PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra tel , faks: NIP: REGON: OR.II / 07 id Zielona Góra, 27 grudnia 2007 r. Pan Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych zadane na sesji Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2007 r.: I. Pytania radnego Jacka Budziskiego: 1. Panie Prezydencie! Mija rok Paskich rzdów i nadal nie ruszylimy z miejsca budow basenu, mimo e jest Pan jedynym prezydentem majcym zapewnione znaczne rodki na jego budow, pełn polityczn zgod Rady Miasta i lokalizacj. Na uwagi i konferencje radnych w sprawie wtpliwoci zwizanych z przetargiem na budow basenu reagował Pan wraz z Paskim pełnomocnikiem Panem Jagiełłowiczem nerwowo, radzc radnym, eby nie wtrcali si. Czas pokazał, e to my, a nie Pan, mielimy racj. Co dalej ma Pan zamiar robi z budow basenu i hali sportowo-widowiskowej? Prosz odpowiedzie, jakie procedury Pan zastosuje, aby wyłoni projektanta i wykonawc? Czy nadal budow basenu zajmowa si bdzie Pan Jagiełłowicz i dotychczasowa komisja przetargowa, czy raczej w obliczu uniewanienia przetargu na projekt basenu, zajm si tym priorytetowym zadaniem inne osoby? Czy Pan Jagiełłowicz dalej bdzie pełnomocnikiem d/s budowy basenu? Czy prawd jest, e Pan Jagiełłowicz ma dodatkowo zosta dyrektorem MOSiR-u? Wybuduj basen i hal widowisko-sportow. Pełnomocnikiem nadal pozostanie Pan Jagiełłowicz, z którym współpracuj i bd dalej współpracował, jednoczenie chc, aby ta osoba została dyrektorem MOSiR-u. Podtrzymuj swoje stanowisko, i w trakcie trwania procedury przetargowej radni nie powinni opowiada si po jednej ze stron, aby nie by posdzonymi o stronniczo. 2. Prosz o opini prawn w sprawie Pana Bernarda Fabiszewskiego. Na jakiej podstawie prawnej Pan Fabiszewski ma si zgodzi na zamian wyremontowanego przez siebie lokalu w budynku nr 18 przy Placu Matejki, skoro przestrzega warunków umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokrelony, co wyranie okrela paragraf 7 teje umowy? Pan Fabiszewski przekazał radnym pakiet dokumentów z pismem oraz kopi umowy najmu z podkrelonym przez Pana Fabiszewskiego 5. W mojej ocenie Pan Fabiszewski nie łamie adnego z postanowie tego paragrafu. Rozumiem trosk Pana Prezydenta o pozyskiwanie dodatkowych rodków, działka jest atrakcyjna, ale prosz si postawi na miejscu Pana Fabiszewskiego, który z nory zrobił mieszkanie dla swojej rodziny i zainwestował ok. 100 tys. zł, teraz chce budynek wykupi Przedstawił prac dyplomow Projekt remontu i adaptacji budynku nr 16/18 na Placu Matejki na centrum rekreacji i kawiarni. Oprócz tego budynku w pracy znajduje si budynek po byłym LOKu. Kiedy pytałem Pana Prezydenta, czy Miasto nie mogłoby kupi tego budynku Jest w niezłym stanie i szkoda, eby niszczał. Bardzo prosz o opini prawna zawart w pyt.2. W dniu 20 grudnia br. wystpiono do Kancelarii Radców Prawnych o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.

2 3. Zwrócił si do mnie Pan Alfred Thiele bdcy włacicielem lokalu uytkowego przy ul. Mickiewicza 12. Otó w marcu biecego roku po mierci najemcy pomieszczenia na strychu tego budynku, Pan Thiele wystpił do Miasta z pismem o moliwo wykupienia tego lokalu. W cigu 2 miesicy nie otrzymał adnej odpowiedzi, a potem okazało si, e zameldowany w tym lokalu, pono od listopada 2006 roku jest inny najemca, który wystpił w lutym z podobnym wnioskiem, co Pan Thiele o wykup wspomnianego lokalu. Dlaczego nie poinformowano Pana Thiele, w momencie składania wniosku o wykup o tym, e lokal jest ju najmowany i e w lutym, czyli miesic wczeniej zanim Pan Thiele złoył swój wniosek o wykup lokalu, nowy najemca złoył podobny wniosek? W dniu 4 kwietnia 2007 r. Pastwo Henryka i Alfred Thiele zwrócili si z ofert kupna niezamieszkałego lokalu znajdujcego si przy ul. Mickiewicza 12. Pismem z dnia 10 maja 2007 r. zainteresowani zostali poinformowani, e decyzja w sprawie zbycia lokalu zostanie podjta po uzyskaniu wszelkich niezbdnych opinii i o podjtej decyzji zostan poinformowani odrbnym pismem. Z wniosku Pastwa Thiele nie wynikało jednoznacznie, e s zainteresowani nabyciem lokalu nr 4, o wykup którego w lutym br. wniosek złoył aktualny najemca. Dlatego te w celu ustalenia, którym niezamieszkałym lokalem s zainteresowani Pastwo Thiele, pismem z dnia 10 maja 2007 r. wystpiono do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z prob o pilne udzielenie informacji na temat wszystkich lokali (ew. pomieszcze) stanowicych własno Miasta, znajdujcych si w ww. budynku. Pomimo ponagle informacj na temat budynku, lokali i aktualnych najemców otrzymano z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dopiero w dniu 30 lipca br. (pismo ZGKiM z dnia 26 lipca br.). Po uzyskaniu szczegółowych informacji z ZGKiM i ustaleniu z Pastwem Thiele, e s zainteresowani lokalem nr 4, udzielono odpowiedzi Pastwu Thiele, e przedmiotowy lokal, objty jest umow najmu zawart na czas nieokrelony i prowadzona jest procedura przygotowania tego lokalu do sprzeday na rzecz najemcy (pismo z dnia 26 lipca br.). Jednoczenie pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. skierowanym do Pana Adama Urbaniaka Przewodniczcego Rady Miasta Zielona Góra oraz Pastwa Henryki i Alfreda Thiele udzielono m.in. odpowiedzi, e z uwagi na wtpliwoci na temat aktualnego najemcy lokalu nr 4, sprzeda tego lokalu została wstrzymana. Obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. urzdu prowadzi postpowanie wyjaniajce w sprawie najmu i zamieszkania w przedmiotowym lokalu. W przypadku, gdy przedmiotowy lokal zostanie przez wynajmujcego odzyskany, wówczas zostanie podjta ostateczna decyzja w sprawie formy jego zagospodarowania 4. W styczniu 2008 roku w Zielonej Górze powstanie oddział Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zarzdzajcy unijnym programem na pograniczu. Pan Prezydent mówi, e ju nie powstanie, ale gdyby tak było, to czy ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc w Urzdzie Marszałkowskim oraz z uwagi na fakt, e beneficjentami 51 mln euro bd jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia Pan Prezydent nie zechciałby rozway moliwoci znalezienia i przekazania wspomnianemu wydziałowi odpowiedniego do rangi programu lokalu? Miasto aktualnie nie posiada adnych wolnych lokali- do sprzeday przygotowane zostały 2 nieruchomoci zabudowane przy ul. Rzemielniczej 10 (przetarg- stycze 2008) i ul. M. Kopernika 2 (przetarg- luty 2008). Miasto jest w cigłym kontakcie z osobami zainteresowanymi i wraz z przedstawieniem konkretnych oczekiwa, osoby te uzyskaj konkretne lokalizacje. 5. Mija rok odkd PiS zwrócił uwag Pana Prezydenta na temat standaryzacji zatrudnienia i płac pracowników niepedagogicznych w zielonogórskich szkołach i placówkach owiatowych. Chcielimy w ten sposób doprowadzi do sprawiedliwego podziału rodków, aby pracownicy niepedagogiczni zarabiali podobnie za t sam prac. Z tego, co wiemy nadal wystpuj due dysproporcje w zakresie płac i iloci zatrudnionych. Co Urzd Miasta zrobił w tej sprawie lub, co ma zamiar zrobi? W dyspozycji UM jest program Wulkan, wic nie powinno by z tym wielkich problemów, a i klub radnych PiS deklaruje pomoc. Informuj, e w wyniku negocjacji ze zwizkami zawodowymi uzgodniono podwyki płac dla pracowników administracji i obsługi rednio o 100 zł na etat. Podwyka ta została wdroona od 1 lipca 2007 roku. Obecnie trwaj prace majce na celu wypracowanie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. 2

3 6. Zwrócił si do mnie mieszkaniec ul. Strumykowej z zapytaniem, czy miasto nie mogłoby w ramach rodków biecych dobudowa brakujcego w jego ocenie fragmentu chodnika przy ulicach Ruczajowej i Strumykowej? Dołczył odrczny rysunek, gdzie ten chodnik byłby potrzebny. W budecie miasta na rok 2008 zaplanowano zł na wykonanie chodnika w tym rejonie. 7. Do Pana Urbaniaka i do klubów radnych wpłynło pismo Zarzdu Spółdzielni Systemy Kronopol, w którym zwraca si z prob o poparcie w projekcie budetu na rok 2008 wniosku o przeznaczenie rodków na wykonanie projektu i budow drogi gruntowej na całej długoci ul. Granicznej. Wnioskowana droga przebiega od posterunku Policji na O. Pomorskim do ul. Granicznej w Kisielinie. W ocenie Zarzdu Spółdzielni budowa tej drogi spowoduje, e bardzo duy obszar miasta stanie si potencjalnym terenem pod budownictwo mieszkaniowe. Teraz budet ju jest właciwie spity, a pismo wpłynło 5 grudnia, std te moje pytanie: jak Miasto ocenia t propozycj i czy Pan Prezydent ma zamiar zabezpieczy w nastpnym budecie rodki na wspomnian inwestycj? Na zlecenie miasta została opracowana przez Biuro Projektów Budownictwa APS koncepcja przebiegu drogi od ptli autobusowej MZK zorganizowanej przy ul. Szosa Kisieliska do ul. Granicznej i O. Domków jednorodzinnych Kronopol. Opracowanie obejmuje take wykonanie koncepcji odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodocigowej, owietlenia ulicznego oraz zasilania w energi elektryczn. Łcznie koszty wykonania tej drogi kształtuj si szacunkowo na poziomie ok. 20 mln zł: L.p. rodzaj robót nakłady łcznie ETAP I ETAP II ETAP III ETAP IV budowa sieci wodocigowej budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji deszczowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. komunikacja ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. niwelacja terenu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. owietlenie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł koszty opłaty za usunicia drzew i krzewów przygotowanie terenu (koszty wycinki drzew) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. rezerwa 10% ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Na dzie dzisiejszy naley raczej skupi si na realizacji innych zada priorytetowych, majcych due znaczenie dla mieszkaców Zielonej Góry np. przebudowy ulic: Jdrzychowskiej, Jaskółczej, remont wiaduktu ul. Sulechowskiej oraz koncepcj przebudowy ronda PCK. 8. Podczas prac nad budetem uzyskałem zapewnienie Zastpcy Prezydenta Pana Kaliszuka, e w ramach rodków bdcych do dyspozycji ZOK, orodek ten w 2008 roku rozstawi na terenie miasta darmowe due tablice do plakatowania imprez kulturalnych. Na problem braku takich tablic zwrócił uwag jeden z moich uczniów i opracował list miejsc, gdzie wg niego, a zajmuje si plakatowaniem imprez muzycznych, powinny stan tablice. Wspomniana list przekazuje na rce Pani wiceprezydent Harlak. Prosiłbym o skorzystanie z tej listy. Młodzi ludzie czsto lepiej ni my wiedz, gdzie i co naley zrobi, e przypomn niezrealizowany niestety pomysł budowy krytego Skate Parku na terenie MOSiR-u. Odpowiadajc na prob Pana radnego J. Budziskiego potwierdzam zabezpieczenie rodków finansowych na wspomniany cel w przyszłorocznym budecie i wezm pod uwag usytuowanie tablic do plakatowania imprez kulturalnych w miecie. 3

4 9. Bardzo prosz Pana Prezydenta o ponowne rozpatrzenie postulatu Pana Wiesława Grabowskiego o skierowanie ruchu pojazdów do koca ulicy Glinianki (jadc od strony ulicy Lwowskiej), a do skrzyowania z ulica Braniborsk, a nie jak dotychczas z ulic Siemiradzkiego. Pan Grabowski zwrócił te uwag na konieczno remontu kawałka ulicy Przemysłowej, bezporednio przy wlocie tej ulicy na ulic Fabryczn. Nie chodzi tutaj o jaki wikszy remont, tylko o napraw kilkumetrow kocówki ulicy Przemysłowej. Ulica Glinianki na odcinku od ul. Piknej do ul. Braniborskiej jest cigiem pieszo-jednym w szerokoci 3,5 m. Obowizujca organizacja ruchu na ul. Glinianki wprowadzona została na yczenie mieszkaców w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego do ul. Osiedlowej od strony ul. Podgórnej- Lwowskiej. Ulica Przemysłowa posiada nawierzchni z płyt betonowych tzw. trylinki. W okresie wiosennym przeprowadzone zostan roboty naprawcze polegajce na likwidacji i zanie nawierzchni wraz z miejscowa wymiana płyt betonowych. II. Pytania radnego Kazimierza Łatwiskiego: 1. W ocenie radnych Prawa i Sprawiedliwoci budet zaproponowany przez Pana Prezydenta jest mało proinwestycyjny i zbyt mało prorozwojowy, Czy w chwili, gdy uchwalimy nowe Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z naszymi roboczymi ustaleniami, przewidujc tworzenie nowej strefy aktywnoci gospodarczej przy Rondzie Rady Europy (14 ha) i przy Tracie Północnej (10 ha), czy w trakcie roku budetowego Pan Prezydent wystpi ze stosownym wnioskiem o zabezpieczenie rodków finansowych na przygotowanie tych stref aktywnoci gospodarczej? Jednym ze sposobów zwikszenia terenów inwestycyjnych jest wylesienie- jeli do niego dojdzie, wystpi do Rady Miasta o zwikszenie deficytu miasta. 2. W ocenie radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwoci jest w budecie zbyt mało rodków przeznaczonych na przygotowanie budowy nowych dróg przewidywanych w studium transportowym. Jeeli uda si pozyskiwa pierwsze rodki z funduszy europejskich na modernizacj dróg, a jest to scenariusz prawdopodobny, to czy Pan Prezydent równie wystpi ze stosownymi wnioskami o zwikszenie budetu na projektowanie nowych dróg w miecie, w trakcie przyszłego roku, tak, aby unikn w przyszłoci rosncych korków? Uwzgldniajc potrzeby w zakresie budownictwa komunikacyjnego wynikajca z opracowanego Studium Transportowego wykonywane bd tylko w przypadku pełnej gwarancji uzyskania rodków pozabudetowych na ich realizacj. Przeznaczenie rodków finansowych na projekty dróg, których termin realizacji jest nieokrelony, jest działaniem nieekonomicznym i nieracjonalnym. W pierwszej kolejnoci naley zrealizowa przebudow np. ulic Jdrzychowskiej, Jaskółczej, remont wiaduktu ul. Sulechowskiej, ul. Trasy Północnej, drogi łczcej ul, Wyszyskiego z ul. Botaniczn oraz koncepcj przebudowy ronda PCK. W miar pozyskania ewentualnych rodków europejskich, wystpi do Rady Miasta o zwikszenie deficytu miasta. 3. Zwrócili si do mnie przedsibiorcy, którzy maj firmy połoone wzdłu ulicy równoległej do Al. Zjednoczenia, czyli koło Castoramy. W ich imieniu pytam, na jakiej zasadzie i kiedy przewiduje si modernizacj, bo jest to gruntowa droga w centrum miasta. Czy moliwa jest bieca naprawa tej drogi i usunicie dziur? Budet na rok 2008 uwzgldnia rodki finansowe na wykonanie koncepcji przebudowy ronda PCK. W zwizku z tym, wykonanie utwardzenia tej drogi, która aktualnie posiada nawierzchni gruntow wydaje si niecelowe. W ramach biecego utrzymania dróg, Biuro Zarzdzania Drogami w okresie wiosennym 2008 r. przeprowadzi roboty naprawcze. 4

5 4. Zwrócili si do mnie kupcy-producenci rolni, którzy handluj własnymi płodami rolnymi na giełdzie, m.in. przy Al. Zjednoczenia. Uwaaj, e opłaty targowe na rzecz Miasta s zbyt wysokie. We Wrocławiu 5zł, w Zielonej Górze 31 zł. Czy Pan Prezydent moe rozway zmian opłaty targowej na nisz, z korzyci dla kupców w sklepach spoywczych, którzy si u tych dostawców zaopatruj? Producenci rolni dokonujcy sprzeday owoców i warzyw wystpili równie w dniu 11 grudnia 2007 r. do Prezydenta Miasta z wnioskiem podpisanym przez 17 osób o rozwaenie moliwoci obnienia dotychczasowej opłaty targowej, która wynosi 31,00 zł. Prob t poparła Lubuska Izba Rolnicza w pimie przekazanym do Prezydenta Miasta w dniu 17 grudnia 2007 r. Dzienna stawka opłaty targowej przy sprzeday artykułów rolno-spoywczych z pojazdu, przyczepy w kwocie 31,00 zł obowizuje od 2002 r. i dotychczas nie była kwestionowana przez handlujcych. Zgłoszony obecnie problem zostanie wnikliwie przeanalizowany pod ktem uzyskiwanych dochodów budetowych z tego tytułu i przewidywanych skutków finansowych, gospodarczych zmiany stawki. Po rozwaeniu moliwoci jej obnienia, projekt uchwały w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zasad poboru opłaty targowej zostanie przedłoony na styczniow sesj Rady Miasta Zielona Góra. III. Pytania radnej Boeny Ronowicz: 1. Pytanie o giełd na Chynowie sprzedajcy tam mówi, e musza si z giełdy wyprowadzi, poniewa teren giełdy bdzie sprzedawany. W budecie miasta na 2008 r. nie przewidziano sprzeday tej nieruchomoci. Kto wic oszukuje handlujcych na tej giełdzie? Nie planuje si sprzeday giełdy na Chynowie przed uchwaleniem nowego Studium. Aktualnie teren ten jest przedmiotem umowy dzierawy na czas nieokrelony. 2. Kto zawinił nie przekazujc rodków finansowych do SP nr 7 na wynagrodzenia nauczycieli? Prasa wydrukowała apel, z którego wynika, e dopiero 6 grudnia pienidze wpłynły na konto, rzekomo z winy Urzdu Miasta, poniewa tak póno zostały przekazane do szkoły. Kto w Urzdzie Miasta ponosi za to win? Szkoła Podstawowa Nr 7 jest jedn ze szkół publicznych dotowanych przez Miasto Zielona Góra prowadzon przez osob fizyczn. Otrzymuje dotacj budetow naliczon wg kosztów ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Dotacja jest rozliczana miesicznie do 20 kadego m-ca (zgodnie z uchwał nr LI/602/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 r.) Przeliczenie kosztów ucznia w szkołach podstawowych nastpuje dwukrotnie, tj. rok szkolny od stycznia do czerwca 2007 r. i od wrzenia do grudnia Po rozliczeniu wszystkich szkół dotowanych 20 listopada 2007 r. Wydział Owiaty wystpił z wnioskiem nr 69/07 o dokonanie przeniesie w planie wydatków budetowych na brakujce rodki finansowe dla szkół dotowanych min. na SP Nr 7. Wniosek wpłynł do Biura Prezydenta w dniu 22 listopada br. natomiast drog elektroniczn wniosek został wysłany do Wydziału Budetu w dniu 20 listopada br. Zarzdzenie w sprawie przeniesie rodków finansowych Wydział otrzymał 4 grudnia br. i automatycznie zostały przekazane przelewem rodki do SP nr Pytanie zadane podczas ostatniej i przedostatniej sesji odpowied na pytanie o dofinansowanie zjazdu socjologów jest dziwna i pokrtna. Twierdzi si, e nie dofinansowano tego zjazdu, poniewa ze strony poprzedniego Prezydenta Miasta, czyli mojej, nie uzyskano odpowiednich informacji po objciu władzy przez obecnego Prezydenta Miasta. Nie jest moim zadaniem uczenie czytania budetu w układzie wykonawczym. Jednak na kolejnych dwóch sesjach informowałam, e w wydziale infrastruktury społecznej znajduje si kwota 30 tys. zł na zabezpieczenie organizacji tego zjazdu. Teraz uzyskałam informacj, e przekazane zostanie 20 tys. zł. Wiem, e pienidze przekazalicie Pastwo na promocj Zielonej Góry w czasie zjazdu, ale to s inne rodki. Ale 30 tys. zł było zabezpieczone na organizacj zjazdu i socjologowie powinni otrzyma jeszcze 10 tys. zł. Ponownie informuj, e Polskie Towarzystwo Socjologiczne otrzymało zł na organizacj Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologów, z tego zł z przeznaczeniem na promocj Miasta Zielona Góra oraz zł na wydanie materiałów pokonferencyjnych. 5

6 4. Centrum Biznesu nie otrzymałam równie odpowiedzi na pytanie, kto jest zobowizany do sprztania nieruchomoci przekazanej aportem do Centrum Biznesu w ramach dokapitalizowania tej spółki i ile Centrum Biznesu płaci za sprztanie tej nieruchomoci? Dodatkowo i ponownie pytam, jakie imprezy rekreacyjne dla mieszkaców miasta odbywały si na tym terenie od momentu przekazania tego terenu według aktu notarialnego od 30 sierpnia 2007 r.? Bo w takim celu dokapitalizowano t spółk. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) na włacicielu nieruchomoci spoczywa obowizek utrzymania porzdku na nieruchomoci której jest włacicielem. Skwer przy ul. Chopina został aportem przekazany Spółce Centrum Biznesu i od r. sprzta go Zakład Usługowy Andrzej Czerwiski w Zielonej Górze, z którym Spółka podpisała umow na biece utrzymanie. Koszt sprztania wynosi 1.150,- złotych miesicznie. Imprezy rekreacyjne dla mieszkaców miasta: - na wspomnianym terenie w okresie Dni Zielonej Góry-Winobranie 2007, była utworzona tzw. Strefa Młodzieowa HIP-HOP ZONE do dyspozycji młodych Zielonogórzan i goci. Była to profesjonalna rampa, na której mona było wiczy swoje umiejtnoci w jedzie na rolkach, deskorolkach i rowerach. Miejsce to cieszyło si wysokim zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i widzów. Innym, równie ciekawym wydarzeniem dla młodziey na tej nieruchomoci był konkurs graffiti na wrakach samochodów, które stanowiły wygrodzenie strefy HIP-HOP ZONE, - Zimowe zabawy do góry nogami - była to dua impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci zielonogórskich szkół, - nieruchomo ta bdzie miejscem Miejskiej Imprezy Plenerowej Razem w Nowy Rok organizowanej dla mieszkaców, goci i turystów Zielonej Góry, - kolejn imprez która ma swoje miejsce przy Centrum Biznesu jest Koncert Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. 5. Nie odpowiedziano mi równie, gdzie bdzie zlokalizowana Stra Miejska. Tre odpowiedzi wskazuje, e mimo uchwały intencyjnej i zarezerwowania rodków w budecie miasta, chyba nie bdziemy mieli Stray Miejskiej. Przedstawiona odpowied jest lakoniczna, nie łudmy si wic, e bdziemy mieli Stra Miejsk to tylko markowanie jej tworzenia. W chwili obecnej branych jest pod uwag kilka miejsc w celu ulokowania Stray Miejskiej. Ostateczna decyzja o lokalizacji zapadnie po ogłoszeniu rzdowych aktów prawnych, w których okrelona zostanie struktura organizacyjna i formy funkcjonowania stray- obecnie trwaj prace legislacyjne nad projektem. 6. Nie odpowiedziano take, jaka kwota wpływa z dzierawienia czci deptaku starówki midzy ratuszem a bankiem PKO. Kwota jest znikoma, poniewa Miasto podpisało porozumienie z włacicielem lokalu, e bdzie z tej budowli korzysta na imprezy miejskie. Pytam ile wpłynłoby do kasy miejskiej, gdyby była podpisana normalna umowa na wydzierawienie pasa drogowego na tak długi okres? Czy restaurowana starówka ma by rupieciarni do przechowywania starych ogródków piwnych itp.? Powierzchnia zajcia wynosi 189,2 m 2, okres zajcia- 194 dni. W przypadku prowadzenia działalnoci komercyjnej byłaby to kwota ,44 zł, natomiast w przypadku prowadzenia imprez o charakterze społeczno-kulturalnym przy udziale miasta, zgodnie ze stawk okrelon w uchwale nr XXV/232/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2004 r w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra, naleno wyniosłaby 1,10 zł tj. 0,01 % stawki opłaty podstawowej wynoszcej ,44 zł. Na omawianym terenie prowadzona bdzie działalno tylko i wyłcznie kulturalna. 6

7 7. Pytałam take o kolejk napowietrzn, która łczyłaby Fokus Park ze Wzgórzem Winnym, a Pan Prezydent odpowiada, e za poprzedniej kadencji na etapie negocjacji z inwestorem w sprawie sprzeday nieruchomoci Polskiej Wełny nie przewidziano powyszego rozwizania. Podczas kadencji poprzedniej władzy Polska Wełna nie była sprzedawana przez Miasto. Polsk Wełn sprzedawał syndyk. Przedstawiła skan fotografii kolejki napowietrznej z czasopisma Wspólnota prototyp znajdujcy si na Starym Miecie w Opolu. Ten pomysł mógł by zrealizowany w poprzedniej kadencji i uwzgldniony np. przy wydawaniu pozwolenia na budow Focus Parku. Moim zdaniem kolejka napowietrzna nie jest inwestycj, któr miasto powinno si teraz zajmowa. Wszystkie kluby radnych mogły wpisa swoje propozycje do przyszłorocznego budetu miasta. Klub PiS nie przeznaczył adnej kwoty na koncepcj kolejki. IV. Pytania radnego Zbigniewa Bartkowiaka: 1. Dwukrotnie na sesji prawie przed rokiem pytałem o moliwo zamontowania dodatkowych lamp owietleniowych na ul. Zawadzkiego. W kwietniu, po kolejnym pytaniu, otrzymałem zapewnienie od Prezydenta Miasta, e do koca maja problem zostanie rozwizany. Do dzi tego nie ma. Rada osiedlowa spółdzielni i mieszkacy kilkakrotnie mnie o to pytali. Bior udział w tych posiedzeniach. W ostatni sobot spotkała si grupa mieszkaców. Pytaj, czy jest moliwo poprawy owietlenia na odcinku ul. Zawadzkiego i Zachodniej przy garaach. Chodzi o dobudowanie 1-2 przseł przy istniejcych lampach. W tym rejonie jest wiele włama do garay i spotka narkomanów i pijaków. Policja nie moe si tym zaj i postawi na stałe jednego funkcjonariusza. Aby zapobiec problemowi wystarczy lepsze owietlenie. Garae zlokalizowane przy ul. Zawadzkiego Zoki nale do Wspólnot, a tym samym miasto nie ma obowizku owietlania terenów prywatnych. Jedyna latarnia podwójna usytuowana po stronie zachodniej ulicy Zawadzkiego Zoki owietla drog wewntrzn, która ley na gruncie nalecym do miasta. 2. Podczas budowy nowej drogi do Urzdu Miasta na ul Zachodniej zostało uszkodzone ogrodzenie siatkowe Gimnazjum nr 7. Znajduje si tam boisko z bramk, a kiedy młodzie gra w piłk, czsto piłka wypada na ulice, co jest niebezpieczne dla grajcych. Proponuj, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, uczniów i rodziców, naprawienie tego ogrodzenia, a ponadto podwyszenie w tym miejscu ogrodzenia do3-4 m, eby mona tam było bezpiecznie gra w piłk. Informuj, e II etap budowy drogi ul. Zachodniej, został wprowadzony do realizacji w 2008 roku uchwał nr XVII/233/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie pomidzy boiskami szkolnymi a now drog nowego ogrodzenia wysokoci 2,5 m spełniajcego jednoczenie funkcje piłkochwytów i ekranów akustycznych. Nowe ogrodzenie zostało zaprojektowane na skarpie powyej istniejcego. Przewidywany termin zakoczenia inwestycji 31 sierpnia 2008 r. (pierwszy przetarg w na realizacj II etapu zadania został uniewaniony z powodu braku ofert). V. Pytania radnego Adama Urbaniaka: 1. Mieszkacy Zielonej Góry twierdz, e po do dawnym ju remoncie kamienic przy ul. eromskiego nie zostały ponownie zamocowane tablice oznaczenia ulic. Czy mona sprawdzi i ewentualnie takie oznaczenia umieci? W najbliszym czasie zostanie zlustrowana cała ulica na długoci od ul. Kupieckiej do ul. Stary Rynek. W razie potrzeby zostanie wykonane opisanie ulicy w okresie I kwartału 2008 r. po rozstrzygniciu przetargu na wykonanie tablic z nazwami ulic. W chwili obecnej zrealizowano umow na 2007r. w 100% na tego typu zadania i nie ma moliwoci wykonania opisu ulicy, do momentu rozstrzygnicia nowego przetargu. 7

8 2. Pytanie od mieszkaców korzystajcych z autobusów MZK. Kilka linii naszych autobusów ma róne trasy np. 28 i 44. Jeeli autobusy nie s właciwie i jednoznacznie oznaczone, ludzie w trakcie jazdy dowiaduj si, e autobus jedzie inna drog ni, zakładali. Niekiedy myli si kierowca i wykonuje póniej radykalne manewry na ulicy. Czy w zwizku z tym, mona by było rozway wprowadzenie wzorem innych miast oznacze, np. liter A, aby było wiadomo, e nie jest to kurs tradycyjn tras? Linia 28 obsługiwana jest przez autobusy z ekranami elektronicznymi i kursy realizowane do Bunkrów s oznaczane napisem widnica- Bunkry, a na tabliczkach i w Internecie symbolem literowym z komentarzem. Linia 44 oraz 2 i 9 maj wyznaczonych po kilka kursów szkolnych (w okresie zaj szkolnych jedzie młodzie do gimnazjów z rónych dzielnic miasta takich jak Ogrodnictwo czy Jdrzychów) realizowanych przez ul. w. Cyryla i Metodego i s one oznaczone odpowiednim symbolem literowym na tabliczkach przystankowych i w internecie, natomiast autobusy z ekranami elektronicznymi maj płyncy napis informujcy, e autobus jedzie po tej trasie (w odrónieniu od stałej trasy). Pozostałe autobusy maj wystawion za przedni szyb tablice informujc o zmienionej trasie przez w. Cyryla i Metodego. Tak oznaczone autobusy obsługuj te linie od wielu lat i jest to pierwsza uwaga na ten temat. Staramy si, by wszystkie autobusy w miar moliwoci były jednakowo oznakowane bez wprowadzania zamieszania. Ponadto w wielu autobusach nie ma moliwoci umieszczenia w ekranach dodatkowych oznacze. Jeeli uda nam si zdoby unijne dofinansowanie i wymieni we wszystkich autobusach ekrany na nowoczesne, elektroniczne, to we wszystkich autobusach bdzie płynca informacja o trasie. PREZYDENT MIASTA mgr in. Janusz Kubicki 8

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r.

przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 18 grudnia 2007 r. PROTOKÓŁ NR XVII/07 przebiegu XVII sesji Rady Miasta Zielona Góra 8 grudnia 2007 r.. OTWARCIE SESJI XVII sesja Rady Miasta Zielona Góra (pitej kadencji samorzdu terytorialnego lata 2006-200) zwołana została

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2007 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2005-2007 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI ZARZDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W OKRESIE OD OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I. Posiedzenie z dnia 27 kwietnia br najwaniejsze tematy: a) przyznania za miesic kwiecie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Radny Dariusz Tarnas

Radny Dariusz Tarnas Dotyczy:. propozycji do budetu na 2015r. - Droszków. Priorytetowym zadaniem dla miejscowoci Droszków jest utrzymanie kursów MZK, w/w kursy wymagaj dofinansowania z gminy, na co naley przewidzie rodki finansowe.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku

Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. z dnia 26 lutego 2007 roku OR.I. 0063 3/3/07 Protokół Nr 3/3/07 Komisji Gospodarki Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2007 roku Posiedzenie Komisji Gospodarki odbyło si 26 lutego 2007 r. w Ratuszu ul. Stary Rynek 1 w godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

-$!../0111234523667" #33%3667$!..!%. 8 9 :#";<"752366=$

-$!../0111234523667 #33%3667$!..!%. 8 9 :#;<752366=$ !"#$%&'() "#$%&'()#*+, #*+, -%.'(')/*0(%1$%'(,2 #)1'3%#$34)0$.$3+ %#$34)0$.$3+5#$%"*1'(.$6.3 #$%"*1'(.$6.3 #)1'34)1304)"#)+*"()+ 4)1304)"#)+*"()+5 #)1'3)')4%.+( )')4%.+(5.$4*'%++ #)1'3,9%'(,0$)#+)'(.$,9%'(,0$)#+)'(.$5.$4*'%++

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA

Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Wrocaw, 13 kwietnia 2006 roku WK.660/236/K-57/05 Pan Ireneusz urawski Burmistrz Miasta Zotoryja Plac Orlt Lwowskich 1 59-500 ZOTORYJA Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocawiu, dziaaj%c na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015

PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 PROJEKTY UCHWAŁ W SPRAWIE STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH NA ROK 2015 330 UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2015 rok do usług wiadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r.

Szanowni Pastwo, Procedur uchwalania budetu Gminy Krasnystaw okrela Uchwała nr XIII/106/99 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 30.08.1999r. Szanowni Pastwo, Po raz pierwszy oddajemy w Pastwa rce informator pt. Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Niniejsz broszur pragniemy przybliy Pastwu zagadnienia gospodarki finansowej gminy Krasnystaw.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO DODATKOWE WARUNKI I REGULAMIN PRZETRAGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzeda nieruchomoci gruntowej, niezabudowanej, połoonej w Zielonej Górze przy ul. Reja w obrbie 19, oznaczonej geodezyjnie nr działki

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego z dnia 18.12.2007 r. Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego odbyło si w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Orodka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A

FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Załcznik nr 1 do zapytania ofertowego NAZWA ADRES e-mail telefon Nazwa, adres, tel., e-mail Oferenta FORMULARZ OFERTOWY O F E R T A Odpowiadajc na Zapytanie ofertowe nr 06A/WSH/EFS_SOS/2016 z dnia 27 padziernika

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-4/09 id. 1177334 Zielona Góra,. kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN targowiska gminnego przy ul. Szarotki w Łaziskach Górnych

REGULAMIN targowiska gminnego przy ul. Szarotki w Łaziskach Górnych Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr REGULAMIN targowiska gminnego przy ul. Szarotki w Łaziskach Górnych 1 Regulamin okrela zasady i tryb korzystania z targowiska oraz obowizuje wszystkie osoby, które przebywaj

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY?

SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. U C H W A Ł A Nr XIV/ 115 / 2007 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 10 padziernika 2007 w sprawie zmian w budecie miasta na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r

U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A. z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r U C H W A Ł A Nr XXXVII / 350 / 2006 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zmian w budecie miasta na 2006 r Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna:

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: R E G U L A M I N rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci oraz ustalania stawek opłat i czynszu za uywanie lokali mieszkalnych, uytkowych, garay, miejsc postojowych w wielostanowiskowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. A.1 DANE WNIOSKODAWCY LUB PODMIOTU UZUPEŁNIAJCEGO DANE KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o rejestracj podmiotu w Krajowym Rejestrze Sdowym 1 FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R.

BudŜet Zielonej Góry 2015. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. PROJEKT BUDśETU ZIELONEJ GÓRY NA 2015 R. tys. zł 700 000 650 000 600 000 550 000 PRZYCHODY 31 384 ROZCHODY 23 295 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 DOCHODY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WIELOBRANOWA

KONCEPCJA WIELOBRANOWA SŁAWOMIR ADAMCZYK ADAM SMOGÓR MIECZYSŁAW SZYMASKI KONCEPCJA WIELOBRANOWA PRZEDŁUENIA TRASY TRAMWAJOWEJ POZNASKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU (PST) DO DWORCA ZACHODNIEGO W POZNANIU Cel koncepcji Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON

druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na fili Domu Pomocy Społecznej Na Przedwioniu jest współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY... 13 2.1. INFORMACJE OBOWIZKOWE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁAZISKA GÓRNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁAZISKA GÓRNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załcznik nr 1 do uchwały nr XXI/263/08 z dnia 20 maja 2008r. REGULAMIN OKRELAJCY ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŁAZISKA GÓRNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo