PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna Zielona Góra tel , faks: NIP: REGON: OR.II / 07 id Zielona Góra, 27 grudnia 2007 r. Pan Adam Urbaniak Przewodniczcy Rady Miasta Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych zadane na sesji Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2007 r.: I. Pytania radnego Jacka Budziskiego: 1. Panie Prezydencie! Mija rok Paskich rzdów i nadal nie ruszylimy z miejsca budow basenu, mimo e jest Pan jedynym prezydentem majcym zapewnione znaczne rodki na jego budow, pełn polityczn zgod Rady Miasta i lokalizacj. Na uwagi i konferencje radnych w sprawie wtpliwoci zwizanych z przetargiem na budow basenu reagował Pan wraz z Paskim pełnomocnikiem Panem Jagiełłowiczem nerwowo, radzc radnym, eby nie wtrcali si. Czas pokazał, e to my, a nie Pan, mielimy racj. Co dalej ma Pan zamiar robi z budow basenu i hali sportowo-widowiskowej? Prosz odpowiedzie, jakie procedury Pan zastosuje, aby wyłoni projektanta i wykonawc? Czy nadal budow basenu zajmowa si bdzie Pan Jagiełłowicz i dotychczasowa komisja przetargowa, czy raczej w obliczu uniewanienia przetargu na projekt basenu, zajm si tym priorytetowym zadaniem inne osoby? Czy Pan Jagiełłowicz dalej bdzie pełnomocnikiem d/s budowy basenu? Czy prawd jest, e Pan Jagiełłowicz ma dodatkowo zosta dyrektorem MOSiR-u? Wybuduj basen i hal widowisko-sportow. Pełnomocnikiem nadal pozostanie Pan Jagiełłowicz, z którym współpracuj i bd dalej współpracował, jednoczenie chc, aby ta osoba została dyrektorem MOSiR-u. Podtrzymuj swoje stanowisko, i w trakcie trwania procedury przetargowej radni nie powinni opowiada si po jednej ze stron, aby nie by posdzonymi o stronniczo. 2. Prosz o opini prawn w sprawie Pana Bernarda Fabiszewskiego. Na jakiej podstawie prawnej Pan Fabiszewski ma si zgodzi na zamian wyremontowanego przez siebie lokalu w budynku nr 18 przy Placu Matejki, skoro przestrzega warunków umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieokrelony, co wyranie okrela paragraf 7 teje umowy? Pan Fabiszewski przekazał radnym pakiet dokumentów z pismem oraz kopi umowy najmu z podkrelonym przez Pana Fabiszewskiego 5. W mojej ocenie Pan Fabiszewski nie łamie adnego z postanowie tego paragrafu. Rozumiem trosk Pana Prezydenta o pozyskiwanie dodatkowych rodków, działka jest atrakcyjna, ale prosz si postawi na miejscu Pana Fabiszewskiego, który z nory zrobił mieszkanie dla swojej rodziny i zainwestował ok. 100 tys. zł, teraz chce budynek wykupi Przedstawił prac dyplomow Projekt remontu i adaptacji budynku nr 16/18 na Placu Matejki na centrum rekreacji i kawiarni. Oprócz tego budynku w pracy znajduje si budynek po byłym LOKu. Kiedy pytałem Pana Prezydenta, czy Miasto nie mogłoby kupi tego budynku Jest w niezłym stanie i szkoda, eby niszczał. Bardzo prosz o opini prawna zawart w pyt.2. W dniu 20 grudnia br. wystpiono do Kancelarii Radców Prawnych o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.

2 3. Zwrócił si do mnie Pan Alfred Thiele bdcy włacicielem lokalu uytkowego przy ul. Mickiewicza 12. Otó w marcu biecego roku po mierci najemcy pomieszczenia na strychu tego budynku, Pan Thiele wystpił do Miasta z pismem o moliwo wykupienia tego lokalu. W cigu 2 miesicy nie otrzymał adnej odpowiedzi, a potem okazało si, e zameldowany w tym lokalu, pono od listopada 2006 roku jest inny najemca, który wystpił w lutym z podobnym wnioskiem, co Pan Thiele o wykup wspomnianego lokalu. Dlaczego nie poinformowano Pana Thiele, w momencie składania wniosku o wykup o tym, e lokal jest ju najmowany i e w lutym, czyli miesic wczeniej zanim Pan Thiele złoył swój wniosek o wykup lokalu, nowy najemca złoył podobny wniosek? W dniu 4 kwietnia 2007 r. Pastwo Henryka i Alfred Thiele zwrócili si z ofert kupna niezamieszkałego lokalu znajdujcego si przy ul. Mickiewicza 12. Pismem z dnia 10 maja 2007 r. zainteresowani zostali poinformowani, e decyzja w sprawie zbycia lokalu zostanie podjta po uzyskaniu wszelkich niezbdnych opinii i o podjtej decyzji zostan poinformowani odrbnym pismem. Z wniosku Pastwa Thiele nie wynikało jednoznacznie, e s zainteresowani nabyciem lokalu nr 4, o wykup którego w lutym br. wniosek złoył aktualny najemca. Dlatego te w celu ustalenia, którym niezamieszkałym lokalem s zainteresowani Pastwo Thiele, pismem z dnia 10 maja 2007 r. wystpiono do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze z prob o pilne udzielenie informacji na temat wszystkich lokali (ew. pomieszcze) stanowicych własno Miasta, znajdujcych si w ww. budynku. Pomimo ponagle informacj na temat budynku, lokali i aktualnych najemców otrzymano z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dopiero w dniu 30 lipca br. (pismo ZGKiM z dnia 26 lipca br.). Po uzyskaniu szczegółowych informacji z ZGKiM i ustaleniu z Pastwem Thiele, e s zainteresowani lokalem nr 4, udzielono odpowiedzi Pastwu Thiele, e przedmiotowy lokal, objty jest umow najmu zawart na czas nieokrelony i prowadzona jest procedura przygotowania tego lokalu do sprzeday na rzecz najemcy (pismo z dnia 26 lipca br.). Jednoczenie pismem z dnia 31 sierpnia 2007 r. skierowanym do Pana Adama Urbaniaka Przewodniczcego Rady Miasta Zielona Góra oraz Pastwa Henryki i Alfreda Thiele udzielono m.in. odpowiedzi, e z uwagi na wtpliwoci na temat aktualnego najemcy lokalu nr 4, sprzeda tego lokalu została wstrzymana. Obecnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. urzdu prowadzi postpowanie wyjaniajce w sprawie najmu i zamieszkania w przedmiotowym lokalu. W przypadku, gdy przedmiotowy lokal zostanie przez wynajmujcego odzyskany, wówczas zostanie podjta ostateczna decyzja w sprawie formy jego zagospodarowania 4. W styczniu 2008 roku w Zielonej Górze powstanie oddział Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zarzdzajcy unijnym programem na pograniczu. Pan Prezydent mówi, e ju nie powstanie, ale gdyby tak było, to czy ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc w Urzdzie Marszałkowskim oraz z uwagi na fakt, e beneficjentami 51 mln euro bd jednostki samorzdu terytorialnego, ich zwizki i stowarzyszenia Pan Prezydent nie zechciałby rozway moliwoci znalezienia i przekazania wspomnianemu wydziałowi odpowiedniego do rangi programu lokalu? Miasto aktualnie nie posiada adnych wolnych lokali- do sprzeday przygotowane zostały 2 nieruchomoci zabudowane przy ul. Rzemielniczej 10 (przetarg- stycze 2008) i ul. M. Kopernika 2 (przetarg- luty 2008). Miasto jest w cigłym kontakcie z osobami zainteresowanymi i wraz z przedstawieniem konkretnych oczekiwa, osoby te uzyskaj konkretne lokalizacje. 5. Mija rok odkd PiS zwrócił uwag Pana Prezydenta na temat standaryzacji zatrudnienia i płac pracowników niepedagogicznych w zielonogórskich szkołach i placówkach owiatowych. Chcielimy w ten sposób doprowadzi do sprawiedliwego podziału rodków, aby pracownicy niepedagogiczni zarabiali podobnie za t sam prac. Z tego, co wiemy nadal wystpuj due dysproporcje w zakresie płac i iloci zatrudnionych. Co Urzd Miasta zrobił w tej sprawie lub, co ma zamiar zrobi? W dyspozycji UM jest program Wulkan, wic nie powinno by z tym wielkich problemów, a i klub radnych PiS deklaruje pomoc. Informuj, e w wyniku negocjacji ze zwizkami zawodowymi uzgodniono podwyki płac dla pracowników administracji i obsługi rednio o 100 zł na etat. Podwyka ta została wdroona od 1 lipca 2007 roku. Obecnie trwaj prace majce na celu wypracowanie standardów zatrudnienia pracowników administracji i obsługi. 2

3 6. Zwrócił si do mnie mieszkaniec ul. Strumykowej z zapytaniem, czy miasto nie mogłoby w ramach rodków biecych dobudowa brakujcego w jego ocenie fragmentu chodnika przy ulicach Ruczajowej i Strumykowej? Dołczył odrczny rysunek, gdzie ten chodnik byłby potrzebny. W budecie miasta na rok 2008 zaplanowano zł na wykonanie chodnika w tym rejonie. 7. Do Pana Urbaniaka i do klubów radnych wpłynło pismo Zarzdu Spółdzielni Systemy Kronopol, w którym zwraca si z prob o poparcie w projekcie budetu na rok 2008 wniosku o przeznaczenie rodków na wykonanie projektu i budow drogi gruntowej na całej długoci ul. Granicznej. Wnioskowana droga przebiega od posterunku Policji na O. Pomorskim do ul. Granicznej w Kisielinie. W ocenie Zarzdu Spółdzielni budowa tej drogi spowoduje, e bardzo duy obszar miasta stanie si potencjalnym terenem pod budownictwo mieszkaniowe. Teraz budet ju jest właciwie spity, a pismo wpłynło 5 grudnia, std te moje pytanie: jak Miasto ocenia t propozycj i czy Pan Prezydent ma zamiar zabezpieczy w nastpnym budecie rodki na wspomnian inwestycj? Na zlecenie miasta została opracowana przez Biuro Projektów Budownictwa APS koncepcja przebiegu drogi od ptli autobusowej MZK zorganizowanej przy ul. Szosa Kisieliska do ul. Granicznej i O. Domków jednorodzinnych Kronopol. Opracowanie obejmuje take wykonanie koncepcji odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodocigowej, owietlenia ulicznego oraz zasilania w energi elektryczn. Łcznie koszty wykonania tej drogi kształtuj si szacunkowo na poziomie ok. 20 mln zł: L.p. rodzaj robót nakłady łcznie ETAP I ETAP II ETAP III ETAP IV budowa sieci wodocigowej budowa kanalizacji sanitarnej budowa kanalizacji deszczowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 4. komunikacja ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 5. niwelacja terenu ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 6. owietlenie ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł koszty opłaty za usunicia drzew i krzewów przygotowanie terenu (koszty wycinki drzew) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 9. rezerwa 10% ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł RAZEM ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Na dzie dzisiejszy naley raczej skupi si na realizacji innych zada priorytetowych, majcych due znaczenie dla mieszkaców Zielonej Góry np. przebudowy ulic: Jdrzychowskiej, Jaskółczej, remont wiaduktu ul. Sulechowskiej oraz koncepcj przebudowy ronda PCK. 8. Podczas prac nad budetem uzyskałem zapewnienie Zastpcy Prezydenta Pana Kaliszuka, e w ramach rodków bdcych do dyspozycji ZOK, orodek ten w 2008 roku rozstawi na terenie miasta darmowe due tablice do plakatowania imprez kulturalnych. Na problem braku takich tablic zwrócił uwag jeden z moich uczniów i opracował list miejsc, gdzie wg niego, a zajmuje si plakatowaniem imprez muzycznych, powinny stan tablice. Wspomniana list przekazuje na rce Pani wiceprezydent Harlak. Prosiłbym o skorzystanie z tej listy. Młodzi ludzie czsto lepiej ni my wiedz, gdzie i co naley zrobi, e przypomn niezrealizowany niestety pomysł budowy krytego Skate Parku na terenie MOSiR-u. Odpowiadajc na prob Pana radnego J. Budziskiego potwierdzam zabezpieczenie rodków finansowych na wspomniany cel w przyszłorocznym budecie i wezm pod uwag usytuowanie tablic do plakatowania imprez kulturalnych w miecie. 3

4 9. Bardzo prosz Pana Prezydenta o ponowne rozpatrzenie postulatu Pana Wiesława Grabowskiego o skierowanie ruchu pojazdów do koca ulicy Glinianki (jadc od strony ulicy Lwowskiej), a do skrzyowania z ulica Braniborsk, a nie jak dotychczas z ulic Siemiradzkiego. Pan Grabowski zwrócił te uwag na konieczno remontu kawałka ulicy Przemysłowej, bezporednio przy wlocie tej ulicy na ulic Fabryczn. Nie chodzi tutaj o jaki wikszy remont, tylko o napraw kilkumetrow kocówki ulicy Przemysłowej. Ulica Glinianki na odcinku od ul. Piknej do ul. Braniborskiej jest cigiem pieszo-jednym w szerokoci 3,5 m. Obowizujca organizacja ruchu na ul. Glinianki wprowadzona została na yczenie mieszkaców w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego do ul. Osiedlowej od strony ul. Podgórnej- Lwowskiej. Ulica Przemysłowa posiada nawierzchni z płyt betonowych tzw. trylinki. W okresie wiosennym przeprowadzone zostan roboty naprawcze polegajce na likwidacji i zanie nawierzchni wraz z miejscowa wymiana płyt betonowych. II. Pytania radnego Kazimierza Łatwiskiego: 1. W ocenie radnych Prawa i Sprawiedliwoci budet zaproponowany przez Pana Prezydenta jest mało proinwestycyjny i zbyt mało prorozwojowy, Czy w chwili, gdy uchwalimy nowe Studium Uwarunkowa i Zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z naszymi roboczymi ustaleniami, przewidujc tworzenie nowej strefy aktywnoci gospodarczej przy Rondzie Rady Europy (14 ha) i przy Tracie Północnej (10 ha), czy w trakcie roku budetowego Pan Prezydent wystpi ze stosownym wnioskiem o zabezpieczenie rodków finansowych na przygotowanie tych stref aktywnoci gospodarczej? Jednym ze sposobów zwikszenia terenów inwestycyjnych jest wylesienie- jeli do niego dojdzie, wystpi do Rady Miasta o zwikszenie deficytu miasta. 2. W ocenie radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwoci jest w budecie zbyt mało rodków przeznaczonych na przygotowanie budowy nowych dróg przewidywanych w studium transportowym. Jeeli uda si pozyskiwa pierwsze rodki z funduszy europejskich na modernizacj dróg, a jest to scenariusz prawdopodobny, to czy Pan Prezydent równie wystpi ze stosownymi wnioskami o zwikszenie budetu na projektowanie nowych dróg w miecie, w trakcie przyszłego roku, tak, aby unikn w przyszłoci rosncych korków? Uwzgldniajc potrzeby w zakresie budownictwa komunikacyjnego wynikajca z opracowanego Studium Transportowego wykonywane bd tylko w przypadku pełnej gwarancji uzyskania rodków pozabudetowych na ich realizacj. Przeznaczenie rodków finansowych na projekty dróg, których termin realizacji jest nieokrelony, jest działaniem nieekonomicznym i nieracjonalnym. W pierwszej kolejnoci naley zrealizowa przebudow np. ulic Jdrzychowskiej, Jaskółczej, remont wiaduktu ul. Sulechowskiej, ul. Trasy Północnej, drogi łczcej ul, Wyszyskiego z ul. Botaniczn oraz koncepcj przebudowy ronda PCK. W miar pozyskania ewentualnych rodków europejskich, wystpi do Rady Miasta o zwikszenie deficytu miasta. 3. Zwrócili si do mnie przedsibiorcy, którzy maj firmy połoone wzdłu ulicy równoległej do Al. Zjednoczenia, czyli koło Castoramy. W ich imieniu pytam, na jakiej zasadzie i kiedy przewiduje si modernizacj, bo jest to gruntowa droga w centrum miasta. Czy moliwa jest bieca naprawa tej drogi i usunicie dziur? Budet na rok 2008 uwzgldnia rodki finansowe na wykonanie koncepcji przebudowy ronda PCK. W zwizku z tym, wykonanie utwardzenia tej drogi, która aktualnie posiada nawierzchni gruntow wydaje si niecelowe. W ramach biecego utrzymania dróg, Biuro Zarzdzania Drogami w okresie wiosennym 2008 r. przeprowadzi roboty naprawcze. 4

5 4. Zwrócili si do mnie kupcy-producenci rolni, którzy handluj własnymi płodami rolnymi na giełdzie, m.in. przy Al. Zjednoczenia. Uwaaj, e opłaty targowe na rzecz Miasta s zbyt wysokie. We Wrocławiu 5zł, w Zielonej Górze 31 zł. Czy Pan Prezydent moe rozway zmian opłaty targowej na nisz, z korzyci dla kupców w sklepach spoywczych, którzy si u tych dostawców zaopatruj? Producenci rolni dokonujcy sprzeday owoców i warzyw wystpili równie w dniu 11 grudnia 2007 r. do Prezydenta Miasta z wnioskiem podpisanym przez 17 osób o rozwaenie moliwoci obnienia dotychczasowej opłaty targowej, która wynosi 31,00 zł. Prob t poparła Lubuska Izba Rolnicza w pimie przekazanym do Prezydenta Miasta w dniu 17 grudnia 2007 r. Dzienna stawka opłaty targowej przy sprzeday artykułów rolno-spoywczych z pojazdu, przyczepy w kwocie 31,00 zł obowizuje od 2002 r. i dotychczas nie była kwestionowana przez handlujcych. Zgłoszony obecnie problem zostanie wnikliwie przeanalizowany pod ktem uzyskiwanych dochodów budetowych z tego tytułu i przewidywanych skutków finansowych, gospodarczych zmiany stawki. Po rozwaeniu moliwoci jej obnienia, projekt uchwały w sprawie okrelenia wysokoci stawek i zasad poboru opłaty targowej zostanie przedłoony na styczniow sesj Rady Miasta Zielona Góra. III. Pytania radnej Boeny Ronowicz: 1. Pytanie o giełd na Chynowie sprzedajcy tam mówi, e musza si z giełdy wyprowadzi, poniewa teren giełdy bdzie sprzedawany. W budecie miasta na 2008 r. nie przewidziano sprzeday tej nieruchomoci. Kto wic oszukuje handlujcych na tej giełdzie? Nie planuje si sprzeday giełdy na Chynowie przed uchwaleniem nowego Studium. Aktualnie teren ten jest przedmiotem umowy dzierawy na czas nieokrelony. 2. Kto zawinił nie przekazujc rodków finansowych do SP nr 7 na wynagrodzenia nauczycieli? Prasa wydrukowała apel, z którego wynika, e dopiero 6 grudnia pienidze wpłynły na konto, rzekomo z winy Urzdu Miasta, poniewa tak póno zostały przekazane do szkoły. Kto w Urzdzie Miasta ponosi za to win? Szkoła Podstawowa Nr 7 jest jedn ze szkół publicznych dotowanych przez Miasto Zielona Góra prowadzon przez osob fizyczn. Otrzymuje dotacj budetow naliczon wg kosztów ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto. Dotacja jest rozliczana miesicznie do 20 kadego m-ca (zgodnie z uchwał nr LI/602/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 r.) Przeliczenie kosztów ucznia w szkołach podstawowych nastpuje dwukrotnie, tj. rok szkolny od stycznia do czerwca 2007 r. i od wrzenia do grudnia Po rozliczeniu wszystkich szkół dotowanych 20 listopada 2007 r. Wydział Owiaty wystpił z wnioskiem nr 69/07 o dokonanie przeniesie w planie wydatków budetowych na brakujce rodki finansowe dla szkół dotowanych min. na SP Nr 7. Wniosek wpłynł do Biura Prezydenta w dniu 22 listopada br. natomiast drog elektroniczn wniosek został wysłany do Wydziału Budetu w dniu 20 listopada br. Zarzdzenie w sprawie przeniesie rodków finansowych Wydział otrzymał 4 grudnia br. i automatycznie zostały przekazane przelewem rodki do SP nr Pytanie zadane podczas ostatniej i przedostatniej sesji odpowied na pytanie o dofinansowanie zjazdu socjologów jest dziwna i pokrtna. Twierdzi si, e nie dofinansowano tego zjazdu, poniewa ze strony poprzedniego Prezydenta Miasta, czyli mojej, nie uzyskano odpowiednich informacji po objciu władzy przez obecnego Prezydenta Miasta. Nie jest moim zadaniem uczenie czytania budetu w układzie wykonawczym. Jednak na kolejnych dwóch sesjach informowałam, e w wydziale infrastruktury społecznej znajduje si kwota 30 tys. zł na zabezpieczenie organizacji tego zjazdu. Teraz uzyskałam informacj, e przekazane zostanie 20 tys. zł. Wiem, e pienidze przekazalicie Pastwo na promocj Zielonej Góry w czasie zjazdu, ale to s inne rodki. Ale 30 tys. zł było zabezpieczone na organizacj zjazdu i socjologowie powinni otrzyma jeszcze 10 tys. zł. Ponownie informuj, e Polskie Towarzystwo Socjologiczne otrzymało zł na organizacj Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologów, z tego zł z przeznaczeniem na promocj Miasta Zielona Góra oraz zł na wydanie materiałów pokonferencyjnych. 5

6 4. Centrum Biznesu nie otrzymałam równie odpowiedzi na pytanie, kto jest zobowizany do sprztania nieruchomoci przekazanej aportem do Centrum Biznesu w ramach dokapitalizowania tej spółki i ile Centrum Biznesu płaci za sprztanie tej nieruchomoci? Dodatkowo i ponownie pytam, jakie imprezy rekreacyjne dla mieszkaców miasta odbywały si na tym terenie od momentu przekazania tego terenu według aktu notarialnego od 30 sierpnia 2007 r.? Bo w takim celu dokapitalizowano t spółk. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996r o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) na włacicielu nieruchomoci spoczywa obowizek utrzymania porzdku na nieruchomoci której jest włacicielem. Skwer przy ul. Chopina został aportem przekazany Spółce Centrum Biznesu i od r. sprzta go Zakład Usługowy Andrzej Czerwiski w Zielonej Górze, z którym Spółka podpisała umow na biece utrzymanie. Koszt sprztania wynosi 1.150,- złotych miesicznie. Imprezy rekreacyjne dla mieszkaców miasta: - na wspomnianym terenie w okresie Dni Zielonej Góry-Winobranie 2007, była utworzona tzw. Strefa Młodzieowa HIP-HOP ZONE do dyspozycji młodych Zielonogórzan i goci. Była to profesjonalna rampa, na której mona było wiczy swoje umiejtnoci w jedzie na rolkach, deskorolkach i rowerach. Miejsce to cieszyło si wysokim zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i widzów. Innym, równie ciekawym wydarzeniem dla młodziey na tej nieruchomoci był konkurs graffiti na wrakach samochodów, które stanowiły wygrodzenie strefy HIP-HOP ZONE, - Zimowe zabawy do góry nogami - była to dua impreza sportowo-rekreacyjna dla dzieci zielonogórskich szkół, - nieruchomo ta bdzie miejscem Miejskiej Imprezy Plenerowej Razem w Nowy Rok organizowanej dla mieszkaców, goci i turystów Zielonej Góry, - kolejn imprez która ma swoje miejsce przy Centrum Biznesu jest Koncert Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy. 5. Nie odpowiedziano mi równie, gdzie bdzie zlokalizowana Stra Miejska. Tre odpowiedzi wskazuje, e mimo uchwały intencyjnej i zarezerwowania rodków w budecie miasta, chyba nie bdziemy mieli Stray Miejskiej. Przedstawiona odpowied jest lakoniczna, nie łudmy si wic, e bdziemy mieli Stra Miejsk to tylko markowanie jej tworzenia. W chwili obecnej branych jest pod uwag kilka miejsc w celu ulokowania Stray Miejskiej. Ostateczna decyzja o lokalizacji zapadnie po ogłoszeniu rzdowych aktów prawnych, w których okrelona zostanie struktura organizacyjna i formy funkcjonowania stray- obecnie trwaj prace legislacyjne nad projektem. 6. Nie odpowiedziano take, jaka kwota wpływa z dzierawienia czci deptaku starówki midzy ratuszem a bankiem PKO. Kwota jest znikoma, poniewa Miasto podpisało porozumienie z włacicielem lokalu, e bdzie z tej budowli korzysta na imprezy miejskie. Pytam ile wpłynłoby do kasy miejskiej, gdyby była podpisana normalna umowa na wydzierawienie pasa drogowego na tak długi okres? Czy restaurowana starówka ma by rupieciarni do przechowywania starych ogródków piwnych itp.? Powierzchnia zajcia wynosi 189,2 m 2, okres zajcia- 194 dni. W przypadku prowadzenia działalnoci komercyjnej byłaby to kwota ,44 zł, natomiast w przypadku prowadzenia imprez o charakterze społeczno-kulturalnym przy udziale miasta, zgodnie ze stawk okrelon w uchwale nr XXV/232/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2004 r w sprawie ustalenia wysokoci stawek opłat za zajcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegajcych w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra, naleno wyniosłaby 1,10 zł tj. 0,01 % stawki opłaty podstawowej wynoszcej ,44 zł. Na omawianym terenie prowadzona bdzie działalno tylko i wyłcznie kulturalna. 6

7 7. Pytałam take o kolejk napowietrzn, która łczyłaby Fokus Park ze Wzgórzem Winnym, a Pan Prezydent odpowiada, e za poprzedniej kadencji na etapie negocjacji z inwestorem w sprawie sprzeday nieruchomoci Polskiej Wełny nie przewidziano powyszego rozwizania. Podczas kadencji poprzedniej władzy Polska Wełna nie była sprzedawana przez Miasto. Polsk Wełn sprzedawał syndyk. Przedstawiła skan fotografii kolejki napowietrznej z czasopisma Wspólnota prototyp znajdujcy si na Starym Miecie w Opolu. Ten pomysł mógł by zrealizowany w poprzedniej kadencji i uwzgldniony np. przy wydawaniu pozwolenia na budow Focus Parku. Moim zdaniem kolejka napowietrzna nie jest inwestycj, któr miasto powinno si teraz zajmowa. Wszystkie kluby radnych mogły wpisa swoje propozycje do przyszłorocznego budetu miasta. Klub PiS nie przeznaczył adnej kwoty na koncepcj kolejki. IV. Pytania radnego Zbigniewa Bartkowiaka: 1. Dwukrotnie na sesji prawie przed rokiem pytałem o moliwo zamontowania dodatkowych lamp owietleniowych na ul. Zawadzkiego. W kwietniu, po kolejnym pytaniu, otrzymałem zapewnienie od Prezydenta Miasta, e do koca maja problem zostanie rozwizany. Do dzi tego nie ma. Rada osiedlowa spółdzielni i mieszkacy kilkakrotnie mnie o to pytali. Bior udział w tych posiedzeniach. W ostatni sobot spotkała si grupa mieszkaców. Pytaj, czy jest moliwo poprawy owietlenia na odcinku ul. Zawadzkiego i Zachodniej przy garaach. Chodzi o dobudowanie 1-2 przseł przy istniejcych lampach. W tym rejonie jest wiele włama do garay i spotka narkomanów i pijaków. Policja nie moe si tym zaj i postawi na stałe jednego funkcjonariusza. Aby zapobiec problemowi wystarczy lepsze owietlenie. Garae zlokalizowane przy ul. Zawadzkiego Zoki nale do Wspólnot, a tym samym miasto nie ma obowizku owietlania terenów prywatnych. Jedyna latarnia podwójna usytuowana po stronie zachodniej ulicy Zawadzkiego Zoki owietla drog wewntrzn, która ley na gruncie nalecym do miasta. 2. Podczas budowy nowej drogi do Urzdu Miasta na ul Zachodniej zostało uszkodzone ogrodzenie siatkowe Gimnazjum nr 7. Znajduje si tam boisko z bramk, a kiedy młodzie gra w piłk, czsto piłka wypada na ulice, co jest niebezpieczne dla grajcych. Proponuj, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły, uczniów i rodziców, naprawienie tego ogrodzenia, a ponadto podwyszenie w tym miejscu ogrodzenia do3-4 m, eby mona tam było bezpiecznie gra w piłk. Informuj, e II etap budowy drogi ul. Zachodniej, został wprowadzony do realizacji w 2008 roku uchwał nr XVII/233/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie pomidzy boiskami szkolnymi a now drog nowego ogrodzenia wysokoci 2,5 m spełniajcego jednoczenie funkcje piłkochwytów i ekranów akustycznych. Nowe ogrodzenie zostało zaprojektowane na skarpie powyej istniejcego. Przewidywany termin zakoczenia inwestycji 31 sierpnia 2008 r. (pierwszy przetarg w na realizacj II etapu zadania został uniewaniony z powodu braku ofert). V. Pytania radnego Adama Urbaniaka: 1. Mieszkacy Zielonej Góry twierdz, e po do dawnym ju remoncie kamienic przy ul. eromskiego nie zostały ponownie zamocowane tablice oznaczenia ulic. Czy mona sprawdzi i ewentualnie takie oznaczenia umieci? W najbliszym czasie zostanie zlustrowana cała ulica na długoci od ul. Kupieckiej do ul. Stary Rynek. W razie potrzeby zostanie wykonane opisanie ulicy w okresie I kwartału 2008 r. po rozstrzygniciu przetargu na wykonanie tablic z nazwami ulic. W chwili obecnej zrealizowano umow na 2007r. w 100% na tego typu zadania i nie ma moliwoci wykonania opisu ulicy, do momentu rozstrzygnicia nowego przetargu. 7

8 2. Pytanie od mieszkaców korzystajcych z autobusów MZK. Kilka linii naszych autobusów ma róne trasy np. 28 i 44. Jeeli autobusy nie s właciwie i jednoznacznie oznaczone, ludzie w trakcie jazdy dowiaduj si, e autobus jedzie inna drog ni, zakładali. Niekiedy myli si kierowca i wykonuje póniej radykalne manewry na ulicy. Czy w zwizku z tym, mona by było rozway wprowadzenie wzorem innych miast oznacze, np. liter A, aby było wiadomo, e nie jest to kurs tradycyjn tras? Linia 28 obsługiwana jest przez autobusy z ekranami elektronicznymi i kursy realizowane do Bunkrów s oznaczane napisem widnica- Bunkry, a na tabliczkach i w Internecie symbolem literowym z komentarzem. Linia 44 oraz 2 i 9 maj wyznaczonych po kilka kursów szkolnych (w okresie zaj szkolnych jedzie młodzie do gimnazjów z rónych dzielnic miasta takich jak Ogrodnictwo czy Jdrzychów) realizowanych przez ul. w. Cyryla i Metodego i s one oznaczone odpowiednim symbolem literowym na tabliczkach przystankowych i w internecie, natomiast autobusy z ekranami elektronicznymi maj płyncy napis informujcy, e autobus jedzie po tej trasie (w odrónieniu od stałej trasy). Pozostałe autobusy maj wystawion za przedni szyb tablice informujc o zmienionej trasie przez w. Cyryla i Metodego. Tak oznaczone autobusy obsługuj te linie od wielu lat i jest to pierwsza uwaga na ten temat. Staramy si, by wszystkie autobusy w miar moliwoci były jednakowo oznakowane bez wprowadzania zamieszania. Ponadto w wielu autobusach nie ma moliwoci umieszczenia w ekranach dodatkowych oznacze. Jeeli uda nam si zdoby unijne dofinansowanie i wymieni we wszystkich autobusach ekrany na nowoczesne, elektroniczne, to we wszystkich autobusach bdzie płynca informacja o trasie. PREZYDENT MIASTA mgr in. Janusz Kubicki 8

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWY URZD PRACY W KIELCACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2007 ROK oraz informacja o sytuacji finansowej i organizacyjnej KIELCE 2008 Przedmiot działalnoci Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo