INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE."

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH. WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. Pozycja ta obejmuje oprogramowanie uytkowe do komputerów oraz warto firmy. Oprogramowanie ujmowane jest w sprawozdaniu w wartoci netto, to jest w wartoci pocztkowej (cenie nabycia) pomniejszonej o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci wartoci niematerialnych i prawnych, przyjmujc, e okres ten wynosi przecitnie 2 lata. Warto firmy amortyzowana jest przez okres 5 lat. Do wartoci niematerialnych i prawnych zaliczane s nabyte prawa majtkowe nadajce si do gospodarczego wykorzystania o jednostkowej cenie nabycia przekraczajcej 300 zł. Odpisów amortyzacyjnych od takich wartoci dokonuje si poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w którym ten składnik przyjto do uytkowania. Wartoci niematerialne i prawne o okresie uytkowania dłuszym ni rok, lecz o wartoci jednostkowej nieprzekraczajcej 300 zł., odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej wartoci pocztkowej. Zaliczki na poczet wartoci niematerialnych i prawnych wykazuje si w wysokoci nominalnej, tj. kwot przekazanych dostawcom na poczet dokonanych zamówie. Przekazane zaliczki w walucie obcej, wycenia si nie rzadziej ni na dzie bilansowy (tj. na koniec kadego kwartału) po obowizujcym na ten dzie rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. RODKI TRWAŁE W pozycji tej ujto rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci dłuszym ni jeden rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostek. rodki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powikszonych o koszty poniesione na ich ulepszenie oraz pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z planem amortyzacji. Rzeczowy majtek trwały amortyzowany jest metod liniow poczwszy od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu oddania do uytkowania. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzgldnieniem okresu ekonomicznej uytecznoci rodków trwałych. Do rodków trwałych zaliczane s nabyte rzeczowe aktywa trwałe o cenie nabycia przekraczajcej 300 zł. Odpisów amortyzacyjnych od takich rodków trwałych dokonuje si poczwszy od miesica nastpujcego po miesicu, w którym ten składnik przyjto do uytkowania. Przedmioty o okresie uytkowania dłuszym ni rok, lecz o wartoci jednostkowej nieprzekraczajcej 300 zł., odpisuje si w koszty pod dat zakupu w pełnej wartoci pocztkowej, jako zuycie materiałów. Ujte w ewidencji ksigowej Spółek Grupy rodki trwałe (o wartoci przekraczajcej 300 zł) amortyzowane s przy zastosowaniu niej wymienionych stawek: grupa I - 1,5% a w zakresie inwestycji w obcych rodkach trwałych 10% grupa IV - w zakresie sprztu komputerowego 30% grupa VI - od 10% do 18% grupa VII - 20% a w zakresie rodków nabytych jako uywane - 40%, grupa VIII od 14% do 20% Za aktywa trwałe uznaje si równie obce rodki trwałe przyjte do odpłatnego uytkowania na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jeeli umowa spełnia jeden z warunków okrelonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowoci. rodki trwałe uywane na podstawie wyej wymienionych umów zaliczane do majtku jednostki amortyzowane s zgodnie z okresem trwania umowy. 11

2 INWESTYCJE Inwestycje długoterminowe. Inwestycje obejmuj aktywa nabyte w celu osignicia korzyci ekonomicznych wynikajcych z przyrostu ich wartoci, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych poytków. Długoterminowe aktywa finansowe obejmuj udziały, akcje i inne papiery wartociowe. Udziały i akcje w jednostkach powizanych oraz w innych jednostkach wycenione zostały według cen nabycia, skorygowanej o odpisy aktualizujce. Inwestycje krótkoterminowe rodki pienine w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wyceniono według wartoci nominalnej. rodki pienine w walucie obcej wycenia si na dzie bilansowy po obowizujcym rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie, odnoszc rónice kursowe na przychody lub koszty finansowe. NALENOCI Nalenoci i roszczenia oraz zobowizania wyceniane s w cigu roku obrotowego według wartoci nominalnej, ustalonej przy ich powstaniu. Na dzie bilansowy nalenoci wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, z zachowaniem zasady ostronoci. Warto nalenoci aktualizuje si uwzgldniajc stopie prawdopodobie stwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizujcego. Na dzie bilansowy nalenoci wyraone w walutach obcych wycenia si po obowizujcym rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. ZOBOWIZANIA Za zobowizania uznaje si wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek wykonania wiadcze o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów jednostek. Na dzie powstania zobowizania wyceniane s w wartociach nominalnych. Na dzie bilansowy zobowizania wycenia si w kwocie wymagajcej zapłaty, a zobowizania wyraone w walutach obcych po obowizujcym rednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane w zwizku z wystpowaniem ujemnych rónic przejciowych midzy wartoci ksigow aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci kwoty przewidzianej w przyszłoci do odliczenia od podatku dochodowego w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi, które spowoduj zmniejszenie podstawy opodatkowania. Inne rozliczenia midzyokresowe obejmujce cz ju poniesionych kosztów, która z uwagi na okres ich skutkowania bdzie odpisana w ciar wyniku po upływie 12 miesicy od dnia bilansowego. Wykazuje si je w wartoci nominalnej, po upewnieniu si, e poniesione koszty w przyszłoci przynios jednostkom korzy. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE W pozycji tej jednostki wykazuj w celu zapewnienia współmiernoci przychodów i kosztów stan na dzie bilansowy ju poniesionych wydatków, stanowicych koszty przyszłego okresu sprawozdawczego oraz aktywów stanowicych odpowiednik przychodów niebdcych jeszcze nalenociami w rozumieniu prawa. Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych kosztów zalicza si koszty z istoty swej dotyczce przyszłych okresów, np. opłacone czynsze, ubezpieczenia, prenumeraty, koszty organizacji oraz póniejszego podwyszenia kapitału, do czasu ustalenia ceny emisyjnej. 12

3 W tej pozycji aktywów poszczególne jednostki wykazuj take koszty poniesione na wytworzone we własnym zakresie oprogramowanie komputerowe przeznaczone do sprzeday jak równie koszty zwizane z organizacj przedstawicielstwa w Moskwie. Do krótkoterminowych czynnych rozlicze midzyokresowych przychodów zalicza si zarachowane zgodnie z zasad memoriału na dzie bilansowy niepokryte fakturami nalenoci z tytułu czciowo wykonanych, lecz nie odebranych usług objtych umowami długoterminowymi. ZAPASY Towary Towary stanowi oprogramowanie komputerowe nabyte przez podmiot dominujcy celem dalszej odprzeday. W cigu roku obrotowego przychody towarów wycenia si według cen nabycia. Rozchód towarów wyceniany jest przy uyciu metody FIFO. Na dzie bilansowy warto stanu ko cowego towarów wycenia si według cen nabycia nie wyszych od ich ceny sprzeday netto. KAPITAŁ WŁASNY Na dzie bilansowy kapitał podstawowy wykazuje si w wartoci nominalnej wg zapisów w statutach jednostek wchodzcych w skład Grupy oraz zgodnie z wpisami do Krajowego Rejestru Sdowego. Kapitał zapasowy Grupy wykazany został w wartoci nominalnej. Tworzony jest zgodnie ze Statutami Spółek z odpisów z zysku rocznego netto a take w przypadku Spółki dominujcej z nadwyki pomidzy cen emisyjn a cen nominaln akcji pozostał po rozliczeniu kosztów emisji. REZERWY NA ZOBOWIZANIA Rezerwy na zobowizania odzwierciedlaj wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek jednostki do wykonania w przyszłoci wiadcze, których kwot mona wiarygodnie oszacowa. Rezerwy tworzy si na przypadajce na dany okres, ale jeszcze nieponiesione koszty, znane jednostkom ryzyko, groce straty oraz skutki innych zdarze w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wysokoci. W poszczególnych podmiotach tworzone s rezerwy na odroczony podatek dochodowy, przyszłe wiadczenia pracownicze oraz przewidywane straty. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w zwizku z wystpieniem dodatnich rónic przejciowych midzy wykazan w ksigach bilansow wartoci aktywów i pasywów a ich wartoci podatkow. Pozycj t ustala si w wysokoci podatku dochodowego wymagajcego w przyszłoci zapłaty w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi, które spowoduj zwikszenie podstawy opodatkowania. Pozostałe rezerwy tworzone s na groce spółkom straty (w szczególnoci zwizane z wytoczonymi powództwami sdowymi), niewykorzystane urlopy pracownicze, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, na przewidywane straty na jeszcze niezako czonych długotrwałych umowach o usługi, inne okrelone koszty, jakie trzeba bdzie ponie w nastpnych okresach sprawozdawczych, a które w całoci lub czci przypadaj na rok. wiadczenia ujte jako bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów s uzasadnione ryzykiem gospodarczym i zwyczajami handlowymi. PRZYJTA METODA ROZLICZANIA KONTRAKTU DŁUGOTERMINOWEGO Podmiot dominujcy realizuje długoterminowy kontrakt o wiadczenie usług doradczych i szkoleniowych finansowanych ze rodków funduszu PHARE i budetu pa stwa. Z uwagi na fakt, e na koniec kadego okresu sprawozdawczego mona w sposób wiarygodny oszacowa stopie faktycznego zaawansowania prac, do rozliczania tej transakcji przyjto przychodow metod okrelenia procentowego zaawansowania robót (udział ustalonej, potwierdzonej przez kontrahenta wartoci wykonanych prac w cenach sprzeday netto w odniesieniu do kwoty całkowitego przychodu z umowy). Warto faktycznie wykonanych prac (nalene przychody z tytułu faktycznego zaawansowania kontraktu) ustalana jest na podstawie liczby dni przepracowanych przez wyszczególnione w umowie grupy konsultantów (ekspertów) i okrelonych dla tych grup stawek 13

4 wynagrodzenia. Warto ta powikszana jest o faktycznie poniesione tzw. koszty incydentalne (obciajce koszty kontraktu w danym okresie), które podlegaj pokryciu przez kontrahenta. Kwoty zafakturowane, a nieznajdujce uzasadnienia w faktycznym stopniu zaawansowania prac wykazywane s w pasywach bilansu w pozycji Rozliczenia midzyokresowe przychodów. ODPISY AKTUALIZUJCE NALENOCI Zgodnie z ustaw o rachunkowoci jednostki utworzyły w poszczególnych okresach odpisy aktualizujce nalenoci trudnocigalne. Odpisy te koryguj w bilansie stan nalenoci. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY ORAZ KOSZTY ICH UZYSKANIA. Zaprezentowane w rachunkach zysków i strat przychody ze sprzeday wykazano w oparciu o zaliczone do odpowiednich okresów sprawozdawczych wielkoci sprzeday ustalonej na podstawie wystawionych faktur potwierdzonych przez odbiorców. Sprzeda wykazano w wartoci netto, to jest po potrceniu podatku od towarów i usług. Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzeday zaliczono wszystkie koszty zwizane z podstawow działalnoci z wyjtkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych i strat nadzwyczajnych. Koszty zawieraj podatek VAT tylko w tej czci, w której zgodnie z obowizujcymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. Zarówno przychody, jak i koszty ich uzyskania ujte s w odpowiednich okresach sprawozdawczych, których dotycz, niezalenie od daty otrzymania bd dokonania płatnoci. Spółki prowadz ewidencj kosztów działalnoci podstawowej w układzie rodzajowym, w którym rozwinite symbole poszczególnych kont pozwalaj na wyodrbnienie układu funkcjonalnego (kalkulacyjnego) tych kosztów. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE. Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmuj ogół przychodów i kosztów niezwizanych bezporednio ze zwykł działalnoci operacyjn, a wywierajcych wpływ na wynik finansowy. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE. Przychody i koszty finansowe stanowi wynik operacji finansowych. Przychody finansowe obejmuj odsetki od rodków na rachunkach bankowych, zrealizowane dodatnie rónice kursowe. Koszty finansowe obejmuj ujemne rónice kursowe, zapłacone odsetki, oraz prowizje bankowe. W rachunku zysków i strat wykazywany jest wynik na rónicach kursowych. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE. Zyski i straty nadzwyczajne obejmuj tylko skutki zdarze, trudnych do przewidzenia, powstajcych niepowtarzalnie poza zwykł działalnoci i niezwizane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. OBOWIZKOWE OBCIENIE WYNIKU FINANSOWEGO. Obowizkowym obcieniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych oraz płatnoci z nim zrównane na podstawie odrbnych przepisów. Podatek dochodowy obejmuje cz biec i odroczon, która stanowi rónic pomidzy stanem rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i pocztek okresu sprawozdawczego. 14

5 ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 4 8 ustawy o rachunkowoci. Od roku 2003 Spółki sporzdzaj rachunek zysków i strat zarówno w układzie porównawczym jak i układzie kalkulacyjnym. W raporcie SA-PS zamieszczony jest rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. ZASADY KONSOLIDACJI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SA. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano nastpujce procedury organizacyjne: a) jednostka dominujca okreliła skład i struktur grupy kapitałowej na dzie r.; b) jednostka powizana spełniajca warunki konsolidacji podlegała włczeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego od dnia objcia kontroli; c) jednostka powizana stosuje jednolite zasady rachunkowoci oraz jednolit form i zakres sprawozda jednostkowych, bdcych podstaw konsolidacji w grupie. d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało na dzie bilansowy, za okres okrelony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominujcej. e) jednostka zalena, konsolidowana metod pełn dokonała uzgodnie wzajemnych transakcji okresu sprawozdawczego oraz wzajemnych rozrachunków z podmiotem dominujcym na dzie bilansowy. Przy sporzdzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zastosowano nastpujce procedury merytoryczne: a) dane jednostki zalenej ujto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metod pełn, polegajc na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdania tej jednostki z danymi sprawozdania jednostki dominujcej, bez wzgldu na procentowy udział jednostki dominujcej we własnoci jednostki zalenej oraz dokonanie odpowiednich wyłcze i korekt konsolidacyjnych. b) korekty konsolidacyjne obejmowały: - wyłczenie obrotów z operacji dokonanych w okresie sprawozdawczym midzy jednostkami powizanymi objtymi konsolidacj metod pełn; - wyłczenie wzajemnych nalenoci i zobowiza z wszelkich tytułów; - wyłczenie ze skonsolidowanych aktywów wartoci udziałów w jednostce zalenej - wyłczenie ze skonsolidowanych kapitałów wartoci godziwej aktywów netto jednostki zalenej na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy oraz czci niewypłaconych zysków jednostki zalenej przypadajcych za okres od dnia objcia kontroli do dnia r. na udziałowców mniejszociowych. - wyodrbnienie w pasywach skonsolidowanego bilansu kapitału udziałowców mniejszociowych stanowicego warto udziału w kapitale własnym jednostki zalenej przypadajcego na udziałowców mniejszociowych - oszacowanie wartoci firmy na dzie przejcia kontroli przez podmiot dominujcy (warto firmy nie wystpiła w zwizku z tym, e cena nabycia udziałów w podmiocie zalenym ustalona została na poziomie odpowiadajcym wartoci godziwej aktywów netto tej jednostki na dzie przejcia kontroli) c) udziały w podmiocie współzalenym i stowarzyszonym wyceniono w skonsolidowanym bilansie metod praw własnoci. Podmiot stowarzyszony jest spółk komandytow; cały osignity w kolejnych latach obrotowych zysk dzielony jest pomidzy wspólników stosownie do zasad okrelonych w umowie spółki i uchwałach Wspólników, std warto udziałów jednostki stowarzyszonej w skonsolidowanym bilansie odpowiada udziałowi procentowemu Spółki dominujcej w kapitale udziałowym tej jednostki. 15

6 Komentarz do skonsolidowanych informacji finansowych za III kwartał 2004 rok Prezentowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. za III kwartał roku obrotowego 2004 oraz porównywalne dane za rok 2003 zostały sporzdzone zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowoci z 29 wrzenia 1994 r. (Dz. istotnych. Nr. 121 poz. 591) z pón. zm. Do przeliczenia poszczególnych pozycji sprawozdania zastosowano nastpujce kursy: 1) Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzie okresu r. kurs 4,3832 zł/euro, 2) Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat przyjto kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,4019; 3) Do przeliczenia danych rachunku przepływów pieninych przyjto: - dla obliczenia przepływów z działalnoci operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i przepływów pieninych netto - kurs redni euro, obliczony jako rednia arytmetyczna kursów obowizujcych na ostatni dzie kadego miesica w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzie, tj. kurs 4,4019; - dla obliczenia rodków pieninych na pocztek okresu - kurs ustalony przez NBP na pocztek okresu, tj. 4,7528 zł/euro; - dla obliczenia stanu rodków pieninych na koniec okresu kurs ustalony przez NBP na , tj. 4,3832 zł/euro 1. Opis istotnych dokona lub niepowodze Emitenta w okresie, którego dotyczy raport z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych. W III kwartale miały miejsce nastpujce istotne zdarzenia mogce w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Emitenta: sierpnia nastpił wpis Emitenta przez Ministra Gospodarki i Pracy do rejestru agencji zatrudnienia jako agencji doradztwa personalnego i agencji porednictwa pracy, 2. Emitent otrzymał kolejne akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci. Kolejne akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci uzyskane przez Emitenta: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zostało akredytowanym wykonawc kolejnych usług w ramach programów Unii Europejskiej Phare 2002 Fundusz Wsparcia na Doradztwo oraz Regionalny Program Wsparcia dla MSP Program Rozwoju Przedsibiorstw przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci, zgodnie z poniszym wykazem: W ramach Phare 2002 Sektorowy Program Rozwoju MSP i Innowacji Fundusz Wsparcia na Doradztwo: 1. Finansowanie dla Wzrostu: Działanie 1. Emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego akcji/obligacji Działanie 2. Uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka Działanie 3. Pozyskanie inwestora strategicznego W ramach Phare 2002 Regionalny Program Wsparcia dla MSP Program Rozwoju Przedsibiorstw: Działanie 1. Ocena konkurencyjnej pozycji przedsibiorstwa Działanie 2. Rozwój strategii przedsibiorstwa. Nagrody i wyrónienia w III kwartale 20 wrzenia Doradztwo Gospodarcze S.A. zajło 37 miejsce w rankingu stu najlepszych firm Złote Firmy Wielkopolski za rok Ranking był organizowany przez Głos Wielkopolski we współpracy z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 16

7 Istotne zdarzenia w III kwartale Grupy Kapitałowej DGA S.A.: 1. podpisanie porozumienia intencyjnego dotyczcego zakupu 84% udziałów w spółce Meurs Polska Sp. z o.o. 2. prowadzenie przez Zarzd negocjacji i badania spółek mogcych zosta przejtych przez Emitenta, 3. prace nad projektami rozwojowymi, które zostan sfinalizowane ze rodków z publicznej emisji. 2. Opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze majcych znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. W trzecim kwartale nie miały miejsca zdarzenia ani czynniki o nietypowym charakterze, które miałyby znaczny wpływ na osignite wyniki finansowe. 3. Wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono dane finansowe za III kwartał, nie ujtych, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki Emitenta. Do zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono informacj finansow, a nie s ujte w tych danych i mog w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe Emitenta naley zaliczy nastpujce zdarzenia: 1. 1 padziernika Grupa Energetyczne Enea S.A. poinformowała o wyborze oferty Konsorcjum DGA S.A. i PricewaterhouseCoopers SP. z o.o. na wybór doradcy ds. przygotowania do prywatyzacji, maksymalizacji wartoci oraz biecego wsparcia w procesie prywatyzacji spółki Grupa Energetyczna Enea S.A. Całkowita warto kontraktu wyniesie około 1,5 mln złotych 2. 7 padziernika DGA S.A. wygrało przetarg na wdroenie programu PL2002/ Promotion of Employment and HRD Lubuskie Region (warto kontraktu wyniesie ,00 euro); Emitent jest liderem ww. projektu, 3. Emitent został członkiem Europejskiego Panelu Testów Biznesowych (EBTP) powołanego przez Komisj Europejsk za porednictwem Departamentu Regulacji Wewntrznego Obrotu Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, 4. 5 listopada Konsorcjum, którego Emitent jest członkiem wygrało przetarg organizowany przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci na wdroenie programu PL2002/ Promotion of employment and HRD Zachodniopomorskie Region.Ogólna warto kontraktu wyniesie 1,03 mln euro. Szacowany udział DGA S.A. w przychodach Konsorcjum wyniesie około 30% wartoci kontraktu. 4. Stanowisko zarzdu odnonie moliwoci zrealizowania wczeniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w wietle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 19 stycznia 2003r. w prospekcie emisyjnym Spółka opublikowała prognoz wyników jednostkowych podmiotu dominujcego, która przewidywała w roku 2004 przychody na poziomie 23,2 mln złotych, zysk brutto 4,2 mln złotych, a zysk netto 3,4 mln złotych. Wyniki za III kwartał s zwizane z podjtym programem inwestycyjnym, w szczególnoci dotyczcym produktów informatycznych. Aktualnie DGA S.A. tworzy kilka nowych produktów, w tym: DGA Customer Relationship Management DGA Controling DGA Quality 3.0 DGA Process 3.0 DGA Balance ScoreCard DGA Learning DGA Enterprise Content Management Polskie Centrum Bezpiecze stwa Informacji Centrum Human Resources Develpoment DGA Business Portal 17

8 DGA Project Management Centrum Przygotowania i Nadzorowania Inwestycji Rozwój DGA na Rynkach Europejskich Realizowane inwestycje s zgodne z kierunkami wskazanymi w prospekcie emisyjnym. Wysoko przychodów ze sprzeday w III kwartale jest take nastpstwem okresu urlopowego, take u podmiotów współpracujcych z DGA. Przychody w brany usług doradczych charakteryzuj si sezonowoci, wiele ze znaczcych projektów Emitenta, które s aktualnie w trakcie realizacji zostanie zako czonych w IV kwartale br. Przychody ze sprzeday Emitenta narastajco za III kwartały wyniosły tys., co stanowi 90,5% prognozowanej wartoci przychodów na rok Zysk brutto narastajco za III kwartały br. wyniósł 2.574,9 tys. złotych, co stanowi 61,3% prognozowanej wartoci zysku netto na rok Zysk netto narastajco za III kwartały br. wyniósł 2.613,4 tys. złotych, co stanowi 76,9% prognozowanej wartoci zysku netto na rok W wietle uzyskanych wyników finansowych w trzech pierwszych kwartałach oraz prognozy na IV kwartał Zarzd Spółki stoi na stanowisku, e prognozy Spółki na rok 2004 zostan w pełni zrealizowane. Spółka podtrzymuje prognozy zysku netto na poziomie 3,4 mln złotych. 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadajcych bezporednio lub porednio poprzez podmioty zalene co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. na dzie przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własnoci znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Od opublikowania raportu za II kwartał nie zaszły zmiany w zakresie akcji posiadanych przez akcjonariuszy dysponujcych co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki. Tabela nr 1. Akcjonariusze dysponujcy bezporednio co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki oraz co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzie r.: Imi i nazwisko akcjonariusza Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki ,36% 52,36% Piotr Koch ,37% 7,37% Anna Szama ska ,44% 6,44% Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska ,04% 5,04% ródło: Emitent 6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich (opcji) przez osoby zarzdzajce i nadzorujce emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnie do nich przez osoby nadzorujce i zarzdzajce emitenta (osoby nadzorujce nie posiadaj akcji emitenta). 18

9 Tabela nr 2. Stan posiadania akcji emitenta przez osoby zarzdzajce emitenta na dzie r.: Imi i nazwisko Stanowisko Liczba głosów na WZ Warto nominalna Akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w liczbie głosów na WZ Andrzej Głowacki Prezes Zarzdu ,36% 52,36% Anna Szyma ska Wiceprezes Zarzdu ,44% 6,44% Waldemar Przybyła Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Paweł Radziłowski Wiceprezes Zarzdu ,18% 4,18% Jacek Musiał Wiceprezes Zarzdu ,17% 0,17% ródło: Emitent 7. Wskazanie postpowa toczcych si przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego lub organem administracji publicznej, z uwzgldnieniem informacji odnonie postpowania dotyczcego zobowiza lub wierzytelnoci Emitenta lub jednostki od niego zalenej, którego warto stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostki od niego zalenej nie tocz si postpowania przed sdem, organem właciwym dla postpowania arbitraowego, czy te organem administracji publicznej, których warto stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. 8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostk od niego zalen jednej lub wielu transakcji z podmiotami powizanymi, jeeli warto tych transakcji (łczna warto zawartych w okresie od pocztku roku obrotowego) przekracza wyraon w złotych równowarto kwoty EUR jeeli nie s one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych, pomidzy jednostkami powizanymi, a ich charakter i warunki wynikaj z biecej działalnoci operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostk od niego zalen. Ani Emitent, ani jednostka od niego zalena nie zawarły jakichkolwiek transakcji z podmiotami powizanymi, których warto w okresie ostatnich 12 miesicy przekraczałyby wyraon w złotych równowarto euro. 9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostk od niego zalen porcze kredytu lub poyczki lub udzieleniu gwarancji łcznie jednemu podmiotowi lub jednostce zalenej od tego podmiotu, jeeli łczna warto istniejcych porcze lub gwarancji stanowi równowarto co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta. Zarówno w przypadku Emitenta jak i jednostek od niego zalenych nie miały miejsca porczenia znacznych kredytów, poyczek czy te udzielenia gwarancji. 10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta s istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majtkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które s istotne dla oceny moliwoci realizacji zobowiza. I. Sytuacja kadrowa W III kwartale 2004 r. zatrudnienie w Spółce dominujcej przedstawiało si nastpujco: - rednie zatrudnienie w okresie r. 22,33 etatów; 19

10 - stan zatrudnienia na dzie r. 28 osób; - liczba zawartych z konsultantami nowych umów o współprac - 19; W spółce zalenej Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o. zatrudnienie wygldało odpowiednio: - rednie zatrudnienie w okresie r. 15 etatów; - stan zatrudnienia na dzie r. 16 osób; II. Sytuacja majtkowa i finansowa Wynik działalnoci Grupy Kapitałowej za okres r. oraz jej sytuacj finansow na koniec okresu prezentuj ponisze dane i wskaniki. Tabela nr 3. Wybrane pozycje wyników finansowych Grupy Kapitałowej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. na dzie r. oraz odpowiednio r. w tys. zł. Wyszczególnienie Suma bilansowa w tys. zł. 2. Aktywa trwałe w tys. zł. 3. Aktywa obrotowe w tys. zł. 4. Kapitał własny w tys. zł. 5. Zobowizania i rozliczenia midzyokresowe w tys. zł. 6. Przychody ze sprzeday w tys. zł. 7. Koszty działalnoci operacyjnej w tys. zł. 8. Wynik na sprzeday w tys. zł. 9. Wynik finansowy brutto w tys. zł. 10. Wynik finansowy netto w tys. zł. 11. Rentowno majtku w % 12. Rentowno majtku trwałego w % 13. Rentowno netto sprzeday w % 14. Rentowno brutto sprzeday w % 15. Rentowno kapitału własnego w % 16. Płynno wskanik płynnoci I 17. Płynno wskanik płynnoci szybki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 10,0 15,2 54,5 83,0 12,2 12,0 12,4 17,3 11,5 23,0 6,7 2,5 4,4 0,7 20

11 18. Stopa zadłuenia w % 19. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym 20. Trwało struktury finansowania 12,9 32,4 476,3 368,0 87,6 67,6 Sprzeda Za trzy kwartały roku 2004 Grupa Kapitałowa DGA zrealizowała sprzeda w wysokoci ,7 tys. zł. w stosunku do ,6 tys. zł. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział procentowy przychodów Spółki dominujcej stanowił 95,4 % sprzeday całej Grupy. Relacje s nastpujce: 1) Doradztwo Gospodarcze DGA S.A ,9 tys. zł. z nastpujcym udziałem poszczególnych pionów: - Pion Integracji Europejskiej 9.050,3 tys. zł. - 43,1 %, - Pion Konsultingu Zarzdczego i Produktów IT 6.589,9 tys. zł. 31,4 %, - Pion Doradztwa Biznesowego 5.162,3 tys. zł. 24,6 % 2) Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o ,6 tys. zł Powysze przychody zawieraj obroty zrealizowane wewntrz Grupy, które za 3 kwartały wyniosły 259,8 tys. zł. i w skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały wyłczone. Przychody ze sprzeday produktów (usług) stanowiły 96,8 % przychodów Grupy. Rentowno Za 3 kwartały roku 2004 przy 101 % - owym wzrocie sprzeday DGA zwikszyła zysk operacyjny o 40 %, co zaowocowało rentownoci operacyjn na poziomie 11,4 % - nieco nisz ni w porównywalnym okresie roku 2003 (16,3 %). Zysk netto wzrósł o 104 % do 2.654,6 tys. zł. Poniej zaprezentowano informacje o przychodach, wynikach finansowych na poszczególnych rodzajach działalnoci oraz rentownoci tyche działalnoci w ujciu za trzy kwartały br. oraz analogiczny okres roku poprzedniego: r r. Dynamika % tys. zł. Przychody ze sprzeday, w tym: , ,6 101,0 Przychody ze sprzeday produktów , ,6 94,5 Przychody ze sprzeday towarów i materiałów 704,5 - - Zysk brutto ze sprzeday 9.393, ,3 83,4 Rentowno brutto sprzeday 43,2 47,3 (8,7) Zysk ze sprzeday 2.703, ,7 44,6 21

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R.

CPD S.A. RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. RAPORT KWARTALNY ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI... 3 1. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CPD...

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo