MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi"

Transkrypt

1 RPW/9095/2015 P Data: Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Na podstawie 38 ust. 2 uchwaiy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), przesylam w zalqczeniu projekt rozporzcfdzenia Ministra Sportu i Turystyki uchylajqcego rozporzqdzenie w sprawie statu adaptacyjnego i testu umiej^tnosci w toku postqpowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu, z uprzejm^ prosb^ o zaj^cie stanowiska do przedmiotowego projektu w mozliwie najkrotszym czasie, b^dz o zaj^cie stanowiska do przedmiotowego projektu w trybie obiegowym - zgodnie z 11 ust. 2 Regulaminu Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego, stanowi^cego zal^cznik do uchwaly Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie regulaminu Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego (M. P. z 2007 r. Nr 32, poz. 375 oraz z2012r. poz. 927). 1J 'poviv^i.ojvjk/vtu/v. Zat. Projekt rozporz^dzenia wraz z uzasadnieniem i OSR. SCP/2394/ :

2 Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKP* z dnia uchylaj^ce rozporz^dzenie w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umiej^tnosci w toku post^powania o uznanie kwaliflkacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwaliflkacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z pozn.zm.^^) w zwi^zku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw reguluj^cych wykonywanie niektorych zawodow (Dz. U. poz. 829), zarz^dza si^, co nast^puje: 1. Traci moc rozporz^dzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umiej^tnosci w toku post^powania o uznanie kwaliflkacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu (Dz. U. Nr 75, poz. 403). 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem nast^puj^cym po dniu ogloszenia. MINISTER SPORTU I TURYSTYKI Za zgodnosd pod wzgl^dem prawnym, legislacyjr^ i fedakcyjnym '> Minister Sportu i Turystyki kieruje dziatem administracji rzqdowej - kultura fizyczna, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegoiowego zakresu dzialania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263). Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2013 r. poz i 2014 r. poz

3 UZASADNIENIE I. Istniej^cy stan rzeczy w dziedzinie, ktora ma bye unormowana oraz wyjasnienie potrzeby i celu wydania aktu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz, U. Nr 63, poz. 394, z pozn. zm.). Minister Sportu i Turystyki jako wlasciwy w sprawaeh uznawania i w zawodach regulowanyeh nalez^cycli do dzialu kultura fizyczna, tj. zawodow trenera i instruktora sportu, wydal rozporz^dzenie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umiej^tnosci w toku post^powania o uznanie kwalifikaeji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu (Dz. U. nr 75, poz. 403), zwane dalej "rozporzqdzeniem". "Rozporz^dzenie" reguluje zagadnienia zwiqzane z odbywaniem stazu adaptacyjnego oraz zdawaniem testu umiej^tnosci, b^d^cymi elementami procedury w post^powaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych trenera i instruktora sportu. Zmiany w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. poz. 715), zwanej dalej "ustawq o sporcie", wprowadzone artykulem 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustaw reguluj^cych wykonywanie niektorych zawodow (Dz. U. poz. 829), zwanej dalej "ustawy deregulacyjnq", powoduj^, iz zawody trenera i instruktora sportu przestaty bye zawodami wymagaj^cymi nabywania uprawnien, dla ktorych warunkiem bylo ukohczenie studiow wyzszych lub studiow podyplomowych w obszarze ksztalcenia umozliwiaj^cym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiej^tnosci trenerskich i instruktorskich lub specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu koncowego. Obecne wymogi dla trenera i instruktora sportu, okreslone w art. 41 ustawy o sporcie w brzmieniu nadanym "ustawy deregulacyjn^" to: ukonczenie 18 lat, posiadanie co najmniej sredniego wyksztalcenia, posiadanie wiedzy, doswiadczenia i umiej^tnosci niezb^dnych do wykonywania zadan trenera lub instruktora sportu, niekaralnosc za okreslony rodzaj przest^pstw. W przypadku zawodow, do wykonywania ktorych jest wymagane wyksztalcenie srednie (potwierdzenie posiadania wiedzy ogolnej, bez wskazania koniecznosci posiadania konkretnych kwalifikacji zawodowych nabywanych w trakcie tego ksztalcenia), uznanie kwalifikacji nast^puje automatycznie, po porownaniu wymaganego poziomu wyksztalcenia. W tej sytuacji nie jest mozliwe zastosowanie stazu adaptacyjnego czy testu umiej^tnosci. Staz adaptacyjny i test umiej^tnosci maj^ bowiem na celu wyrownanie zasadniczych roznic

4 w ksztalceniu lub szkoleniu przygotowuj^cym do wykonywania danego zawodu regulowanego, czasie trwania tego ksztaicenia lub szkolenia, albo w zakresie wykonywanego zawodu, 0 ile roznica w zakresie zawodu odnosi si^ do wymaganego do wykonywania tego zawodu ksztaicenia lub szkolenia. W przypadku zawodow trenera i instruktora sportu przepisy wskazujq jedynie na wymog posiadania wyksztalcenia sredniego, bez wskazania poziomu i zakresu kwalifikacji zawodowych potwierdzaj^cych przygotowanie zawodowe do wykonywania danego zawodu. W zwi^zku z powyzszym "rozporz^dzenie" powinno zostac uchylone. Wejscie w zycie rozporz^dzenia planowane jest na dzien nast^puj^cy po dniu ogloszenia. Rozporz^dzenie jest konsekwencj^ wprowadzonych "ustaw^ deregulacyjn^" zmian w "ustawie o sporcie", obowi^zuj^cych od dnia 23 sierpnia 2013 r., st^d krotki termin wejscia w zycie aktu. II. Wykazanie roznic mi^dzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym oraz charakterystyka i ocena przewidywanych, zwi^zanych z wejsciem w zycie aktu, skutkow prawnych, w tym w szczegolnosci dotyczqcych ograniczenia uznaniowosci i uproszczenia stosowanych procedur W dotychczasowym stanie prawnym zawody trenera i instruktora sportu byly zawodami wymagaj^cymi nabywania uprawnien, dla ktorych warunkiem byto ukonczenie studiow wyzszych lub studiow podyplomowych w obszarze ksztaicenia umozliwiaj^cym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiej^tnosci trenerskich i instruktorskich lub specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu koncowego. Powodowalo to potrzeb^ wydania na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pahstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z pozn. zm.) rozporz^dzenia w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umiej^tnosci w toku post^powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu. Po wejsciu w zycie zmian wprowadzonych artykulem 25 ust. 1 "ustawy deregulacyjnej" do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu jest wymagany odpowiedni poziom wyksztalcenia (wyksztalcenie srednie), a nie poziom i zakres kwalifikacji zawodowych potwierdzaj^cych przygotowanie zawodowe do wykonywania danego zawodu. Uznanie kwalifikacji trenera i instruktora sportu jest automatyczne, po porownaniu wymaganego poziomu wyksztalcenia. W tej sytuacji nie jest mozliwe zastosowanie stazu adaptacyjnego czy testu umiej^tnosci. Tym samym nie ma potrzeby dalszego okreslania zasad

5 przeprowadzania testu umiej^tnosci i stazu adaptacyjnego. Roznice pomi^dzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w tym obszarze uwarunkowane s^ bezposrednio zmiany "ustawy o sporcie", zas niniejsze rozporzqdzenie ma jedynie charakter porz^dkuj^cy aktualny stan prawny. Projekt rozporz^dzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporz^dzenia nie podlega koniecznosci przedstawienia wlasciwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Proponowany projekt rozporz^dzenia nie zawiera przepisow technicznych w rozumieniu przepisow rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.) i w zwi^zku z tym nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisow tego rozporzqdzenia.

6 Nazwa projektu Rozporzqdzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylajqce rozporzqdzenie w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umlej^tnosci w toku post^powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspolpracujqce Ministerstwo Sportu i Turystyki Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Dorota Idzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Adam Soroko, Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki tel. (22) Data sporzqdzenia 26 stycznia2015 r. Zrodlo: Zmiany wprowadzone w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. poz. 715) na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujqcych wykonywanie niektorych zawodow (Dz. U. poz. 829) Nr w wykazie prac Lp. 10 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Sportu i Turystyki" 1. Jaki problem jest rozwi^zywany? Zgodnie ze stanem prawnym obowiqzujqcym do dnia 23 sierpnia 2013 r., tj. do dnia wejscia w zycie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujqcych wykonywanie niektorych zawodow (Dz. U. poz. 829), zawody trenera i instruktora sportu byly zawodami wymagajqcymi nabywania uprawnieii, dla ktorych warunkiem bylo ukonczenie studiow wyzszych lub studiow podyplomowych w obszarze ksztalcenia umozliwiajqcym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiej^tnosci trenerskich i instruktorskich lub specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu koricowego. Obecnosc wymagan zwiqzanych bezposrednio z kwalifikacjami zawodowymi powodowalo koniecznosc wprowadzenia tzw. srodkow wyrownawczych dla osob, ktore nabyly kwalifikacje trenera i instruktora sportu w innych paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej. Srodki te, tj. staz adaptacyjny i test umiej^tnosci, majq na celu wyrownanie zasadniczych roznic w ksztalceniu przygotowujqcym do nabycia konkretnych kwalifikacji zawodowych. W zwiqzku z powyzszym powstala potrzeba wydania na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pahstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z pozn. zm.) rozporzqdzenia w sprawie stazu adaptacyjnego i testu umiej^tnosci w toku postepowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu. Po wejsciu w zycie zmian wprowadzonych w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. poz. 715) na podstawie art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujqcych wykonywanie niektorych zawodow, do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu jest wymagany odpowiedni poziom wyksztalcenia (wyksztalcenie srednie), a nie poziom i zakres kwalifikacji zawodowych potwierdzajqcych przygotowanie zawodowe do wykonywania danego zawodu. Uznanie kwalifikacji trenera i instruktora sportu jest automatyczne, po porownaniu wymaganego poziomu wyksztalcenia. W tej sytuacji nie jest mozliwe zastosowanie stazu adaptacyjnego czy testu umiej^tnosci. Tym samym nie ma potrzeby dalszego okreslania zasad przeprowadzania testu umiej^tnosci i stazu adaptacyjnego. 2. Rekomendowane rozwi^zanie, w tym planowane narz^dzia interwencji, i oczekiwany efekt Uchylenie rozporzqdzenia nast^puje ze wzgl^du na jego bezprzedmiotowosc. 3, Jak problem zostai rozwi^ny w innych krajach, w szczegolnosci krajach czlonkowskich OECD/UE? MSiT nie dysponuje danymi w tym zakresie, wi^c nie ma mozliwosci odniesienia si^ do rozwiqzan problemu stosowanych w krajach czlonkowskich OECD/UE.

7 4. Podmioty, na ktore oddziatuje projekt Grupa Wielkosc Zrodlo danych Oddzialywanie Uchylane Dane MSiT rozporz^dzenie ogranicza si? do osob zainteresowanych przeprowadzen iem stazu adaptacyjnego lub testu umiej^tnosci w obszarze sportu. Przedmiotowe procedury nie byly wykorzystywane ze wzgl?du na brak podmiotow chcqcych potwierdzic kwalifikacje. Obywatele panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw czlonkowskich Eiiropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli w tych panstwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu i chc^ wykonywac zawod trenera lub instruktora sportu i ktorzy potencjalnie mogli wyst^pic o uznanie posiadanych kwalifikacji trenera i instruktora sportu na terytorium RP i zostac skierowani do odbycia stazu adaptacyjnego lub testu umiej^tnosci Minister wlasciwy do spraw kultury fizycznej Rozporz^dzenie uchyla procedury dot. odbywania testu umiej^tnosci lub stazu adaptacyjnego w toku post^powania o uznaniu nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji szwajcarskiej lub panstwach czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu. Minister wlasciwy do spraw kultury fizycznej prowadzil post^powanie o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu trenera i instruktora sportu. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Rozporzqdzenie ma charakter porz^dkuj^cy stan prawny. Potrzeba wydania rzeczonego rozporz^dzenia jest bowiem konsekwencj^ wejscia w zycie 23 sierpnia 2013 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw reguluj^cych wykonywanie niektorych zawodow (Dz. U. poz. 829). Ponadto przedmiotowa regulacja nie powoduje powstania obowi^zkow, a takze nie ogranicza uprawnien podmiotowych. Z uwagi na powyzsze nie zostaly przeprowadzone konsultacje publiczne.

8 6. Wplyw na sektor finansow lublicznych (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian mln zl] Dochody ogolem budzet paristwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet paristwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet paristwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) 0 I Lqcznie (0-10) Zrodla finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczeri zalozeri Rozporz^dzenie nie b?dzie mialo wpjywu na sektor finansow publicznych. 7. Wplyw na konkurencyjnosd gospodarki i przedsi^biorczosd, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzinf, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa pieni^znym (w mln zt, sektor mikro-, malych i srednich ceny stale z przedsi^biorstw r.) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuri) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa niepieni?znym sektor mikro-, matych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuri) Niemierzalne (dodaj/usuri) (dodaj/usuri) Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i Proponowana reguiacja nie b^dzie miala wplywu na konkurencyjnosc gospodarki i przyj^tych do obliczeri przedsi^biorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzin?, obywateli i zalozeri gospodarstwa domowe.

9 8. Zmiana obciqzen regulacyjnych (w tym obowi^zkow informacyjnych) wynikaj^cych z projektu Zniesienie regulacji w zakresie przeprowadzania stazu adaptacyjnego lub testu umiej?tnosci w odniesieniu do procedury uznawania nabytych w panstwach UE/OECD kwaliflkacji do wykonywania zawodu trenera i instruktora sportu Wprowadzane s^ obci^zenia poza bezwzgl?dnie " tak wymaganymi przez UE (szczegoty w odwroconej tabeli nie zgodnosci). I I nie dotyczy 0 zmniejszenie liczby dokumentow X zmniejszenie liczby procedur 1 I skrocenie czasu na zalatwienie sprawy inne: I I zwi^kszenie liczby dokumentow I I zwi^kszenie liczby procedur wydhizenie czasu na zalatwienie sprawy I I inne: Wprowadzane obci^zenia elektronizacji. Komentarz: przystosowane do ich tak nie nie dotyczy 9. Wplyw na rynek pracy Szersze udost^pnienie rynku pracy dla trenerow i instruktorow sportu z krajow czlonkowskich Unii Europejskiej jest bezposrednim wynikiem zmian wprowadzonych ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw reguluj^cych wykonywanie niektorych zawodow. Uchylenie rozporz^dzenia jedynie posrednio przyczyni si^ do otwarcia rynku pracy dla trenerow i instruktor6w sportu w grupie tych osob, ktore przed wejsciem w zycie ww. ustawy musialyby odbyc staz adaptacyjny lub przyst^pic do testu umiej^tnosci w toku post^powania o uznanie kwaliflkacji do wykonywania zawodow trenera i instruktora sportu. 10. Wplyw na pozostale obszary 0 srodowisko naturalne 1 I sytuacja i rozwoj regionalny I I inne: demografia I I mienie panstwowe I I I informatyzacja I zdrowie Omowienie wplywu Rozporz^dzenie nie b^dzie mialo wplywu na obszary, o ktorych mowa w pkt Planowane wykonanie przepisow aktu prawnego I kwartal2015 r. 12. W jaki spos6b i kiedy nast^pi ewaluacja efekt6w projektu oraz jakie mierniki zostanq zastosowane? Z uwagi na zakres projektowanego rozporz^dzenia brak jest koniecznosci ewaluacji efektow proponowanych rozwi^zan.

10 13. Zal^czniki (istotne dokumenty ir6dlowe, badania, analizy itp.) Nie dotyczy.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy

Region:;.lny Osrodek d Spoieczr / 'pel Pani/Pan Dyrektor Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej. wszyscy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOLECZNEJ id. Non'ogrodzka 1/3/5. 00-5/3 H'ars:awa. lei. i 48 22 66 10 277. fax I 48 22 66 10 276 w\v\v.mpips.eov.pl :E-mail:sekretarial.dps(a)mpips.eov.pi

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI..... A\i,. ^^.^ Warszawa, dnia /nlipca 2015 DL-VI-455-3/15 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora RPW/57418/201s'p

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra.. w sprawie zasad uznawania praktyki zawodowej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Osoba odpowiedzialna za

Bardziej szczegółowo

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 11 stycznia 2016 r. w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. 3. Szkolenie kontrolerów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

z dnia r. 3. Szkolenie kontrolerów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. projekt z dnia 22 maja 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia...2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo