Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH. WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Pozycja ta obejmuje oprogramowanie uytkowe do komputerów. Jest ono ujmowane w sprawozdaniu w wartociach netto to jest w wartoci pocztkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci wartoci niematerialnych i prawnych. Wartoci niematerialne i prawne o wartoci jednostkowej do zł. umarzane s jednorazowo w miesicu ich przyjcia do uytkowania. Wyjtek stanowi licencje na oprogramowanie, które odpisywane s w koszty wg. stawki 50% w skali roku. Odpisów amortyzacyjnych dla wartoci niematerialnych i prawnych o cenie nabycia przekraczajcej zł dokonuje si poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w którym t warto przyjto do uytkowania. RODKI TRWAŁE W pozycji tej ujto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci dłuszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powikszonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji. Rzeczowy majtek trwały amortyzowany jest metod liniow poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu oddania do uytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci rodków trwałych. rodki trwałe o wartoci pocztkowej (cenie nabycia) do 3.500,00 zł. amortyzowane s jednorazowo. Grup rodków trwałych pod tym wzgldem potraktowan odrbnie jest wyposaenie, które jest amortyzowane jednorazowo do wartoci 300,- zł. Elementy wyposaenia o wartoci przekraczajcej 300,- zł. amortyzowane s metod liniow poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu oddania do uytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu jego ekonomicznej uytecznoci, przecitnie 5 lat. Ujte w ewidencji ksigowej Spółki inne rodki trwałe o wartoci przekraczajcej 3,5 tys. zł amortyzowane s przy zastosowaniu niej wymienionych stawek: grupa I - 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych obiektach 10% grupa IV - w zakresie sprztu komputerowego 30% grupa VI - od 10% do 18% grupa VII - 20% a w zakresie rodków nabytych jako uywane - 40%, grupa VIII od 14% do 20% Za aktywa trwałe uznaje si równie obce rodki trwałe przyjte do odpłatnego uytkowania na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeeli umowa spełnia jeden z warunków okrelonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowoci. rodki trwałe uywane na podstawie wyej wymienionych umów zaliczane do majtku jednostki amortyzowane s zgodnie z okresem trwania umowy. 13

2 INWESTYCJE Inwestycje długoterminowe. Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osignicia korzyci ekonomicznych wynikajcych z przyrostu ich wartoci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych poytków. Długoterminowe aktywa finansowe obejmuj udziały, akcje i inne papiery wartociowe. Udziały i akcje w jednostkach powizanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według cen nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizujce. Inwestycje krótkoterminowe rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartoci nominalnej. rodki pienine w walucie obcej wycenia si na dzie bilansowy po kursie kupna danej waluty ustalonej na ten dzie przez bank obsługujcy Spółk nie wyszym ni obowizujcy w tym dniu redni kurs NBP, odnoszc rónice kursowe na przychody lub koszty finansowe. Do krótkoterminowych aktywów finansowych Spółki poza rodkami pieninymi i udzielonymi poyczkami zaliczone zostały take nalene jednostce dywidendy i udziały w zysku spółki komandytowej. NALENOCI Nalenoci i roszczenia oraz zobowizania wyceniane s w cigu roku obrotowego według wartoci nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzie bilansowy nalenoci wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, z zachowaniem zasady ostronoci. Warto nalenoci aktualizuje si uwzgldniajc stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujcego. Na dzie bilansowy nalenoci wyraone w walutach obcych wycenia si po kursie kupna banku, z którego usług jednostka korzysta, nie wyszym od kursu redniego ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na ten dzie. ZOBOWIZANIA Za zobowizania uznaje si wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek wykonania wiadcze o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzie powstania zobowizania wyceniane s w wartociach nominalnych. Na dzie bilansowy zobowizania wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, a zobowizania wyraone w walutach obcych po kursie sprzeday banku, z którego usług jednostka korzysta, nie niszym od kursu redniego ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na ten dzie. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w zwizku z wystpowaniem ujemnych rónic przejciowych midzy wartoci ksigow aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci kwoty przewidzianej w przyszłoci do odliczenia od podatku dochodowego w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi, które spowoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania. Inne rozliczenia midzyokresowe obejmujce cz ju poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania bdzie odpisana w ciar wyniku po upływie 12 miesicy od dnia bilansowego. Wykazuje si je w wartoci nominalnej, po upewnieniu si, e poniesione koszty w przyszłoci przynios Jednostce korzy. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE W pozycji tej Spółka wykazuje w celu zapewnienia współmiernoci przychodów i kosztów stan na dzie bilansowy ju poniesionych wydatków, stanowicych koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów stanowicych odpowiednik przychodów nie bdcych jeszcze nalenociami w rozumieniu prawa. 14

3 Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych kosztów zalicza si koszty z istoty swej dotyczce przyszłych okresów, np. opłacone czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty organizacji Spółki oraz póniejszego podwyszenia kapitału, do czasu ustalenia ceny emisyjnej. W tej pozycji aktywów Spółka wykazuje take koszty poniesione na wytworzone we własnym zakresie oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sprzeday. Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych przychodów zalicza si zarachowane zgodnie z zasad memoriału na dzie bilansowy niepokryte fakturami nalenoci z tytułu czciowo wykonanych, lecz nie odebranych usług objtych umowami długoterminowymi. ZAPASY Towary Towary stanowi oprogramowanie komputerowe nabyte przez Spółk celem dalszej odprzeday. Zapasy te wycenione zostały do bilansu według cen nabycia. KAPITAŁ WŁASNY Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w wartoci nominalnej wg zapisów w statucie Spółki oraz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego. Wysoko kapitału zgodna jest z ksig akcyjn. Kapitał zapasowy Spółki wykazany został w wartoci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisów z zysku rocznego netto a take z nadwyki pomidzy cen emisyjn a cen nominaln akcji pozostał po rozliczeniu kosztów emisji. REZERWY NA ZOBOWIZANIA Rezerwy na zobowizania odzwierciedlaj wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek jednostki do wykonania w przyszłoci wiadcze, których kwot mona wiarygodnie oszacowa. Rezerwy tworzy si na przypadajce na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, groce straty oraz skutki innych zdarze w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokoci. W Spółce tworzone s rezerwy na odroczony podatek dochodowy, przyszłe wiadczenia pracownicze oraz przewidywane straty. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w zwizku z wystpieniem dodatnich rónic przejciowych midzy wykazan w ksigach bilansow wartoci aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci podatku dochodowego wymagajcego w przyszłoci zapłaty w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi, które spowoduj zwikszenie podstawy opodatkowania. Pozostałe rezerwy tworzone s na groce spółce straty (w szczególnosci zwizane z wytoczonymi powództwami sdowymi), niewykorzystane urlopy pracownicze, na przewidywane straty na jeszcze niezako czonych długotrwałych umowach o usługi, inne okrelone koszty, jakie trzeba bdzie ponie w nastpnych okresach sprawozdawczych, a które w całoci lub czci przypadaj na rok. wiadczenia ujte jako bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów s uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi. PRZYJTA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO Spółka realizuje długoterminowy kontrakt o wiadczenie usług finansowanych przez zewntrzne rodki pomocowe Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, e na koniec kadego okresu sprawozdawczego mona w sposób wiarygodny oszacowa stopie faktycznego zaawansowania prac, do rozliczania tej transakcji przyjto przychodow metod procentowego zaawansowania robót (udział ustalonej, potwierdzonej przez kontrahenta wartoci wykonanych prac w cenach sprzeday netto w kwocie przychodu całkowitego z umowy). Warto faktycznie wykonanych prac (nalene przychody z tytułu faktycznego zaawansowania kontraktu) ustalana jest na podstawie iloci dni przepracowanych przez wyszczególnione w umowie grupy konsultantów (ekspertów) i okrelonych dla tych grup stawek wynagrodzenia. Warto ta powikszana jest o faktycznie poniesione tzw. 15

4 koszty incydentalne (obciajce koszty kontraktu w danym okresie), które podlegaj pokryciu przez kontrahenta. Kwoty zafakturowane, a nie znajdujce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac wykazywane s w pasywach bilansu w pozycji Rozliczenia midzyokresowe przychodów. ODPISY AKTUALIZUJCE NALENOCI Zgodnie z ustaw o rachunkowoci Spółka utworzyła w poszczególnych okresach odpisy aktualizujce nalenoci trudnocigalne. Odpisy te koryguj w bilansie stan nalenoci. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA. Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody ze sprzeday wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkoci sprzeday ustalonej na podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców. Sprzeda wykazano w wartoci netto, to jest po potrceniu podatku od towarów i usług. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeday zaliczono wszystkie koszty zwizane z podstawow działalnoci Spółki z wyjtkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych. Koszty zawieraj podatek VAT tylko w tej czci, w której zgodnie z obowizujcymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujte s w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotycz, niezalenie od daty otrzymania bd dokonania płatnoci. Spółka prowadzi ewidencj kosztów działalnoci podstawowej w układzie rodzajowym, w którym rozwinite symbole poszczególnych kont pozwalaj na wyodrbnienie układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych kosztów. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE. Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj ogół przychodów i kosztów nie zwizanych bezporednio ze zwykł działalnoci operacyjn, a wywierajcych wpływ na wynik finansowy. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE. Przychody i koszty finansowe stanowi wynik operacji finansowych Spółki. Przychody finansowe obejmuj odsetki od rodków na rachunkach bankowych, zrealizowane dodatnie rónice kursowe. Koszty finansowe obejmuj ujemne rónice kursowe, zapłacone odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany jest wynik na rónicach kursowych. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE. Zyski i straty nadzwyczajne obejmuj tylko skutki zdarze, trudnych do przewidzenia, powstajcych niepowtarzalnie poza zwykł działalnoci Spółki i niezwizane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. OBOWIZKOWE OBCIENIE WYNIKU FINANSOWEGO. Obowizkowym obcieniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatnoci z nim zrównane na podstawie odrbnych przepisów. Podatek dochodowy obejmuje cz biec i odroczon, która stanowi rónic pomidzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocztek okresu sprawozdawczego. 16

5 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 4 8 ustawy o rachunkowoci. Od roku 2003 Spółka sporzdza rachunek zysków i strat zarówno w układzie porównawczym jak i układzie kalkulacyjnym. W raporcie SA-QSr zamieszczony jest rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano nastpujce procedury organizacyjne: a) jednostka dominujca okreliła skład i struktur grupy kapitałowej na dzie r. b) jednostki powizane spełniajce warunki konsolidacji podlegały włczeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objcia kontroli, współkontroli lub rozpoczcia wywierania znaczcego wpływu do dnia utraty kontroli, współkontroli lub ustania wywierania znaczcego wpływu c) jednostki powizane stosuj jednolite zasady rachunkowoci oraz jednolit form i zakres sprawozda jednostkowych, bdcych podstawa konsolidacji w grupie. d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało na dzie bilansowy, za okres okrelony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominujcej. e) jednostka zalena, konsolidowana metod pełn dokonała uzgodnie wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominujcym na dzie bilansowy. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zastosowano nastpujce procedury merytoryczne: a) dane jednostki zalenej ujto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod pełn, polegajc na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tej jednostki z danymi sprawozdania jednostki dominujcej, bez wzgldu na procentowy udział jednostki dominujcej we własnoci jednostki zalenej oraz dokonanie odpowiednich wyłcze i korekt konsolidacyjnych. b) korekty konsolidacyjne obejmowały: - wyłczenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym midzy jednostkami powizanymi objtymi konsolidacj metod pełn; - wyłczenie wzajemnych nalenoci i zobowiza z wszelkich tytułów; - wyłczenie ze skonsolidowanych aktywów wartoci udziałów w jednostce zalenej - wyłczenie ze skonsolidowanych kapitałów wartoci godziwej aktywów netto jednostki zalenej na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy oraz czci niewypłaconych zysków jednostki zalenej przypadajcych za okres od dnia objcia kontroli do dnia r. na udziałowców mniejszociowych. - wyodrbnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszociowych stanowicego warto udziału w kapitale własnym jednostki zalenej przypadajcego na udziałowców mniejszociowych - oszacowanie wartoci firmy na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy (warto firmy nie wystpiła w zwizku z tym, e cena nabycia udziałów w podmiocie zalenym ustalona została na poziomie odpowiadajcym wartoci godziwej aktywów netto tej jednostki na dzie przejcia kontroli) c) udziały w podmiocie stowarzyszonym wyceniono w skonsolidowanym bilansie metod praw własnoci. Podmiot stowarzyszony jest spółk komandytow; cały osignity w kolejnych latach obrotowych zysk dzielony jest pomidzy wspólników stosownie do zasad okrelonych w umowie spółki i uchwałach Wspólników, std warto udziałów jednostki stowarzyszonej w skonsolidowanym bilansie odpowiada udziałowi procentowemu Spółki dominujcej w kapitale udziałowym tej jednostki. 17

6 Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za I kwartał 2004 rok Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r. (Dz. istotnych. Nr. 121 poz. 591) z pón. zm. W raporcie nie przedstawiono porównywalnych danych za I kwartał 2003 roku, ze wzgldu na to, i jednostki we wskazanym okresie nie sporzdzały skonsolidowanych sprawozda finansowych. Do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania zastosowano nastpujce kursy: 1) Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu r. kurs 4,7455 zł/uero, 2) Do przeliczenia danych rachunku zysków istotnych strat przyjto kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,8028; 3) Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieninych przyjto: - dla obliczenia przepływów z działalnoci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływów pieninych netto - kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,8028; - dla obliczenia rodków pieninych na pocztek okresu - kurs ustalony przez NBP na pocztek okresu, tj. 4,7170 zł/euro; - dla obliczenia stanu rodków pieninych na koniec okresu kurs ustalony przez NBP na Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych. Pozyskane kontrakty w I kwartale 2004 r.: 1. w dniu 8 stycznia z West Midlands Enterprise Limitem umow zawart w zwizku z realizacj projektu: Promotion of SME Development - TA Project, PL Poland. Przedmiotem umowy jest wdroenie programu dotyczcego rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. 2. w dniu 12 marca br. z jedn z wiodcych firm sektora wydobywczego, której przedmiotem jest wiadczenie przez Emitenta na rzecz Zleceniodawcy doradztwa w nastpujcym zakresie: 1. Zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu wdroenia Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnie z normami serii PN-EN ISO 9001:2001, 2. Sprzeda licencji na oprogramowanie i wdroenie DGA Quality, 3. Sprzeda licencji na oprogramowanie DGA Process. Łczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1,5mln złotych netto. Ponadto w I kwartale Emitent zawarł nastpujce znaczce umowy: 1. w dniu 6 stycznia 2004 r. pomidzy Emitentem oraz Frckowiak i Wspólnicy Konsulting Sp. z o.o. a Orodkiem Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu podpisana została umowa podwykonawstwa jednego z elementów projektu, wykonywanego przez Konsorcjum, okrelonego mianem PL Human Resources Development Promotion of Employment and HRD Wielkopolskie Region, Poland marca 2004 r. DGA S.A. zawarła z Bankiem Ochrony rodowiska umow kredytu płatniczego złotowego. Bank udzielił Emitentowi kredytu na finansowanie biecej działalnoci w kwocie złotych na okres do r. Realizowane przez Emitenta w I kwartale prace rozwojowe: W pierwszym kwartale 2004 roku Emitent prowadził prace rozwojowe nad nastpujcymi produktami: DGA Quality wersja 2.0, DGA Process wersja 2.0, DGA BSC, DGA Controlling, DGA Learning. Efektem prowadzonych we wczeniejszych okresach prac było: wejcie na rynek z nowym produktem - Zarzdzanie Bezpiecze stwem Informacji BS

7 wprowadzenie na rynek wspólnie z firm Interlan Sp. z o.o. nowego produktu przeznaczonego dla firm brany wodocigowo-kanalizacyjnej Aquacontrolling. kontynuacja przygotowa do wprowadzenia nowych lub zweryfikowanych produktów informatycznych: DGA Controlling - zaawansowany system informatyczny przeznaczony dla jednostek gospodarczych i instytucji. System umoliwia wdroenie controllingu i budetowania kosztów. DGA BSC - oprogramowanie adresowane dla kadry menederskiej wspomagajce zarzdzanie strategiczne: planowanie i monitoring realizacji strategii zgodne z metodologi zrównowaonej karty wyników (BSC), w kolejnym kwartale przewiduje si wprowadzenie produktu na rynek. DGA Quality wersja System do elektronicznego zarzdzania systemem jakoci, rozszerzony o moduły do zarzdzania dokumentami, audytami, reklamacjami, aparatur kontrolno-pomiarow, HACCP, aktami prawne, wyrobami niezgodnymi. DGA Process wersja System do modelowania procesów w architekturze klient/serwer rozszerzony o elementy definiowania metodologii, kreator raportów, narzdzia integracji, inne elementy wspomagajce modelowanie. DGA Learning - System zarzdzana szkoleniami oraz automatycznego geerowania materiałów e- learningowych. DGA Workflow - Platforma zarzdzania obiegem dokmentów zintegrowana z dokumentacj procesoworaz i systemem jakoci. Nagrody i wyrónienia: W pierwszym kwartale 2004 r. Spółka uzyskała nominacj do Nagrody Gospodarczej w kategorii małe przedsibiorstwo w Wielkopolsce przyznawan przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podmiot zaleny Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. w I kwartale: - wyodrbniła w strukturze organizacyjnej dział audytu, wdraajc równoczenie system pracy zespołowej w celu poprawy efektywnoci wiadczonych usług w zakresie weryfikacji sprawozda finansowych; - poprawiła efektywno wiadczonych usług w rezultacie organizacji ksig prowadzonych usługowo z wykorzystaniem wdroonego oprogramowania SCALA; Istotne zdarzenia w I kwartale: lutego 2004r. Komisja Papierów Wartociowych i Giełd wyraziła zgod na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji emitenta serii A, B, C, D, E, F i G, lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. dopuciła do obrotu giełdowego akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i F emitenta pod warunkiem zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii F, 3. 4 marca 2004 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony rodowiska umow kredytu złotowego, umowa nie była umow znaczc, marca 2004 r. zostało zarejestrowane podwyszenie kapitału zakładowego spółki zalenej Usług Audytorskich DGA Sp. z o.o. do wysokoci złotych. Emitent posiada 99,9% udziału w kapitale zakładowym spółki zalenej, marca 2004 r. Zarzd DGA S.A. dokonało przydziału akcji serii F i G objtych w ramach emisji publicznej akcji, marca 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało Rad Nadzorcz i powołało Rad Nadzorcz na now kadencj powołujc w jej skład pana Piotra Gosienieckiego Przewodniczcego Rady Nadzorczej oraz pani Krystyn Babiak i panów: Władysława Krokowicza, Romualda Szperli skiego i Tomasza Sadowskiego. 19

8 Ponadto w zwizku z dynamicznym rozwojem Emitenta, coraz liczniejsz liczb usług realizowanych dla podmiotów majcych siedzib w Warszawie, w dniu 6 lutego 2004 r. Emitent zawarł umow nabycia drugiego mieszkania w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej. 2. Opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze majcych znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. W pierwszym kwartale nie miały miejsca zdarzenia ani czynniki o nietypowym charakterze które miałyby znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. 3. Wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono dane finansowe za I kwartał, nie ujtych, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki Emitenta. Do zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono informacj finansow, a nie s ujte w tych danych i mog w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Emitenta naley zaliczy nastpujce zdarzenia: 1. podpisanie w dniu 2 kwietnia 2004 r. z holendersk firm SalesManager Software BV umowy partnerskiej na dystrybucj na terytorium Polski oprogramowania typu CRM (Customer Relationship Management) na zasadach wyłcznoci, 2. rejestracja w dniu 6 kwietnia 2004 r. podwyszenia kapitału zakładowego Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. obejmujca emisj akcji serii F i G, 3. pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2004 r. oraz uzyskanie statusu spółki giełdowej, 4. podjcie w kwietniu 2004 r. czynnoci formalno-prawnych zwizanych z powołaniem przedstawicielstwa w Moskwie, 5. zawizanie w dniu 26 kwietnia 2004 r. Spółka wraz z pani Magdalen Saja spółk Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o., 6. zawarcie 7 maja 2004 r. DGA S.A. umowy z Zakładem Ubezpiecze Społecznych na dostaw oprogramowania i udzielenie licencji na oprogramowanie wspomagajce zarzdzanie procesami biznesowymi w ZUS wraz z przeprowadzeniem szkole o wartoci brutto 437 tys. złotych, 7. podjcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2004 r. uchwały o podwyszeniu kapitału zakładowego spółki o złotych do kwoty złotych; nowo utworzone udziały zostan objte w całoci przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 4. Stanowisko zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 19 stycznia 2003r. w prospekcie emisyjnym Spółka opublikowała prognoz wyników jednostkowych podmiotu dominujcego, która przewidywała w roku 2004 przychody na poziomie 23,2 mln złotych, zysk brutto 4,2 mln złotych, a zysk netto 3,4 mln złotych. Przychody ze sprzeday w I kwartale br. wyniosły 6.280,4 tys. złotych, co stanowi 27,07% prognozowanej wartoci przychodów na rok Zysk brutto w I kwartale br. wyniósł 1.251,5 tys. złotych, co stanowi 29,80% prognozowanej wartoci zysku netto na rok Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 1.139,1 tys. złotych, co stanowi 33,5% prognozowanej wartoci zysku netto na rok W dniu 7 maja 2004 roku Zarzd poinformował, e od pocztku 2004 roku Emitent zawarł 162 umowy na wiadczenie usług doradczych, oraz licencyjnych własnego oprogramowania i serwisowych. Warto zawartych kontraktów wynosi 6,8 mln złotych. Łczna warto realizowanych obecnie 145 projektów przekracza 19,3 mln złotych. W wietle uzyskanych wyników finansowych w pierwszym kwartale Zarzd Spółki stoi na stanowisku, e na dzie publikacji niniejszego raportu nie ma zagroenia niezrealizowania prognoz Spółki na rok

9 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Tabela nr 1. Akcjonariusze dysponujcy bezporednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie r.: Imi prospekcie nazwisko akcjonariusza Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki ,00% 70,00% Piotr Koch ,82% 9,82% Anna Szyma ska ,57% 8,57% Paweł Radziłowski ,54% 5,54% Waldemar Przybyła ,54% 5,54% ródło: Emitent W dniu 23 marca 2004r. Zarzd Spółki dokonał przydziału akcji serii F i G. Podwyszenie kapitału zakładowego dotyczce emisji akcji serii F i G zostało zarejestrowane w dniu 6 kwietnia 2004r. W wyniku emisji ww. akcji zmianie uległ stan znacznych akcjonariuszy Spółki. 26 kwietnia 2004 r. pan Andrzej Głowacki nabył 90 akcji serii F. Tabela nr 2. Akcjonariusze dysponujcy bezporednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie r.: Imi i nazwisko akcjonariusza Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki ,36% 52,36% Piotr Koch ,37% 7,37% Anna Szyma ska ,44% 6,44% ródło: Emitent 6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby nadzorujce emitenta (osoby nadzorujce nie posiadaj akcji emitenta). 21

10 Tabela nr 3. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,00% 70,00% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,57% 8,57% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,54% 5,54% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,54% 5,54% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,18% 0,18% ródło: Emitent W dniu 23 marca 2004r. Zarzd Spółki dokonał przydziału akcji serii F i G. Podwyszenie kapitału zakładowego dotyczce emisji akcji serii F i G zostało zarejestrowane w dniu 6 kwietnia 2004r. W wyniku emisji ww. akcji i objcia akcji przez członków Zarzdu Spółki, zmianie uległ stan posiadania osób zarzdzajcych Spółki. Tabela nr 4. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,35% 52,35% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,44% 6,44% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,17% 0,17% ródło: Emitent Pan Andrzej Głowacki nabył w dniu 26 kwietnia 2004r. 90 akcji serii F. Tabela nr 5. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,36% 52,36% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,44% 6,44% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,17% 0,17% ródło: Emitent 7. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji odnonie postpowania dotyczcego zobowiza lub wierzytelnoci Emitenta lub jednostki od niego zalenej, którego warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zalenej nie tocz si postpowania przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego, czy te organem administracji publicznej, których warto stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 22

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo