Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych 6. Dodatkowe informacje i objanienia

24 Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A AKTYWA TRWAŁE , ,26 I Wartoci niematerialne i prawne , ,83 1 Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2 Warto firmy 3 Inne wartoci niematerialne i prawne , ,83 4 Zaliczki na wartoci niematerialne i prawne II Rzeczowe aktywa trwałe , ,43 1 rodki trwałe , ,43 a grunty ( w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c urzdzenia techniczne i maszyny , ,15 d rodki transportu , ,28 e inne rodki trwale 0,00 2 rodki trwałe w budowie 3 Zaliczki na rodki trwałe w budowie III Nalenoci długoterminowe , ,00 1 Od jednostek powizanych 2 Od jednostek pozostałych , ,00 IV Inwestycje długoterminowe 5 0,00 0,00 1 Nieruchomoci 2 Wartoci niematerialne i prawne 3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4 Inne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,00 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Inne rozliczenia midzyokresowe 7 0,00 0,00 B AKTYWA OBROTOWE , ,19 I Zapasy , ,46 1 Materiały 2 Półprodukty i produkty w toku , ,46

25 3 Produkty gotowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy II Nalenoci krótkoterminowe , ,99 1 Nalenoci od jednostek powizanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b inne 2 Nalenoci od pozostałych jednostek , ,99 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , ,60 - do 12 miesicy , ,60 - powyej 12 miesicy b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze , ,24 c inne , ,15 d dochodzone na drodze sdowej III Inwestycje krótkoterminowe , ,82 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,82 a w jednostkach powizanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c rodki pienine i inne aktywa pienine , ,82 - rodki pienine w kasie i na rachunkach , ,82 - inne rodki pienine - inne aktywa pienine 2 Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe , ,92 AKTYWA RAZEM , ,45

26 Bilans Pasywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty r r. A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,85 I Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 Nalene wpłaty na kapitału podstawowy (wielko II ujemna) 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne (wielko ujemna) IV Kapitał (fundusz) zapasowy , ,51 V Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII Zysk (strata) netto , ,34 IX Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) B ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA , ,60 I Rezerwy na zobowizania 4 989, ,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,00 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II Zobowizania długoterminowe , ,48 1 Wobec jednostek powizanych 2 Wobec pozostałych jednostek , ,48 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe , ,48 d inne III Zobowizania krótkoterminowe , ,90 1 Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci 0,00 0,00 - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,90 a kredyty i poyczki 330, ,57 b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe , ,50 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci , ,11 - do 12 miesicy , ,11 - powyej 12 miesicy e zaliczki otrzymane na dostawy f zobowizania wekslowe g z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych , ,27 h z tytułu wynagrodze 226, ,45 i inne 1 400,00 0,00 3 Fundusze specjalne IV Rozliczenia midzyokresowe , ,22 1 Ujemna warto firmy 2 Inne rozliczenia midzyokresowe , ,22 - długoterminowe

27 - krótkoterminowe , ,22 PASYWA RAZEM , ,45 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu: Data 3 marca 2014 roku

28 Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza Lp. Tytuł Nr Wykonanie za okres noty r r. A Przychody netto ze sprzeday i zrównane z nimi, w tym: , ,91 - od jednostek powizanych I Przychody netto ze sprzeday produktów , ,24 Zmiana stanu produktów (zwikszenie - warto II dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna) ( ,01) ,11 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0, ,56 IV Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów B Koszty działalnoci operacyjnej , ,12 I Amortyzacja , ,20 II Zuycie materiałów i energii , ,35 III Usługi obce , ,75 IV Podatki i opłaty, w tym: , ,06 - podatek akcyzowy V Wynagrodzenia , ,49 VI Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia , ,63 VII Pozostałe koszty rodzajowe , ,64 VIII Warto sprzedanych towarów i materiałów F Zysk (strata) ze sprzeday (C-D-E) , ,79 G Pozostałe przychody operacyjne , ,55 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 626, ,30 II Dotacje III Inne przychody operacyjne , ,25 H Pozostałe koszty operacyjne , ,95 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych III Inne koszty operacyjne , ,95 I Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej (F+G-H) , ,39 J Przychody finansowe , ,87 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych II Odsetki, w tym: 1 347, ,87 - od jednostek powizanych III Zysk ze zbycia inwestycji IV Aktualizacja wartoci inwestycji V Inne 0,00 0,00 K Koszty finansowe , ,92 I Odsetki, w tym: 5 891, ,72 - dla jednostek powizanych II Strata ze zbycia inwestycji III Aktualizacja wartoci inwestycji IV Inne , ,20 L Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej (I+J-K) , ,34 M Wynik zdarze nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 N Zysk (strata) brutto (L±M) , ,34 O Podatek dochodowy , ,00 P Pozostałe obowizkowe zmniejszenie zysku (zwikszenia straty) R Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,34

29 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

30 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Lp. Tytuł r r. I. Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO) , ,51 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) własny na pocztek okresu (BO), I.a. po korektach , ,51 1 Kapitał (fundusz) podstawowy na pocztek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu , ,00 2 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na pocztek okresu 0,00 0, Zmiana nalenych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 nalene wpłaty od akcjonariuszy 0,00 0,00 Nalene wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 2.2. okresu 0,00 0,00 3 Udziały (akcje) własne na pocztek okresu 0,00 0,00 a zwikszenie b zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 4 Kapitał (fundusz) zapasowy na pocztek okresu , , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , ,51 a zwikszenie (z tytułu) , ,51 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej, 0,00 0,00 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) ,38 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - pokrycia straty 0,00 0,00 - koszty emisji akcji 0,00 0,00 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 4.2. okresu , ,51 5 Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0,00 0, Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 5.2. okresu 0,00 0,00 6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocztek okresu 0,00 0,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 6.1. rezerwowych 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 6.2. okresu 0,00 0,00 7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu , , Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu , ,51 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00

31 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po 7.2. korektach , ,51 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 - podziału zysku z lat ubiegłych b zmniejszenie (z tytułu) , ,51 - podziału zysku z lat ubiegłych , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu (-) 0,00 0,00 - korekty błdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowoci 0,00 0,00 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po 7.5 korektach 0,00 0,00 a zwikszenie (z tytułu) 0,00 0,00 b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0, Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 8 Wynik netto , ,34 a zysk netto , ,34 b strata netto (wielko ujemna) 0,00 0,00 c odpisy z zysku (wielko ujemna) 0,00 0,00 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,85 Kapitał (fundusz) własny, po uwzgldnieniu III proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,85 sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

32 Rachunek przepływów pieninych za okres od do r. metoda porednia Lp. Tytuł r r. A Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I Zysk (strata) netto , ,34 II Korekty razem ,99 ( ,04) 1 Amortyzacja , ,20 2 Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych 0,00 0,00 3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 691, ,72 4 Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej (1 626,01) (1 301,30) 5 Zmiana stanu rezerw 2 047,00 (61 962,00) 6 Zmiana stanu zapasów ,82 ( ,07) 7 Zmiana stanu nalenoci ( ,23) ( ,09) 8 Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów , ,54 9 Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych (46 641,81) ,96 10 Inne korekty 0,00 0,00 Przepływy pienine netto z działalnoci III operacyjnej (I ± II) ,89 ( ,70) B Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I Wpływy 1 626, ,30 1 Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 626, ,30 2 Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki , ,32 1 Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych , ,32 2 Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 a) w jednostkach powizanych b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych - udzielone poyczki długoterminowe 4 Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pienine netto z działalnoci III inwestycyjnej (I-II) (41 523,74) ( ,02)

33 C Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I Wpływy 0, ,57 1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 0,00 0,00 kapitału 2 Kredyty i poyczki 0, ,57 3 Emisja dłunych papierów wartociowych 4 Inne wpływy finansowe II Wydatki , ,33 1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli ,96 3 Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poyczek ,57 5 Wykup dłunych papierów wartociowych 6 Z tytułu innych zobowiza finansowych 0,00 7 Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego , ,61 8 Odsetki 5 691, ,72 9 Inne wydatki finansowe Przepływy pienine netto z działalnoci III finansowej (I-II) ( ,57) ,24 D Przepływy pienine netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) ,58 ( ,48) E Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: ,58 ( ,48) - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych F rodki pienine na pocztek okresu , ,30 G rodki pienine na koniec okresu (F±D), w tym: , ,82 - o ograniczonej moliwoci dysponowania sporzdził Michał Mroziski Podpisy Członków Zarzdu Data 3 marca 2014 roku

34 Nota Nr 1 Zmiany w stanie wartoci niematerialnych i prawnych od r. do r. Lp. Tytuł Koszty zakoczonych prac rozwojowych Warto firmy Koncesje i patenty razem w tym oprogramowani e Inne Zaliczki Warto brutto 1 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,07 2 Zwikszenia 0,00 0,00 896,53 896,53 0,00 0,00 896,53 a zakup 896,53 896,53 0,00 896,53 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,60 Umorzenie 5 Bilans otwarcia 0,00 0, , ,60 0,00 0, ,24 6 Zwikszenia 0,00 0, ,16 896,53 0,00 0, ,16 a amortyzacja za okres ,16 896, ,16 7 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Bilans zamknicia 0,00 0, , ,13 0,00 0, ,40 9 Warto netto na pocztek okresu 0,00 0, ,83 0,00 0,00 0, ,83 10 Warto netto na koniec okresu 0,00 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 Razem

35 Nota Nr 2 Zmiany w stanie rodków trwałych od r. do r. Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego uytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej Urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu Inne rodki trwale Razem Warto brutto 1 Bilans otwarcia , , , ,77 2 Zwikszenia 0,00 0, , , , ,22 c zakup rodków trwałych ,96 0, , ,22 d leasing finansowy rodków trwałych , ,00 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,99 931, , ,73 b sprzeda 6 188,52 0,00 0, ,52 c likwidacja 8 143,73 931, , ,47 g pozostałe 6 378, ,74 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , , , ,26 Lp. Tytuł Grunty (w tym prawo wieczystego uytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej Urzdzenia techniczne i maszyny rodki transportu Inne rodki trwale Razem Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 1 Bilans otwarcia , , , ,34 2 Zwikszenia 0,00 0, , , , ,77 b amortyzacja za okres , , , ,56 c amortyzacja rodków trwałych w leasingu 0, ,21 0, ,21 3 Zmniejszenia 0,00 0, ,99 931, , ,73 b sprzeda 6 188,52 0,00 0, ,52 c likwidacja 8 143,73 931, , ,47 h pozostałe 6 378, ,74 4 Bilans zamknicia 0,00 0, , , , ,38 5 Warto netto na pocztek okresu 0,00 0, , ,28 0, ,43 6 Warto netto na koniec okresu 0,00 0, , ,67 0, ,88

36 Nota Nr 3 Zmiany w stanie nalenoci długoterminowych w okresie od do Lp. Tytuł Warto brutto nalenoci długoterminowych 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwikszenia ,00 a kaucja za wynajem lokalu biurowego ,00 b 3 Zmniejszenia ,00 a przeniesienie do nalenoci krótkoterminowych b zwrot kaucji ,00 c 4 Bilans zamknicia ,00

37 Nota nr 4 Instrumenty finansowe - aktywa Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych Lp. Rodzaj instrumentu finansowego stan na dzie r. stan na dzie r. 1. Aktywa przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 2. Poyczki udzielone i nalenoci własne , ,60 a Nalenoci handlowe , ,60 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoci 0,00 0,00 4. Aktywa dostpne do sprzeday 0,00 0,00 5. Instrumenty zabezpieczajce o wartoci godziwej dodatniej 0,00 0,00 Razem , ,60 Lp. Rodzaj instrumentu finansowego sposób wyceny na dzie r. warto w cenie nabycia warto według wyceny bilansowej rónica pomidzy wartoci w cenie nabycia a wycen bilansow na r. zmiana wyceny w trakcie 2013 roku odniesiona w RZiS rónica pomidzy wartoci godziw a wartoci w cenie nabycia odniesiona łcznie na kapitał z aktualizacji kwota odniesiona w biecym roku na kapitał z aktualizacji wyceny 1. Aktywa przeznaczone do obrotu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Poyczki udzielone i nalenoci własne , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 a Nalenoci handlowe , ,42 3. Aktywa utrzymywane do terminu wymagalnoci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Aktywa dostpne do sprzeday 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych Instrumenty zabezpieczajce o wartoci godziwej dodatniej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Nota Nr 5 Zapasy według okresów zalegania na r. Lp. Materiały Produkty gotowe Towary Półprodukty i produkty w toku , , ,28 4 powyej ,96 RAZEM w wartoci brutto 0,00 0,00 0, ,64 odpisy aktualizujce (warto ujemna) RAZEM warto bilansowa 0,00 0,00 0, ,64 Lp. Okres zalegania w dniach Zmiany w stanie odpisów aktualizujcych zapasy w okresie od do r. Tytuł Odpisy aktualizujce materiały Rodzaj zapasu (w wartoci brutto) Odpisy aktualizujce produkty gotowe Odpisy aktualizujce towary Odpisy aktualizujce półprodukty i produkty w toku Razem odpisy aktualizujce zapasy 1 Bilans otwarcia 0,00 2 Zwikszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Nota Nr 6 Nalenoci krótkoterminowe Lp. Tytuł warto brutto odpisy aktualizujce warto netto warto brutto odpisy aktualizujce warto netto 1 Nalenoci od jednostek powizanych, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -do 12 miesicy 0,00 0,00 0,00 0,00 -powyej 12 miesicy 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Nalenoci od pozostałych jednostek, z tego: ,22 0, , ,99 0, ,99 a z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty: ,60 0, , ,60 0, ,60 -do 12 miesicy , , , ,60 -powyej 12 miesicy 0,00 0,00 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp.społ. i zdrowotnych oraz innych wiadcze ,22 0, , ,24 0, ,24 c inne ,40 0, , ,15 0, ,15 b Stan na Stan na d dochodzone na drodze sdowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM ,22 0, , ,99 0, ,99 Nalenoci z tytułu dostaw i usług brutto według wieku Lp. Wiek w dniach Ogółem w wartoci brutto Odpisy aktualizujce Ogółem w wartoci netto 1 biece, z tego : ,13 0, ,13 a od jednostek powizanych 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek , ,13 2 przeterminowane, z tego : ,47 0, ,47 a od jednostek powizanych 0,00 0,00 0,00 b od pozostałych jednostek ,47 0, ,47 do 90 dni , , ,00 40, ,00 254,00 powyej ,00 264,00 RAZEM ,60 0, ,60

40 Nota Nr 7 Inne rozliczenia midzyokresowe długoterminowe Stan na Lp. Tytuł r. Stan na r. 1 0,00 0,00 RAZEM 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów , ,92 - ubezpieczenia , ,92 - koszty podróy słubowych 0,00 0,00 - czynsze ,00 0,00 2 Pozostałe rozliczenia midzyokresowe 0,00 0,00 RAZEM , ,92

41 Nota Nr 8 Dane o strukturze własnoci kapitału podstawowego KAPITAŁ AKCYJNY (ZAKŁADOWY) Warto nominalna jednej akcji (udziału) = 1,00 zł Seria/ emisja Rodzaj akcji (udziałów) Rodzaj uprzywilejowania Liczba akcji (udziałów) Warto serii/emisji wg wartoci nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe ,00 wkład pieniny A zwykle ,00 wkład niepieniny B zwykłe ,00 wkład pieniny C zwykłe ,00 wkład pieniny Liczba akcji (udziałów) razem Kapitał razem ,00 Struktura własnociowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) Akcjonariusz / Udziałowiec Warto akcji/ udziałów Udział % w kapitale zakładowym Udział % w liczbie głosów Artur Jedynak ,38% 31,38% Marek Weigt ,30% 31,30% Łukasz Krotowski ,26% 31,26% Inni ,07% 6,07% Razem ,00% 100,00% Nota Nr 9 Proponowany podział wyniku finansowego Tytuł Warto wynik finansowy za 2013 rok ,90 nie podzielone wyniki za lata poprzednie 0,00 podział: przeznaczenie na kapitał zapasowy ,90 przeznaczenie na wypłat dywidendy wynik nie podzielony 0,00

42 Nota nr 10 Zobowizania długoterminowe, o pozostałym od dnia dnia bilansowego przewidywanym umow okresie spłaty Lp. c Tytuł według pozycji bilansu do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyej 5 lat do 1 roku*) 1 rok - 3 lata 3-5 lat powyej 5 lat 1 Wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych inne zobowizania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego d inne 2 Wobec pozostałych jednostek , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 a kredyty i poyczki b z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych c inne zobowizania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 d inne RAZEM , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 *) zobowizania do 1 roku zostały przez Spółk wykazane w grupie zobowiza krótkoterminowych Stan na r. Stan na r. Zobowizania z tytułu dostaw i usług według okresu przeterminowania Lp. Wiek w dniach warto 1 biece, z tego : ,65 a wobec jednostek powizanych b wobec pozostałych jednostek ,65 2 przeterminowane, z tego : ,48 a wobec jednostek powizanych 0,00 b wobec pozostałych jednostek ,48 do 90 dni , , ,00 powyej 360 RAZEM ,13

43 Nota 10 cd Wykaz zobowiza bilansowych Lp. Rodzaj kredytu/ poyczki Nazwa banku/ poyczkodawcy Kwota umowna Warto zobowizania na dzie roku Cz krótkoterminowa Cz długoterminowa Warunki oprocentowania na dzie bilansowy Zabezpieczenie spłaty 1 Kredyt odnawialny 2 Karta kredytowa ING Bank lski S. A ,00 0,00 0,00 0,00 WIBOR 1M + 3,3 % mara banku Brak zabezpieczenia ING Bank lski S. A ,00 330,00 330,00 0,00 25,00% Brak zabezpieczenia RAZEM ,00 330,00 330,00 0,00 X

44 Nota Nr 11 Inne rozliczenia midzyokresowe Lp. Tytuł Stan na r. Stan na r. 1 Długoterminowe 0,00 0,00 2 Krótkoterminowe , ,22 rozlicz. midzyokresowe przychodów - przedpłata 0,00 rezerwa na badanie bilansu 8 500, ,00 rezerwa na premi , ,22 RAZEM , ,22 Zobowizania warunkowe Lp. Rodzaj zobowizania Stan na r. Stan na r. kwota kwota 1 Zobowizania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 wobec jednostek powizanych 0,00 0,00 a gwarancji b porcze c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpiecze umów leasingowych f inne wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a gwarancji b porcze c weksli d zawartych, lecz nie wykonanych umów e zabezpiecze umów leasingowych f inne Wykaz zobowiza pozabilansowych zabezpieczonych na majtku Spółki (ze wskazaniem jego rodzaju) Lp. Rodzaj zobowizania pozabilansowego Kwota zobowizania Kwota zabezpieczenia Zabezpieczenie na majtku (rodzaj aktywu z podaniem wartoci) 1 RAZEM 0,00 0,00 0,00

45 Nota Nr 12 Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów - struktura rzeczowa Lp. Tytuł r r. Przychody netto ze sprzeday produktów (struktura 1 rzeczowa - rodzaje działalnoci), w tym: , ,24 usługi wdroeniowe , ,24 2 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalnoci), w tym: 0,00 0,00 towary 0,00 0,00 materiały 0,00 0,00 RAZEM , ,24 Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów - struktura terytorialna Lp. Tytuł r r. a Przychody netto ze sprzeday produktów , ,24 kraj , ,75 eksport , ,49 b Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 0,00 0,00 kraj 0,00 eksport RAZEM 0, , ,24

46 Nota Nr 13 Pozostałe przychody operacyjne Lp. Tytuł r r. 1 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 626, ,30 a rodków trwałych i rodków trwałych w budowie 1 626, ,30 2 Dotacje 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,25 a rozwizanie rezerw pozostałych b rozwizanie odpisów aktualizujcych nalenoci c rozwizanie odpisów aktualizujcych zapasy d rozwizanie odpisów aktualizujcych rodki trwałe i rodki trwałe w budowie e rozwizanie odpisów aktualizujcych inne aktywa f pozostałe , ,25 - refaktury , ,33 - inne 4 807, ,92 RAZEM , ,55 Nota Nr 14 Pozostałe koszty operacyjne Lp. Tytuł r r. 1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 2 Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 0,00 0,00 3 Pozostałe, w tym: , ,95 a utworzenie rezerw pozostałych b darowizny c pozostałe , ,95 RAZEM , ,95

47 Nota Nr 15 Przychody finansowe - odsetki za 2013 rok Lp. Rodzaj aktywu Przychody z odsetek w danym roku obrotowym Odsetki naliczone i zrealizowane Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane do 3 miesicy od 3 do 12 miesicy powyej 12 miesicy 1 Dłune instrumenty finansowe 2 Udzielone poyczki 3 Nalenoci 1 347,10 w tym odsetki od aktywów objtych odpisem aktualizujcym 4 rodki pienine 5 Inne aktywa RAZEM 1 347,10 0,00 0,00 0,00 Inne przychody finansowe Lp. Tytuł r r. 1 Rozwizanie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostałe, w tym: 0,00 0,00 a odwrócenie odpisów aktualizujcych odsetki od nalenoci 0,00 0,00 b nadwyka dodatnich rónic kursowych nad ujemnymi w tym: 0,00 0,00 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z b.r 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe zrealizowane z b.r 0,00 0,00 dodatnie rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 0,00 0,00 c RAZEM 0,00 0,00

48 Nota Nr 16 Koszty finansowe - odsetki za 2013 rok Lp. Rodzaj zobowizania Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym Odsetki Odsetki naliczone lecz nie zapłacone naliczone i zapłacone do 3 miesicy od 3 do 12 miesicy powyej 12 miesicy 1 Zobowizania przeznaczone do obrotu 2 Pozostałe zobowizania krótkoterminowe, w tym: 5 891,07 0,00 0,00 0,00 kredyty i poyczki 875,39 zobowizania finansowe inne 4 965,57 odsetki budetowe 50,11 3 Długoterminowe zobowizania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Inne pasywa RAZEM 5 891,07 0,00 0,00 0,00 Inne koszty finansowe Lp. Tytuł r r. 1 Utworzenie rezerw, z tytułu: 0,00 0,00 2 Pozostałe, w tym: , ,20 a odpisy aktualizujce odsetki od nalenoci b nadwyka ujemnych rónic kursowych nad dodatnimi - w tym: , ,20 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z b.r (28 840,82) (1 470,57) ujemne rónice kursowe zrealizowane z b.r , ,29 dodatnie rónice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych 0,00 0,00 ujemne rónice kursowe zrealizowane z lat ubiegłych , ,00 dodatnie rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 709,37 (697,68) ujemne rónice kursowe niezrealizowane z wyceny 1 386, ,16 c d RAZEM , ,20

49 Nota nr 17 Podatek dochodowy Lp. Tytuł Warto 1 Zysk brutto ,90 2 Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu ,54 koszty operacyjne ,83 rónica pomidzy amortyzacj bilansow a podatkow ,21 wycena kontraktu długoterminowego 0,00 rezerwy na premie i bonusy ,62 rezerwy na koszty roku obrotowego 1 500,00 pozostałe koszty operacyjne 4 032,36 inne NKUP 4 032,36 koszty finansowe 6 253,35 ujemne rónice kursowe z wyceny 1 386,71 odsetki budetowe 50,11 odsetki od leasingu 4 816,53 inne 0,00 Przychody nie bdce przychodami do opodatkowania (ze znakiem 3 ujemnym) 709,37 przychody operacyjne 0,00 wycena kontraktu długoterminowego ( doszacowane przychody ) 0,00 pozostałe przychody operacyjne 0,00 przychody finansowe 709,37 dodatnie rónice kursowe z wyceny 709,37 4 Inne zmiany podstawy opodatkowania (71 711,63) opłaty leasingowe (71 711,63) 5 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym ,00 6 Podatek dochodowy ,00 7 Przypisy kontroli skarbowych 8a Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - warto brutto ,00 8b Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego - odpis aktualizujcy 0,00 8c Zmiana stanu rezerwy na podatku odroczony 2 047,00 9 Razem podatek dochodowy wykazany w RZiS ,00

50 Nota Nr 18 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł ujemnych rónic przejciowych stan na r. stawka podatku stan na r. stawka podatku Odpis aktualizujcy 1 Odniesionych na wynik finansowy , , , ,00 a Rónice kursowe 6 731,47 19% 1 279, ,76 19% 1 015,00 b Usługi wdroeniowe 0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 c rezerwa na badanie bilansu 8 500,00 19% 1 615, ,00 19% 1 330,00 d rezerwa na premie i nagrody ,84 19% , ,22 19% ,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM odpis aktualizujcy warto aktywa Kwota rónicy przejciowej Aktywa z tytułu podatku na r. Kwota rónicy przejciowej ,31 X , ,98 X ,00 warto netto aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazana w bilansie , ,00 Zmiany w stanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Lp. Tytuł Warto brutto Odpis aktualizujcy 1 Bilans otwarcia ,00 2 Zwikszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 utworzenie aktywa ,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 3 Zmniejszenia ,00 0,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym ,00 0,00 rozwizanie aktywa ,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 0,00 4 Bilans zamknicia ,00 0,00

51 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego L.p. Tytuł dodatnich rónic przejciowych stan na r. stawka podatku stan na r. stawka podatku 1 Odniesionych na wynik finansowy 4 989, ,00 a Rónice kursowe 91,20 19% 17,00 800,57 19% 152,00 b Usługi wdroeniowe 0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 c Kwota rónicy przejciowej Rezerwa z tytułu podatku na r. Kwota rónicy przejciowej Rezerwa z tytułu podatku na r. Rónica pomidzy bilansow i podatkow wartoci rodków trwałych w leasingu ,62 19% 4 972, ,31 19% 2 790,00 2 Odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00 RAZEM X X 4 989,00 X X 2 942,00 Zmiany w stanie rezerw z tytułu podatku odroczonego od r. do r. Lp. Tytuł Warto brutto 1 Bilans otwarcia 2 942,00 2 Zwikszenia 4 989,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 4 989,00 utworzenie rezerwy 4 989,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 3 Zmniejszenia 2 942,00 a w korespondencji z wynikiem finansowym 2 942,00 rozwizanie rezerwy 2 942,00 b w korespondencji z kapitałami 0,00 4 Bilans zamknicia 4 989,00

52 Nota nr 19 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnoci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastpnym W roku obrotowym nie zaniechano adnej działalnoci. Nota nr 20 Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie Łczna warto nakładów na rodki trwałe w budowie 0,00 w tym: - odsetki skapitalizowane - rónice kursowe skapitalizowane Nota nr 21 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastpny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (odrbnie naley wykaza poniesione i planowane nakłady na ochron rodowiska) Lp. Tytuł poniesione w biecym okresie planowane do poniesienia 1 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe ,75 a w tym na ochron rodowiska Nota nr 22 Kursy przyjte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych Lp. Tytuł kurs EUR/PLN 4,1472 Do wyceny transakcji ujtych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut obowizujce na dzie dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

53 Nota nr 23 Objanienia do rachunku przepływów pieninych Objanienie struktury rodków pieninych przyjtych do rachunku przepływów pieninych, jeli róni si ona od ich struktury przyjtej do bilansu. W szczególnoci naley poda wartoci przyjte za ekwiwalenty rodków pieninych. Lp. Tytuł r r. rodki pienine , ,82 1 rodki pienine w banku ,58 0,00 2 rodki pienine w kasie , ,82 3 Lokaty bankowe 4 Inne rodki pienine Ekwiwalenty rodków pieninych 0,00 0,00 RAZEM , ,82 Wyjanienie przyczyn znaczcych rónic pomidzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieninych Lp. Tytuł r r. 1 Zyski (straty) z tytułu rónic kursowych wykazane w rachunku przepływów pieninych wynikaj z nastpujcych pozycji 0,00 0,00 2 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składaj si z: 5 691, ,72 - odsetki zapłacone od kredytów 875, ,69 - odsetki od leasingu 4 816, ,03 3 Zysk (strata) z działalnoci inwestycyjnej wynika z: (1 626,01) (1 301,30) - zysk (strata) ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych (1 626,01) (1 301,30) 4 Zmiana nalenoci wynika z nastpujcych pozycji: ( ,23) ( ,09) zmiana stanu nalenoci krótkoterminowych wynikajca z bilansu ( ,23) ( ,09) zmiana stanu nalenoci długoterminowych wynikajca z bilansu (2 493,00) (4 210,00) 5 Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów, wynika z nastpujcych pozycji: , ,54 zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych (15 094,34) ,00 zmiana stanu zobowiza długoterminowych pozostałych 0,00 (12 449,50) korekta o zmian stanu kredytów ,57 ( ,57) korekta o zmian stanu zobowizania z tyt. leasingu finansowego (24 911,86) ,61 6 Na warto pozycji "inne korekty" składaj si: 0,00 0,00

54 Nota nr 24 Informacje o przecitnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe. Wyszczególnienie Razem liczba Lp zatrudnionych (osoby) 1 Pracownicy ogółem, z tego: 23 - pracownicy biurowi 2 - pracownicy wdroeniowi 21 Nota nr 25 Informacje o wynagrodzeniach, łcznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub nalenych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych Spółk handlowych (dla kadej grupy osobno). Zarzd Spółki 0,00 Rada Nadzorcza 7 500,00 Członkowie Zarzdu Spółki pełni swoje funkcje nieodpłatnie. wiadcz natomiast na rzecz Spółki usługi konsultingowe na podstawie zawartych ze Spółk umów, jako osoby prowadzce działalno gospodarcz. Nota nr 26 Informacje o poyczkach i wiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych spółek handlowych (dla kadej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. Zdarzenia takie w Spółce nie wystpiły Nota nr 27 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wypłacone lub nalene za rok obrotowy za: a) obowizkowe badanie rocznego sprawozdania 8 500,00 finansowego b) inne usługi powiadczajce 0,00 c) usługi doradztwa podatkowego 0,00 d) pozostałe usługi 0,00 Nota nr 28 Informacje o znaczcych zdarzeniach dotyczcych lat ubiegłych, ujtych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. W Spółce nie wystpiły takie zdarzenia.

55 Nota nr 29 Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, a nie uwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym. Zdarzenia takie w Spółce nie wystpiły Nota nr 30 Nazwa i siedziba jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena: Nie dotyczy Nota nr 31 Nazwa i siedziba jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniszym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zalena: Nie dotyczy Nota nr 32 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoci, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego, jeeli wywieraj one istotny wpływ na sytuacj majtkow, finansow i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowan zmianami kwot wyniku. W okresie objtym sprawozdaniem nie zmieniono zasad rachunkowoci. Nota nr 33 Informacje liczbowe zapewniajce porównywalno danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzajcy ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Dane zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym s porównywalne. Nota nr 34 Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostk na innych warunkach ni rynkowe ze stronami powizanymi. Na dzie bilansowy Spółka nie posiadała podmiotów powizanych.

56 Nota nr 35 Informacja na temat połczenia spółek W roku obrotowym nie było połczenia Nota nr 36 (W przypadku wystpowania niepewnoci co do moliwoci kontynuowania działalnoci) Opis niepewnoci zwizanych moliwoci kontynuowania działalnoci, stwierdzenie, e taka niepewno wystpuje, wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwizane, informacja powinna zawiera opis podejmowanych działa planowanych przez jednostk majcych na celu eliminacje niepewnoci. W ocenie Zarzdu Spółki nie wystpuje niepewno, co do moliwoci kontynuowania działalnoci przez Spółk Nota nr 37 W przypadku gdy inne informacje ni wyej wymienione mogłyby w istotny sposób wpłyn na ocen sytuacji finansowej, majtkowej oraz wynik finansowy jednostki, naley ujawni te informacje. Wszystkie informacje ujawniono w sprawozdaniu finansowym.

57 Sprawozdanie finansowe obejmuje: 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych 6. Dodatkowe informacje i objanienia Sprawozdanie finansowe przedstawił Zarzd Spółki Sporzdzono: Michał Mroziski, dnia 12 maja 2014 roku

58

59

60

61

62

63

64

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI MAJĄTKOWEJ Nota Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 AKTYWA I. Aktywa trwałe 108 405 113 608 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 687 686 - wartość firmy

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

BPX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BPX SA DAWNIEJ DOMEX- BUD DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 Wrocław, maj 2015 roku Strona 1 Spis treści A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2014.... 5 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 Morizon S.A. Sportowa 8B, 81-300 Gdynia Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 4 1. NAZWA, SIEDZIBA, PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E

A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI E. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Czas trwania działalności gospodarczej jest nieograniczony WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa(firma) i siedziba; podstawowy przedmiot działalności jednostki; wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. WISTIL S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP ZOZ CENTRUM PEDIATRII W SOSNOWCU IM. JANA PAWŁA II Sosnowiec ul. G. Zapolskiej 3 za rok obrotowy kończący się w dniu 3 grudnia 2014 roku Sosnowiec, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku. Raport Spółki Akcyjnej MAXIMUS za okres od 01.01.2012 do 1.12.2012 roku. Zawierający: Pismo Zarządu do Akcjonariuszy. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 2013-03-29 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans...11 III. Rachunek zysków i strat...14 IV. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo