Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja"

Transkrypt

1 RPW/89948/2014 P Data: Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P /LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) w zal^czeniu przesytam projel<t rozporz^dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu, z uprzejm^ prosbsi. o zaopiniowanie i zgtoszenie ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja projektu. Ewentualne uwagi prosz? rowniez przestac w wersji elektronicznej na adres (tel ). I N/iiMisyr Piotr Warczynski 1. Minister - Cztonek Rady Ministrow, Przewodnicz^cy Statego Komitetu Rady Ministrow, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, 2. Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Gospodarki, 3. Wiceprezes Rady Ministrow, Minister Obrony NarodowejV 4. Prezes Rz^dowego Centrum Legislacji (2 egz.), 5. Minister Administracji i Cyfryzacji, 6. Minister Edukacji Narodowej, 7. Minister Finansow, 8. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, MinisleislwoZdiuwia ul Miodowa ? Warszawa Telelo.1 (22) www m? gov pi / W -

2 9. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, 10. Minister Infrastruktury i Rozwoju, 11. Minister Pracy i Polityki Spotecznej, 12. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 13. Minister Skarbu Pahstwa, 14. Minister Sportu i Turystyki, 15. Minister Spraw Wewn^trznych, 16. Minister Spraw Zagranicznych, 17. Minister Sprawiedliwosci, 18. Minister Srodowiska, 19. Gtowny Inspektor Sanitarny, 20. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaklad Higieny, 21. Gtowny Urz^d Statystyczny, 22. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoiecznego, 23. Narodowy Fundusz Zdrowia, 24. Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, 25. Rzecznik Praw Pacjenta, 26. Komisja Wspoina Rz^du i Samorz^du Terytorialnego, 27. Naczelna Rada Lekarska, 28. Naczelna Rada Aptekarska, 29. Krajowa Rada Diagnostow Laboratoryjnych, 30. Ogolnopolskie Porozumienie Zwi^zkow Zawodowych, 31. Sekretariat Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej NSZZ Solidarnosc", 32. Federacja Zwiqzkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia, 33. Ogolnopolski Zwiqzek Zawodowy Lekarzy, 34. Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Piel^gniarek i Potoznych, 35. Forum Zwiqzkow Zawodowych, 36. Unia Metropolii Polskich, 37. Zwi^zek Powiatow Polskich, 38. Zwi^zek Miast Polskich, 39. Zwiqzek Gmin Wiejskich RP, 40. Unia Miasteczek Polskich, 41. Konwent Marszatkow RP, 42. Federacja Zwi^zkow Gmin i Powiatow RP, 43. Komisja Wspoina Rz^du i Samorz^du Terytorialnego, 44. Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii, 45. Fundacja Batorego, 46. Helsihska Fundacja Praw Cztowieka,

3 47. Stowarzyszenie pacjentow Primum Non Nocere, 48. Stowarzyszenie Pacjentow Rzeczypospolitej Polskiej w Gdahsku, 49. Zespoi Regionalnych Stowarzyszeh Koalicja na Rzecz Zdrowia WARSZAWSKl DOM POD FONTANNA, 50. Polska Koalicja Pacjentow Onkologicznych, 51. Stowarzyszenie Europacolon Polska, 52. Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-iiko, 53. Stowarzyszenie Wspieraj^ce Chorych na Chtoniaki Sowie Oczy", 54. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia 0gr6d Nadziei", 55. Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

4 prnjp,kt zdnia?-n r. ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA') zdnia 2014 r. w sprawie wzoru karty zgonu Na podstawie art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U ) zarz^dza si?, co nast^puje: 1. Okresla si? wzor karty zgonu, stanowi^cy zai^cznik do rozporz^dzenia. 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r.^^ MINISTER ZDROWIA w porozumieniu: MINISTER SPRAW WEWN^TRZNYCH Za zgodnosc pod wigl^dem prawnym i redakcyinym ^ D Y R E K T O R ijepartaitwrritu Pr^wnego -'u::0!i ra«g8 /brdwny Minil^Zdrc wia kieruje dzialein administracji rz^dowej - zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegolowego zakresu dziaiania Ministra Zdrowia (Dz.'u. poz. 1268). ~^ Niniejsze rozporz^dzenie bylo poprzedzone rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypelniania (Dz. U. Nr 153, poz oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 9), ktore utracilo moc z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporz^dzenia. Dariusz Poznahski ilp

5 Zalqcznik do rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia r. (poz...) Wzor karty zgonu Nazwa ppdmiotu wykonuj^cego dziatalnosc lecznicz^* Czf sc przeznaczona do zarejestrowania zgonu Karta dotyczy zmarlego* dziecka do roku innej osoby 1. Naiwisko I ' I ' ' I I ' 2. Na wisko Rodoive I I I I I 1 '1 3.1m r t r i 1111II II III 4. Nr PESEL osoby zmarlej 5. Roilzaj i nr dokumentu St wierdzaiqcego tozsamosc rri^ i 111II Data tgonu**** rok i dzien godz. lub znilezienia zwlok 7. Data kirodzenia rok dzien J godz. god:, i min w poz. 7 omz poz wypelniac tylko dla dziecka w M'ieku do roku 8.P ec** m^zczyzna kobieta Poz. 9 vypelniac tylko dla kobiet 11. Dziecko pochodzilo 2 porodu** 1 pojedynczego 2 blizniaczego 3 trojaczego 4 czworaczego 5 pi^cioraczego 6 szescioraczego i wiecei 9. Cisza** zgonu Mieisce zgon nast^pil w okresie ci^ zgon nast^pit do 42 dni po okresie ci^ zgon nast^pil po uptywie 42 dnia a przed uptywem roku po okresie ci^zy szpital podmiot leczniczy wykonuj^cy dzialalnofc lecznicz^ w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne inny niz szpital dom 12 Ktorc dziecko z kolejno urodzonych przez matk? 13. Ci?zar dziecka przy urodzeniu w gramach* 14. DlugoSc dziecka przy urodzeniu w centymetrach* 15. Okres trwania ci^zy w tygodniach* 16. Punktywskali Apgar* 17 Miejsce urodzenia osoby zmarlej 18 Miejsce zgonu lub znalezienia zwlok (miejscowosc),9^ ormacje o przyczynach zgonu, osobie i sposobie stwierdzenia przyczyn zgonu 1 ^ prr,c.7vm zgonu bezposrednia - opis slowny wraz z kodem ILD-IU; W tym przyblizony odst?p mi?dz>' wysts!pieniem przyczyny a zgonem (lata, miesi^ce, godziny) 2' prjvczvna zgonu wtorna albo w przvpadku zgonu w wyniku urazu lub zatrucia - opis slowny wraz z kodem ICD-10; W tym przyblizony odst?p mifdzy wyst^pieniem przyczyny a zgonem (lata, miesi^ce, godziny) Dto-czvna zgonu wvisciowa (pierwotna) albo zewngtrzna prz^'cz^'na urazu Inh zatrucia - opis slowny wraz z kodem lcd-10: W tym przyblizony odst?p mi?dzy wystiipieniem przyczyny a zgonem (lata, miesi^ce, godzmy)

6 4) inne istotne okolicznosci przyczyniaj^ce sig do zgonu. ale niezwiazane 2 choroba an. stanem n powodui^cym wraz z kodem ICD-10: 19a. Przyczyna zgonu: zgon z powodu choroby zakaznej, 0 ktorej mowa w art 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r 0 cmentarzach 1 chowaniu zmarlych ** ' "lyoyi. tak 19b. Informacje 0 osobie shvierdzaj^cej przyczyn^ zgonu; nie 19c. Czy byla przeprowadzona sekcja zwiok lub inne badania postmortem?** tak nie 19d. Czy przyczyna zgonu podana powyzej uwzgl^dnia wyniki sekcji zwlok?** tak nie imi? (imiona i nazwisko osoby sporz^dzaj^cej kart? zgonu oraz jej podpis rok m-c dzien Pieczgc Urzgdu Stanu Cywilnego 20. Wj ksztalcenie osoby zmarlej** 1 1 wyzsze 5 gimnazjalne 2 policealne 6 podstawowe 3 srednie 7 niepelne podstawowe 4 zasadnicze zawodowe 8 nieustalone 21. Miejsce zamieszkania osoby zmarlej wojewodztwa gminy miejscowosci 21a. Okres przebywania na terytorium Rzeezypospolitej Polskiej, 1 obszarze gminy zamieszkania** Mieszkal na stale Mieszkal czasowo ponizej roku Mieszkal czasowo powyzej roku Nr aktu zgonu rok 1 I I I I dziei: J podpis Kierownika Urz?du Stanu Cywilnego

7 Czf sc przeznaczona dla administracji cmentarza 1. Nazwisko 2. Nazwisko rodowe ^fvtt' 11 ' I I I ' ''' : 4. Data zgonu rok I 1 J L.. LJ_Jdz>en L _ i _ godz. 5. Miejsce zgonu (miejscowosc) 6. Data urodzenia rok 7. Miejsce urodzenia osoby zmarlej dzieh godz. 8. Imiona nazwiska rodzicow osoby zmarlej 9. Stan cywilny osoby zmarlej* kawaler zonaty separowany rozwiedziony panna zam?zna separowana rozwiedziona wdowiec 10 wdowa art 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. TTc^^^gon nast,pil w wyniku choroby zakaznej, o ktorej mowa w n rnifn>'""-'' ' ' ''"waniu zmarlych? "ll.adnotacjaozat^i^iiiw^niu zgonu lub zgloszeniu zgonu tak nie tak nie ' Jezeli dotyczy **** Wpisac cyframi arabskimi Rok m-c dzien podpis Kierownika Urz?du Stanu Cywilnego

8 UZASADNIENIE ijrojektowane rozporz^dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu stanowi wykonanie ipowaznienia ustawowego zawartego w art. 144 ust. 7 ustawy z dnia r. - Prawo o aktach ^anu cywilnego (Dz. U....), zwanej dalej ustaw^". (pelem przedmiotowego rozporz^dzenia jest wykonanie upowaznienia zawartego w przepisie ])rzejsciowym, dostosowanego do regulacji w art. 144 ust. 3 ustawy, okreslaj^cego zakres danych akie b^d^ zawarte w karcie zgonu od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. Zgodnie :: przedmiotowym upowaznieniem w akcie wykonawczym uregulowania wymaga okreslenie wzoru karty zgonu, w tym w formie dokumentu elektronicznego, uwzgl^dniaj^c zakres danych konieczny do sporz^dzenia aktu zgonu oraz do umozliwienia pochowku osoby zmarlej. Stosownie do zakresu upowaznienia, oraz zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 3 ustawy, opracowuj^c wzor karty zgonu nalezy uwzgl^dnic regulacje w zakresie danych zawarte w art. 11 ust. 3b i 3c ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687, z pozn. zm.), ktore wejd^ w zycie z dniem 1 stycznia 2018 r. Nalezy zauwazyc, ze zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy dane zawarte w karcie zgonu dla potrzeb statystyki publicznej b^d^ przetwarzane przez kierownika urz^du stanu cywilnego i przesylane siuzbom statystyki publicznej. Proponowany wzor karty zgonu, pod wzgl^dem zakresu danych, jest zgodny z zakresem danych wynikajqcym z art. 144 ust. 3 ustawy, ktory stosownie do przepisu art. 147 wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r. Niniejsze rozporz^dzenie bylo poprzedzone rozporz^dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypelniania (Dz. U. Nr 153, poz oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 9), wydanym na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 0 cmentarzach i chowaniu zmarfych, ktore traci moc z dniem 1 stycznia 2015 r., tj. z dniem wejscia w zycie ustawy. Z tego wzgl^du projekt rozporz^dzenia musi wejsc w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r. Projekt rozporz^dzenia nie zawiera przepisow technicznych i nie podlega notyfikacji na podstawie rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.). Projekt rozporz^.dzenia nie jest obj^ty prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia wlasciwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskierau Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

9 1 Najzwa projektu Rojzporz^dzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu Mlnisterstwo wiodqce i ministerstwa wspolpracuj^ce Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Spraw "W ewn^trznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza S anu lub Podsekretarza Stanu liot Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu L ikasz Cieciorowski, tel. (22) , J, Data sporz^dzenia r. Zrodio: art. 144 ust. 7 ustawy z dnia 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz....) Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: MZ 201 i. Jaki problem jest rozwiqzywany? i':^'^' ^ Przedstawiony projekt rozporz^dzenia zast^pi obowi^uj^ce rozporz^dzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia I grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypelniania (Dz. U. Nr 153, poz oraz r. Nr 1, poz. 9), ktore na podstawie art. 147 ustawy z dnia 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. poz ) utraci moc z dniem 1 stycznia 2015 r. Akt ten, stosownie do regulacji przejsciowych, ma obowi^wac do dnia 1 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w zycie nowe rozporzqdzenie Ministra Zdrowia wydane na podstawie znowelizowanego art. 11 ust. 4c ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z pozn. zm.). 2. Rekomendowane rozwi^zanie, w tyin planowane narz^dzia interwencji, i oczeldwany efekt Rozporz^dzenie okresla wzor karty zgonu, w tym w formie dokumentu elektronicznego, uwzgl^dniaj^c zakres I danych konieczny do sporz^dzenia aktu zgonu i do umozliwienia pochowku osoby zmarlej oraz zakres danych wymaganych do celow statystyki publicznej, okreslony w art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 2014 r. - Prawo o aktach wymaganych do celow statystykipuuu...j,^ ^ i I f r a i a c h czlonkowskich _OECD/IJS? ~" " Grupa Obywatele Urz?dy stanu cywilnego Opracowanie podstawie statystycznych dokumentow z cywilnego obywatelom ^ Opracowanie wlasne Oddziatywanie wlasne na Ulatwienia przy danych zalatwianm spraw dot. liczby urz?dowych obszaru stanu wydawanych Zmiana w sposobie funkcjonowania, stosowanie nowych regulacji prawnych Lekarze oraz osoby uprawnione do stwierdzama zgonu ijegoprzyczyny Ok Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystow wykonuj^cych zaw6d wg Naczelnej Izby Lekarskiej Warszawie Dostosowanie do nowych regulacji prawnych 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikow konsultacji Projekt rozporzqdzenia zostanie przeslany na okres 7 dni: 1) Naczelnej Radzie Lekarskiej; 2) Naczelnej Radzic Pielegniarek i Potoznych;

10 3) Naczelnej Radzic Aptckarskicj; 4) Krajowej Radzic Diagnost6\v Laboraioryjnych; 5) Ogolnopolskiemu Porozumieniu Zwi^zkow Zawodovvych: 6) Sekretariatowi Ochrony Zdrowia Koinisji Krajowej NSZZ..Solidarnosc"; 7) Federacji Zvvi^zkovv Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia: 8) Ogolnopolskiemu Zvvi^kowi Zawodowemu Lekarzy; 9) Ogolnopolskiemu Zwi^.kovvi Zawodowemu Pielegniarek i Poloznych; 10) Krajowemu Sefa-etariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ..Solidaniosc 80"; 11) Forum Zwi^zkow Zavvodowych; 12) Unii Metropolii Polskicb; 13) Zwiazkowi Powiatow Polskich; 14) Zwiazkowi Miast Polskich; 15) Zvvi^kowi Gmin Wiejskich RP; 16) Unii Miasteczek Polskich; 17) Konwentowi Marszalkow RP; 18) Federacji Zwi^zkow Gmin i Powiatow RP; 19) Komisji Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego; 20) Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie patomorfologii, 21) Fundacji Batorego; 22) Plelsinskiej Fundacji Praw Cztowieka; 23) stowarzyszeniom pacjenckim. Wyniki konsultacji zostan^ omowione w niniejszej ocenie po ich zakonczeniu. Wyznaczenie terminu 7 dni na uzgodnienia i konsultacje publiczne jest podyktowany terminem wejscia w zycie ustawy z dnia 10 pazdziemika 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, ktora wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2015 r. P f r - i a w ' -J -^-i^lwa.t.uiowia, zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca jgowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) oraz na strome Rz^dowego Centrum Legislacji, zgodnie uchwal^nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. z 2013 r. poz^ 979). 6. Wplyw na sektor finansow publicznvcli (ceny stale z. 0 Dochody ogotem budzet paristwa pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa pozostalejednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania

11 D^datkowe informacje, Projektowana regulacja nie b?dzie miaia wptywu na sektor finansow publicznych. tym wskazanie Przedmiotowa regulacja nie spowoduje skutkow dla budzetow jednostek samorz^du zrodei danych i terytorialnego. pizyj^tych do obliczen J?- tozen ^ply^ na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi^biorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow 7 braz na rodzine, obvwateli i gospodarstwa domowe _ ^"^ " " Skutki Czas w latach od wejscia w ^ycie zmian 0 10 Lqcz nie (0-10) uj^ciu pieni^znym V mln zl, c iny stale z..r.) V uj^ciu r iepieni^znym J duze przedsiebiorstwa sektor mikro-, matych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) duze przedsigbiorstwa sektor mikro-, malych i srednich przedsigbiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) tsliemierzalne (dodaj/usun) (dodaj/usun) Dodatkowe informacje, iv tym wskazanie Projekt rozporz^dzenia nie b^dzie mial wptywu na konkurencyjnosc gospodarki zrodei danych i i przedsi?biorczosc, w tym na funkcjonowanie przedsi?biorstw, na rodzin?, obywateli 3rzyj?tych do obliczen i gospodarstwa domowe. zalozen,.,., ^ ^ T ^ n ^ ^ ^ A ^ ^ ^ y ' m ^^^ (>v tym obowi^kow informacyjdych) wynikajyych z projektu_ nie dotyczy Wprowadzane s^ obci^enia poza bezwzgl?dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). zmniejszenie liczby dokumentow zmniejszenie liczby procedur skrocenie czasu na zalatwienie sprawy inne: ^ tak nie nie dotyczy zwi?kszenie liczby dokumentow zwi?kszenie liczby procedur wydhizenie czasu na zalatwienie sprawy O inne: Wprowadzane obci^enia s^ przystosowane do ich elektronizacji. tak nie nie dotyczy Komentarz: Projekt rozporz^dzenia nie b^dzie mial wptywu na obowiqzki informacyjne. 9. Wplyw na rynek pracy ^^:;;Hntin;;^^ nie bedzle mial wptywu na rynek pracy.

12 10. Wplyw na pozostate obszary O srodowisko naturalne sytuacja i rozwoj regionalny inne: Omowienie wplywu EH demografia I I mienie panstwowe EH informatyzacja Kl zdrowie 11. Planowane wykonanie przepisow aktu prawnego Wejscie w zycie przepisow planowane jest z dniem 1 stycznia 2015 r. 12. W jaki sposob i kiedy nastqpi ewaluacja efektow projektu oraz jakie mierniki zostana zastosowane? Zmiany wprowadzone rozporz^dzeniem zostan^ ocenione po roku funkcjonowania, najwczesniej w 2016 r. 13. Zatgczniki (istotne dokumenty ^rodlowe, badania, anallzy itp.) Nie dol^czono dodatkowych dokumentow. ~ '

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Ministerstwo wiodące:

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w

u-<*< Uriitd Ochrony Konkurtocji i Kon>umant6w Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentow Adam Jasser RPW/17000/2015 P Data:2015-02-26 u-umant6w DDO-022 1( 5 )/15/MGr Warszawa, J'o lutego 2015 r. Wg rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 grudnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz. 2305 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: r.

Data sporządzenia: r. 27 Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 jest aktem wykonawczym wydawanym na

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^

2. Q!)lAjt?^SlyO[A^-'^ RPU/56383/2015 P Dati:2015-07-13 MINISTER ZDROWIA OZG.50.89.2015/JCM Warszawa, 'in i)' Wedtug rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 ust. 1 uchwaty nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji

niepełnosprawnych. Projekt rozporządzenia jest również dostępny na stronie Biuletynu Informacji BON-VIII.02101.2.2015. UK Warszawa, 2015-06 - 1 2 W edług rozdzielnika Stosownie do postanowień Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979)

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 13.04.2015 r.

Data sporządzenia 13.04.2015 r. Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 20 kwietnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. rozporzdzenie przygotowane do skierowania do publikacji w Dzienniku Ustaw ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 8 wrzenia 2006 r. o zmianie rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. Projekt 20.07.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2007 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. Projekt 15.12.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie

Prosz^ o przestanie uwag takze w postaci eiektronicznej na adres. Jednoczesnie informuj?, ze projekt rozporzqdzenia jest dost^pny na stronie RPW/53320/201S ^ Data:2015-07-01 inister Zdrowia Warszawa, OZZ.0212.2.2015/AW (4) Wa rozdzielnika Stosowanie do postanowieri uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo