UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z pozn.zmn./ oraz art.176 pkt 1, art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. 0 wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.135 z pozn.zmn./ Rada Gminy Michalow uchwala co nast^puje: Przyjmuje si? Gminny Pogram Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata , stanowi^cy zalgcznik do niniejszej uchwaty. Wykonanie Uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Michalow. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moc^ obowi^ujqc^ od 1 stycznia 2014 roku. 2 3 Rad t Xfika

2 UZASADNIENIE Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.135 z pozn.zmn./ zostata powolana dla dobra dzieci, ktore potrzebuj^ szczegolnej ochrony i pomocy ze strony doroslych, srodowiska rodzinnego, dla dobra rodziny, ktora jest podstawow^ komork^ spoleczenstwa oraz naturalnym srodowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej czlonkow, a w szczegolnosci dzieci, w przekonaniu, ze skuteczna pomoc dla rodziny przezywaj^cej trudnosci w opiekowaniu si? i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich moze bye osi^gni^ta przez wspolprac? wszystkich osob, instytucji i organizacji pracuj^cych z dziecmi i rodzicami. Na podstawie art. 176 pkt 1 WW. ustawy do zadari wlasnych gminy nalezy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programow wspierania rodziny, a takze art.179 ust.2 mowi, ze Rada Gminy biorac pod uwage potrzeby z zakresu wspierania rodziny uchwala gminne programy wspierania rodziny.

3 Zal^cznik do Uchwaty Nr XL/262/2013 Rady Gminy w Michatowie zdnia r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MICHALOW NA LATA MICHALOW 2013

4 I. WPROWADZENIE Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Micliaiow na lata jest strategicznym dokumentem gminy opracowanym w celu realizowania przez wspolnot? samorzadowy konstytucyjnej zasady udzielania szczegolnej pomocy rodzinie i dziecku. Gminny Program Wspierania rodziny utworzony zostal w oparciu o ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej obowi^ujycej od dnia r. Opracowanie i realizacja Programu nalezy do zadari wlasnych gminy art.176 pkt 1 WW. ustawy. Podstawowym zalozeniem Programu jest stworzenie spojnego systemu wsparcia rodzin przezywajycych trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych, w celu przywrocenia im zdolnosci do wypelniania tych funkcji, poprzez prace z rodziny oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrowac si? b^dy nie tylko na dziecku, ale i na calej rodzinie, rowniez w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziny biologiczny, w celu przez niy fimkcji opiekuriczej. odzyskania Rodzina jako podstawowa komorka zycia spolecznego jest pierwszym i najwazniejszym srodowiskiem wychowawczym dziecka, ksztaltujycym jego osobowosc, system wartosci, poglydy, styl zycia. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doswiadczaniu dziecka. Sprawowanie wladzy rodzicielskiej polega glownie na opiece i wychowaniu dziecka oraz dbalosci o jego prawidlowy rozwoj, ochrony zdrowia, umozliwienie edukacji oraz rozwijanie talentow. Prawidlowemu funkcjonowaniu rodziny moze zagrazac szereg czynnikow, wsrod ktorych istotny rol^ odgrywajy zjawiska patologiczne a ich oddziatywanie czyni dany rodzin? dysfunkcjonalny, taky ktora nie potrafi sprostac swoim obowiyzkom wzgl^dem dzieci i innych czlonkow rodziny oraz pomyslnie rozwiyzywac swoich problemow i sytuacji kryzysowych. Problemy wyst^pujyce sy czesto zlozone i wymagajy interdyscyplinamych rozwiyzari. Alkoholizm, narkomania, przemoc, niewydolnosc w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych, to glowne problemy dezorganizujyce zycie rodzin, ktorym czesto towarzyszy rowniez problem ubostwa czy diugotrwalego bezrobocia. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizowac podstawowych zadari, role wewnytrzrodzinne ul^gajy zaburzeniu a zachowania czlonkow rodziny stajy si? coraz bardziej

5 niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami spolecznymi. Dlatego, jesli w funkcjonowaniu rodziny pojawiajy si? dysfunkcje, instytucje i sluzby zobligowane do wspierania rodziny zobowiyzane sy do podjecia na jej rzecz olcreslonych dzialan. Rodziny dysflinkcyjne wymagajy stalego monitorowania przez pracownikow socjalnych, pedagogow, kuratorow sadowych, Policj?, sluzby medyczne oraz inne instytucje, ktore majy kontakt z rodziny. Organizujyc formy wsparcia na rzecz rodziny z wieloma problemami nalezy kierowac si? zasady podstawowej roll rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zast^powac rodzin? w jej funkcji opiekunczo-wychowawczej, nalezy jy wspierac i wspomagac, tak aby przywrocic prawidlowe funkcjonowanie. Styd zalozeniem Programu jest wsparcie rodziny naturalnej, juz na etapie, gdy zaczynajy si? problemy oraz wyeliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuscic rodzin? biologiczny. II. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zast?pczej /t.j. Dz. U. z 2013r. poz.135 z pozn.zmn./ 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej / t.j. Dz. U z 2013r.poz.182 z pozn.zmn./ 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie /Dz. U. 180 poz.1493 z pozn.zmn./ III. ADRESACIPROGAMU Adresatami Programu sy rodziny wychowujyce dzieci, zamieszkate na terenie Gminy Michalow dotkni?te przemocy, problemem uzaleznien, zagrozone ubostwem, przezywajyce trudnosci w wypelnianiu fiinkcji opiekunczo- wychowawczych oraz rodziny, w ktorych dzieci zostaly umieszczone w pieczy zast?pczej. IV. DIAGNOZA Na terenie Gminy Michalow w 2012 roku zamieszkiw^o mieszkancow (Dane USC w Michalowie).

6 Tab. Nr 1 Osoby bezrobotne z terenu Gminy Michatow w roku. Kategoria Bezrobotni Bezrobotni dtugotrwale Bezrobotni z prawem do zasilku Tab. Nr 2 Osoby bezrobotne powiat -gmina zarejestrowane w PUP lata w skali porownawczej OKRES CZASOWY POWIAT P] [NCZOWSKl GMINA M] [CHALOW Analizujyc powyzsze tabele mozna zauwazyc, iz liczba bezrobotnych waha si? i obecnie nieznacznie spada. Jednak spadek liczby os6b bezrobotnych wiyze si? z wyjazdem mlodych ludzi za granic? w poszukiwaniu pracy. Jest to zjawisko powszechne w skali calego kraju. Jest to zjawisko niepokojyce, gdyz wysoka liczba mlodych bezrobotnych swiadczy 0 nieprawidlowosciach na rynku pracy. Dlugookresowe bezrobocie ma wpiyw na ekonomiczny i psychospoleczny sfer? zycia czlowieka bezrobotnego oraz jego rodzin?. Jednym z pierwszych skutkow utraty pracy jest obnizenie standardu zycia rodziny, takze wtedy, gdy otrzymywane sy swiadczenia kompensujyce ptac?. Sytuacja materialna osob dotkni?tych bezrobociem zalezy od ich standardu zycia w czasie trwania zatrudnienia, a zwlaszcza od posiadanych dobr trwalego uzytku, oszcz?dnosci i dlugow. Analizujyc rynek pracy i sytuacj? osob bezrobotnych naszej gminy mozna dostrzec nast?pujyce problemy: brak nowych miejsc pracy, osoby utrzymujy si? gl6wnie z rolnictwa, ktore jest maio dochodowe, oferta edukacyjna nie zawsze odpowiada oczekiwaniom na rynku pracy, brak perspektyw rozwojowych dla mlodych ludzi.

7 Tab. Nr 3. Powody przyznania pomocy w latach Powod Liczba rodzin Liczba osob Ogolem Na wsi w rodzina ch Liczba rodzin Liczba osob Ogolem Na wsi w rodzinach Ubostwo Sieroctwo Bezdomnosc Potrzeba ochrony macierzynstwa w tym wielodzietnosc bezrobocie Niepelnosprawnosc DlugotrwaJa choroba Bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych Wtym; Rodziny niepelne Rodziny wielodzietne Alkoholizm Trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zakiadu karnego I Zdarzenie losowe

8 Tab. Nr 4 Powody przyznania pomocy w 2012 roku Powod 2012 Liczba rodzin Ogolem Na wsi Liczba osob w rodzinach Ubostwo Sieroctwo Potrzeba ochrony macierzynstwa w tym wielodzietnosc bezrobocie Niepelnosprawnosc Dlugotrwala choroba Bezradnosc w sprawach opiekunczo-wychowawczych Wtym; Rodziny niepelne Rodziny wielodzietne Alkoholizm Trudnosci w przystosowaniu do zycia po zwolnieniu z zaldadu karnego Zdarzenie losowe Zauwazalnym problemem jest fakt zwi?kszenia si? liczby osob korzystajycych z powodu niepetnosprawnosci, bezradnosci w sprawach opiekunczo-wychowawczych.

9 d!ugotrwatej choroby, alkoholizmu, potrzeby ochrony macierzynstwa, trudnosci w przystosowaniu po zwolnieniu z zakladu kamego. Fakt ten jest widoczny w tabelach powyzej. V. CEL GL6WNY Wspieranie rodzin przezywajycych trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczowychowawczych w procesie przywracania ich zdolnosci do prawidtowego funkcjonowania. VI. CELE SZCZEGOLOWE 1. Diagnozowanie i analiza srodowisk rodzinnych poprzez: a. Wywiad srodowiskowy w rodzinie przezywajycej trudnosci, b. Prac? socjalny polegajycy na rozpoznaniu deficytow w zakresie pelnienia rol rodzicielskich, zaniedbari wzgl?dem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, srodowisku szkolnym, rowiesniczym, c. Konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynnikow majycych wplyw na dysfunkcjonalnosc rodziny. 2. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny poprzez: a. Objecie dozywianiem uczniow i dzieci ucz?szczajycych do placowek oswiatowych, b. Monitorowanie zagrozeri dot. sytuacji zdrowotnej dzieci poprzez kontakt i wspoiprac? z placowky sluzby zdrowia z terenu gminy, c. Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej ubogim rodzinom w ramach pomocy spolecznej m.in. zasilkow 3. Rozwijanie umiej?tnosci opiekunczo-wychowawczych rodziny, zapewnienie jej specjalistycznego poradnictwa i wsparcia poprzez: a. Umozliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, ktorego zadaniem jest organizowanie pracy rodzinom w miejscu zamieszkania bydz innym przez rodzin?, wskazanym b. Umozliwienie dzieciom korzystania ze swietlic z terenu gminy, bibliotek i innych miejsc do spotkan, c. Pomoc w dost?pie rodzinom przezywajycym trudnosci do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego.

10 \ d. Pomoc w dost?pie rodzinom do poradnictwa prawnego, szczegolnie w zakresie prawa rodzinnego. 4. Zapobieganie powstawania sytuacji kryzysowych wymagajycych interwencji oraz rozwiyzy wania j uz istniej ycych poprzez: a. Systematyczne monitorowanie rodzin zagrozonych kryzysem poprzez pracownikow socjalnych, nauczycieli, pedagogow szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodow kontaktujqcych si? z rodziny, w tym placowki sluzby zdrowia. b. Motywowanie czlonkow rodzin do podejmowania dzialan na rzecz ograniczenia bydz niwelowania wlasnych dysfunkcji np. podj?cie terapii leczenia uzaleznien-wspolpraca z Gminny Komisjy Rozwiyzywania Problemow Alkoholowych, Punktem ^ Informacyjno-Konsultacyjnym, Zespolem Interdyscyplinamym, z Poradniy Psychologiczno-Pedagogiczny w Piriczowie. c. Angazowanie rodzin do udzialu w projektach, szkoleniach rozwijajycych umiej?tnosc planowania swojej przyszlosci zawodowej i osobistej oraz motywujycych do podj?cia pracy. d. Angazowanie i motywowanie rodzin oraz pomoc w dost?pie do korzystania ze wsparcia dla rodzicow w celu podniesienia umiej?tnosci opiekunczo wychowawczych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialnosci za wlasny sytuacj? zyciowy, dostarczanie wiedzy na temat prawidtowego wypelniania obowiyzkow rodzicielskich. e. Wspolprac? z podmiotami, instytucjami dzialajycymi w srodowisku lokalnym, ^ w szczegolnosci ze szkotami, Policjy, placowkami stuzby zdrowia, sydami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pinczowie, w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod wzgl?dem zdrowotnym, materialnym i 5. Dyzenie do reintegracji rodzin poprzez: spotecznym. a. Pomoc rodzinie, z ktorej dzieci zostaly umieszczone w pieczy zast?pczej w odbudowaniu odpowiedniego srodowiska wychowawczego z poprawnymi relacjami i rolami, pozwalajycymi na powrot dzieci do rodziny naturalnej, przywracanie prawidlowego funkcjonowania rodzin, poprzez wsparcie asystenta rodziny. 6. Podejmowanie dzialan profilaktycznych poprzez: a. Udzial w ogolnopolskich kampaniach, ktorym celem jest wzmocnienie rodziny i jej roli w spoleczenstwie.

11 b. Udzial w projektach wspolfinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej majycych na celu popraw? jakosci zycia rodzin. VII. PARTNERZY I REALIZATORZY PROGRAMU 1. Urzqd Gminy w Michalowie, 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piriczowie, 3. Syd Rejonowy-Wydzial Rodzinny i Nieletnich w Busku-Zdroju z siedziby w Piriczowie, 4. Kuratorzy sydowi, 5. GKRPA w Michalowie, 6. Zespol interdyscyplinamy ds. przemocy, 7. Komenda Powiatowa Policji w Piriczowie, 8. Placowki oswiatowe z terenu Gminy Michalow, 9. Swietlice wiejskie 10. Biblioteki gminne, 11. Centrum Ksztalcenia na odleglosc w Tomaszowie 12. Samorzydowy Zaklad Opieki Zdrowotnej w Michalowie 13. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Piriczowie 14. Parafie z terenu Gminy Michalow 15. Organizacje pozarzydowe i inne podmioty prowadzyce dzialalnosc pozytku publicznego w obszarze przeciwdzialania uzaleznieniom i przemocy w rodzinie. VIII. MONITOROWANIE PROGRAMU Monitoring Programu umozliwi wglyd w realizacj? podejmowanych dzialari, ocen? ich skutecznosci oraz podejmowanie dzialari korygujycych. Koordynatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Michalowie. Program ma charakter otwarty co oznacza, ze powinien ewaluowac w zaleznosci od pojawiajycych si? potrzeb. IX. ZRODLA FINANSOWANIA Finansowanie Gminnego Programu Wspierania Rodziny odbywac si? b?dzie ramach : 1. Srodkow wlasnych gminy, 2. Dotacji przekazywanych z budzetu paristwa

12 3. Srodkow pozabudzetowych. X. PODSUMOWANIE Gminny Program Wspierania Rodziny zaktada tworzenie sprzyjajycych warunkow do poprawy zycia rodzicow i dzieci. Niezbedne jest systematyczne podnoszenie swiadomosci spolecznej w zakresie przyczyn i skutkow dysfunkcji oraz promowanie rodzinnego stylu zycia. Aby osiygnyc zamierzone ceie w realizacj? Programu powinny wlyczyc si? instytucje, placowki i organizacje, ktore swoim dzialaniami wspierajy rodziny i dzieci. spodziewanym efektem ma bye polepszenie sytuacji rodzin, poczucie bezpieczeristwa socjalnego, ograniczenie patologii spolecznej, zminimalizowanie negatywnych zachowan oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin.

projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY DMOSIN z dnia..2013 r. Gminy Dmosin na lata 2013-2015.

projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY DMOSIN z dnia..2013 r. Gminy Dmosin na lata 2013-2015. projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY DMOSIN z dnia..2013 r. w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Dmosin na lata 2013-2015. Na podstawie art. 176 pkt.1, art.179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~...

z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... r...:\),. ~... \.-W".;'~..,,~~'.\'.c'.' v..p'. ~\a,\o~ ~\. UCH\VALA Nr V.H.l.~~./2007 RADY GMINY W LIPNIKU..", - z dniaa.1..~~ ~g)~!(.~... w sprawie Strategii Rozwiazywania lata 2007-2015 Problemów Spolecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO OSRODK A POM OCY SPOLECZNEJ W BRODNICY ZA ROK 2013. kw iecien 2014 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Brodnicy 87300 Brodnica, ul. Ustronie 2 b, tel./fax (056) 49 827 42, 49 849 33, email: sekretariat@mops.brodnica.pl SPIS TRESCI SPRAWOZDANIE Z DZIAL AL NOSCI MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Uchwały Nr XXIII/225/14. Rady Powiatu Siemiatyckiego. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Załącznik. do Uchwały Nr XXIII/225/14. Rady Powiatu Siemiatyckiego. z dnia 16 czerwca 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 Wyszków 10.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2012-2014 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 I. WPROWADZENIE Niniejsze sprawozdanie obrazuje działania gminy Wyszków w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn

Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Tarczyn opracowany przez: PPUH BaSz przy współpracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r.

Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Załącznik do uchwały: UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2013 RADY POWIATU w PRUDNIKU z dnia 27 września 2013 r. Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI

GMINNA STRATEGIA ROZWI Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XIII/59/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 r. G O D Z I A N Ó W GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2008 2013 Styczeń 2008 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo