RPW/5044/2015 P Data:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20"

Transkrypt

1 RPW/5044/2015 P Data: Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ /19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny Panic Dyrektorze Stosownie do postanowien art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionow Unii Europe) skiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) w zal^czeniu przesylam projekt rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieniqznego zolnierzom rezenvy odbywajqcym cwiczenia wojskowe - z uprzejm^ prosb^ o skierowanie projektu do rozpatrzenia przez Komisj? Wspolnq Rz^du i Samorz^du Terytorialnego. Zal: 1. Zpowaz z up. Maq^ej JANKOWSKI FODSEKKETARZilrfrANU I.Z (T 1/21/1) SCP/1405/ :

2 ROZPORZ^DZENIE RADY MINISTROW zdnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni^znego zolnierzom rezenvy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe Na podstawie art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461, z pozn. zm.'^) zarz^dza si?, co nast^puje: Rozdziat 1 Przepisy ogolne 1. Przepisy rozporz^dzenia okreslaj^: 1) sposob ustalania i tryb wyplacania zolnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy nieb^d^cej zolnierzem rezerwy swiadczenia pieni^znego rekompensuj^cego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku sluzbowego albo dochod z prowadzonej dziaialnosci gospodarczej lub rolniczej, ktore mogliby uzyskac w okresie odbywania cwiczen wojskowych oraz tryb zwrotu wydatk6w z tego tytulu organom samorz^du terytorialnego; 2) tryb post^powania organow w sprawach okreslonych w pkt Uzyte w rozporz^dzeniu okreslenia oznaczaj^: 1) ustawa - ustaw? z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zotnierz - zolnierza rezerwy, ktory odbyl cwiczenia wojskowe; 3) swiadczenie rekompensujqce - swiadczenie pieni^zne rekompensuj^ce utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku sluzbowego albo dochod z prowadzonej dziaialnosci gospodarczej lub rolniczej. 3. Przepisy rozporz^dzenia dotycz^ce zolnierza rezerwy stosuje si? odpowiednio do osoby przeniesionej do rezerwy nieb^d^cej zolnierzem rezerwy, ktora odbyla cwiczenia wojskowe. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773,

3 -2- Rozdziai 2 Ustalanie okresu odbytych cwiczen wojskowych 4.1. Swiadczenie rekompensuj^ce wyptaca si? zotnierzowi za okres odbytych cwiczen wojskowych. 2. Okres odbytych cwiczen wojskowych dowodca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej oraz w zaswiadczeniu o odbyciu przez zolnierza cwiczen wojskowych Okres odbywania cwiczen wojskowych stanowi suma dni odbytych cwiczen wojskowych liczona od dnia stawienia si? zolnierza do odbycia cwiczen wojskowych do dnia jego zwolnienia z tych cwiczen. 2. Do okresu odbytych cwiczen wojskowych, za ktore przysluguje swiadczenie rekompensuj^ce, nie wlicza si? dni, w ktorych zolnierz: 1) samowolnie opuscil jednostk? lub wyznaczone miejsce przebywania albo samowolnie poza nimi pozostawal; 2) z powodu spozycia alkoholu, narkotykow lub innych srodkow odurzaj^cych byl niezdolny do wykonywania obowi^zkow sluzbowych; 3) z powodu samookaleczenia lub samouszkodzenia ciala byl niezdolny do wykonywania obowi^ow sluzbowych; 4) odmowil uczestnictwa w szkoleniu lub wykonywania obowi^zkow sluzbowych; 5) nie odbywal cwiczen wojskowych z powodu niestawienia si? na nie w terminie lub nieusprawiedliwionego spoznienia z przepustki, urlopu albo podrozy sluzbowej Zolnierzowi, ktory podczas odbywania cwiczen wojskowych byl leczony w zakladzie opieki zdrowotnej, swiadczenie rekompensuj^ce przysluguje rowniez za okres leczenia. 2. Swiadczenie rekompensuj^ce, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, nie przysluguje zolnierzowi, ktorego leczenie bylo spowodowane lub mialo zwi^zek z okolicznosciami, o ktorych mowa w 5 ust. 2 pkt 2 i 3. Rozdziai 3 Ustalanie wysokosci swiadczenia rekompensuj^cego Swiadczenie rekompensuj^ce stanowi^ odpowiednio:

4 1) kwota wynagrodzenia otrzymanego przez zoinierza ze stosunku pracy lub stosunku shizbowego za ostatnie 3 miesiqce pelnego miesi^cznego wymiaru czasu pracy poprzedzaj^ce okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 63 i nast^pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych; 2) kwota dochodu uzyskanego przez zoinierza z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzajqcy okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 252 i nast^pnie pomnozona przez liczhq dni odbytych cwiczen wojskowych; 3) kwota najnizszego wynagrodzenia za prac? pracownikow ustalonego na podstawie odr^bnych przepisow, obowi^zuj^cego w okresie odbywania cwiczen, w przypadku gdy zolnierz utrzymuje si? wyl^cznie z dzialalnosci rolniczej, podzielona przez 21 i nast^pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych. 2. W sklad kwot wynagrodzenia albo dochodu, o ktorych mowa w ust. 1, nie wchodz^: 1) obowi^zkowe skladki lub zaliczki pobierane lub nalezne i odprowadzane do wlasciwych organow na podstawie odr^bnych przepisow z tytuiu ubezpieczen spolecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowi^an podatkowych; 2) premie, nagrody i iime swiadczenia lub dodatki fmansowe albo wartosc swiadczeh otrzymywanych w naturze, przysluguj^cych zolnierzowi na podstawie odr^bnych przepisow lub umow, a takze wyrokow sqdowych lub decyzji administracyjnych. 3. Do podstawy wymiaru swiadczenia rekompensuj^cego wlicza si? kwoty wydatkow ponoszonych przez zoinierza z tytuiu wyplaconych swiadczeh alimentacyjnych lub odszkodowawczych nalozonych prawomocnym wyrokiem s^dowym lub decyzji administracyjn^. 4. Od podstawy wymiaru swiadczenia rekompensuj^cego odlicza si? kwot? przyznanego na podstawie odr?bnych przepisow uposazenia, ktore zolnierz otrzymal z tytuiu odbywania cwiczen wojskowych. 5. W przypadku gdy okresy pozostawania w stosunku pracy, sluzbowym lub prowadzenia dzialalnosci gospodarczej sq krotsze niz okresy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podstaw? wymiaru swiadczenia rekompensuj^cego oblicza si? proporcjonalnie. 8. W przypadku zbiegu uprawnieh do kwot, o ktorych mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i 2, zolnierzowi przysluguje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj swiadczenia rekompensuj qcego.

5 9. W przypadku gdy prowadzona przez zolnierza dzialalnosc gospodarcza w okresie, o ktorym mowa w 7 ust. 1 pkt 2, nie przynosila dochodu lub przynosila straty, lub gdy nie jest mozliwe ustalenie wysokosci dochodu uzyskiwanego przez zolnierza z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, swiadczenie rekompensuj^ce przysluguje temu zolnierzowi w kwocie okreslonej na podstawie 7 ust. 1 pkt Wysokosc kwot, o ktorych mowa w 7 ust. 1, w przeliczeniu na jeden dzien cwiczen wojskowych, na wniosek zolnierza, stwierdza: 1) naczelnik urz^du skarbowego - w stosunku do zolnierzy prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^; 2) pracodawca - w stosunku do zolnierzy b^d^cych pracownikami lub pozostaj^cych w stosunku sluzby; 3) wqjt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do zolnierzy utrzymujqcych si? wyl^cznie z dzialalnosci rolniczej. 2. Naczelnik urz^du skarbowego lub pracodawca, po dokonaniu czynnosci, o ktorej mowa wust. 1, wydaje zolnierzowi zaswiadczenie, w ktorym okresla kwot? dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu. 3. Wysokosc kwot, o ktorych mowa w 7 ust. 1, organy wskazane w ust. 1 stwierdzaj^ niezwlocznie, nie pozniej niz w ci^gu 7 dni od dnia zlozenia wniosku. 4. Jezeli dzienna kwota swiadczenia rekompensuj^cego stwierdzona w zaswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2, jest wyzsza niz kwota okreslona na podstawie art. 119a ust. 3 ustawy, zolnierzowi wyplaca si? swiadczenie rekompensujqce w kwocie okreslonej na podstawie art. 119a ust. 3 ustawy i pomnozonej przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych. Rozdzial 4 Post^powanie w sprawie wyplaty swiadczenia rekompensuj^cego Dowodca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia zolnierza z cwiczen wojskowych albo po dniu jego zwolnienia, w przypadkach, o ktorych mowa w 6 ust. 1, wydaje temu zolnierzowi zaswiadczenie, o ktorym mowa w 4 ust W zaswiadczeniu podaje si? stopien wojskowy, imi? i nazwisko, imi? ojca oraz numer PESEL zolnierza, dat? rozpocz?cia i zakohczenia cwiczen wojskowych, sum? dni uznanych za odbyte w cwiczeniach wojskowych oraz kwot? uposazenia wyplaconego z tytulu odbywania tych cwiczen wojskowych.

6 Dowodca jednostki wojskowej, w terminie do siedmiu dni od dnia zakohczenia cwiczen wojskowych, przesyla do wiasciwego, ze wzgl?du na miejsce pobytu stalego zolnierza lub pobytu czasowego trwaj^cego ponad trzy miesiqce, wojskowego komendanta uzupelnieh wykaz zolnierzy uczestnicz^cych w cwiczeniach wojskowych. 2. W wykazie, o ktorym mowa w ust. 1, podaje si? stopieh wojskowy, imi? i nazwisko, imi? ojca oraz numer PESEL zolnierzy, dat? rozpocz?cia i zakohczenia cwiczen wojskowych, sum? dni uznanych za odbyte w cwiczeniach wojskowych oraz kwot? uposazenia wyplaconego z tytulu odbywania tych cwiczen wojskowych Wojskowy komendant uzupelnieh wykaz, o ktorym mowa w 12 ust. 1, przesyla do wiasciwego szefa wojewodzkiego sztabu wojskowego. 2. Wykaz uzupelnia si? o nazwy wlasciwych, ze wzgl?du na miejsce pobytu stalego zolnierza lub pobytu czasowego trwaj^cego ponad trzy miesi^ce, gmin Wniosek o ustalenie i wyplat? naleznego swiadczenia rekompensuj^cego zolnierz sklada do wiasciwego, ze wzgl?du na swoje miejsce pobytu stalego lub pobytu czasowego trwaj^cego ponad trzy miesi^ce, wqjta, burmistrza lub prezydenta miasta. 2. Do wniosku dol^cza si? zaswiadczenia, o ktorych mowa w 4 ust. 2 i 10 ust Wqjt, burmistrz lub prezydent miasta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w 10 ust. 1 lub 14 ust. 1, wyplaca zolnierzowi swiadczenie rekompensuj^ce Wqjt, burmistrz lub prezydent miasta przesyla, w terminach miesi?cznych, do wiasciwego terytorialnie szefa wojewodzkiego sztabu wojskowego zestawienie wyplaconych zoinierzom swiadczeh rekompensuj^cych przewidzianych do zwrotu jednostce samorz^du terytorialnego. 2. W zestawieniu podaje si? stopien wojskowy, imi? i nazwisko, imi? ojca, numer PESEL zolnierzy oraz wysokosc ustalonych i wyplaconych im swiadczeh rekompensuj^cych, a ponadto nazw? lub numer jednostki wojskowej Dowodca jednostki wojskowej wlasciwej do spraw fmansowych, na ktorej zaopatrzeniu znajduje si? wojewodzki sztab wojskowy, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktorym mowa w 16 ust. 1, przekazuje srodki pieni?zne, w wysokosci wskazanej w zestawieniu, na rachunki bankowe organow samorzqdu terytorialnego.

7 2. Dowodca jednostki wojskowej wlasciwej do spraw fmansowych, na ktorej zaopatrzeniu znajduje si? wojewodzki sztab wojskowy, na wniosek organow, o ktorych mowa w ust. 1, poparty przez szefa wojewodzkiego sztabu wojskowego, moze udzielac tym organom zaiiczek na wyplacenie przez te organy swiadczen rekompensuj^cych. 18. Post?powanie w sprawie swiadczen rekompensuj^cych jest zwolnione z oplat i kosztow administracyjnych. 19. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.'^^ MINISTER OBRONY NARODOWEJ Niniejsze rozporz^dzenie byto poprzedzone rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczeg6}owych zasad ustalania i wyplacania Swiadczenia pieni^znego zolnierzom rezerwy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 155), ktore na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) traci moc z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporz^dzenia.

8 UZASADNIENIE Projekt rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 Hstopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pozn. zm.). Wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez ustaw? z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) przepisow zmieniajqcych zasady ustalania i wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe, rozszerzenie zakresu podmiotowego 0 osoby przeniesione do rezerwy nieb?d^ce zolnierzami rezerwy oraz upowaznienie dla Rady Ministrow do wydania przepisow wykonawczych w tych sprawach, powoduje koniecznosc opracowania przedmiotowego rozporz^dzenia, ktore zast^pi dotychczas obowiqzuj^ce rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad ustalania i wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywajqcym cwiczenia wojskowe (Dz. U.Z2000 r.nr 13, poz. 155). Sposob ustalenia wysokosci swiadczenia rekompensuj^cego b?dzie uregulowany odmiennie niz w dotychczasowym stanie prawnym. Swiadczenie rekompensuj^ce b?dzie stanowic odpowiednio kwota wynagrodzenia otrzymanego przez zoinierza ze stosunku pracy lub stosunku sluzbowego za ostatnie 3 miesiqce pelnego miesi?cznego wymiaru czasu pracy poprzedzajqce okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 63 i nast?pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych, albo kwota dochodu uzyskanego przez zoinierza z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzaj^cy okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 252 i nast?pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych, albo kwota najnizszego wynagrodzenia za prac? pracownikow ustalonego na podstawie odr?bnych przepisow, obowi^zuj^cego w okresie odbywania cwiczen, w przypadku gdy zolnierz utrzymuje si? wyl^cznie z dzialalnosci rolniczej, podzielona przez 21 i nast?pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych. W pozostalym zakresie projektowane przepisy nie odbiegajq zasadniczo od obowi^zujqcego rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad ustalania 1 wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywajqcym cwiczenia wojskowe. Projekt poddano konsultacjom z organizacjami pracodawcow. Projekt podlega rozpatrzeniu przez Komisj? Wspolnq Rz^du i Samorz^du Terytorialnego. Stosownie do postanowien art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) projekt rozporzqdzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach intemetowych Rz^dowego Centrum Legislacji w zakladce Rzqdowy Proces Legislacyjny. Zgodnie z 4 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.) projektowane rozporz^dzenie nie podlega notyfikacji. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj?ty prawem Unii Europejskiej. Za zgodnosc pod wzglqdem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym 0 V R E f o R DEPARTAME!>)riJ^AVVNEGO / * M! m s te rs I '.'mi C\n rffiv NarQcloviej 4^, ^. ce>^ /^-^^' plk mgr Mariusz TOMASZEVVSKl radca prawny

9 Nazwa projektu Rozporz^dzenie Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni^znego zolnierzom rezerwy odbywajqcym cwiczenia wojskowe. Ministerstwo wiodqce i ministerstwa wspolpracuj^ce Ministerstwo Obrony Narodowej - wiodqce Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Minister Obrony Narodowej - Tomasz SIEMONIAK Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu plk Joanna Pietrukaniec tel Data sporz^dzenia r. Zrodio: Art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrow RD Jaki problem jest rozwi^zywany? Projekt rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni^znego zolnierzom rezerwy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pozn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) 2. Rekomendowane rozwi^nie, w tym planowane narzfdzia interwencji, i oezekiwany efekt Projekt okresla sposob ustalania i tryb wyi>lacania zolnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nieb^d^cych zolnierzami rezerwy swiadczenia pieni^znego rekompensujqcego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku sluzbowego albo dochod z prowadzonej dziaialnosci gospodarczej lub rolniczej, ktore mogliby uzyskac w okresie odbywania cwiczen wojskowych oraz tryb zwrotu wydatkow z tego tytulu organom samorzqdu terytorialnego. W projekcie rozporz^dzenia ustalono ponadto tryb post^powania w tym zakresie. 3. Jak problem zostat rozwi^zany w innych krajach, w szczegolnosci krajach cztonkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na ktore oddzialuje projekt Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej oraz organow samorz^du terytorialnego. Podmiotami, na ktore b^dzie miala bezposredni wplyw sq: Szefowie Wojewodzkich Sztabow Wojskowych, Wojskowi Komendanci Uzupelnien, dowodcy jednostek wojskowych, zolnierze rezerwy, osoby powolywane do czynnej sluzby wojskowej, zolnierze pelni^cy czynn^ sluzb? wojskowy, organy samorz^du terytorialnego. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Projekt podlega rozpatrzeniu przez Komisj? Wspoln^ Rz^du i Samorz^du Terytorialnego. Projekt poddano konsultacjom z organizacjami pracodawcow. 6. Wplyw na sektor finans6w publicznych (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian mln zl] 8 10 Lqcznie (0-10) Dochody ogolem budzet panstwa

10 JST pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyjftych do obliczen zaiozen Wejscie w zycie projektowanego rozporzqdzenia nie spowoduje dodatkowych skutkow fmansowych dla budzetu resortu Obrony Narodowej i budzetu panstwa. Skutki finansowe przedstawionych rozwiqzan oszacowane zostaly w trakcie prac nad nowelizacj^ ustawy o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarki i przedsifbiorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzinf, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj?ciu duze przedsi^biorstwa pieni^znym (w mln zl, ceny stale z r.) sektor mikro-, malych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) W ujfciu duze przedsi?biorstwa niepieni^znym sektor mikro-, malych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) Niemierzalne (dodaj/usun) (dodaj/usun) Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen

11 8. Zmiana obci^zen regulacyjnyeh (w tym obowiqzkow informacyjnych) wynikajqcych z projektu ^ nie dotyczy Wprowadzane obci^enia poza bezwzgl^dnie tak wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej label i nie zgodnosci). r~l nie dotyczy [~l zmniejszenie liczby dokumentow zmniejszenie liczby procedur r~l skrocenie czasu na zalatwienie sprawy r~ inne: Wprowadzane obci^enia sq przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz. zwi^kszenie liczby dokumentow r~l zwi^kszenie liczby procedur wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy inne: tak nie nie dotyczy 9. Wplyw na rynek pracy Zaproponowane rozwi^ania nie b^dq mialy wptywu na rynek pracy. 10. Wplyw na pozostale obszary srodowisko naturalne sytuacja i rozwqj regionalny ^ inne: osoby powolywane zasadniczej sluzby wojskowej. do demografia r~ mienie panstwowe r~l informatyzacja zdrowie Omowienie wplywu ll.planowane wykonanie przepisow aktu prawnego Wraz z wejsciem projektu w zycie. 12. W jaki spos6b i kiedy nastqpi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostan^ zastosowane? Nie dotyczy. 13.ZaIqczniki (istotne dokumenty zr6dlowe, badania, analizy itp.) Brak

12 Nazwa projektu Rozporz^dzenie Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni^znego zoinierzom rezerwy odbywajqcym cwiczenia wojskowe. Ministershvo wiod^ce i ministerstwa wspotpracujqce Ministerstwo Obrony Narodowej - wiod^ce Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Minister Obrony Narodowej - Tomasz SIEMONIAK Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu plk Joanna Pietrukaniec tel Data sporzqdzenia r. Zrodlo: Art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrow - RD Jaki problem jest rozwiqzywany? Projekt rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni^znego zoinierzom rezerwy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z pozn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy 0 powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) 2. Rekomendowane rozwi^nie, w tym planowane narzfdzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt okresla sposob ustalania i tryb wyplacania zoinierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy nieb^d^cych zolnierzami rezerwy swiadczenia pieni^znego rekompensujqcego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku sluzbowego albo dochod z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej lub rolniczej, ktore mogliby uzyskac w okresie odbywania cwiczen wojskowych oraz tryb zwrotu wydatkow z tego tytulu organom samorz^du terytorialnego. W projekcie rozporzqdzenia ustalono ponadto tryb post^powania w tym zakresie. 3. Jak problem zostal rozwi^ny w innych krajach, w szczeg61noi ci krajach cztonkowskich OECD/UE? Nie dotyczy. 4. Podmioty, na ktore oddziatuje projekt Projektowana regulacja dotyczy resortu obrony narodowej oraz organow samorzqdu terytorialnego. Podmiotami, na ktore b^dzie miala bezposredni wplyw s^: Szefowie Wojewodzkich Sztabow Wojskowych, Wojskowi Komendanci Uzupelnien, dowodcy jednostek wojskowych, zolnierze rezerwy, osoby powolywane do czynnej sluzby wojskowej, zolnierze pelni^cy czynnq sluzb? wojskowy, organy samorz^du terytorialnego. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Projekt podlega rozpatrzeniu przez Komisj? Wspoln^ Rz^du i Samorz^du Terytorialnego. Projekt poddano konsultacjom z organizacjami pracodawcow. 6. Wplyw na sektor finansow publicznych (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian mln zl] 10 Lqcznie (0-10) Dochody ogolem budzet panstwa

13 JST pozostate jednostki (oddzielnie) Wydatki ogotem budzet panstwa JST pozostak jednostki (oddzielnie) Saldo ogotem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrode} danych i przyjftych do obliczeri zalozen Wejscie w zycie projektowanego rozporz^dzenia nie spowoduje dodatkowych skutkow finansowych dla budzetu resortu Obrony Narodowej i budzetu pahstwa. Skutki fmansowe przedstawionych rozwiqzah oszacowane zostaty w trakcie prac nad nowelizacj^ ustawy 0 powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarid i przedsifbiorczo^c, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzin^, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa pienifznym (w mln zt, ceny state z r.) sektor mikro-, matych i srednich przedsi?biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuh) W uj^ciu duze przedsi?biorstwa niepieni^znym sektor mikro-, matych i srednicli przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) Niemierzalne (dodaj/usuh) (dodaj/usuh) Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodet danycti i przyjftych do obliczen zatozen

14 8. Zmiana obci^zen regulacyjnyeh (w tym obowigzkow informacyjnych) wynikaj^cych z projektu ^ nie dotyczy ~ Wprowadzane s^ obciqzenia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). tak nie nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentow zmniejszenie liczby procedur skrocenie czasu na zalatwienie sprawy r~l inne: Wprowadzane obci^enia s przystosowane do ich elektronizacji. Komentarz. Zl zwi^kszenie liczby dokumentow Z] zwi^kszenie liczby procedur ^ wydtuzenie czasu na zalatwienie sprawy ^ inne: tak nie nie dotyczy 9. Wplyw na rynek pracy Zaproponowane rozwiqzania nie b^dq mialy wplywu na rynek pracy. 10. Wplyw na pozostale obszary srodowisko naturalne sytuacja i rozwoj regionalny ^ inne: osoby powolywane do zasadniczej sluzby wojskowej. demografia mienie panstwowe informatyzacja I I zdrowie Omowienie wplywu ll.planowane wykonanie przepis5w aktu prawnego Wraz z wejsciem projektu w zycie. 12. W jaki spos6b i kiedy nastqpi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostan^ zastosowane? Nie dotyczy. 13.Zal^czniki (istotne dokumenty zrodlowe, badania, analizy itp.) Brak

15 UZASADNIENIE Projekt rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie sposobu ustalania i trybu wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywajgcym cwiczenia wojskowe stanowi wykonanie deiegacji ustawowej zawartej w art. 119a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi^zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z2012 r. poz. 461, z pozn. zm.). Wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez ustaw? z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowi^ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 773) przepisow zmieniajqcych zasady ustalania i wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywaj^ym cwiczenia wojskowe, rozszerzenie zakresu podmiotowego 0 osoby przeniesione do rezerwy nieb?dgce zolnierzami rezerwy oraz upowaznienie dia Rady Ministrow do wydania przepisow wykonawczych w tych sprawach, powoduje koniecznosc opracowania przedmiotowego rozporz^dzenia, ktore zast^pi dotychczas obowi^uj^ce rozporz^dzenie Rady Ministrow z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad ustalania i wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywaj^ym cwiczenia wojskowe (Dz. U. z2000r.nr 13, poz. 155). Sposob ustalenia wysokosci swiadczenia rekompensuj^cego b?dzie uregulowany odmiennie niz w dotychczasowym stanie prawnym. Swiadczenie rekompensuj^ce b?dzie stanowic odpowiednio kwota wynagrodzenia otrzymanego przez zolnierza ze stosunku pracy lub stosunku sluzbowego za ostatnie 3 miesi^ce pelnego miesi?cznego wymiaru czasu pracy poprzedzaj^e okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 63 i nast?pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych, albo kwota dochodu uzyskanego przez zolnierza z prowadzonej dziaialnosci gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzaj^cy okres odbytych cwiczen wojskowych, podzielona przez 252 i nast?pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych, albo kwota najnizszego wynagrodzenia za prac? pracownikow ustalonego na podstawie odr?bnych przepisow, obowi^zuj^cego w okresie odbywania cwiczen, w przypadku gdy zolnierz utrzymuje si? wyl^cznie z dziaialnosci rolniczej, podzielona przez 21 i nast?pnie pomnozona przez liczb? dni odbytych cwiczen wojskowych. W pozostalym zakresie projektowane przepisy nie odbiegaj^ zasadniczo od obowi^zuj^cego rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad ustalania 1 wyplacania swiadczenia pieni?znego zolnierzom rezerwy odbywaj^cym cwiczenia wojskowe. Projekt poddano konsultacjom z organizacjami pracodawcow. Projekt podlega rozpatrzeniu przez Komisj? Wspoln^ Rz^u i Samorzgdu Terytorialnego. Stosownie do postanowieh art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaialnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) projekt rozporzqdzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach intemetowych Rzqdowego Centrum Legislacji w zakladce Rz^dowy Proces Legislacyjny. Zgodnie z 4 rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.) projektowane rozporz^dzenie nie podlega notyfikacji. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj?ty prawem Unii Europejskiej. Zfl zgodnosc pod wzgl^dem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym DYRtKrOR DEPArtTAiViE?-iTU PRAvVNtG'j ' IK itior riaiuisz TOi-'lAS/EVvSKi

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy. Dz.U.2015.1520 z dnia 2015.10.01 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~...

N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1... ~... N ()L\&-/l,{52-ti6/(r-{J\ Zarz~dzeDle r r.-.':1. Y...... {vj Burmistrz Lomianek z dnia..,1.... ~....... w sprawie zasad post~powania dotycz~cego ubiegania si~ 0 zwolnienie lub obnizenie oplaty stalej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI RPN/24298/2015 P Data:2015-03-20 MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI Warszawa, dniafu marca 2015 r ROWwrt-tt-501-l/15(*^^>f ) Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38 uchwaly

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia pazdziernika 2014 r. DPrC-l-412-17/14 RPW/78458/2014 P Data:2014-10-26 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego Stosownie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI..... A\i,. ^^.^ Warszawa, dnia /nlipca 2015 DL-VI-455-3/15 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora RPW/57418/201s'p

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^ RPU/56383/2015 P Dati:2015-07-13 MINISTER ZDROWIA OZG.50.89.2015/JCM Warszawa, 'in i)' Wedtug rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 ust. 1 uchwaty nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO

Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO RPW/76106/2015 P Data:2015-09-21 MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. DL-VII-4670-28/15bjO Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspotprzewodniczcicy Komlsjl Wspolnej

Bardziej szczegółowo

WdjT GMINY WILCZETA ZARZADZENIE Nr 5/2010 Wojta Gminy Wilczeta

WdjT GMINY WILCZETA ZARZADZENIE Nr 5/2010 Wojta Gminy Wilczeta WdjT GMINY WILCZETA ZARZADZENIE Nr 5/2010 Wojta Gminy Wilczeta z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie: zmiany w przyj^tych zasadach (polityce) rachunkowosci w Gminie Wilczeta i Urz^dzie Gminy Wilczeta.

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, /OU-04-0 4

MINISTER ZDROWIA Warszawa, /OU-04-0 4 II MINISTER ZDROWIA Warszawa, /OU-04-0 4 MZ-DS-WSZ-0212-3351-2/MG/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowien uchwaiy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulainin pracy Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^'

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' RPW/68339/2014 P Data.-2014-09-12 ister Zdrowia Warszawa 20U -OiJ- 1 0 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 /. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' Stosownie do postanowieti uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo