I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM"

Transkrypt

1 Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków studiowania na studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 uzyskano 78 wypełnionych kwestionariuszy. Zdecydowaną większość populacji stanowili doktoranci I i II roku studium (83,4%); a tylko niespełna co piąty był uczestnikiem III lub IV roku studium. Dominująca większość ankietowanych studiowała w trybie niestacjonarnym 64,1%, zaś 30,8% była doktorantami studium stacjonarnego. Z uzyskanych danych metryczkowych wynika ponadto, że doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2011/2012 łączyli studia z wieloma innymi sferami aktywności zawodowej i naukowej. Największa grupa badanych pracowała w firmach prawniczych (41,1% wskazań) 1, w szeroko rozumianym sektorze prywatnym (33,3% wskazań) oraz w administracji państwowej (28,3% wskazań). Nie podejmowało żadnego dodatkowego zatrudnienia jedynie pięciu spośród badanych doktorantów, co stanowi o połowę mniej niż w roku ubiegłym. Aż 23 respondentów aplikowało jednocześnie w zawodach prawniczych, a 6 studiowało równolegle na innym kierunku. Należy odnotować, że zajęcia dydaktyczne ze studentami prowadziło w roku akademickim 2011/2012 zaledwie 23% respondentów, z czego dominującą większość stanowili doktoranci stacjonarni. Możliwość prowadzenia zajęć ze studentami za bardzo ważne uznała ponad połowa badanych (opinię tą podzielało aż 87,5% doktorantów stacjonarnych!), a za dosyć ważne co czwarty respondent. Prowadzenie zajęć dydaktycznych nie miało żadnego znaczenia jedynie dla 12,9% doktorantów niestacjonarnych. Odnośnie jakości kształcenia na studiach doktoranckich ankietowani mogli wyrazić swoje oceny w kilku istotnych kwestiach: W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim okazało się, że największe znaczenie dla doktorantów, tak jak w poprzednich badaniach z roku akademickiego 2009/20 i 20/2011, miał indywidualny kontakt z promotorem 71,8% wskazań 2. Przy czym miał on największe znaczenie dla ponad 80% doktorantów stacjonarnych, i tylko dla 66,7% doktorantów studiów niestacjonarnych. Na drugim miejscu, badani wskazywali uczestnictwo w 1 Procenty nie sumują się do 0 ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 2 Procenty nie sumują się do 0 ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź 1

2 seminarium doktoranckim (24,4% wskazań). Uczestnictwo w seminariach doktoranckich było z kolei aż czterokrotnie istotniejsze dla doktorantów niestacjonarnych niż stacjonarnych. W trzeciej kolejności respondenci wymieniali możliwość zetknięcia się z wybitnymi przedstawicielami nauki w ramach wykładów monograficznych 23,1% wskazań. Co dziesiąty badany ze studium niestacjonarnego przypisywał istotne znaczenie uczestnictwu w zajęciach ogólnouniwersyteckich. Należy odnotować, że żaden doktorant stacjonarny nie wskazał na zajęcia ogólnouniwersyteckie jako istotną dla niego metodę kształcenia. W zakresie oceny sobotnich wykładów monograficznych jedynie 26,9% badanych oceniło te wykłady jako poszerzające wiedzę w dużym zakresie, przy czym w tej grupie znalazło się zaledwie 3 doktorantów ze studiów stacjonarnych. Ani jeden uczestniczący w naszych badaniach doktorant nie był skłonny przyznać, że wykłady na studiach doktoranckich poszerzyły jego wiedzę w bardzo dużym zakresie. Ponad połowa badanych twierdziła, że wykłady poszerzyły ich wiedzę tylko w ograniczonym zakresie, a co piąty respondent, że w ogóle nie poszerzyły jego wiedzy. Różnice w opiniach doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych na temat wykładów monograficznych przedstawia wykres nr ,5 55, , ,5 11,2 0 poszerzają wiedzę w dużym zakresie poszerzają wiedzę w ograniczonym zakresie nie poszerzają wiedzy doktoranci stacjonarni doktoranci niestacjonarni wykres 1 Opinie doktorantów na temat poszerzania wiedzy przez wykłady monograficzne (dane w procentach) Doktoranci zostali również poproszeni o ocenę poziomu merytorycznego wykładów monograficzych. Chociaż uważali wykłady za mało poszerzające wiedzę, to ich poziom merytoryczny oceniali pozytywnie - w skali ocen od 1 do 6 na poziomie 4,1 (w roku 20/2011-4,3). Wyżej ten poziom ocenili doktoranci studiów niestacjonarnych (4,2) niżej natomiast doktoranci studiów 2

3 stacjonarnych (3,9). Ponad 1/3 doktorantów (38,5%) uznała poziom merytoryczny wykładów za bardzo wysoki; ponad połowa badanych (56,4%) twierdziła, że był dobry; a tylko 5,1% oceniło go jako niski. W zakresie oceny programu nauczania na studium doktoranckim zdecydowana większość uczestniczących w ankiecie badanych widziała potrzebę wprowadzenia w nim zmian. Jedynie 7,7% doktorantów przyznawało, że zajęcia na studiach doktoranckich spełniły wszystkie ich oczekiwania i zmiany nie są konieczne. W pierwszej kolejności doktoranci postulowali zwiększenie liczby zajęć z udziałem prawników praktyków poświęconych stosowaniu prawa (39,7% wskazań) 3. Odnotowaliśmy wzrost zapotrzebowania na takie zajęcia o 7 punktów procentowych w porównaniu do roku 20/2011. Warto dodatkowo zwrócić uwagę, że zajęcia te były najczęściej wskazywane przez doktorantów niestacjonarnych na I miejscu jako najbardziej potrzebne. W drugiej kolejności, badani proponowali zwiększenie liczby zajęć warsztatowych poświęconych pisaniu rozpraw i publikacji naukowych (35,9% wskazań). W trzeciej kolejności, doktoranci postulowali aby więcej było zajęć z technik i metod badawczych (34,6% wskazań) oraz zajęć przygotowujących do pracy dydaktycznej (33,3% wskazań). Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie do programu zajęć przygotowujących do pracy dydaktycznej było wskazywane na pierwszym miejscu przez doktorantów studium stacjonarnego aż 58,3% wskazań. Prawie 30% badanych chciałaby mieć więcej zajęć seminaryjnych, a tylko 17,9% zajęć z udziałem gości zagranicznych. Zajęcia z udziałem gości zagranicznych w tym roku akademickim były aż o 12 punktów procentowych mniej popularne wśród doktorantów niż w roku ubiegłym. Natomiast wzrost zainteresowania odnotowały zajęcia z zakresu metodologii nauk społecznych (14,1% wskazań). Znacznie rzadziej, bo na poziomie tylko kilku procent wskazań, badani widzieli potrzebę zwiększenia ilości zajęć dla doktorantów z ekonomii, etyki prawniczej i filozofii. 3 Procenty nie sumują się do 0 ponieważ respondenci mogli wskazać trzy odpowiedzi 3

4 Tab. 1 Postulaty doktorantów dotyczące zwiększenia liczby lub wprowadzenia do programu nowych zajęć: 1. z udziałem prawników praktyków poświęconych stosowaniu prawa 39,7% wskazań (wzrost o 6,8 pkt. %) 2. warsztatowych poświęconych pisaniu rozpraw i publikacji naukowych 35,9% wskazań (spadek o 0,8 pkt. %) 3. z technik i metod badawczych 34,6% wskazań (wzrost o 1,7 pkt. %) 4. przygotowujących do pracy dydaktycznej 33,3% wskazań (wzrost o 16,9 pkt. %) 5. seminariów 29,5% wskazań (wzrost o 8 pkt. %) 6. z udziałem gości zagranicznych 30,4% wskazań (spadek o 12,5 pkt. %) 7. z metodologii nauk społecznych 14,1% wskazań (wzrost o 9 pkt. %) 8. z etyki prawniczej 9% wskazań (wzrost o 7,7 pkt. %) 9. z ekonomii 5,1% wskazań (wzrost o 3,8 pkt. %). z filozofii 3,8% wskazań (wzrost o 2,5 pkt. %) 11. Żadnych 7,7% wskazań (wzrost o 1,4 pkt. %) W zakresie oceny seminarium doktorskiego większość badanych (65,5%) twierdziła, że seminarium, na które uczęszczali odbywało się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, a kolejne 11,5%, że seminarium obywało się regularnie raz na dwa miesiące. Jedynie 8,9% respondentów przyznawało, że ich seminarium doktorskie odbywało się nieregularnie; byli to wyłącznie doktoranci studiów niestacjonarnych. Średnio co dziesiąty niestacjonarny doktorant prawa (i tylko 1 doktorant studiów stacjonarnych!) pracował w trybie indywidualnych spotkań ze swoim opiekunem naukowym, co zastępowało uczestnictwo w seminarium. Odnośnie wymagań jakie opiekunowie naukowi stawiali uczestnikom seminariów doktorskich, należy przede wszystkim zauważyć, że w porównaniu do roku 20/2011, zdaniem 4

5 badanych, wymagania te wzrosły. Prawie połowa ankietowanych (46,2%) oceniła je jako wysokie lub bardzo wysokie, a kolejne 44,9% jako średnie. Według 6,4% doktorantów prowadzący seminaria nie byli w ogóle wymagający. Średnia ocen w skali od 1 do 6 wyniosła tutaj 4.2. Porównanie tych danych z danymi uzyskanymi za rok 2009/20 oraz 20/2011 obrazuje wykres nr 2. Wykres nr 2: wymagania stawiane uczestnikom seminarium doktorskiego (dane w procentach) ,4 39,2 46,2 50,7 44,9 2009/ ,1 20/ / ,3 6,4 wymagania wysokie wymagania średnie wymagania niskie Doktoranci biorący udział w ankiecie wyrazili również swoje opinie na temat współpracy z opiekunem naukowym w istotnych kwestiach dotyczących przygotowania rozprawy doktorskiej. Badani najwyżej ocenili współpracę z promotorem w zakresie wyboru tematu pracy 71,9% ocen wysokich i tylko 6,4% ocen niskich, co w skali ocen od 1 do 6 daje średnią na poziomie 5,0. Należy zwrócić uwagę, że w tym zakresie doktoranci studiów stacjonarnych ocenili współpracę z promotorem na 5,3 a doktoranci niestacjonarni na 4,9. W drugiej kolejności, doktoranci wysoko ocenili współpracę z promotorem w zakresie doboru źródeł i metod badawczych 57,8% ocen wysokich (średnia ocen 4,6). Jedynie 6,4% ankietowanych uznało, że jego opiekun naukowy tylko w ograniczonym zakresie pomagał im w doborze źródeł i metod badawczych do przygotowywanej rozprawy. I znów ten aspekt współpracy z promotorem wyżej ocenili doktoranci stacjonarni (na 5,1) niż niestacjonarni (na 4,4). Na trzecim miejscu pod względem przyznanych przez doktorantów ocen pozytywnych znalazł się stopień zainteresowania promotora postępami pracy nad rozprawą 55,2% ocen pozytywnych (średnia ocen 4,5). Natomiast tylko 7,7% badanych oceniło ten zakres współpracy nisko lub bardzo nisko, co oznacza spadek ocen negatywnych w porównaniu do ubiegłego roku o ponad 11 punktów procentowych. Wysoko badani ocenili również współpracę z promotorem w 5

6 zakresie inspiracji nowymi problemami badawczymi 50% ocen wysokich (średnia ocen 4,5). Tutaj również wyższe oceny przyznali doktoranci stacjonarni (4,9) niż niestacjonarni (4,3). Doktoranci byli najmniej zadowoleni ze współpracy z promotorem w zakresie umożliwiania im kontaktów naukowych 41,1% badanych oceniło ten aspekt współpracy wysoko, a,2% nisko lub bardzo nisko (średnia ocen 4,3). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że z tego aspektu współpracy z promotorem niezadowolonych było ponad dwukrotnie mniej doktorantów niż w ubiegłym roku akademickimi. Powyższe ustalenia prezentuje tabela nr 2. Tab. 2 Opinie doktorantów na temat współpracy z opiekunem naukowym (średnia ocen) 20/ / W zakresie wyboru tematu pracy 4,9 5,0 2. W zakresie doboru źródeł i metod 4,3 4,6 badawczych 3. W zakresie umożliwiania kontaktów 3,6 4,3 naukowych 4. W zakresie zainteresowania postępami pracy 4,3 4,5 5. W zakresie inspiracji nowymi problemami badawczymi 4,3 4,5 II. OCENA WARUNKÓW STUDIOWANIA Najwyższe oceny, tak jak w roku 2009/20 oraz 20/2011, doktoranci wystawili pracownikom biblioteki wydziałowej 84,7% badanych wyraziło opinię, że są oni bardzo pomocni i wysoce fachowi (w skali ocen od 1 do 6 średnia 5,2). Na drugim miejscu pod względem ilości ocen pozytywnych znaleźli się pracownicy sekretariatów, których fachowość 79,5% doktorantów oceniło bardzo wysoko (średnia ocen 5,1). Tylko 2,6% badanych było przeciwnego zdania, a kolejne 16,6% oceniło pracę sekretariatów na średnim poziomie. W porównaniu do roku 20/2011 liczba ocen pozytywnych wzrosła tutaj o 15 punktów procentowych. 6

7 W trzeciej kolejności, doktoranci wysoko ocenili życzliwość i pomocność pracowników administracji 78,3% badanych wypowiedziało się na ten temat bardzo pozytywnie, a tylko 2,5% negatywnie (średnia ocen 5,1). Dużo bardziej pozytywnie niż w poprzednim roku doktoranci ocenili wykonywanie obowiązków przez Kierownika Studium Doktoranckiego. Respondenci przyznali Kierownikowi 71,9% ocen wysokich (średnia ocen 5,0), a tylko jeden doktorant wystawił ocenę niską. W stosunku do badania z roku akademickiego 20/2011 odnotowaliśmy tu wzrost ocen wysokich o 16 punktów procentowych. Dopiero na piątym miejscu, doktoranci umieścili pracowników naukowych, których życzliwość wysoko oceniło 68% badanych (średnia ocen 4,9). W poprzednim roku akademickim pracownicy naukowi zajmowali wysoką drugą lokatę. Wykres 3 Oceny wysokie (dane w procentach) ,2 84,7 79,5 78,3 65, ,4 64, pracownicy biblioteki pracownicy naukowi pracownicy sekretariatów pracownicy administracji 20/ /2012 W dalszej kolejności, pod względem uzyskanych ocen pozytywnych, doktoranci naszego wydziału umieścili działalność własnego samorządu 53,9% ankietowanych oceniło ją wysoko, a tylko 7,7% nisko (średnia ocen 4,4). W porównaniu do ubiegłego roku akademickiego nie odnotowaliśmy tutaj większych zamian. 7

8 Znacznie lepiej niż w ubiegłym roku doktoranci ocenili obecność pracowników na dyżurach 53,8% ocen wysokich (średnia ocen podniosła się z 4,2 na 4,6). W stosunku do roku akademickiego 20/2011 nastąpił tutaj wzrost ocen pozytywnych o ponad punktów procentowych. Wykres 4 Oceny wysokie (dane w procentach) ,8 71,9 Kierownik Studium Doktoranckiego 54,4 samorząd doktorantów 20/ / ,9 53,8 43 obecność pracowników na dyżurach Uczestniczący w badaniu doktoranci ocenili również lepiej możliwość wyboru interesującego seminarium (53,9% ocen wysokich średnia 4,6) oraz stronę internetową wydziału (44,8% ocen wysokich średnia 4,2). W przypadku możliwości wyboru interesującego seminarium nastąpił wzrost ocen wysokich w porównaniu do badania z ubiegłego roku o ponad 17 punktów procentowych. Wzrost opinii pozytywnych odnotowaliśmy także w zakresie oceny możliwości wyboru interesującego wykładu ogólnouniwersyteckiego (43,7% ocen wysokich średnia 4,2) oraz oceny funkcjonowania systemu USOS (wysoko oceniło je 34,7% badanych średnia 4,1). Obie te oceny podniosły się w porównaniu do roku akademickiego 20/2011, co obrazuje wykres nr 5. 8

9 Wykres 5 Oceny wysokie (dane w procentach) 60 53, ,6 36,8 44,8 43,7 29,2 27,8 34, możliwość wyboru interesującego seminarium strona internetowa możliwość wyboru interesującego wykładu funkcjowanie USOS 20/ /2012 Konkluzje Na wstępie należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że odnotowaliśmy wyraźne rozbieżności w opiniach doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych na temat oceny studiów doktoranckich. W zakresie oceny metod kształcenia oraz programu nauczania na studium doktoranckim większość badanych, tak jak w ubiegłym roku akademickim, twierdziła, że największe znaczenie miał dla nich indywidualny kontakt z promotorem, a najmniejsze uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich. Indywidualny kontakt z promotorem miał największe znaczenie dla ponad 80% doktorantów stacjonarnych, i tylko dla 66,7% doktorantów studiów niestacjonarnych. Uczestnictwo w seminariach doktoranckich było z kolei aż czterokrotnie istotniejsze dla doktorantów niestacjonarnych niż stacjonarnych. Żaden doktorant stacjonarny nie wskazał na zajęcia ogólnouniwersyteckie jako istotną dla niego metodę kształcenia. Co czwarty doktorant ocenił wykłady monograficzne na studium jako poszerzające jego wiedzę w dość dużym zakresie, przy czym w tej grupie znalazło się zaledwie 3 doktorantów ze studiów stacjonarnych. Jednocześnie średnio co trzeci ocenił bardzo wysoko poziom merytoryczny sobotnich wykładów. Wyżej ten poziom ocenili doktoranci studiów niestacjonarnych niżej natomiast doktoranci studiów stacjonarnych. Odnosząc się do programu studium doktoranci postulowali przede wszystkim zwiększenie liczby zajęć z udziałem prawników praktyków poświęconych stosowaniu prawa oraz zajęć z technik i metod badawczych; a także wprowadzenie zajęć warsztatowych poświęconych pisaniu rozpraw i 9

10 publikacji naukowych. W porównaniu do badania z roku 20/2011 wyraźnie podniosła się liczba doktorantów zainteresowanych zajęciami przygotowującymi do pracy dydaktycznej. Wprowadzenie do programu zajęć przygotowujących do pracy dydaktycznej było wskazywane na pierwszym miejscu, jako najważniejsze, przez doktorantów studium stacjonarnego. Należy dodatkowo zauważyć, że możliwość prowadzenia zajęć ze studentami za bardzo ważną uznało aż 87,5% doktorantów stacjonarnych oraz ponad połowa wszystkich badanych. Odnotowaliśmy również niemal trzykrotny wzrost zainteresowania respondentów metodologią nauk społecznych. W zakresie oceny seminarium doktorskiego zdecydowana większość doktorantów wysoko oceniła dyscyplinę formalną tych zajęć. Odnośnie wymagań jakie opiekunowie naukowi stawiali uczestnikom seminariów doktorskich, należy zauważyć, że w porównaniu do ubiegłego roku akademickiego, zdaniem badanych wymagania te wzrosły. Prawie połowa ankietowanych oceniła je jako wysokie lub bardzo wysokie. Średnio co dziesiąty niestacjonarny doktorant prawa pracował jednak w trybie indywidualnych spotkań ze swoim opiekunem naukowym. Odnośnie współpracy z promotorem, tak jak w ubiegłym roku akademickim, badani najwyżej ocenili współpracę w zakresie wyboru tematu pracy oraz doboru źródeł i metod badawczych. Respondenci byli najmniej zadowoleni ze współpracy z promotorem w zakresie umożliwiania im kontaktów naukowych. Należy zwrócić uwagę, że w każdym z badanych aspektów współpracy z promotorem odnotowaliśmy duże rozbieżności w opiniach doktorantów studium stacjonarnego i niestacjonarnego doktoranci stacjonarni znacznie wyżej oceniali poziom współpracy ze swoim promotorem. Odnotowaliśmy również zmiany w opiniach doktorantów dotyczących niektórych warunków studiowania, choć tutaj nie było istotnych rozbieżności w ocenach doktorantów stacjonarnych i niestacjonarnych. Tak jak w poprzednich latach, uczestniczący w badaniu doktoranci najwyżej ocenili fachowość pracowników wydziałowej biblioteki. Natomiast znacznie wyżej niż w roku ubiegłym ocenili życzliwość i pomocność pracowników sekretariatów oraz pracowników administracji. Również lepiej niż w roku akademickim 20/2011 i to aż o 16 punktów procentowych wypadła ocena wykonywania obowiązków przez Kierownika Studium Doktoranckiego. W przypadku możliwości wyboru interesującego seminarium nastąpił wzrost ocen wysokich aż o ponad 17 punktów procentowych. Na tym samym poziomie pozostała ocena działalności samorządu doktorantów oraz życzliwości pracowników naukowych. W porównaniu do roku 20/2011 nie odnotowaliśmy w żadnym z badanych aspektów warunków studiowania spadku ocen pozytywnych. Opracowanie: Monika Dziurnikowska-Stefańska

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim Raport z ankiety doktoranckiej 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej na początku czerwca 2011 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ankiety USOS 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI PRACY DYDAKTYCZNEJ

Raport z ankiety USOS 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI PRACY DYDAKTYCZNEJ Raport z ankiety USOS 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI PRACY DYDAKTYCZNEJ W skierowanej do studentów WPiA UW ankiecie internetowej dotyczącej pracy dydaktycznej pracowników naukowych uzyskano 3270 wypełnionych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 11.12.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet

Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet Styczeń 2014 Analiza SWOT na podstawie raportów z ankiet WSTĘP Zgodnie z paragrafem 6, punktu I Zarządzenia nr 323/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dotyczącego ankiet wraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/12 WYDZIAŁ CHEMII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 11/12 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 Rektora UZ z dnia 26 lutego 2015 r. KARTA SAMOOCENY KIERUNKU w roku akademickim... Jednostka... PROGRAMY KSZTAŁCENIA (należy wypełnić dla każdego prowadzonego przez wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPRAWOZDANIE OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Warszawa 2013 Strona 1 z 10 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych (rok akademicki 2013/14) Ocena organizacji oraz realizacji praktyk studenckich

Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych (rok akademicki 2013/14) Ocena organizacji oraz realizacji praktyk studenckich Raport Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Pedagogicznych (rok akademicki 2013/14) Ocena organizacji oraz realizacji praktyk studenckich Autorzy: dr Joanna Moleda, dr Jacek Gralewski, dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Jakość kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Rok akademicki 203/204 Luty 205 Dział Jakości Kształcenia Spis treści. Problematyka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu Gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Zamiejscowym w Człuchowie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U SPRAWOZDANIE OCENA PRACY DZIEKANATU Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka procesu ankietyzowania... 4 2.2. Analiza udzielonych odpowiedzi przez

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników ankiet

Zestawienie wyników ankiet Zestawienie wyników ankiet Po każdym zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełniają ankiety, w których oceniają poziom merytoryczny szkolenia, jego organizację oraz prowadzącego. Przedstawiamy opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2016. Dziekana. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 6/2016. Dziekana. Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. z dnia 22 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 6/2016 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych pracowników WPIA UW Na podstawie 1 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie

Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Konsekwencje wyboru kierunku studiów w kontekście wkraczania na rynek pracy. Podsumowanie ankiet Instytut Humanistyczny INSTYTUT HUMANISTYCZNY FILOLOGIA ANGIELSKA

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP RAPORT

Bardziej szczegółowo

Biuletyn 6/2016, Warszawa

Biuletyn 6/2016, Warszawa Biuletyn 6/2016, Warszawa Wyniki badania jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie Wydział Nauk Medycznych, Wydział Nauk Humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PRAKTYKI PEDAGOGICZNE GWARANTEM SKUTECZNEGO KSZTAŁCENIA PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. WSTĘP Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich I roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2014/2015

PLAN ZAJĘĆ uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich I roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2014/2015 PLAN ZAJĘĆ uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich I roku Nazwa przedmiotu / liczba Historia medycyny i filozofii 2 30-30 - Język angielski (naukowy) 3 50 - - 50 Egzamin na Zastosowanie metod komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka)

Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich (ankieta doktorancka) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Zbiorcze zestawienie wyników badań ankietowych dotyczących oceny przebiegu i organizacji studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016

ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie. Edycja IV rok akademicki 2015/2016 ZARZĄDZANIE Studia doktoranckie Edycja IV rok akademicki 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jednostka prowadząca studia: Obszar wiedzy: Dziedzina nauki: Dyscyplina naukowa: Nadawany tytuł: Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOUNIWERSYTECKA ANKIETA DOKTORANCKA RAPORT. autorzy: Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Joanna Konieczna-Sałamatin Tomasz Zając

OGÓLNOUNIWERSYTECKA ANKIETA DOKTORANCKA RAPORT. autorzy: Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Joanna Konieczna-Sałamatin Tomasz Zając OGÓLNOUNIWERSYTECKA ANKIETA DOKTORANCKA RAPORT autorzy: Albert Izdebski Mikołaj Jasiński Joanna Konieczna-Sałamatin Tomasz Zając Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Warszawa, 30 listopada 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH

RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH RAPORT Z BADAŃ ZAPOTRZEBOWANIE DOKTORANTÓW NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH KRAJOWA REPREZENTACJA DOKTORANTÓW KOMISJA DS. BADAŃ SPOŁECZNYCH I OPINII Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015

Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Ankietyzacja zajęć z języków obcych 2015 Raport ze studenckiej ankiety oceniającej zajęcia z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WPROWADZENIE Parlament Samorządu

Bardziej szczegółowo

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL

HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL 0 lipca 009 HRstandard.pl: Najlepsze studia podyplomowe ZZL Lato to oprócz urlopów okres rekrutacji na studia podyplomowe. Dużo osób zastanawia się nad tym na jakiej uczelni wybrać studia w zakresie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Tryb studiów: Stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz.

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia. 1.1 Metodologia nauk prawnych wykład I-II egzamin 30 godz. kontaktowych+30 godz. Uchwała nr 211 l /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Załącznik do Uchwały nr 52 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 21 lutego 2014 r. PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauki o Żywności jest: dążenie

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Raport z badania Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych semestr zimowy w roku akademickim 2015/2016 Opracowanie: Zespół ds. Analiz

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK

NAUCZYCIELE AKADEMICCY WFPiK Poznań, 30.01.2014r. ANALIZA WYNIKÓW RAPORTU Z BADANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA UAM PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana WSNS nr 4 /14-15 z dnia 16 września 2015 r. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Organizacja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport. Jakość procesu dydaktycznego i ocen jego efektów.

Raport. Jakość procesu dydaktycznego i ocen jego efektów. Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej Raport Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Pedagogicznych Jakość procesu dydaktycznego i ocen jego efektów. Sporządzono

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016

Sprawozdanie z oceny realizacji zajęć dydaktycznych dokonanej przez studentów w semestrze zimowym 2015/2016 Biuro ds. Jakości Kształcenia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Raport z III fali bada

Raport z III fali bada PBS Spółka z o.o. 81-812 Sopot, ul. Junaków 2, t: (48-58) 550 60 70, f: (48-58) 550 66 70, e: kontakt@pbs.pl, www.pbs.pl Raport z III fali bada Raport EKONOMIA SUKCESU Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 15/2015 z 22 czerwca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr /0 z czerwca 0 r. w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia badań ankietowych i wzorów ankiet ewaluacyjnych dotyczących procesu kształcenia na stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo