Przedsiębiorczość wiejska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedsiębiorczość wiejska"

Transkrypt

1 Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe publikacje Artykuly z ODR Centrum Dradztwa Rlniczeg w Brwinwie Oddział w Krakwie Ul. Meiselsa 1, Kraków Ft: Alfred Brchard

2 Kraków, r. Szanwni Państw, W wyniku działań w zakresie rzwju przedsiębirczści na bszarach wiejskich realizwanych przez Centrum Dradztwa Rlniczeg w Krakwie pzwalamy sbie przedstawić Państwu pierwszy numer kwartalnika e-biuletynu Przedsiębirczść wiejska. Infrmacje w nim zawarte mają pkazywać mżliwści twrzenia nwych miejsc pracy raz rzwju małej przedsiębirczści w parciu lkalne zasby ludzkie i naturalne. Celem wydawnictwa jest wskazanie gólnych załżeń i mżliwści twrzenia small-businessu na bszarach wiejskich raz wymiana dświadczeń pmiędzy reginami w tym zakresie. Pprzez przygtwanie publikacji pragniemy zachęcić mieszkańców bszarów wiejskich d pdjęcia decyzji związanej z uruchmieniem własnej działalnści gspdarczej, wskazać nie tylk terię z teg zakresu, ale również przykłady sukcesów w tym aspekcie. Mamy nadzieje, iż zaspki n Państwa ciekawść raz pszerzy wiedzę z zakresu przedsiębirczści. Jarsław Bmba Dyrektr Centrum Dradztwa Rlniczeg w Brwinwie Oddział w Krakwie 1

3 Spis treści: Artykuły z ODR Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Praw i pdatki Przedsiębirczść wiadmści różne WPR a przedsiębirczść Zdarzył się w CDR Planwane wydarzenia w CDR Ciekawe publikacje Czy jesteś przedsiębirczy? <Ryszard Grabczyński> Aspiracje i uwarunkwania młdzieży wiejskiej w Plsce <Łukasz Jawny> Rejestracja indywidualnej działalnści gspdarczej w sieci <Mateusz Grjec> Najważniejsze ułatwienia dla przedsiębirców wprwadzne ustawą deregulacyjną <Mateusz Grjec> Rejestracja spółki z graniczną dpwiedzialnścią przez Internet <Mateusz Grjec> Szukanie klientów w Internecie mał ppularne wśród mikrfirm <Mateusz Grjec> Nwa WPR a rzwój przedsiębirczści wiejskiej <Jadwiga Nwakwska> Kreatywnść w różnicwaniu działalnści gspdarczej <Mateusz Grjec> Twrzenie biznesplanu własnej działalnści szklenie <Łukasz Jawny> Bariery instytucjnalne rzwju przedsiębirczści na bszarach wiejskich streszczenie raprtu <Mateusz Grjec> s. 3 s. 9 s.11 s.14 s.16 s.18 s.20 s.22 s.26 s.28 2

4 ARTYKUŁY Z ODR Czy jesteś przedsiębirczy? Przedsiębirczść ma swój pczątek w każdym z nas - t ty masz pmysł. Tyleż trywialne, c prawdziwe stwierdzenie. Oby jak najwięcej ludzi przeżył takie pdnszące na duchu dświadczenie. Jednym z celów życia jest takie nim pkierwanie, aby mżna był uzyskać zadwlenie z wykrzystania psiadanych zasbów. Zazwyczaj mamy d dyspzycji trzy źródła zasbów: zdlnść myślenia siłę mięśni pieniądze. Większść z nas psiada większe zasby w pstaci zdlnści myślenia i siły mięśni, aniżeli kapitału. Niektórym ludzim łatwiej niż innym przychdzi zarządzanie psiadanymi zasbami. Czerpią ni wiele zadwlenia z wykrzystania swjej zdlnści myślenia, umiejętnści pracy i pieniędzy. Czy ty musisz być d nich grszy? Wcale nie. Na gół tak bywa, że nasza działalnść mtywwana jest wewnętrznymi ptrzebami, preferencjami i pragnieniami. Styl życia, który chcemy prwadzić, nasze umiejętnści, wykształcenie, dświadczenie i zasby finanswe pwdują, że wyznaczamy sbie cele, które zaspkją nasze wewnętrzne dążenia. Dbry przedsiębirca psiada takie cechy, jak: umiejętnść rzwiązywania prblemów - szuka kazji d pełneg wykrzystania swich mżliwści twórczych, 3

5 mała ptrzeba uznania - wie, że ma zazwyczaj rację, dlateg nie jest zaintereswany pinią innych, a tym bardziej nie zabiega ich względy, duża energia - tryska życiwą energią, cieszy się dbrym zdrwiem w tym sensie, że na chrbę nie ma czasu, pewnść siebie - zna swją wartść i wierzy we własne pmysły, zrganizwanie - rganizuje czas pracy według własnych lgicznych przemyśleń, przenikliwść - psiada wybraźnię, stara się widzieć przyszłść, elastycznść - twarty na zmiany, wytrwałść - kłpty g dpingują, a nie załamują, ptymizm - wierzy, że wszystk dbrze się ułży, niezależnść - jest panem swjeg lsu, równwaga emcjnalna - nie ppada w skrajnści czy nagłe zmiany nastrjów, pdejmwanie ryzyka - częst i chętnie wystawia na próbę swje umiejętnści. Przed rzpczęciem działalnści na własny rachunek należy prównać różnice w krzyściach jakie przynsi praca dla sameg siebie z pracą dla innych. Krzyści - praca dla siebie: jeśli pracuję dla siebie - jestem szefem, cieszę się niezależnścią, cały zysk p djęciu wydatków należy d mnie, mje własne decyzje mają wpływ na mje życie, swje pmysły mgę testwać w realnych sytuacjach życiwych, sam planuję rzkład pracy, ja ustalam ceny, zwłaszcza jeżeli w grę wchdzą usługi, decyduję jaki prdukt lub usługa ma być w szczególnści prmwana, kntrluje t c rbię, a c za tym idzie sam dbam własną reputację. Przed przystąpieniem d załżenia własnej firmy, niezależnie d branży, należy dpwiedzieć sbie na pdstawwe pytanie: czy jestem właściwą sbą d prwadzenia działalnści na własny rachunek. Należy przy tym pamiętać, że wytrwałść zawsze się płaca, zaś pdjęty ddatkwy wysiłek mże stanwić pwdzeniu pstępwania. Żeby być dbrym przedsiębircą, należy psiadać minimum niezbędnych umiejętnści, takich jak: 4

6 umiejętnść rzwiązywania prblemów - zdlnść definiwania trudnści lub prblemu, analizwania jeg składwych części, umiejętnść kncentrwania ptrzebnych zasbów, ceny ptencjalnych rzwiązań i wybru planu działania, umiejętnść pstępwania z ludźmi, nawet bardziej niż ktklwiek inny, umiejętnść pdejmwania szybkich decyzji, umiejętnść reklamwania i sprzedaży twaru niezależnie czy twar jest twrem fizycznym czy usługą, determinacja w chwilach niepwdzeń. Ażeby cenić drzemiące w nas ptencjalne mżliwści, musimy dwiedzieć się, które z niżej wymieninych cech psiadamy: wiara w siebie czy wierzę, że ptrafię cś zrbić lepiej d innych? czy jestem aż tak pewien, że mgę swje dtychczaswe, nieraz wygdne życie, zaryzykwać dla uzyskania nweg celu? wytrwałść i determinacja zaradnść czy jestem sbą na tyle stanwczą, że wytrwam przy danym pmyśle d mmentu jeg zrealizwania? czy kntynuuję nawet wtedy, gdy inni rezygnują? jeśli ktś mówi, że daneg zamysłu nie da się zrbić, czy jestem gtów dknać teg tylk p t, aby udwdnić, że nie ma racji? czy ptrafię rzwiązywać pjawiające się prblemy? czy lubię nwe, ambitne wyzwania? umiejętnść pnszenia skalkulwaneg ryzyka inicjatywa czy rzglądam się za ryzykiem, które mże być zmniejszne d rzsądneg pzimu? czy mi się wydaje, że dzięki swjej wiedzy i pewnści siebie mgę zapanwać nad ryzykiem? czy dstrzegam rzeczy, które pwinny być zrbine i rbię je? czy zdarza mi się zaprpnwać, aby cś zstał zrbine? 5

7 elastycznść czy niecierpliwie czekam, aż cś zacznie się dziać? czy przemawiają d mnie nwe spsby rbienia pewnych rzeczy? czy pdbają mi się nwe sugestie na temat metdy wyknania danej pracy? zdlnść wizualizacji ptymizm kreatywnść niezależnść czy dstrzegam całść sytuacji? czy jestem przeknany, że wreszcie wszystk ułży się p mjej myśli? czy lubię działać w spsób nieknwencjnalny? czy dstrzegam wady rutynweg działania? czy dczuwam ptrzebę bycia uznanym za swje dknania, czy wlę rbić cś sam? czy t, że zadanie jest ambitne jest dla mnie wystarczającą mtywacją? zrganizwanie czy ptrafię grmadzić na bieżąc infrmacje? czy prwadzę dbre ntatki? status lub ptrzeba uznania czy ptrafię przejść d prządku dzienneg nad faktem, że t ktś inny cieszy się uznaniem? czy nadal psiadam mtywację jeśli praca kazuje się ciężka? zrównważenie emcjnalne czy częst wybucham, czy raczej należę d ludzi zrównważnych? czy kntynuuję pracę, kiedy pesymiści chcą się wycfać? wyznaczanie celu czy wyznaczam sbie cele i ptem ciężk pracuję, żeby je siągnąć? czy ustanawiam stateczne terminy ich siągnięcia? Przed rzpczęciem własnej działalnści należy wyznaczyć sbie cele, czyli cś czemu pświęcamy naszą energię i drgcenny czas. Dążenie d celu tak naprawdę kieruje naszym życiem i jest mtrem działania. O ile łatw jest kreślić cele gólne, tyle trudniej pradzić sbie ze zdefiniwaniem celów bardziej sbistych. Prawdę mówiąc wielu z nas właściwie nie wie, czeg chce, bądź jeżeli już wie czeg chce, t nie wie jak t siągnąć. 6

8 Dążenie d celu mżna prównać d psługiwania się mapą drgwą. Chcąc dstać się d jakiejś miejscwści pracwuję z łówkiem w ręku najlepszą i najkrótszą trasę. Skr cele są tak isttne w naszym życiu t dlaczeg nie wszyscy je sbie stawiają? Przyczyny teg są złżne. P pierwsze ustalanie celów nie jest łatwą umiejętnścią. Niektórzy z nas nie są w stanie jasn sprecyzwać teg c chcą siągnąć, mając przy tym nadzieję, że sprawy same się ułżą. Inna przyczyna niechęci d stawiania celów t bawa przed prażką alb niska samcena. Zdarza się bwiem częst, że ludzie uważają, iż nie są gdni pewnych rzeczy, więc nie czynią nic ku temu, by je siągnąć. Istnieje również grupa ludzi, którzy w góle nie zastanawiają się nad celami, zaś ich działanie piera się na ustalnej d lat knwencji pstępwania. Dążąc d celu należy: plegać na swich umiejętnściach, samemu frmułwać pinie, mieć zaufanie d sameg siebie, wystrzegać się rbienia czegś, c będzie krzystne dla kgś, a dla ciebie wcale nie znacza plepszenia sytuacji. Istnieją pewne zasady ustalania własnych celów. Przede wszystkim należy: zapisać swje cele - sprządzić listę teg wszystkieg, c chciałbyś siągnąć, przyprządkwać cele d trzech następujących grup, cele najbliższe - należy zrealizwać w przeciągu rku, cele krótkterminwe - należy zrealizwać w przeciągu 5 lat, cele długterminwe - należy siągnąć za kilkanaście lat. P sprządzeniu listy celów, które pwinny być jak najbardziej realistyczne i mżliwe d zrealizwania, należy zastanwić się nad tym, jak dprwadzić d ich urzeczywistnienia. Dlateg trzeba dpwiedni zrganizwać sbie czas pamiętając przy tym, że dba ma 24 gdziny, zaś rk 365 dni. Istnieją trzy spsby prawidłweg rzprządzania czasem. nie dkładaj niczeg, c wymaga natychmiastwej realizacji na późniejszy termin, blicz czas niezbędny d wyknania kreślnej czynnści, zaplanuj w taki spsób czas, aby niezbędne zadania wyknać we właściwym terminie - bądź przy tym realistą - nie pświęcaj zbyt duż czasu na rzeczy nieisttne. 7

9 Przystępując d wprwadzenia w rzeczywistść własneg pmysłu na działalnść będziesz musiał rzwiązać szereg prblemów. Należy pamiętać, że ptencjalne twje cele będą miały wpływ nie tylk na twje życie, ale także życie innych sób. Twje zamierzenia mgą być sprzeczne z zamierzeniami innych ludzi, dlateg upewnij się czy inni rzumieją i akceptują twje cele. Musisz pamiętać również tym, że za kilkanaście lat twje pinie mgą ulec zmianie. Dlateg licz się z tym, że c jakiś czas musisz pnwnie zweryfikwać brane przez ciebie cele. Mżesz djść d wnisku, że nadeszła ptrzeba wprwadzenia zmian innwacyjnych, gdyż twje prirytety uległy zmianie. Nie bawiaj się pdejmwania decyzji, nie uważaj się za pknaneg pamiętając, że czasami nawet najlepsze decyzje mgą być fatalne w skutkach. I dwrtnie, z pzru wydawałby się niedbra decyzja mże kazać się zbawienna w skutkach. Najlepszym bwiem przedsiębircą jest ten, który cały czas idzie d przdu ptrafiąc przy tym uczyć się na cudzych i własnych (by ich był jak najmniej) błędach. Ryszard Grabczyński KPODR Minikw, Oddział w Zarzeczewie 8

10 SOCJOLOGIA I PSYCHOLOGIA W PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Aspiracje i uwarunkwania młdzieży wiejskiej w Plsce W scjlgii zwykł się definiwać aspiracje jak dminujące ptrzeby, dążenia, wartści i zaintereswania jednstki czy grupy bjęte silnie umtywwanym zamiarem realizacji, mające jednak wyraźne dniesienie w biektywnej rzeczywistści. Szczególnie isttne wydają się aspiracje edukacyjne młdzieży wiejskiej. Jest tak dlateg, iż decydują ne ich lsach życiwych, przyszłej pzycji zawdwej. Pkazują wartść wykształcenia w młdym pkleniu, które pprzez swje aspiracje, a następnie plany i ich realizację są w stanie ukazać nam ważne prcesy i mechanizmy w brębie spłecznej struktury. Rzecz jednak w tym, iż w Plsce aspiracje edukacyjne uwarunkwane były spłecznie i śrdwiskw. O karierach edukacyjnych młdych ludzi decydwał pniekąd za nich śrdwisk zamieszkania i ich spłeczne pchdzenie. Zasadnicze prcesy różnicwania pzimu aspiracji edukacyjnych przechdziły na linii wieś miast, w brębie statusu spłeczn-eknmiczneg (wyski niski) raz pzimu kapitału kulturweg rdziny. Wszystkie te elementy kumulwały się na bszarach wiejskich, które tym samym stawały się śrdwiskiem na wskrś specyficznym, jak i wdzięcznym biektem badań scjpedaggicznych. Isttnym czynnikiem kształtwania się aspiracji edukacyjnych młdzieży wiejskiej jest reginalna dstępnść instytucji edukacyjnych. Okazuje się bwiem, iż sieć szkół raz wyższych uczelni, które są w wyraźny spsób zróżnicwane reginalnie, kreśla wybry edukacyjne młdzieży, a tym samym ich aspiracje. Większe zróżnicwanie sieci szkół raz wyższych uczelni (a tym samym większe różnice w pzimie nauczania) w większym stpniu różnicuje aspiracje edukacyjne. I dwrtnie, im mniejsze zróżnicwanie szklnictwa (i jeg pzimu), tym mniejsze zróżnicwanie aspiracji edukacyjnych. 9

11 Tereny wiejskie częst traktwane są jednrdnie jak nie-miast. Pmijana jest wewnętrzna różnrdnść tych bszarów, nie są brane pd uwagę ani różnice pmiędzy pszczególnymi typami miejscwści, ani pmiędzy różnymi statusami spłecznymi mieszkańców wsi. Młdzież wiejska częściej niż pzstali za warunek udaneg życia uważa pieniądze i pracę, mniej ceni psiadanie przyjaciół, wlnść raz pgdę ducha. Skr praca jest jednym z wyżej ceninych warunków udaneg życia, wart zapytać, jaka według młdych pwinna na być. Okazuje się, że niezależnie d pchdzenia, dbra praca t taka, która daje dpwiednie zarbki, stabilnść zatrudnienia i nie jest zbyt stresująca. Tym, c wyraźnie różni młdzież wiejską d wielkmiejskiej, jest znaczenie rzwju sbisteg w pracy raz pracy zgdnej z umiejętnściami. Kategria rzwój sbisty wydaje się być mniej znana mieszkańcm wsi, a tym samym mniej dceniana. Ugólniając, mżna pwiedzieć, że młdzież wiejską i miejską mniej różnią pstawy i działania, a duż bardziej mżliwści twrzne przez taczającą młdych infrastrukturę. Obydwie grupy są równie szczęśliwe, pdbnie cenią zdrwie, udane małżeństw i wykształcenie, są równie skłnne d aktywnści spłecznej. Różnią się ich czekiwania c d pracy i swjej sytuacji materialnej, chć w tym przypadku pdział na wieś i miast kazuję się być zbyt zgrubny młdym z małych i średnich miast bliżej pd tym względem d rówieśników ze wsi niż 200-tysięcznych aglmeracji. Zasadnicze różnice dtyczą dstępu d rzmaitych miejsc: szklnych gabinetów prfilaktyki zdrwtnej, kin i teatrów raz rganizacji młdzieżwych. Wart przedstawić spstrzeżenia w frmie listy deficytów, które dtyczą młdych z bszarów wiejskich. Deficyty te nie pisują całści ich życia skupiamy się na nich ze względu na ich praktyczny charakter: równeg dstępu d fert instytucji prmujących dbrze zrganizwane grupy, dstępu d kultury, działań na peryferiach ( większść skupina jest w większych miejscwściach ), dstępu d edukacji starszej młdzieży, pracy na bszarach wiejskich dla wykształcnych, lepszych studiów, przewdników liderów, partnerów realizacji prjektów na bszarach wiejskich raz wspólników tych działań. Łukasz Jawny, CDR Kraków 10

12 PRAWO I PODATKI Rejestracja indywidualnej działalnści gspdarczej w sieci Dnia 1 stycznia 2012 gminne Ewidencje Działalnści Gspdarczej przestały istnieć. Stanwił t zakńczenie prcesu realizwaneg d 1 lipca 2011, plegająceg na przenszeniu przedsiębirców wpisanych d Ewidencji Działalnści Gspdarczej prwadznych przez gminy d systemu Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej. CEIDG zastąpiła działające dtychczas, gminne ewidencje działalnści gspdarczej. Obecnie rganem ewidencyjnym dla jednsbweg przedsiębircy nie jest już gmina właściwa ze względu na miejsce jeg zamieszkania, a minister gspdarki. Od 1 lipca d 31 grudnia 2011 r. mieliśmy d czynienia z kresem przejściwym i jednczesnym działaniem dtychczaswych gminnych ewidencji raz Centralnej Ewidencji. W nwym systemie rejestracja firmy mże się dbyć przez Internet, mżna jej także dknać w dwlnym Urzędzie Gminy lub Miasta. Nie musimy teg rbić tak jak dawniej w miejscu zamieszkania. Mżna więc załżyć działalnść gspdarczą nawet na drugim kńcu Plski. Osba chcąca rzpcząć działalnść gspdarczą składa becnie wnisek wpis d CEIDG, wypełniając elektrniczny frmularz dstępny na dmenach lub BIP Ministerstwa Gspdarki. Wnisek jest zwlniny d płat. Frmularz musi zstać pdpisany. 11

13 W tym względzie istnieją trzy rzwiązania: patrzenie elektrnicznym pdpisem (który jest stsunkw drgi) skrzystanie z instytucji bezpłatneg zaufaneg prfilu. złżenie pdpisu w Urzędzie Gminy lub Miasta w parciu kd weryfikacyjny. Z pwdu ksztów i stsunkw niewielkieg rzpwszechnienia elektrniczneg pdpisu, rzwiązanie t jest rzadk stswane. Zdecydwanie częściej wybierany jest zaufany prfil. Prfil ten stanwi dpwiednik pdpisu elektrniczneg, jest n weryfikwany za pmcą certyfikatu kwalifikwaneg. Aby g uzyskać, należy sbiście udać się d urzędu gminy celem weryfikacji tżsamści. Wizytę należy pprzedzić zalgwaniem na internetwej platfrmie epuap (www.epuap.gv.pl) i wypełnieniem wnisku załżenie prfilu. Ostatnia z pcji elektrnicznej rejestracji przedsiębirstwa plega na tym, że wnisek przez Internet wypełniany jest annimw. P wypełnieniu wnisku i wysłaniu g CEIDG trzymuje się kd weryfikacyjny. Z kdem tym należy się udać d najbliższeg Urzędu Gminy lub Miasta i tam p jeg pdaniu mżna ptwierdzić złżenie wnisku własnym pdpisem. Pza mżliwścią złżenia wnisku n-line, mżna również wydrukwać wypełniny n-line wnisek i złżyć g sbiście w gminie. Dpuszczalne jest również pbranie i wypełnienie wnisku w tradycyjnej papierwej frmie i - analgicznie - złżenie g w gminie. Wysłanie wypełnineg wnisku d gminy drgą pcztwą - listem plecnym - również jest jedną z mżliwści, jednakże w tej sytuacji pdpis wniskdawcy musi być ptwierdzny ntarialnie. We wyżej wskazanych przypadkach t gmina dknuje wprwadzenia danych d systemu elektrniczneg. Wraz z wniskiem należy złżyć świadczenie, pd rygrem dpwiedzialnści karnej za złżenie fałszyweg świadczenia, iż w stsunku d wniskdawcy nie zstały rzeczne zakazy prwadzenia działalnści. Wpis d CEIDG pwinn się uzyskać z chwilą prawidłweg wprwadzenia danych d systemu, jednakże nie później niż następneg dnia rbczeg p dniu wpływu wnisku. Zmiany danych mżna wnsić w terminie 7 dni licznych d dnia złżenia wnisku. W zależnści d frmy, w jakiej złżymy wnisek, będzie zależała drga jeg uzupełnienia, ewentualnie pprawiania. W przypadku wnisku składaneg n-line, system niezwłcznie 12

14 pinfrmuje błędach. W razie złżenia wnisku w urzędzie gminy, rgan wezwie d jeg uzupełnienia lub krekty w terminie 7 dni rbczych. Rzpcząć działalnść mżna z chwilą wpisu, a więc zasadnicz w dniu złżenia wnisku, jednakże dpuszczalne jest kreślenie innej daty rzpczęcia działalnści. Wart na kniec zauważyć, że wraz z zakńczeniem prcesu wdrażania Centralnej Ewidencji i Infrmacji Działalnści Gspdarczej zaczął funkcjnwać rejestr pełnmcnictw działający w ramach CEIDG. Ustanwienie przez przedsiębircę pełnmcnika i rejestracja jeg danych w tym systemie pzwala pełnmcnikwi reprezentwać sweg mcdawcę w pstępwaniach administracyjnych przed rganami administracji publicznej, bez kniecznści psługiwania się czy dłączania d akt sprawy drębnych dkumentów. Szerzej na ten temat w klejnym numerze biuletynu. Mateusz Grjec, CDR Kraków 13

15 Najważniejsze ułatwienia dla przedsiębirców wprwadzne ustawą deregulacyjną Z pczątkiem rku weszły w życie ułatwienia dla przedsiębirców zawarte w tzw. II ustawie deregulacyjnej. Na szczególną uwagę zasługuje zwiększenie dstępnści gólnych interpretacji pdatkwych. Zgdnie z nwymi regulacjami, w razie istnienia niejednliteg stswania przepisów przez rgany pdatkwe raz rgany kntrli skarbwej, minister finansów wydaje gólną interpretację pdatkwą. O taką interpretację mże wystąpić każdy zaintereswany pdatnik. Dtychczas interpretacja gólna ministra finansów była udzielana jedynie z urzędu, a więc t urzędnicy ministerstwa decydwali, w jakim przypadku zstanie na przygtwana. Pwdwał t, że taka interpretacja była wydawana rzadk, chciaż kntrwersyjnych kwestii pdatkwych w Plsce nie brakuje. Pdatnicy częst znajdują się w trudnej sytuacji, b np. sądy administracyjne twierdzą jedn, a rgany pdatkwe upierają się przy drugim. Uzyskanie gólnej interpretacji pdatkwej nie jest jednak tak całkiem łatwe, bwiem trzeba wcześniej wykazać niejednlitść stswania prawa pdatkweg w takich samych stanach faktycznych i prawnych (wynikających z regulacji prawnych). Zmiany w przepisach dtyczących gólnych interpretacji pdatkwych, mim wszystk, pwinny zwiększyć stabilnść prawną firm raz zapewnić bardziej jednlite warunki funkcjnwania knkurencyjnych wbec siebie przedsiębirstw zlkalizwanych w różnych częściach kraju. Isttną zmianą wprwadzną d nweg rku jest skrócenie z 10 d 5 lat kresu przedawnienia należnści z tytułu składek d ZUS i KRUS. Ustawa w przedmitwym zakresie wprwadza przepis przejściwy, zgdnie z którym d przedawnienia należnści z tytułu składek, któreg bieg rzpczął się przed 1 stycznia 2012 r., zastswanie mają nwe przepisy, przy czym bieg przedawnienia rzpczyna się d 1 stycznia 2012 r. Jeśli natmiast przedawnienie rzpczęte przed 1 stycznia 2012 r. nastąpiłby zgdnie z przepisami dtychczaswymi wcześniej, nastąpi n z upływem teg wcześniejszeg terminu. Pnadt, dzięki zmianie w zakresie przedawnienia należnści z tytułu składek przedsiębircy i inni płatnicy będą mgli krócej 5 lat - przechwywać dkumenty rzliczeniwe, c pzwli na 14

16 zmniejszenie ksztów administracyjnych. Od 1 stycznia 2012 r. bwiązkwy termin przechwywania kpii deklaracji rzliczeniwych i imiennych raprtów miesięcznych raz dkumentów krygujących te dkumenty wynsi bwiem również 5 lat, licząc d dnia przekazania dkumentów d właściweg ddziału ZUS. Oprócz pwyższych, ustawa deregulacyjna wprwadza szereg innych, mniej znaczących, ułatwień dla przedsiębirców. Mżna się z nimi zapznać, przeglądając ustawę z dnia 16 września 2011 r. redukcji niektórych bwiązków bywateli i przedsiębirców (Dz. U nr 232 pz. 1378). W tym mmencie w Ministerstwie Gspdarki trwają pracę nad trzecią już ustawą deregulacyjną. W związku z szerkim zakresem zmian, prace nad nią mgą ptrwać nawet dwa lata. Wprwadzane zmiany dla przedsiębirców nie są więc być mże szybkie i rewlucyjne, jednakże niewątpliwe zmierzają w dbrym kierunku. Mateusz Grjec, CDR Kraków 15

17 Rejestracja spółki z graniczną dpwiedzialnścią przez Internet W dniu 1 stycznia 2012 rku weszła w życie nwelizacja Kdeksu Spółek Handlwych umżliwiająca szybszą rejestrację spółki z.. drgą elektrniczną. Teraz każdy przedsiębirca, bk standardwej rejestracji sp. z.., ma mżliwść dknania rejestracji w Internecie, przy wykrzystaniu wzrca umwy spółki z.. Spółkę z graniczną dpwiedzialnścią mżemy zarejestrwać w uprszcznej frmie (S24) rejestrując się na strnie https://ems.ms.gv.pl. Osby zakładające spółkę z.. mgą wypełnić zamieszczny pd wskazanym adresem wnisek. W dróżnieniu d tradycyjnej frmy, prces rejestracji spółki z.. drgą elektrniczną nie musi być ptwierdzny ntarialnie. Wystarczy jedynie wypełnić wzrzec umwy sp. z.. i zatwierdzić g pdpisem elektrnicznym. W razie zakładania spółki przez kilku wspólników d pdpisania umwy wystarczy załżenie elektrniczneg knta przez jedneg ze wspólników spółki. Pzstali wspólnicy mgą, ale nie muszą być użytkwnikami knta. Pdpisy wspólników będą uznane także w sytuacji, gdy wskaże je tylk użytkwnik knta. Tżsamść wspólników mże być ptwierdzna przez sbę, która załżyła i prwadzi knt. Te dwa aspekty budzą wśród prawników niepkój c d bezpieczeństwa takieg rzwiązania. Obawy te dtyczą mżliwści pwłania kreślneg wspólnika d spółki bez jeg wiedzy bądź zgdy. P złżeniu pierwszeg pdpisu, niestety, nie ma już mżliwści dknania zmian w umwie za pśrednictwem Internetu. Trzeba ich dknać w becnści ntariusza, c, rzecz jasna, pciąga za sbą kreślne kszty. Mając t na względzie, wart narzucny wzrzec umwy bardz dkładnie przeanalizwać i wypełnić jak najbardziej pprawnie. Pzwli t graniczyć kniecznść dknywania zmian w przyszłści. W przypadku niedkładneg wypełnienia wzrca, ilść zmian mże się kazać tak duża, że prces elektrnicznej rejestracji sp. z.. każe się niepłacalny. Taka dkładna analiza wzrca nie jest zadaniem łatwym. Język zastswany we wzrcu jest bwiem świetnym przykładem sztuki legislacji w zakresie, częst krytykwanej, niezrzumiałści tekstu prawniczeg. Pmcna mże się tu 16

18 kazać mżliwść rejestracji spółki przez wynajęteg, prfesjnalneg pełnmcnika. Opcja taka pjawiła się w systemie już w trakcie jeg funkcjnwania, jak dpwiedź na zgłaszane trudnści w rejestracji spółki. Kapitał zakładwy spółki z.. wynsi minimum zł. W przypadku dknywania rejestracji drgą elektrniczną ustawdawca nałżył na przedsiębirców bwiązek wnszenia kapitału zakładweg w pstaci gtówki. Nie mżna więc wnieść kapitału zakładweg w pstaci aprtu czyli np. samchdów, lkali czy papierów wartściwych. Wln t zrbić dpier później, chcąc pdwyższyć kapitał zakładwy. C ciekawe, w przypadku rejestracji elektrnicznej istnieje mżliwść wpłacenia kapitału zakładweg dpier p dknaniu rejestracji spółki, nie później jednak niż p 7 dniach d rejestracji. Tymczasem, rejestrując spółkę z.. tradycyjnie, trzeba t zrbić jeszcze przed złżeniem wnisku załżenie firmy. W przypadku elektrnicznej rejestracji, niestety, nie znajduje zastswania tzw. zasada jedneg kienka. Knieczne jest zatem samdzielne dknanie przez zarejestrwaną spółkę (zarząd spółki) zgłszeń w urzędzie skarbwym, Zakładzie Ubezpieczeń Spłecznych i urzędzie statystycznym. Wart również zauważyć, że system elektrniczny niedsknały jest także d strny stricte technicznej. Nie jest n bwiem w pełni bsługiwany przez przeglądarki Micrsft Internet Explrer, jedne z najppularniejszych na plskim rynku. Idea umżliwienia elektrnicznej rejestracji spółek jest niewątpliwe słuszna. Wprwadzne rzwiązania, zawierające szereg niedsknałści, mgą spwdwać jednak nikłe wykrzystanie tej frmy rejestracji. Dtychczaswe statystyki dnszące się d wykrzystania systemu elektrniczneg sugerują, że jest t, niestety, wariant bardz prawdpdbny. Mateusz Grjec, CDR Kraków 17

19 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - WIADOMOŚCI RÓŻNE Szukanie klientów w Internecie mał ppularne wśród mikr firm W dniach stycznia 2012 r. firmy TaxCare i Idea Bank przeprwadziły badanie metdą wywiadu telefniczneg. Wzięł w nim udział 1000 drbnych przedsiębirców. W większści wypadków były t sby świadczące usługę dla masweg dbircy (55%). 38% stanwili dstawcy usług specjalistycznych, a tylk 7% firmy prdukcyjne. Zgdnie z wynikami teg badania zamieszczanie głszeń bądź reklam w Internecie zadeklarwał zaledwie 35% mikr firm. Wśród przedsiębirców, którzy pprzez Internet próbują zdbywać klientów czy kntrahentów Źródł: Tax Care najwięcej jest takich, którzy głaszają się w serwisach branżwych. Stanwią ni 18% wszystkich badanych i płwę tych, którzy głaszają się w sieci. C dziesiąta mała firma deklaruje, że reklamuje się na prtalach gólnych (np. Interia, Onet, WP). W tej grupie najprawdpdbniej znalazły się też pdmity zamieszczające głszenia w serwisach głszeniwych (np. Allegr, Otdm, Gratka, itp.). Tylk 2% drbnych przedsiębirców wykrzystuje serwisy spłecznściwe (np. Facebk, Nasza Klasa). Badanie wykazał też inną ciekawą prawidłwść - w zewnętrznych serwisach częściej głaszają się ci przedsiębircy, którzy mają jedncześnie własną strnę www. 18

20 Witryna internetwa jest dla nich pierwszym krkiem d prmwania swjej firmy w sieci, a więc wykrzystania serwisów www jak kanału sprzedaży. Wśród psiadających własną strnę dsetek tych, którzy jedncześnie głaszają się w Internecie wynsi 56%. Z klei wśród niepsiadających własnej strny zaledwie 20% stanwią przedsiębircy, którzy zamieszczają w sieci głszenia czy reklamy. Dwdzi t przydatnści i płacalnści wykrzystania Internetu d prmwania swjej działalnści. Wskazuje na t, ze przedsiębircy ci dstrzegli krzyści płynące z wykrzystania Internetu d prmwania własnej firmy. Pstanwili więc rbić t na większą skalę, łącząc psiadanie swjej strny www z innymi działaniami. Prwadzenie działalnści gspdarczej na wsi częst wiąże się z graniczeniami p strnie ppytu na dane dbra/usługi. Dalekie płżenie d miasta, lkalizacja działalnści w gminach typw wiejskich, sprawia, że niekiedy bardz trudn klienta. Tu z pmcą przychdzą nwe technlgie. Dziś Internet t cdziennść większści Plaków, a już na pewn tych znajdujących się w wieku prdukcyjnym i będących najliczniejszą grupą nabywców dóbr i usług. Mże wart spróbwać nich zawalczyć, zwłaszcza, że knkurencja na tym plu, jak na razie, jest stsunkw niewielka. Czas ucieka, a każda nisza rynkwa prędzej czy później zstanie zagspdarwana. Dbrze by był, żeby część teg trtu należała d przedsiębirców wiejskich Mateusz Grjec, CDR Kraków W III kwartale 2012 r. rganizuje seminarium na temat Rla Internetu w rzwju bszarów wiejskich. Szczegółwe infrmacje znajdą Państw w klejnym numerze biuletynu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 19

21 WPR A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nwa WPR a rzwój przedsiębirczści wiejskiej W prjekcie rzprządzenia Parlamentu Eurpejskieg i Rady w sprawie rzwju bszarów wiejskich przez EFRROW na lata przedsiębirczść wiejska z trudem przebija się przez liczne śrdki wsparcia dtyczące eklgii, klimatu, współpracy czy innwacji. Chć ddać należy, że w jeg preambule pdkreśla się znaczenie jej rzwju. Akapit (22) mówi: MŚP stanwią pdstawę unijnej gspdarki wiejskiej. Rzwój gspdarstw i działalnści pzarlniczej pwinien mieć na celu wspieranie zatrudnienia i twrzenie wyskiej jakści miejsc pracy na bszarach wiejskich, zachwanie istniejących już miejsc pracy, graniczenie seznwych wahań zatrudnienia, rzwój sektrów nierlniczych pza rlnictwem i sektrem rlnym raz sektrem przetwórstwa spżywczeg, sprzyjając jedncześnie integracji przedsiębirstw i pwstawaniu lkalnych pwiązań między sektrami. Należy wspierać prjekty łączące jedncześnie rlnictw, turystykę wiejską pprzez prmwanie zrównważnej i dpwiedzialnej turystyki na bszarach wiejskich raz dziedzictw przyrdnicze i kulturwe, a także prmwać inwestycje w energię dnawialną. Wyrażna myśl, intencja będzie realizwana za pmcą działania Rzwój gspdarstw rlnych i działalnści gspdarczej (artykuł 20). Działanie t przewiduje takie instrumenty jak: pmc na zakładanie działalnści gspdarczej (bejmuje młdych rlników) działalnść pzarlniczą na bszarach wiejskich, rzwój małych gspdarstw) inwestycje w działalnść pzarlniczą; 20

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011

NEWSLETTER DORADCÓW EFA kwiecień 2011 Drdzy Dradcy EFA! W pierwszym numerze newslettera teg rku najważniejszą infrmacją jest zapwiadany na 4 kwartał teg rku start nweg pzimu certyfikacji w ramach Eurpean Financial Planner (EFP). Jak wiemy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo