R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia r. -Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz z pón. zm. ). 2. Ustawa z dnia r. Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 153/2003 poz z pón. zm. ) 3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 75/2002 poz. 690 z pón. zm. ). 4. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych uytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. nr 74/1999 poz. 836 ). 5. Umowa sprzeday gazu propan-butan rozprony zawarta pomidzy Mazowieck Spółk Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie a Suwalsk Spółdzielni Mieszkaniow w Suwałkach. 6. Regulamin uywania lokali i porzdku domowego w SSM. 7. Statut Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach zatwierdzony uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków SSM nr 6/2003 z dnia 17 maja II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Uyte w regulaminie okrelenia oznaczaj: 1. Uytkownik lokalu jest to osoba fizyczna lub prawna posiadajca jeden z tytułów prawnych do lokalu w budynku: a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu b) spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu c) prawo odrbnej własnoci lokalu d) najem lokalu na podstawie zawartej ze Spółdzielni umowy. Uytkownikiem lokalu jest równie osoba fizyczna lub prawna czasowo nie posiadajca tytułu prawnego do lokalu. 2. Mieszkaniec - kada osoba zamieszkujca w lokalu. 3. Gazomierz klatkowy urzdzenie pomiarowe słuce do pomiaru iloci pobranego gazu przez mieszkaców danej klatki schodowej w budynku 4. Gazomierz indywidualny urzdzenie pomiarowe słuce do pomiaru iloci pobranego gazu przez uytkownika lokalu. 5. Taryfa dla paliw gazowych taryfa zatwierdzana przez Urzd Regulacji Energetyki okrelajca ceny i stawki opłat stosowane do rozlicze pomidzy dostawc gazu a odbiorc, która okrela: - cen za paliwo gazowe ( zł/m 3 ) - opłat abonamentow ( zł/m-c ) - opłat stał za usług przesyłow ( zł/m-c ) - opłat zmienn za usług przesyłow ( zł/m 3 )

2 W zasobach Spółdzielni zuycie gazu w lokalach rozlicza si według: 1. gazomierzy indywidualnych stanowicych własno dostawcy gazu 2. gazomierzy indywidualnych stanowicych własno Spółdzielni. 3. gazomierzy klatkowych ( jeden gazomierz na klatce schodowej ). 4. butli gazowych. 2 2 III. OBOWIZKI UYTKOWNIKA LOKALU. 3 Uytkownik lokalu zobowizany jest do: 1. Udostpnienia lokalu w celu: a) dokonania przegldu technicznego, konserwacji, usunicia awarii instalacji i urzdze gazowych b) wykonania robót remontowych lub modernizacyjnych instalacji i urzdze gazowych oraz w innym koniecznym przypadku upowanionym przez Spółdzielni pracownikom Spółdzielni lub innych firm legitymujcych si stosownym identyfikatorem. 2. Utrzymania znajdujcej si w lokalu instalacji i urzdze gazowych w naleytym stanie technicznym i uytkowym. 3. Informowania Spółdzielni o wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowociach w funkcjonowaniu instalacji gazowej. 4. Uzyskania pisemnej zgody Spółdzielni na wszelkie przeróbki instalacji i urzdze gazowych w lokalu. 5. Natychmiastowego przywrócenia instalacji do stanu pierwotnego w przypadku gdy samowolnie dokonał zmiany sposobu zasilania kuchenek gazowych np. z gazu z sieci gazowej na gaz z butli indywidualnych, itp. 6. Dokonywania wymiany kuchenki gazowej lub butli gazowej wyłcznie przez firmy ( osoby ) posiadajce uprawnienia w tym zakresie. 7. Wnoszenia nalenoci za zuycie gazu w terminie do dnia 10-tego kadego miesica za rozliczenia wystawione przez Spółdzielni lub wg terminów okrelonych w umowie zawartej przez uytkownika z dostawc gazu. IV. OBOWIZKI I PRAWA SPÓŁDZIELNI. 4 Do obowizków Spółdzielni naley: 1. Dokonywanie odczytów gazomierzy w wyznaczonym terminie, wystawienie rozliczenia i przekazanie go uytkownikowi lokalu ( dotyczy budynków, w których uytkownicy nie posiadaj zawartych umów z dostawc gazu ). 2. Dokonywanie okresowych kontroli stanu technicznego instalacji i urzdze gazowych w terminach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowizujce. 3. Konserwacja instalacji i urzdze gazowych obejmujca: a) sprawdzenie stanu technicznego kuchni gazowej, reduktora przy butli gazowej b) sprawdzenie szczelnoci kuchenki gazowej i przewodów łczcych kuchenk gazow z butl gazow lub instalacj gazow zasilan z sieci gazowej

3 c) sprawdzenie prawidłowoci połcze urzdze gazowych zgodnie z obowizujcymi przepisami d) utrzymanie w naleytym stanie technicznym szafek na kurek główny i szafek gazomierzy wewntrz budynku oraz instalacji gazowej od kurka głównego do lokalu uytkownika. 3 V. ROZLICZANIE ZUYCIA GAZU W LOKALACH 5 Opłata za pobór gazu: 1. Naleno za pobrany gaz jest obliczana według iloci gazu ustalonej na podstawie wskaza gazomierza oraz cen i stawek opłat zgodnie z obowizujc taryf dla paliw gazowych. 2. W przypadku zmiany cen i stawek opłat rozliczenie za gaz bdzie uwzgldnia zmian tych cen, a naleno zostanie wyliczona wg dni poboru w czasie obowizywania poprzedniej i nowej ceny gazu. 3. Naleno za gaz z butli gazowej ustalana jest przez dostawców gazu butlowego wg cen rynkowych. 6 Odczyty gazomierzy: 1. Odczyty gazomierzy klatkowych dokonuje dostawca gazu na koniec kadego miesica. 2. Odczyty gazomierzy indywidualnych lokali, których uytkownicy maj zawarte umowy z dostawc gazu wykonywane s przez dostawc gazu w terminach ustalonych w umowie. 3. Odczyty gazomierzy indywidualnych lokali, których uytkownicy nie maj zawartych umów z dostawc gazu wykonywane s przez pracowników Spółdzielni przez dwa ostatnie dni robocze kadego miesica. 7 Rozliczanie lokali wg gazomierzy indywidualnych stanowicych własno dostawcy gazu: Uytkownicy mieszka posiadajcy indywidualne gazomierze stanowice własno dostawcy gazu ( uytkownicy maj zawarte umowy indywidualne z dostawc gazu ) rozliczaj si za zuycie gazu bezporednio z dostawc gazu. 8 Rozliczanie lokali wg gazomierzy indywidualnych stanowicych własno Spółdzielni: 1. Uytkownicy mieszka posiadajcy indywidualne gazomierze stanowice własno Spółdzielni ( uytkownicy nie maj zawartych umów indywidualnych z dostawc gazu ) rozliczani s przez Spółdzielni w nastpujcy sposób: a) opłaty stałe wg grupy taryfowej b) ilo zuytego gazu wg wskaza gazomierzy indywidualnych c) rónic midzy wskazaniem gazomierza klatkowego a gazomierzami indywidualnymi w poprzednim miesicu dolicza si kademu uytkownikowi proporcjonalnie do iloci zuytego przez niego gazu. d) rozliczenie opłat stałych prowadzone bdzie w okresach kwartalnych.

4 4 2. Rozliczenia zuycia gazu wystawiane przez Spółdzielni s dorczane kademu uytkownikowi przez inkasenta odczytujcego gazomierze indywidualne. 9 Rozliczanie lokali wg gazomierzy klatkowych ( jeden gazomierz na klatce schodowej ): 1. Koszt zuycia gazu wynikajcy ze wskaza gazomierza klatkowego ustalany jest dla poszczególnych mieszka na klatce schodowej wg nastpujcych zasad: a) opłaty stałe dzielone s na ilo mieszka na klatce schodowej. b) opłaty zmienne dzielone s proporcjonalnie do iloci osób w danym mieszkaniu. 2. W rozliczeniu za dany miesic uwzgldnia si zmian iloci osób zgłoszonych do 15-tego dnia danego miesica. 3. Rozliczenia zuycia gazu wyliczone przez Spółdzielni dorczane s uytkownikom przez pracowników Spółdzielni. 10 Rozliczenia lokali wg butli gazowych: Rozliczenia za zuycie gazu z butli gazowej dokonuje uytkownik bezporednio z dostawc gazu butlowego. 11 Opłaty za konserwacj instalacji gazowej: 1. Uytkownicy mieszka posiadajcych instalacj gazow zasilan z sieci gazowej wnosz w miesicznej opłacie za uywanie lokalu opłat na konserwacj instalacji gazowej w wysokoci ustalonej przez Zarzd Spółdzielni. 2. W przypadku wniosku uytkownika o rezygnacji z korzystania z instalacji gazowej zasilanej z sieci oraz po zdemontowaniu instalacji gazowej w lokalu potwierdzonej protokolarnie przez Spółdzielni opłata na konserwacj instalacji gazowej nie bdzie naliczana. 3. Koszt konserwacji instalacji gazowej zasilanej gazem z butli indywidualnych finansowany jest w ramach eksploatacji biecej jako koszt konserwacji. VI. ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA BUDYNKU W GAZ Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej moe by zmieniona na instalacj gazow zasilan gazem z butli indywidualnych pod warunkiem wyraenia zgody przez wszystkich ( 100% ) uytkowników lokali w budynku. 2. Koszt zmiany sposobu zasilania budynku z gazu z sieci gazowej na gaz z butli indywidualnych ponosz uytkownicy budynku. 3. Koszt wymieniony w pkt 2 obejmuje koszty opracowania dokumentacji projektowej, demontau i montau instalacji, dostawy i montau butli gazowej o wadze 11 kg, reduktora oraz przewodu zasilajcego, wykonanie prób szczelnoci.

5 5 VII. POSTANOWIENIA PORZDKOWE Zabrania si stosowania w jednym budynku gazu z sieci gazowej i gazu z indywidualnej butli gazowej. 2. Zabrania si stosowania instalacji gazowej zasilanej gazem z butli w budynkach redniowysokich i wysokich za wyjtkiem budynku przy ul. Korczaka 2 do pitej kondygnacji włcznie. 3. W przypadku stwierdzenia, e uytkownik zainstalował bez zgody Spółdzielni indywidualn butl gazow w lokalu w budynku posiadajcym instalacj gazow zasilan z sieci gazowej to uytkownik poniesie koszty : a) montau instalacji w lokalu ( jeeli została zdemontowana ) b) wykonania prób szczelnoci instalacji gazowej w lokalu oraz w budynku c) wszelkich szkód wynikłych ze stosowania w jednym budynku gazu z sieci gazowej i gazu z butli. 4. W przypadku podłczenia lub odłczenia kuchni gazowej koszty wykonania próby szczelnoci ponosi uytkownik. 5. Ponowny monta, zdemontowanej na wniosek uytkownika lokalu, instalacji gazowej zasilanej z sieci odbywa si na koszt uytkownika lokalu. 6. W przypadku stwierdzenia samowolnej ( bez zgody Spółdzielni ) przebudowy lub demontau instalacji gazowej w lokalu niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, uytkownik ponosi wszystkie koszty ponownego dostosowania instalacji do stanu zgodnego z obowizujcymi przepisami. VIII. POSTANOWIENIA KOCOWE We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem maj zastosowanie postanowienia zawarte w Statucie Spółdzielni i innych regulaminach. 2. Regulamin został uchwalony przez Rad Nadzorcz Spółdzielni w dniu r. Uchwał Nr 11/05 z moc obowizywania od dnia r... Przewodniczcy Rady Nadzorczej SSM tut j mus

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r.

U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. U C H W A A Nr 338/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania (cieków na terenie Gminy Miasto Milanówek Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK REGULAMIN OKREŚLAJĄCY OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI I UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W ZAKRESIE NAPRAW LOKALI ORAZ ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZWALNIAJĄCYMI LOKALE I. PODSTAWA PRAWNA 1 Niniejszy Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ZIMNEJ I CIEP EJ WODY DO BUDYNKÓW RSM WRAZ Z ODPROWADZENIEM CIEKÓW Zatwierdzono uchwa Rady Nadzorczej nr 3/22010 z dnia 9.03.2010r. 1 R E G U L A M I N ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała Nr XLIX/271/06 Rady Gminy Iwanowice z dnia 04 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo