RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2017/2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2017/2018"

Transkrypt

1 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2017/2018 Niniejszy raport uwzględnia wyniki ankiet przeprowadzonych wśród studentów studiów stacjonarnych obu stopni WFPiK w okresie od 30 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku. Dla grup nauczycieli oraz doktorantów za dane referencyjne posłużyły rezultaty ogólnouczelniane oraz wyniki ankietyzacji WFPiK z roku 2016/2017. Raport przygotował zespół w składzie: dr Sławomira Brud, mgr Angelika Trzcińska oraz Taida Wróblewska. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Frekwencja W roku akademickim 2017/2018 frekwencja wyniosła 26%. Oznacza to spadek o 11 punktów procentowych w stosunku do roku 2016/2017 (37%) oraz o 8 punktów procentowych w stosunku do roku 2015/2016 (34%). Chociaż w badaniu uczestniczyła tylko ¼ wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, należy podkreślić, że pozostaje to najwyższym wynikiem procentowym 2017/2018 jest najwyższym wśród wszystkich wydziałów UAM oraz - że jest wyższy od średniego wyniku ogólnouczelnianego (16%) o ponad 1/3. W uczelni 34% pracowników wśród ankietowanych miało staż pracy poniżej 10 lat; 34% 1 0 do 20 lat a 32% ponad 20 lat. Grupy pracowników o różnym stażu były więc reprezentowane proporcjonalnie. Prawie połowa badanych (49%) w zeszłym roku akademickim prowadziła ul. A. Fredry 10, Poznań tel , fax Znak sprawy strona 1 z 13

2 w UAM od 181 do 270 godzin zajęć, a niemal wszyscy pracowali wyłącznie w naszej uczelni (89%) w WFPiK takich osób było jeszcze więcej 95%. Ocena jakości kształcenia Ogólna ocena jakości kształcenia na własnym kierunku studiów pozostaje w trzech ostatnich edycjach badania na wysokim poziomie (2015/2016 i 2017/2018 4,16, w 2016/2017 4,17 w skali czteropunktowej (2-5) dane dla UAM. Kształcenie we własnej jednostce za dobre i bardzo dobre uważa 87% badanych, w WFPiK takich respondentów było aż 93%. Jako bardzo złe ocenia je tylko 3% ankietowanych, w WFPiK tylko 1%. Poprawę jakości kształcenia w stosunku do roku poprzedniego dostrzega 40% uczestników badania, na Wydziale było to 41% odpowiadających (2015/2016: 40%). Ocena w tej kategorii utrzymuje się zatem na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego: 19% badanych zauważa zmiany tylko pod pewnymi względami (WFPiK 25%), a ich brak 24% (WFPiK podobny odsetek). Tylko 2% pracowników UAM stwierdziło, że jakość zdecydowanie uległa pogorszeniu, w WFPiK 1%. Organizacja dydaktyki Większość odpowiadających pracowników UAM (61%) oceniła powiązanie programów zajęć/studiów z badaniami naukowymi, w WFPiK było ich więcej o 5 punktów procentowych (66%). Należy zauważyć jednak, że w perspektywie kilkuletniej widoczny jest spadek ( %, %, %). Możliwość zgłaszania własnego przedmiotu do programu studiów w skali uczelni pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze) ocenia połowa ankietowanych (52%), w WFPiK niemal tyle samo (54%), oznaczało to jednak spadek aż o 9 punktów procentowych w stosunku do roku Źle możliwość tę oceniło 13% badanych w skali uczelni i aż 20% w WFPiK. Na wydziale lepiej niż w skali całej uczelni oceniano równomierne obciążenie pracowników zajęciami dydaktycznymi (2015/ %, 2016/ %, w UAM 51%). Negatywne oceny tego aspektu organizacji to tylko 11% (WFPiK) wobec 20% UAM. Możliwość okresowej koncentracji na pracy naukowej lub dydaktyce 38% respondentów w UAM oceniło bardzo dobrze i raczej dobrze, w WFPiK takich osób było aż 45%. Oceny złe i bardzo złe stanowią 33% w UAM i aż 37% w WFPiK (spadek o jeden punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania). Pracownicy wydziału wydają się być nieco bardziej skrajni w swych opiniach niż ogół nauczycieli. Znak sprawy strona 2 z 13

3 Badania naukowe a proces dydaktyczny Samoocena nauczycieli zatrudnionych w uczelni pozostaje wysoka: w UAM 84%, a w WFPiK 90%. respondentów uznało poziom wiedzy i kompetencji nauczycieli akademickich w jednostce za bardzo dobry lub raczej dobry. Podobnie jak w roku poprzednim niżej oceniano jakość prezentacji/dyskusji naukowych na forum zakładu/katedry lub instytutu: 69% w UAM (poprzednio 75%), 73% w WFPiK (poprzednio 77%). Niemal nie zmieniła się ocena zaangażowania nauczycieli akademickich w jednostce w pracę dydaktyczną. W UAM 73% ocenia ją bardzo dobrze i raczej dobrze (spadek o 2 punkty procentowe w stosunku do roku ubiegłego), w WFPiK 74% (wzrost o 4 punkty procentowe od roku 2015/2016). W skali uczelni wyraźnie niżej od samych nauczycieli są oceniani studenci ich zaangażowanie w proces kształcenia oceniono nieco lepiej niż w roku ubiegłym: dobrze i bardzo dobrze 35%, (średnio 41%, raczej i bardzo źle 23%). Rozkład ocen w badaniu ogólnouczelnianym odpowiada w tej kategorii wynikom wydziałowym: 32% ocen dobrych, 45% średnich, 24% złych. Podobnie jak w latach poprzednich zaangażowanie studentów w proces kształcenia uznawane jest za przeciętne lub niewystarczające. Od powyższych rezultatów nie odbiegają znacznie wyniki (w UAM) uzyskane w odpowiedzi na pytanie o poziom wiedzy studentów: 30% uznaje go za dobry i bardzo dobry, za średni 44%, zły (raczej / bardzo) 26%. Nauczyciele WFPiK są w swej ocenie bardziej surowi: 27 % ocenia ów poziom dobrze, 49% średnio, 24 źle (w tym 7% bardzo źle). Ocena wiedzy studentów w kolejnych badaniach pozostaje zatem na podobnym, dość niskim poziomie. Ewaluacja i poprawa jakości dydaktyki w jednostce W bieżącym badaniu zadowolenie z uczelnianego wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji dydaktycznych i zawodowych wzrosło o 12 punktów procentowych w stosunku do roku ubiegłego (odpowiednio: 59% do 47%). Oznaczać to może sukces zaangażowania UAM w działania wspierające rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników w minionym roku akademickim. Liczba niezadowolonych spadła z 23 do 15%. Na wydziale według danych uzyskanych w poprzednim badaniu również przeważali zadowoleni (48%, wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku). Niezadowolonych było 20%, czyli mniej o 8 punktów procentowych niż w roku poprzednim. Znak sprawy strona 3 z 13

4 W UAM aprobata dla sytemu hospitacji i kontroli jakości prowadzonych zajęć utrzymała się na tym samym poziomie co w roku poprzednim (56% ocen bardzo i raczej dobrych), w WFPiK liczba ocen pozytywnych była wyższa 63%, a dane z roku 2016/2017 oraz 2015/2016 ukazują trend wzrastający. W sprawie oceny systemu nagradzania najlepszych dydaktyków zdania uczestników badania rozkładają się proporcjonalnie jedna trzecia uznaje go za dobry i raczej dobry (35% UAM) i prawie tyle samo za zły 34%. Jako średni określa go 26% respondentów. W poprzednim badaniu, w WFPiK grupa niezadowolonych była znacząco większa (stanowiła niemal połowę oceniających, jednak można było zaobserwować spadek w grupie ocen bardzo złych (z 26% do 19%). Wynik ten wskazuje na konieczność podjęcia działań przez władze wydziałowe na tym polu. Spada liczba osób doceniających wpływa ankiet studenckich na poprawę jakości kształcenia: w roku bieżącym oceny bardzo i raczej dobre stanowiły 36%. Wynik WFPiK był tu nieznacznie wyższy 39% (dwa lata wcześniej 48%), ale niż od ogólnouczelnianego wyniku z tamtego okresu (41%). Jako zły lub bardzo zły określa wpływ ankiet na jakość kształcenia niemal jedna trzecia badanych 28% (o jeden punkt procentowy niżej niż w roku poprzednim), w WFPiK liczba takich respondentów była porównywalna (26%). Warunki pracy Pozytywna opinia o liczebności grup studenckich utrzymuje się w UAM na tym samym poziomie co w roku poprzednim. Na wydziale taką opinię reprezentowało 63% respondentów (w roku 2016 tylko 1% więcej). W 2017 w WFPiK liczba ocen pozytwynych była znacząco wyższa 72%. Zadowolenie pracowników wydziału z wyposażenia sal i pracowni rosło (2016 za dobre lub bardzo dobre uznało je 55% osób, w roku %), jednak pozostawało zauważalnie niższe niż w badaniu ogólnouczelnianym 70% w 2018 i 72% w Liczba ocen negatywnych w całej uczelni nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego badania, w WFPiK natomiast (w 2017) były one w zdecydowanie mniej liczne (6%, spadek o 19 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego). Ogół pracowników wciąż lepiej niż wykładowcy WFPiK ocenia dostępność komputerów i Internetu: odpowiednio 73% (74% w 2017 roku) do 65%. Wśród ocen negatywnych można zauważyć (w WFPiK) skokowy spadek niezadowolenia Znak sprawy strona 4 z 13

5 (prawie o połowę: oceny negatywne z 19% w 2016 do 10% w roku następnym). Poprawa sytuacji jest zatem widoczna, lecz nadal potrzeba zwiększania nakładów na zakup sprzętu i rozwój sieci cyfrowych. Dobra ocena dostępności książek i innych materiałów (biblioteki, bazy danych) w skali uczelni się podniosła z 79% w roku 2017 do 81 w tym roku. W ten sposób zrównała się prawie z zeszłorocznym wynikiem WFPiK 82% ocen bardzo dobrych i raczej dobrych. Liczba niezadowolonych (w skali uczelni) pozostaje na jednakowym poziomie zrównując się z zeszłorocznym rezultatem uzyskanym przez WFPiK (odpowiednio: 4 do 5%). Ewaluacja funkcjonowania systemu USOS w UAM jest coraz lepsza: w roku 2018 dobrze ocenia go 80% badanych (76% w roku 2017). Podobną tendencję wzrostową można było zaobserwować w skali wydziału: w 2017 r. 87%., w poprzednim 82%. Wynik wydziałowy jest niezmiennie wyższy od ogólnouczelnianego. W odpowiedzi na pytanie o funkcjonalność strony internetowej jednostki/wydziału liczba ocen bardzo i raczej dobrych była niemal taka sama w WFPiK jak w całym UAM (75 % w roku 2018, tyleż w roku 2017): Złe oceny stanowiły 9% (WFPiK, 2017 r.) i 8% (UAM, 2018). Administracja W badaniu 2018 wyniki ewaluacji pracy Prodziekana ds. studenckich po raz pierwszy zostały podane do publicznej wiadomości (w roku 2017 przekazano je bezpośrednio władzom wydziałów). W skali całej uczelni ten aspekt działania administracji spotykał się z dużym uznaniem: aż 78% respondentów uznała pracę dziekana za bardzo dobrą lub raczej dobrą. Bardzo wysoko oceniano pracę administracji w jednostce: 81% uważa ją za bardzo dobrą i raczej dobrą. Gorsza o 15 punktów procentowych była z kolei ocena administracji ogólnouczelnianej (66%). W WFPiK pozytywne oceny w obu tych kategoriach były o wiele wyższe niż średnia UAM i wynosiły odpowiednio 91% i 87%. Podsumowanie Zbiorcze zestawienie wyników badania uczelnianego w poszczególnych kategoriach pozwala zauważyć, że najwyżej oceniana jest praca administracji (średnia 4.14). Nieznacznie gorsze oceny dotyczą kwestii związanych z warunkami pracy (średnia 3.96). Nauczyciele najniżej Znak sprawy strona 5 z 13

6 oceniają wysiłki zmierzające do poprawy systemu ewaluacji i jakości dydaktyki w jednostce (średnia 3.30). dr Sławomira Brud II DOKTORANCI Niniejsza część raportu dotyczy wyników badania jakości kształcenia wśród doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Narzędziem badawczym była ankieta. Frekwencja Frekwencja doktorantów UAM biorących udział w badaniu jest niezmiennie niska, a w 2018 roku niższa niż w latach poprzednich (19% w 2015 r.; 22% w 2016 r.; 21% w 2017 r.; 17% w 2018 r.). Z drugiej strony wzrósł odsetek doktorantów WFPiK biorących udział w badaniu wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego roku (15% w 2017 r.; 21% w 2018 r.). Ocena ogólna Większość doktorantów, tak jak w poprzednich latach, dobrze (50% w 2015 r.; 48% w 2016 r.; 46% w 2017 r.; 47% w 2018 r.) ocenia jakość kształcenia na swoim kierunku studiów, choć zauważalna jest nieznaczna tendencja spadkowa. Liczba jednoznacznie negatywnych ocen od trzech lat utrzymuje się na tym samym poziomie (6-7%). Na pytanie dotyczące zauważalności zmian w jakości kształcenia większość respondentów odpowiedziała, że nie wie lub ich nie dostrzega ta sama odpowiedź dominowała także w latach poprzednich. Jednocześnie liczba osób, które udzieliły w tym roku takiej odpowiedzi wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o dziesięć punktów procentowych (54% w 2015; 45% w 2016 r.; 50% w 2017 r.; 10% w 2018 r.). W przypadku pytania o ponowny wybór studiów doktoranckich odsetek osób, które jeszcze raz podjęłyby tę samą decyzję utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie (60% w 2016 r.; 66% w 2017 r.; 64% w 2018 r.). Średnia ocena Uczelni wzrasta od kilku lat (3,74 w 2015 r.; 3,70 w 2016 r.; 3,75 w 2017 r.; 3,82 w 2018 r.). Znak sprawy strona 6 z 13

7 Program studiów W 2018 roku najlepiej ocenionym przez doktorantów elementem było dostosowanie treści zajęć wydziałowych do III stopnia studiów. 58% doktorantów ocenia ten aspekt programu studiów dobrze lub bardzo dobrze. To, co w 2017 r. oceniono najwyżej (elastyczność i indywidualizacja SD) w 2018 r. uplasowało się na 2. miejscu (średnia 3,35; 46% odpowiedzi bardzo dobrych lub dobrych). Warto podkreślić, że uzyskany wynik jest zdecydowanie lepszy od oceny, jaką uzyskało pokrewne kryterium (liczba zajęć powiązanych Z Pana/Pani zainteresowaniami naukowymi) w 2015 r.: 82% odpowiedzi jednoznacznie negatywnych, 18% odpowiedzi pozytywnych wówczas ten aspekt studiów doktoranckich oceniono najniżej. W 2018 r., tak jak w poprzednich latach, najniżej oceniono zajęcia rozwijające umiejętności miękkie tylko 41% pozytywnych wskazań. Równie nisko jak w poprzednim roku oceniono także szkolenia, kursy, zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne- tylko 43% pozytywnych wskazań. W 2017 i 2018 roku jest znacznie mniej, niż w poprzednich latach, ocen negatywnych (55% w 2013; 57% w 2014 r.). Należy jednak wziąć pod uwagę zmienioną skalę. Program studiów po raz kolejny jest najniżej ocenionym przez doktorantów kryterium. Studenci coraz lepiej oceniają dostosowanie zajęć do III stopnia studiów oraz ich indywidualizację. Jednocześnie odczuwają niedosyt zajęć doskonalących ich umiejętności dydaktyczne przejawia się to m.in. w rokrocznie niskiej ocenie szkoleń i kursów rozwijających wskazane wyżej umiejętności. Organizacja studiowania W 2016 r. z kategorii organizacja studiowania wyodrębniono osobną kategorię wykładowcy, którą w 2017 r. zatytułowano: nauczyciele akademiccy. Wszystkie elementy są oceniane stosunkowo dobrze. Najwyżej (tak jak w poprzednim roku) uplasowała się możliwość prezentacji i dyskusji dot. postępów w pracy doktorskiej na forum zakładu/katedry/instytutu ocena tego kryterium cały czas wzrasta (w 2016 r. średnia 3,93; w 2017 r. średnia 4,08; w 2018 r. średnia 4,12). Najniżej (tak jak w poprzednim roku) oceniono dopasowanie terminów zajęć SD i praktyk dydaktycznych do innych obowiązków średnia ocena tego kryterium ciągle spada (w 2016 r. śr. 3,58; w 2017 r. śr. 3,52; w 2018 r. śr. 3,43). Znak sprawy strona 7 z 13

8 Nauczyciele akademiccy Doktoranci, tak jak w poprzednim roku, najwyżej ocenili wsparcie opiekuna naukowego (84% respondentów oceniło je bardzo dobrze i dobrze, śr. 4,48). Jest to wynik lepszy niż jeszcze kilka lat temu (w 2014 roku odpowiedziało tak 75% doktorantów, w %). Dobrze oceniono również dwa pozostałe kryteria: kompetencje nauczycieli oraz wsparcie ze strony nauczycieli akademickich w prowadzeniu zajęć (śr. 4,0). Jest to najwyżej, obok administracji, oceniane kryterium. Doktoranci są, w znacznej większości, zadowoleni z poziomu wsparcia udzielanego im przez opiekunów naukowych. Studenci coraz wyżej oceniają także kompetencje nauczycieli prowadzących zajęcia. Rekrutacja na SD oraz system przyznawania wsparcia materialnego W tej kategorii dominują oceny raczej dobrze. Doktoranci, tak jak w poprzednim roku, najwyżej ocenili sprawiedliwość i przejrzystość procedur rekrutacyjnych średnia ocena tego kryterium ciągle rośnie (w 2016 r.: śr. 3,57; 58% bardzo dobrze; w 2017 r.: śr. 3,66; 64% bardzo dobrze; w 2018 r. śr. 3,82; 66% bardzo dobrze). W tym roku równie wysoko oceniono możliwość uzyskania dofinansowania ewentualnych publikacji/udziału w konferencjach. Po raz kolejny najniżej oceniono system przyznawania wsparcia materialnego, jednocześnie średnia ocena tego kryterium powoli wzrasta (w 2016 r.: śr. 3,32; 46% bardzo dobrze i dobrze; w 2017 r.: śr. 3,41; bardzo dobrze i dobrze 54%; w 2018 r. śr. 3,73; bardzo dobrze i dobrze 56%). Z badań wynika, że, obok programów studiów, jest to najniżej oceniane przez doktorantów kryterium. Taka ocena może wskazywać na utrzymujące się wśród studentów poczucie niesprawiedliwości w przyznawaniu wsparcia materialnego. Źródłem takiego stanu rzeczy mogą być niedostatecznie jasne kryteria punktowania osiągnięć lub zdarzające się pomyłki w przyznawaniu stypendiów, które wymagają odwoływania się od decyzji. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ocena tego kryterium powoli wzrasta, co może oznaczać, że przedsięwzięte działania usprawniające procedurę stypendialną będą sukcesywnie przynosić oczekiwane efekty. Znak sprawy strona 8 z 13

9 Warunki studiowania Doktoranci najwyżej ocenili dostępność książek i innych materiałów, prawie 80% ocen bardzo dobrych i dobrych (średnia 4,31). Z kolei najniżej dostępność specjalistycznego oprogramowania do badań naukowych (średnia 3,85). Jednocześnie średnia ocena tych kryteriów powoli wzrasta. Administracja Najwyżej oceniono 3 elementy: pracę dziekanatu, pracę samodzielnej sekcji ds. studiów doktoranckich, pracę Sekretariatu Instytutu/Katedry (śr. 4,43). Ponownie najniżej oceniono działalność Samorządu Doktorantów, jednak średnia ocena tego kryterium powoli wzrasta (w 2016 r.: śr. 3,72; w 2017 r.: śr. 3,83; w 2018 r. śr. 4,01). Administracja jest najwyżej ocenioną kategorią. Podsumowanie Z przeprowadzonej ankiety wynika, że najwyżej oceniono pracę Sekretariatu Instytutu/Katedry, wsparcie opiekuna naukowego i pracę dziekanatu. Najniżej oceniono szkolenia, kursy, zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności miękkie. Sytuacja ta nie zmienia się od kilku lat. Te same kategorie otwierały i zamykały ranking wszystkich ocenianych elementów w 2016 i 2017 r. mgr Angelika Trzcińska III STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH Jak wspomniano niniejsza część raportu wydziałowego uwzględnia wyniki ósmej edycji badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM. Informacje dotyczące frekwencji W tegorocznej edycji badania udział wzięło 454 studentów z 1696 wszystkich studentów studiów stacjonarnych, co stanowi 27% studentów tych studiów na WFPiK., w tym 29% ( %) studentów I stopnia i 21% ( %) studentów II stopnia. Co istotne aż 60% Znak sprawy strona 9 z 13

10 stanowią studenci filologii polskiej. Na UAM w badaniu udział wzięło 5347 studentów ze wszystkich studiów stacjonarnych, co stanowi 20% ogółu tych studentów. Dla porównania w roku 2017 udział w badaniu wzięło 4778 studentów studiów stacjonarnych (20%), zaś w 2016 roku 3967, czyli 16% ogółu studentów studiów stacjonarnych. Mimo takiego samego procentowego wyniku w tegorocznej oraz ubiegłorocznej edycji, widoczna jest minimalna tendencja wzrostowa. Ankieta cieszyła się większym zainteresowaniem studentów I stopnia (22% respondentów) niż studiów magisterskich (14%). Tendencja wzrostowa jest zatem widoczna zarówno na WFPiK, jak i na całym UAM. Ocena ogólna Porównują wyniki ogólnej oceny jakości kształcenia z kilku ostatnich lat, widać lekką poprawę co do ubiegłorocznej edycji ankiety (w roku akademickim 2016/2017 ocena ta wynosiła 4,13). Tegoroczna ocena 4,19 stanowi najwyższy wynik od 2010 roku. 88% studentów WFPiK oceniło jakość kształcenia na swoim kierunku na ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Na pytanie dotyczące zmiany jakości kształcenia w stosunku o poprzedniego roku akademickiego, 38% studentów nie potrafiło udzielić odpowiedzi, natomiast 22% nie stwierdziło zmian. 16% stwierdziło, iż pod pewnym względami się poprawiła, a pod innymi pogorszyła. Niewiele mniej, bo 15% ankietyzowanych zauważyło poprawę. Łącznie 19% studentów stwierdziło poprawę jakości kształcenia. Kolejne pytania dotyczyły ponownego wyboru uczelni i kierunku. Zdecydowana większość studentów studiów stacjonarnych (76%) zadeklarowała chęć ponownego wyboru Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odpowiedzi dotyczące ponownego wyboru kierunku kształtują się podobnie, jednakże w tym wypadku zmalał procent osób, które wybrałyby inny kierunek studiów (na całym wydziale jest to 15% identycznie prezentują się wyniki w podziale na stopnie). Osoby, które negatywnie oceniły wybór uczelni i kierunku miały możliwość uzasadnienia swojego zdania. W przypadku ponownego wyboru uczelni, najwięcej osób miało zastrzeżenia do konstrukcji programów studiów oraz jakości nauczania na UAM (w obu przypadkach 41%), zaś w kwestii kierunku aż 53% ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi nie, wskazało na brak perspektyw na pracę po studiach, a 38% stwierdziło problem w konstrukcji programów studiów. W tym momencie warto przybliżyć wyniki ze względu na podział na stopnie. Studenci studiów licencjackich również nie widzą perspektyw na pracę po studiach (55%), zaś Znak sprawy strona 10 z 13

11 w wypadku studiów magisterskich wyraźny problem leży po stronie programu studiów, który to wraz z brakiem perspektyw osiągnął wynik 50%. 44% ankietowanych nie wybrałoby ponownie kierunku na II stopniu ze względu na ofertę dydaktyczną. Program studiów Studenci mieli możliwość oceny przydatności zajęć w przyszłej pracy, możliwość uczestniczenia w badaniach naukowych, prawidłowość przypisywania punktów ECTS do przedmiotów oraz ofertę zajęć do wyboru. Przydatność przedmiotów ponad połowa studentów (52%) oceniłam bardzo dobrze (17%) lub raczej dobrze (35%). Najlepsze zdanie o przydatności przedmiotów mają studenci studiów I stopnia (19% bardzo dobrze; 35% raczej dobrze). Widocznie gorsze zdanie w tej kwestii mają studenci studiów magisterskich ponad połowa (53%) nie oceniła przydatności przedmiotów pozytywnie 29% średnio oraz 12% raczej źle i bardzo źle. Pozytywnie została oceniona możliwość uczestnictwa w badaniach naukowych (55% studentów I stopnia i 62% studentów II stopnia udzieliło odpowiedzi raczej dobrze lub bardzo dobrze). Nie najgorzej również prezentuje się liczba punktów ECTS przypisana do przedmiotów ponad połowa studentów (56%) ocenia ją bardzo dobrze lub raczej dobrze. Mimo ogólnego bardzo dobrego wyniku oferty zajęć do wyboru, nadal zauważalnie słabiej oceniali ten punkt studenci II stopnia, choć w porównaniu z wynikami zeszłorocznymi widać poprawę 25% oceniło ją średnio ( %), 12% raczej źle ( %) i 8% bardzo źle (2017 5%). Studenci mieli możliwość wypowiedzenia się, co zdecydowało o ich negatywnej ocenie oferty zajęć do wyboru. Aż 61% stwierdziło zbyt małą liczbę zajęć do wyboru (I stopnień 65%, II stopnień 52%), 54% niewłaściwie dobraną tematykę zajęć lub nieatrakcyjną ofertę (podobnie w podziale na stopnie), a także został zasygnalizowany problem pokrywania się terminów zajęć (44%). Na trzecim miejscu w wynikach studiów II stopnia znalazła się kwestia braku możliwości rzeczywistego wyboru przedmiotów (48%). Ocena zajęć i metod oceniania Studenci mieli możliwość oceny elementów dotyczących kształcenia na ich kierunkach. Aż 81% studentów doceniło sposób prowadzenia zajęć. Wyniki są bardzo podobne na obu stopniach kształcenia. Identyczny wynik uzyskano w odpowiedziach na pytanie o poziom merytoryczny zajęć, który jedynie przez studentów II stopnia został oceniony nieco niżej, lecz mimo tego aż 75% uważa go za raczej dobry lub bardzo dobry. Nie ma również powodu do obaw, jeśli chodzi Znak sprawy strona 11 z 13

12 o sprawiedliwość oceniania (74% bardzo dobrze lub raczej dobrze). W tej kategorii studenci najmniej pozytywnie wypowiedzieli się na temat zajęć rozwijających umiejętności praktyczne równo połowa studentów oceniła je pozytywnie. Najsłabiej kwestia ta została oceniona przez studentów studiów II stopnia (37% średnio; 12% raczej źle; 13% bardzo źle). Tak jak w poprzednich pytaniach, studenci, którzy wyrazili negatywną opinię, mogli ją uzasadnić. Przytłaczająca większość, bo aż 74% studentów, stwierdziła zbyt małą liczbę zajęć rozwijających umiejętności praktyczne, a prawie połowa (45%) oznajmiła, iż sposób prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności praktyczne jest nieodpowiedni. Dodatkowo 57% studentów studiów II stopnia zasygnalizowała nieodpowiedni dobór prowadzących zajęcia. Nauczyciele akademiccy Studenci bardzo pozytywnie ocenili kadrę dydaktyczną na WFPiK. Najlepiej zostały ocenione ich kompetencje merytoryczne, gdyż aż 93% studentów nie ma co do nich żadnych zastrzeżeń. Nieco słabiej wypadły kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich w sumie 81% oceniło je jako bardzo dobre lub raczej dobre. Bardzo dobrze oceniany jest również stosunek nauczycieli do studentów (45% bardzo dobrze; 42% raczej dobrze), a także ich zaangażowanie w pracę dydaktyczną (46% bardzo dobrze; 40% raczej dobrze). Z powodu wprowadzenia w tegorocznej edycji badania opcji Nie wiem, ocena wsparcia opiekuna pracy dyplomowej uległa zmianie. Ponad połowa (57%) jest z niego zadowolona, jednakże zastanawiać może spory procent nowododanej odpowiedzi, która osiągnęła szczególnie wysoki wynik na studiach I stopnia (44%). Wynikać to może z faktu, iż większość studentów studiów licencjackich nie mogło się wypowiedzieć oceniająco w tym pytaniu ze względu na rok swoich studiów. Dopiero na III roku studenci rozpoczynają proseminaria i seminaria, podczas których przygotowują swoje prace dyplomowe. Studenci zostali poproszeni o wskazanie cech, za które cenią swoich wykładowców. Należą do nich profesjonalizm i zaangażowanie wykładowcy (50%), umiejętność tworzenia właściwej atmosfery na zajęciach (40%) oraz osobowość, charyzma i poczucie humoru prowadzącego (36%). Warunki/organizacja studiów Znak sprawy strona 12 z 13

13 Studenci mieli możliwość oceny harmonogramu dziennego i tygodniowego, wyposażenia i zasobów bibliotecznych, funkcjonowania systemu USOS, dostępności komputerów i Internetu, wyposażenia sal, pracowni i laboratoriów oraz funkcjonalności strony internetowej wydziału/instytutu. Harmonogram dzienny i tygodniowy przez większość studentów (65%) został oceniony pozytywnie, a nieco lepsze zdanie studenci mają o wyposażeniu i zasobach bibliotecznych 31% studentów WFPiK oceniło je bardzo dobrze, a 40% raczej dobrze. Funkcjonowanie systemu USOS zostało zauważalnie wyżej ocenione przez studentów II stopnia 74% ocenia je bardzo lub raczej dobrze. Dostępność komputerów i Internetu oraz wyposażenie sal, pracowni i laboratoriów zostało ocenione bardzo podobnie około 60% procent studentów ocenia je raczej dobrze lub bardzo dobrze. Równie pozytywne zdanie studenci wyrazili na temat funkcjonalności strony internetowej wydziału lub instytutu (w sumie 62%). Dziekan, dziekanat, samorząd studentów Studenci mają bardzo dobre zdanie na temat pracy dziekanatów oraz działalności Samorządu Studenckiego ponad 75% studentów WFPiK pozytywnie oceniło te dwie kategorie. Dane dotyczące oceny wsparcia Prodziekana ds. studenckich nie zostały zawarte w raporcie z Badania Jakości Kształcenia, w związku z czym jego analiza nie jest możliwa. Podsumowanie Ostatnią część raportu stanowi ranking wszystkich ocenianych elementów. Można zauważyć, że aż 10 kwestii uzyskało średnią ocenę powyżej 4,0. Najlepiej wśród studentów WFPiK zostały ocenione kompetencje merytoryczne nauczycieli akademickich zarówno wśród społeczności wydziału oraz studentów I stopnia wynik ten przekracza 4,5. Studenci studiów magisterskich najbardziej chwalą sobie wsparcie Prodziekana do spraw studenckich (4,53) oraz wsparcie opiekuna/kierownika pracy dyplomowej (4,52) przekraczają 4,5. Taida Wróblewska Znak sprawy strona 13 z 13

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017

RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 RAPORT Z ANKIETYZACJI PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW ZA ROK AKADAEMICKI 2016/2017 Niniejszy raport dotyczy wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2017/18, IX edycja 1. Badanie studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów

Raport z badania jakości kształcenia. doktorantów 1 z 16 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród doktorantów w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 16 WPROWADZENIE Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja

RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. Rok akademicki 2016/17, VIII edycja RAPORT PODSUMOWUJĄCY WYNIKI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Rok akademicki 2016/17, VIII edycja Na podstawie raportów badań Biura Rady Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA 4 I OCENA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich

Raport z badania jakości kształcenia. nauczycieli akademickich 1 z 15 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 15 WPROWADZENIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOFII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Historyczny Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Neofilologii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Chemii Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r.

Badanie przeprowadzono w okresie od do r. Raport sporządzono r. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VII EDYCJI BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 doktoranci. RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2015/2016 Wydział Anglistyki Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPRODZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 35 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 35 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZNY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2017 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród DOKTORANTÓW w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EORAFICZNYCH I EOLOICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE 3 FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 Studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów niestacjonarnych 1 z 37 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2018 2 z 37 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY w KALISZU Biuro Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych

Raport z badania jakości kształcenia. studentów studiów stacjonarnych 1 z 25 Raport z badania jakości kształcenia przeprowadzonego wśród studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 Studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ NEOFILIOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY

RAPORT OGÓLNOUCZELNIANY RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w latach 2015/2016 oraz 2016/2017 analiza porównawcza studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia niestacjonarne RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I, II stopnia i jednolite studia magisterskie WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK EORAFICZYCH I EOLOICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 8 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZEJ Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 nauczyciele akademiccy RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ AUK SPOŁECZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2017 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNY W KALISZU RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród AUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ PEDAGOGICZO-ARTYSTYCZY W KALISZU Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2016/2017 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2016/2017 studia I i II stopnia WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2013/2014 Raport z badania Chełm 2014 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki badań ankietowych w PWSZ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII

WYDZIAŁ NEOFILOLOGII RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ EOFILOLOGII Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia niestacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec 2016 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne

Badanie Jakości Kształcenia 2015/2016 studia stacjonarne RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW STACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 studia I i II stopnia WYDZIAŁ HISTORYCZY Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH RAPORT Z BADAIA JAKOŚCI KSZTAŁCEIA przeprowadzonego wśród STUDETÓW STUDIÓW IESTACJOARYCH w roku akademickim 2015/2016 WYDZIAŁ AUK GEOGRAFICZYCH I GEOLOGICZYCH Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. Nauczyciele akademiccy WNGiG. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 7 edycja RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Nauczyciele akademiccy WNGiG Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia Prof.

Bardziej szczegółowo

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r.

Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. Omówienie VI edycji badania jakości kształcenia w UAM i rekomendacji Rady Jakości Kształcenia Spotkanie WZOJK 31 marca 2016 r. opracowanie na podstawie materiałów RJK prezentacja prof. UAM dr hab. Rafał

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2015/2016 Raport z badania opracowała: dr Lucyna Sikorska Chełm 2016 Spis treści Metody i cele badania... 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Analiza wyników ankiet nauczycieli akademickich za rok 2016/2017 Biuro ds. Jakości Kształcenia Dział Organizacji Dydaktyki INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy raport obejmuje wyniki drugiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG

Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Analiza raportu z badania jakości kształcenia przeprowadzonego na UAM w roku akademickim 2015/2016 VII edycja wyniki dla WNGIG - Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 SPIS TREŚCI WPRODZENIE

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Badanie przeprowadzono w okresie od r. I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY Poznań, 24.02.2015 roku ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM zestawienie wyników z lat 2011-2012-2013-2014-2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia UAM, październik 2015 1 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UAM w roku akademickim 2014/2015 RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w roku akademickim 2014/2015 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2015 1 WPRODZENIE FREKWENCJA PYTANIA ZAMKNIĘTE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku

Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku Poznań, 10 marca 2014 Sprawozdanie z działań na rzecz jakości kształcenia na Wydziale Neofilologii w 2013 roku I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych na

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie

Badanie Jakości Kształcenia 2013/2014 jednolite studia magisterskie Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2013 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM W ROKU AKADEMICKIM 212/213 I. Wstęp Sprawozdanie uwzględnia ocenę działań w zakresie jakości kształcenia podjętych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prow Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzania badań ankietowych nad jakością kształcenia na Wydziale BiOŚ UŁ wzór wykazu zajęć do oceny Wykaz zajęć prowadzonych na studiach I i II stopnia na kierunkach:..

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do Arkusza samooceny 2018 Wydział Chemii UAM

Zagadnienia do Arkusza samooceny 2018 Wydział Chemii UAM Zagadnienia do Arkusza samooceny 2018 Wydział Chemii UAM I. Informacja o realizacji rekomendacji wydziałowych za rok 2017 Rekomendacja Podjęte działania Odpowiedzialni Uwagi Podniesienie liczby respondentów

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),

1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), SPRAWOZDANIE Z ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE w ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Podstawy prawne 1) art. 132 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl RAPORT PODSUMOWANIE ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim Raport z ankiety doktoranckiej 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej na początku czerwca 2011 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY

I. NAUCZYCIELE AKADEMICCY ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO W RAMACH VI EDYCJI BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 DLA WYDZIAŁU FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018

Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2017/2018 Koordynator ds. Ankietyzacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr Katarzyna Marszałek Podsumowanie wyników ankietyzacji na poziomie Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 11.12.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH UAM w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród UCZESTIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 SPIS TREŚCI WPROWADZEIE FREKWECJA

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 03.04.2017r. Sprawozdanie z ankietyzacji realizowanej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Mechanicznym w roku akademickim 2016/2017 (semestr zimowy) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2017/2018 DATA OPRACOWANIA: 19.11.2018 r.

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U - Warszawa, ul. Koszykowa 75, www.wt.pw.edu.pl tel. 3-73-, fax. 5--9; e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl SPRAWOZDANIE Z ANKIETY EWALUACYJNEJ DOTYCZĄCEJ OCENY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

ANALIZA ANKIETY KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Koszalin, dn. 12.0.2017r. Pani Prorektor d/s Kształcenia dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. PK Sprawozdanie z wyników ankietyzacji oceniających kursy przedmiotowe realizowane na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017 OPRACOWAŁ: Dział Kształcenia Sekcja ds. jakości kształcenia TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski

Załączniki: 1. Zestawienie komentarzy. Autorzy: mgr Barbara Kulińska - część opisowa dr hab. n. med. Daniel Gackowski - wnioski Raport z badanie satysfakcji studentów prowadzonej w trybie Zarządzenia Rektora nr 8 z roku 06 na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum za rok akademicki 0/06 Podstawa: analiza wyników anonimowych

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015

Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych oceniających pracę dziekanatu za rok akademicki 2014/2015 Wprowadzenie W roku akademickim 2014/2015, zgodnie z Procedurą ogólnouniwersyteckich badań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI RAPORT Z BADANIA na temat JAKOŚCI KSZTAŁCENIA przeprowadzonego wśród UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH w roku akademickim 2011/2012 CZĘŚĆ I INFORMACJE O BADANIU ORAZ WYNIKI NA POZIOMIE CAŁEJ UCZELNI Biuro

Bardziej szczegółowo