Jaroslaw Wojciech Radomski.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaroslaw Wojciech Radomski."

Transkrypt

1 OSWIADCZENIE MAJATKOWE ' ( - KOREKTA- ) I!,uhelsld Ur/,ad \VOltl\.,(,:.;;;, " ". I. " '" L:::;ii!lj" dotyczy oswladczenja mahltkowego z dnja r. I fi, 1"-') {I, 'J'r"" "f"1. 'I'.--" -. I,I. " j,j 'J'.(11''',;: ~l,h.!i).v ~j.;(~rm:l.i::.! \.::I'J'..~!~Y(:!:! '.t I 1;~..,:~!~:!:~~~~:~.-~~.:..~.,~~:~~~.~1-!.:~~'~i!Jl I WOJ a l n, <lW I! '> u," i.\jg~ I i....,....._._.,.1 Jeziorzany (miejscowosc) r. (dnia) UWAGA: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy". 3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników majatkowych, dochodów i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspólnoscia majatkowa 4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica. 5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje równiez wierzytelnosci pieniezne. 6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. CZESC A Ja, nizej podpisany(a), urodzony(a) r. w Jaroslaw Wojciech Radomski. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) Radzyniu Podlaskim Urzad Gmina Jeziorzany ul. Rynek 22, Jeziorzany WÓlt Gminy Jeziorzany (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz, 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 7] 5 i Nr 162, poz. I 126, z 19991'. Nr 49, poz. 483, z '.Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 2 I4, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 19901'. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 142, poz oraz z 20021'. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 2 I4, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci majatkowej I. Zasoby pieniezne: srodki pieniezne zgromadzone... wspólnota majatkowa. srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy w \valucie polskiej: zl (szesnascie tysiecy zlotych) papiery wartosciowe: Nie dotyczy ~. z oryginalem Lublin, ul. Spokojn<J 4- o Starsz~~?>pcktor lwolijt~el1iart

2 na kwote:. II. 1. Dom o powierzchni: 60. m2, o wartosci: 20 tys zl tytul prawny: wlasnosc, wspólnota majatkowa 2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: tytul prawny:. 3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 12,24 ha o wartosci: ok rodzaj zabudowy: zabudowane. tytul prawny: wlasnosc, wspólnota majatkowa Z tego tytulu osiagnalem w roku ubieglym przychód w wysokosci: 1000,00 zl- dochód 4. Inne nieruchomosci: powierzchnia: nie dotyczy o wartosci: nie dotyczy tytul prawny:. III. 0,0 zl Posiadam udzialy w spólkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialów:.... nie dotyczy udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spólce:..... w roku ubieglym dochód w wysokosci:... nie dotyczy IV. Posiadam akcje w spólkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:.... '" nie dotyczy '". akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce: '" nie dotyczy. Z tego tytulu osiagnalem( elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy. V. Nabylem(am) (nabyl mój malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skarbu PaÓstwa, innej par1stwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: grunty rolne niezabudowane o powierzchni 5,02 ha nabyte dnia w drodze przetargu Z zasobów Agencji Rolnej Skarbu Pallstwa z oryginalem o StarsZ~~pcktor Jwon'J.leniart

3 VI. 1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza[2] (najezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci):.... llie dotyczy osobiscie nie dotyczy. - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy. w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: 2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy podac forme prawna iprzedmiot dzialalnosci): - osobiscie nie dotyczy. - wspólnie z innymi osobami nie dotyczy. Z tego tytulu osiagnalem w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy. VII. 1. W spólkach handlov.rych (nazwa, siedziba spólki): nie dotyczy. - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy. - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy. w roku ubieglym dochód w wysokosci: 2. W spóldzielniach: nie dotyczy. o o, - jestem czlonkiem rady nadzorczej [3] (od kiedy): nie dotyczy, - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. Z tego tytulu osiagnalem( elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:... nie dotyczy Lubelski Urzad Wojewódzki z oryrinalern ~ StarszY,J"tpcktor Jw()nJ).~el1iart

4 3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza: nie dotyczy. - jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy. - jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy. Z tego tytulu osiagnalem w roku ubieglym dochód w wysokosci: nie dotyczy. VIII. Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: Umowa o prace - Urzad Gminy Jeziorzany uzyskane wynagrodzenie za 2007 rok ,83 zlotych IX. Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podac marke, madej i rok produkcji): samochód osobowy Citroen Xsara Picasso, rok produkcji 2002 wartosc ok zl X. Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt odnawialny w wysokosci zl w banku PKO BP S.A... - wspólnota majatkowa Lublin, ul. Spokojna" z oryginalem

5 CZESC B Adres zamieszkania osoby skladaj acej oswiadczenie: r Miej sce polozenia nieruchomosci wymienionych w Pl 1. dzialj. 2. dzial Powyzsze OS\ podanie niepr awie art Kodeksu karnego za vienia wolnosci. Jeziorzany r. (miejscowosc, data) '''/'.... ~ ~~ /7'~;;?"L.. ~ ~ 1.._.-''' (podpis). [11 Niewlasciwe skreslic. [2/ Nie dotyczy dzialalnosci wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego. 13J Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych. z orygihalp.;" Starszy tt:/pcktor /wnnn T n :~~

Bystrzyca Górna, (miejscowosc)

Bystrzyca Górna, (miejscowosc) Wplynelo do SZP OSWIADCZENIE MAJATKOWE data...29:k.w~.lg~~ wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki or!!:anizacvinei e:miny, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE (?P..tI2~./0.ZDlr.~' Wplynelo do SZP OSWIADCZENIE MAJATKOWE data..2oe,okwl::gjv.jj wójta, zastepcy wóita~ sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKQWJt

OSWIADCZENIE MAJATKQWJt ~ Z'\1) -- -- _.- GNllN y K L j, l') 'A OSWIADCZENIE MAJATKQWJt o ; i 2018-04- 3 Q I., ;-K~FowniKa je-dltoslki i' r i. y U.L_I~IUII(J ', _..,...1 UWAGA:..Kurów 27 kwietnia 2018 r. (miejscowosc) (dnia)

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE - OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlori:tia!;o..fga~pl~arzfl

Bardziej szczegółowo

Urzad Gminy w Ostrówku. inspektor ds. inkasa i oplat. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Urzad Gminy w Ostrówku. inspektor ds. inkasa i oplat. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) \... L. r l::: "',. 71 (J ~_ Df '+-d' t OSWIADCZENIE MAJATKOWE ~ wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. 11't'Y R"'fJ. ~:~~Pi'~':.: ~:::: ::::::::::J ~I!

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. 11't'Y R'fJ. ~:~~Pi'~':.: ~:::: ::::::::::J ~I! -- I., / OSWIADCZENIE MAJATKOWE R 11't'Y R"'fJ L.dz. o :. --' -a;. : ~ I 2013-04~2.-'"--'. 6 I I Y Uwaga: ::j ULI~'U~'U ~:~~Pi'~':.: ~:::: ::::::::::J ~I! ( miejscowosc) dnia...(0..:.fq.~.'.?!.?!.~y 1.

Bardziej szczegółowo

Ujazd. (miejscowosc) CZESC A

Ujazd. (miejscowosc) CZESC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJA TKOWt :

OSWIADCZENIE MAJA TKOWt : 1 ::--.-- -_h -- I iutli)j). Ldz.... GI11~'1: KUH.óVv..~ l 1 2016-04- 1 4 OSWIADCZENIE MAJA TKOWt : Przydzielono... ~""'L'tP".Y n"jl" ~...-«T..."~nU~"T'JI~---emn~' kierow;qjk~.le.~.~.9.~.f~l organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy - T OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 4 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

,, kierownika jednostki

,, kierownika jednostki OSWADCZENE MAJATKOWE,, kierownika jednostki.;" A. ~ 1.., waita fll.-1.:dz.. ~ i.,. ::- K urow... '...... 16 kw letma.. 2018r... ~ : 2018-04- 2 O (miejscowosc) (dnia) UWAGA: l-lyu.~u.,;iu1hj....-. l. Osoba

Bardziej szczegółowo

CZESC A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

CZESC A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wplynelo data I 5..I(WI..24~.fi do SZP J / wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki or2anizacvinei 2minv, osoby zarzadzajacej i czlonka organu

Bardziej szczegółowo

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. I KOPIA OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Nowogród Bobrzanski za rok 2005 Niwiska, dnia 30 marca 2006 r. Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

Bardziej szczegółowo

Jaroslaw dnia r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego

Jaroslaw dnia r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

Kurów - CZESC A. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W KUROWIE, PREZES ZARZADU

Kurów - CZESC A. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W KUROWIE, PREZES ZARZADU / OSWIADCZENIE MAJATKOWE wo.jta, zastepey wójta, sekretarzagmiry, skarbnika gminy, kitwownikaj@dnostki. argarizaeyjrej gmiry,osoby zarzadzajacej i ~7IARlrA fugarii 7AF7Ad7AiA~~gA gminna osoba prawna ~.

Bardziej szczegółowo

,. organizacyjnej gminy,

,. organizacyjnej gminy, I l)r'~at)._---------. 1\ l i V l< TJ R (),~ : I OSWIADCZENIE MAJATKOW~ - >, s.,.,, organizacyjnej gminy,, Iii".... WAitA W o Kurów (miejscowosc) 20 kwietnia 2017r... (dnia) UWAGA: I. Osoba skladajaca

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Grazyna, Barbara Lupak, Roter. urodzony(a) r. w.strzelcach Op... Szkola Podstawowa w Olszowej, dyrektor... r--...

CZESC A. Grazyna, Barbara Lupak, Roter. urodzony(a) r. w.strzelcach Op... Szkola Podstawowa w Olszowej, dyrektor... r--... OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

I orgarizaeyjrej gmiry, osoby zarzadzajacej LezlOB.ka..orgaJlHzarzadzajaeego. H'VJ ~ " r il

I orgarizaeyjrej gmiry, osoby zarzadzajacej LezlOB.ka..orgaJlHzarzadzajaeego. H'VJ ~  r il ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE I orgarizaeyjrej gmiry, osoby zarzadzajacej LezlOB.ka..orgaJlHzarzadzajaeego,, "! gminna osoba prawna ': _ " 'i!.1"..','i!,;, -.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. ...SKRZYNNO.. dnia r.

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. ...SKRZYNNO.. dnia r. - - OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy W \ L. Lo' '1...SKRZYNNO.. dnia 28.042009 r. (miejscowosc) UWAGA: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

Bardziej szczegółowo

, Ot. [II i,, 7. woja ;- ',"'".. '"... Kurów,

, Ot. [II i,, 7. woja ;- ','.. '... Kurów, OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka org~j1u~~dzajacego gminna osoba prawna oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy , OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 18 kwietnia 2008 r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

S.&;i06.:i;,)M~Qf;OQ~

S.&;i06.:i;,)M~Qf;OQ~ RAD A I"TTF!SKA Wpt 3 O. 6RU. 2010 1!.!M.(&..W.U7~ia...1..:0L...r.W11 (miejscowosc) Nr Q.$.WIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. Zbójno, dnia 12 kwietnia r. (miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. Zbójno, dnia 12 kwietnia r. (miejscowosc) - OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 12 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Szkola Podstawowa w Ulhówku... Radny Gminy Ulhówek... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Szkola Podstawowa w Ulhówku... Radny Gminy Ulhówek... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) URZAD GMINY ULHÓWEK Ulhówek, dnia 26.04.2012 r. (miejscowosc) DNIA 27. KWI. 2012 IADCZENIE MAJATKOWE awy j:;i!3.! f.f9.!..?:::?... tw.... radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

~.:A..Ry.~xJ ' dnia...li OJ,..ro.4..l r.

~.:A..Ry.~xJ ' dnia...li OJ,..ro.4..l r. OSWIADCZENIE MAJATKOYVE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK

zamieszkaniaskladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. Mariusz KRZYZANIAK \f I ~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE Wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej, osoby zarzadzajacej o czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I OSWIADCZENIE MAJATKOWE Burmistrza miasta, zastepcy burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierownika jednostki organizacyjnej miasta, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

Bardziej szczegółowo

::::(~:~~~~!i:r~:::qi~~~=:~:::::::::::::

::::(~:~~~~!i:r~:::qi~~~=:~::::::::::::: a OSWIADCZENIE MAJATKOWE.. '" wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika je,dnostki orgarii~acyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

...Radna - Rady Gminy Zbójno

...Radna - Rady Gminy Zbójno . I OSWIADCZENIE radnego MAJATKOWE gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE / OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajatej i tzlonka organu zarzadzajatego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

wójta [11 Kurów (miejscowosc)

wójta [11 Kurów (miejscowosc) ::TiZL.'~i"D.(; i,'j -i-l~-\},,'. l., ' l ~ ) \.v ~.. I, LQz.... ~--. ' ::..:.=---, ~ : OSWIADCZENIE l\'iajatkowr~! 2016-04-2 1 /:=: :, -. -- _. '- I -,..,... I'rz.\.j!'~lo9..Q._.. k. ',., IUcruwnl 'a"je

Bardziej szczegółowo

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska...

CZESC A. Ja, nizej podpisany(a), Maja Magdalena Syska - Zelechowska z domu Syska... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

-srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy... -papierywartosciowe: nie dotyczy...

-srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy... -papierywartosciowe: nie dotyczy... [ OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonkazarzaduwojewództwa,skarbnika województwa,kierownikawojewódzkiejsamorzadowej jednostki organizacyjnej,osoby zarzadzajaceji czlonka organu zarzadzajacegowojewódzkaosoba prawnaoraz

Bardziej szczegółowo

. _; l.. ii, _ ~."'. ii, ;~.

. _; l.. ii, _ ~.'. ii, ;~. - 2013-0'- Z 9 ~ ]v1alopolski URZ.~D WOJFW~)DI v w KrnkOil'i( i'\'ydzial Frawnv i.\an7('ril (\1) i~ O t:t? 1.] 51, Krak0w, Il I. Bas/lo\"" Y8SWIADCZENIE MAJATKOWE. _; l.. ii, _ ~."'. ii, ;~. "' ~; "' ;-aql,j:,~

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy \ OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 16 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnieniakazdej z rubryk.

Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnieniakazdej z rubryk. OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, ~pgy-wójta,sekfetarza gminy, ekaflmllffiijminy, kicrewnika jedllestkl 9Fgaflizacyjncj gminy, oeoby za~~&ej i czlonka organu zarzadzajacc~minna 9SG9a-pFaWfla-9razoso9y-wyElajaGej-Elecyzjcadmi

Bardziej szczegółowo

2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczv".

2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac nie dotyczv. Uwaga:... ~Eg.:'!.~.9.~:!:!?.~ ' dnia.?~.:-04-2010 r. (miejscowosc). 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli

Bardziej szczegółowo

urodzony 14-10-1972 w Wysokiem Mazowieckiem

urodzony 14-10-1972 w Wysokiem Mazowieckiem OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy--wojra,sekrerarza ;;mm)', ~marunm.l ;;11I11I)', organizacyjnej... gminy, osoby zarzadzajacej i zlonlm... or~anu. b r. Kobylin-Borzymy dnia 2012-04-23 (miejscowosc)

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy - - OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 17 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba ~rawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 25 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 27 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy - \ OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 28 kwietnia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

tligw: v(miejscowosc)

tligw: v(miejscowosc) OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta. zastepcy wójta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy. osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy I OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno, dnia 3 stycznia 2008.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

Ja, nizej podpisany (a), RENATA MO SIOLEK ZD. CIESZKOWSKA... ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony (a) r. w PLOCKU...

Ja, nizej podpisany (a), RENATA MO SIOLEK ZD. CIESZKOWSKA... ( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) urodzony (a) r. w PLOCKU... I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wó,jta,sekretarza gminy, skarbnika gminy, lderownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzaj1!cego osoba prawna oraz osoby

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE vqjta. zastgpcy wojta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqcego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. Zbójno dnia 23 kwietnia r. (miejscowosc)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy. Zbójno dnia 23 kwietnia r. (miejscowosc) - OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Zbójno dnia 23 kwietnia 2007.. r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

(imionai nazwiskooraz nazwiskorodowe) Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu Kierownik Wydzialu Komunikacji i Transportu

(imionai nazwiskooraz nazwiskorodowe) Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu Kierownik Wydzialu Komunikacji i Transportu STAROSTWO POWIATOWE w Kedzierzynie. Kotlu KANCELARIA Wp/. 2010-04- O7 OSWIADCZENIE MAJATKOWE L.dz. zal.,... 0f'aZ osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu starosty Uwaga: Kedzierzyn-Kozle, (miejscowosc)

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd U rzad Miejski w Ujezdzie 2 9. 12. ZOlO lj.i/9.zj (miejscowosc), dnia?1.f:?:.?o/c?r. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,

Bardziej szczegółowo

~') ~ X- "J,A. ;Cl. ZOQ"

~') ~ X- J,A. ;Cl. ZOQ ~...., O~.A~"'~L ( a>- ~( ~') ~ X- "J,A. ;Cl. ZOQ" o e.!'l J~t-v~~. ol~, 1A- "1i-h.o O~i -..$I- ~~.: ocx~~7. OSWIADCZENIE MAJATKOWE Uwaga: wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE wojta, zastcpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajqccj i cztonka organu zarzqdzajqccgo gminnq osobq prawnq oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. radnego gminy. 2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. radnego gminy. 2. Jezeli poszczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac nie dotyczy. OSWIADCZENIE MAJATKOWE. radnego gminy Uwaga: l. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 2. Jezeli poszczególne rubryki nie

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. .wójta [11

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. .wójta [11 - -- I - - OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta,,,.wójta [11 Wpl. 2012-04- 3 O..O/szanka (miejscowosc)...30.04.2012r... (dnia) L. dz.... I UWA l. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazanajest do zgodnego z prawda.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Plocku. ... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Plocku. ... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) I OSWIADCZENIE MAJATKOWE, wójta, zastepcy ~ójta, sekretcrza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu StarostvvoPowiatowe wk?trzynle 2013-04-23 L.dz.. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu Uwaga: 1. Osoba skladaja.ca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawda., starannego i. zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajqccgo gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. AFA7 A!'lAh" un'flaiaaf!i FlF!A":ziA adlllirit;:trj:u~uira Ul illliariu starosb' 1

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. AFA7 A!'lAh un'flaiaaf!i FlF!A:ziA adlllirit;:trj:u~uira Ul illliariu starosb' 1 '.Np!. '" eul1thl'f'hle.. I'\Ollu KANCELARIA L.dz.~ powiatu, 2010-04- 22 OSWIADCZENIE MAJATKOWE, kierownikajednostki organizacyjnej AFA7 A!'lAh" un'flaiaaf!i FlF!A":ziA adlllirit;:trj:u~uira Ul illliariu

Bardziej szczegółowo

radnego gminy S ' j J..:- ...9~~I..., dnia ~~".f)~:.d~.r. (miejscowosc) .Tdr'.' '~~mlona l nazwlsko ~ :~.~~::::::~::: :~:::: :.:

radnego gminy S ' j J..:- ...9~~I..., dnia ~~.f)~:.d~.r. (miejscowosc) .Tdr'.' '~~mlona l nazwlsko ~ :~.~~::::::~::: :~:::: :.: .-.. T ' tjrto.l(' rnhu l. vii t(-lgtlowie I//PL Dmu..J.!),q,....9..,..._.. Ldl..,55.: podpis.... 1..- OSWIADCZENIE PRZE6:Y KZ.U.03.34.282 MAJATKOWE radnego gminy RAf'Y S ' j J..:-...9I..., dnia ".f):.d.r.

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE URZi\O VI l "1 "~ MiEJSKI Wpl. 21 04 2014. wójta, organizacyjnej zastepcy wójta, gminy, sekretarza osoby zarzadzajacej gminy, skarbnika i czlonka gminy,!:rownika org ~~ jednostki

Bardziej szczegółowo

O!.2 g'o oraz nazwisko r9:qowe)

O!.2 g'o oraz nazwisko r9:qowe) /. " OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ~Nt~I1'U.'eM~, dnia d1(l1t."f~. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

:~: ~idi.oli :H:%~:~::: :JP:lrc&::

:~: ~idi.oli :H:%~:~::: :JP:lrc&:: ~ 'i> ~ OSWIADCZENIEMAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

..M.OWtJ.:;,j;...e.->f...Wr..i',f2W

..M.OWtJ.:;,j;...e.->f...Wr..i',f2W t>' OSWIADCZENIE MAJATKOWE 'l /l wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna

Bardziej szczegółowo

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

ADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

ADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy ~ \ f~ lt4s~ ~ ~':) - AC.Ol{'bd- ~ URZAD GMIN ULHÓWEK DNIA O 5. KW!' 2012 I~:~~~\~ /Jtf2./f), UWMJIJLj~~r:~:.L:utrJ'..'l:..uu. s,.."..,.", : :',::.,.,::: :::'. : ::',:',::: ADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy

Bardziej szczegółowo

OSWiADCZENIE MAJATKOf' 'PódpIs... k~ -.

OSWiADCZENIE MAJATKOf' 'PódpIs... k~ -. I r URt:, -D - l7 ~ w ZMinie 1 ~. ~.III ~5 ond n,. OSWiADCZENIE MAJATKOf' 'PódpIs... k~ -. "'6:jb...,.~c::f'Jpr:ywAJt~, sekretarza gminy, skareriha R'!iAY, Itier6v, flika jc;~!ilo~tki o,!::!c:i";.ld\'

Bardziej szczegółowo

sekretarza skarbnika i czlonka organu

sekretarza skarbnika i czlonka organu I OSWIADCZENIE MAJATKOWE sekretarza skarbnika i czlonka organu IH'HWIUI orhz PLOCK, dnia 22.04.2010 r. Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd .Q~?Y?.~?J,, dnia.~?j?~..~:?r. (miejscowosc). OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote:... URZAD MIEJSKI w Kórniku

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy - papiery wartosciowe: nie dotyczy na kwote:... URZAD MIEJSKI w Kórniku OSWIADCZENIE MAJATKOWE URZAD MIEJSKI w Kórniku Wplynerof~,Q~:2QQf"" Spr zal burmistrza, zastepcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

- ~~~.~~.~,dniao!:9i:.~!!?/1

- ~~~.~~.~,dniao!:9i:.~!!?/1 ~07Ao (:~;V1lr'JYhRANSK I\."\ /'~.'F:LO. r",, l N A L :'J,'". >=, '_.,,'. : :",1 h ".. "o..' _'! 2008~04 l 4. 'Nr W~\ spec I ';lti!( ~)r.~r OSWIADCZENIE MAJATKOWE..,pO(jpIS.",~ "'ójta; zastepty wójta,

Bardziej szczegółowo

~.~ (~..:?~~~.~..~:0.~.~~W9}<.0...Q~kfY.qbQ... N~~~~QHR...

~.~ (~..:?~~~.~..~:0.~.~~W9}<.0...Q~kfY.qbQ... N~~~~QHR... URZAD MIEJSKI w U,ezdzie Wpl. 22-04-2014..Q.k~.a2Q.~.(l (miejscowosc), dnia.);)~f.:{)/;(~.6r. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE M ~OWEuu

OSWIADCZENIE M ~OWEuu Dziennik Ustaw Nr 34 Poz 282 ---- Zalacznik nr 2 Wpl 3 O ~~W'2003 WZÓR Uwaga: OSWIADCZENIE M ~OWEuu wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE '30.Ob..la) f".... OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjne.i gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy za 2005r

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy za 2005r OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy za 2005r.HI ni. O ' ~ io0( lj) ~.V':\,;'" 1\'" l, ' I ' \ " ' OLZl " JLI l\j l ',') I. " I~., " ) ~ \ '.'; \\ :, r, :, " w 1 C "

Bardziej szczegółowo

OL-':J1A;t.JA. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd

OL-':J1A;t.JA. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd -- 1\1, OL-':J1A;t.JA (miejscowosc). N ~.lrj{~, dnia r. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIEMAJATKOWE radnego gminy Ujazd

OSWIADCZENIEMAJATKOWE radnego gminy Ujazd r-- I L. _ --... /m.??"'!.':!.o/.!..ij..., (miejscowosc) dnia 23./2 r./ OSWIADCZENIEMAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego

Bardziej szczegółowo

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia I OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A

OSWIADCZENIE MAJATKOWE CZ^SC A OSWIADCZENIE MAJATKOWE czfonka zarzqdu powiatu, sckrctarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarzqdzajaccj i czlonka organu zarzqdzajqecgo powiatowq osobq prawnq

Bardziej szczegółowo

.2G.c'.ii::.1j6.~:~::'. ::'.~i.~i.~~~:: :~~~~~~~~.~~~~~~~~i;k~';~d~~~;

.2G.c'.ii::.1j6.~:~::'. ::'.~i.~i.~~~:: :~~~~~~~~.~~~~~~~~i;k~';~d~~~; ---- IJ..,, """..." J', c'..t{a.~~~.~?~ai, dnia;~.p~..p!~ti. (miejscowosc) OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

OSWIADCZENIE MAJATKOWE OSWIADCZENIE MAJATKOWE Burmistrza miasta, zastepcy burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierownika jednostki organizacyjnej miasta, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd .QV?~.Pr (miejscowosc), dnia~~:9.~,~~t.:-r. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia kazdej

Bardziej szczegółowo

CCZKI URZ^B wojewtoi w too;;

CCZKI URZ^B wojewtoi w too;; O6WIADCZENIE MAJATKOWE radnego powiatu Wola Krzysztoporska, dnia 28 kwietnia 2015 r. (miej scowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starazinego i zupelnego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIEMAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZENIEMAJATKOWE radnego gminy , Urzad Gmm w llflgjl0w!e DniaJl!JT:'- NJ;!8 l h_ Ldz ilzal " po / PRZEZA e- ( T(azi erz Tkac k DZU0334282 - tekst Dierwotn OSWIADCZENIEMAJATKOWE radnego gminy, dnia R-oCt"' (miejscowosc) Uwaga: 1 Osoba

Bardziej szczegółowo

~ s/..tutf1.f.c;.i'd~ d~ 2f{.!::k!:1..!..:/./0,

~ s/..tutf1.f.c;.i'd~ d~ 2f{.!::k!:1..!..:/./0, r I Opolski Urzad Wojew6dzki Wydzial Nadzor," ; Kon.;,,!; I Wpl. 2011 "') r~"..,~ \.i!. i OSWIADCZENIEMAJATKOWE l, ; ~ _. dz. : i wójta. zastepcy wójta. sekretarza gminy. skarbnika gminy. kierownika jednostki

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, ' OSWIADCZENIE MAJATKOWE czlonka zarzadu powiatu, sokrotarza powiatu, skarbnika powiatu, [uvriiuva jcuhumiu uryjnizji.yjncj poiviaiu, o&ouy zarzjjuzajs i czlonka organu zarzqdzajaecgo powiatowq osobq prawnq

Bardziej szczegółowo

..., l.tja:;1#~~ra.wna oraz dn~a o.soby';j~~lc~jj;~zje r. administracyjne w imieniu wójta I

..., l.tja:;1#~~ra.wna oraz dn~a o.soby';j~~lc~jj;~zje r. administracyjne w imieniu wójta I \ ZAl,ACZNlK Nr 2 WZÓR OSWIADCZENIE MA,JA TKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej. gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. Burmistrza miasta, zastepey burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE. Burmistrza miasta, zastepey burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, ,- OSWIADCZENIE MAJATKOWE Burmistrza miasta, zastepey burmistrza miasta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, Golub-Dobrzyn, dnia 29.04.11 r. (miejscowosc) Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE Urr JO- 0

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE sj? 4 7

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE sj? 4 7 Urzad (immy w *,>>.du.m'^ OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE sj? 4 7 rod pis wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzajacej i czlonka organu

Bardziej szczegółowo

(miejscowosc) Uwaga: I. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

(miejscowosc) Uwaga: I. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia f OSWIADCZENIE MAJATKOWE wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZEN IE MAJATKOWE radnego gminy

OSWIADCZEN IE MAJATKOWE radnego gminy ,a ~ tv -- It' /I!lv'", j{1 f :'~t~ Z9 C/( Lc/4~/IQ':!,,dnia,~,(?

Bardziej szczegółowo

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy.

20 13 - O ~ - 2 It CZF;SC A. I. Zasoby pieniezne : srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej...nie dotyczy. .: Urzad Mia sta Marki wplynelo dnia 20 13 - O ~ - 2 It '.!...MARKI, dnia.24.04.2013 r. (miejscowosc) DCZENIE MAl1\TKOWE ----'~..:-.-~-----' radnego gminy Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana

Bardziej szczegółowo

~ I I I. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd

~ I I I. OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd uzad Mi ~jski. Uit~~cJ,j po ~ I I I I 3 f' Z010 QL0~.ft (miejscowosc), dnia'y)tq:ll.:-:;~ OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd

OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd ---- \ 'J roll II ~~Q::W~Qa (miejscowosc).)qq.~..w A0 OSWIADCZENIE MAJATKOWE radnego gminy Ujazd Uwaga: 1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego wypelnienia

Bardziej szczegółowo

Ewa Józefa Chel.chowska z domu Szczepanska, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ewa Józefa Chel.chowska z domu Szczepanska, (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OSWADCZENE MAJATKOWE WPLYNELO data URZAD ~NY :3. MLYNARZE olt. 30 podpis :::::~~/:: wójta, zastepcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

osoby zafi!adzajaeej i Gzlonka orgary zar:zal'baja""gg gmiaaaoso"a pr,."araa o.a:a:zosqby'a'ydajaeej dee';~e admiaistracy,jn9 'A'imlllniu u,gjl&1

osoby zafi!adzajaeej i Gzlonka orgary zar:zal'bajagg gmiaaaosoa pr,.araa o.a:a:zosqby'a'ydajaeej dee';~e admiaistracy,jn9 'A'imlllniu u,gjl&1 -----..--.. ol Dziennik Ustaw Nr 34-2224 - L... vv--:.; L y 1''\\ et 10_ PODL,t,::",'ilU vvo,jewódzki WVd2'!;:u :-"";W/' II "ladzorll wójta, Uwaga: Data 2 5 )IL 7D06 A589" WZÓR lios(-, 7;.1 "dpif; OSWIADCZENIEMAJATKOWE

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ.t\TKOWE CZF;SC A

OSWIADCZENIE MAJ.t\TKOWE CZF;SC A 2..o,o~.W{e., SEKRETA.MIA S TA OSWIADCZENIE MAJ.t\TKOWE w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika je nostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego

Bardziej szczegółowo

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE 2015 -GV 2 8 wojta, zastgpcy wojta, sckrctarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj^cej i c/lonka orgami zarzqdzajqcego gminnq osobq

Bardziej szczegółowo