Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013"

Transkrypt

1 RPM76i829/2014 P Data: Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP /32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979 ) uprzejmie informuj^, ze na stronie Rz2idowego Centrum Legislacji (w\w.i-cl.gov.pl) w zakladce Rz^dowy Proces Legislacyjny zostal zamieszczony nowy tekst prvjektu ro:^or^fld^enia Ministra Srodomska w sprame gwarancji finansowej ijej ekwiwalentu dla obiektu umes^odliwiania odpadow mydobyipc^ch. wraz z uzasadnieniem i OSR. JednoGzeinie zwracam si? uprzejm^ prosb^ o zaopiniowanie przedtniotowego projektli w mozliwe krotkim terminie. Ewentualne uwagi prosz? przesylac takze w wersji elektronicznej, na adres: agnieszka.kosinska(g),mos.gov.pl. Ostapiuk Zal^cznik: Projekt rozporz^dzenia Ministra Srodowiska w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych.

2 Proiekt z dnia 30 lipca 2014 r. ROZPORZ4DZENIE I N I S T R A SRODOWISKA'^ zdnia 2014 r. sprawie gwaraecji fmansowej i Jej ekwiwaientu dia obiektu imieszkodliwiania odpadow wydobywczych Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 iipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136) zarz^dza si?, co nast^puje: 1. Rozporzqdzenie okresla sposob obliczania, potwierdzenia posiadania, terminy i zakres weryfikacji wielkosci, sposob dysponowania oraz form? gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu dla obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych Obliczenie wysokosci gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu, o ktorych mowa w 1 uwzgl?dnianast?puj4ce elementy: 1) potencjalne oddzialywania obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi; 2) zakres czynnosci okreslonych w definicji rekultywacji terenu, w szczegolnosci przyszlego zagospodarowania zrekultywowanego terenu, w tym obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych; 3) maj^ce zastosowanie normy i przepisy w zakresie ochrony srodowiska, w szczegolnosci fizycznej stabilnosci obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, dopuszczalnych poziomow zanieczyszczeh gleby, ziemi i wod oraz dopuszczalnych poziomow emisji zanieczyszczeh; Minister Srodowiska kieruje dziatem administracji rz^dowej - srodowisko, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegoiowego zakresu dziatania Ministra Srodowiska (Dz. U. Nr 248, poz i Nr 284, poz. 1671).

3 4) srodid teclmiczne konieczne do osi^gnifcia celow w zakresie ochiony srodowiska, V/szczegolnosci srodki majqce na celu zapewnianie stabilnosci obiektu unieszkodiiwiania odpadow ^A^dobywczych i ograniczanie szkod w srodowisku; 5) srodki konieczne do realizacji celow w tralccie zamykania i po zamkni^ciu obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych, w tym rekultywacji terenu, wrazie potrzeby oczyszczania i monitorowania terenu po zamkni^ciu obiektu oraz, wstosownych przypadkach, srodkow maj^cych na celu przywrocenie roznorodnosci biologicznej; 6) szacowany okres oddzialj^ania obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydob3rwczych i wymaganych srodkow iagodz^cych jego oddzialj^anie na srodowisko. 2. Wysokosc gwarancji fmansowej i jej ekwiwalentu oblicza si? uwzgl^dniaj^c: 1) koszt zamkni^cia obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych; 2) koszt rekultywacji terenu, w tym obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych; 3) koszt monitoringu obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych. 3. Koszt zamkni^cia obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych obejmuje, w szczegolnosci koszty dzialah okreslonych w przepisach art. 9 ust. 1 pkt 13 oraz dzialan wynikaj^cych z harmonogramu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach wydobywczych oraz w projekcie zamkni^cia obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych oraz rekultywacji terenu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych. 4. Koszt rekultywacji terenu, w tym obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych obejmuje, w szczegolnosci koszty dzialan okreslonych w przepisach art. 9 ust. 1 pkt 13 oraz dzialah wynikaj^cych z harmonogramu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 8 ustawy o odpadach wydobywczych oraz w projekcie zamkni^cia obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych oraz rekultywacji terenu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy o odpadach wydobywczych. 5. Koszt prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych obejmuje, w szczegolnosci obowi^zki, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1-5 ustawy o odpadach wydobywczych. 6. Podczas obliczania wysokosci gwarancji fmansowej i jej ekwiwalentu uwzgl^dnia si?, w szczegolnosci mozliwosc wyst^pienia nieplanowanego lub przedwczesnego zamknifcia obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych.

4 3. i. Dokument potwierdzaj^c}/ posiadanie gwarancji finansowej iub jej ekwiwaientu, powinien stwierdzac, ze v/ dowolnym czasie b^dq dost^pne srodki finansowe na dziaiania, 0 ktorych mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych. 2. W dokumencie, o ktorym mowa w ust. 1, wyodr^bnia si^ dla celow informacyjnych koszty, o ktorych mov/a w 2 ust. 2, oraz podaje si^ ich l^cznej. sum?. 3. Gwarancja finansowa i jej ekwiwalent przeznaczane na dzialania, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, niezaleznie od wysokosci poszczegolnych wyodr?bnionych kosztow, o ktorych mowa w 2 ust Weryfikacj? wysokosci gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu przeprowadza si? w terminie, w ktorym posiadacz odpadow wydobywczych prowadz^cy obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych jest obowiqzany do przeprowadzenia przegl^du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. 2. Weryfikacj? wysokosci gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu przeprowadza si? rowniez w przypadku: 1) zmiany programu gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu.unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, lub 2) wykorzystania srodkow fmansowych na dzialania, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, w szczegolnosci w przypadku, o ktory mowa w 5 ust. 6, lub 3) stwierdzenia przez posiadacza odpadow prowadz^cego obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych takiej koniecznosci. 3. W przypadku, gdy przegl^d, o ktorym mowa w ust. 1 wykaze brak zmian wprogramie gospodarowania odpadami wydobywczymi, wysokosc gwarancji finansowej ijej ekwiwaientu podlega waloryzacji w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlanomontazowej, ktory jest publikowany przez Glowny Urz^d Statystyczny, zgodnie z art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o por?czeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545), w odniesieniu do roku, w ktorym poprzednio gwarancja finansowa lub jej ekwiwalent zostala ustanowiona. 4. W przypadku zmiany wysokosci lub formy gwarancji finansowej lub jej ekwiwaientu, organowi, ktory wydal zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych przekazuje si? dokumenty potwierdzaj^ce posiadanie gwarancji finansowej lub jej ekwiwaientu w zweryfikowanej wysokosci.

5 5.1. Z zastrzezeniem 6 gwarancia flnansowa i jej ekwiwalent mog^ miec form?: 1) depozytu na odr?bnym rachunku bankowym, wskazanym przez organ wlasciwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych; 2) wydzielonych srodkow pieni?znych na celowym rachunku banl^owym posiadacza odpadow /ydobywczych prowadz^cego obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, zastrzezonym na rzecz organu wiasciwego do ^Njdama. zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych; 3) gwarancj i banko wej; 4) gwarancj i ubezpieczenio wej; 5) polisy ubezpieczeniowej. 2. Gwarancj a finansov/a i jej ekwiv/alent w formie gwarancji banko wej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniovv^ej jest skladane do organu wiasciwego do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych. 3. Gwarancj a banko wa, gwarancj a ubezpieczenio wa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzac, ze w przypadku niewywi^zania si? przez posiadacza odpadow prowadz^cego obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych z obowi^zkow okreslonych w 32 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, podmiot, ktory udzielil gwarancji fmansowej lub jej ekwiwaientu ureguluje zobowiqzania na rzecz organu wiasciwego do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych. 4. W przypadku o ktorym mowa w art. 32 ust. 7 ustawy o odpadach wydobywczych, organ wlasciwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych do wniosku dolqcza postanowienie, o ktorym mowa w art. 128 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z pozn. zm. oraz informacj? o rachunku, o ktorym mowa w ust Srodki zabezpieczone w formie gwarancji finansowej lub jej ekwiwaientu s^, w przypadku o ktorym mowa w art. 32 ust. 7, przekazywane na rachunek prowadzony przez urz^d obsluguj^cy ten organ albo bezposrednio na rachunek wskazanego przez ten organ wykonawcy robot. 6. Srodki pieni?zne wydzielone na celowym rachunku bankowym mog^ bye wykorzystywane przez posiadacza odpadow wydobywczych prowadz^cego obiekt Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2012 r. poz i 1529 z 2013 r. poz. 1289, oraz z 2014 r. poz. 379, 567 i 897.

6 unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, wyi^cznie na dziaiania, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych. 7. W przypadku o ktorym mowa w ust. 6, dziaiania na ktore mog^ bye wykorzystane srodki i harmonogram ich ^Aykorzystania s^ okreslone w prawomocnej decyzji, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z o odpadach wydobywczych. 8. Posiadacz odpadow wydobywczych prowadz^cy obiekt unieszkodhwiania odpadov/ wydobywczych, informuje kazdorazowo organ wlasciwy do wydania zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodhwiania odpadow wydobywczych o wysokosci srodkow niezb^dnych do wykorzystania, zgodnie z ust. 6 i 7 oraz zakresie dzialan, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1, przedstawiaj^c rachunek potwierdzaj^cy wykonanie tych dzialan. 9. Na podstawie rachunku, o ktorym mowa w ust. 8 organ wlasciwy uruchamia wyplat? srodkow z celowego rachunku bankowego. 10. W uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci z przyczyn ekonomicznych dopuszcza si^ zmian? formy gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu W przypadku istniej^cych obiektow unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A, dla ktorych zezwolenie na ich prowadzenie zostalo wydane, co najmniej rok przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzqdzenia, dopuszcza si? w okresie trwaj^cym do 31 grudnia 2022 r. mozuwosc przedstawienia ekwiwalentu gwarancji finansowej pokrytej w cz^sci w formie weksla in bianco wraz deklaracjq wekslow^ zgodnie z harmonogramem okreslonym w ust Dopuszczalny maksymalny stopien pokrycia wysokosci gwarancji finansowej poprzez wystawienie weksla in bianco wraz deklaracj^ wekslow^ w relacji do wysokosci obliczonej gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu zgodnie z 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 jest nast^puj^cy: 1) w okresie do %, 2) w okresie od do %, 3) w okresie od do %, 4) w okresie od do %, 5) w okresie od do %, 6) w okresie od do %, 7) w okresie od do %, 8) w okresie od do %, 9) w okresie od do %,

7 3. Aifiualny weksei in bianco y/raz z deklaracj^ wekslow^ jest skiadany do organu wlasciwego do wydania zezv/olenia na prov/adzenie obiektu unieszkodiiwiania odpadow v/ydobywczych co roku, do czasu calkowitego zaprzestania stosowania tej formy ekwiwalentu gwarancji fmansowej, jednakze nie dluzej niz do 31 grudnia 2022 roku. 7. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie po uplywie 60 dni od dnia ogloszenia. V porozumieniu IINISTER FINANSOV^ MINISTER SRODOWISKA

8 UZASADNiENiE Projekt rozporz^dzenia Ministra Srodowiska w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu dia obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych stanowi wykonanie upowaznienia zawartego w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 1013 r., poz. 1136), ktora to ustawa transponuje przepisy dyrektywy Parlaraentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodz^cymi z przemyslu wydobywczego oraz zmieniaj^c^ dyrektyw? 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z dnia , str. 15). Na zlecenie Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Srodowiska zostala wykonana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia, Polskiej Akademii Nauk ekspertyza pt. Wytyczne dotycz^ce wielkosci i formy gwarancji finansowej dla obiektow unieszkodliwiania odpadow wydobywczych". Wytyczne w niej zawarte mog^ bye pomocne podczas stosowania przedmiotowego rozporz^dzenia. Rozporz^dzenie okresla sposob obliczania, potwierdzenia posiadania, terminy i zakres weryfikacji wielkosci, sposob dysponowania oraz form? gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu. Rozporz^dzenie ma na celu ustalenie sposobu obliczania oraz formy gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu jak^ powinien posiadac posiadacz odpadow wydobywczych przed rozpocz?ciem skladowania odpadow wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A. Gwarancja finansowa powinna zapewnic peine pokrycie kosztow fijnkcjonowania, zamkni?cia oraz rekultywacji terenu i obiektu unieszkodliwiania odpadow wydob5rwczych, w taki sposob aby: 1) zapewnione zostaly obowi^ki zwi^ane z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, takze po jego zamkni?ciu; 2) w dowolnym czasie byly dost?pne srodki finansowe na dzialania zwi^zane zzamkni?ciem obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych wraz z rekultywacjq terenu, zgodne z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz wymaganiami okreslonymi w zezwoleniu na jego prowadzenie. Zatem celem gwarancji finansowej jest zapewnienie wypelniania, w kazdych okolicznosciach, zobowi^an wynikaj^cych z zezwolenia, w szczegolnosci zobowi^zan zwi^zanych z zamkni?ciem obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych (w tym

9 rekuitywacjq lerenow, na ktore ten obiekt ma wpiyw) oraz faz^ po zamkni^ciu obiektu unieszkodiiwiania odpadow v^^dobywczych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach wydobywczych przepisy niniejszego rozporz^dzenia stosuje si? wyl^cznie do obiektow unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych kategorii A. W 1 projektu rozporz^dzenia okreslono zaki-es przedmiotowy rozporz^dzenia. W 2 projektu rozporz^dzenia okreslono sposob obliczania wysokosci gwarancji fmansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych. W 3 projektu rozporz^dzenia wskazano, ze potwierdzeniem podsiadania gwarancji fmansowej lub jej ekwiwalentu jest dokument wydany przez podmiot udzielaj^cy gwarancji fmansowej, ktory nast?pnie zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach wydobywczych zal^cza si? do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodiiwiania odpadow wydobywczych. Dokument ten powinien stwierdzac, ze w dowolnym czasie b?d4 dost?pne srodki fmansowe na dzialania, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych. W 4 projektu rozporz^dzenia okreslono terminy i zakres weryfikacji wysokosci gwarancji fmansowej i jej ekwiwalentu. Wskazano, ze weryfikacj? wysokosci ustanowionej gwarancji finansowej ijej ekwiwalentu przeprowadza si? w terminie, w ktorym posiadacz odpadow wydobywczych prowadz^cy obiekt imieszkodliwiania odpadow wydobywczych jest obowi^zany do przeprowadzenia przegl^du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi. Posiadacz odpadow podczas przeprowadzania przegl^du programu gospodarowania odpadami wydobywczymi jednoczesnie b?dzie przeprowadza! weryfikacj? ustanowionej gwarancji fmansowej lub jej ekwiwalentu. W przypadku, gdy przeglqd programu gospodarowania odpadami wydobywczymi wykaze brak zmian w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi, wysokosc gwarancji fmansowej i jej ekwiwalentu podlega waloryzacji w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlanomontazowej, ktory jest publikowany przez Glowny Urz^d Statystyczny. Waloryzacj? przeprowadza si? w odniesieniu do roku, w ktorym poprzednio gwarancja fmansowa i jej ekwiwalent zostaia ustanowiona, uwzgl?dniaj4c przy tym kazdy rok po kolei. Dzialania obj?te gwarancji fmansow^ to w rzeczywistosci prace budowlane. Zatem wysokosc gwarancji fmansowej powirma bye adekwatna do zakresu i cen prac budowlanych.

10 W zwi^zku z tym, ze zakres prac dotycz^cych 2amkni?cia i rekultywacji obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych dotyczy w znacz^cym stopniu prac budowlanych - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej jest wlasciwy do waloryzacji wysokosci gwarancji finansowej. W 5 projektu rozporzadzenia szczegolowo okreslono sposob dysponowania gwarancji finansow^ i jej ekwiwalentem oraz formy gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu. Jednoczesnie wskazano, ze w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si? zmian? formy gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu. W 6 projektu rozporzadzenia dla istniej^cych obiektow unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A, dla ktorych zezwolenie na ich prowadzenie zostalo wydane, co najmniej rok przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia, wprowadzono mechanizm pozwalaj^cy na proporcjonalne roziozenie obci^zenia fmansowego poprzez uwzgl?dnienie dodatkowego przejsciowego sposobu zabezpieczenia w formie weksla, ktory we wskazanych okresach pokrywalby cz?sciowo ustanowion^ wysokosc gwarancji finansowej. Powyzszy mechanizm wprowadzono wyl^cznie dla istniej^cych obiektow unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A, ktorych dzialanie rozpocz?to przed wejsciem w zycie przedmiotowych przepisow. Natomiast w stosunku do pozostatych obiektow unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A, przedmiotowy mechanizm nie ma zastosowania. W 7 projektu rozporzadzenia ustalono 60-dmowy termin wejscia w zycie rozporzadzenia, w celu umozliwienia prowadz^cemu obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych dostosowania si? do wymogow rozporzadzenia. Projekt rozporzadzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej Ministerstwa Srodowiska zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) oraz na stronie Rz^dowego Centrum Legislacji wzakladce Rzqdowy Proces Legislacyjny. Projekt rozporzadzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Projektowane rozporz^dzenie zawiera przepisy techniczne, jednakze zgodnie z 3 i 4 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania

11 krfyowego systemu noxyfikacji norm 1 aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.), nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

12 Projekt rozporz^dzenia Ministra Srodowiska w sprawie gwarancji finansowej i jej eicwiv/aientu dla obiektu unieszkodliwiania odpadov/ wydobywczych Ministerstwo wiod^ce s mimsterstwa wspofpracujqce Ministerstwo Srodowiska, w porozumieniu z Ministerstwem Finansow Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Janusz Ostapiuk Kontakt do opiekuna merytorycziiego projektu Marcin Cykowski (tel , Data sporasidzesiia 23 stycznia 2014r. Prawo JE Nr w wykazie prac 1 1. Jaki problem jest rozwi^wany? Brak przepisow doprecyzowuj^cych mozliwosc zapewnienia pelnego pokrycia kosztow funkcjonowania, zamkni^cia oraz rekultywacji terenu i obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, w taki sposob aby: 1) zapewnione zostaly obowi^zki zwi^zane z prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, takze po jego zamkni^ciu; 2) w dowolnym czasie byly dost?pne srodki finansowe na dziaiania zwi^zane z zamkni?ciem obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych wraz z rekultywacji terenu, zgodne z programem gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz 2. Rekomendowane wymaganiami okreslonymi rozwi^e, w zezwoleniu w tym planowane na jego prowadzenie. narzfdaa interwencji, i oczeklwany efekt _ Rozporz^dzenie ma na celu ustalenie sposobu obliczania oraz formy gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu jak^ powinien posiadac posiadacz odpadow wydobywczych przed rozpocz^ciem skladowania odpadow wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A. Zatem celem gwarancji finansowej jest zapewnienie wypetniania, w dowolnym czasie, zobowi^zan wynikaj^cych z zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych, w szczegolnosci zobowi^zan zwi^zanych z zamkni?ciem obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych (w tym rekultywacji, terenow, na ktore ten obiekt ma wplyw) oraz faza, po zamkni^ciu obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych 3..Tak problem zostat rozwi^ny w innych krajach, w szczegolnosci kr^ach cdonkowskich OECDAJE? Rozporz^dzenie ma charakter techniczny i szczegolowo precyzuje sposob wykonama "^owi^ow oljeslonych^^^^^^ 200S2IAVE transponowan^ przepisami ustawy 0 odpadach wydobywczych. W zwi^zku z tym me dowolnosci transpozycji przepisdw decyzji Komisji 2009/335/WE do przedmtotowego.^^^^j^^^^;.^}^' prowadzone przez Panstwa ] Czlonkowskie prace maiace na celu transpozycjg przepisow decyzu Komisp 2009/335/WE. 4. Podmioty, na kt6re oddziduje projekt Gmpa Wielkosc Zrodlo danych Oddzialywanie Informacja od Urz^dow Przepisy rozporz^dzenia Marszalkowskich dotycz^ podmiotow prowadz^cych obiekty unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A Jeden obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych kategorii A posiadaj^cy stosowne decyzje administracyjne zezwalaj^ce na jego prowadzenie. Prowadzony przez przedsi^biorstwo z branzy wydobywczej WW. obiekt jest prowadzony na wlasne potrzeby przedsi^biorstwa, w celu zapewnienia ci^tosci procesu Wysokosc gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu b^dzie uzalezniona od prawdopodobnego negatywnego wptywu obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych na srodowisko, wlasciwosci odpaddw wydobywczych oraz planowanym zagospodarowaniem zrekultywowanego terenu. Ustanowienie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu wi^e si? z przeznaczeniem na ten eel cz^sci srodkow finansowych jakimi dysponuje podmiot. ^

13 wydobywczego, bez funkcjonowania ktdrego (skiadowanie odpadow) produkcja surowca byiaby niemozliwa. 5> Informacje na temat zakresu, czash ti-wania i podsumowariie wynikow konsultacji Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. z 2013 r. poz. 979) oraz stosownie do postanowien art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^zkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z pozn. zm.) i art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcow (Dz. U. Nr. 55, poz. 235, z pozn. zm.) projekt rozporz^dzenia przestano w ramach konsultacji, do zainteresowanych instytucji naukowo-badawczych, izb gospodarczych, wojewodzkich siuzb ochrony srodowiska, organizacji pozarz^dowych, wskazanych ponizej. Fonadto projekt rozporz^dzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie intemetowej Ministerstwa Srodowiska zgodnie z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) oraz na stronie Rz^dowego Centrum Legislacji w zakladce Rz^dowy Proces Legislacyjny. Lista stowarzyszen zrzeszaj^cych przedsi?biorc6w, zwi^zkow zawodowych oraz instytucji naukowo-badawczych, do ktorych zostal przeslany projekt rozporz^dzenia w celu konsultacji: 1) NSZZ Solidamosc"; 2) Forum Zwi^zkow Zawodowych; 3) OPZZ; 4) Konfederacja,J^wiatan"; 5) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; 6) Zwi^zek Pracodawcow Business Centre Club; 7) Zwi^zek Rzemiosta Polskiego; 8) Zwi^zek Pracodawcow Gospodarki Odpadami; 9) Centrum Prawa Ekologicznego; 10) Polski Klub Ekologiczny; 11) Stowarzyszenie Polskich Przedsi^biorcow Gospodarki Odpadami; 12) Krajowa Izba Gospodarcza; 13) Polska Izba Ekologii; 14) Polska Izba Gospodarki Odpadami; 15) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 16) Porozumienie Producentow W^gla Brunatnego; 17) Polski Zwi^zek Producentd w Kruszy w; 18) Stowarzyszenie Producentdw Cementu; 19) G6micza Izba Przemyslowo-Handlowa; 20) Zwi^ek Pracodawcow Polska Miedz; 21) KGHM Polska Miedz S.A. 22) Instytut na Rzecz Ekorozwoju; 23) Instytut Metali Niezelaznych w Gliwicach; 24) Akademia Gomiczo-Hutnicza w Krakowie; 25) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gdmictwa Skalnego; 26) Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi^ Polskiej Akademii Nauk; 27) Glowny Instytut Gdmictwa; 28) Biuro do Spraw Substancji Chemicznych; 29) Polski Komitet Normalizacyjny; 30) Polskie Centrum Akredytacji; 31) Polska Izba Ubezpieczen; 32) Polskie Stowarzyszenie Wyceny Zloz i Kopalin; 33) Zwi^zek Bankow Polskich; 34) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; 35) Stowarzyszenie Polskich Brokerow Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Ponadto projekt rozporz^dzenia zostal przekazany do zaopiniowania do: 1) marszalkdw wojewddztw; 2) Prezes Glownego Urz^du Statystycznego; 3) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

14 4) Instytui Ochn ^ny Srodf wiska; 5) Panstwov/y Instytut Geologiczny; o) Instytut Ekologii Terenow UprzemyGtowionych; 7) 'wojewodzkim inspektororii ochrony srodowiska; 8) regionainym dyrektorom ochrony Srodowiska; 9) Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego. W toku konsultacji, ktorym poddany zostal projekt rozporz^dzenia, wpiyn?lo 22 pozytywnych opinii, jak rowniez wplyn^ly uwagi sugeruj^ce potrzeb? doprecyzowania lub zmiany przepisow. Na podstawie przeprowadzonej analizy uwag zgloszonych przez Zwi^zek Bankow Polskich oraz Polsk% Izbq Ubezpieczen w 5 wprowadzono stosowne zmiany maj^ce na celu przyj^cie tych uwag. Natomiast na podstawie przeprowadzonej anaiizy uwag zgfoszonych przez KGHJ^/I Polska Miedz S.A. oraz Pracodawcow RP w 6 wprowadzono stosowne zmiany maj^ce na celu przyj^cie tych uwag. Ponadto sposrod pozostalych zgloszonych uwag przyj?to 7 uwag, w tym 1 poprawk? redakcyjn^, co rowniez wpiyn^lo na wprowadzenie do 5 i 6 nowych przepisow. Czesc uwag zgloszonych przez: KGHM Polska Miedz S.A., Pracodawcow RP oraz Polski Zwi^zek Producentow Kruszyw zostaio odrzuconych, poniewaz ich zakres byt sprzeczny z przepisami prawa wspolnotowego w tym zakresie, wykraczat poza zakres upowaznienia ustawowego lub tez by! niezgodny z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. 0 odpadach wydobywczych (Dz. U. z 1013 r., poz. 1136). 6. Wirfyw na sektor finansdw pttblicznych (ceny stale z Dochody ogotem budzet panstwa JST r.) pozostale jednostki (oddzielnie) Wydatki og^em budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogotem budzet panstwa JST Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [mln zl] 10 Lqcmie (0-10) brak wply wu brakwplywu brak wply wu pozostale jednostki (oddzielnie) Rozporz^dzenie nie wplywa na budzet panstwa oraz budzety jednostek samorz^du terytorialnego. Fakt dostosowania si? do wymagan rozporz^dzenia przez podmioty zajmurce Zrodla finansowania sie transposem odpadow nie b?dzie finansowany ze srodkow publicznych am ze srodkow samorz^du terytorialnego. Ponadto nie b?dzie generowal wplywow do budzem panstwa oraz jednostek samorz^du terytorialnego. Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrddel danych i przyjqtych do obliczen zatozen 7. WpTyw na konkurencyjno^c gospodarki i przedsifbiorczos^, w tym funkcjonowanie przedsi^biorc6w oraz na rodzinf, obywateli i gospodarstwa domowe W uj?ciu duze przedsifbiorstwa Skutki 1 10 Lcfcmie (0-10) brak mozliwosci

15 VV UJ^CIU niepieni^znym Niemierzalne srednich przedsiebiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) duze przedsigbiorstwa sektor mikro-, maiych i srednich przedsiebiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) (dodaj/usun) brak mozliwosci okreslenia wptywu brak mozliwosci okreslenia wplywu brak mozliwosci okreslenia wplywu okreslenia wplywd brak moziiv/osci okreslenia wptywu brak mozliwosci okreslenia wptywu Wysokosc gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu oraz koszty wykonania analiz na potrzeby jej obliczenia b^d^ uzaleznione, w szczegolnosci od prawdopodobnego negatywnego wplywu obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych na srodowisko, kategorii obiektu, wlasciwosci odpadow wydobywczych oraz planowanego zagospodarowania zrekultywowanego terenu, na ktory mia! wplyw obiekt unieszkodliwiania odpad6w wydobywczych. Informacje te w posiadaniu podmiotu prowadz^cego obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych. Obowi^zek ustanowienia gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu spowoduje koniecznosc przeznaczenia cz^sci srodkdw finansowych na dzialania zwi^zane z jej ustanowieniem. Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen! (dodaj/usun) Z informacji uzyskanych od podmiotu prowadz^cego przedmiotowy obiekt wynika, ze catkowita koszt likwidacji tego obiektu wraz z rekultywacji terenu moze wyniesc wg szacunkow mln zl netto. Ustanowienie gwarancji finansowej wynika z obowi^zkow okreslonych dyrektywi2006/2i/we transponowan^ przepisami ustawy o odpadach wydobywczych. Niniejszy projekt, w szczegolnosci ma na celu wskazanie sposobu obliczania oraz formy gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu jak^ powinien posiadac posiadacz odpadow wydobywczych przed rozpocz^ciem skladowania odpadow wydobywczych w obiekcie unieszkodliwiania odpadow wydobywczych. 8. Zmiana obdqzea regulacyjnych (w tym obowi^ow informacyjnych) wynikaj^cych z projektu ^ nie dotyczy ~ ' ~ Wprowadzane s^obci^nia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). tak leinie O nie dotyczy zmniejszenie liczby dokumentow O zmniejszenie liczby procedur n skrocenie czasu na zalatwienie sprawy ^ inne: nie dotyczy Wprowadzane obci^enia s^przystosowane do ich elektronizacji. n zwi^kszenie liczby dokument6w m zwi^kszenie liczby procedur C] wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy ^ inne: nie dotyczy tak [U nie ^ nie dotyczy Komentarz: 9. Wirilyw na rynek pracy

16 Odpadow" wydobywczych kategorii A. dla ktirego zgodnie z.aawii = oopaaaco wydouy./../-,.,.'va gwarancja finansowa. 10, Wplyw na pozostale obszary ^ srodowisko naturalne ^ sytuacja i rozwoj regionalny n inne: demograf ia ^ mienie pahstwowe informatyzacja zdrowie Omdwienie wplywu Ustanowienie gwarancji finansowej i jej ekwiwaientu ma na celu zabezpieczenie srodkow finansowych na dzialania zwi^zane z rekultywacji oraz zagospodarowaniem terenu, na ktory mial wplyw obiekt unieszkodliwiania odpadow wydobywczych. Zatem zrekultywowany teren b^dzie mogi bye wykorzystany np. na cele inwestycyjne, co moze pozytywnie wplyn^c na rozwoj regionalny. Ustanowienie gwarancji finansowej lub jej ekwiwaientu przyczyni si? do zapobiezenia niekorzystnego oddzialywania obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych na srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi. 11. Planowane wykonanie przepisow aktu prawn^o Z chwik wejscia w zycie przepisow. 12. W iaki sposob i kiedy nast^i ewaluaga efektaw ptqjekta oraz jakie mfernim^tang^g^owan^ zamknigciem i rekultywacji terenu. 13. Zal^czniki (istotne dokumenty zrddtowc, badania, analizy itp.) Brak

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 6 czerwca 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Projekt, z dnia 19 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Projekt z dnia 20 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia w sprawie kryteriów podziału środków na dotacje celowe na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych oraz selektywne zbieranie

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika

Stosownie do postanowien uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika RPW/76690/2014 P Data:2014-10-14 Wars2awa, dnia /'b./fo. 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-21/40997/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaty Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 25 września 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.................2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie depozytowej oraz dokumentu potwierdzającego zwrot

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI RPN/24298/2015 P Data:2015-03-20 MINISTER ROLNICTWA IROZWOJU WSI Warszawa, dniafu marca 2015 r ROWwrt-tt-501-l/15(*^^>f ) Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38 uchwaly

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPM/4802e/2014 f Data:2014-06-2^ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WWRD.0211.1.2014.KD Warszawa^zerwca 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego stosownie do postanowien uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 17 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie

Bardziej szczegółowo