MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 Ill II III RPW/76481/2015 P Data: MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38 ust. 2 uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) przesylam w zai^czeniu projekt rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zm'iqzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z uprzejm^prosb^o przekazanie opinii do tego projektu. Uprzejmie prosz? o przekazanie opinii rowniez na adresy poczty elektronicznej: Janina.Suzdorf a'inpips.uov.pl, Bozena.Lenart^^Mnpips.uov.pl. Projekt rozporzqdzenia zostal zamieszczony na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rzqdowego Centrum Legislacji, w zakladce Rzqdowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej w zakladce projekty aktow prawnych. 13^1 Site Zal. - projekt rozporzqdzenia z uzasadnieniem i OSR PODSEKRETARZSTANiJ

2 Pnijckt / dnia 14 wr/csiiia 201' r. R () Z I» ( ) R Z 4 I) Z K N I E MINI S I RA P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J z dnia 2015 r. zmieniajqce rozporzgdzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwi^zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Na podstawie art. 298' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.") zarzqdza si?, co nast^puje: 1. W rozporz^dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwi^zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z pozn. zm. wprowadza si? nast^puj^ce zmiany: 1) w 6 w ust. 2 w pkt 2: a) lit. h otrzymuje brzmienie: h) dokumenty zwi^izane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyhskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego,", b) po lit. h^ dodaje si? lit. h'' w brzmieniu: h'') dokumenty zwiqzane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezptatnego,"; 2) zal^cznik nr 2 do rozporz^dzenia otrzymuje brzmienie okreslone w zaiqczniku do niniejszego rozporz^dzenia. " Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogioszone w Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i Zmiany?;miany wym ienionego rozporz^dzen rozporzc^dzenia zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1812, z 2003 r. Nr 230, poz. 2293, z 2006 r. Nr 125, poz. 869 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 971.

3 2, R(vi-)or/;ul/,ciiic wchod/i w /\CIL" / diucni 2 si\\vni;i 2016 r.. / wyjatkicni I pkl 2. kl(')r\ wcliotl/i w /vcic / dnicni 22 lutcjio 2016 r. MINISTKR PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Jepafiamerlu Pjawsy

4 /alac/nik do ro/por/ad/.enia Miiiistra Prac_\ i Polilyki Spotecznej z dnia (poz ) ZAIACZIMIK Nr2 (pieczqc nagtowkowa pracodawcy) (miejscowosc i data) (nr REGON-EKD) zawarta w dniu UMOWA O PRAC^ (data zawarcia umowy) mi^dzy f/vn/f / nazwisko pracodawcy tub osoby reprezentujqcej pracodawcy albo osoby upowaznionej do skfadania oswiadczeh w imieniu pracodawcy) (irr)iq i nazwisko pracownika oroz jego miejsce zamieszkaniaj na (okres probny, czas nieokreslony, czas okreslony) 1. Strony ustalajq nast^puj^ce warunki zatrudnienia: 1) rodzaj umowionej pracy (stanowisko, funkcja, zawdd, specjalnosc) 2) miejsce wykonywania pracy 3) wymiar czasu pracy 4) wynagrodzenie (skfadniki wynagrodzenia i ich wysokosc oroz podstawa prawna ich ustalenia) 5) inne warunki zatrudnienia 6) (dopuszczalna liczba godzin pracy ponad okreslony w umowie wymiar czasu pracy, ktdrych przekroczenie uprawnia pracownika, oprocz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 151^ 1 Kodeksu pracy) 2. Termin rozpoczqcia pracy

5 3. Przyczyny uzasadniaj^ce zawarcie urnowy (informocja, o ktdrej mowa w art. 29 J ' Kodeksu pracy, o obiektywnych przyczynach uzosadniajqcych zawarcie umowy o pracq no czas okreslony "} (data i podpis pracownikaj (podpis pracodawcy lub osoby reprezentujqcej pracodawcy a I bo osoby upowaznionej oswiadczeh w imieniu do skfadania pracodawcy) Dotyczy umowy o prac? z pracownikiem zatrudnianym w niepehiym wymiarze czasu pracy Dotyczy umowy o prac^ z pracownikiem zatrudnianym na podstawie umowy o prac? na czas okreslony w celu, o ktorym mowa w art. 25' 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w przypadku, o ktorym mowa w art. 25' 4 pkt 4 Kodeksu pracy

6 I ZASADNIKNIi: Nowcli/acja pr/cpisow ro/porzqd/ciiia Minislra Pracy i Polityki ScKjalne) / diiia 28 maja 1996 r. \\ sprawic zakre.su prowadzenia przez pracodawcovv dokumentacji w sprawach z\vii zanych ze stosunkiem prac> oraz sposobu prowadzenia akl osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz z pozn. zm.) jest konieczna ze wzgl^du na oslatnie zmiany w Kodeksie pracy wprovvadzone ustaw^ z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych uslaw (Dz. U. poz. 1220), ktore b^d^ obowi^zywac od dnia 22 lutego 2016 r.. oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), ktore b^di\ obowi^zywac od dnia 2 stycznia 2016 r. Projektowane zmiany maj^ charakter porz^dkowy. Maj^ one na celu dostosowanie przepisow rozporz^dzenia do nowych rozwi^zaii prawnych w zakresie umow o prac^ na czas okreslony oraz w zakresie platnych urlopow przystuguj^cych w zwi^zku z urodzeniem dziecka (dzieci), wprowadzonych do Kodeksu pracy. Proponuje si^ uzupelnienie przepisow 6 ust. 2 pkt 2 rozporz^dzenia o wskazanie, ze akta osobowe pracownika w cz^sci B powinny obejmowac m.in. dokumenty zwi^ane z korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyriskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego (projektowana lit. h w 6 ust. 2 pkt 2 rozporz^dzenia). Jednoczesnie konieczne jest usuni^cie z tego przepisu powolania dodatkowego urlopu macierzyriskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego, ktore to urlopy zostaly usuni^te z Kodeksu pracy na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw. Natomiast dokumenty zwi^zane z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezplatnego proponuje si^ wykazac w odr^bnej jednostce redakcyjnej ze wzgl^du na odmienny charakter tego urlopu (niezwi^zany z uprawnieniami rodzicielskimi). Ponadto konieczne jest zmodyfikowanie brzmienia wzoru umowy o prac^, zawartego w zai^czniku nr 2 do rozporz^dzenia. Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw usun^ly z Kodeksu pracy umowy 0 prac? na czas wykonania okreslonej pracy - nalezy zatem usun^c powolanie tego rodzaju umowy we wzorze umowy o prac?. Ponadto w przypadku zawarcia umowy o prac^ na czas okreslony w celu, o ktorym mowa w art. 25' 4 pkt 1-3 Kodeksu pracy, lub w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 25' 4 pkt 4 Kodeksu pracy, przepis art. 29 l' Kodeksu pracy b^dzie nakladal obowi^zek okreslenia w umowie tego celu lub tych okolicznosci, przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniaj^cych zawarcie takiej umowy. Zatem konieczne jest uwzgl^dnienie tego postanowienia we wzorze umowy. Proponuje si?, aby projektowane zmiany weszly w zycie z dniem 2 stycznia 2016 r. (w zakresie uzupehiienia 6 ust. 2 pkt 2 rozporz^dzenia) i z dniem 22 lutego 2016 r. (w zakresie modyfikacji brzmienia wzoru umowy o prac?). Projektowane rozporz^dzenie nie jest obj^te zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt nie podlega procedurze notyfikacji okreslonej w przepisach rozporz^dzenia Rady Minislrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

7 Priijckt ix)/por/ad/cnia /dslal ucloslcpiiioii} \\ Biulctxnie Inlbrmacji Public/nej na slronic podmiotowcj K/adiiwciio (cnlriim I.cgislacji. w scrwisie R/ado\\\ PRK'CS Legislac_\Jn\. /godnie / ji: 52 ust. 1 uchv\afy nr 190 Rad> Minislrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. Regulamin prac> Rady Ministrovv (M.P. poz. 979) oraz w Biuletynie Intbrmacji Publicznej Minislerstwa Pracy i Polityki SpoleczneJ. zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie slanowienia prawa (Dz. U. Nr 169. poz. 1414, z pozn. zm.).

8 Nazwa projektu Projekt rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwi^zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspolpracujqce Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Radostaw Mleczko - Podsekretarz Stanu w MPiPS Data sporzqdzenia r. ZrodJo: art. 298' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej: 160 Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Janina Suzdorf-Naczelnik Wydziatu Legislacji w Departamencie Prawa Pracy, tel. (22) Bozena Lenart-gl. specjalista ds. legislacji w Departamencie Prawa Pracy, tel. (22) taki problem. j^r^»nqzywany?'.; - 'i Niedostosowanie przepisow rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcow dokumentacji w sprawach zwiq.zanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286, z pozn. zm.) do zmian w Kodeksie pracy wprowadzonych ustaw^^z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220) oraz ustawy z dnia 24 lipca2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268). 2. Rekomendowane rozwi^nie, w'tyiii plaimmane nar/fd/ia intvi-m>iicji, i ocaikiwany vfckl Proponuje si^ nowelizacj^ przepisow rozporz^dzenia poiegaj^c^^ na: 1) uzupetnieniu przepisow 6 ust. 2 pkt 2 rozporz^dzenia o wskazanie, ze akta osobowe pracownika w cz^sci B powinny obejmowac m.in. dokumenty zwi^zane z korzystaniem przez pracownika z uriopu macierzynskiego. urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego, 2) przeniesieniu dokumentow zwi^zanych z korzystaniem przez pracownika z urlopu bezplatnego do odr^bnej jednostki redakcyjnej, 3) modyfikacji brzmienia wzoru umowy o prac?, zawartego w zal^czniku nr 2 do rozporz^dzenia (usuni^cie powolania umowy o prac? na czas wykonania okreslonej pracy z wzoru umowy o prac? w zwi^zku z usuni?ciem tego rodzaju umow z Kodeksu pracy oraz uwzgl?dnienie we wzorze umowy nowego obowi^^zku w przypadku, gdy strony zawierajq^ umow? 0 prac? na czas okreslony, o ktorej mowa w art. 25' 4 Kodeksu pracy - tj. obowiq.zku zamieszczenia informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniaj^cych zawarcie takiej umowy). Oczekiwanym efektem nowelizacji b?dzie dostosowanie przepisow rozporz^dzenia do nowych rozwi^zan prawnych w zakresie umow o prac? na czas okreslony oraz w zakresie platnych uriopow przysluguj^cych w zwi^zku z urodzeniem dziecka (dzieci), wprowadzonych do Kodeksu pracy. 5. Jakproblem zostal rozwi^zany w innych krajach, w szczegolnosci krajach cztonkowskich OFCI) I'K? Problematyka obj?ta niniejszym projektem nie jest obj?ta prawem Unii Europejskiej. 4. Podmioty^ na ktore oddziatuje projekt Grupa Wielkosc Zrodto danych Oddzialywanie Pracownicy ok. 10,5 min informacje statystyczne pubiikowane przez Zaklad Ubezpieczen Spotecznych Pracodawcy (platnicy^ ok. 900 tys. Informacje statystyczne pubiikowane przez Zaklad IJ bc/p i cc /c II S po 1 ec / n \ c h Pozytywne - wzrost przejrzystosci w zakresie regulowanym rozporz^dzeniem. Pozytywne - wzrost przejrzystosci w zakresie rcgulov\anym rozpt)rz4dzeniem. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji

9 Projekt zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, stosownie d( wymogow art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169 poz. 1414, z pozn. zm.). Zgodnie z 52 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin prac) Rady Ministrow (M. P. poz. 979) projekt zostal udost^pniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowe Rzqdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzqdowy Proces Legislacyjny. Projekt zostal przeslany do zaopiniowania do nast^puj^cych partnerow spolecznych: 1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiqzkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167 oraz z 2015 r poz. 791 i 1240) do Ogolnopolskiego Porozumienia Zwiqzkow Zawodowych, Forum Zwi^zkow Zawodowych ora2 NSZZ Solidamosc", 2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcow (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pozn. zm.) do Pracodawcow Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji,,Lewiatan", Zwi^zku Rzemiosla Polskiego ora2 Zwi^ku Pracodawcow Business Centre Club. W ramach konsultacji publicznych projekt zostal przeslany do: Fundacji Przyjaciolka, Zwi^zku Duzych Rodzin Trzy Plus", Fundacji MaMaVMaMa Cafe, Fundacji Centrum Praw Kobiet, Kongresu Kobiet, Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, Battyckiego Centrum Gender, Demokratycznej Unii Kobiet, Europejskiego Forum Wlascicieiek Firm, Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Zarzqdu Glownego Ligii Kobiet Polskich, Mi^dzynarodowej Fundacji Kobiet, Stowarzyszenia Wspolpracy Kobiet NEWW, Towarzystwa Przyjaciol Dzieci, Wspolnoty Roboczej Zwi^zkow Organizacji Socjalnych, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Ogolnopolskiej Federacji Organizacji Pozarzqdowych SPLOT, Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Stowarzyszenia Matek I Kwartalu, Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznika Praw Rodzicow, Fundacji Feminoteka, Centrum Promocji Kobiet, Stowarzyszenia Prawa Pracy, Polskiego Stowarzyszenia Zarzqdzania Kadrami, Polskiego Forum HR, Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia oraz Zwi^zku Przedsi^biorcow i Pracodawcow. Konsultacje publiczne b^dq prowadzone wraz z opiniowaniem projektu przez partnerow spolecznych oraz uzgodnieniarrii projektu prowadzonymi z innymi resortami. 6. \\ ih\\ nu M'ktor rinjiisim (ceny stale z r.) puhlii:/n>ch Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [mln zl] Dochody ogolem budzet paristwa J ST pozostate jednostki (oddzielnie) Wydatki ogojem budzet paristwa JST Iqcznie (0-10) pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet paristwa JST pozostate jednostki (oddzielnie) Zrodta finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczeri zalozeri Brak wplywu na sektor finansow publicznych. 7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi^biorczosc, w tym funkcjonowanle przedsi^biorcow oraz na rodzinf, obywateli i gospodarstwa domowe C /as w lalach nd wejscia \\ ZNcic /iiiian W iijecili du/e pr/edsi^"bi()rst\\a pienit^znym sektor niikro-. malych i srednich 0 SkiUki 10

10 (w mln z\, ceny state z r.) W uj?ciu niepieni^znym przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe duze przedsi^biorstwa sektor mikro-, maiych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe Niemierzaine (dodaj/usun) Dodatkowe informacje, w tym wskazanie Brak wpiywu na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi^biorczosc. zrodet danych i przyj^tych do obiiczen zatozen 8. Zmiana obcis{zcn,reguiacyjnych (w tym obowiqzkow infi>i III.K-\ jii\ch) w\ iiikaj^cych z projektu nie dotyczy Wprowadzane s^ obci^enia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoiy w odwroconej tabeli zgodnosci). tak nie I I nie dotyczy I I zmniejszenie liczby dokumentow I I zmniejszenie liczby procedur skrocenie czasu na zatatwienie sprawy I I inne: I I zwi^kszenie liczby dokumentow zwi^kszenie liczby procedur I I wydhizenie czasu na zaiatwienie sprawy I I inne: Wprowadzane obci^zenia s^ przystosowane do ich elektronizacji. tak nie O nie dotyczy Komentarz: 9. Wplyw na rynck pracy Brak wptywu na rynek pracy. 10. Wplyw na pozostate obs/ai-> I I srodowisko naturalne I I sytuacja i rozwqj regionalny I I inne: I I I demografia I mienie paiistwowe I I informatyzacja zdrowie Omowienie wptywii Brak wpiywu na ww. obszary. 11. Planowane wykonanie praepisow aktu prawnego 2 stycznia 2016 r. oraz 22 lutego 2016 r. 12. W jaki sposob i kiedy nast^pi ewaluacja efektow projektu oraz Jakie mierniki zostan^ zastosowane? Nie pi'zevviduje sie ewaluacji efekl6v\ projektu. 13. Zai^czniki (istotne dokumenty zrodtowe, badania, analizy itp.) Brak.

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców dokum entacji

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy Projekt z dnia 4 kwietnia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2 0 17 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy Na podstawie art. 97 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego,

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 27--217 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 217 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Departament Prawny PR1.022.161.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo