Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych 6. Dodatkowe informacje i objanienia

24 Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A AKTYWA TRWAŁE , ,26 I Wartoci niematerialne i prawne , ,83 1 Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2 Warto firmy 3 Inne wartoci niematerialne i prawne , ,83 4 Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 1 rodki trwałe , ,43 a grunty ( w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c urzdzenia techniczne i maszyny , ,15 d rodki transportu , ,28 e inne rodki trwale 0,00 2 rodki trwałe w budowie 3 Zaliczki na rodki trwałe w budowie III Nalenoci długoterminowe , ,00 1 Od jednostek powizanych 2 Od jednostek pozostałych , ,00 IV Inwestycje długoterminowe 5 0,00 0,00 1 Nieruchomoci 2 Wartoci niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Inne rozliczenia midzyokresowe 7 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,19 I Zapasy , ,46 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku , ,46

25 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Nalenoci krótkoterminowe , ,99 1 Nalenoci od jednostek powizanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b inne 2 Nalenoci od pozostałych jednostek , ,99 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,60 - do 12 miesicy , ,60 - powyej 12 miesicy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze , ,24 c inne , ,15 d dochodzone na drodze sdowej III Inwestycje krótkoterminowe , ,82 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,82 a w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c rodki pienine i inne aktywa pienine , ,82 - rodki pienine w kasie i na rachunkach , ,82 - inne rodki pienine - inne aktywa pienine 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,92 AKTYWA RAZEM , ,45

26 Bilans Pasywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,85 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Nalene wpłaty na kapitału podstawowy (wielko II ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,51 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto , ,34 IX Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA , ,60 I Rezerwy na zobowizania 4 989, ,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II Zobowizania długoterminowe , ,48 1 Wobec jednostek powizanych 2 Wobec pozostałych jednostek , ,48 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe , ,48 d inne III Zobowizania krótkoterminowe , ,90 1 Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci 0,00 0,00 - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,90 a kredyty i poyczki 330, ,57 b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe , ,50 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci , ,11 - do 12 miesicy , ,11 - powyej 12 miesicy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowizania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych , ,27 h z tytułu wynagrodze 226, ,45 i inne 1 400,00 0,00 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia midzyokresowe , ,22 1 Ujemna warto firmy 2 Inne rozliczenia midzyokresowe , ,22 - długoterminowe

27 - krótkoterminowe , ,22 PASYWA RAZEM , ,45 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu: Data 3 marca 2014 roku

28 Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza Lp. Tytuł Nr Wykonanie za okres noty r r. A Przychody netto ze sprzeday i zrównane z nimi, w tym: , ,91 - od jednostek powizanych I Przychody netto ze sprzeday produktów , ,24 Zmiana stanu produktów (zwikszenie - warto II dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna) ( ,01) ,11 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0, ,56 IV Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B Koszty działalnoci operacyjnej , ,12 I Amortyzacja , ,20 II Zuycie materiałów i energii , ,35 III Usługi obce , ,75 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,06 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , ,49 VI Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia , ,63 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,64 VIII Warto sprzedanych towarów i materiałów F Zysk (strata) ze sprzeday (C-D-E) , ,79 G Pozostałe przychody operacyjne , ,55 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 626, ,30 II Dotacje III Inne przychody operacyjne , ,25 H Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne , ,95 I Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (F+G-H) , ,39 J Przychody finansowe , ,87 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych II Odsetki, w tym: 1 347, ,87 - od jednostek powizanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartoci inwestycji V Inne 0,00 0,00 K Koszty finansowe , ,92 I Odsetki, w tym: 5 891, ,72 - dla jednostek powizanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartoci inwestycji IV Inne , ,20 L Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (I+J-K) , ,34 M Wynik zdarze nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 N Zysk (strata) brutto (L±M) , ,34 O Podatek dochodowy , ,00 P Pozostałe obowizkowe zmniejszenie zysku (zwikszenia straty) R Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,34

29 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

30 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) , ,51 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO), I.a. po korektach , ,51 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na pocztek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 0,00 0, Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 nalene wpłaty od akcjonariuszy 0,00 0,00 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2. okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na pocztek okresu 0,00 0,00 a zwikszenie b zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,51 a zwikszenie (z tytułu) , ,51 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej, 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) ,38 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - koszty emisji akcji 0,00 0,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 4.2. okresu , ,51 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 5.2. okresu 0,00 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 0,00 0,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 6.1. rezerwowych 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu , ,51 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00

31 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po 7.2. korektach , ,51 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b zmniejszenie (z tytułu) , ,51 - podziału zysku z lat ubiegłych , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu (-) 0,00 0,00 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po 7.5 korektach 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8 Wynik netto , ,34 a zysk netto , ,34 b strata netto (wielko ujemna) 0,00 0,00 c odpisy z zysku (wielko ujemna) 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,85 Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,85 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

32 Rachunek przepływów pieninych za okres od do r. metoda porednia Lp. Tytuł r r. A Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I Zysk (strata) netto , ,34 II Korekty razem ,99 ( ,04) 1 Amortyzacja , ,20 2 Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 691, ,72 4 Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej (1 626,01) (1 301,30) 5 Zmiana stanu rezerw 2 047,00 (61 962,00) 6 Zmiana stanu zapasów ,82 ( ,07) 7 Zmiana stanu nalenoci ( ,23) ( ,09) 8 Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów , ,54 9 Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych (46 641,81) ,96 10 Inne korekty 0,00 0,00 Przepływy pienine netto z działalnoci III operacyjnej (I ± II) ,89 ( ,70) B Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I Wpływy 1 626, ,30 1 Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 626, ,30 2 Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki , ,32 1 Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,32 2 Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pienine netto z działalnoci III inwestycyjnej (I-II) (41 523,74) ( ,02)

33 C Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I Wpływy 0, ,57 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0,00 0,00 kapitału 2 Kredyty i poyczki 0, ,57 3 Emisja dłunych papierów wartociowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki , ,33 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli ,96 3 Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poyczek ,57 5 Wykup dłunych papierów wartociowych 6 Z tytułu innych zobowiza finansowych 0,00 7 Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego , ,61 8 Odsetki 5 691, ,72 9 Inne wydatki finansowe Przepływy pienine netto z działalnoci III finansowej (I-II) ( ,57) ,24 D Przepływy pienine netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) ,58 ( ,48) E Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: ,58 ( ,48) - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F rodki pienine na pocztek okresu , ,30 G rodki pienine na koniec okresu (F±D), w tym: , ,82 - o ograniczonej moliwoci dysponowania sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

34 Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartoci niematerialnych i prawnych od r. do r. Lp. Tytuł Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Koncesje i patenty razem w tym oprogramowani e Inne Zaliczki Warto brutto 1 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,07 2 Zwikszenia 0,00 0,00 896,53 896,53 0,00 0,00 896,53 a zakup 896,53 896,53 0,00 896,53 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,60 Umorzenie 5 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,24 6 Zwikszenia 0,00 0, ,16 896,53 0,00 0, ,16 a amortyzacja za okres ,16 896, ,16 7 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Bilans zamknicia 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,40 9 Warto netto na pocztek okresu 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 10 Warto netto na koniec okresu 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 Razem

35 Nota Nr 2 Zmiany w stanie rodków trwałych od r. do r. Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego uytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej Urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu Inne rodki trwale Razem Warto brutto 1 Bilans otwarcia , , , ,77 2 Zwikszenia 0,00 0, , , , ,22 c zakup rodków trwałych ,96 0, , ,22 d leasing finansowy rodków trwałych , ,00 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,99 931, , ,73 b sprzeda 6 188,52 0,00 0, ,52 c likwidacja 8 143,73 931, , ,47 g pozostałe 6 378, ,74 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , , , ,26 Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego uytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej Urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu Inne rodki trwale Razem Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 1 Bilans otwarcia , , , ,34 2 Zwikszenia 0,00 0, , , , ,77 b amortyzacja za okres , , , ,56 c amortyzacja rodków trwałych w leasingu 0, ,21 0, ,21 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,99 931, , ,73 b sprzeda 6 188,52 0,00 0, ,52 c likwidacja 8 143,73 931, , ,47 h pozostałe 6 378, ,74 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , , , ,38 5 Warto netto na pocztek okresu 0,00 0, , ,28 0, ,43 6 Warto netto na koniec okresu 0,00 0, , ,67 0, ,88

36 Nota Nr 3 Zmiany w stanie nalenoci długoterminowych w okresie od do Lp. Tytuł Warto brutto nalenoci długoterminowych 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwikszenia ,00 a kaucja za wynajem lokalu biurowego ,00 b 3 Zmniejszenia ,00 a przeniesienie do nalenoci krótkoterminowych b zwrot kaucji ,00 c 4 Bilans zamknicia ,00

37 Nota nr 4 Instrumenty finansowe - aktywa Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Lp. Rodzaj instrumentu finansowego stan na dzie r. stan na dzie r. 1. Aktywa przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 2. Poyczki udzielone i nalenoci własne , ,60 a Nalenoci handlowe , ,60 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoci 0,00 0,00 4. Aktywa dostpne do sprzeday 0,00 0,00 5. Instrumenty zabezpieczajce o wartoci godziwej dodatniej 0,00 0,00 Razem , ,60 Lp. Rodzaj instrumentu finansowego sposób wyceny na dzie r. warto w cenie nabycia warto według wyceny bilansowej rónica pomidzy wartoci w cenie nabycia a wycen bilansow na r. zmiana wyceny w trakcie 2013 roku odniesiona w RZiS rónica pomidzy wartoci godziw a wartoci w cenie nabycia odniesiona łcznie na kapitał z aktualizacji kwota odniesiona w biecym roku na kapitał z aktualizacji wyceny 1. Aktywa przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Poyczki udzielone i nalenoci własne , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 a Nalenoci handlowe , ,42 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Aktywa dostpne do sprzeday 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych Instrumenty zabezpieczajce o wartoci godziwej dodatniej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Nota Nr 5 Zapasy według okresów zalegania na r. Lp. Materiały Produkty gotowe Towary Półprodukty i produkty w toku , , ,28 4 powyej ,96 RAZEM w wartoci brutto 0,00 0,00 0, ,64 odpisy aktualizujce (warto ujemna) RAZEM warto bilansowa 0,00 0,00 0, ,64 Lp. Okres zalegania w dniach Zmiany w stanie odpisów aktualizujcych zapasy w okresie od do r. Tytuł Odpisy aktualizujce materiały Rodzaj zapasu (w wartoci brutto) Odpisy aktualizujce produkty gotowe Odpisy aktualizujce towary Odpisy aktualizujce półprodukty i produkty w toku Razem odpisy aktualizujce zapasy 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwikszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Nota Nr 6 Nalenoci krótkoterminowe Lp. Tytuł warto brutto odpisy aktualizujce warto netto warto brutto odpisy aktualizujce warto netto 1 Nalenoci od jednostek powizanych, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -do 12 miesicy 0,00 0,00 0,00 0,00 -powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Nalenoci od pozostałych jednostek, z tego: ,22 0, , ,99 0, ,99 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: ,60 0, , ,60 0, ,60 -do 12 miesicy , , , ,60 -powyej 12 miesicy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ. i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,22 0, , ,24 0, ,24 c inne ,40 0, , ,15 0, ,15 b Stan na Stan na d dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM ,22 0, , ,99 0, ,99 Nalenoci z tytułu dostaw i usług brutto według wieku Lp. Wiek w dniach Ogółem w wartoci brutto Odpisy aktualizujce Ogółem w wartoci netto 1 biece, z tego : ,13 0, ,13 a od jednostek powizanych 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek , ,13 2 przeterminowane, z tego : ,47 0, ,47 a od jednostek powizanych 0,00 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek ,47 0, ,47 do 90 dni , , ,00 40, ,00 254,00 powyej ,00 264,00 RAZEM ,60 0, ,60

40 Nota Nr 7 Inne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe Stan na Lp. Tytuł r. Stan na r. 1 0,00 0,00 RAZEM 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów , ,92 - ubezpieczenia , ,92 - koszty podróy słubowych 0,00 0,00 - czynsze ,00 0,00 2 Pozostałe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 RAZEM , ,92

41 Nota Nr 8 Dane o strukturze własnoci kapitału podstawowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Warto nominalna jednej akcji (udziału) = 1,00 zł Seria/ emisja Rodzaj akcji (udziałów) Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów) Warto serii/emisji wg wartoci nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe ,00 wkład pieniny A zwykle ,00 wkład niepieniny B zwykłe ,00 wkład pieniny C zwykłe ,00 wkład pieniny Liczba akcji (udziałów) razem Kapitał razem ,00 Struktura własnociowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) Akcjonariusz / Udziałowiec Warto akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów Artur Jedynak ,38% 31,38% Marek Weigt ,30% 31,30% Łukasz Krotowski ,26% 31,26% Inni ,07% 6,07% Razem ,00% 100,00% Nota Nr 9 Proponowany podział wyniku finansowego Tytuł Warto wynik finansowy za 2013 rok ,90 nie podzielone wyniki za lata poprzednie 0,00 podział: przeznaczenie na kapitał zapasowy ,90 przeznaczenie na wypłat dywidendy wynik nie podzielony 0,00

42 Nota nr 10 Zobowizania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umow okresie spłaty Lp. c Tytuł według pozycji bilansu do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyej 5 lat do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyej 5 lat 1 Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 d inne RAZEM , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 *) zobowizania do 1 roku zostały przez Spółk wykazane w grupie zobowiza krótkoterminowych Stan na r. Stan na r. Zobowizania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania Lp. Wiek w dniach warto 1 biece, z tego : ,65 a wobec jednostek powizanych b wobec pozostałych jednostek ,65 2 przeterminowane, z tego : ,48 a wobec jednostek powizanych 0,00 b wobec pozostałych jednostek ,48 do 90 dni , , ,00 powyej 360 RAZEM ,13

43 Nota 10 cd Wykaz zobowiza bilansowych Lp. Rodzaj kredytu/ poyczki Nazwa banku/ poyczkodawcy Kwota umowna Warto zobowizania na dzie roku Cz krótkoterminowa Cz długoterminowa Warunki oprocentowania na dzie bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 Kredyt odnawialny 2 Karta kredytowa ING Bank lski S. A ,00 0,00 0,00 0,00 WIBOR 1M + 3,3 % mara banku Brak zabezpieczenia ING Bank lski S. A ,00 330,00 330,00 0,00 25,00% Brak zabezpieczenia RAZEM ,00 330,00 330,00 0,00 X

44 Nota Nr 11 Inne rozliczenia midzyokresowe Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Długoterminowe 0,00 0,00 2 Krótkoterminowe , ,22 rozlicz. midzyokresowe przychodów - przedpłata 0,00 rezerwa na badanie bilansu 8 500, ,00 rezerwa na premi , ,22 RAZEM , ,22 Zobowizania warunkowe Lp. Rodzaj zobowizania Stan na r. Stan na r. kwota kwota 1 Zobowizania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 a gwarancji b porcze c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpiecze umów leasingowych f inne wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a gwarancji b porcze c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpiecze umów leasingowych f inne Wykaz zobowiza pozabilansowych zabezpieczonych na majtku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) Lp. Rodzaj zobowizania pozabilansowego Kwota zobowizania Kwota zabezpieczenia Zabezpieczenie na majtku (rodzaj aktywu z podaniem wartoci) 1 RAZEM 0,00 0,00 0,00

45 Nota Nr 12 Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa Lp. Tytuł r r. Przychody netto ze sprzeday produktów (struktura 1 rzeczowa - rodzaje działalnoci), w tym: , ,24 usługi wdroeniowe , ,24 2 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalnoci), w tym: 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 materiały 0,00 0,00 RAZEM , ,24 Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna Lp. Tytuł r r. a Przychody netto ze sprzeday produktów , ,24 kraj , ,75 eksport , ,49 b Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 0,00 0,00 kraj 0,00 eksport RAZEM 0, , ,24

46 Nota Nr 13 Pozostałe przychody operacyjne Lp. Tytuł r r. 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 626, ,30 a rodków trwałych i rodków trwałych w budowie 1 626, ,30 2 Dotacje 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,25 a rozwizanie rezerw pozostałych b rozwizanie odpisów aktualizujcych nalenoci c rozwizanie odpisów aktualizujcych zapasy d rozwizanie odpisów aktualizujcych rodki trwałe i rodki trwałe w budowie e rozwizanie odpisów aktualizujcych inne aktywa f pozostałe , ,25 - refaktury , ,33 - inne 4 807, ,92 RAZEM , ,55 Nota Nr 14 Pozostałe koszty operacyjne Lp. Tytuł r r. 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,95 a utworzenie rezerw pozostałych b darowizny c pozostałe , ,95 RAZEM , ,95

47 Nota Nr 15 Przychody finansowe - odsetki za 2013 rok Lp. Rodzaj aktywu Przychody z odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone i zrealizowane Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane do 3 miesicy od 3 do 12 miesicy powyej 12 miesicy 1 Dłune instrumenty finansowe 2 Udzielone poyczki 3 Nalenoci 1 347,10 w tym odsetki od aktywów objtych odpisem aktualizujcym 4 rodki pienine 5 Inne aktywa RAZEM 1 347,10 0,00 0,00 0,00 Inne przychody finansowe Lp. Tytuł r r. 1 Rozwizanie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostałe, w tym: 0,00 0,00 a odwrócenie odpisów aktualizujcych odsetki od nalenoci 0,00 0,00 b nadwyka dodatnich rónic kursowych nad ujemnymi w tym: 0,00 0,00 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z b.r 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe zrealizowane z b.r 0,00 0,00 dodatnie rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00 c RAZEM 0,00 0,00

48 Nota Nr 16 Koszty finansowe - odsetki za 2013 rok Lp. Rodzaj zobowizania Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym Odsetki Odsetki naliczone lecz nie zapłacone naliczone i zapłacone do 3 miesicy od 3 do 12 miesicy powyej 12 miesicy 1 Zobowizania przeznaczone do obrotu 2 Pozostałe zobowizania krótkoterminowe, w tym: 5 891,07 0,00 0,00 0,00 kredyty i poyczki 875,39 zobowizania finansowe inne 4 965,57 odsetki budetowe 50,11 3 Długoterminowe zobowizania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Inne pasywa RAZEM 5 891,07 0,00 0,00 0,00 Inne koszty finansowe Lp. Tytuł r r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostałe, w tym: , ,20 a odpisy aktualizujce odsetki od nalenoci b nadwyka ujemnych rónic kursowych nad dodatnimi - w tym: , ,20 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z b.r (28 840,82) (1 470,57) ujemne rónice kursowe zrealizowane z b.r , ,29 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych , ,00 dodatnie rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 709,37 (697,68) ujemne rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 1 386, ,16 c d RAZEM , ,20

49 Nota nr 17 Podatek dochodowy Lp. Tytuł Warto 1 Zysk brutto ,90 2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu ,54 koszty operacyjne ,83 rónica pomidzy amortyzacj bilansow a podatkow ,21 wycena kontraktu długoterminowego 0,00 rezerwy na premie i bonusy ,62 rezerwy na koszty roku obrotowego 1 500,00 pozostałe koszty operacyjne 4 032,36 inne NKUP 4 032,36 koszty finansowe 6 253,35 ujemne rónice kursowe z wyceny 1 386,71 odsetki budetowe 50,11 odsetki od leasingu 4 816,53 inne 0,00 Przychody nie bdce przychodami do opodatkowania (ze znakiem 3 ujemnym) 709,37 przychody operacyjne 0,00 wycena kontraktu długoterminowego ( doszacowane przychody ) 0,00 pozostałe przychody operacyjne 0,00 przychody finansowe 709,37 dodatnie rónice kursowe z wyceny 709,37 4 Inne zmiany podstawy opodatkowania (71 711,63) opłaty leasingowe (71 711,63) 5 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym ,00 6 Podatek dochodowy ,00 7 Przypisy kontroli skarbowych 8a Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - warto brutto ,00 8b Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujcy 0,00 8c Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczony 2 047,00 9 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS ,00

50 Nota Nr 18 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych rónic przejciowych stan na r. stawka podatku stan na r. stawka podatku Odpis aktualizujcy 1 Odniesionych na wynik finansowy , , , ,00 a Rónice kursowe 6 731,47 19% 1 279, ,76 19% 1 015,00 b Usługi wdroeniowe 0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 c rezerwa na badanie bilansu 8 500,00 19% 1 615, ,00 19% 1 330,00 d rezerwa na premie i nagrody ,84 19% , ,22 19% ,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM odpis aktualizujcy warto aktywa Kwota rónicy przejciowej Aktywa z tytułu podatku na r. Kwota rónicy przejciowej ,31 X , ,98 X ,00 warto netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie , ,00 Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Lp. Tytuł Warto brutto Odpis aktualizujcy 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwikszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 utworzenie aktywa ,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 3 Zmniejszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 rozwizanie aktywa ,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia ,00 0,00

51 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł dodatnich rónic przejciowych stan na r. stawka podatku stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy 4 989, ,00 a Rónice kursowe 91,20 19% 17,00 800,57 19% 152,00 b Usługi wdroeniowe 0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 c Kwota rónicy przejciowej Rezerwa z tytułu podatku na r. Kwota rónicy przejciowej Rezerwa z tytułu podatku na r. Rónica pomidzy bilansow i podatkow wartoci rodków trwałych w leasingu ,62 19% 4 972, ,31 19% 2 790,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 RAZEM X X 4 989,00 X X 2 942,00 Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od r. do r. Lp. Tytuł Warto brutto 1 Bilans otwarcia 2 942,00 2 Zwikszenia 4 989,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 4 989,00 utworzenie rezerwy 4 989,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 3 Zmniejszenia 2 942,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 2 942,00 rozwizanie rezerwy 2 942,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 4 Bilans zamknicia 4 989,00

52 Nota nr 19 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnoci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastpnym W roku obrotowym nie zaniechano adnej działalnoci. Nota nr 20 Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie Łczna warto nakładów na rodki trwałe w budowie 0,00 w tym: - odsetki skapitalizowane - rónice kursowe skapitalizowane Nota nr 21 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastpny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrbnie naley wykaza poniesione i planowane nakłady na ochron rodowiska) Lp. Tytuł poniesione w biecym okresie planowane do poniesienia 1 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe ,75 a w tym na ochron rodowiska Nota nr 22 Kursy przyjte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych Lp. Tytuł kurs EUR/PLN 4,1472 Do wyceny transakcji ujtych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowizujce na dzie dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

53 Nota nr 23 Objanienia do rachunku przepływów pieninych Objanienie struktury rodków pieninych przyjtych do rachunku przepływów pieninych, jeli róni si ona od ich struktury przyjtej do bilansu. W szczególnoci naley poda wartoci przyjte za ekwiwalenty rodków pieninych. Lp. Tytuł r r. rodki pienine , ,82 1 rodki pienine w banku ,58 0,00 2 rodki pienine w kasie , ,82 3 Lokaty bankowe 4 Inne rodki pienine Ekwiwalenty rodków pieninych 0,00 0,00 RAZEM , ,82 Wyjanienie przyczyn znaczcych rónic pomidzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieninych Lp. Tytuł r r. 1 Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieninych wynikaj z nastpujcych pozycji 0,00 0,00 2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składaj si z: 5 691, ,72 - odsetki zapłacone od kredytów 875, ,69 - odsetki od leasingu 4 816, ,03 3 Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej wynika z: (1 626,01) (1 301,30) - zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (1 626,01) (1 301,30) 4 Zmiana nalenoci wynika z nastpujcych pozycji: ( ,23) ( ,09) zmiana stanu nalenoci krótkoterminowych wynikajca z bilansu ( ,23) ( ,09) zmiana stanu nalenoci długoterminowych wynikajca z bilansu (2 493,00) (4 210,00) 5 Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów, wynika z nastpujcych pozycji: , ,54 zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych (15 094,34) ,00 zmiana stanu zobowiza długoterminowych pozostałych 0,00 (12 449,50) korekta o zmian stanu kredytów ,57 ( ,57) korekta o zmian stanu zobowizania z tyt. leasingu finansowego (24 911,86) ,61 6 Na warto pozycji "inne korekty" składaj si: 0,00 0,00

54 Nota nr 24 Informacje o przecitnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. Wyszczególnienie Razem liczba Lp zatrudnionych (osoby) 1 Pracownicy ogółem, z tego: 23 - pracownicy biurowi 2 - pracownicy wdroeniowi 21 Nota nr 25 Informacje o wynagrodzeniach, łcznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub nalenych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych Spółk handlowych (dla kadej grupy osobno). Zarzd Spółki 0,00 Rada Nadzorcza 7 500,00 Członkowie Zarzdu Spółki pełni swoje funkcje nieodpłatnie. wiadcz natomiast na rzecz Spółki usługi konsultingowe na podstawie zawartych ze Spółk umów, jako osoby prowadzce działalno gospodarcz. Nota nr 26 Informacje o poyczkach i wiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych spółek handlowych (dla kadej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Zdarzenia takie w Spółce nie wystpiły Nota nr 27 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wypłacone lub nalene za rok obrotowy za: a) obowizkowe badanie rocznego sprawozdania 8 500,00 finansowego b) inne usługi powiadczajce 0,00 c) usługi doradztwa podatkowego 0,00 d) pozostałe usługi 0,00 Nota nr 28 Informacje o znaczcych zdarzeniach dotyczcych lat ubiegłych, ujtych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. W Spółce nie wystpiły takie zdarzenia.

55 Nota nr 29 Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, a nie uwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym. Zdarzenia takie w Spółce nie wystpiły Nota nr 30 Nazwa i siedziba jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena: Nie dotyczy Nota nr 31 Nazwa i siedziba jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena: Nie dotyczy Nota nr 32 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoci, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego, jeeli wywieraj one istotny wpływ na sytuacj majtkow, finansow i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowan zmianami kwot wyniku. W okresie objtym sprawozdaniem nie zmieniono zasad rachunkowoci. Nota nr 33 Informacje liczbowe zapewniajce porównywalno danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzajcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym s porównywalne. Nota nr 34 Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostk na innych warunkach ni rynkowe ze stronami powizanymi. Na dzie bilansowy Spółka nie posiadała podmiotów powizanych.

56 Nota nr 35 Informacja na temat połczenia spółek W roku obrotowym nie było połczenia Nota nr 36 (W przypadku wystpowania niepewnoci co do moliwoci kontynuowania działalnoci) Opis niepewnoci zwizanych moliwoci kontynuowania działalnoci, stwierdzenie, e taka niepewno wystpuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwizane, informacja powinna zawiera opis podejmowanych działa planowanych przez jednostk majcych na celu eliminacje niepewnoci. W ocenie Zarzdu Spółki nie wystpuje niepewno, co do moliwoci kontynuowania działalnoci przez Spółk Nota nr 37 W przypadku gdy inne informacje ni wyej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłyn na ocen sytuacji finansowej, majtkowej oraz wynik finansowy jednostki, naley ujawni te informacje. Wszystkie informacje ujawniono w sprawozdaniu finansowym.

57 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych 6. Dodatkowe informacje i objanienia Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarzd Spółki Sporzdzono: Michał Mroziski, dnia 12 maja 2014 roku

58

59

60

61

62

63

64

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A.

BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A. BILANS (zł) ESOTIQ & HENDERSON S.A. AKTYWA 31.12.2011 PASYWA 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 15 126 080,01 3 069 818,52 A. Kapitał (fundusz) własny 27 476 968,89 18 974 132,15 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia

Stowarzyszenie Inwestrorów Indywidualnych Sprawozdanie finansowe za rok 2007 - dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie finansowe za rok 2007 dodatkowe informacje i objaśnienia Strona 50 Nota nr 46 Objaśnienie struktury środków przyjętych do rachunku przepływów Lp. 1 a) b) 4 Wyszczególnienie Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd. Global Reports LLC

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd. Global Reports LLC DGA PS Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 DGA PS Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 2 BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 13 061 6 569 11 003 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 5

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ PIERWSZA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia, 0,00 0,00 akcji, w tym uprzywilejowanych 0,00 a) do 1 roku 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo