Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH. WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Pozycja ta obejmuje oprogramowanie uytkowe do komputerów. Jest ono ujmowane w sprawozdaniu w wartociach netto to jest w wartoci pocztkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci wartoci niematerialnych i prawnych. Wartoci niematerialne i prawne o wartoci jednostkowej do zł. umarzane s jednorazowo w miesicu ich przyjcia do uytkowania. Wyjtek stanowi licencje na oprogramowanie, które odpisywane s w koszty wg. stawki 50% w skali roku. Odpisów amortyzacyjnych dla wartoci niematerialnych i prawnych o cenie nabycia przekraczajcej zł dokonuje si poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w którym t warto przyjto do uytkowania. RODKI TRWAŁE W pozycji tej ujto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci dłuszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. rodki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powikszonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji. Rzeczowy majtek trwały amortyzowany jest metod liniow poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu oddania do uytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci rodków trwałych. rodki trwałe o wartoci pocztkowej (cenie nabycia) do 3.500,00 zł. amortyzowane s jednorazowo. Grup rodków trwałych pod tym wzgldem potraktowan odrbnie jest wyposaenie, które jest amortyzowane jednorazowo do wartoci 300,- zł. Elementy wyposaenia o wartoci przekraczajcej 300,- zł. amortyzowane s metod liniow poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu oddania do uytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu jego ekonomicznej uytecznoci, przecitnie 5 lat. Ujte w ewidencji ksigowej Spółki inne rodki trwałe o wartoci przekraczajcej 3,5 tys. zł amortyzowane s przy zastosowaniu niej wymienionych stawek: grupa I - 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych obiektach 10% grupa IV - w zakresie sprztu komputerowego 30% grupa VI - od 10% do 18% grupa VII - 20% a w zakresie rodków nabytych jako uywane - 40%, grupa VIII od 14% do 20% Za aktywa trwałe uznaje si równie obce rodki trwałe przyjte do odpłatnego uytkowania na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeeli umowa spełnia jeden z warunków okrelonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowoci. rodki trwałe uywane na podstawie wyej wymienionych umów zaliczane do majtku jednostki amortyzowane s zgodnie z okresem trwania umowy. 13

2 INWESTYCJE Inwestycje długoterminowe. Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osignicia korzyci ekonomicznych wynikajcych z przyrostu ich wartoci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych poytków. Długoterminowe aktywa finansowe obejmuj udziały, akcje i inne papiery wartociowe. Udziały i akcje w jednostkach powizanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według cen nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizujce. Inwestycje krótkoterminowe rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartoci nominalnej. rodki pienine w walucie obcej wycenia si na dzie bilansowy po kursie kupna danej waluty ustalonej na ten dzie przez bank obsługujcy Spółk nie wyszym ni obowizujcy w tym dniu redni kurs NBP, odnoszc rónice kursowe na przychody lub koszty finansowe. Do krótkoterminowych aktywów finansowych Spółki poza rodkami pieninymi i udzielonymi poyczkami zaliczone zostały take nalene jednostce dywidendy i udziały w zysku spółki komandytowej. NALENOCI Nalenoci i roszczenia oraz zobowizania wyceniane s w cigu roku obrotowego według wartoci nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzie bilansowy nalenoci wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, z zachowaniem zasady ostronoci. Warto nalenoci aktualizuje si uwzgldniajc stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujcego. Na dzie bilansowy nalenoci wyraone w walutach obcych wycenia si po kursie kupna banku, z którego usług jednostka korzysta, nie wyszym od kursu redniego ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na ten dzie. ZOBOWIZANIA Za zobowizania uznaje si wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek wykonania wiadcze o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzie powstania zobowizania wyceniane s w wartociach nominalnych. Na dzie bilansowy zobowizania wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, a zobowizania wyraone w walutach obcych po kursie sprzeday banku, z którego usług jednostka korzysta, nie niszym od kursu redniego ogłaszanego dla danej waluty przez NBP na ten dzie. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w zwizku z wystpowaniem ujemnych rónic przejciowych midzy wartoci ksigow aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci kwoty przewidzianej w przyszłoci do odliczenia od podatku dochodowego w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi, które spowoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania. Inne rozliczenia midzyokresowe obejmujce cz ju poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania bdzie odpisana w ciar wyniku po upływie 12 miesicy od dnia bilansowego. Wykazuje si je w wartoci nominalnej, po upewnieniu si, e poniesione koszty w przyszłoci przynios Jednostce korzy. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE W pozycji tej Spółka wykazuje w celu zapewnienia współmiernoci przychodów i kosztów stan na dzie bilansowy ju poniesionych wydatków, stanowicych koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów stanowicych odpowiednik przychodów nie bdcych jeszcze nalenociami w rozumieniu prawa. 14

3 Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych kosztów zalicza si koszty z istoty swej dotyczce przyszłych okresów, np. opłacone czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty organizacji Spółki oraz póniejszego podwyszenia kapitału, do czasu ustalenia ceny emisyjnej. W tej pozycji aktywów Spółka wykazuje take koszty poniesione na wytworzone we własnym zakresie oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sprzeday. Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych przychodów zalicza si zarachowane zgodnie z zasad memoriału na dzie bilansowy niepokryte fakturami nalenoci z tytułu czciowo wykonanych, lecz nie odebranych usług objtych umowami długoterminowymi. ZAPASY Towary Towary stanowi oprogramowanie komputerowe nabyte przez Spółk celem dalszej odprzeday. Zapasy te wycenione zostały do bilansu według cen nabycia. KAPITAŁ WŁASNY Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w wartoci nominalnej wg zapisów w statucie Spółki oraz zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sdowego. Wysoko kapitału zgodna jest z ksig akcyjn. Kapitał zapasowy Spółki wykazany został w wartoci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutem Spółki z odpisów z zysku rocznego netto a take z nadwyki pomidzy cen emisyjn a cen nominaln akcji pozostał po rozliczeniu kosztów emisji. REZERWY NA ZOBOWIZANIA Rezerwy na zobowizania odzwierciedlaj wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek jednostki do wykonania w przyszłoci wiadcze, których kwot mona wiarygodnie oszacowa. Rezerwy tworzy si na przypadajce na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, znane jednostce ryzyko, groce straty oraz skutki innych zdarze w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokoci. W Spółce tworzone s rezerwy na odroczony podatek dochodowy, przyszłe wiadczenia pracownicze oraz przewidywane straty. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w zwizku z wystpieniem dodatnich rónic przejciowych midzy wykazan w ksigach bilansow wartoci aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci podatku dochodowego wymagajcego w przyszłoci zapłaty w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi, które spowoduj zwikszenie podstawy opodatkowania. Pozostałe rezerwy tworzone s na groce spółce straty (w szczególnosci zwizane z wytoczonymi powództwami sdowymi), niewykorzystane urlopy pracownicze, na przewidywane straty na jeszcze niezako czonych długotrwałych umowach o usługi, inne okrelone koszty, jakie trzeba bdzie ponie w nastpnych okresach sprawozdawczych, a które w całoci lub czci przypadaj na rok. wiadczenia ujte jako bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów s uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi. PRZYJTA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO Spółka realizuje długoterminowy kontrakt o wiadczenie usług finansowanych przez zewntrzne rodki pomocowe Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, e na koniec kadego okresu sprawozdawczego mona w sposób wiarygodny oszacowa stopie faktycznego zaawansowania prac, do rozliczania tej transakcji przyjto przychodow metod procentowego zaawansowania robót (udział ustalonej, potwierdzonej przez kontrahenta wartoci wykonanych prac w cenach sprzeday netto w kwocie przychodu całkowitego z umowy). Warto faktycznie wykonanych prac (nalene przychody z tytułu faktycznego zaawansowania kontraktu) ustalana jest na podstawie iloci dni przepracowanych przez wyszczególnione w umowie grupy konsultantów (ekspertów) i okrelonych dla tych grup stawek wynagrodzenia. Warto ta powikszana jest o faktycznie poniesione tzw. 15

4 koszty incydentalne (obciajce koszty kontraktu w danym okresie), które podlegaj pokryciu przez kontrahenta. Kwoty zafakturowane, a nie znajdujce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac wykazywane s w pasywach bilansu w pozycji Rozliczenia midzyokresowe przychodów. ODPISY AKTUALIZUJCE NALENOCI Zgodnie z ustaw o rachunkowoci Spółka utworzyła w poszczególnych okresach odpisy aktualizujce nalenoci trudnocigalne. Odpisy te koryguj w bilansie stan nalenoci. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA. Zaprezentowane w rachunku zysków i strat przychody ze sprzeday wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkoci sprzeday ustalonej na podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców. Sprzeda wykazano w wartoci netto, to jest po potrceniu podatku od towarów i usług. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeday zaliczono wszystkie koszty zwizane z podstawow działalnoci Spółki z wyjtkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych. Koszty zawieraj podatek VAT tylko w tej czci, w której zgodnie z obowizujcymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujte s w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotycz, niezalenie od daty otrzymania bd dokonania płatnoci. Spółka prowadzi ewidencj kosztów działalnoci podstawowej w układzie rodzajowym, w którym rozwinite symbole poszczególnych kont pozwalaj na wyodrbnienie układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych kosztów. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE. Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj ogół przychodów i kosztów nie zwizanych bezporednio ze zwykł działalnoci operacyjn, a wywierajcych wpływ na wynik finansowy. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE. Przychody i koszty finansowe stanowi wynik operacji finansowych Spółki. Przychody finansowe obejmuj odsetki od rodków na rachunkach bankowych, zrealizowane dodatnie rónice kursowe. Koszty finansowe obejmuj ujemne rónice kursowe, zapłacone odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany jest wynik na rónicach kursowych. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE. Zyski i straty nadzwyczajne obejmuj tylko skutki zdarze, trudnych do przewidzenia, powstajcych niepowtarzalnie poza zwykł działalnoci Spółki i niezwizane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. OBOWIZKOWE OBCIENIE WYNIKU FINANSOWEGO. Obowizkowym obcieniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatnoci z nim zrównane na podstawie odrbnych przepisów. Podatek dochodowy obejmuje cz biec i odroczon, która stanowi rónic pomidzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocztek okresu sprawozdawczego. 16

5 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 4 8 ustawy o rachunkowoci. Od roku 2003 Spółka sporzdza rachunek zysków i strat zarówno w układzie porównawczym jak i układzie kalkulacyjnym. W raporcie SA-QSr zamieszczony jest rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano nastpujce procedury organizacyjne: a) jednostka dominujca okreliła skład i struktur grupy kapitałowej na dzie r. b) jednostki powizane spełniajce warunki konsolidacji podlegały włczeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objcia kontroli, współkontroli lub rozpoczcia wywierania znaczcego wpływu do dnia utraty kontroli, współkontroli lub ustania wywierania znaczcego wpływu c) jednostki powizane stosuj jednolite zasady rachunkowoci oraz jednolit form i zakres sprawozda jednostkowych, bdcych podstawa konsolidacji w grupie. d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało na dzie bilansowy, za okres okrelony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominujcej. e) jednostka zalena, konsolidowana metod pełn dokonała uzgodnie wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominujcym na dzie bilansowy. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zastosowano nastpujce procedury merytoryczne: a) dane jednostki zalenej ujto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod pełn, polegajc na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tej jednostki z danymi sprawozdania jednostki dominujcej, bez wzgldu na procentowy udział jednostki dominujcej we własnoci jednostki zalenej oraz dokonanie odpowiednich wyłcze i korekt konsolidacyjnych. b) korekty konsolidacyjne obejmowały: - wyłczenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym midzy jednostkami powizanymi objtymi konsolidacj metod pełn; - wyłczenie wzajemnych nalenoci i zobowiza z wszelkich tytułów; - wyłczenie ze skonsolidowanych aktywów wartoci udziałów w jednostce zalenej - wyłczenie ze skonsolidowanych kapitałów wartoci godziwej aktywów netto jednostki zalenej na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy oraz czci niewypłaconych zysków jednostki zalenej przypadajcych za okres od dnia objcia kontroli do dnia r. na udziałowców mniejszociowych. - wyodrbnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszociowych stanowicego warto udziału w kapitale własnym jednostki zalenej przypadajcego na udziałowców mniejszociowych - oszacowanie wartoci firmy na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy (warto firmy nie wystpiła w zwizku z tym, e cena nabycia udziałów w podmiocie zalenym ustalona została na poziomie odpowiadajcym wartoci godziwej aktywów netto tej jednostki na dzie przejcia kontroli) c) udziały w podmiocie stowarzyszonym wyceniono w skonsolidowanym bilansie metod praw własnoci. Podmiot stowarzyszony jest spółk komandytow; cały osignity w kolejnych latach obrotowych zysk dzielony jest pomidzy wspólników stosownie do zasad okrelonych w umowie spółki i uchwałach Wspólników, std warto udziałów jednostki stowarzyszonej w skonsolidowanym bilansie odpowiada udziałowi procentowemu Spółki dominujcej w kapitale udziałowym tej jednostki. 17

6 Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za I kwartał 2004 rok Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za I kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r. (Dz. istotnych. Nr. 121 poz. 591) z pón. zm. W raporcie nie przedstawiono porównywalnych danych za I kwartał 2003 roku, ze wzgldu na to, i jednostki we wskazanym okresie nie sporzdzały skonsolidowanych sprawozda finansowych. Do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania zastosowano nastpujce kursy: 1) Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu r. kurs 4,7455 zł/uero, 2) Do przeliczenia danych rachunku zysków istotnych strat przyjto kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,8028; 3) Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieninych przyjto: - dla obliczenia przepływów z działalnoci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływów pieninych netto - kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,8028; - dla obliczenia rodków pieninych na pocztek okresu - kurs ustalony przez NBP na pocztek okresu, tj. 4,7170 zł/euro; - dla obliczenia stanu rodków pieninych na koniec okresu kurs ustalony przez NBP na Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych. Pozyskane kontrakty w I kwartale 2004 r.: 1. w dniu 8 stycznia z West Midlands Enterprise Limitem umow zawart w zwizku z realizacj projektu: Promotion of SME Development - TA Project, PL Poland. Przedmiotem umowy jest wdroenie programu dotyczcego rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. 2. w dniu 12 marca br. z jedn z wiodcych firm sektora wydobywczego, której przedmiotem jest wiadczenie przez Emitenta na rzecz Zleceniodawcy doradztwa w nastpujcym zakresie: 1. Zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu wdroenia Systemu Zarzdzania Jakoci zgodnie z normami serii PN-EN ISO 9001:2001, 2. Sprzeda licencji na oprogramowanie i wdroenie DGA Quality, 3. Sprzeda licencji na oprogramowanie DGA Process. Łczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 1,5mln złotych netto. Ponadto w I kwartale Emitent zawarł nastpujce znaczce umowy: 1. w dniu 6 stycznia 2004 r. pomidzy Emitentem oraz Frckowiak i Wspólnicy Konsulting Sp. z o.o. a Orodkiem Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu podpisana została umowa podwykonawstwa jednego z elementów projektu, wykonywanego przez Konsorcjum, okrelonego mianem PL Human Resources Development Promotion of Employment and HRD Wielkopolskie Region, Poland marca 2004 r. DGA S.A. zawarła z Bankiem Ochrony rodowiska umow kredytu płatniczego złotowego. Bank udzielił Emitentowi kredytu na finansowanie biecej działalnoci w kwocie złotych na okres do r. Realizowane przez Emitenta w I kwartale prace rozwojowe: W pierwszym kwartale 2004 roku Emitent prowadził prace rozwojowe nad nastpujcymi produktami: DGA Quality wersja 2.0, DGA Process wersja 2.0, DGA BSC, DGA Controlling, DGA Learning. Efektem prowadzonych we wczeniejszych okresach prac było: wejcie na rynek z nowym produktem - Zarzdzanie Bezpiecze stwem Informacji BS

7 wprowadzenie na rynek wspólnie z firm Interlan Sp. z o.o. nowego produktu przeznaczonego dla firm brany wodocigowo-kanalizacyjnej Aquacontrolling. kontynuacja przygotowa do wprowadzenia nowych lub zweryfikowanych produktów informatycznych: DGA Controlling - zaawansowany system informatyczny przeznaczony dla jednostek gospodarczych i instytucji. System umoliwia wdroenie controllingu i budetowania kosztów. DGA BSC - oprogramowanie adresowane dla kadry menederskiej wspomagajce zarzdzanie strategiczne: planowanie i monitoring realizacji strategii zgodne z metodologi zrównowaonej karty wyników (BSC), w kolejnym kwartale przewiduje si wprowadzenie produktu na rynek. DGA Quality wersja System do elektronicznego zarzdzania systemem jakoci, rozszerzony o moduły do zarzdzania dokumentami, audytami, reklamacjami, aparatur kontrolno-pomiarow, HACCP, aktami prawne, wyrobami niezgodnymi. DGA Process wersja System do modelowania procesów w architekturze klient/serwer rozszerzony o elementy definiowania metodologii, kreator raportów, narzdzia integracji, inne elementy wspomagajce modelowanie. DGA Learning - System zarzdzana szkoleniami oraz automatycznego geerowania materiałów e- learningowych. DGA Workflow - Platforma zarzdzania obiegem dokmentów zintegrowana z dokumentacj procesoworaz i systemem jakoci. Nagrody i wyrónienia: W pierwszym kwartale 2004 r. Spółka uzyskała nominacj do Nagrody Gospodarczej w kategorii małe przedsibiorstwo w Wielkopolsce przyznawan przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Podmiot zaleny Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. w I kwartale: - wyodrbniła w strukturze organizacyjnej dział audytu, wdraajc równoczenie system pracy zespołowej w celu poprawy efektywnoci wiadczonych usług w zakresie weryfikacji sprawozda finansowych; - poprawiła efektywno wiadczonych usług w rezultacie organizacji ksig prowadzonych usługowo z wykorzystaniem wdroonego oprogramowania SCALA; Istotne zdarzenia w I kwartale: lutego 2004r. Komisja Papierów Wartociowych i Giełd wyraziła zgod na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji emitenta serii A, B, C, D, E, F i G, lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. dopuciła do obrotu giełdowego akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D i F emitenta pod warunkiem zarejestrowania podwyszenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii F, 3. 4 marca 2004 r. Spółka zawarła z Bankiem Ochrony rodowiska umow kredytu złotowego, umowa nie była umow znaczc, marca 2004 r. zostało zarejestrowane podwyszenie kapitału zakładowego spółki zalenej Usług Audytorskich DGA Sp. z o.o. do wysokoci złotych. Emitent posiada 99,9% udziału w kapitale zakładowym spółki zalenej, marca 2004 r. Zarzd DGA S.A. dokonało przydziału akcji serii F i G objtych w ramach emisji publicznej akcji, marca 2004r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało Rad Nadzorcz i powołało Rad Nadzorcz na now kadencj powołujc w jej skład pana Piotra Gosienieckiego Przewodniczcego Rady Nadzorczej oraz pani Krystyn Babiak i panów: Władysława Krokowicza, Romualda Szperli skiego i Tomasza Sadowskiego. 19

8 Ponadto w zwizku z dynamicznym rozwojem Emitenta, coraz liczniejsz liczb usług realizowanych dla podmiotów majcych siedzib w Warszawie, w dniu 6 lutego 2004 r. Emitent zawarł umow nabycia drugiego mieszkania w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej. 2. Opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze majcych znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. W pierwszym kwartale nie miały miejsca zdarzenia ani czynniki o nietypowym charakterze które miałyby znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. 3. Wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono dane finansowe za I kwartał, nie ujtych, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki Emitenta. Do zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono informacj finansow, a nie s ujte w tych danych i mog w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Emitenta naley zaliczy nastpujce zdarzenia: 1. podpisanie w dniu 2 kwietnia 2004 r. z holendersk firm SalesManager Software BV umowy partnerskiej na dystrybucj na terytorium Polski oprogramowania typu CRM (Customer Relationship Management) na zasadach wyłcznoci, 2. rejestracja w dniu 6 kwietnia 2004 r. podwyszenia kapitału zakładowego Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. obejmujca emisj akcji serii F i G, 3. pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie w dniu 20 kwietnia 2004 r. oraz uzyskanie statusu spółki giełdowej, 4. podjcie w kwietniu 2004 r. czynnoci formalno-prawnych zwizanych z powołaniem przedstawicielstwa w Moskwie, 5. zawizanie w dniu 26 kwietnia 2004 r. Spółka wraz z pani Magdalen Saja spółk Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o., 6. zawarcie 7 maja 2004 r. DGA S.A. umowy z Zakładem Ubezpiecze Społecznych na dostaw oprogramowania i udzielenie licencji na oprogramowanie wspomagajce zarzdzanie procesami biznesowymi w ZUS wraz z przeprowadzeniem szkole o wartoci brutto 437 tys. złotych, 7. podjcie przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. w dniu 8 maja 2004 r. uchwały o podwyszeniu kapitału zakładowego spółki o złotych do kwoty złotych; nowo utworzone udziały zostan objte w całoci przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. 4. Stanowisko zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 19 stycznia 2003r. w prospekcie emisyjnym Spółka opublikowała prognoz wyników jednostkowych podmiotu dominujcego, która przewidywała w roku 2004 przychody na poziomie 23,2 mln złotych, zysk brutto 4,2 mln złotych, a zysk netto 3,4 mln złotych. Przychody ze sprzeday w I kwartale br. wyniosły 6.280,4 tys. złotych, co stanowi 27,07% prognozowanej wartoci przychodów na rok Zysk brutto w I kwartale br. wyniósł 1.251,5 tys. złotych, co stanowi 29,80% prognozowanej wartoci zysku netto na rok Zysk netto w I kwartale br. wyniósł 1.139,1 tys. złotych, co stanowi 33,5% prognozowanej wartoci zysku netto na rok W dniu 7 maja 2004 roku Zarzd poinformował, e od pocztku 2004 roku Emitent zawarł 162 umowy na wiadczenie usług doradczych, oraz licencyjnych własnego oprogramowania i serwisowych. Warto zawartych kontraktów wynosi 6,8 mln złotych. Łczna warto realizowanych obecnie 145 projektów przekracza 19,3 mln złotych. W wietle uzyskanych wyników finansowych w pierwszym kwartale Zarzd Spółki stoi na stanowisku, e na dzie publikacji niniejszego raportu nie ma zagroenia niezrealizowania prognoz Spółki na rok

9 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Tabela nr 1. Akcjonariusze dysponujcy bezporednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie r.: Imi prospekcie nazwisko akcjonariusza Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki ,00% 70,00% Piotr Koch ,82% 9,82% Anna Szyma ska ,57% 8,57% Paweł Radziłowski ,54% 5,54% Waldemar Przybyła ,54% 5,54% ródło: Emitent W dniu 23 marca 2004r. Zarzd Spółki dokonał przydziału akcji serii F i G. Podwyszenie kapitału zakładowego dotyczce emisji akcji serii F i G zostało zarejestrowane w dniu 6 kwietnia 2004r. W wyniku emisji ww. akcji zmianie uległ stan znacznych akcjonariuszy Spółki. 26 kwietnia 2004 r. pan Andrzej Głowacki nabył 90 akcji serii F. Tabela nr 2. Akcjonariusze dysponujcy bezporednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie r.: Imi i nazwisko akcjonariusza Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki ,36% 52,36% Piotr Koch ,37% 7,37% Anna Szyma ska ,44% 6,44% ródło: Emitent 6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby nadzorujce emitenta (osoby nadzorujce nie posiadaj akcji emitenta). 21

10 Tabela nr 3. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,00% 70,00% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,57% 8,57% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,54% 5,54% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,54% 5,54% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,18% 0,18% ródło: Emitent W dniu 23 marca 2004r. Zarzd Spółki dokonał przydziału akcji serii F i G. Podwyszenie kapitału zakładowego dotyczce emisji akcji serii F i G zostało zarejestrowane w dniu 6 kwietnia 2004r. W wyniku emisji ww. akcji i objcia akcji przez członków Zarzdu Spółki, zmianie uległ stan posiadania osób zarzdzajcych Spółki. Tabela nr 4. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,35% 52,35% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,44% 6,44% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,17% 0,17% ródło: Emitent Pan Andrzej Głowacki nabył w dniu 26 kwietnia 2004r. 90 akcji serii F. Tabela nr 5. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji kapitale zakładowym liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,36% 52,36% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,44% 6,44% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,17% 0,17% ródło: Emitent 7. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji odnonie postpowania dotyczcego zobowiza lub wierzytelnoci Emitenta lub jednostki od niego zalenej, którego warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zalenej nie tocz si postpowania przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego, czy te organem administracji publicznej, których warto stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 22

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU. Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMP za IV kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD),

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Zduska Wola, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Dane spółki na 30 czerwca 2006 r.: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL AQUA Spółka Akcyjna

Dane spółki na 30 czerwca 2006 r.: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL AQUA Spółka Akcyjna 1. Wprowadzenie Spółka Pol Aqua S.A. z siedzibą w Piasecznie. Spółka prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie robót inżynieryjnych, w tym : budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego, budowy

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta ZPUE S.A. z siedzib we Włoszczowie (do dnia 18 grudnia 2006 roku Spółka funkcjonowała pod nazw Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B.Wypychewicz

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 SPIS TRECI WYBRANE DANE FINANSOWE... 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006...

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PC GUARD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZA ROK OBROTOWY 2007 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku. Raport dotyczcy stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2007 roku. Zarzd Z siedzib w Łodzi, działajc na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie oraz Uchwały Zarzdu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) USŁUGI INNE TOWAROWA 35

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) USŁUGI INNE TOWAROWA 35 KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTACÓW WARSZAWY 1 Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2004 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 16 padziernika 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. BOA S.A. Raport za II kwartał 214 roku RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 214 ROKU OD DNIA 1-4-214 ROKU DO DNIA 3-6-214 ROKU Warszawa, dnia 14 sierpnia 214 r. BOA S.A. Raport kwartalny za II

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Noty. objaniajce do sprawozdania finansowego. za 2010 r.

Noty. objaniajce do sprawozdania finansowego. za 2010 r. Noty objaniajce do sprawozdania finansowego za 2010 r. Noty objaniajce do bilansu. Nota 1. Wartoci niematerialne i prawne. 1.1 Wartoci niematerialne i prawne netto 2010 2009 a) koszty zakoczonych prac

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny KUPIEC S.A. I kwartał 2015r.

Raport kwartalny KUPIEC S.A. I kwartał 2015r. Raport kwartalny KUPIEC S.A. I kwartał 2015r. (dane za okres 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Tarnów, dnia 13.05.2015 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

WSTĘP. 2. Zasady rachunkowości przejęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKU I STRAT OD 01-01-201 DO 31-12-2012 ROKU FUNDACJA STUDENTÓW ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH POMERANIAN STUDENTS COALITION Z SIEDZIBĄ W GDYNI WSTĘP Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku.

Zarząd EUROSYSTEM SA z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za pierwszy kwartał 2015 roku. Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 20150515 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo