I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170"

Transkrypt

1 Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego samochodu dostawczego Numer ogtoszenia: ; data zamieszczenia: OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogtoszenia: obowiazkowe Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, Tuchow, woj. matopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiajacego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcj^ wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja. ciezarowa, i nowego samochodu dostawczego ) Rodzaj zamowienia: dostawy ) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja. wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja. ciezarowa. i nowego samochodu dostawczego. Szczegolowy opis i zakres przedmiotu zamowienia przedstawiony zostalw TOMIE III SIWZ, tj. Opis Przedmiotu Zamowienia ) Czy przewiduje sie udzielenie zamowieh uzupelniajacych: nie ) Wspolny Stownik Zamowieri (CPV): , , ) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie ) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie. 11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiacach: 36. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.DWADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiaja.cy nie wymaga wniesienia wadium Iz :32

2 portal, uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja= ) ZALICZKI Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie 111.3) WARUNKI UDZ1ALU W POSTE.POWANIU ORAZOPIS SPOSOBU DOKONYWANIAOCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego moga. wzia.c udziat Wykonawcy, ktorzy spetniaja. warunki dotyczqce: a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja. obowia.zek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doswiadczenia; c) podstawie zala.czonego przez Wykonawce do oferty oswiadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczaja.cy sposob potwierdzenia spelnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania po wyczerpaniu czynnosci wezwania do uzupetnienia dokumentow ) Wiedza i doswiadczenie W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego moga. wzia.c udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajq warunki dotycz^ce: a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja. obowiqzek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doswiadczenia; c) zamowienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiaja.cy dokona oceny spdnienia warunku na podstawie za^czonego przez Wykonawce do oferty oswiadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczaja.cy sposob potwierdzenia speinienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania po wyczerpaniu czynnosci wezwania do uzupelnienia dokumentow ) Potencjattechniczny W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego moga. wziqc udzial Wykonawcy, ktorzy spetniaj^ warunki dotycza.ce: a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja. obowia.zek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doswiadczenia; c) podstawie zal^czonego przez Wykonawce do oferty oswiadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczaja.cy sposob potwierdzenia spetnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania po wyczerpaniu czynnosci wezwania do uzupdnienia dokumentow ) Osoby zdolne do wykonania zamowienia W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego moga. wzia.c udziat Wykonawcy, ktorzy speiniaja. 2z :32

3 warunki dotycz^ce: a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja. obowia.zek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doswiadczenia; c) zamowienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiaja_cy dokona oceny spejnienia warunku na podstawie zaia.czonego przez Wykonawce do oferty oswiadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczaja.cy sposob potwierdzenia spetnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania po wyczerpaniu czynnosci wezwania do uzupejnienia dokumentow. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego moga. wzia.6 udzial Wykonawcy, ktorzy spetniaja, warunki dotycza.ce: a) posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatelnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja. obowiazek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doswiadczenia; c) podstawie za*a.czonego przez Wykonawce do oferty oswiadczenia zgodnie z art. 22 ustawy Pzp. Nie wykazanie w wystarczajqcy sposob potwierdzenia spetnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania po wyczerpaniu czynnosci wezwania do uzupelnienia dokumentow ) INFORMACJAO OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTE.POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, nalezy przedtozyc: ) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedtozyc: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja. wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaj^ce, ze wykonawca nie zalega z optecaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegfych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert aktualne zaswiadczenie wtesciwego oddzialu Zaktedu Ubezpieczeh Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^ce, ze wykonawca nie zalega z opjacaniem swadek na z :32

4 uzp.gov. pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegfych ptetnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtesciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udzia^u w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert aktualna^ informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion^ nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert aktualn^ informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionq nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert wykonawca powojuja_cy si przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu na potencjat innych podmiotow, ktore bedq brafy udzial w realizacji czesci zamowienia, przedkteda takze dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt Hl.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada: ) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogbszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktedek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskaj przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegfych ptetnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udziaju w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert ) zaswiadczenie wtesciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczq, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upfywem terminu sktedania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktedania ofert - albo oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtesciwym organem s^dowym, administracyjnym albo organem samorza.du zawodowego 4z :32

5 portal, uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=shovv&pozycja=28. lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si takiego zaswiadczenia 111.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oferta musi dodatkowo zawierac: a) Opis techniczny samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarow^ wraz z rysunkami; b) Opis techniczny samochodu dostawczego wraz z rysunkami; c) Harmonogram sptat rat leasingowych, ktora bedzie zawierat wyszczegolnienie czesci kapitatowej i odsetkowej raty leasingowej oraz kwote ubezpieczenia ) Czy ogranicza sie mozliwosc ubiegania sie o zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikowstanowia. osoby niepetnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZELENIA ZAMOWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkowzamowienia: Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa, Siedliska 1, Siedliska, Polska. IV.4.4) Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Siedziby JRP, Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa, Siedliska 1, Siedliska, Polska. IV.4.5) Termin zwiazania oferta.: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku nieprzyznania srodkow pochodza.cych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi srodkowz pomocy udzielonej przez pahstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: nie 5z :32

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 1 z 5 2014-11-08 20:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ci.pw.edu.pl/zamowienia-publiczne2 Warszawa: UPGRADE SYSTEMU SAP ERP O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Obsługa kadrowo - płacowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data

Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data Niedźwiada: Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Niedźwiada w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 161234-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Św. Jana 9, 62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 061 4264461, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Gniezno: USŁUGA PRANIA ODZIEŻY, BIELIZNY SZPITALNEJ, OPERACYJNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo