GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004"

Transkrypt

1 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 1

2 Spis Treci 1. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na wyniki finansowe grupy Praterm w 2004 roku: Opis istotnych dokona lub niepowodze emitenta w IV kwartale 2004 roku, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych Rynek publiczny Opis czynników i zdarze w szczególnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na osignity wynik finansowy w IV kwartale 2004 roku Wyniki finansowe Podstawowe czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze majce wpływ na wyniki Zdarzenia, które wystpiły po dniu bilansowym na który sporzdzono raport, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe emitenta Stanowisko Zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na 2004 rok Wykazanie akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzie 28 lutego 2005 roku Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarzdzajce lub nadzorujce Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk od niego zalen jednej lub wielu transakcji z podmiotem powizanym, jeli warto tych transakcji ( łczna warto wszystkich transakcji zawartych w okresie od pocztku roku obrotowego) przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty EUR- jeeli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomidzy jednostkami powizanymi a ich charakter i warunki wynikaj z biecej działalnoci operacyjnej Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk od niego zalen porcze kredytu, poyczki lub udzieleniu gwarancji- łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalenej od tego podmiotu, jeeli łczna warto istniejcych porcze lub gwarancji stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta Inne istotne informacje, które zdaniem emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza przez emitenta Czynniki, które w ocenie emitenta bd miały wpływ na osignite przez niego wyniki Praterm w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Informacje dodatkowe do Raportu SA- QSr IV / Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 2

3 1. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na wyniki finansowe grupy Praterm w 2004 roku: Przychody Grupy wyniosły 107 mln zł i wzrosły o 27 % w stosunku do poprzedniego roku. W 2004 roku EBITDA Grupy wyniosła tys. zł i wzrosła o 29% w stosunku do poprzedniego roku. Wynik netto Grupy wyniósł tys. zł i wzrósł o 56% w stosunku do poprzedniego roku. W 2004 roku akcje spółki Praterm wprowadzono do publicznego obrotu oraz na Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie Do sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2004 rok włczono sprawozdania finansowe dwóch nowych spółek: MPEC w Tarnowskich Górach oraz PEC w Chrzanowie. W miesicu listopadzie Praterm nabył 85 % udziałów w Przedsibiorstwie Energetyki Cieplnej w Lidzbarku Warmiskim oraz objł nowe udziały w spółce za kwot łczn 3,3 mln zł. Spółk została objta konsolidacj pełn z dniem 31 grudnia 2004 roku. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 3

4 2. Opis istotnych dokona lub niepowodze emitenta w IV kwartale 2004 roku, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych 2.1 Rynek publiczny Wprowadzenie akcji do obrotu publicznego W dniu 22 padziernika 2004 roku Komisja Papierów Wartociowych i Giełd dopuciła do publicznego obrotu akcje Praterm S.A. Złoenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartociowych Zarzd Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych S.A. Uchwał Nr 546/04 z dnia 19 listopada 2004r. postanowił przyzna Praterm S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych w typie EMITENT oraz przyj do Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych akcji zwykłych na okaziciela serii A i oznaczy je kodem PLPRTRM Uchwał Nr 589/04 z dnia 29 listopada 2004r. Zarzd Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych S.A. postanowił przyj do Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B i oznaczy je kodem PLPRTRM Uchwał Nr 636/04 z dnia 17 grudnia 2004r. Zarzd Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych S.A. postanowił przyj do Krajowego Depozytu Papierów Wartociowych z dniem 22 grudnia 2004 r akcji zwykłych na okaziciela serii B i oznaczy je kodem PLPRTRM Jednoczenie z przyjciem akcji serii B zamknite zostały konta praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczone kodem PLPRTRM Tym samym od dnia 22 grudnia 2004 r. kodem PLPRTRM00017 oznaczonych jest akcji Spółki. Sprzeda oraz subskrypcja akcji W dniach od 15 do 23 listopada 2004 roku przeprowadzona została subskrypcja akcji serii B oraz sprzeda akcji serii A. Przydział akcji W dniu 24 listopada 2004 roku dokonano przydziału akcji w ramach przeprowadzonej: a) subskrypcji sztuk; b) sprzeday sztuk. Cena po jakiej papiery były nabywane: 20 zł. Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie SA W dniu 23 listopada 2004 r. Uchwał Nr 395/2004 Zarzd Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. dopucił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii A i B oraz prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 3 grudnia 2004 r. Uchwał Nr 418/2004 Zarzd Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. wprowadził do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 3 grudnia 2004 r. Uchwał Nr 419/2004 Zarzd Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. wprowadził do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii A. W dniu 15 grudnia 2004 r. Uchwał Nr 440/2004 Zarzd Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. wyznaczył na dzie 21 grudnia 2004 r. ostatnie notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 4

5 W dniu 15 grudnia 2004 r. Uchwał Nr 441/2004 Zarzd Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. wyznaczył na dzie 22 grudnia 2004 r. wprowadziła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B. Pierwsze notowanie akcji Praterm odbyło si na sesji giełdowej w dniu 6 grudnia 2004 roku. Kurs zamknicia tego dnia osignł 20,70 zł. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 5

6 3. Opis czynników i zdarze w szczególnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na osignity wynik finansowy w IV kwartale 2004 roku 3.1 Wyniki finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY PRATERM I-IV kwartał I-IV kwartał w tys. zł % zmiany Przychody ze sprzeday netto w tym % Sprzeda energii cieplnej w tym: sprzeda ciepła zakupionego Sprzeda energii elektrycznej Przychody ze sprzeday usług modernizacji systemów ciepłowniczych Przychody ze sprzeday urzdze automatyki przemysłowej i pozostała sprzeda Koszty operacyjne netto w tym (97 623) (75 397) Zuycie materiałów i energii (41 493) (31 947) Amortyzacja (12 167) (7 452) Wynagrodzenia i wiadczenia (18 728) (12 666) Podatki (4 382) (3 379) Koszty zakupu towarów( tym energii cieplnej) (16 004) (12 880) Odpis wartoci firmy (615) (17) Wynik operacyjny EBIT (1 %) Przychody i koszty finansowe netto w tym Koszty kredytów (2 399) (2 360) Przychody z odsetek Pozostałe 559 (795) Zysk ( strata brutto) % Podatek dochodowy Udziały mniejszoci (510) 878 Zysk netto % Mara EBIT (EBIT/Przychody) 8,38% 10,73% EBITDA % Mara EBITDA (EBITDA/Przychody) 19,75% 19,57% Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Praterm za cztery kwartały 2004 roku obejmuje konsolidacj pełn wszystkie spółki. Szczegółowy wykaz znajduje si w punkcie 13 dotyczcym zasad rachunkowoci. Z rachunku wyników wyłczono sprzeda w ramach grupy, która wyniosła 44 mln zł. W kwocie tej znajduje si warto sprzedanych usług modernizacji systemów ciepłowniczych, które spółka Praterm wykonała na rzecz spółek z grupy kapitałowej, o wartoci 13,5 mln zł. W ramach wyłcze konsolidacyjnych wyłczono równie mar na tej sprzeday w kwocie 2 mln zł. Mara ta jednorazowo zmniejszyła wynik grupy kapitałowej za 2004 rok, natomiast w miar amortyzacji rodków trwałych zwikszy wynik w latach nastpnych. W przedstawionym rachunku wyników odpisy wartoci firmy pomniejszyły wynik operacyjny Grupy. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 6

7 Przychody ze sprzeday Na wzrost przychodów ze sprzeday ma wpływ objcie konsolidacj w II półroczu 2004 roku dwóch nowych spółek MPEC Tarnowskich Górach oraz PEC w Chrzanowie oraz uwzgldnienie wyników za pełny rok obrotowy spółek zakupionych w roku 2003 tj PEC w Zamociu oraz MPEC w Midzyrzecu Podlaskim. Mare EBIT oraz EBITDA Na utrzymanie si na stałym poziomie mary EBIT ma wpływ proces restrukturyzacji przeprowadzany w nowo nabytych spółkach. Proces ten rednio trwa do roku czasu. Utworzone odpisy aktualizujce majtek tych spółek oraz odpisy wartoci firmy obniyły wskanik EBIT całej grupy kapitałowej. Odpisy dotyczyły głównie nalenoci i s realne do rozwizania w przyszłoci. W zwizku z duym zapasem wgla na koniec 2004 roku od mary EBIT odliczono równie warto mary uzyskiwanej na sprzeday wgla do spółek zalenych. Warto tej mary wynosi 650 tys. zł i zwikszy wynik grupy po zuyciu wgla w przyszłym roku. Na wzrost mary EBITDA wpływ ma wzrost amortyzacji zwizany z wydatkami inwestycyjnymi w spółkach. Wydatki inwestycyjne w 2004 roku wyniosły ok. 31 mln zł. Wskanik mary EBITDA w spółkach zmodernizowanych kształtuje si na poziomie pomidzy 22-29% natomiast w spółkach, w których proces modernizacji dopiero rozpoczto 5%- 12%. Trzy lata trwa okres dochodzenia do docelowych wskaników. Przychody i koszty finansowe Wzrost przychodów finansowych w 2004 roku wynika z przeprowadzonej emisji akcji i wzrostu stanu gotówki. Z wpływu rodków z emisji spłacono kredyty biece oraz udzielono poyczek spółkom. Nadwyka rodków ulokowana jest na depozytach bankowych. Pozostałe przychody finansowe to głownie dodatnie rónice kursowe od zobowiza walutowych oraz inne przychody. BILANS GRUPY PRATERM w tys zł % zmiany Aktywa trwałe ,8% udział w sumie bilansowej 54,4% 67,3% Aktywa obrotowe ,3% udział w sumie bilansowej 45,6% 32,7% RAZEM AKTYWA ,6% Kapitał własny ,2% udział w sumie bilansowej 57,0% 41,3% Kapitały mniejszoci ,7% udział w sumie bilansowej 11,9% 13,5% Zobowizania i rezerwy długoterminowe ,9% udział w sumie bilansowej 9,8% 11,0% Zobowizania i rezerwy krótkoterminowe ,3% udział w sumie bilansowej 19,0% 30,0% Rozliczenia midzyokresowe ,7% udział w sumie bilansowej 2,3% 4,3% RAZEM PASYWA ,6% Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 7

8 Aktywa trwałe Wzrost wartoci aktywów trwałych wynika z włczenia do grupy kapitałowej aktywów nowo nabytych spółek oraz z przeprowadzonych inwestycji. Aktywa obrotowe Na zmian stanu aktywów obrotowych składa si głównie zwikszenie stanu rodków finansowych zwizane z emisj akcji. Znaczny wpływ miały równie zwikszone zakupy wgla ze wzgldu na gwarantowane warunki zakupu do koca 2004 roku. Zobowizania i rezerwy na zobowizania długoterminowe Na wzrost zobowiza i rezerw długoterminowych wpłynły kredyty inwestycyjne na zakup udziałów nowych spółek oraz utworzenie rezerw na wiadczenia emerytalne w nowo nabytych spółkach. Zobowizania i rezerwy na zobowizania krótkoterminowe Na wzrost zobowiza i rezerw krótkoterminowych wpływ miały zwikszone zakupy wgla oraz przeprowadzone inwestycje. WYBRANE WSKANIKI FINANSOWE Wskaniki rentownoci I-IV kwartał I-IV kwartał % zmiany rentowno sprzeday netto 6,7% 5,5% 123,6% rentowno sprzeday brutto 19,5% 21,5% 90,6% rentowno kapitału własnego 1,8% 3,1% 55,9% Wskaniki efektywnoci szybko obrotu zapasów ,0% szybko obrotu nalenoci ,9% szybko obrotu zobowiza ,6% Wskaniki płynnoci wskanik płynnoci I 2,4 1,1 220,6% Wskaniki finansowania stopa zadłuenia -16,3% 10,9% wskanik pokrycia odsetek 927,4% 657,2% 141,1 % Wskaniki rentownoci Wskanik rentownoci sprzeday netto uległ poprawie o 23,6%. Wpływ na to ma zysk na działalnoci finansowej. Na obnienie wskanika rentownoci sprzeday brutto wpływ ma proces restrukturyzacji przeprowadzany w nowo nabytych spółkach. Na obnienie wskanika rentownoci kapitału własnego wpłynł duy wzrost kapitałów własnych w kocówce roku z tytułu emisji akcji (rodki wpłynły 8 grudnia 04). Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 8

9 Wskaniki efektywnoci Na wzrost wskanika obrotu zapasów wpłynły due zakupy wgla w IV kwartale 2004 roku. Były to zakupy na sezon grzewczy 2004/2005. Obniyły si wskaniki obrotu: nalenoci o 6 dni oraz zobowiza o 2 dni. Pozytywny jest fakt obniki, pomimo i dane bilansowe zawieraj dane trzech nowo zakupionych spółek w 2004 roku. Wskanik płynnoci Podstawowy wpływ na ten wskanik miały wpływy rodków z emisji, ale równie cigła praca nad popraw struktury majtku obrotowego w spółkach grupy kapitałowej. Wskaniki finansowania Wskanik zadłuenia jest ujemny, poniewa warto rodków pieninych finansowych i aktywów finansowych jest trzykrotnie wysza od wartoci kredytów. Wskanik pokrycia odsetek wzrósł o 41% w stosunku do 2003 roku. 3.2 Podstawowe czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze majce wpływ na wyniki W IV kwartale 2004 roku nie wystpiły czynniki i zdarzenia, w szczególnoci o nietypowym charakterze, majce znaczcy wpływ na osignity wynik finansowy. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 9

10 4. Zdarzenia, które wystpiły po dniu bilansowym, na który sporzdzono raport, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe emitenta Po dniu, na który sporzdzono raport nie wystpiły zdarzenia mogce w istotny sposób wpłyn na przyszłe wyniki firmy. 5. Stanowisko Zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na 2004 rok Praterm S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 10

11 6. Wykazanie akcjonariuszy posiadajcych co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzie 28 lutego 2005 roku Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedziba w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 19 a, Warszawa Ilo posiadanych akcji: sztuk 5,81% Pioneer Pekao Investment Management SA, ul. Marynarska 19a, Warszawa wiadczcy usług zarzdzania portfelem inwestycyjnym dla Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w skład którego wchodz: Pioneer Zrównowaony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ilo posiadanych akcji: sztuk 7,26% Nova Polonia Private Equity Fund LLC, Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, USA Ilo posiadanych akcji: sztuk 28,61% Amplico Life Pierwsze Amerykasko Polskie Towarzystwo Ubezpiecze na ycie i Reasekuracji Spółka Akcyjna, ul. Przemysłowa 26, Warszawa w imieniu American Life Insurance and Reinsurance Company (ALICO) Ilo posiadanych akcji: sztuk 13,55% 7. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarzdzajce lub nadzorujce. Stan akcji posiadanych przez Zarzd spółki: Kowalewski Edward Prucnal Krzysztof Jurkowska-Malak Róa akcji akcji akcji W styczniu 2005 roku Edward Kowalewski zakupił 1200 akcji. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 11

12 8. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej. W III kwartale 2004 roku nie wszczynano przed sdem lub organem administracji publicznej postpowa dotyczcych zobowiza albo wierzytelnoci spółki lub jednostek od niego zalenych, których łczna warto stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Praterm S.A. Aktualnie toczce si sprawy dotycz: PW ATEX pozwała PEC Zamo Sp. z o.o. o zapłat kwoty ,30 PLN. Sprawa toczy si przed Sdem Okrgowym w Lublinie (sygn. akt IX GC 281/04). Roszczenia wynikaj z umowy o sprzeda ciepła z dnia 17 maja 2001 roku nr 1/2001, w szczególnoci dotycz zapłaty za dostarczone przez PW ATEX ciepło. PEC Zamo Sp. z o.o. podnosi, i zamówienie na które powołuje si powód nie zostało pomidzy stronami uzgodnione, kwestionuje sposób wyliczenia przez powoda poboru mocy cieplnej, niedotrzymanie przez powoda standardów jakociowych. Sprawa w toku. PW ATEX pozwała równie PEC Zamo Sp. z o.o. o zapłat kwoty ,96 PLN. Sprawa toczy si przed Sdem Okrgowym w Lublinie (sygn. akt IX GC 415/04). Roszczenia według powoda wynikaj z umowy o sprzeda ciepła ustalonej decyzj Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki (URE) Wschodni Oddział Terenowy w Lublinie z dnia 28 stycznia 2004 roku (OLB (7)2003/2004/AG), w szczególnoci dotycz zapłaty za dostarczone przez PW ATEX ciepło. PEC Zamo Sp. z o.o. podnosi, i do zamówienia, bdcego przedmiotem sporu, stosuje si zasady rozlicze okrelone w poprzedniej umowie, odbiegajce od tych, które zostały ustalone w drodze decyzji. Sprawa w toku. Spółka utworzyła rezerwy z tytułu roszcze do kwoty zł. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 12

13 9. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk od niego zalen jednej lub wielu transakcji z podmiotem powizanym, jeli warto tych transakcji ( łczna warto wszystkich transakcji zawartych w okresie od pocztku roku obrotowego) przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty EUR- jeeli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomidzy jednostkami powizanymi a ich charakter i warunki wynikaj z biecej działalnoci operacyjnej W okresie 4 kwartału 2004 roku jednostka dominujca lub jednostki od niej zalene dokonywały transakcji z podmiotami powizanymi, które były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter i warunki wynikały z biecej działalnoci operacyjnej. Wykaz transakcji pomidzy Praterm S.A. a podmiotami powizanymi, w okresie 2004 roku, których warto przekroczyła równowarto EUR : Dostawy do EC Giga: warto dostaw tys. zł z tego, dostawy wgla wraz z transportem wyniosły tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe 603 tys. zł. Dostawy do ZEC Przasnysz: warto dostaw tys. zł z tego: dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe- 187 tys. zł. Dostawy do PEC Zamo: warto dostaw tys. zł z tego dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego 766 tys. zł, pozostałe tys. zł. Dostawy do ZEC wiecie: warto dostaw tys. zl z tego dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe tys. zł. Dostawy do MPEC Tarnowskie Góry: warto dostaw tys zł z tego dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe 95 tys. zł. Dostawy do MPEC Midzyrzec Podlaski: warto dostaw tys. zł z tego dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe 276tys zł. Dostawy do MPEC Bytów: warto dostaw tys. zł z tego dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego- 57 tys. zł, pozostałe 85 tys. zł. Dostawy do PEC Pasłk: warto dostaw tys. zł z tego dostawy wgla wraz z transportem tys. zł, dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe 196 tys. zł. Dostawy do PEC Chrzanów warto dostaw tys. zł z tego dostawy inwestycyjne w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego tys. zł, pozostałe 296 tys. zł. Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 13

14 10. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostk od niego zalen porcze kredytu, poyczki lub udzieleniu gwarancji- łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalenej od tego podmiotu, jeeli łczna warto istniejcych porcze lub gwarancji stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta W IV kwartale 2004 roku jednostka dominujca oraz jednostki zalene nie udzielały porcze kredytu lub poyczki lub gwarancji łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zalenej, których łczna warto stanowi równowarto co najmniej 10% kapitałów własnych Praterm S.A. 11. Inne istotne informacje, które zdaniem emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza przez emitenta W IV kwartale 2004 roku nie wystpiły istotne czynniki mogce mie wpływ na ocen sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej czy te wyniku finansowego. 12. Czynniki, które w ocenie emitenta bd miały wpływ na osignite przez niego wyniki Praterm w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Najwaniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarzdu bd mie na wyniki finansowe w 2005 roku s nastpujce: Włczenie do sprawozdania skonsolidowanego trzech zakupionych w 2004 roku systemów ciepłowniczych: MPEC Tarnowskie Góry ( od maja 2004 roku), PEC Chrzanów (od czerwca 2004 roku) oraz PEC Lidzbark Warmiski (od stycznia 2005 roku) wpłynie na wysoko przychodów w I kwartale 2005 roku i w nastpnych kwartałach. Wyniki tych spółek za 2005 rok w całoci zostan uwzgldnione w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy Praterm. W listopadzie 2004 roku PEC Chrzanów dokonał sprzeday nieczynnej ciepłowni miejskiej w Trzebini. Warto transakcji wyniosła tys. zł. Nieruchomo ta przeznaczona była do sprzeday w ramach zbycia zbdnych rodków trwałych. W miesicu grudniu 2004 roku PEC Chrzanów dokonał sprzeday biurowca w Chrzanowie. Warto transakcji wyniosła tys. zł natomiast warto ksigowa budynku wynosiła tys. zł. Sprzeda budynku wpłynie pozytywnie ze wzgldu na obnienie kosztów utrzymania budynku. W grudniu 2004 roku Praterm odkupił 5 % udziałów spółki ZEC wiecie od udziałowców mniejszociowych. Warto transakcji wyniosła 324 tys. zł. Uzyskane z emisji akcji rodki finansowe do czasu realizacji nowych systemów ciepłowniczych wpłyn na przychody finansowe spółki.\ Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 14

15 13. Informacje dodatkowe do Raportu SA- QSr IV /2004 Sprawozdanie finansowe sporzdzono zgodnie z polskimi standardami rachunkowoci przyjtymi przez Grup dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na dzie bilansowy, przedstawionymi w całoci w prospekcie emisyjnym akcji podanym do publicznej wiadomoci w dniu 2 listopada 2004 roku. Opis przyjtych zasad rachunkowoci został przedstawiony we wprowadzeniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 w punkcie 1.3 rozdziału VIII Prospektu. Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walut euro w nastpujcy sposób: Pozycje bilansowe przeliczono wg redniego kursu ogłoszonego przez NBP obowizujcego na dzie bilansowy. Kurs ten wyniósł 1 euro = 4,079 zł. Pozycje dotyczce rachunku zysków i strat za 2004 r. przeliczono wg kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów ogłaszanych przez NBP obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica kwartału. Kurs ten wyniósł 1 euro = 4,5149 zł Wykaz spółek objtych sprawozdaniem skonsolidowanym Praterm S.A. Elektrociepłownia Giga Sp. z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej wiecie Sp. z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej Przasnysz Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Bytów Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Pasłk Sp. z o.o. Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Zamo Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Midzyrzec Podlaski Sp. z o.o. Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Tarnowskie Góry Sp. z o.o. wyniki za miesice majgrudzie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Chrzanów za miesice: czerwiec grudzie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Lidzbark Warmiski na dzie 31 grudnia 2004 W sprawozdaniu finansowym wszystkie spółki objto metoda pełn. Spółki wyłczone z konsolidacji Wszystkie spółki objto konsolidacj. Podatek odroczony W IV kwartale 2004 roku: Utworzono rezerw na odroczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokoci tys. zł Nastpiła zmiana aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o kwot tys. zł. Łcznie rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 31 grudnia 2004 roku wyniosła tys. zł a warto aktywów z tytułu podatku dochodowego wyniosła tys. zł. Odpisy aktualizujce warto składników aktywów W IV kwartale 2004 roku dokonano odpisów aktualizujcych warto nalenoci: W spółce MPEC Tarnowskie Góry kwota odpisu aktualizujcego warto nalenoci w wysokoci 500 tys. zł Wycena udziałów metod praw własnoci Dokonano zmiany prezentacji w sprawozdaniu finansowym wyceny udziałów metod praw własnoci. Warto ta prezentowana była poprzednio w pozycji: Przychody finansowe z tytułu dywidend. Aktualnie warto ta prezentowana jest w sprawozdaniu jednostkowym Praterm Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 15

16 PRZYPISY Definicje wskaników: Rentowno sprzeday netto = Zysk( strata) netto Przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów Rentowno sprzeday brutto = Zysk(strata)brutto na sprzeday Przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów Rentowno kapitału = Zysk ( strata ) netto (Kapitał własny na pocztek okresu+ kapitał własny na koniec okresu)/2 Rentowno kapitału = Zysk ( strata ) netto (Kapitał własny na pocztek okresu+ kapitał własny na koniec okresu)/2 Szybko obrotu nalenoci = (Nalenoci z tytułu dostaw i usług na pocztek okresu+ Nalenoci z tytułu dostaw i usług na koniec okresu)/2 Przychody ze sprzeday produktów,towarów i materiałów / ilo dni Szybko obrotu zobowiza = (Zobowizania z tytułu dostaw i usług na pocztek okresu + Zobowizania z tytułu dostaw i usług na koniec okresu)/2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / ilo dni Szybko obrotu zapasów = (Zapas na pocztek roku + Zapas na koniec roku)/2 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów / ilo dni Wskanik płynnoci = Aktywa obrotowe Zobowizania i rezerwy na zobowizania krótkoterminowe+ Rozliczenia midzyokresowe krótkoterminowe Stopa zadłuenia = (Zobowizania krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu kredytów i poyczek) (rodki pienine inne aktywa pienine) (aktywa finansowe o wysokim stopniu płynnoci) Suma pasywów Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004 roku 16

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za IV kwartał 2004 r., tj. za okres od 1 padziernika do 31 grudnia 2004 r., dane narastajco za IV kwartały 2004 r., tj. za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/

AMICA SA-Q Symbol Emitenta PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY. Kod Nr 52. Tel. +48/67/ Fax +48/67/ AMICA SAQ 1.2003 Strona 1 z 10 20060206 AMICA SAQ 1.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Symbol Emitenta Sektor AMICA Wronki S.A. AMICA PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY Kod 64510 Miasto Ulica

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe Tabela 1. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2002

Formularz SA-QSr 4/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2003-03-03 21:45:05 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZREW składa si z nastpujcych jednostek:

Grupa Kapitałowa ZREW składa si z nastpujcych jednostek: Komentarz do SA-QS4 / 2004 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA.- PS 2004, opublikowanym 24 wrzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzie roku

MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. na dzie roku MENNICA POLSKA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzie 31.12.2005 roku 1 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tysicach złotych MENNICA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 4 kwartał 2005 roku okres od

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK. IV kwartały 2007 narastająco Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK IV kwartały 27 IV kwartały 26 IV kwartały 27 IV kwartały 26 Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski WSTP Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci zwanej dalej PKD jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych (5146). Właciwym sdem rejestrowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo