Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS."

Transkrypt

1 RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS /15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, ''Podpi< Pani Joanna Berdzik RPW/11092/2015 F 0ata: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Odpowiadaj^c na pismo z dnia 22 stycznia 2015 r. nr DJE.WPNT , Rz^dowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, ze do projektow: 1) uchwaly Rady Ministrow w sprawie ustanowienia Rz^dowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadz^cych szkoly podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoty muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj^ czytelnictwa wsrod dzieci i miodziezy - Ksi^zki naszych marzen" oraz 2) rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych warunkow, form i trybu realizacji Rz^dowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadz^cych szkojy podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoly muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj? czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy - Ksi4zki naszych marzen" zglasza nast^puj^ce uwagi. I. Do projektu uchwaly Rady Ministrow w sprawie ustanowienia Rz^dowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadz^cych szkoly podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoly muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj^ czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy - Ksiqzki naszych marzen": 1. Uporz^dkowania i doprecyzowania wymagaj^ postanowienia projektu programu rz^dowego dotycz^ce form i zasad udzielania wsparcia fmansowego na zakup ksi^zek do

2 bibliotek szkolnych. Zalozeniem programu jest obj^ci.e wsparciem finansowym szkol podstawowych i ogolnoksztaic^cych szkoi muzycznych I stopnia, prowadzonych przez wszystkie organy prowadz^ce - jednostki samorz^du terytorialnego, osoby prawne inne niz jednostki samorz^du terytorialnego, osoby fizyczne oraz ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (np. akapit pierwszy w cz^sci VI na str. 2, w cz^sci X akapit pierwszy na str. 4 i kalkulacja kosztow na str. 5, czy cz^sc IX na str. 4 projektu programu). W zaleznosci od rodzaju organu prowadzqcego rozna jest jednak forma udzielenia wsparcia. W przypadku jednostek samorz^du terytorialnego, osob prawnych innych niz jednostki samorz^du terytorialnego oraz osob fizycznych wsparcie finansowe ma bye udzielane przez wojewod^ w formie dotacji celowej, natomiast w przypadku ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w formie dofmansowania, ktore nast^pi przez zwi^kszenie plana wydatkow cz^sci budzetu panstwa, ktorej dysponentem jest ten minister. Podstaw^ udzielenia przez wojewod^ dotacji celowej ma bye przy tym - jak wynika z projektu rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych warunkow, form i trybu realizacji Rz^dowego programu wspierania w2015 r. organow prowadz^cych szkoly podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoiy muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj? czytelnictwa wsrod dzieci i mtodziezy -,,Ksiqzki naszych marzen" ( 10 ust. 1-3) - umowa o udzielenie dotacji, zawarta mi^dzy wojewod^ a organem prowadz^cym zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz. U. z2013 r. poz. 885, z pozn. zm.). Tymczasem postanowienia w tym zakresie zawarte w projekcie programu nie przedstawiaj^ w sposob precyzyjny zasad jego realizacji, niepelne, rozproszone, zawieraj^ powtorzenia, a takze stwierdzenia budz^ce w^tpliwosci. Przykladowo - w zakresie formy udzielenia wsparcia kilkakrotnie ogolnie stwierdza si? w projekcie programu, ze organ prowadz^cy szkol?, a wi^c takze minister wiasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, otrzymuje na ten eel dotacj? (np. tresc pkt 1 w cz^sci V na str. 2, czy akapit pierwszy na str. 3), a jednoczesnie w odniesieniu do wymienionego ministra przewiduje si? odr?bny mechanizm fmasowania (np. akapity drugi i trzeci na str. 6, czy pkt 2 w cz^sci XII na str. 7), w cz^sci XI dotycz^cej zasad udzielania wsparcia fmansowego (str. 6 i 7) brak jest postanowien dotycz^cych szkol prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, natomiast akapit czwarty na str. 6 zawiera budz^ce zastrzezenia stwierdzenie, ze wsparcie finansowe jest przekazywane w terminie 14 dni od dnia wydania przez wojewod? decyzji 0 udzieleniu organowi prowadz^cemu wsparcia fmansowego", i ktory pozostaje przy tym w sprzecznosci z rozwi^zaniami przewidzianymi w 10 ust. 1-3 projektu rozporz^dzenia. 2

3 2. W cz^sci XI (str. 6 i 7) brak jest okreslenia zakresu danych, jakie powiriien zawierac skladany do wojewody wniosek organu prowadz^cego o udzielenie wsparcia fmansowego. Rozwi^zanie takie przewidziano dla wniosku dyrektora szkoly (pkt 1. w cz^sci XI), ktory ma bye przy tym weryfikowany przez organ prowadz^cy pod wzgl^dem formalnym (cz^sc X akapit przedostatni na str. 5). Tymczasem to wniosek organu prowadz^cego, sporz^dzony na podstawie wnioskow dyrektorow szkol (cz^sc X akapit ostatni na str. 5 i cz^sc XI pkt 4 na str. 6), b^dzie dla wojewody podstaw^ do udzielenia wsparcia fmansowego. Co wi^cej - w swietle projektu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych warunkow, form i trybu realizacji Rz^dowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadz^cych szkoly podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoly muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj^ czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy - Ksi^zki naszych marzen" - wniosek organu prowadz^cego b^dzie weryfikowany pod wzgl^dem formalnym przez zespoi powolany przez wojewody ( 7 ust. 1 projektu rozporz^dzenia), jednak rowniez projekt rozporzqdzenia nie okresla tresci tego wniosku. Dodac nalezy, ze zasad^ weryfikacji wnioskow organow prowadz^cych skladanych do wojewody, ktora jest decyduj^ca dla przyznania wsparcia fmansowego, nalezy przewidziec w projekcie programu. 3. Projekt programu przewiduje okreslpne obowi^ki dla szkol, ktore otrzymaly wsparcie fmansowe (akapit pierwszy na str. 4), okresla tryb skladania przez dyrektora szkoly wniosku o udzielenie wsparcia fmansowego na zakup ksi^ek do bibliotek szkolnych, ktory ma bye skladany z inicjatywy wlasnej dyrektora szkoly albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodzicow lub rady szkoly (akapit trzeci od doiu na str. 5), obowi^zek skladania przez organy prowadz^ce szkoly sprawozdari dotycz^cych programu rz^dowego (cz^sc XIII akapit pierwszy na str. 7) oraz obowi^zek szkol i organow prowadz^cych do wypelniania, drogq elektroniczn^, ankiet dotyczqcych realizacji programu na z^danie ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania (cz^sc XIII akapit ostatni na str. 8). Jednoczesnie wymienione obowi^zki nie zostaly uwzgl^dnione w projekcie rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych warunkow, form i trybu realizacji Rzqdowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadz^cych szkoly podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoly muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj^ czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy - Ksi4zki naszych marzen". Nalezy w zwi^zku z tym zauwazyc, ze postanowienia programu rz^dowego, ktory jest ustalany w drodze uchwaly Rady Ministrow i nie jest aktem prawnym powszechnie obowi^zuj^cym, nie b?d^ dla szkol i organow prowadz^cych wi^^ce. Zrodlem obowi^zkow dla tych podmiotow b^dzie wydane w zwi^zku z przyj^ciem tego 3

4 programu rozporz^dzenie Rady Ministrow, o ktorym wyzej mowa. Jezeli wi?c szkbly i organy prowadzqce rnaj^ realizowac wymieriione wyzej obowi^ki, powinny one zostac przewidziane w projektowanym rozporz^dzeniu. 4. W^tpliwosci budzi przewidziane w cz?sci X w akapicie ostatnim na str. 6 zadanie organu prowadz^cego polegaj^ce na nadzorowaniu sposobu wykorzystywania zakupionych w ramach programu ksi^zek do bibliotek szkolnych. Jest niejasne, co dokladnie nalezy rozumiec przez nadzorowanie sposobu wykorzystywania" ksi^zek zakupionych do biblioteki w ramach programu, ktore - tak jak inne ksi^zki nalez^ce do ksi^gozbioru bibliotecznego - po prostu wypozyczane uczniom, oraz jakie dzialania w ramach tego nadzoru mialyby bye przez organ prowadz^cy podejmowane. 5. Uzupelnienia wymaga uzasadnienie projektu uchwaly. Zawarto w nim informacje dotycz^ce stanu czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy, roll bibliotek szkolnych, tresci podstawy programowej ksztalcenia ogolnego dla szkoiy podstawowej oraz zadah nauczycieli, calkowicie pomini^to natomiast kwestie zwi^ane z rozwi^zaniami przyj^tymi w projektowanym programie. II. Do projektu rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych warunkow, form i trybu realizacji Rz^dowego programu wspierania w 2015 r. organow prowadz^cych szkoiy podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkojy muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj? czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy - Ksi^zki naszych marzeh": I. W 1 projektu, okreslaj^cym zakres spraw regulowanych rozporzqdzeniem, przewidziane zostaly kwestie, ktore w dalszych przepisach projektu nie wyst^puj^. Zgodnie z 1 pkt 1 - rozporzqdzenie ma okreslac formy i zakres fmansowego wspierania organow prowadz^cych szkoiy podstawowe i ogolnoksztalc^ce szkoiy muzyczne I stopnia w celu rozwijania zainteresowan uczniow przez promocj? czytelnictwa wsrod dzieci i mlodziezy, w tym wspomaganie organow prowadz^cych szkoiy w realizacji przedsi?wzi?c w tym obszarze, realizowanego na podstawie projektowanego programu rz^dowego. Nalezy zauwazyc, ze poza udzielaniem organom prowadz^cym wsparcia finansowego na zakup ksi^zek do bibliotek szkolnych w prowadzonych przez nie szkolach, projekt rozporz^dzenia nie przewiduje zadnego innego wspomagania organow prowadz^cych w realizacji wymienionych przedsi?wzi?c. Zgodnie zas z 1 pkt 3 i 4 projektu rozporz^dzenie ma okreslac szczegolowe kryteria weryfikacji wnioskow organow prowadz^cych o udzielenie wsparcia fmansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierac ten wniosek. Projekt rozporz^dzenia nie zawiera jednak uregulowah w tym 4

5 zakresie. W 6 ust. 1 projektu, ktory- dotyczy wniosku skladanego przez organ prowadz^cy, brak jest postanowienia dotycz^cego informacji podawanych we wniosku. Dane, jakie powinien zawierac wtiipsek,- okreslone zostaly tylko w 6 ust. 2, tj, dla wniosku skladanego przez dyrektora szkoly do organu prowadz^cego. Rozporz^dzenie powinno okreslac dane, jakie zawieraj^ zarowno wniosek dyrektora szkoly, jak i wniosek organu prowadz^cego. Odnosnie do szczegolowych kryteriow weryfikacji wnioskow organow prowadz^cych stwierdzic nalezy, ze w 7 ust. 1 mowa jest jedynie o weryfikacji tych wnioskow pod wzgl^dem formalnym, a wi^c ich ocen^ pod k^tem danych w nich zawartych, co trudno jednak uznac za okreslenie szczegolowych kryteriow weryfikacji wnioskow (wbrew przedstawionemu w tym zakresie wyjasnieniu w uzasadnieniu projektu - str. 2 akapit ostatni). 2. W 3 ust. 2 wymaga doprecyzowania, ze udzielenie wsparcia fmansowego w formie dotacji dotyczy organow prowadz^cych, o ktorych mowa w 3 ust. 1 pkt 1-3, natomiast w przypadku prowadz^cego ogolnoksztalc^ce szkoly artystyczne I stopnia ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wsparcie fmansowe nast^puje w postaci dofinansowania. Doprecyzowania w tym zakresie wymagajq takze dalsze przepisy projektu (np. 6, czy 10 ust. 1). Poprawienia wymaga tez uzasadnienie projektu, ktore bt^dnie stwierdza, ze minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego otrzyma wsparcie fmansowe w formie dotacji celowej (akapit ostatni na str. 1 uzasadnienia). 3. W 6 nalezy okreslic termin zlozenia przez dyrektora szkoly do organu prowadzqeego wniosku dotycz^cego udzielenia wsparcia fmansowego na zakup ksi^zek do biblioteki szkolnej. 4. Przepis 9 ust. 1 przewiduje, ze podejmujqcy decyzj^ o udzieleniu organowi prowadz^cemu wsparcia fmansowego wojewoda wskazuje szkoly, ktore powinny otrzymac srodki budzetu pahstwa w ramach tego wsparcia, co sugeruje, ze nie wszystkie szkoly, ktore po weryfikacji formalnej wniosku organu prowadz^cego przez zespol powolany przez wojewody ( 7 ust. 1) znalazly si^ w wykazie szkol zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia fmansowego ( 8), otrzymaj^ srodki budzetu pahstwa na zakup ksiqzek do biblioteki szkolnej. Podobnie w przypadku szkol prowadzonych przez ministra wlasciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - minister ten mialby wskazac szkoly, ktore powinny otrzymac wsparcie (w tym przypadku projekt niescisle przewiduje, ze wymieniony minister podejmuje decyzj^ o udzieleniu wsparcia organom prowadz^cym szkoly, bo chodzi o szkoly, ktore sam prowadzi). Nalezy zauwazyc, ze z projektu programu oraz informacji zawartych w uzasadnieniu projektu rozporz^dzenia wynika, ze srodki 5

6 powinria otrzymac kazda szkola, ktora o to wyst^pi i ktora po weryfikacji formalnej znajdzie si? w wykazie szkol zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia fmansowego (np. ocena skutkow regulacji - pkt 6, w ktorym kalkulacja srodkow przeznaczonych na realizacj? programu uwzgl?dnia wszystkie funkcjonuj^ce szkoiy i maksymalnq kwot? wparcia, jak^ moze otrzymac szkola, w zaleznosci od jej wielkosci, oraz akapit drugi w pkt 11). Bior^c pod uwag? charakter i zakres powyzszych uwag, szczegolowe poprawki legislacyjne i redakcyjne do projektow mog^ zostac przekazane po ustaleniu ostatecznej tresci merytorycznej projektow. 2 fpo<ja^'c6u^'^ Spraw? prowadzi Elzbieta Kulesza.

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych Illlllllll RPW/41268/2014 P Data:2014-05-29 Proiekt z dnia 28 maia 2014 r. ROZPORZ4DZENIE RADY MINISTROW z dnia 2014 r. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015. Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego V POI.SKA AKADF.MIA NAUK Warszawa, dnia VL stycznia 2016 P R E Z E S GP-1773/2015 Pan Jaroslaw Gowin Wicepremier RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 2016-01-25 RPW/4360/2016 P odpowiadaj^c na pismo

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 RZ1\DOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 "WYPRA WKA SZKOLNA" Zgodnie z rozwi'!zaniami zaproponowanymi w projekcie Rz~dowego programu pomocy uczniom "Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA NR, ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia &m.s$s&!&q/&&t 2015 roku w sprawie sposobu dokonywania oceny projektow programow specjalnych samorza^dow powiatow wojewodztwa lubuskiego skladanych w ramach,,zasad

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010

Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 r' l.j v WOJEWODA SWIETOKRZYSKI Kielce,20 10-10-05 Znak: PNK.I - 0911/751 2010 ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym IDz.U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie Mieiski Zespoi Szkol Nr 1 w KROSNIE ul. J. i S. Magurow 1 Regon- 180056280; NIP: 6842406272 tel./13/43 38-409 Krosno 214 50 Uchwala ucnwaia nr nr 5/2014 3/^ui4 Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustwaicznej Kopernik" w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82

Regulamin rekrutacji do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustwaicznej Kopernik w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82 CJJ H III Liceum Og6lnoksztatca.ce Technikum Nr 2, Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2, CEZiU Regulamin rekrutacji do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustwaicznej " w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/7B474/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dniaza wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.1.2015.MP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOt.OWE PROGRAMU

PROJEKT. 1. CEL GLOWNY I CELE SZCZEGOt.OWE PROGRAMU PROJEKT Zalqcznik do uchwaly Nr Rady Gminy S lupin 7. dnia PROGRAM WSPOLPRACY GMINY SLUPIA Z ORGANIZACJAMI POZARZAJDOWYMf ORAZ PODMIOTAMI WYMTENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZTALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XV/121/15 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWALA NR XV/121/15 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. z dnia 29 grudnia 2015 r. UCHWALA NR XV/121/15 RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyftcia Regulaminu przyznawania Stypendiow Starosty Powiatu Piotrkowskiego. Na podstawie art. 12 pkt loa

Bardziej szczegółowo

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie

wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie wojt GMINY KWILCZ woj, wielkopolskie Zatqcznik do Zarz^dzenia Nr 5 /2014 Wojta Gminy Kwilcz z dnia 24 st^cznia 2014r. OGLOSZENIE Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACI DO PROJEKTU. Innowacyjny system wspomagania szkot w powiecie cieszyhsl<im

REGULAMIN REKRUTACI DO PROJEKTU. Innowacyjny system wspomagania szkot w powiecie cieszyhsl<im KAPITAt LUDZKI NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCl UNIA EUROPEiSKA FUNDUSZ SPOLECZNV * * «* Projekt pn. Innowacyjny system wspomagania szkot w powiecie cieszyhskim" wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGLASZAMY. Konkurs stypendialny, w ramach reallzacji zadania publicznego pod nazw^:

OGLASZAMY. Konkurs stypendialny, w ramach reallzacji zadania publicznego pod nazw^: 0 RPlJ/2B3a92/2014 P Zwiazek Romow Polskich 78-400 Szczecinek ul. Wyszynskiego 32 Data 2014-09-03 tel.: 0 94 37 250 98 fax: 0 94 37 250 96 e-mail: rom.ch@pro.onet.pl www.romowie.com KRS: 0000025929 MA20WiECKiiiyRzWG>N(TA?/B»aki&p6Jdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

Książki naszych marzeń

Książki naszych marzeń Książki naszych marzeń Podstawy prawne Rada Ministrów 26 maja 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r.

MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. MTNISTERSTWO INFRASTRUKTURYI ROZWOJU DEPARTAMENT KOORDYNACJI WDRAZANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, 1 kwietnia 2014 r. RPW/25214/2014 P Data.-2014-04-02 DKF-Y;J-X>21,0-^MI/14 NK. Pan Szymon Wrobel

Bardziej szczegółowo

UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? Wroku szkolnyra 2015/2016 pomoc skierowanazostaje do: > uczniow klasy III szkofy podstawowej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku

UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku UCHWALA ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO z dnia 5 wrzesnia 2012 roku w sprawie: okreslenia wytycznych do opracowania materialow planistycznych przyjmowanych do projektu budzetu Powiatu Bydgoskiego na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku

UCHWALA NrXXXIII./.../.13. z dnia 27 listopada 2013 roku Projekt z dnia 04.1^.2013 r. Zatwierdzony przc UCHWALA NrXXXIII./.../.13 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 27 listopada 2013 roku mgrftotr~marcini

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku

UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku UchwaJa Nr 1/2012 Skladu Orzekaj^cego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budzetu na 2013 rok Powiatu Torunskiego Dziaiaj^c

Bardziej szczegółowo

4. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w ciagu 30 dni od zakonczenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie opublikowany w ciagu 30 dni od zakonczenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej. W6JT GMINY KOWAL pow. wlocfawski ZARZ4DZENIE NR 54 / 2017 WOJTA GMINY KOWAL z dnia 21 wrzesnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu wspolpracy gminy Kowal w 2018 r.

Bardziej szczegółowo

p^^^ StanisJaW Faber Sl^ski Kurator Oswiaty

p^^^ StanisJaW Faber Sl^ski Kurator Oswiaty IIIIIIIIIIIIIIIIII KUJAWSKA szkota WYZSZA ^^llifiltatil^p ^owy Targ, 13 pazdziemika 2015 r. wewtoctawku WYDZIAt ZAMIEJSCOWY w NOWYM TARGU rot. Ludzmierska 32, 34-400 Nowy Targ i sygseeoooo.tr 660 719 482

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2011 r. BAS-642/11

Warszawa, 3 marca 2011 r. BAS-642/11 Warszawa, 3 marca 2011 r. BAS-642/11 Pan Posel Andrzej Smirnow Przewodniczq.cy Komisji Edukacji, Nauki i Mlodziezy W zwia_zku z zamowieniem Pana Przewodnicz^cego, w zafajrzeniu pozwalam sobie przestac

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 6 marca 2014 r. KL/140/44/256/JKr/MP/2014. Pani Magdalena Mtochowska Podsekretarz Stanu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Konfederacja Lewlatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Warszawa, 6 marca 2014 r. tel.(+48) 22 55 99 900 fax (+48) 22 55 99 910 lewlatan@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl KL/140/44/256/JKr/MP/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALANR ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia!3$.#!*?*-2q11 roku w sprawie ogtoszenia konkursu plastycznego dla dzieci ze swietlic socjoterapeutycznych i srodowiskowych pod hastem,,ja tez chc? pomagac!"

Bardziej szczegółowo

j ' Pcdpis: Protokoi koniroii doraznei

j ' Pcdpis: Protokoi koniroii doraznei NP.EK.5533.26.2016 Data j ' Pcdpis: Protokoi koniroii doraznei Data:2016-03-17 RPU/6508/2016 P 1. Nazwa placowki, siedziba: NOVA Placowka Ksztaicenia Ustawicznego w Katowicach ul. 3-go Maja 26 2. Imi?

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIV/56/2012 RADYGMINYOPROW zdnia23stycznia2012r.

UCHWALA NR XIV/56/2012 RADYGMINYOPROW zdnia23stycznia2012r. 14ADA CM1NY OPOROW 99-322 Oporow pow, Kutno, woj, lodzkie UCHWALA NR XIV/56/20 RADYGMINYOPROW zdnia23stycznia20r. w sprawie: zamiaru rozwi^zania Zespotu Szkof w Szczycie oraz zamiaru likwidacji Publicznego

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY RPW/24487/2014 P Dala;20i4-03-H Warszawa, dnia i I marca 2014 r. Sygn. akt U 7/13 dot.: RPO-724264-VII-13/MMa 7m -03-1 \ Pani Irena L I P O W I C Z Rzecznik Praw Obywatelskich W

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji RPW/13366/2014 P Data-.2014-02-24 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa,dn. 19.02.2014 r. KIGEiT/319/02/2014 Sz. P. Rafa} Trzaskowski Minister Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli.

t(rv $s Wykonanie zarz4dzenia powierza sig dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespolu OSwiaty w Sztumie oraz dyrektorom szk6l i przedszkoli. w sprawie: planu dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego na rok 2009 dla nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placriwkach prowadzonych przez Miasto i Gming Sztum Na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14. Pan Rafal Trzaskowski. Minister Administracji i Cyfryzacji

MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14. Pan Rafal Trzaskowski. Minister Administracji i Cyfryzacji RPW/49759/2014 P Data:2014-07-02 MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Warszawajl^/' lipca 2014 r. DB-ll-sp-020-1(17)/13/14 Pan Rafal Trzaskowski Minister Administracji i Cyfryzacji Wsp6lprzewodnicz icy Komisji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic:

PROTOKOL. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistr/a Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku >v skladzic: PROTOKOL z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 23 i 24 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje z zakresu dzialaii na rzecz osob niepeinosprawnych. a w szczegolnosci

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia

Uchwala Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia Uchwala Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia w sprawie zalozenia i nadania aktu zatozycielskiego zasadniczej szkole zawodowej specjalnej pod nazwa^,, pecjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia r. w6jt mm psam woj. i^skie ZARZ^DZENIE NR 0050.

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie pragn? poinformowac, ze zgodnie z 40 ust. 4 w/w Regulaminu

Jednoczesnie pragn? poinformowac, ze zgodnie z 40 ust. 4 w/w Regulaminu \,! L R RPW/59617/2014 P Data:2014-08-07 Warszawa, i/'e^pt-/ 2014 r DIW-VI-0210-l/>?/13 wg rozdzielnika Szanowni Panstwo, zgodnie z 38 Regulaminu Pracy Rady Ministrow przesylam projekt zatozen projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/8792/2015 P Data:2015-01-28 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, 27 stycznia 2015 r. DZSE.WPWU.416.5.2015.EZ-S Pan Cezary Gabryjqczyk Wspolprzewodniczqcy Komisji Wspolnej Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku

^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku ^ UCHWALA Nr III/19/14 Rady Gminy Pacanow z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profdaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych. oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L

/4tfffk MINISTER SRODOWISKA. Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow. Warszawa, dnia DP-L MINISTER SRODOWISKA DP-L0230.9-2016 Warszawa, dnia Pani Jolanta Rusiniak Sekretarz Rady Ministrow /4tfffk KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Depa11ament Rady Mini strow RM-10-39-16 04-04-2016 CZLONKOWIE

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ RPW/84187/2015 P ata:2015-08-10 MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DZSE-WSPE.4035.226.2015.4.KT Warszawa, 07 sierpnia 2015 r. Komisia Wspolna Rzadu i Samorzadu Tervtorialneqo Stosownie do postanowien uchwafy Nr

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

~rnc'l ~ 00-463 Warszawa ul.podchorwch 38 tel.lfax +48225233102; +48225233996 Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ "Solidarnosc"

~rnc'l ~ 00-463 Warszawa ul.podchorwch 38 tel.lfax +48225233102; +48225233996 Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ Solidarnosc .to.-'" A C"t. :J'. -. ".'>- ~ {~\ \ ~ Y \~,,; \"d.'~ --:'--- ~rnc'l ~ 00-463 Warszawa ul.podchorwch 38 tel.lfax +48225233102; +48225233996 Przewoduic~cy Sekcji Krajowej Poiarnictwa NSZZ "Solidarnosc"

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017 Zaigcznik do uchwaty Nr VI/36/15 Rady Gminy Stupca z dnia 5 marca 2015 roku. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2015-2017 SLUPCA 2015r. Spis tresci I Wprowadzenie Str.3 II Podstawa prawna programu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI RPN/24298/2015 P Data:2015-03-20 MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI Warszawa, dniafu marca 2015 r ROWwrt-tt-501-l/15(*^^>f ) Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38 uchwaly

Bardziej szczegółowo

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe.

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe. SZKOIA PODSTAWOWA Nr 24 im. Norberta Kroczka ul. Tarnopolska 85 41-807 ZABRZE.tel. 271-16-35 R coo727i&g^i^ihuprfyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osi^gni^cia sportowe w Szkole Podstawowej Nr

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

W zal^czeniu przekazuj? projekt rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej

W zal^czeniu przekazuj? projekt rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ o?3 Warszawa, dnia RPW/32259/2014 P Data.-2014-04-29 kwietnia 2014 r DPS-VI-079-3589-^;^ -MJ/14 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziatanie 9.1.

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Priorytet IX, Dziatanie 9.1, Poddziatanie 9.1. Fundusze Europejskie ^ ^Iqskie. Pozytywna energia Unia Europejska Europejski Fundusz Spoteczny Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej w ramachi Europejskiego Funduszu Spotecznego Zal^cznik

Bardziej szczegółowo

Uchwala N ZARZADU WOJEW6DZTWA LUBUSKIEGO

Uchwala N ZARZADU WOJEW6DZTWA LUBUSKIEGO Uchwala N ZARZADU WOJEW6DZTWA LUBUSKIEGO z dnia If '$J&i.f.... 2007 r. w sprawie przyjecia zalozeri do konstrukcji Regionalnego Planu Dzialan na Rzecz Zatrudnienia na rok 2008 Na podstawie art. 41 list.

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Ostrowski e-mail: milanowek_1901@onet.pl

Pan Janusz Ostrowski e-mail: milanowek_1901@onet.pl BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego VII.6062.1.2014.KM Warszawa, Pan Janusz Ostrowski e-mail: milanowek_1901@onet.pl Szanowny Panie, w nawiązaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPM/4802e/2014 f Data:2014-06-2^ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WWRD.0211.1.2014.KD Warszawa^zerwca 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego stosownie do postanowien uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

s1. ty" INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ

s1. ty INSTRUK CJANr 4 12011 z dnia 12 lipca 2011 r DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ INSTRUK CJANr 4 12011 DYREKTORA G ENERALNEGO SLUZBY WIEZIENNEJ ty" z dnia 12 lipca 2011 r w sprawie szczeg6towego trybu organizowania nauczania w szkolach oraz szkolenia kursowego w zakladach karnych i

Bardziej szczegółowo

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

WOJTA GMINY PSARY. z dnia 12 maja 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. WtiJT GMINY PSARY woj. sl^skie Zarzjjdzenie Nr 0152/15/2003 WOJTA GMINY PSARY z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie: zmian w budzecie gminv na 2003 r. Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie projektu nowelizacji ustawy o systemie oswiaty zgloszony w ramach ogtoszonych konsultacji spotecznych

Wniosek w sprawie projektu nowelizacji ustawy o systemie oswiaty zgloszony w ramach ogtoszonych konsultacji spotecznych todz, 21.08.2014 Cosinus sp. z o.o. todz, 90-515 Wolczanska 81 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro organizacyjne Aleja J. Ch. Szucha 25 00-580 Wniosek w sprawie projektu nowelizacji ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r.

ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia... k'.c.*:r... 2010 r. ZARZADU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia...... k'.c.*:r.... 2010 r. w sprawie zmiany statutu Filharmonii Zielonogorskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Gorze Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI..... A\i,. ^^.^ Warszawa, dnia /nlipca 2015 DL-VI-455-3/15 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora RPW/57418/201s'p

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc de minimis Zalacznik do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U.nr 53 poz. 311) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si$ o pomoc de minimis A. Informacje dotycz^ce wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r.

Uchwala nr 7/2015. Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR z dnia 30.03.2015 r. Uchwala nr 7/2015 Rady Nadzorczej Spoldzielni Budowlano - Mieszkaniowej TORWAR" z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulammu rozliczania kosztow inwestycji oraz ustalania czlonkowskiego kosztu

Bardziej szczegółowo

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla: ,, Page 1 of 5 MieiskiOsrodek Pomocy Spoteczne) ^ ul Warszawska 40, 87-500 RYPIN tel 0-54 280-96-50, 280-96-00 Internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost^pnla Specyflkacj^ Istotnych Warunkow Zamowienla:

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo