Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11"

Transkrypt

1 RADA GMTNY SECEMTN SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII NA ROK 2009 W GMINIE SECEMIN Alkoholizm jest chorob^ nieuleczaln^- cz^sto smierteln^nie tylko dla ciata ale przede wszystkim dla duszy" Wprowadzenie: Ustawa o wychowaniu w trzezwosci nakiada na samorz^d gminy szereg obowi^kow w zakresie rozwi^zywania problemow alkoholowych, natomiast ustawa o przeciwdziataniu narkomanii naktada obowi^zki w zakresie rozwi^zywania problemow zwi^zanych z narkomaniq. wsrod mieszkancow gminy. Obie te ustawy daj^jednoczesnie ogromna szans? aby istniej^ce, pojawiaj^ce si^ coraz wi^kszym nasileniem problemy alkoholowe, narkotykowe i t3^oniowe rozwi^zj^ac a nade wszystko zapobiegac im wlasnie na najnizszym szczeblu administracji tj. w samorz^dach gminnych. Obecnie nikt z nas, osob odpowiedzialnych za ksztahowanie lokainej polityki spolecznej, nie w^tpi, ze nalezy i trzeba pomagac osobom dotkni^tym problemem alkoholowym, narkotykowym i nikotynizmem ale mamy takze swiadomosc, ze pomocy nalezy obejmowac osoby z rodzin, gdzie problem uzaleznien wyst^puje, a nade wszystko nie mozna zapomniec o dzieciach z rodzin dotkni^tych problemem. Pomagac to przede wszystkim zapobiegac czyli edukowac, wskazywac alternatywne formy sp^dzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacj^ trudnq, konfliktow^, jak skuteeznie bez uzywek rozladowac napi^cie i rodz^cq si^ agresj^. Pomagac to rowniez wspierac miodych ludzi w ksztaltowaniu prawidtowych postaw osobowosciowych, aby nie bylo potrzebne podpieranie si^ substancjami uzalezniajqcymi.' Uczyc umiejftnosci mowienia nie" w sytuacjach, gdy mlody czlowiek jest poddany presji otoczenia.

2 Podstawy prawne: - Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi Dz.U.Nr 70 poz. 473 z 2007 roku. - Ustawa z dnia 24 kwietnia 1970 roku o przeciwdzialaniu narkomanii. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie Dz.U.Nr 180 poz. 1493/ - Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spolecznej Dz.U nr 64 poz. 593 z 2004 ze zm./ - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku pubhcznego i o wolontariacie Dz.U.Nr 96 poz Diagnoza sytuacji w gminie SECEMIN w aspekcie problemow alkoholowych i narkotykowych. Gmin^ SECEMIN zamieszkuje 5225 osob stan na dzieh r w Powiatowym Urz^dzie Pracy zarejestrowanych jest 311 osob bezrobotnych w tym 173 kobiety. Zasilek dla bezrobotnych pobiera 28 osob / stan na r W gminie SECEMIN jest pi^c szkol podstawowych w ktorych uczy si^ 344 uczniow i jedna szkola na poziomie gimnazjalnym w ktorej uczy si^ 182 uczniow. Wedlug danych Policji w 2008 roku pod wplywem alkoholu dokonano 46 przest^pstw obj^to 16 rodzin niebiesk^ kart^ w ktorych dochodzi do przemocy. Z danych za III kwartal 2008 roku na dzieh r. Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Seceminie wynika, ze 475 osobzyjew ubostwie tj. 9 % ogohi mieszkancow. Z powodu alkoholizmu z pomocy spolecznej korzysta 8 rodzin. Dost^pnosc do alkoholu : dane z X 2008 roku. Na alkohol do 4,5% oraz piwo nie obowi^zuje limit punktow sprzedazy. Na sprzedaz napojow alkoholowych do spozycia poza miejscem sprzedazy wydano 24 zezwolen / sklepy / natomiast do spozycia w miejscu sprzedazy wydano 4 zezwolenia / gastronomia /. Na terenie gminy istnieje 30 punkt6w sprzedazy napojow alkoholowych. 2. Zapobieganie uzaleznieniom wsrod dzieci i mtodziezy. Glownym celem w dziedzinie zapobiegania uzaleznieniom wsrod dzieci i mlodziezy jest uczenie podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz stworzenie warunkow do prawidiowego sp^dzania czasu wolnego. a) Stale doksztalcanie osob pracuj^cych z dziecmi i mlodziezy - udzial pedagogow i nauczycieli oraz pracownikow socjalnych Osrodka

3 Pomocy Spolecznej w szkoleniach i warsztatach, dost^p do literatury z zakresu wiedzy o problemie uzaleznien, b) Prowadzenie programow edukacyjnych w szkolach, skierowanych do calego srodowiska szkolnego (uczniowie i ich rodzice, pracownicy szkol) - prowadzenie wlasnych, lokalnych oraz ogolnopolskich programow profilaktyczno - wychowawczych, c) Organizowanie wypoczynku (obozy terapeutyczne) dla dzieci z rodzin z problemem uzaleznien oraz srodowisk zagrozonych, d) Wczesne diagnozowanie problemu uzaleznien od alkoholu i substancji psychoaktywnych wsrod dzieci i mlodziezy. 3. Dzialania profilaktyczno - edukacyjne dla mieszkancow gminy a) prowadzenie akcji informacyjnej w gminie - szeroki dost^p do materialow zwi^zanych z tematyk^ zdrowego stylu zycia i profilaktyki w zakresie uzaleznien w bibliotekach, placowkach shizb zdrowia, placowkach oswiatowych i kulturalnych, b) propagowanie trzezwego stylu zycia przez aktywny udzial mieszkancow w imprezach rekreacyjnych odbywaj^cych si? na terenie gminy, c) zorganizowanie konferencji dotycz^cej tematyki profilaktyki w zakresie uzaleznien, ktorej celem b^dzie wymiana doswiadczeh a takze zapoznanie z problemem uzaleznien, d) konkurs wiedzy o problemach alkoholowych przeprowadzony w szkolach. 4. Dziatania zwi^zane ze zwi^kszeniem dost^pnosci pomocy terapeutyczne] oraz rehabilitacji dla osob uzaleznionych i ich rodzin a) podnoszenie kwalifikacji osob zajmuj^cych siq problemem alkoholowym - udzial w szkoleniach i warsztatach oraz dost^p do literatury z zakresu wiedzy o problemie uzaleznien, b) rozszerzenie oferty programow terapeutycznych - o programy motywuj^ce, ktore utrwalaj^zmiany zaistniale w wyniku zakohczenia przez pacjenta podstawowej terapii uzaleznien a realizowanych przez placowki zdrowia, c) flinkcjonowanie Komisji Do Spraw Rozwi^zywania Programow Alkoholowych - posiedzenia. 5. Dzialania zmierzajace do ograniczenia negatywnych skutkow przemocy w srodowisku a) przeszkolenia osob, ktore z racji wykon3^anego zawodu stykaj^ si? z ofiarami przemocy w rodzinie,

4 b) diagnozowanie problemu przemocy celem udzielenia fachowej pomocy psychologicznej, c) stworzenie spqjnego systemu wspolpracy mi?dzy placowkami i efektywnego stosowania procedury Niebieskiej Karty" 6. Realizatorzy zadan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 1. Zgodnie z art. 4 ' ust. 2 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 roku o wychowaniu w trzezwosci oraz art. 17 pkt 1 ustawy o pomocy spolecznej Gminny Program Profilaktyki i Rozwi^zywania problemow Alkoholowych b?dzie realizowany przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Seceminie i Urz^dzie Gminy w Seceminie. 2. Wspolorganizatorami programu powinni bye :Gminna Komisja do Spraw Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, Rada Gminy, Policja, S^d, przychodnie lekarskie na terenie gminy oraz placowki oswiatowo - wychowawcze (szkoly, przedszkola). 7. Przestrzeganie zasad i warunkow korzystania z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych oraz przeprowadzenie kontroli. 1. Przedsiebiorca moze otrzymac zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych jesli: a) planowany punkt sprzedazy napojow alkoholowych spetnia zasady usytuowania okreslone w uchwale Rady Gminy Secemin, b) wniesie oplat? do kasy gminy w wysokosci okreslonej ustawie o wychowaniu w trzezwosci, c) miesci si? w limitach punktow sprzedazy okreslonych uchwal^rady Gminy Secemin ( w przypadku ubiega si? o wydania zezwolen na sprzedaz napojow zawieraj^cych powyzej 4,5% alkoholu). 2. Zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy wydaje si? na okres 2 lat. 3. Zezwoleniem na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy wydaje si? na okres 4 lat.. 4. Placowk^prowadz^-cym sprzedaz detaliczn^ wydaje si? zezwolenia wyl^cznie na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy.

5 5. Placowkom prowadz^cym sprzedaz gastronomiczn^ wydaje si? zezwolenia wyl^cznie na sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy. 6. W przypadku wygasni?cia zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych przed uplywem terminu jego waznosci. 7. Przedsiebiorca ma obowiazek wywieszania zezwolenia na stoisku w widocznym dla klienta miejscu. 8. Tryb prowadzenia kontroli 1. Przedmiotem kontroli punktow sprzedazy oraz sprzedazy i podawania napojow alkoholowych jest przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowym!, okreslonymi w ustawie o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, a w szczegolnosci: a) przestrzeganie zakazu sprzedazy alkoholu osobom nieletnim i nietrzezwym, b) przestrzeganie zakazu reklamy napojow alkoholowych, c) przestrzeganie nakazu zamieszczania w miejscach sprzedazy informacji o szkodliwosci spozywania napojow alkoholowych oraz zezwolenia. 2. Przedmiotem kontroli jest takze utrzymywanie porz^dku pubhcznego w miejscu sprzedazy i najblizszej okolicy oraz przestrzeganie warunkow zawartych w zezwoleniu, ktore okresla: a) rodzaj napojow alkoholowych, ktore mog^byc sprzedawane na podstawie udzielonego zezwolenia, b) termin/miejsce waznosci zezwolenia, c) miejsce spozywania sprzedawanego alkoholu ( na miejscu lub poza miejscem sprzedazy), d) miejsce i okres spozywania napojow alkoholowych. 3. Do przeprowadzania powyzszych kontroli upowaznieni s^: a) czlonkowie Gminnej Komisji Rozwi^wania Problemow Alkoholowych, b) funkcjonariusze Komisariatu Policji, c) pracownicy Urz?du Gminy w Seceminie upowaznieni przez Wqjta Gminy, d) inne osoby upowaznione przez Wojta Gminy. 4. Kontrole punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeprowadzone s^ CO najmniej przez trzy osoby. 5. Osoby upowaznione do wykonywania kontroli maj^prawo do : a) wst?pu na teren nieruchomosci, obiektu, lokalu lub ich cz?sci, gdzie prowadzona jest sprzedaz napojow alkoholowych w takich dniach i godzinach, w jakich jest prowadzona ta dziaialnosc,

6 b) z^dania okazania zezwolen oraz pisemnych lub ustnych wyjasnieh. 6. Czynnosci kontrolnych dokonuje si? w obecnosci kontrolowanego, osoby zast?puj^cej kontrolowanego, lub przez niego zatrudnionej. 7. Z przeprowadzone] kontroli sporz^dza si? protokol, ktory wraz z wnioskami niezwlocznie przekazuje si? do organu wydaj^cego zezwolenia. 8. Na podstawie wynikow kontroli, organ wydaj^cy zezwolenia wzywa przedsi?biorc? do usuni?cia stwierdzonych uchybieh w wyznaczonym terminie, o ile nie s^ one podstawy do cofni?cia zezwolenia lub podejmuje inne dzialania przewidziane prawem. 9. Dziaialnosc Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych 1. Gminny Komisj? Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych zwanej dalej KOMISJA:, powohije i odwohije Wojt Gminy. 2. Do glownych zadah Komisji nalezy realizacja Programu a w szczegolnosci: wydawanie opinii o zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami rozmowy z osobami uzaleznionymi, wspotpraca z ich rodzinami, przeprowadzenie wywiadow srodowiskowych, wspolpraca z Kosciolem Katolickim w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi ( grupa AA)grupa Al.-Anon podejmowanie czynnosci zmierzaj^cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowi^zku poddania si? leczeniu. 3. Czlonkom Komisji przystuguje za udzial w posiedzeniu wynagrodzenie w kwocie 100 zl brutto. Pelnomocnik Wojta ds. profdaktyki i przeciwdzialaniu uzaleznieniom otrzymuje wynagrodzenie miesi?czne w wysokosci 350 zl brutto podstaw? do wyplaty, wynagrodzeh o ktorych mowa w pkt.3, stanowi lista obecnosci z posiedzenia Komisji podpisywana przez Przewodnicz^cego Komisji. 10. Zasady finansowania programu: srodki na realizacj? Gminnego Programu pochodz^z oplat na zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych, w ramach posiadanych srodkow dopuszcza si? wprowadzenie zmian wydatkow, zwi?kszenia b^dz zmniejszenia w poszczegolnych pozycjach.

7 planowane wplywy na 2009 rok wyniosq, srodki nie wykorzystane w 2008 planowane wydatki razem wynosz^ zl zl zl ONIOZACY INY

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia...

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... Projekt do pkt.6 U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski

Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin. opracowanie: Krzysztof Jakubowski Raport ze społecznego monitoringu Funduszu Korkowego w gminie Lublin opracowanie: Krzysztof Jakubowski Spis treści I. Podstawy teoretyczne. II. III. IV. Informacje wprowadzające dotyczące sytuacji w gminie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Uchwała Nr V/28/2007 Rady Gminy Lubin z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo