Przedsiębiorczość wiejska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość wiejska"

Transkrypt

1 Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe publikacje Artykuly z ODR Centrum Dradztwa Rlniczeg w Brwinwie Oddział w Krakwie Ul. Meiselsa 1, Kraków Ft: Alfred Brchard

2 Kraków, r. Szanwni Państw, W wyniku działań w zakresie rzwju przedsiębirczści na bszarach wiejskich realizwanych przez Centrum Dradztwa Rlniczeg w Krakwie pzwalamy sbie przedstawić Państwu pierwszy numer kwartalnika e-biuletynu Przedsiębirczść wiejska. Infrmacje w nim zawarte mają pkazywać mżliwści twrzenia nwych miejsc pracy raz rzwju małej przedsiębirczści w parciu lkalne zasby ludzkie i naturalne. Celem wydawnictwa jest wskazanie gólnych załżeń i mżliwści twrzenia small-businessu na bszarach wiejskich raz wymiana dświadczeń pmiędzy reginami w tym zakresie. Pprzez przygtwanie publikacji pragniemy zachęcić mieszkańców bszarów wiejskich d pdjęcia decyzji związanej z uruchmieniem własnej działalnści gspdarczej, wskazać nie tylk terię z teg zakresu, ale również przykłady sukcesów w tym aspekcie. Mamy nadzieje, iż zaspki n Państwa ciekawść raz pszerzy wiedzę z zakresu przedsiębirczści. Jarsław Bmba Dyrektr Centrum Dradztwa Rlniczeg w Brwinwie Oddział w Krakwie 1

3 Spis treści: Artykuły z ODR Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Praw i pdatki Przedsiębirczść wiadmści różne WPR a przedsiębirczść Zdarzył się w CDR Planwane wydarzenia w CDR Ciekawe publikacje Czy jesteś przedsiębirczy? <Ryszard Grabczyński> Aspiracje i uwarunkwania młdzieży wiejskiej w Plsce <Łukasz Jawny> Rejestracja indywidualnej działalnści gspdarczej w sieci <Mateusz Grjec> Najważniejsze ułatwienia dla przedsiębirców wprwadzne ustawą deregulacyjną <Mateusz Grjec> Rejestracja spółki z graniczną dpwiedzialnścią przez Internet <Mateusz Grjec> Szukanie klientów w Internecie mał ppularne wśród mikrfirm <Mateusz Grjec> Nwa WPR a rzwój przedsiębirczści wiejskiej <Jadwiga Nwakwska> Kreatywnść w różnicwaniu działalnści gspdarczej <Mateusz Grjec> Twrzenie biznesplanu własnej działalnści szklenie <Łukasz Jawny> Bariery instytucjnalne rzwju przedsiębirczści na bszarach wiejskich streszczenie raprtu <Mateusz Grjec> s. 3 s. 9 s.11 s.14 s.16 s.18 s.20 s.22 s.26 s.28 2

4 ARTYKUŁY Z ODR Czy jesteś przedsiębirczy? Przedsiębirczść ma swój pczątek w każdym z nas - t ty masz pmysł. Tyleż trywialne, c prawdziwe stwierdzenie. Oby jak najwięcej ludzi przeżył takie pdnszące na duchu dświadczenie. Jednym z celów życia jest takie nim pkierwanie, aby mżna był uzyskać zadwlenie z wykrzystania psiadanych zasbów. Zazwyczaj mamy d dyspzycji trzy źródła zasbów: zdlnść myślenia siłę mięśni pieniądze. Większść z nas psiada większe zasby w pstaci zdlnści myślenia i siły mięśni, aniżeli kapitału. Niektórym ludzim łatwiej niż innym przychdzi zarządzanie psiadanymi zasbami. Czerpią ni wiele zadwlenia z wykrzystania swjej zdlnści myślenia, umiejętnści pracy i pieniędzy. Czy ty musisz być d nich grszy? Wcale nie. Na gół tak bywa, że nasza działalnść mtywwana jest wewnętrznymi ptrzebami, preferencjami i pragnieniami. Styl życia, który chcemy prwadzić, nasze umiejętnści, wykształcenie, dświadczenie i zasby finanswe pwdują, że wyznaczamy sbie cele, które zaspkją nasze wewnętrzne dążenia. Dbry przedsiębirca psiada takie cechy, jak: umiejętnść rzwiązywania prblemów - szuka kazji d pełneg wykrzystania swich mżliwści twórczych, 3

5 mała ptrzeba uznania - wie, że ma zazwyczaj rację, dlateg nie jest zaintereswany pinią innych, a tym bardziej nie zabiega ich względy, duża energia - tryska życiwą energią, cieszy się dbrym zdrwiem w tym sensie, że na chrbę nie ma czasu, pewnść siebie - zna swją wartść i wierzy we własne pmysły, zrganizwanie - rganizuje czas pracy według własnych lgicznych przemyśleń, przenikliwść - psiada wybraźnię, stara się widzieć przyszłść, elastycznść - twarty na zmiany, wytrwałść - kłpty g dpingują, a nie załamują, ptymizm - wierzy, że wszystk dbrze się ułży, niezależnść - jest panem swjeg lsu, równwaga emcjnalna - nie ppada w skrajnści czy nagłe zmiany nastrjów, pdejmwanie ryzyka - częst i chętnie wystawia na próbę swje umiejętnści. Przed rzpczęciem działalnści na własny rachunek należy prównać różnice w krzyściach jakie przynsi praca dla sameg siebie z pracą dla innych. Krzyści - praca dla siebie: jeśli pracuję dla siebie - jestem szefem, cieszę się niezależnścią, cały zysk p djęciu wydatków należy d mnie, mje własne decyzje mają wpływ na mje życie, swje pmysły mgę testwać w realnych sytuacjach życiwych, sam planuję rzkład pracy, ja ustalam ceny, zwłaszcza jeżeli w grę wchdzą usługi, decyduję jaki prdukt lub usługa ma być w szczególnści prmwana, kntrluje t c rbię, a c za tym idzie sam dbam własną reputację. Przed przystąpieniem d załżenia własnej firmy, niezależnie d branży, należy dpwiedzieć sbie na pdstawwe pytanie: czy jestem właściwą sbą d prwadzenia działalnści na własny rachunek. Należy przy tym pamiętać, że wytrwałść zawsze się płaca, zaś pdjęty ddatkwy wysiłek mże stanwić pwdzeniu pstępwania. Żeby być dbrym przedsiębircą, należy psiadać minimum niezbędnych umiejętnści, takich jak: 4

6 umiejętnść rzwiązywania prblemów - zdlnść definiwania trudnści lub prblemu, analizwania jeg składwych części, umiejętnść kncentrwania ptrzebnych zasbów, ceny ptencjalnych rzwiązań i wybru planu działania, umiejętnść pstępwania z ludźmi, nawet bardziej niż ktklwiek inny, umiejętnść pdejmwania szybkich decyzji, umiejętnść reklamwania i sprzedaży twaru niezależnie czy twar jest twrem fizycznym czy usługą, determinacja w chwilach niepwdzeń. Ażeby cenić drzemiące w nas ptencjalne mżliwści, musimy dwiedzieć się, które z niżej wymieninych cech psiadamy: wiara w siebie czy wierzę, że ptrafię cś zrbić lepiej d innych? czy jestem aż tak pewien, że mgę swje dtychczaswe, nieraz wygdne życie, zaryzykwać dla uzyskania nweg celu? wytrwałść i determinacja zaradnść czy jestem sbą na tyle stanwczą, że wytrwam przy danym pmyśle d mmentu jeg zrealizwania? czy kntynuuję nawet wtedy, gdy inni rezygnują? jeśli ktś mówi, że daneg zamysłu nie da się zrbić, czy jestem gtów dknać teg tylk p t, aby udwdnić, że nie ma racji? czy ptrafię rzwiązywać pjawiające się prblemy? czy lubię nwe, ambitne wyzwania? umiejętnść pnszenia skalkulwaneg ryzyka inicjatywa czy rzglądam się za ryzykiem, które mże być zmniejszne d rzsądneg pzimu? czy mi się wydaje, że dzięki swjej wiedzy i pewnści siebie mgę zapanwać nad ryzykiem? czy dstrzegam rzeczy, które pwinny być zrbine i rbię je? czy zdarza mi się zaprpnwać, aby cś zstał zrbine? 5

7 elastycznść czy niecierpliwie czekam, aż cś zacznie się dziać? czy przemawiają d mnie nwe spsby rbienia pewnych rzeczy? czy pdbają mi się nwe sugestie na temat metdy wyknania danej pracy? zdlnść wizualizacji ptymizm kreatywnść niezależnść czy dstrzegam całść sytuacji? czy jestem przeknany, że wreszcie wszystk ułży się p mjej myśli? czy lubię działać w spsób nieknwencjnalny? czy dstrzegam wady rutynweg działania? czy dczuwam ptrzebę bycia uznanym za swje dknania, czy wlę rbić cś sam? czy t, że zadanie jest ambitne jest dla mnie wystarczającą mtywacją? zrganizwanie czy ptrafię grmadzić na bieżąc infrmacje? czy prwadzę dbre ntatki? status lub ptrzeba uznania czy ptrafię przejść d prządku dzienneg nad faktem, że t ktś inny cieszy się uznaniem? czy nadal psiadam mtywację jeśli praca kazuje się ciężka? zrównważenie emcjnalne czy częst wybucham, czy raczej należę d ludzi zrównważnych? czy kntynuuję pracę, kiedy pesymiści chcą się wycfać? wyznaczanie celu czy wyznaczam sbie cele i ptem ciężk pracuję, żeby je siągnąć? czy ustanawiam stateczne terminy ich siągnięcia? Przed rzpczęciem własnej działalnści należy wyznaczyć sbie cele, czyli cś czemu pświęcamy naszą energię i drgcenny czas. Dążenie d celu tak naprawdę kieruje naszym życiem i jest mtrem działania. O ile łatw jest kreślić cele gólne, tyle trudniej pradzić sbie ze zdefiniwaniem celów bardziej sbistych. Prawdę mówiąc wielu z nas właściwie nie wie, czeg chce, bądź jeżeli już wie czeg chce, t nie wie jak t siągnąć. 6

8 Dążenie d celu mżna prównać d psługiwania się mapą drgwą. Chcąc dstać się d jakiejś miejscwści pracwuję z łówkiem w ręku najlepszą i najkrótszą trasę. Skr cele są tak isttne w naszym życiu t dlaczeg nie wszyscy je sbie stawiają? Przyczyny teg są złżne. P pierwsze ustalanie celów nie jest łatwą umiejętnścią. Niektórzy z nas nie są w stanie jasn sprecyzwać teg c chcą siągnąć, mając przy tym nadzieję, że sprawy same się ułżą. Inna przyczyna niechęci d stawiania celów t bawa przed prażką alb niska samcena. Zdarza się bwiem częst, że ludzie uważają, iż nie są gdni pewnych rzeczy, więc nie czynią nic ku temu, by je siągnąć. Istnieje również grupa ludzi, którzy w góle nie zastanawiają się nad celami, zaś ich działanie piera się na ustalnej d lat knwencji pstępwania. Dążąc d celu należy: plegać na swich umiejętnściach, samemu frmułwać pinie, mieć zaufanie d sameg siebie, wystrzegać się rbienia czegś, c będzie krzystne dla kgś, a dla ciebie wcale nie znacza plepszenia sytuacji. Istnieją pewne zasady ustalania własnych celów. Przede wszystkim należy: zapisać swje cele - sprządzić listę teg wszystkieg, c chciałbyś siągnąć, przyprządkwać cele d trzech następujących grup, cele najbliższe - należy zrealizwać w przeciągu rku, cele krótkterminwe - należy zrealizwać w przeciągu 5 lat, cele długterminwe - należy siągnąć za kilkanaście lat. P sprządzeniu listy celów, które pwinny być jak najbardziej realistyczne i mżliwe d zrealizwania, należy zastanwić się nad tym, jak dprwadzić d ich urzeczywistnienia. Dlateg trzeba dpwiedni zrganizwać sbie czas pamiętając przy tym, że dba ma 24 gdziny, zaś rk 365 dni. Istnieją trzy spsby prawidłweg rzprządzania czasem. nie dkładaj niczeg, c wymaga natychmiastwej realizacji na późniejszy termin, blicz czas niezbędny d wyknania kreślnej czynnści, zaplanuj w taki spsób czas, aby niezbędne zadania wyknać we właściwym terminie - bądź przy tym realistą - nie pświęcaj zbyt duż czasu na rzeczy nieisttne. 7

9 Przystępując d wprwadzenia w rzeczywistść własneg pmysłu na działalnść będziesz musiał rzwiązać szereg prblemów. Należy pamiętać, że ptencjalne twje cele będą miały wpływ nie tylk na twje życie, ale także życie innych sób. Twje zamierzenia mgą być sprzeczne z zamierzeniami innych ludzi, dlateg upewnij się czy inni rzumieją i akceptują twje cele. Musisz pamiętać również tym, że za kilkanaście lat twje pinie mgą ulec zmianie. Dlateg licz się z tym, że c jakiś czas musisz pnwnie zweryfikwać brane przez ciebie cele. Mżesz djść d wnisku, że nadeszła ptrzeba wprwadzenia zmian innwacyjnych, gdyż twje prirytety uległy zmianie. Nie bawiaj się pdejmwania decyzji, nie uważaj się za pknaneg pamiętając, że czasami nawet najlepsze decyzje mgą być fatalne w skutkach. I dwrtnie, z pzru wydawałby się niedbra decyzja mże kazać się zbawienna w skutkach. Najlepszym bwiem przedsiębircą jest ten, który cały czas idzie d przdu ptrafiąc przy tym uczyć się na cudzych i własnych (by ich był jak najmniej) błędach. Ryszard Grabczyński KPODR Minikw, Oddział w Zarzeczewie 8

10 SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Aspiracje i uwarunkwania młdzieży wiejskiej w Plsce W scjlgii zwykł się definiwać aspiracje jak dminujące ptrzeby, dążenia, wartści i zaintereswania jednstki czy grupy bjęte silnie umtywwanym zamiarem realizacji, mające jednak wyraźne dniesienie w biektywnej rzeczywistści. Szczególnie isttne wydają się aspiracje edukacyjne młdzieży wiejskiej. Jest tak dlateg, iż decydują ne ich lsach życiwych, przyszłej pzycji zawdwej. Pkazują wartść wykształcenia w młdym pkleniu, które pprzez swje aspiracje, a następnie plany i ich realizację są w stanie ukazać nam ważne prcesy i mechanizmy w brębie spłecznej struktury. Rzecz jednak w tym, iż w Plsce aspiracje edukacyjne uwarunkwane były spłecznie i śrdwiskw. O karierach edukacyjnych młdych ludzi decydwał pniekąd za nich śrdwisk zamieszkania i ich spłeczne pchdzenie. Zasadnicze prcesy różnicwania pzimu aspiracji edukacyjnych przechdziły na linii wieś miast, w brębie statusu spłeczn-eknmiczneg (wyski niski) raz pzimu kapitału kulturweg rdziny. Wszystkie te elementy kumulwały się na bszarach wiejskich, które tym samym stawały się śrdwiskiem na wskrś specyficznym, jak i wdzięcznym biektem badań scjpedaggicznych. Isttnym czynnikiem kształtwania się aspiracji edukacyjnych młdzieży wiejskiej jest reginalna dstępnść instytucji edukacyjnych. Okazuje się bwiem, iż sieć szkół raz wyższych uczelni, które są w wyraźny spsób zróżnicwane reginalnie, kreśla wybry edukacyjne młdzieży, a tym samym ich aspiracje. Większe zróżnicwanie sieci szkół raz wyższych uczelni (a tym samym większe różnice w pzimie nauczania) w większym stpniu różnicuje aspiracje edukacyjne. I dwrtnie, im mniejsze zróżnicwanie szklnictwa (i jeg pzimu), tym mniejsze zróżnicwanie aspiracji edukacyjnych. 9

11 Tereny wiejskie częst traktwane są jednrdnie jak nie-miast. Pmijana jest wewnętrzna różnrdnść tych bszarów, nie są brane pd uwagę ani różnice pmiędzy pszczególnymi typami miejscwści, ani pmiędzy różnymi statusami spłecznymi mieszkańców wsi. Młdzież wiejska częściej niż pzstali za warunek udaneg życia uważa pieniądze i pracę, mniej ceni psiadanie przyjaciół, wlnść raz pgdę ducha. Skr praca jest jednym z wyżej ceninych warunków udaneg życia, wart zapytać, jaka według młdych pwinna na być. Okazuje się, że niezależnie d pchdzenia, dbra praca t taka, która daje dpwiednie zarbki, stabilnść zatrudnienia i nie jest zbyt stresująca. Tym, c wyraźnie różni młdzież wiejską d wielkmiejskiej, jest znaczenie rzwju sbisteg w pracy raz pracy zgdnej z umiejętnściami. Kategria rzwój sbisty wydaje się być mniej znana mieszkańcm wsi, a tym samym mniej dceniana. Ugólniając, mżna pwiedzieć, że młdzież wiejską i miejską mniej różnią pstawy i działania, a duż bardziej mżliwści twrzne przez taczającą młdych infrastrukturę. Obydwie grupy są równie szczęśliwe, pdbnie cenią zdrwie, udane małżeństw i wykształcenie, są równie skłnne d aktywnści spłecznej. Różnią się ich czekiwania c d pracy i swjej sytuacji materialnej, chć w tym przypadku pdział na wieś i miast kazuję się być zbyt zgrubny młdym z małych i średnich miast bliżej pd tym względem d rówieśników ze wsi niż 200-tysięcznych aglmeracji. Zasadnicze różnice dtyczą dstępu d rzmaitych miejsc: szklnych gabinetów prfilaktyki zdrwtnej, kin i teatrów raz rganizacji młdzieżwych. Wart przedstawić spstrzeżenia w frmie listy deficytów, które dtyczą młdych z bszarów wiejskich. Deficyty te nie pisują całści ich życia skupiamy się na nich ze względu na ich praktyczny charakter: równeg dstępu d fert instytucji prmujących dbrze zrganizwane grupy, dstępu d kultury, działań na peryferiach ( większść skupina jest w większych miejscwściach ), dstępu d edukacji starszej młdzieży, pracy na bszarach wiejskich dla wykształcnych, lepszych studiów, przewdników liderów, partnerów realizacji prjektów na bszarach wiejskich raz wspólników tych działań. Łukasz Jawny, CDR Kraków 10

12 PRAWO I PODATKI Rejestracja indywidualnej działalnści gspdarczej w sieci Dnia 1 stycznia 2012 gminne Ewidencje Działalnści Gspdarczej przestały istnieć. Stanwił t zakńczenie prcesu realizwaneg d 1 lipca 2011, plegająceg na przenszeniu przedsiębirców wpisanych d Ewidencji Działalnści Gspdarczej prwadznych przez gminy d systemu Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej. CEIDG zastąpiła działające dtychczas, gminne ewidencje działalnści gspdarczej. Obecnie rganem ewidencyjnym dla jednsbweg przedsiębircy nie jest już gmina właściwa ze względu na miejsce jeg zamieszkania, a minister gspdarki. Od 1 lipca d 31 grudnia 2011 r. mieliśmy d czynienia z kresem przejściwym i jednczesnym działaniem dtychczaswych gminnych ewidencji raz Centralnej Ewidencji. W nwym systemie rejestracja firmy mże się dbyć przez Internet, mżna jej także dknać w dwlnym Urzędzie Gminy lub Miasta. Nie musimy teg rbić tak jak dawniej w miejscu zamieszkania. Mżna więc załżyć działalnść gspdarczą nawet na drugim kńcu Plski. Osba chcąca rzpcząć działalnść gspdarczą składa becnie wnisek wpis d CEIDG, wypełniając elektrniczny frmularz dstępny na dmenach lub BIP Ministerstwa Gspdarki. Wnisek jest zwlniny d płat. Frmularz musi zstać pdpisany. 11

13 W tym względzie istnieją trzy rzwiązania: patrzenie elektrnicznym pdpisem (który jest stsunkw drgi) skrzystanie z instytucji bezpłatneg zaufaneg prfilu. złżenie pdpisu w Urzędzie Gminy lub Miasta w parciu kd weryfikacyjny. Z pwdu ksztów i stsunkw niewielkieg rzpwszechnienia elektrniczneg pdpisu, rzwiązanie t jest rzadk stswane. Zdecydwanie częściej wybierany jest zaufany prfil. Prfil ten stanwi dpwiednik pdpisu elektrniczneg, jest n weryfikwany za pmcą certyfikatu kwalifikwaneg. Aby g uzyskać, należy sbiście udać się d urzędu gminy celem weryfikacji tżsamści. Wizytę należy pprzedzić zalgwaniem na internetwej platfrmie epuap (www.epuap.gv.pl) i wypełnieniem wnisku załżenie prfilu. Ostatnia z pcji elektrnicznej rejestracji przedsiębirstwa plega na tym, że wnisek przez Internet wypełniany jest annimw. P wypełnieniu wnisku i wysłaniu g CEIDG trzymuje się kd weryfikacyjny. Z kdem tym należy się udać d najbliższeg Urzędu Gminy lub Miasta i tam p jeg pdaniu mżna ptwierdzić złżenie wnisku własnym pdpisem. Pza mżliwścią złżenia wnisku n-line, mżna również wydrukwać wypełniny n-line wnisek i złżyć g sbiście w gminie. Dpuszczalne jest również pbranie i wypełnienie wnisku w tradycyjnej papierwej frmie i - analgicznie - złżenie g w gminie. Wysłanie wypełnineg wnisku d gminy drgą pcztwą - listem plecnym - również jest jedną z mżliwści, jednakże w tej sytuacji pdpis wniskdawcy musi być ptwierdzny ntarialnie. We wyżej wskazanych przypadkach t gmina dknuje wprwadzenia danych d systemu elektrniczneg. Wraz z wniskiem należy złżyć świadczenie, pd rygrem dpwiedzialnści karnej za złżenie fałszyweg świadczenia, iż w stsunku d wniskdawcy nie zstały rzeczne zakazy prwadzenia działalnści. Wpis d CEIDG pwinn się uzyskać z chwilą prawidłweg wprwadzenia danych d systemu, jednakże nie później niż następneg dnia rbczeg p dniu wpływu wnisku. Zmiany danych mżna wnsić w terminie 7 dni licznych d dnia złżenia wnisku. W zależnści d frmy, w jakiej złżymy wnisek, będzie zależała drga jeg uzupełnienia, ewentualnie pprawiania. W przypadku wnisku składaneg n-line, system niezwłcznie 12

14 pinfrmuje błędach. W razie złżenia wnisku w urzędzie gminy, rgan wezwie d jeg uzupełnienia lub krekty w terminie 7 dni rbczych. Rzpcząć działalnść mżna z chwilą wpisu, a więc zasadnicz w dniu złżenia wnisku, jednakże dpuszczalne jest kreślenie innej daty rzpczęcia działalnści. Wart na kniec zauważyć, że wraz z zakńczeniem prcesu wdrażania Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej zaczął funkcjnwać rejestr pełnmcnictw działający w ramach CEIDG. Ustanwienie przez przedsiębircę pełnmcnika i rejestracja jeg danych w tym systemie pzwala pełnmcnikwi reprezentwać sweg mcdawcę w pstępwaniach administracyjnych przed rganami administracji publicznej, bez kniecznści psługiwania się czy dłączania d akt sprawy drębnych dkumentów. Szerzej na ten temat w klejnym numerze biuletynu. Mateusz Grjec, CDR Kraków 13

15 Najważniejsze ułatwienia dla przedsiębirców wprwadzne ustawą deregulacyjną Z pczątkiem rku weszły w życie ułatwienia dla przedsiębirców zawarte w tzw. II ustawie deregulacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie dstępnści gólnych interpretacji pdatkwych. Zgdnie z nwymi regulacjami, w razie istnienia niejednliteg stswania przepisów przez rgany pdatkwe raz rgany kntrli skarbwej, minister finansów wydaje gólną interpretację pdatkwą. O taką interpretację mże wystąpić każdy zaintereswany pdatnik. Dtychczas interpretacja gólna ministra finansów była udzielana jedynie z urzędu, a więc t urzędnicy ministerstwa decydwali, w jakim przypadku zstanie na przygtwana. Pwdwał t, że taka interpretacja była wydawana rzadk, chciaż kntrwersyjnych kwestii pdatkwych w Plsce nie brakuje. Pdatnicy częst znajdują się w trudnej sytuacji, b np. sądy administracyjne twierdzą jedn, a rgany pdatkwe upierają się przy drugim. Uzyskanie gólnej interpretacji pdatkwej nie jest jednak tak całkiem łatwe, bwiem trzeba wcześniej wykazać niejednlitść stswania prawa pdatkweg w takich samych stanach faktycznych i prawnych (wynikających z regulacji prawnych). Zmiany w przepisach dtyczących gólnych interpretacji pdatkwych, mim wszystk, pwinny zwiększyć stabilnść prawną firm raz zapewnić bardziej jednlite warunki funkcjnwania knkurencyjnych wbec siebie przedsiębirstw zlkalizwanych w różnych częściach kraju. Isttną zmianą wprwadzną d nweg rku jest skrócenie z 10 d 5 lat kresu przedawnienia należnści z tytułu składek d ZUS i KRUS. Ustawa w przedmitwym zakresie wprwadza przepis przejściwy, zgdnie z którym d przedawnienia należnści z tytułu składek, któreg bieg rzpczął się przed 1 stycznia 2012 r., zastswanie mają nwe przepisy, przy czym bieg przedawnienia rzpczyna się d 1 stycznia 2012 r. Jeśli natmiast przedawnienie rzpczęte przed 1 stycznia 2012 r. nastąpiłby zgdnie z przepisami dtychczaswymi wcześniej, nastąpi n z upływem teg wcześniejszeg terminu. Pnadt, dzięki zmianie w zakresie przedawnienia należnści z tytułu składek przedsiębircy i inni płatnicy będą mgli krócej 5 lat - przechwywać dkumenty rzliczeniwe, c pzwli na 14

16 zmniejszenie ksztów administracyjnych. Od 1 stycznia 2012 r. bwiązkwy termin przechwywania kpii deklaracji rzliczeniwych i imiennych raprtów miesięcznych raz dkumentów krygujących te dkumenty wynsi bwiem również 5 lat, licząc d dnia przekazania dkumentów d właściweg ddziału ZUS. Oprócz pwyższych, ustawa deregulacyjna wprwadza szereg innych, mniej znaczących, ułatwień dla przedsiębirców. Mżna się z nimi zapznać, przeglądając ustawę z dnia 16 września 2011 r. redukcji niektórych bwiązków bywateli i przedsiębirców (Dz. U nr 232 pz. 1378). W tym mmencie w Ministerstwie Gspdarki trwają pracę nad trzecią już ustawą deregulacyjną. W związku z szerkim zakresem zmian, prace nad nią mgą ptrwać nawet dwa lata. Wprwadzane zmiany dla przedsiębirców nie są więc być mże szybkie i rewlucyjne, jednakże niewątpliwe zmierzają w dbrym kierunku. Mateusz Grjec, CDR Kraków 15

17 Rejestracja spółki z graniczną dpwiedzialnścią przez Internet W dniu 1 stycznia 2012 rku weszła w życie nwelizacja Kdeksu Spółek Handlwych umżliwiająca szybszą rejestrację spółki z.. drgą elektrniczną. Teraz każdy przedsiębirca, bk standardwej rejestracji sp. z.., ma mżliwść dknania rejestracji w Internecie, przy wykrzystaniu wzrca umwy spółki z.. Spółkę z graniczną dpwiedzialnścią mżemy zarejestrwać w uprszcznej frmie (S24) rejestrując się na strnie https://ems.ms.gv.pl. Osby zakładające spółkę z.. mgą wypełnić zamieszczny pd wskazanym adresem wnisek. W dróżnieniu d tradycyjnej frmy, prces rejestracji spółki z.. drgą elektrniczną nie musi być ptwierdzny ntarialnie. Wystarczy jedynie wypełnić wzrzec umwy sp. z.. i zatwierdzić g pdpisem elektrnicznym. W razie zakładania spółki przez kilku wspólników d pdpisania umwy wystarczy załżenie elektrniczneg knta przez jedneg ze wspólników spółki. Pzstali wspólnicy mgą, ale nie muszą być użytkwnikami knta. Pdpisy wspólników będą uznane także w sytuacji, gdy wskaże je tylk użytkwnik knta. Tżsamść wspólników mże być ptwierdzna przez sbę, która załżyła i prwadzi knt. Te dwa aspekty budzą wśród prawników niepkój c d bezpieczeństwa takieg rzwiązania. Obawy te dtyczą mżliwści pwłania kreślneg wspólnika d spółki bez jeg wiedzy bądź zgdy. P złżeniu pierwszeg pdpisu, niestety, nie ma już mżliwści dknania zmian w umwie za pśrednictwem Internetu. Trzeba ich dknać w becnści ntariusza, c, rzecz jasna, pciąga za sbą kreślne kszty. Mając t na względzie, wart narzucny wzrzec umwy bardz dkładnie przeanalizwać i wypełnić jak najbardziej pprawnie. Pzwli t graniczyć kniecznść dknywania zmian w przyszłści. W przypadku niedkładneg wypełnienia wzrca, ilść zmian mże się kazać tak duża, że prces elektrnicznej rejestracji sp. z.. każe się niepłacalny. Taka dkładna analiza wzrca nie jest zadaniem łatwym. Język zastswany we wzrcu jest bwiem świetnym przykładem sztuki legislacji w zakresie, częst krytykwanej, niezrzumiałści tekstu prawniczeg. Pmcna mże się tu 16

18 kazać mżliwść rejestracji spółki przez wynajęteg, prfesjnalneg pełnmcnika. Opcja taka pjawiła się w systemie już w trakcie jeg funkcjnwania, jak dpwiedź na zgłaszane trudnści w rejestracji spółki. Kapitał zakładwy spółki z.. wynsi minimum zł. W przypadku dknywania rejestracji drgą elektrniczną ustawdawca nałżył na przedsiębirców bwiązek wnszenia kapitału zakładweg w pstaci gtówki. Nie mżna więc wnieść kapitału zakładweg w pstaci aprtu czyli np. samchdów, lkali czy papierów wartściwych. Wln t zrbić dpier później, chcąc pdwyższyć kapitał zakładwy. C ciekawe, w przypadku rejestracji elektrnicznej istnieje mżliwść wpłacenia kapitału zakładweg dpier p dknaniu rejestracji spółki, nie później jednak niż p 7 dniach d rejestracji. Tymczasem, rejestrując spółkę z.. tradycyjnie, trzeba t zrbić jeszcze przed złżeniem wnisku załżenie firmy. W przypadku elektrnicznej rejestracji, niestety, nie znajduje zastswania tzw. zasada jedneg kienka. Knieczne jest zatem samdzielne dknanie przez zarejestrwaną spółkę (zarząd spółki) zgłszeń w urzędzie skarbwym, Zakładzie Ubezpieczeń Spłecznych i urzędzie statystycznym. Wart również zauważyć, że system elektrniczny niedsknały jest także d strny stricte technicznej. Nie jest n bwiem w pełni bsługiwany przez przeglądarki Micrsft Internet Explrer, jedne z najppularniejszych na plskim rynku. Idea umżliwienia elektrnicznej rejestracji spółek jest niewątpliwe słuszna. Wprwadzne rzwiązania, zawierające szereg niedsknałści, mgą spwdwać jednak nikłe wykrzystanie tej frmy rejestracji. Dtychczaswe statystyki dnszące się d wykrzystania systemu elektrniczneg sugerują, że jest t, niestety, wariant bardz prawdpdbny. Mateusz Grjec, CDR Kraków 17

19 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - WIADOMOŚCI RÓŻNE Szukanie klientów w Internecie mał ppularne wśród mikr firm W dniach stycznia 2012 r. firmy TaxCare i Idea Bank przeprwadziły badanie metdą wywiadu telefniczneg. Wzięł w nim udział 1000 drbnych przedsiębirców. W większści wypadków były t sby świadczące usługę dla masweg dbircy (55%). 38% stanwili dstawcy usług specjalistycznych, a tylk 7% firmy prdukcyjne. Zgdnie z wynikami teg badania zamieszczanie głszeń bądź reklam w Internecie zadeklarwał zaledwie 35% mikr firm. Wśród przedsiębirców, którzy pprzez Internet próbują zdbywać klientów czy kntrahentów Źródł: Tax Care najwięcej jest takich, którzy głaszają się w serwisach branżwych. Stanwią ni 18% wszystkich badanych i płwę tych, którzy głaszają się w sieci. C dziesiąta mała firma deklaruje, że reklamuje się na prtalach gólnych (np. Interia, Onet, WP). W tej grupie najprawdpdbniej znalazły się też pdmity zamieszczające głszenia w serwisach głszeniwych (np. Allegr, Otdm, Gratka, itp.). Tylk 2% drbnych przedsiębirców wykrzystuje serwisy spłecznściwe (np. Facebk, Nasza Klasa). Badanie wykazał też inną ciekawą prawidłwść - w zewnętrznych serwisach częściej głaszają się ci przedsiębircy, którzy mają jedncześnie własną strnę www. 18

20 Witryna internetwa jest dla nich pierwszym krkiem d prmwania swjej firmy w sieci, a więc wykrzystania serwisów www jak kanału sprzedaży. Wśród psiadających własną strnę dsetek tych, którzy jedncześnie głaszają się w Internecie wynsi 56%. Z klei wśród niepsiadających własnej strny zaledwie 20% stanwią przedsiębircy, którzy zamieszczają w sieci głszenia czy reklamy. Dwdzi t przydatnści i płacalnści wykrzystania Internetu d prmwania swjej działalnści. Wskazuje na t, ze przedsiębircy ci dstrzegli krzyści płynące z wykrzystania Internetu d prmwania własnej firmy. Pstanwili więc rbić t na większą skalę, łącząc psiadanie swjej strny www z innymi działaniami. Prwadzenie działalnści gspdarczej na wsi częst wiąże się z graniczeniami p strnie ppytu na dane dbra/usługi. Dalekie płżenie d miasta, lkalizacja działalnści w gminach typw wiejskich, sprawia, że niekiedy bardz trudn klienta. Tu z pmcą przychdzą nwe technlgie. Dziś Internet t cdziennść większści Plaków, a już na pewn tych znajdujących się w wieku prdukcyjnym i będących najliczniejszą grupą nabywców dóbr i usług. Mże wart spróbwać nich zawalczyć, zwłaszcza, że knkurencja na tym plu, jak na razie, jest stsunkw niewielka. Czas ucieka, a każda nisza rynkwa prędzej czy później zstanie zagspdarwana. Dbrze by był, żeby część teg trtu należała d przedsiębirców wiejskich Mateusz Grjec, CDR Kraków W III kwartale 2012 r. rganizuje seminarium na temat Rla Internetu w rzwju bszarów wiejskich. Szczegółwe infrmacje znajdą Państw w klejnym numerze biuletynu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 19

21 WPR A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nwa WPR a rzwój przedsiębirczści wiejskiej W prjekcie rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady w sprawie rzwju bszarów wiejskich przez EFRROW na lata przedsiębirczść wiejska z trudem przebija się przez liczne śrdki wsparcia dtyczące eklgii, klimatu, współpracy czy innwacji. Chć ddać należy, że w jeg preambule pdkreśla się znaczenie jej rzwju. Akapit (22) mówi: MŚP stanwią pdstawę unijnej gspdarki wiejskiej. Rzwój gspdarstw i działalnści pzarlniczej pwinien mieć na celu wspieranie zatrudnienia i twrzenie wyskiej jakści miejsc pracy na bszarach wiejskich, zachwanie istniejących już miejsc pracy, graniczenie seznwych wahań zatrudnienia, rzwój sektrów nierlniczych pza rlnictwem i sektrem rlnym raz sektrem przetwórstwa spżywczeg, sprzyjając jedncześnie integracji przedsiębirstw i pwstawaniu lkalnych pwiązań między sektrami. Należy wspierać prjekty łączące jedncześnie rlnictw, turystykę wiejską pprzez prmwanie zrównważnej i dpwiedzialnej turystyki na bszarach wiejskich raz dziedzictw przyrdnicze i kulturwe, a także prmwać inwestycje w energię dnawialną. Wyrażna myśl, intencja będzie realizwana za pmcą działania Rzwój gspdarstw rlnych i działalnści gspdarczej (artykuł 20). Działanie t przewiduje takie instrumenty jak: pmc na zakładanie działalnści gspdarczej (bejmuje młdych rlników) działalnść pzarlniczą na bszarach wiejskich, rzwój małych gspdarstw) inwestycje w działalnść pzarlniczą; 20

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.psuutmaszw.pl Tmaszów Lubelski: Dstawa paliwa płynneg - leju napędweg dla Plskieg Stwarzyszenia na

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa akcesriów d unieruchamiania pacjenta pdczas raditerapii prtnwej prwadznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stwarzyszenia Przepisy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Praw stwarzyszeniach (tekst jednlity Dz. U. z 2015 r. pz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Krajwym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zgm.eu Bielsk-Biała: Świadczenie usług pcztwych dtyczących listów, paczek i przesyłek kurierskich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY

EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY EUROPEJSKI KODEKS ETYKI UDZIELANIA FRANCZYZY WSTĘP Eurpejska Federacja Franczyzy, EFF, zstała utwrzna 23 września 1972 r. Jej człnkami są krajwe stwarzyszenia franczyzwe lub federacje franczyzwe z terenu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo