnia Uwaga: 1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana

Bardziej szczegółowo

Olesno 22 marca 2017 r... dnia. (miejscowos6)

Olesno 22 marca 2017 r... dnia. (miejscowos6) U ~1~4,3.w{~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarz~du powiatu, sekretarza po'niatu, skarbnika powiatu, kiero'nnika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego po'niato'n~

Bardziej szczegółowo

{miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

{miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja) 2018-04- 2 6 : \1iV ". ' : ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE u, sokrotarza powiatu, skarbnika-powiatu, kierownika jodnostki organ izacyjnoj powiatyros0by-za readzajqcej i czlonka organ u zafzadzajqcogo-powiatowq-osobq

Bardziej szczegółowo

Ujazd. (miejscowosc) CZESC A

Ujazd. (miejscowosc) CZESC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. I KOPIA OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Nowogród Bobrzanski za rok 2005 Niwiska, dnia 30 marca 2006 r. Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY BOCKI KANCELARIA OGOLNA

URZAD GMINY BOCKI KANCELARIA OGOLNA URZAD GMINY BOCKI KANCELARIA OGOLNA OSWIADCZENIE MAJATKOWE 19 -OV 2013 wojta, zast^pcy wojta, sekretarza amii\y. skarbnika gminyrkierownika jednostki cn^anizacyjpej^gmkiyl^ osoby zat28tt*zaji[cej4 cztenka^rgfhw

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ/yTKOWfe podpis. osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta^ Secemin, dnia r.

OSWIADCZENIE MAJ/yTKOWfe podpis. osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta^ Secemin, dnia r. ^nza^n GMim Si^r^iv^T 2 /. 20i2 OSWIADCZENIE MAJ/yTKOWfe podpis Dose zai^czwkov/ osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wojta^ Secemin, dnia 26. 04. 2012 r. (miej scowosc) Uwaga: 1. Osoba skiadaj^ca

Bardziej szczegółowo

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl

~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl ~ ZA,or:-lASTA H?; SZOWAl W;~~M. OR(~~N\I'>F';lNlH\l.1i1ouRl'('I JNY L O. 04...""..... OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~a~:~~!j.g./~.f.'''''.... :'''',.,...",,,,,,,,,,,, w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE.~,, uzlal Organizacyjny Z6-04- 2016: wplyn~lo dnia czlonka zarzctdu powiatu, sekretarza powiatu. skarbnika powiatu. kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzctdzajctcej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. w6jta» zostcpey wojta, sekretarza gminy» skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. w6jta» zostcpey wojta, sekretarza gminy» skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej OSWIADCZENIE MAJATKOWE w6jta» zostcpey wojta, sekretarza gminy» skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadznjqeej i ezlonka organu zorzqdzujqeego gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 2017-04- 2 OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE cztonka zarzadu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarza.dzaj^cego powiatowa

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy Or- OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Dymek dnia 26 kwietnia2012r. 1. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowiay.ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypehiienia kazdej z rubryk.

Bardziej szczegółowo

,.!} eqzje admirlstraeyjre w imieriu

,.!} eqzje admirlstraeyjre w imieriu OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wplynelo data...1a..mar:.~g~~. do SZP ~ II wójta, zastepey wójta, sekretarza mir'.. organizacyjnej gminy osoby za;zad ),.ska~~rlka gmiry, kierownika jednostki 2miRRa osoba prawra

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE (?P..tI2~./0.ZDlr.~' Wplynelo do SZP OSWIADCZENIE MAJATKOWE data..2oe,okwl::gjv.jj wójta, zastepcy wóita~ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE CZF;SC A OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz~dzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

CZ^SC A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

CZ^SC A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) GMINY w SJawnie 3 0. 04. 20U OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE \ wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE OSWIADCZENIE MAJAJKOWE Wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika tedjrfctki oteanizacvinei gminv, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminna^ osobtj prawrid oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE Uwaga: wajta, zast~pey w&jtft, selh'etafzft gmifty, skarbnika gminy, kiefewnika jedftestld efgftftizaeyjftej gmifty, eseby ZftFZlldzajlleej i ezieftlm efgftftlf zafzlldzajlleege

Bardziej szczegółowo

Bystrzyca Górna, (miejscowosc)

Bystrzyca Górna, (miejscowosc) Wplynelo do SZP OSWIADCZENIE MAJATKOWE data...29:k.w~.lg~~ wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki or!!:anizacvinei e:miny, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

Bardziej szczegółowo

Urzad Gminy w Ostrówku. inspektor ds. inkasa i oplat. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Urzad Gminy w Ostrówku. inspektor ds. inkasa i oplat. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) \... L. r l::: "',. 71 (J ~_ Df '+-d' t OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~ wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu

Bardziej szczegółowo

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajaujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajaujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac nie dotyczy. Urzqd Miejski w tomiankach Referat Kadr Wptyn~o dnla :;Ii.0.4..-WIAv,.. ; wojta, zast~pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gl1)iny, osoby zarzqdzajqcej i cztonka

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE URZAD GMINY ROCKi KANCELARIA OGOL^iA OSWIADCZENIE MAJATKOWE w6jta, zaslijpcy wojta, &eki'etarta gminy, okarbnika gminys ^ierownika jednostkvt5rg&tftzilcyfriej gmiriy, o'5oby^aiz4dzjj4cej i cztonka organu

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Szkola Podstawowa w Ulhówku... Radny Gminy Ulhówek... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Szkola Podstawowa w Ulhówku... Radny Gminy Ulhówek... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) URZAD GMINY ULHÓWEK Ulhówek, dnia 26.04.2012 r. (miejscowosc) DNIA 27. KWI. 2012 IADCZENIE MAJATKOWE awy j:;i!3.! f.f9.!..?:::?... tw.... radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

z OSWIADCZENIE MAJ^TKOW^odpis

z OSWIADCZENIE MAJ^TKOW^odpis WPtYN^t Nr ewiri. ^^^^ Jt'o** Woit zsl^cznlk(jw. z OSWIADCZENIE MAJ^TKOW^odpis w6jta» zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj: cej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminnq osobcj prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy , OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 18 kwietnia 2008 r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

Moid zafqczpikby Podpis... OSWIADCZENIE MAJATKOWE

Moid zafqczpikby Podpis... OSWIADCZENIE MAJATKOWE WPtYN^tO^^FfARIAT URZ^DU Moid zafqczpikby Podpis... OSWIADCZENIE MAJATKOWE T radnegogminy d.5,lz..l.,. Uwaga: 1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

'SWIADCZENIE MAJATKOWE

'SWIADCZENIE MAJATKOWE 'SWIADCZENIE MAJATKOWE STARdstwo PowiATcm AnMPr'n Sokotowie PodlaWnH-ADNtoO Sokotow Podlaski 2012-04-24 Uwaga : 13.Osoba sktedaja_ca oswiadczenie obowiajzana jest do zgodnego z prawd% starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

f. ) I f11. /1; )'uft,ua~in( 23 GRUl~;'::J:; ~~WOd!t6dzki

f. ) I f11. /1; )'uft,ua~in( 23 GRUl~;'::J:; ~~WOd!t6dzki KOPIA./] r I..., f. ) I f11. /1; )'uft,ua~in( 23 GRUl~;'::J:; ~~WOd!t6dzki V~.. J';;. OSWIADCZENIE MAJA.TKOWE oraz os 27. 01. poswie;tne, dnia 16.12.10 (miejscowosc) Uwaga: L'" 1.0soba skfadajctca oswiadczenie

Bardziej szczegółowo

CZ^SC A Mariusz Zygmunt Gradzihski Ja, nizej podpisany(a),... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxjowe)

CZ^SC A Mariusz Zygmunt Gradzihski Ja, nizej podpisany(a),... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rcxjowe) OSWIADCZENIE MAJATKOWE czk>nka zarzadu powtatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kterownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajacej i cz4onka organu zarzadzajacego powiatowa osoba,

Bardziej szczegółowo

MARIANNA GABRIELA JANECKA WALKOWSKA (irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

MARIANNA GABRIELA JANECKA WALKOWSKA (irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) wbjta, zastgpcy wbjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zatqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

~{f&ffj[faa j:l...^&<f&%j^m&

~{f&ffj[faa j:l...^&<f&%j^m& OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE zastgpcy wojta, sekretafza-gmin-y,-skar43nika-grrhnyrkierownika jednostki organizacyjnej gminy, oooby zaraqdzajciccj I czlonka organu zareqdzaj^eego gminnctosobfrprawn^ oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE - OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlori:tia!;o..fga~pl~arzfl

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE kafbmfca-g fhir4yt4cie*qwmka4ed nostkj-otgaa izacy-jnej-groiny, ehjteztotmca-er^a i oraztos^tay-wydajarcej decyzje administracyjne w imieniu wojta 201-0V 2 8 Skierniewice., dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzad Pracy Ketrzyn ul. Pocztowa 11, Ketrzyn Gtowny specjalista ds. analiz rynku pracy [miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja]

Powiatowy Urzad Pracy Ketrzyn ul. Pocztowa 11, Ketrzyn Gtowny specjalista ds. analiz rynku pracy [miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja] OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzqdu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, kiorownika jodnostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzajqcogo powiatowa osobq prawnq

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATK5lA/if " radnego gminv

OSWIADCZENIE MAJATK5lA/if  radnego gminv OSWIADCZENIE MAJATK5lA/if " radnego gminv Dat... J: 3I:M:J::;ZZ lioid zatqcznik,d i,il:.l/..-.to(( Uwaga: 1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia

Bardziej szczegółowo

, Ot. [II i,, 7. woja ;- ',"'".. '"... Kurów,

, Ot. [II i,, 7. woja ;- ','.. '... Kurów, OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka org~j1u~~dzajacego gminna osoba prawna oraz osoby

Bardziej szczegółowo

Urz^d Gminy w Bockach W P L Y N E L O

Urz^d Gminy w Bockach W P L Y N E L O f Urz^d Gminy w Bockach W P L Y N E L O OSWIADCZENIE MAJATKOWE "'^^.^h A. f\ w6jta, zast^pcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarze dzaj^cej i

Bardziej szczegółowo

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OSWIADCZENIE MAJATK czlonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika p organizacyjnej powiatu, eseby zarzqdzajqccj powiatowq osobq prawnq oraz osoby wydujqccj docyzjc administrucyjne w starosty.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Okalew dnia 04 kwietnia2013r. 1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu fodnic^^f^aiu Riidy Pawi^iu Koniftskfego Uwaga: 1.Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk. 2.Jezeli poszczegolne rubryki nie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ul. ^/2x**flKws& 2O MtQdz Uwaga: Prz_ychody, dnia 24-04-2013 r. (miejscowosc) 1. Osoba sktadaj3ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE STAROSTWO.POWIATOWEI w Sokdowie Podlasllm OSWIADCZENIE MAJAJKOWE cztonka zarzqdu powlatu^sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzadzajqcej i cztonka

Bardziej szczegółowo

Ja, ni±ej podpisana, JOANNA BARBARA RESZCZYNSKA CZARNECKA (imiona i nazwisko nazwisko rodowe)

Ja, ni±ej podpisana, JOANNA BARBARA RESZCZYNSKA CZARNECKA (imiona i nazwisko nazwisko rodowe) OSWIADCZENIE MAJATKOWE, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, 4 Gdansk. dnia 23.04.2007 r. Uwaga: 1. Osoba sk#adajaca oswiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupe#nego wypetnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 23 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

t!izf(z^j...&m.,.n.'f S.^j/... Jtsi.kj.1::. Cm,.,:i.'j d..^.^..

t!izf(z^j...&m.,.n.'f S.^j/... Jtsi.kj.1::. Cm,.,:i.'j d..^.^.. Dziennik Ustaw, wpi. I 71)18-05 dnia j dnia 1 Zal^cznik nr 2^' ~* OSWIADCZENIE MAJATKOWE ^ wojta, zastqpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkl organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. Zbójno, dnia 12 kwietnia r. (miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. Zbójno, dnia 12 kwietnia r. (miejscowosc) - OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 12 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE radnego gminy UWAGA: Skrzynno dnia 19 kwietnia 2012r. 1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypebiienia kazdej z rubryk. 2.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE w6jta, zastfpcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kicron nika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajaccj i czlonka organu zarz^dzajqcego gminnq prawna^ oraz osoby

Bardziej szczegółowo

Jaroslaw Wojciech Radomski.

Jaroslaw Wojciech Radomski. OSWIADCZENIE MAJATKOWE '------------.-------.-.-----------..-.----------.---... ( - KOREKTA- ) I!,uhelsld Ur/,ad \VOltl\.,(,:.;;;, " ". I. " '" L:::;ii!lj" dotyczy oswladczenja mahltkowego z dnja 20-04-2008

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu StarostvvoPowiatowe wk?trzynle 2013-04-23 L.dz.. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu Uwaga: 1. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i. zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

0&WIADCZENIE MAJATKOWE

0&WIADCZENIE MAJATKOWE " -* Uwaga: 0&WIADCZENIE MAJATKOWE wdjta, zastepcy wdjta, sekrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostlu organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzi dzajqcego gminnq osobq

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekrotarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzajacej gminnq osob^ prawna, cztonek organu zarzqdzajqcogo gminnq

Bardziej szczegółowo

... dnia... r. (miejscowosd)

... dnia... r. (miejscowosd) OSWIADWENIE MN~TKOWE radnego gminy Warszowice 10.04.2013r.... dnia..... r. (miejscowosd) Uwaga: 1. Osoba skladajqca ohviadczenie obowipana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

...Q.^if.o.D.^,^;!^,,.^^^^

...Q.^if.o.D.^,^;!^,,.^^^^ TTtt^D GM"^^ Jordanow Slask,...H^U.^.A..., ^MM r" ^ 0 01. W \ (miejscowosc) WP*- 0 _._.- 1 1 L. d7.. /al OSWIADCZENIE MAJATKOWE podpis...- :-L: "^"; ^:ll'r::: radnego gminy Uwaga: 1. Osoba sktadajaca oswiadczenie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKQWJt

OSWIADCZENIE MAJATKQWJt ~ Z'\1) -- -- _.- GNllN y K L j, l') 'A OSWIADCZENIE MAJATKQWJt o ; i 2018-04- 3 Q I., ;-K~FowniKa je-dltoslki i' r i. y U.L_I~IUII(J ', _..,...1 UWAGA:..Kurów 27 kwietnia 2018 r. (miejscowosc) (dnia)

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE sj? 4 7

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE sj? 4 7 Urzad (immy w *,>>.du.m'^ OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE sj? 4 7 rod pis wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu

Bardziej szczegółowo

Jaroslaw dnia r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego

Jaroslaw dnia r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE U R Z A D GMINY K A N C E L A R I A BOOKI 0 0 6 L N A ^ 06-03- 2014 ' ^ Y N TF? wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organiz^fijypejgniiny.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. radn~~~.~..., dnia.d.~.. 'f.~i..~~/1(miejscowosc) znajduj~ dotyczy. maj~tku

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. radn~~~.~..., dnia.d.~.. 'f.~i..~~/1(miejscowosc) znajduj~ dotyczy. maj~tku OSWADCZENE MAJATKOWE radn......... dnia.d... 'f.../1(miejscowosc) Uwaga: Osoba sktadajca oswiadczenie obowizana jest do zgodnego z prawd starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk. Jezeli poszczegolne

Bardziej szczegółowo

T5SWIADCZENIE MAJ^TKOWE

T5SWIADCZENIE MAJ^TKOWE V«ptYN^tO- EKRETARlAn)RZ^D_^ Data._-ii-^^^llose zat^cznik6w / Podpis T5SWIADCZENIE MAJ^TKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE URZAD KANCELAxvi.. vj,.. n n -nv?ni? wojta, zast^pcy wojta^sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarze[dzajeicej i cztonka organu zarzeidzaj^cego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA

OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE CZF;SCA OSWIADCZENIE MAJl\TKOWE w6jta, zast~pcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zardldzaj~cej i czlonka organu zarz~dzaj~cego gminn~ osob~ prawn~ oraz

Bardziej szczegółowo

urodzony(a) &-M-.J.93.Q.*!.: w 'Tom^QuiL UM-^J.3.

urodzony(a) &-M-.J.93.Q.*!.: w 'Tom^QuiL UM-^J.3. OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE w Bialej Podla > WYDZIA100' o f" 2014-04- I 5 czfonka zarzqdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnikapowiatu, kierownikajednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajqcej i czfonka

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE TiRZ^D tsmiw &$ iowes W P 3bY N E ^ O OSWIADCZENIE MAJATKOWE 2015-0V 3 0! ;JW wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj^cego gminna.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wydzlal Orga izacyjoy o8 -o~- 1016 wplyn~jo dnia Gztonka zarzctdu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kiero'...nika jednostki organizagyjnej powiatu, osoby zarzctdzajctgej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarzqdzaj^cego gminnq osob^ prawn^ oraz

Bardziej szczegółowo