Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych 6. Dodatkowe informacje i objanienia

24 Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A AKTYWA TRWAŁE , ,26 I Wartoci niematerialne i prawne , ,83 1 Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2 Warto firmy 3 Inne wartoci niematerialne i prawne , ,83 4 Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 1 rodki trwałe , ,43 a grunty ( w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c urzdzenia techniczne i maszyny , ,15 d rodki transportu , ,28 e inne rodki trwale 0,00 2 rodki trwałe w budowie 3 Zaliczki na rodki trwałe w budowie III Nalenoci długoterminowe , ,00 1 Od jednostek powizanych 2 Od jednostek pozostałych , ,00 IV Inwestycje długoterminowe 5 0,00 0,00 1 Nieruchomoci 2 Wartoci niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Inne rozliczenia midzyokresowe 7 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,19 I Zapasy , ,46 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku , ,46

25 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Nalenoci krótkoterminowe , ,99 1 Nalenoci od jednostek powizanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b inne 2 Nalenoci od pozostałych jednostek , ,99 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,60 - do 12 miesicy , ,60 - powyej 12 miesicy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze , ,24 c inne , ,15 d dochodzone na drodze sdowej III Inwestycje krótkoterminowe , ,82 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,82 a w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c rodki pienine i inne aktywa pienine , ,82 - rodki pienine w kasie i na rachunkach , ,82 - inne rodki pienine - inne aktywa pienine 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,92 AKTYWA RAZEM , ,45

26 Bilans Pasywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,85 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Nalene wpłaty na kapitału podstawowy (wielko II ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,51 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto , ,34 IX Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA , ,60 I Rezerwy na zobowizania 4 989, ,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II Zobowizania długoterminowe , ,48 1 Wobec jednostek powizanych 2 Wobec pozostałych jednostek , ,48 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe , ,48 d inne III Zobowizania krótkoterminowe , ,90 1 Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci 0,00 0,00 - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,90 a kredyty i poyczki 330, ,57 b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe , ,50 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci , ,11 - do 12 miesicy , ,11 - powyej 12 miesicy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowizania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych , ,27 h z tytułu wynagrodze 226, ,45 i inne 1 400,00 0,00 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia midzyokresowe , ,22 1 Ujemna warto firmy 2 Inne rozliczenia midzyokresowe , ,22 - długoterminowe

27 - krótkoterminowe , ,22 PASYWA RAZEM , ,45 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu: Data 3 marca 2014 roku

28 Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza Lp. Tytuł Nr Wykonanie za okres noty r r. A Przychody netto ze sprzeday i zrównane z nimi, w tym: , ,91 - od jednostek powizanych I Przychody netto ze sprzeday produktów , ,24 Zmiana stanu produktów (zwikszenie - warto II dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna) ( ,01) ,11 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0, ,56 IV Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B Koszty działalnoci operacyjnej , ,12 I Amortyzacja , ,20 II Zuycie materiałów i energii , ,35 III Usługi obce , ,75 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,06 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , ,49 VI Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia , ,63 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,64 VIII Warto sprzedanych towarów i materiałów F Zysk (strata) ze sprzeday (C-D-E) , ,79 G Pozostałe przychody operacyjne , ,55 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 626, ,30 II Dotacje III Inne przychody operacyjne , ,25 H Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne , ,95 I Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (F+G-H) , ,39 J Przychody finansowe , ,87 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych II Odsetki, w tym: 1 347, ,87 - od jednostek powizanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartoci inwestycji V Inne 0,00 0,00 K Koszty finansowe , ,92 I Odsetki, w tym: 5 891, ,72 - dla jednostek powizanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartoci inwestycji IV Inne , ,20 L Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (I+J-K) , ,34 M Wynik zdarze nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 N Zysk (strata) brutto (L±M) , ,34 O Podatek dochodowy , ,00 P Pozostałe obowizkowe zmniejszenie zysku (zwikszenia straty) R Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,34

29 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

30 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) , ,51 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO), I.a. po korektach , ,51 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na pocztek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 0,00 0, Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 nalene wpłaty od akcjonariuszy 0,00 0,00 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2. okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na pocztek okresu 0,00 0,00 a zwikszenie b zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,51 a zwikszenie (z tytułu) , ,51 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej, 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) ,38 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - koszty emisji akcji 0,00 0,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 4.2. okresu , ,51 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 5.2. okresu 0,00 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 0,00 0,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 6.1. rezerwowych 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu , ,51 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00

31 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po 7.2. korektach , ,51 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b zmniejszenie (z tytułu) , ,51 - podziału zysku z lat ubiegłych , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu (-) 0,00 0,00 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po 7.5 korektach 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8 Wynik netto , ,34 a zysk netto , ,34 b strata netto (wielko ujemna) 0,00 0,00 c odpisy z zysku (wielko ujemna) 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,85 Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,85 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

32 Rachunek przepływów pieninych za okres od do r. metoda porednia Lp. Tytuł r r. A Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I Zysk (strata) netto , ,34 II Korekty razem ,99 ( ,04) 1 Amortyzacja , ,20 2 Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 691, ,72 4 Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej (1 626,01) (1 301,30) 5 Zmiana stanu rezerw 2 047,00 (61 962,00) 6 Zmiana stanu zapasów ,82 ( ,07) 7 Zmiana stanu nalenoci ( ,23) ( ,09) 8 Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów , ,54 9 Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych (46 641,81) ,96 10 Inne korekty 0,00 0,00 Przepływy pienine netto z działalnoci III operacyjnej (I ± II) ,89 ( ,70) B Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I Wpływy 1 626, ,30 1 Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 626, ,30 2 Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki , ,32 1 Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,32 2 Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pienine netto z działalnoci III inwestycyjnej (I-II) (41 523,74) ( ,02)

33 C Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I Wpływy 0, ,57 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0,00 0,00 kapitału 2 Kredyty i poyczki 0, ,57 3 Emisja dłunych papierów wartociowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki , ,33 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli ,96 3 Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poyczek ,57 5 Wykup dłunych papierów wartociowych 6 Z tytułu innych zobowiza finansowych 0,00 7 Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego , ,61 8 Odsetki 5 691, ,72 9 Inne wydatki finansowe Przepływy pienine netto z działalnoci III finansowej (I-II) ( ,57) ,24 D Przepływy pienine netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) ,58 ( ,48) E Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: ,58 ( ,48) - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F rodki pienine na pocztek okresu , ,30 G rodki pienine na koniec okresu (F±D), w tym: , ,82 - o ograniczonej moliwoci dysponowania sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

34 Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartoci niematerialnych i prawnych od r. do r. Lp. Tytuł Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Koncesje i patenty razem w tym oprogramowani e Inne Zaliczki Warto brutto 1 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,07 2 Zwikszenia 0,00 0,00 896,53 896,53 0,00 0,00 896,53 a zakup 896,53 896,53 0,00 896,53 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,60 Umorzenie 5 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,24 6 Zwikszenia 0,00 0, ,16 896,53 0,00 0, ,16 a amortyzacja za okres ,16 896, ,16 7 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Bilans zamknicia 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,40 9 Warto netto na pocztek okresu 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 10 Warto netto na koniec okresu 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 Razem

35 Nota Nr 2 Zmiany w stanie rodków trwałych od r. do r. Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego uytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej Urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu Inne rodki trwale Razem Warto brutto 1 Bilans otwarcia , , , ,77 2 Zwikszenia 0,00 0, , , , ,22 c zakup rodków trwałych ,96 0, , ,22 d leasing finansowy rodków trwałych , ,00 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,99 931, , ,73 b sprzeda 6 188,52 0,00 0, ,52 c likwidacja 8 143,73 931, , ,47 g pozostałe 6 378, ,74 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , , , ,26 Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego uytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej Urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu Inne rodki trwale Razem Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 1 Bilans otwarcia , , , ,34 2 Zwikszenia 0,00 0, , , , ,77 b amortyzacja za okres , , , ,56 c amortyzacja rodków trwałych w leasingu 0, ,21 0, ,21 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,99 931, , ,73 b sprzeda 6 188,52 0,00 0, ,52 c likwidacja 8 143,73 931, , ,47 h pozostałe 6 378, ,74 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , , , ,38 5 Warto netto na pocztek okresu 0,00 0, , ,28 0, ,43 6 Warto netto na koniec okresu 0,00 0, , ,67 0, ,88

36 Nota Nr 3 Zmiany w stanie nalenoci długoterminowych w okresie od do Lp. Tytuł Warto brutto nalenoci długoterminowych 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwikszenia ,00 a kaucja za wynajem lokalu biurowego ,00 b 3 Zmniejszenia ,00 a przeniesienie do nalenoci krótkoterminowych b zwrot kaucji ,00 c 4 Bilans zamknicia ,00

37 Nota nr 4 Instrumenty finansowe - aktywa Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Lp. Rodzaj instrumentu finansowego stan na dzie r. stan na dzie r. 1. Aktywa przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 2. Poyczki udzielone i nalenoci własne , ,60 a Nalenoci handlowe , ,60 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoci 0,00 0,00 4. Aktywa dostpne do sprzeday 0,00 0,00 5. Instrumenty zabezpieczajce o wartoci godziwej dodatniej 0,00 0,00 Razem , ,60 Lp. Rodzaj instrumentu finansowego sposób wyceny na dzie r. warto w cenie nabycia warto według wyceny bilansowej rónica pomidzy wartoci w cenie nabycia a wycen bilansow na r. zmiana wyceny w trakcie 2013 roku odniesiona w RZiS rónica pomidzy wartoci godziw a wartoci w cenie nabycia odniesiona łcznie na kapitał z aktualizacji kwota odniesiona w biecym roku na kapitał z aktualizacji wyceny 1. Aktywa przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Poyczki udzielone i nalenoci własne , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 a Nalenoci handlowe , ,42 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Aktywa dostpne do sprzeday 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych Instrumenty zabezpieczajce o wartoci godziwej dodatniej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Nota Nr 5 Zapasy według okresów zalegania na r. Lp. Materiały Produkty gotowe Towary Półprodukty i produkty w toku , , ,28 4 powyej ,96 RAZEM w wartoci brutto 0,00 0,00 0, ,64 odpisy aktualizujce (warto ujemna) RAZEM warto bilansowa 0,00 0,00 0, ,64 Lp. Okres zalegania w dniach Zmiany w stanie odpisów aktualizujcych zapasy w okresie od do r. Tytuł Odpisy aktualizujce materiały Rodzaj zapasu (w wartoci brutto) Odpisy aktualizujce produkty gotowe Odpisy aktualizujce towary Odpisy aktualizujce półprodukty i produkty w toku Razem odpisy aktualizujce zapasy 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwikszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Nota Nr 6 Nalenoci krótkoterminowe Lp. Tytuł warto brutto odpisy aktualizujce warto netto warto brutto odpisy aktualizujce warto netto 1 Nalenoci od jednostek powizanych, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -do 12 miesicy 0,00 0,00 0,00 0,00 -powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Nalenoci od pozostałych jednostek, z tego: ,22 0, , ,99 0, ,99 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: ,60 0, , ,60 0, ,60 -do 12 miesicy , , , ,60 -powyej 12 miesicy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ. i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,22 0, , ,24 0, ,24 c inne ,40 0, , ,15 0, ,15 b Stan na Stan na d dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM ,22 0, , ,99 0, ,99 Nalenoci z tytułu dostaw i usług brutto według wieku Lp. Wiek w dniach Ogółem w wartoci brutto Odpisy aktualizujce Ogółem w wartoci netto 1 biece, z tego : ,13 0, ,13 a od jednostek powizanych 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek , ,13 2 przeterminowane, z tego : ,47 0, ,47 a od jednostek powizanych 0,00 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek ,47 0, ,47 do 90 dni , , ,00 40, ,00 254,00 powyej ,00 264,00 RAZEM ,60 0, ,60

40 Nota Nr 7 Inne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe Stan na Lp. Tytuł r. Stan na r. 1 0,00 0,00 RAZEM 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów , ,92 - ubezpieczenia , ,92 - koszty podróy słubowych 0,00 0,00 - czynsze ,00 0,00 2 Pozostałe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 RAZEM , ,92

41 Nota Nr 8 Dane o strukturze własnoci kapitału podstawowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Warto nominalna jednej akcji (udziału) = 1,00 zł Seria/ emisja Rodzaj akcji (udziałów) Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów) Warto serii/emisji wg wartoci nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe ,00 wkład pieniny A zwykle ,00 wkład niepieniny B zwykłe ,00 wkład pieniny C zwykłe ,00 wkład pieniny Liczba akcji (udziałów) razem Kapitał razem ,00 Struktura własnociowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) Akcjonariusz / Udziałowiec Warto akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów Artur Jedynak ,38% 31,38% Marek Weigt ,30% 31,30% Łukasz Krotowski ,26% 31,26% Inni ,07% 6,07% Razem ,00% 100,00% Nota Nr 9 Proponowany podział wyniku finansowego Tytuł Warto wynik finansowy za 2013 rok ,90 nie podzielone wyniki za lata poprzednie 0,00 podział: przeznaczenie na kapitał zapasowy ,90 przeznaczenie na wypłat dywidendy wynik nie podzielony 0,00

42 Nota nr 10 Zobowizania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umow okresie spłaty Lp. c Tytuł według pozycji bilansu do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyej 5 lat do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyej 5 lat 1 Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 d inne RAZEM , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 *) zobowizania do 1 roku zostały przez Spółk wykazane w grupie zobowiza krótkoterminowych Stan na r. Stan na r. Zobowizania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania Lp. Wiek w dniach warto 1 biece, z tego : ,65 a wobec jednostek powizanych b wobec pozostałych jednostek ,65 2 przeterminowane, z tego : ,48 a wobec jednostek powizanych 0,00 b wobec pozostałych jednostek ,48 do 90 dni , , ,00 powyej 360 RAZEM ,13

43 Nota 10 cd Wykaz zobowiza bilansowych Lp. Rodzaj kredytu/ poyczki Nazwa banku/ poyczkodawcy Kwota umowna Warto zobowizania na dzie roku Cz krótkoterminowa Cz długoterminowa Warunki oprocentowania na dzie bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 Kredyt odnawialny 2 Karta kredytowa ING Bank lski S. A ,00 0,00 0,00 0,00 WIBOR 1M + 3,3 % mara banku Brak zabezpieczenia ING Bank lski S. A ,00 330,00 330,00 0,00 25,00% Brak zabezpieczenia RAZEM ,00 330,00 330,00 0,00 X

44 Nota Nr 11 Inne rozliczenia midzyokresowe Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Długoterminowe 0,00 0,00 2 Krótkoterminowe , ,22 rozlicz. midzyokresowe przychodów - przedpłata 0,00 rezerwa na badanie bilansu 8 500, ,00 rezerwa na premi , ,22 RAZEM , ,22 Zobowizania warunkowe Lp. Rodzaj zobowizania Stan na r. Stan na r. kwota kwota 1 Zobowizania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 a gwarancji b porcze c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpiecze umów leasingowych f inne wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a gwarancji b porcze c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpiecze umów leasingowych f inne Wykaz zobowiza pozabilansowych zabezpieczonych na majtku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) Lp. Rodzaj zobowizania pozabilansowego Kwota zobowizania Kwota zabezpieczenia Zabezpieczenie na majtku (rodzaj aktywu z podaniem wartoci) 1 RAZEM 0,00 0,00 0,00

45 Nota Nr 12 Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa Lp. Tytuł r r. Przychody netto ze sprzeday produktów (struktura 1 rzeczowa - rodzaje działalnoci), w tym: , ,24 usługi wdroeniowe , ,24 2 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalnoci), w tym: 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 materiały 0,00 0,00 RAZEM , ,24 Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna Lp. Tytuł r r. a Przychody netto ze sprzeday produktów , ,24 kraj , ,75 eksport , ,49 b Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 0,00 0,00 kraj 0,00 eksport RAZEM 0, , ,24

46 Nota Nr 13 Pozostałe przychody operacyjne Lp. Tytuł r r. 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 626, ,30 a rodków trwałych i rodków trwałych w budowie 1 626, ,30 2 Dotacje 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,25 a rozwizanie rezerw pozostałych b rozwizanie odpisów aktualizujcych nalenoci c rozwizanie odpisów aktualizujcych zapasy d rozwizanie odpisów aktualizujcych rodki trwałe i rodki trwałe w budowie e rozwizanie odpisów aktualizujcych inne aktywa f pozostałe , ,25 - refaktury , ,33 - inne 4 807, ,92 RAZEM , ,55 Nota Nr 14 Pozostałe koszty operacyjne Lp. Tytuł r r. 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,95 a utworzenie rezerw pozostałych b darowizny c pozostałe , ,95 RAZEM , ,95

47 Nota Nr 15 Przychody finansowe - odsetki za 2013 rok Lp. Rodzaj aktywu Przychody z odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone i zrealizowane Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane do 3 miesicy od 3 do 12 miesicy powyej 12 miesicy 1 Dłune instrumenty finansowe 2 Udzielone poyczki 3 Nalenoci 1 347,10 w tym odsetki od aktywów objtych odpisem aktualizujcym 4 rodki pienine 5 Inne aktywa RAZEM 1 347,10 0,00 0,00 0,00 Inne przychody finansowe Lp. Tytuł r r. 1 Rozwizanie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostałe, w tym: 0,00 0,00 a odwrócenie odpisów aktualizujcych odsetki od nalenoci 0,00 0,00 b nadwyka dodatnich rónic kursowych nad ujemnymi w tym: 0,00 0,00 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z b.r 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe zrealizowane z b.r 0,00 0,00 dodatnie rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00 c RAZEM 0,00 0,00

48 Nota Nr 16 Koszty finansowe - odsetki za 2013 rok Lp. Rodzaj zobowizania Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym Odsetki Odsetki naliczone lecz nie zapłacone naliczone i zapłacone do 3 miesicy od 3 do 12 miesicy powyej 12 miesicy 1 Zobowizania przeznaczone do obrotu 2 Pozostałe zobowizania krótkoterminowe, w tym: 5 891,07 0,00 0,00 0,00 kredyty i poyczki 875,39 zobowizania finansowe inne 4 965,57 odsetki budetowe 50,11 3 Długoterminowe zobowizania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Inne pasywa RAZEM 5 891,07 0,00 0,00 0,00 Inne koszty finansowe Lp. Tytuł r r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostałe, w tym: , ,20 a odpisy aktualizujce odsetki od nalenoci b nadwyka ujemnych rónic kursowych nad dodatnimi - w tym: , ,20 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z b.r (28 840,82) (1 470,57) ujemne rónice kursowe zrealizowane z b.r , ,29 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych , ,00 dodatnie rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 709,37 (697,68) ujemne rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 1 386, ,16 c d RAZEM , ,20

49 Nota nr 17 Podatek dochodowy Lp. Tytuł Warto 1 Zysk brutto ,90 2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu ,54 koszty operacyjne ,83 rónica pomidzy amortyzacj bilansow a podatkow ,21 wycena kontraktu długoterminowego 0,00 rezerwy na premie i bonusy ,62 rezerwy na koszty roku obrotowego 1 500,00 pozostałe koszty operacyjne 4 032,36 inne NKUP 4 032,36 koszty finansowe 6 253,35 ujemne rónice kursowe z wyceny 1 386,71 odsetki budetowe 50,11 odsetki od leasingu 4 816,53 inne 0,00 Przychody nie bdce przychodami do opodatkowania (ze znakiem 3 ujemnym) 709,37 przychody operacyjne 0,00 wycena kontraktu długoterminowego ( doszacowane przychody ) 0,00 pozostałe przychody operacyjne 0,00 przychody finansowe 709,37 dodatnie rónice kursowe z wyceny 709,37 4 Inne zmiany podstawy opodatkowania (71 711,63) opłaty leasingowe (71 711,63) 5 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym ,00 6 Podatek dochodowy ,00 7 Przypisy kontroli skarbowych 8a Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - warto brutto ,00 8b Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujcy 0,00 8c Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczony 2 047,00 9 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS ,00

50 Nota Nr 18 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych rónic przejciowych stan na r. stawka podatku stan na r. stawka podatku Odpis aktualizujcy 1 Odniesionych na wynik finansowy , , , ,00 a Rónice kursowe 6 731,47 19% 1 279, ,76 19% 1 015,00 b Usługi wdroeniowe 0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 c rezerwa na badanie bilansu 8 500,00 19% 1 615, ,00 19% 1 330,00 d rezerwa na premie i nagrody ,84 19% , ,22 19% ,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM odpis aktualizujcy warto aktywa Kwota rónicy przejciowej Aktywa z tytułu podatku na r. Kwota rónicy przejciowej ,31 X , ,98 X ,00 warto netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie , ,00 Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Lp. Tytuł Warto brutto Odpis aktualizujcy 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwikszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 utworzenie aktywa ,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 3 Zmniejszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 rozwizanie aktywa ,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia ,00 0,00

51 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł dodatnich rónic przejciowych stan na r. stawka podatku stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy 4 989, ,00 a Rónice kursowe 91,20 19% 17,00 800,57 19% 152,00 b Usługi wdroeniowe 0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 c Kwota rónicy przejciowej Rezerwa z tytułu podatku na r. Kwota rónicy przejciowej Rezerwa z tytułu podatku na r. Rónica pomidzy bilansow i podatkow wartoci rodków trwałych w leasingu ,62 19% 4 972, ,31 19% 2 790,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 RAZEM X X 4 989,00 X X 2 942,00 Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od r. do r. Lp. Tytuł Warto brutto 1 Bilans otwarcia 2 942,00 2 Zwikszenia 4 989,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 4 989,00 utworzenie rezerwy 4 989,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 3 Zmniejszenia 2 942,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 2 942,00 rozwizanie rezerwy 2 942,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 4 Bilans zamknicia 4 989,00

52 Nota nr 19 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnoci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastpnym W roku obrotowym nie zaniechano adnej działalnoci. Nota nr 20 Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie Łczna warto nakładów na rodki trwałe w budowie 0,00 w tym: - odsetki skapitalizowane - rónice kursowe skapitalizowane Nota nr 21 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastpny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrbnie naley wykaza poniesione i planowane nakłady na ochron rodowiska) Lp. Tytuł poniesione w biecym okresie planowane do poniesienia 1 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe ,75 a w tym na ochron rodowiska Nota nr 22 Kursy przyjte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych Lp. Tytuł kurs EUR/PLN 4,1472 Do wyceny transakcji ujtych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowizujce na dzie dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

53 Nota nr 23 Objanienia do rachunku przepływów pieninych Objanienie struktury rodków pieninych przyjtych do rachunku przepływów pieninych, jeli róni si ona od ich struktury przyjtej do bilansu. W szczególnoci naley poda wartoci przyjte za ekwiwalenty rodków pieninych. Lp. Tytuł r r. rodki pienine , ,82 1 rodki pienine w banku ,58 0,00 2 rodki pienine w kasie , ,82 3 Lokaty bankowe 4 Inne rodki pienine Ekwiwalenty rodków pieninych 0,00 0,00 RAZEM , ,82 Wyjanienie przyczyn znaczcych rónic pomidzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieninych Lp. Tytuł r r. 1 Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieninych wynikaj z nastpujcych pozycji 0,00 0,00 2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składaj si z: 5 691, ,72 - odsetki zapłacone od kredytów 875, ,69 - odsetki od leasingu 4 816, ,03 3 Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej wynika z: (1 626,01) (1 301,30) - zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (1 626,01) (1 301,30) 4 Zmiana nalenoci wynika z nastpujcych pozycji: ( ,23) ( ,09) zmiana stanu nalenoci krótkoterminowych wynikajca z bilansu ( ,23) ( ,09) zmiana stanu nalenoci długoterminowych wynikajca z bilansu (2 493,00) (4 210,00) 5 Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów, wynika z nastpujcych pozycji: , ,54 zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych (15 094,34) ,00 zmiana stanu zobowiza długoterminowych pozostałych 0,00 (12 449,50) korekta o zmian stanu kredytów ,57 ( ,57) korekta o zmian stanu zobowizania z tyt. leasingu finansowego (24 911,86) ,61 6 Na warto pozycji "inne korekty" składaj si: 0,00 0,00

54 Nota nr 24 Informacje o przecitnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. Wyszczególnienie Razem liczba Lp zatrudnionych (osoby) 1 Pracownicy ogółem, z tego: 23 - pracownicy biurowi 2 - pracownicy wdroeniowi 21 Nota nr 25 Informacje o wynagrodzeniach, łcznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub nalenych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych Spółk handlowych (dla kadej grupy osobno). Zarzd Spółki 0,00 Rada Nadzorcza 7 500,00 Członkowie Zarzdu Spółki pełni swoje funkcje nieodpłatnie. wiadcz natomiast na rzecz Spółki usługi konsultingowe na podstawie zawartych ze Spółk umów, jako osoby prowadzce działalno gospodarcz. Nota nr 26 Informacje o poyczkach i wiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych spółek handlowych (dla kadej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Zdarzenia takie w Spółce nie wystpiły Nota nr 27 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wypłacone lub nalene za rok obrotowy za: a) obowizkowe badanie rocznego sprawozdania 8 500,00 finansowego b) inne usługi powiadczajce 0,00 c) usługi doradztwa podatkowego 0,00 d) pozostałe usługi 0,00 Nota nr 28 Informacje o znaczcych zdarzeniach dotyczcych lat ubiegłych, ujtych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. W Spółce nie wystpiły takie zdarzenia.

55 Nota nr 29 Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, a nie uwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym. Zdarzenia takie w Spółce nie wystpiły Nota nr 30 Nazwa i siedziba jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena: Nie dotyczy Nota nr 31 Nazwa i siedziba jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena: Nie dotyczy Nota nr 32 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoci, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego, jeeli wywieraj one istotny wpływ na sytuacj majtkow, finansow i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowan zmianami kwot wyniku. W okresie objtym sprawozdaniem nie zmieniono zasad rachunkowoci. Nota nr 33 Informacje liczbowe zapewniajce porównywalno danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzajcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym s porównywalne. Nota nr 34 Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostk na innych warunkach ni rynkowe ze stronami powizanymi. Na dzie bilansowy Spółka nie posiadała podmiotów powizanych.

56 Nota nr 35 Informacja na temat połczenia spółek W roku obrotowym nie było połczenia Nota nr 36 (W przypadku wystpowania niepewnoci co do moliwoci kontynuowania działalnoci) Opis niepewnoci zwizanych moliwoci kontynuowania działalnoci, stwierdzenie, e taka niepewno wystpuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwizane, informacja powinna zawiera opis podejmowanych działa planowanych przez jednostk majcych na celu eliminacje niepewnoci. W ocenie Zarzdu Spółki nie wystpuje niepewno, co do moliwoci kontynuowania działalnoci przez Spółk Nota nr 37 W przypadku gdy inne informacje ni wyej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłyn na ocen sytuacji finansowej, majtkowej oraz wynik finansowy jednostki, naley ujawni te informacje. Wszystkie informacje ujawniono w sprawozdaniu finansowym.

57 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych 6. Dodatkowe informacje i objanienia Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarzd Spółki Sporzdzono: Michał Mroziski, dnia 12 maja 2014 roku

58

59

60

61

62

63

64

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 79/2015 (4710) poz

MSIG 79/2015 (4710) poz Poz. 5157. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-4896/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. FHP PAK Toruń, ul. Chrobrego 117,

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo