Dodatkowe Noty Objaniajce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dodatkowe Noty Objaniajce"

Transkrypt

1 Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu c) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnoci d) aktywa finansowe dostpne do sprzeday W roku 2007 nie wystpowały zacignite kredyty a) Zacignite kredyty. W roku 2006 Przedsibiorstwo spłaciło kredyty w dniu 04.lipca 2006 roku. Wszystkie odsetki od kredytów naliczane i płcone były w miesicznych przedziałach czasowych. Koszty zwizane z obsług kredytów oraz poyczek zaprezentowano w poniszej tabeli: Odsetki zapłacone od kredytów i poyczek Odsetki od kredytów 0 93 Razem kredyty 0 0 Razem kredyty i poyczki 0 93 Ryzyko stopy procentowej Spółka nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczajcych przed ryzykiem zmiany stopy procentowej, zmian kursów walutowych. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoci zobowizaniach warunkowych, w tym równie udzielonych przez emitenta gwarancjach i porczeniach (take wekslowych), z wyodrbnieniem udzielonych na rzecz jednostek powizanych, a w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego naley take dokona podziału zobowiza warunkowych z wyodrbnieniem tych udzielonych na rzecz jednostek podporzdkowanych, nieobjtych konsolidacj lub wycen metod praw własnoci, oraz jednostek podporzdkowanych objtych konsolidacj lub wycen metod praw własnoci. W latach Spółka nie posiadała zobowiza warunkowych. 3. Dane dotyczce zobowiza wobec budetu pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli W latach nie wystpiły zobowizania wobec budetu pastwa lub jednostek samorzdu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własnoci budynków i budowli. 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalnoci zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w nastpnym okresie W latach nie wystpiły koszty oraz przychody z działalnoci zaniechanej oraz spółka nie przewiduje zaniechania adnej działalnoci w okresach nastpnych. 5. Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, rodków trwałych na własne potrzeby Nie dotyczy

2 6. Poniesione nakłady inwestycyjne w okresie najbliszych 12 miesicy od dnia bilansowego Nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrbnie naley wykaza poniesione nakłady na ochron rodowiska naturalnego. Poniesione nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe Lp. Grupa statystyczna Opis Grunty Budynki Maszyny, urzdzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne Maszyny i Urzdzenia Urzdzenia techniczne rodki transportu Przyrzdy, maszyny biurowe, wyposaenie rodki trwałe w budowie Razem rodki trwałe 6 WN i P Wartoci niematerialne i prawne Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 2008roku Lp. Grupa statystyczna Opis Grunty Budynki i budowle Maszyny,urzdzenia i aparaty ogólnego zastosowania rodki transportu Przyrzdy, maszyny biurowe, wyposaenie 121 Razem rodki trwałe WN i P Wartoci niematerialne i prawne 96 Razem nakłady na niefinansowe aktywa trwałe W 2008 roku przedsibiorstwo zrealizuj nowa inwestycj polegajc na wybudowaniu nowego zakładu którego przedmiotem działalnoci bdzie produkcja stolarki okiennej. Rozpoczcie budowy Nowego zakładu nastpiło w 2007 roku, a warto poniesionych nakładów w 2007 roku wyniosła tys.zł Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe słuce ochronie rodowiska gdy profil działalnoci ich nie wymaga Informacje o transakcjach emitenta/jednostek powizanych z podmiotami powizanymi, dotyczcych przeniesienia praw i zobowiza. Emitent pozostaje z podmiotami powizanymi stron: - 2 -

3 jako usługobiorca zawartej w dniu r. umowy o wiadczenie usług, na podstawie której Budvar Centrum Handel, siłami swoich pracowników wspiera realizacj podejmowanej przez Zleceniodawc działalnoci w sferze sprzeday towarów, w tym eksportu, transportu, reklamacji oraz windykacji nalenoci jako najemca: 1) zawartej w dniu r. z Markiem Trzciskim, prokurentem, posiadajcym 89,15 % akcji emitenta, umowy najmu lokalu uytkowego we Wrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 10b/1, wykorzystywanego na biuro handlowe emitenta (miesiczny czynsz najmu netto wynosi PLN), 2) zawartej w dniu r. z Markiem Trzciskim umowy najmu lokalu uytkowego w Zduskiej Woli, przy ul. J. Kiliskiego 1d, wykorzystywanego na biuro handlowe emitenta (miesiczny czynsz najmu netto wynosi PLN), 3) zawartej w dniu r. z Markiem Trzciskim, umowy najmu lokalu uytkowego w Łodzi, przy ul. Rentownej 3b, wykorzystywanego na biuro handlowe emitenta (miesiczny czynsz najmu netto wynosi PLN), 4) zawartej w dniu r. z Markiem Trzciskim, umowy najmu lokalu uytkowego w Opolu, przy ul. Oleskiej 6a, wykorzystywanego na biuro handlowe emitenta (miesiczny czynsz najmu netto wynosi PLN), Umowy najmu ze wzgldu na to, e daj emitentowi prawo do uywania zaledwie czterech lokali na łczn ich liczb 99 nie maj istotnego znaczenia dla Emitenta Dane liczbowe, dotyczce jednostek powizanych: a) stan zobowizania wobec Przedsibiorstwa Marek Trzciski na wynosi - 3 tys b) stan zobowiza wobec Przedsibiorstwa Budvar Centrum Handel na wynosi 34 tys. b) koszty Spółki z wzajemnych transakcji za 2007 r. wynosz: - z tytułu usług dla Budvar Centrum Handel - kwota 865 tys. - z tytułu usług dla Marka Trzciskiego - kwota 256 tys. - z tytułu najmu dla Marka Trzciskiego - kwota 90 tys. - z tytułu najmu dla Urszuli Trzciskiej - kwota 30 tys. 8. Informacje o wspólnych przedsiwziciach, które nie podlegaj konsolidacji. W latach Spółka nie uczestniczyła we wspólnych przedsiwziciach. 9. Informacje o przecitnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe. Ponisza tabela prezentuje stan przecitnego zatrudnienia na koniec poszczególnych lat obrotowych Struktura zatrudnienia dokładnie odzwierciedla specyfik działalnoci Spółki polegajc na połczeniu działalnoci produkcyjnej, dystrybucyjno-handlowej i marketingowej. Funkcja dystrybucyjno-handlowa determinuje rozwój Spółki (powstawanie nowych punktów sprzeday), który wpływa na wzrost zatrudnienia. W 2007 roku, oprócz skokowego wzrostu zatrudnienia nowych w sieci Biur Handlowych, przyrostowi zatrudnienia uległa grupa pracowników zatrudnionych w dziale transportu-spedycji, co zwizane jest ze wzrostem skali prowadzonej działalnoci gospodarczej Spółki. W roku 2007 na zasadzie porozumienia stron odeszło 98 pracowników ze Spółki Akcyjnej do Budvar Centrum Handel Sp.z o.o

4 Tabela 17.3 Pracownicy Spółki według specjalizacji zawodowej Wyszczególnienie Liczba (%) Liczba (%) Dyrekcja Administracja Produkcja Sprzeda Transport Razem S to pracownicy o duym potencjale rozwojowym, posiadajcy znaczny dynamizm działania oraz kreatywno. Tabela 17.4 Zatrudnienie według struktury wiekowej Wyszczególnienie Liczba (%) Liczba (%) Do 35 lat i wicej Razem Spółka zatrudnia pracowników głównie na podstawie umów o prac na czas okrelony (powyej 1 roku) lub na czas nieokrelony. Tabela 17.5 Pracownicy Spółki wg rodzajów zawartych umów Wyszczególnienie Liczba (%) Liczba (%) Zatrudnieni na czas okrelony Zatrudnieni na czas nieokrelony Razem W Spółce zauway mona zasadniczo oparcie si na sprawdzonej i stałej kadrze pracowników. Celem Spółki jest ograniczenie fluktuacji kadr w drodze zapewnienia pracownikowi rozwoju zawodowego poprzez organizowanie kursów i szkole oraz wyznaczanie przejrzystych cieek kariery. W okresie od 2006 roku do 2007 roku liczba nowo zatrudnionych pracowników znacznie przewyszała liczb Pracowników którzy odeszli. Ponadto w celu długotrwałego zwizania najlepszych pracowników ze Spółk, Przedsibiorstwo przeprowadzi Program Motywacyjny

5 Tabela 17.6 Stopie płynnoci kadr Rok Liczba zatrudnionych Liczba zwolnionych W rocznym sprawozdaniu finansowym - informacje o łcznej wartoci wynagrodze, nagród lub korzyci, w tym wynikajcych z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszestwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pienidzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, nalenych lub potencjalnie nalenych, odrbnie dla kadej z zarzdzajcych i nadzorujcych emitenta w przedsibiorstwie emitenta, bez wzgldu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy te wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominujca lub znaczcy inwestor - oddzielnie informacje o wartoci wynagrodze i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zalenych, współzalenych i stowarzyszonych. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo naley poda informacje o wynagrodzeniach, łcznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub nalenych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych spółek handlowych (dla kadej grupy osobno) Dane o wynagrodzeniach zarzdzajcych i nadzorujcych zaprezentowano w poniszej tabeli Dane w PLN Wynagrodzenie Zarzd Marek Trzciski Zarzd Maria Skrzypiec Zarzd Artur Błasik Rada Nadzorcza Urszula Trzciska Rada Nadzorcza Kazimierz Trzciski Rada Nadzorcza Aleksander Kowalczyk Rada Nadzorcza Jan Kaczmarek Rada Nadzorcza Krzysztof Jdrzejewski W sprawozdaniu finansowym - informacje o wartoci niespłaconych zaliczek, kredytów, poyczek, gwarancji, porcze lub innych umów zobowizujcych do wiadcze na rzecz emitenta, jednostek od niego zalenych, współzalenych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsibiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsibiorstwach jednostek od niego zalenych, współzalenych i z nim stowarzyszonych (dla kadej grupy osobno), osobom zarzdzajcym i nadzorujcym, odrbnie dla zarzdzajcych i nadzorujcych oraz oddzielnie ich współmałonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiajcym oraz innym osobom, z którymi s one powizane osobicie, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dodatkowo naley poda informacje o poyczkach, kredytach, zaliczkach i gwarancjach udzielonych osobom wchodzcym w skład organów zarzdzajcych i nadzorujcych spółek handlowych (dla kadej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

6 Nie spłacone zaliczki, kredyty, poyczki, gwarancje lub inne umowy zobowizujce do wiadcze na rzecz Przedsibiorstwa nie wystpuj. Nie wystpuj równie zaliczki, kredyty, poyczki, gwarancje lub inne wiadczenia udzielone Firmie przez osoby zarzdzajce i nadzorujce. 12. Informacje o znaczcych zdarzeniach, dotyczcych lat ubiegłych, ujtych w sprawozdaniu finansowym za biecy okres. W prezentowanym sprawozdaniu nie wystpiły znaczce zdarzenia, które dotyczyły lat ubiegłych. 13. Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, a nieuwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym. W okresie sprawozdawczym nie wystpiły znaczce zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzgldnione w sprawozdaniu finansowym. 14. Informacje o relacjach midzy prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejcia aktywów i pasywów. Nie dotyczy 15. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskanikiem inflacji, z podaniem ródła wskanika oraz metody jego wykorzystania, z przyjciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeeli skumulowana rednioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalnoci emitenta osignła lub przekroczyła warto 100%. W latach, w których Spółka sporzdzała sprawozdania finansowe poziom redniorocznej, skumulowanej inflacji nie przekraczał wartoci 100% prezentacja danych finansowych i nie wymaga korekty o wskanik inflacji. 16. Zestawienie oraz objanienie rónic pomidzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym danych porównywalnych, a uprzednio sporzdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. Nie dotyczy. 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowoci i sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj majtkow i finansow, płynno oraz wynik finansowy i rentowno. W latach 2006 oraz 2007 nie wystpiły zmiany polityki rachunkowoci oraz sp sporzdzania sprawozdania finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. 18. Dokonane korekty błdów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacj majtkow i finansow, płynno oraz wynik finansowy i rentowno - 6 -

7 W latach obrotowych 2006 oraz 2007 nie wystpiły korekty, które zaklasyfikowano jako błdy podstawowe. 19. W przypadku wystpowania niepewnoci co do moliwoci kontynuowania działalnoci, opis tych niepewnoci oraz stwierdzenie, e taka niepewno wystpuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe/skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwizane. Informacja powinna zawiera równie opis podejmowanych bd planowanych przez emitenta/jednostki powizane działa majcych na celu eliminacj niepewnoci. Spółka sporzdzała sprawozdania finansowe za poszczególne okresy 2006 oraz 2007 rok przy załoeniu kontynuowania działalnoci. Nie wystpuj przesłanki co do niemoliwoci kontynuowania działalnoci przez Spółk Akcyjn. 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporzdzonego za okres, w cigu którego nastpiło połczenie, wskazanie, e jest to sprawozdanie finansowe sporzdzone po połczeniu spółek, oraz wskazanie dnia połczenia i zastosowanej metody rozliczenia połczenia. W latach obrotowych 2006 oraz 2007 nie wystpiły połczenia z innymi jednostkami. 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporzdkowanych - metody praw własnoci - naley przedstawi skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy Nie dotyczy. 23. Jeeli emitent nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaniajcej do sprawozdania finansowego naley przedstawi podstaw prawn nie sporzdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniajcymi odstpienie od konsolidacji lub wyceny metod praw własnoci, nazw i siedzib jednostki sporzdzajcej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujce działalno jednostek powizanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: warto przychodów ze sprzeday oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz warto kapitału własnego, z podziałem na grupy, warto aktywów trwałych, przecitne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeeli s wymagane na podstawie odrbnych przepisów. Informacje o Spółkach nieobjtych konsolidacj - Budvar Centrum Handel Sp. z o.o. Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r o rachunkowoci (Dz.U.Nr 121 poz. 591 z pón. zmianami) Spółka nie sporzdza skonsolidowanego sprawozdania finansowego poniewa,dane finansowe jej jednostki zalenej s nieistotne dla realizacji obowizku okrelonego w art.4.ust.1 powołanej ustawy.. Jednostk zalen jest podmiot: Budvar Centrum Handel Sp. z o.o. Budvar Centrum Handel Spółka z o.o.rozpoczła działalno od miesica padziernika wiadczc usługi na rzecz Budvar Centrum SA. Podstawowe wskaniki ekonomiczno finansowe Budvar Centrum Handel Spółka z o.o.za 2007 rok w tys.zł - 7 -

8 23.1 Wyszczególnienie Warto przychodów netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów Przychody finansowe Wynik finansowy netto Kapitał własny w tym : kapitał podstawowy Warto aktywów trwałych Suma bilansowa Przecitne roczne zatrudnienie Jeeli emitent sporzdzajcy skonsolidowane sprawozdanie finansowe wyłcza na podstawie odrbnych przepisów jednostk podporzdkowan z obowizku objcia konsolidacj lub metod praw własnoci, w dodatkowej nocie objaniajcej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego naley przedstawi podstaw prawn wraz z danymi uzasadniajcymi wyłczenia, podstawowe wskaniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujce działalno jednostek powizanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: warto przychodów ze sprzeday oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz warto kapitału własnego, z podziałem na grupy, warto aktywów trwałych, przecitne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje, jeeli s wymagane na podstawie odrbnych przepisów Nie dotyczy Zduska Wola dnia 07 marca 2008 rok - 8 -

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 13. Informacje o instrumentach finansowych W 2011 roku Spółka posiadała wyłącznie zobowiązania finansowe inne niż przeznaczone do obrotu. Zobowiązania finansowe inne niż

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok

Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok Dodatkowe noty objaśniające do Sprawozdania finansowego za 2013 rok 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

Komputronik S.A. Poznań ul. Wołczyńska 37

Komputronik S.A. Poznań ul. Wołczyńska 37 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE - 1. Informacje o instrumentach finansowych (tys. PLN) - Lp. Treść Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pozostałe Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1.2. Charakterystyka instrumentów finansowych występujących w jednostce. 1. Informacje o instrumentach finansowych. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1.1. Instrumenty finansowe z podziałem na kategorie i grupy. Treść Pożyczki udzielone i należności własne Zobowiązania finansowe przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747

RAZEM 201 032 11 469 189 429 11 747 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOELNER SA 1 INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH. Wyszczególnienie Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pożyczki udzielone Aktywa

Bardziej szczegółowo