INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE."

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH. WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Pozycja ta obejmuje oprogramowanie uytkowe do komputerów oraz warto firmy. Oprogramowanie ujmowane jest w sprawozdaniu w wartoci netto, to jest w wartoci pocztkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci wartoci niematerialnych i prawnych, przyjmujc, e okres ten wynosi przecitnie 2 lata. Warto firmy amortyzowana jest przez okres 5 lat. Do wartoci niematerialnych i prawnych zaliczane s nabyte prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania o jednostkowej cenie nabycia przekraczajcej 300 zł. Odpisów amortyzacyjnych od takich wartoci dokonuje si poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w którym ten składnik przyjto do uytkowania. Wartoci niematerialne i prawne o okresie uytkowania dłuszym ni rok, lecz o wartoci jednostkowej nieprzekraczajcej 300 zł., odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej wartoci pocztkowej. Zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych wykazuje si w wysokoci nominalnej, tj. kwot przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówie. Przekazane zaliczki w walucie obcej, wycenia si nie rzadziej ni na dzie bilansowy (tj. na koniec kadego kwartału) po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. RODKI TRWAŁE W pozycji tej ujto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci dłuszym ni jeden rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostek. rodki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powikszonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji. Rzeczowy majtek trwały amortyzowany jest metod liniow poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu oddania do uytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci rodków trwałych. Do rodków trwałych zaliczane s nabyte rzeczowe aktywa trwałe o cenie nabycia przekraczajcej 300 zł. Odpisów amortyzacyjnych od takich rodków trwałych dokonuje si poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w którym ten składnik przyjto do uytkowania. Przedmioty o okresie uytkowania dłuszym ni rok, lecz o wartoci jednostkowej nieprzekraczajcej 300 zł., odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej wartoci pocztkowej, jako zuycie materiałów. Ujte w ewidencji ksigowej Spółek Grupy rodki trwałe (o wartoci przekraczajcej 300 zł) amortyzowane s przy zastosowaniu niej wymienionych stawek: grupa I - 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych rodkach trwałych 10% grupa IV - w zakresie sprztu komputerowego 30% grupa VI - od 10% do 18% grupa VII - 20% a w zakresie rodków nabytych jako uywane - 40%, grupa VIII od 14% do 20% Za aktywa trwałe uznaje si równie obce rodki trwałe przyjte do odpłatnego uytkowania na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeeli umowa spełnia jeden z warunków okrelonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowoci. rodki trwałe uywane na podstawie wyej wymienionych umów zaliczane do majtku jednostki amortyzowane s zgodnie z okresem trwania umowy. 11

2 INWESTYCJE Inwestycje długoterminowe. Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osignicia korzyci ekonomicznych wynikajcych z przyrostu ich wartoci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych poytków. Długoterminowe aktywa finansowe obejmuj udziały, akcje i inne papiery wartociowe. Udziały i akcje w jednostkach powizanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według cen nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizujce. Inwestycje krótkoterminowe rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartoci nominalnej. rodki pienine w walucie obcej wycenia si na dzie bilansowy po obowizujcym rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, odnoszc rónice kursowe na przychody lub koszty finansowe. NALENOCI Nalenoci i roszczenia oraz zobowizania wyceniane s w cigu roku obrotowego według wartoci nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzie bilansowy nalenoci wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, z zachowaniem zasady ostronoci. Warto nalenoci aktualizuje si uwzgldniajc stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujcego. Na dzie bilansowy nalenoci wyraone w walutach obcych wycenia si po obowizujcym rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. ZOBOWIZANIA Za zobowizania uznaje si wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek wykonania wiadcze o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów jednostek. Na dzie powstania zobowizania wyceniane s w wartociach nominalnych. Na dzie bilansowy zobowizania wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, a zobowizania wyraone w walutach obcych po obowizujcym rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w zwizku z wystpowaniem ujemnych rónic przejciowych midzy wartoci ksigow aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci kwoty przewidzianej w przyszłoci do odliczenia od podatku dochodowego w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi, które spowoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania. Inne rozliczenia midzyokresowe obejmujce cz ju poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania bdzie odpisana w ciar wyniku po upływie 12 miesicy od dnia bilansowego. Wykazuje si je w wartoci nominalnej, po upewnieniu si, e poniesione koszty w przyszłoci przynios jednostkom korzy. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE W pozycji tej jednostki wykazuj w celu zapewnienia współmiernoci przychodów i kosztów stan na dzie bilansowy ju poniesionych wydatków, stanowicych koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów stanowicych odpowiednik przychodów niebdcych jeszcze nalenociami w rozumieniu prawa. Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych kosztów zalicza si koszty z istoty swej dotyczce przyszłych okresów, np. opłacone czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty organizacji oraz póniejszego podwyszenia kapitału, do czasu ustalenia ceny emisyjnej. 12

3 W tej pozycji aktywów poszczególne jednostki wykazuj take koszty poniesione na wytworzone we własnym zakresie oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sprzeday jak równie koszty zwizane z organizacj przedstawicielstwa w Moskwie. Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych przychodów zalicza si zarachowane zgodnie z zasad memoriału na dzie bilansowy niepokryte fakturami nalenoci z tytułu czciowo wykonanych, lecz nie odebranych usług objtych umowami długoterminowymi. ZAPASY Towary Towary stanowi oprogramowanie komputerowe nabyte przez podmiot dominujcy celem dalszej odprzeday. W cigu roku obrotowego przychody towarów wycenia si według cen nabycia. Rozchód towarów wyceniany jest przy uyciu metody FIFO. Na dzie bilansowy warto stanu ko cowego towarów wycenia si według cen nabycia nie wyszych od ich ceny sprzeday netto. KAPITAŁ WŁASNY Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w wartoci nominalnej wg zapisów w statutach jednostek wchodzcych w skład Grupy oraz zgodnie z wpisami do Krajowego Rejestru Sdowego. Kapitał zapasowy Grupy wykazany został w wartoci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutami Spółek z odpisów z zysku rocznego netto a take w przypadku Spółki dominujcej z nadwyki pomidzy cen emisyjn a cen nominaln akcji pozostał po rozliczeniu kosztów emisji. REZERWY NA ZOBOWIZANIA Rezerwy na zobowizania odzwierciedlaj wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek jednostki do wykonania w przyszłoci wiadcze, których kwot mona wiarygodnie oszacowa. Rezerwy tworzy si na przypadajce na dany okres, ale jeszcze nieponiesione koszty, znane jednostkom ryzyko, groce straty oraz skutki innych zdarze w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokoci. W poszczególnych podmiotach tworzone s rezerwy na odroczony podatek dochodowy, przyszłe wiadczenia pracownicze oraz przewidywane straty. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w zwizku z wystpieniem dodatnich rónic przejciowych midzy wykazan w ksigach bilansow wartoci aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci podatku dochodowego wymagajcego w przyszłoci zapłaty w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi, które spowoduj zwikszenie podstawy opodatkowania. Pozostałe rezerwy tworzone s na groce spółkom straty (w szczególnoci zwizane z wytoczonymi powództwami sdowymi), niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, na przewidywane straty na jeszcze niezako czonych długotrwałych umowach o usługi, inne okrelone koszty, jakie trzeba bdzie ponie w nastpnych okresach sprawozdawczych, a które w całoci lub czci przypadaj na rok. wiadczenia ujte jako bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów s uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi. PRZYJTA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO Podmiot dominujcy realizuje długoterminowy kontrakt o wiadczenie usług doradczych i szkoleniowych finansowanych ze rodków funduszu PHARE i budetu pa stwa. Z uwagi na fakt, e na koniec kadego okresu sprawozdawczego mona w sposób wiarygodny oszacowa stopie faktycznego zaawansowania prac, do rozliczania tej transakcji przyjto przychodow metod okrelenia procentowego zaawansowania robót (udział ustalonej, potwierdzonej przez kontrahenta wartoci wykonanych prac w cenach sprzeday netto w odniesieniu do kwoty całkowitego przychodu z umowy). Warto faktycznie wykonanych prac (nalene przychody z tytułu faktycznego zaawansowania kontraktu) ustalana jest na podstawie liczby dni przepracowanych przez wyszczególnione w umowie grupy konsultantów (ekspertów) i okrelonych dla tych grup stawek 13

4 wynagrodzenia. Warto ta powikszana jest o faktycznie poniesione tzw. koszty incydentalne (obciajce koszty kontraktu w danym okresie), które podlegaj pokryciu przez kontrahenta. Kwoty zafakturowane, a nieznajdujce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac wykazywane s w pasywach bilansu w pozycji Rozliczenia midzyokresowe przychodów. ODPISY AKTUALIZUJCE NALENOCI Zgodnie z ustaw o rachunkowoci jednostki utworzyły w poszczególnych okresach odpisy aktualizujce nalenoci trudnocigalne. Odpisy te koryguj w bilansie stan nalenoci. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA. Zaprezentowane w rachunkach zysków i strat przychody ze sprzeday wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkoci sprzeday ustalonej na podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców. Sprzeda wykazano w wartoci netto, to jest po potrceniu podatku od towarów i usług. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeday zaliczono wszystkie koszty zwizane z podstawow działalnoci z wyjtkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych. Koszty zawieraj podatek VAT tylko w tej czci, w której zgodnie z obowizujcymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujte s w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotycz, niezalenie od daty otrzymania bd dokonania płatnoci. Spółki prowadz ewidencj kosztów działalnoci podstawowej w układzie rodzajowym, w którym rozwinite symbole poszczególnych kont pozwalaj na wyodrbnienie układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych kosztów. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE. Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj ogół przychodów i kosztów niezwizanych bezporednio ze zwykł działalnoci operacyjn, a wywierajcych wpływ na wynik finansowy. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE. Przychody i koszty finansowe stanowi wynik operacji finansowych. Przychody finansowe obejmuj odsetki od rodków na rachunkach bankowych, zrealizowane dodatnie rónice kursowe. Koszty finansowe obejmuj ujemne rónice kursowe, zapłacone odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany jest wynik na rónicach kursowych. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE. Zyski i straty nadzwyczajne obejmuj tylko skutki zdarze, trudnych do przewidzenia, powstajcych niepowtarzalnie poza zwykł działalnoci i niezwizane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. OBOWIZKOWE OBCIENIE WYNIKU FINANSOWEGO. Obowizkowym obcieniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatnoci z nim zrównane na podstawie odrbnych przepisów. Podatek dochodowy obejmuje cz biec i odroczon, która stanowi rónic pomidzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocztek okresu sprawozdawczego. 14

5 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 4 8 ustawy o rachunkowoci. Od roku 2003 Spółki sporzdzaj rachunek zysków i strat zarówno w układzie porównawczym jak i układzie kalkulacyjnym. W raporcie SA-PS zamieszczony jest rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano nastpujce procedury organizacyjne: a) jednostka dominujca okreliła skład i struktur grupy kapitałowej na dzie r.; b) jednostka powizana spełniajca warunki konsolidacji podlegała włczeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objcia kontroli; c) jednostka powizana stosuje jednolite zasady rachunkowoci oraz jednolit form i zakres sprawozda jednostkowych, bdcych podstaw konsolidacji w grupie. d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało na dzie bilansowy, za okres okrelony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominujcej. e) jednostka zalena, konsolidowana metod pełn dokonała uzgodnie wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominujcym na dzie bilansowy. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zastosowano nastpujce procedury merytoryczne: a) dane jednostki zalenej ujto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod pełn, polegajc na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tej jednostki z danymi sprawozdania jednostki dominujcej, bez wzgldu na procentowy udział jednostki dominujcej we własnoci jednostki zalenej oraz dokonanie odpowiednich wyłcze i korekt konsolidacyjnych. b) korekty konsolidacyjne obejmowały: - wyłczenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym midzy jednostkami powizanymi objtymi konsolidacj metod pełn; - wyłczenie wzajemnych nalenoci i zobowiza z wszelkich tytułów; - wyłczenie ze skonsolidowanych aktywów wartoci udziałów w jednostce zalenej - wyłczenie ze skonsolidowanych kapitałów wartoci godziwej aktywów netto jednostki zalenej na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy oraz czci niewypłaconych zysków jednostki zalenej przypadajcych za okres od dnia objcia kontroli do dnia r. na udziałowców mniejszociowych. - wyodrbnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszociowych stanowicego warto udziału w kapitale własnym jednostki zalenej przypadajcego na udziałowców mniejszociowych - oszacowanie wartoci firmy na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy (warto firmy nie wystpiła w zwizku z tym, e cena nabycia udziałów w podmiocie zalenym ustalona została na poziomie odpowiadajcym wartoci godziwej aktywów netto tej jednostki na dzie przejcia kontroli) c) udziały w podmiocie współzalenym i stowarzyszonym wyceniono w skonsolidowanym bilansie metod praw własnoci. Podmiot stowarzyszony jest spółk komandytow; cały osignity w kolejnych latach obrotowych zysk dzielony jest pomidzy wspólników stosownie do zasad okrelonych w umowie spółki i uchwałach Wspólników, std warto udziałów jednostki stowarzyszonej w skonsolidowanym bilansie odpowiada udziałowi procentowemu Spółki dominujcej w kapitale udziałowym tej jednostki. 15

6 Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za III kwartał 2004 rok Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za III kwartał roku obrotowego 2004 oraz porównywalne dane za rok 2003 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r. (Dz. istotnych. Nr. 121 poz. 591) z pón. zm. Do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania zastosowano nastpujce kursy: 1) Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu r. kurs 4,3832 zł/euro, 2) Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat przyjto kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,4019; 3) Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieninych przyjto: - dla obliczenia przepływów z działalnoci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływów pieninych netto - kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,4019; - dla obliczenia rodków pieninych na pocztek okresu - kurs ustalony przez NBP na pocztek okresu, tj. 4,7528 zł/euro; - dla obliczenia stanu rodków pieninych na koniec okresu kurs ustalony przez NBP na , tj. 4,3832 zł/euro 1. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych. W III kwartale miały miejsce nastpujce istotne zdarzenia mogce w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Emitenta: sierpnia nastpił wpis Emitenta przez Ministra Gospodarki i Pracy do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji doradztwa personalnego i agencji porednictwa pracy, 2. Emitent otrzymał kolejne akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. Kolejne akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci uzyskane przez Emitenta: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zostało akredytowanym wykonawc kolejnych usług w ramach programów Unii Europejskiej Phare 2002 Fundusz Wsparcia na Doradztwo oraz Regionalny Program Wsparcia dla MSP Program Rozwoju Przedsibiorstw przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci, zgodnie z poniszym wykazem: W ramach Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji Fundusz Wsparcia na Doradztwo: 1. Finansowanie dla Wzrostu: Działanie 1. Emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego akcji/obligacji Działanie 2. Uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka Działanie 3. Pozyskanie inwestora strategicznego W ramach Phare 2002 Regionalny Program Wsparcia dla MSP Program Rozwoju Przedsibiorstw: Działanie 1. Ocena konkurencyjnej pozycji przedsibiorstwa Działanie 2. Rozwój strategii przedsibiorstwa. Nagrody i wyrónienia w III kwartale 20 wrzenia Doradztwo Gospodarcze S.A. zajło 37 miejsce w rankingu stu najlepszych firm Złote Firmy Wielkopolski za rok Ranking był organizowany przez Głos Wielkopolski we współpracy z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 16

7 Istotne zdarzenia w III kwartale Grupy Kapitałowej DGA S.A.: 1. podpisanie porozumienia intencyjnego dotyczcego zakupu 84% udziałów w spółce Meurs Polska Sp. z o.o. 2. prowadzenie przez Zarzd negocjacji i badania spółek mogcych zosta przejtych przez Emitenta, 3. prace nad projektami rozwojowymi, które zostan sfinalizowane ze rodków z publicznej emisji. 2. Opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze majcych znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. W trzecim kwartale nie miały miejsca zdarzenia ani czynniki o nietypowym charakterze, które miałyby znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. 3. Wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono dane finansowe za III kwartał, nie ujtych, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki Emitenta. Do zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono informacj finansow, a nie s ujte w tych danych i mog w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Emitenta naley zaliczy nastpujce zdarzenia: 1. 1 padziernika Grupa Energetyczne Enea S.A. poinformowała o wyborze oferty Konsorcjum DGA S.A. i PricewaterhouseCoopers SP. z o.o. na wybór doradcy ds. przygotowania do prywatyzacji, maksymalizacji wartoci oraz biecego wsparcia w procesie prywatyzacji spółki Grupa Energetyczna Enea S.A. Całkowita warto kontraktu wyniesie około 1,5 mln złotych 2. 7 padziernika DGA S.A. wygrało przetarg na wdroenie programu PL2002/ Promotion of Employment and HRD Lubuskie Region (warto kontraktu wyniesie ,00 euro); Emitent jest liderem ww. projektu, 3. Emitent został członkiem Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP) powołanego przez Komisj Europejsk za porednictwem Departamentu Regulacji Wewntrznego Obrotu Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, 4. 5 listopada Konsorcjum, którego Emitent jest członkiem wygrało przetarg organizowany przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci na wdroenie programu PL2002/ Promotion of employment and HRD Zachodniopomorskie Region.Ogólna warto kontraktu wyniesie 1,03 mln euro. Szacowany udział DGA S.A. w przychodach Konsorcjum wyniesie około 30% wartoci kontraktu. 4. Stanowisko zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 19 stycznia 2003r. w prospekcie emisyjnym Spółka opublikowała prognoz wyników jednostkowych podmiotu dominujcego, która przewidywała w roku 2004 przychody na poziomie 23,2 mln złotych, zysk brutto 4,2 mln złotych, a zysk netto 3,4 mln złotych. Wyniki za III kwartał s zwizane z podjtym programem inwestycyjnym, w szczególnoci dotyczcym produktów informatycznych. Aktualnie DGA S.A. tworzy kilka nowych produktów, w tym: DGA Customer Relationship Management DGA Controling DGA Quality 3.0 DGA Process 3.0 DGA Balance ScoreCard DGA Learning DGA Enterprise Content Management Polskie Centrum Bezpiecze stwa Informacji Centrum Human Resources Develpoment DGA Business Portal 17

8 DGA Project Management Centrum Przygotowania i Nadzorowania Inwestycji Rozwój DGA na Rynkach Europejskich Realizowane inwestycje s zgodne z kierunkami wskazanymi w prospekcie emisyjnym. Wysoko przychodów ze sprzeday w III kwartale jest take nastpstwem okresu urlopowego, take u podmiotów współpracujcych z DGA. Przychody w brany usług doradczych charakteryzuj si sezonowoci, wiele ze znaczcych projektów Emitenta, które s aktualnie w trakcie realizacji zostanie zako czonych w IV kwartale br. Przychody ze sprzeday Emitenta narastajco za III kwartały wyniosły tys., co stanowi 90,5% prognozowanej wartoci przychodów na rok Zysk brutto narastajco za III kwartały br. wyniósł 2.574,9 tys. złotych, co stanowi 61,3% prognozowanej wartoci zysku netto na rok Zysk netto narastajco za III kwartały br. wyniósł 2.613,4 tys. złotych, co stanowi 76,9% prognozowanej wartoci zysku netto na rok W wietle uzyskanych wyników finansowych w trzech pierwszych kwartałach oraz prognozy na IV kwartał Zarzd Spółki stoi na stanowisku, e prognozy Spółki na rok 2004 zostan w pełni zrealizowane. Spółka podtrzymuje prognozy zysku netto na poziomie 3,4 mln złotych. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Od opublikowania raportu za II kwartał nie zaszły zmiany w zakresie akcji posiadanych przez akcjonariuszy dysponujcych co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki. Tabela nr 1. Akcjonariusze dysponujcy bezporednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie r.: Imi i nazwisko akcjonariusza Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki ,36% 52,36% Piotr Koch ,37% 7,37% Anna Szama ska ,44% 6,44% Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska ,04% 5,04% ródło: Emitent 6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby nadzorujce i zarzdzajce emitenta (osoby nadzorujce nie posiadaj akcji emitenta). 18

9 Tabela nr 2. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,36% 52,36% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,44% 6,44% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,17% 0,17% ródło: Emitent 7. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji odnonie postpowania dotyczcego zobowiza lub wierzytelnoci Emitenta lub jednostki od niego zalenej, którego warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zalenej nie tocz si postpowania przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego, czy te organem administracji publicznej, których warto stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostk od niego zalen jednej lub wielu transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli warto tych transakcji (łczna warto zawartych w okresie od pocztku roku obrotowego) przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty EUR jeeli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, pomidzy jednostkami powizanymi, a ich charakter i warunki wynikaj z biecej działalnoci operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostk od niego zalen. Ani Emitent, ani jednostka od niego zalena nie zawarły jakichkolwiek transakcji z podmiotami powizanymi, których warto w okresie ostatnich 12 miesicy przekraczałyby wyraon w złotych równowarto euro. 9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostk od niego zalen porcze kredytu lub poyczki lub udzieleniu gwarancji łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalenej od tego podmiotu, jeeli łczna warto istniejcych porcze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostek od niego zalenych nie miały miejsca porczenia znacznych kredytów, poyczek czy te udzielenia gwarancji. 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza. I. Sytuacja kadrowa W III kwartale 2004 r. zatrudnienie w Spółce dominujcej przedstawiało si nastpujco: - rednie zatrudnienie w okresie r. 22,33 etatów; 19

10 - stan zatrudnienia na dzie r. 28 osób; - liczba zawartych z konsultantami nowych umów o współprac - 19; W spółce zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. zatrudnienie wygldało odpowiednio: - rednie zatrudnienie w okresie r. 15 etatów; - stan zatrudnienia na dzie r. 16 osób; II. Sytuacja majtkowa i finansowa Wynik działalnoci Grupy Kapitałowej za okres r. oraz jej sytuacj finansow na koniec okresu prezentuj ponisze dane i wskaniki. Tabela nr 3. Wybrane pozycje wyników finansowych Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. na dzie r. oraz odpowiednio r. w tys. zł. Wyszczególnienie Suma bilansowa w tys. zł. 2. Aktywa trwałe w tys. zł. 3. Aktywa obrotowe w tys. zł. 4. Kapitał własny w tys. zł. 5. Zobowizania i rozliczenia midzyokresowe w tys. zł. 6. Przychody ze sprzeday w tys. zł. 7. Koszty działalnoci operacyjnej w tys. zł. 8. Wynik na sprzeday w tys. zł. 9. Wynik finansowy brutto w tys. zł. 10. Wynik finansowy netto w tys. zł. 11. Rentowno majtku w % 12. Rentowno majtku trwałego w % 13. Rentowno netto sprzeday w % 14. Rentowno brutto sprzeday w % 15. Rentowno kapitału własnego w % 16. Płynno wskanik płynnoci I 17. Płynno wskanik płynnoci szybki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 10,0 15,2 54,5 83,0 12,2 12,0 12,4 17,3 11,5 23,0 6,7 2,5 4,4 0,7 20

11 18. Stopa zadłuenia w % 19. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym 20. Trwało struktury finansowania 12,9 32,4 476,3 368,0 87,6 67,6 Sprzeda Za trzy kwartały roku 2004 Grupa Kapitałowa DGA zrealizowała sprzeda w wysokoci ,7 tys. zł. w stosunku do ,6 tys. zł. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział procentowy przychodów Spółki dominujcej stanowił 95,4 % sprzeday całej Grupy. Relacje s nastpujce: 1) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A ,9 tys. zł. z nastpujcym udziałem poszczególnych pionów: - Pion Integracji Europejskiej 9.050,3 tys. zł. - 43,1 %, - Pion Konsultingu Zarzdczego i Produktów IT 6.589,9 tys. zł. 31,4 %, - Pion Doradztwa Biznesowego 5.162,3 tys. zł. 24,6 % 2) Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o ,6 tys. zł Powysze przychody zawieraj obroty zrealizowane wewntrz Grupy, które za 3 kwartały wyniosły 259,8 tys. zł. i w skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały wyłczone. Przychody ze sprzeday produktów (usług) stanowiły 96,8 % przychodów Grupy. Rentowno Za 3 kwartały roku 2004 przy 101 % - owym wzrocie sprzeday DGA zwikszyła zysk operacyjny o 40 %, co zaowocowało rentownoci operacyjn na poziomie 11,4 % - nieco nisz ni w porównywalnym okresie roku 2003 (16,3 %). Zysk netto wzrósł o 104 % do 2.654,6 tys. zł. Poniej zaprezentowano informacje o przychodach, wynikach finansowych na poszczególnych rodzajach działalnoci oraz rentownoci tyche działalnoci w ujciu za trzy kwartały br. oraz analogiczny okres roku poprzedniego: r r. Dynamika % tys. zł. Przychody ze sprzeday, w tym: , ,6 101,0 Przychody ze sprzeday produktów , ,6 94,5 Przychody ze sprzeday towarów i materiałów 704,5 - - Zysk brutto ze sprzeday 9.393, ,3 83,4 Rentowno brutto sprzeday 43,2 47,3 (8,7) Zysk ze sprzeday 2.703, ,7 44,6 21

12 Rentowno sprzeday 12,4 17,3 (28,3) Zysk na działalnoci operacyjnej 2.473, ,2 40 Rentowno operacyjna 11,4 16,3 (30,1) Zysk netto 2.654, ,1 104,0 Rentowno netto 12,2 12,0 1,7 EBITDA* 3.162, ,2 45,6 Rentowno EBITDA 14,5 20,1 (27,9) * zysk z działalnoci operacyjnej powikszony o amortyzacj W trzech kwartałach 2004 r. podstawowym ródłem przychodów Grupy była sprzeda usług 96,8 % przychodów, cho podmiot dominujcy osignł równie przychody ze sprzeday towarów w postaci oprogramowania 3,2 % przychodów Grupy. Zysk brutto na sprzeday w omawianym okresie wyniósł 9.393,9 tys. zł i był o 83,4 % wyszy w odniesieniu do porównywalnych danych za trzy kwartały roku Koszty działalnoci operacyjnej to kwota ,6 tys. zł. stanowica 112,7 % kosztów analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk na sprzeday ukształtował si na poziomie 2.703,0 tys. zł. w stosunku do 1.868,7 tys. na koniec trzeciego kwartału roku Pozostałe przychody operacyjne osignły poziom 123 tys. zł. w stosunku do 34,5 tys. zł w roku 2003, koszty operacyjne za 352,2 tys. zł w stosunku do 135,9 tys. zł. w porównywalnym okresie roku poprzedniego. W pozostałych kosztach operacyjnych najistotniejsz pozycj stanowi warto zlikwidowanego majtku trwałego, tj. nieumorzona do 30 czerwca warto inwestycji w obiekcie stanowicym poprzedni siedzib Spółki dominujcej 169 tys. zł. Inne koszty operacyjne to odpisy aktualizujce nalenoci na kwot 123 tys. zł., darowizny 9 tys. zł. oraz inne koszty operacyjne na kwot 51,2 tys. zł. W rezultacie zysk na działalnoci operacyjnej za trzy kwartały br. wyniósł 2.473,8 tys. zł. i był o 40 % wyszy od wyniku za okres porównywalny. Warto EBITDA wyniosła w raportowanym okresie 2004 r ,0 tys. zł. i była wysza od danych porównywalnych o 45,6 %. Rentowno EBITDA 14,5 uległa nieznacznemu pogorszeniu w stosunku do analogicznego okresu 2003 r. 20,1. Przychody finansowe w prezentowanych trzech kwartałach wyniosły 338,8 tys. zł w stosunku do 173,6 tys. w roku Złoyły si na nie: uzyskane odsetki od rodków pieninych zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 325,9 tys. zł oraz udziały w zyskach w spółce stowarzyszonej Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa w kwocie 12,9 tys. zł. Koszty finansowe wyniosły 188 tys. zł. i były o 112,8 tys. wysze ni w analogicznym okresie roku poprzedniego. Złoyły si na nie przede wszystkim ujemne rónice kursowe tys. zł., zapłacone odsetki (głównie leasingowe) 27,2 tys. zł. oraz inne koszty finansowe (m.in. prowizja od gwarancji bankowej) 30,8 tys. zł. Po uwzgldnieniu obcie podatkowych Grupa odnotowała w trzech kwartałach 2004 r. zysk netto w wysokoci 2.654,6 tys. zł., co stanowi wzrost w stosunku do okresu porównywalnego o 104 %. 22

13 Płynno Za trzy kwartały 2004 r. Grupa zanotowała przepływy pienine z działalnoci operacyjnej w wysokoci (1.836,5) tys. zł. w porównaniu z (1) tys. zł. w okresie trzech kwartałów roku Na poziom tej pozycji in plus wpłynły nastpujce czynniki: - wynik finansowy w wysokoci 2.654,6 tys. zł.; - wzrost stanu zobowiza krótkoterminowych o 800,8 tys. zł.; - amortyzacja 688,2 tys. zł.; - spadek stanu zapasów o 254,7 tys. zł. in minus wpłynł w głównej mierze istotny spadek stanu rozlicze midzyokresowych o 6.081,6 tys. zł. wynikajcy z postpujcej realizacji w roku 2004 projektu PL Rozwój zasobów ludzkich promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w Wielkopolsce ; przychody przyszłych okresów w zwizku z realizacj projektu zostaj stopniowo zamieniane na przychody faktycznie zrealizowane. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej wyniosły (11.049,6) tys. zł. w stosunku do (433) tys. zł. w analogicznym okresie roku 2003 r. Złoyły si na nie głównie wydatki na nabycie aktywów finansowych zakup bonów skarbowych (4.003,0 tys. zł.) oraz bankowa lokata terminowa (4.000,0 tys. zł.) Grupa realizowała ponadto znaczce inwestycje w rzeczowy majtek trwały. W trzech kwartałach roku 2004 r. poczyniono istotne inwestycje w budynki i lokale; w zwizku ze zmian siedziby w nowy obiekt zainwestowana została kwota 589 tys. zł. Na jego wyposaenie wydatkowano dalszych 432 tys. zł. Istotny wzrost liczby konsultantów spowodował konieczno zakupu dalszych dwóch mieszka słubowych w Warszawie. Łczny wydatek z tego tytułu na 30 wrzenia 2004 r. wyniósł 384 tys. zł. Uiszczona została ponadto zaliczka na zakup trzeciego mieszkania w kwocie 90 tys. Dalszy intensywny rozwój Grupy wymusza cigłe inwestycje w sprzt komputerowy; w trzech kwartałach br. na zakupy urzdze informatycznych wydatkowana została kwota 632 tys. zł. Inwestycje w wartoci niematerialne i prawne to kwota 417 tys. zł. z czego na prace rozwojowe przypada 314 tys. zł. Ponadto podmiot dominujcy dokonał podwyszenia wartoci udziałów w spółce stowarzyszonej Kancelaria Prawna Marcin Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa o kwot 24 tys. zł., oraz powołał now spółk Doradztwo Podatkowe DGA & SAJA Sp. z o.o. na udziały w której przeznaczył 120 tys. zł. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej wykazały warto dodatni na poziomie ,9 tys. zł. odzwierciedlajc głównie nadwyk wpływów netto z emisji akcji serii F i G (14.783,5 tys. zł) nad wydatkami zwizanymi z wypłat dywidendy za rok 2003 w kwocie 670 tys. zł. oraz leasingiem finansowym i odsetkami (190,5 tys. zł). Kierunki przepływów pieninych netto w poszczególnych rodzajach działalnoci ogólnie naley oceni jako dobre. Poprawy wymagaj przepływy działalnoci operacyjnej, która generujc zbyt mało rodków pieninych nie zabezpieczyła pokrycia wszystkich finansowych potrzeb biecej działalnoci firmy. Ujemne przepływy netto z działalnoci inwestycyjnej potwierdzaj realizacj zaplanowanych w roku 2003 przedsiwzi inwestycyjnych, natomiast dodatnie przepływy z działalnoci finansowej odzwierciedlaj przede wszystkim wpływ do kasy firmy rodków uzyskanych z emisji akcji. Majtek Na koniec III kwartału mona sformułowa nastpujce uwagi dotyczce stanu majtkowego Grupy Kapitałowej: 1) W majtku Grupy zdecydowanie wikszy udział posiada majtek obrotowy - stanowi a 81,7 % aktywów ogółem ( za trzy kwartały roku 2003 odpowiednio 81,6 %). Podstawow pozycj aktywów obrotowych stanowi inwestycje krótkoterminowe 41,8 % ( za trzy kwartały okresu porównywalnego - 12,8 %). Na pozycj t złoyły si zakupione przez podmiot dominujcy za rodki pochodzce z emisji akcji serii F i G bony skarbowe - 15,4 % sumy bilansowej, oraz utworzone przez podmiot 23

14 dominujcy lokaty terminowe 15,5 % aktywów ogółem. Istotn warto stanowi równie rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych 11 % sumy bilansowej. Drugi istotny udział procentowy stanowi nalenoci od odbiorców 27,6 %, podczas gdy za trzy kwartały analogicznego okresu roku poprzedniego ich udział wynosił 53,7 %. 2) Majtek trwały stanowi głównie rzeczowe aktywa trwałe 14,5 % aktywów ogółem, w stosunku do 16 % w danych porównywalnych na 30 wrzenia 2003 r. W ramach tej grupy najistotniejsze pozycje to budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 4,6 % sumy bilansowej, oraz urzdzenia techniczne i maszyny 4,8 %. Warto pierwszej kwoty stanowi w głównej mierze inwestycje w obce rodki trwałe zwizane z uruchomieniem w drugim kwartale roku nowej siedziby obu podmiotów wchodzcych w skład Grupy, oraz bdce własnoci Spółki dominujcej dwa mieszkania słubowe zlokalizowane w Warszawie. Na drug kwot składa si przede wszystkim warto posiadanego przez spółki sprztu komputerowego. 3) Suma bilansowa aktywów Grupy Kapitałowej wynosi ,2 tys. zł. stanowic 211,9 % sumy bilansowej za trzy kwartały roku poprzedniego. ródła finansowania Rozpatrujc zestawienie analityczne ródeł finansowania działalnoci Grupy naley zauway, e: 1) W III kwartale Grupa finansowała swoj działalno w głównej mierze 86,8 % - kapitałami własnymi, (w analogicznym okresie roku poprzedniego 66,2 %). Wzrost zaangaowania kapitału własnego wynika z jego wzrostu spowodowanego emisj nowych akcji. 2) Na poziom kapitałów obcych wpływ wywarły przede wszystkim zobowizania krótkoterminowe z udziałem procentowym w sumie bilansowej 12,1 %, w stosunku do 32,4 % sumy bilansowej danych porównywalnych za rok Na warto zobowiza krótkoterminowych złoyły si głównie zobowizania wobec dostawców 10,5 % pasywów ogółem (za trzy kwartały roku poprzedniego odpowiednio 32,4 %). Wszystkie zobowizania wobec dostawców Grupy to zobowizania zwizane z finansowaniem biecej działalnoci, w zdecydowanej wikszoci nieprzeterminowane. 3) Suma bilansowa ródeł finansowania majtku Grupy wynosi ,2 tys. zł stanowic 211,9 % sumy bilansowej za trzy kwartały roku poprzedniego. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej DGA w III kwartale była dobra. Na bieco spłacane były wszelkie zobowizania. Ponadto z informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w Spółce dominujcej wskaza naley na fakt zawierania kolejnych kontraktów i dalszego zwikszania liczby umów podpisywanych z konsultantami. 11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta bd miały wpływ na osignite przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału. Analizujc czynniki, które bd miały wpływ na wyniki Emitenta w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału naley zwróci uwag na nastpujce z nich: - czynniki zewntrzne: postpujcy, dalszy rozwój gospodarczy kraju i co za tym idzie planowany wzrost PKB, uruchomienie funduszy unijnych rodki strukturalne, nisze podatki dla przedsibiorców, wzrost zainteresowania inwestycjami, wzrost eksportu usług, w szczególnoci na rynku wschodnim, ogólnie pozytywne czynniki makroekonomiczne. 24

15 - czynniki wewntrzne: istotnie zwikszona liczba zawartych w Spółce dominujcej umów o współpracy z Konsultantami co zgodnie z załoeniami powinno znaczco przełoy si na poziom przychodów realizowanych przez grup w kolejnych kwartałach, wzrost potencjału ludzkiego Spółki; daleko zaawansowane pierwsze wdroenia nowych produktów DGA Controlling (narzdzie wspomagajce controlling operacyjny) oraz DGA BSC (narzdzie wspomagajce controlling strategiczny); powołanie nowej spółki Doradztwo Podatkowe DGA&SAJA Sp. z o.o. poprzez utworzenie której Grupa ma zamiar rozszerzy zakres wiadczonych usług, jak równie pozyskiwa cigle nowych klientów; zatrudnienie w spółce zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. nowych pracowników w działach: audytu oraz usługowego prowadzenia ksig rachunkowych. rozpoczcie w spółce zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. prac nad wdroeniem nowego produktu implementacja zasad Midzynarodowych Standardów Rachunkowoci i Midzynarodowych Standardów Sprawozdawczoci Finansowej w spółkach giełdowych. programy szkoleniowe. projekty unijne. 12. Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W omawianym okresie Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z owiadczeniem opublikowanym w raporcie biecym nr 3/2004. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZDU Data Imi i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu 25

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004

GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 GRUPA PRATERM: SA- QSr IV/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA CZWARTY KWARTAŁ 2004 R PREZENTOWANEGO WEDŁUG POLSKICH STANDARDÓW RACHUNKOWOCI Informacja dodatkowa-raport skonsolidowany- IV kwartał 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych [ ]

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku 1. Nazwa (firm) i siedzib, wskazanie właciwego sdu rejestrowego i numeru rejestru oraz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym

2. Zdarzenia dotyczce lat ubiegłych ujte w niniejszym sprawozdaniu finansowym 1. Przyjte zasady rachunkowoci Niniejszy raport kwartalny został sporzdzony zgodnie z zasadami rachunkowoci opisanymi w raporcie półrocznym SA-P 2004, opublikowanym 26 sierpnia 2004 r. 2. Zdarzenia dotyczce

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. SA-QSr II/2004 w tys. zł FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q I/2006. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny SA-Q I/2006 Zgodnie z 41 Załcznika Nr 1 do Regulamin obrotu RPW CeTO SA(z pón. zm.) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. 1. Podstawowe zasady sporzdzania sprawozda finansowych w roku 2010

INFORMACJA DODATKOWA. 1. Podstawowe zasady sporzdzania sprawozda finansowych w roku 2010 Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych [ ]

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

Skład Zarzdu Spółki STALPROFIL S.A. przedstawia si nastpujco:

Skład Zarzdu Spółki STALPROFIL S.A. przedstawia si nastpujco: WPROWADZENIE 1. Informacje ogólne Przedmiotem działalnoci STALPROFIL S.A. (zwanej w dalszej czci sprawozdania finansowego Spółk ) oraz jej jednostki zalenej (zwanej łcznie Grup ) jest: - sprzeda wyrobów

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q II/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa (firma) i siedziba; Właciwy sd rejestrowy i numer rejestru oraz podstawowy przedmiot działalnoci emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci (PKD),

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU. Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMP za IV kwartał roku obrotowego 2004 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w tys. zł QSr IV/2005

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. w tys. zł QSr IV/2005 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ROZSZERZONE ZA IV KWARTAŁ 2005 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA 28.02.2006 1 SPIS TRECI STR. I. Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za rok 2004. a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby :

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za III kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe Tabela 1. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q IV/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Zduska Wola, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Dane spółki na 30 czerwca 2006 r.: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL AQUA Spółka Akcyjna

Dane spółki na 30 czerwca 2006 r.: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL AQUA Spółka Akcyjna 1. Wprowadzenie Spółka Pol Aqua S.A. z siedzibą w Piasecznie. Spółka prowadzi szeroko pojętą działalność w zakresie robót inżynieryjnych, w tym : budownictwa inżynieryjnego, ekologicznego, drogowego, budowy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03.

FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO. ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok. Warszawa, 31.03. Warszawa, 31.03.2014r FUNDACJA BANK MLEKA KOBIECEGO ul. Podkowy 128J 04-937 Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE na dzień 31.12.2013 rok SPIS TREŚCI 1. BILANS 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 4.2003. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2014 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2014 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 2/2002

Formularz SA-QSr 2/2002 POCZTA Od : EM ZPUE Katarzyna Kusa Data odbioru : 2002-08-15 01:09:19 Do : EM Kancelaria Publiczna Zarzd Spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 2/2002 (dla emitentów papierów wartociowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2006 SPIS TRECI WYBRANE DANE FINANSOWE... 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006...

Bardziej szczegółowo