MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 RPW/7B474/2015 P Data: MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dniaza wrzesnia 2015 r. DPR-I MP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien 38 ust. 2 uchwaiy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) przesylam w zal^czeniu projekt rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wnioskow dotyczqcych uprawnien pracownikow zwiqzanych z rodzicielstwem oraz dokumentow dolqczanych do takich wnioskow. z uprzejm^ prosb^ o przekazanie opinii do tego projektu. Uprzejmie prosz^ o przekazanie opinii rowniez na adresy poczty elektronicznej: Projekt rozporzqdzenia zostat zamieszczony na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rzqdowego Centrum Legislacji, w zakladce Rzqdowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej w zakladce projekty aktow prawnych. T>SKKRKTARz.sTAM] Zal. - projekt rozporzqdzenia z uzasadnieniem i OSR

2 Proiekt z dnia 17 wrzesnia 2015 r. ROZPORZ4DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ*' w sprawie wnioskow dotycz^cych uprawnien pracownikow zwi^zanych z rodzicielstwem oraz dokumentow dot^czanych do takich wnioskow zdnia 2015 r. Na podstawie art. 186^" ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.'') zarz^dza si?, co nast?puje: 1.1. Wniosek, o ktorym mowa w art. 179' 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy", o udzielenie pracownicy, bezposrednio po urlopie macierzyriskim, urlopu rodzicielskiego w pelnym wymiarze, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownicy; 2) imi? i nazwisko oraz dat? urodzenia dziecka (dzieci), na ktore ma bye udzielony urlop rodzicielski w pelnym wymiarze; 3) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielony urlop rodzicielski w pelnym wymiarze. 2. Do wniosku dol^cza si? skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow, albo kopi? zaswiadczenia lekarskiego wystawionego na zwyklym druku okreslaj^cego przewidywan^ dat? porodu. 3. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika, o ktorym mowa w art. 182"* 1 Kodeksu pracy, o udzielenie, bezposrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyriskiego, urlopu rodzicielskiego w pelnym wymiarze. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku dol^cza si?: " Minister Pracy i Polityki Spotecznej kieruje dzialem administracji rz^dowej praca, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. LI. poz. 1260). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

3 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekunczego o dacie wystqpienia do sqdu, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekunczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi^dzy rodzinq zast?pcz^ a starostq; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art. 179' 4 pkt 1 Kodeksu pracy, w sprawie rezygnacji przez pracownic? z korzystania z uriopu rodzicielskiego w calosci albo w cz?sci i powrotu do pracy, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownicy; 2) wskazanie daty przyst^pienia do pracy. 2. Przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika, o ktorym mowa w art. 182^ 1 Kodeksu pracy, w sprawie rezygnacji z korzystania z uriopu rodzicielskiego w calosci albo w cz?sci i powrotu do pracy Wniosek, o ktorym mowa w art. 179' 4 pkt 2 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowuj^cemu dziecko uriopu rodzicielskiego w calosci albo w cz?sci, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) imi? i nazwisko oraz dat? urodzenia dziecka (dzieci), na ktore ma bye udzielony urlop rodzicielski; 3) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielony urlop rodzicielski. 2. Do wniosku dol^cza si?: 1) kopi? wniosku w sprawie rezygnacji z korzystania przez pracownic? z uriopu rodzicielskiego w calosci albo w cz?sci albo kopi? wniosku w sprawie rezygnacji przez ubezpieczon^-matk? dziecka z zasilku macierzynskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi uriopu rodzicielskiego albo jego cz?sci; 2) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow. 3. W przypadku gdy wniosek, o ktorym mowa w art. 179' 4 pkt 2 Kodeksu pracy, dotyczy kolejnej cz?sci uriopu rodzicielskiego, zawiera si? w nim takze informacj? o liczbie

4 -3 cz?sci, w jakiej urlop ten zostai juz wykorzystany, albo o liczbie wnioskow o zasitek macierzynski za okres odpowiadaj^cy cz sci urlopu rodzicielskiego, a takze o t^cznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub o l^cznym okresie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasilku za okres odpowiadaj^cy cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika, o ktorym mowa w art. 182"* 1 Kodeksu pracy, o udzielenie urlopu rodzicielskiego w calosci albo w cz?sci. 5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, do wniosku pracownika dol^cza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi^dzy rodzin^ zast^pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? W sytuacji, o ktorej mowa w art Kodeksu pracy, wniosek o udzielenie pracownicy cz?sci urlopu macierzyriskiego przed przewidywan^ dat^ porodu zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownicy; 2) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego. 2. Do wniosku dot^cza si? kopi? zaswiadczenia lekarskiego wystawionego na zwyklym druku, okreslaj^cego przewidywanq dat? porodu Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, w sprawie rezygnacji przez pracownic? z pozostalej cz?sci urlopu macierzyriskiego po wykorzystaniu po porodzie CO najmniej 14 tygodni takiego urlopu i powrotu do pracy, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownicy; 2) wskazanie terminu powrotu do pracy. 2. Do wniosku dol^cza si? kopi? wniosku pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko o udzielenie pozostalej cz?sci urlopu macierzyriskiego albo kopi? oswiadczenia ubezpieczonego-ojca dziecka o przerwaniu dzialalnosci zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadaj^cy okresowi, ktory pozostal do korica urlopu macierzyriskiego.

5 -4-3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika w sprawie rezygnacji z pozostalej cz?sci uriopu na warunkach uriopu macierzynskiego i powrotu do pracy Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, w sprawie rezygnacji przez pracownic? legitymuj^c^ si? orzeczeniem o niezdolnosci do samodzielnej egzystencji z pozostalej cz?sci uriopu macierzynskiego, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego uriopu, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownicy; 2) wskazanie terminu powrotu do pracy. 2. Do wniosku dol^cza si?: 1) kopi? wniosku pracownika-ojca wychowujqcego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewienstwa lub powinowactwa) o udzielenie pozostalej cz?sci uriopu macierzynskiego albo kopi? oswiadczenia ubezpieczonego-ojca dziecka albo ubezpieczonego-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewienstwa lub powinowactwa) o przerwaniu dzialalnosci zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadajqcy okresowi, ktory pozostal do korica uriopu macierzynskiego; 2) kopi? orzeczenia o niezdolnosci pracownicy do samodzielnej egzystencji. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika w sprawie rezygnacji z pozostalej cz?sci uriopu na warunkach uriopu macierzynskiego oraz do wniosku pracownika w sprawie rezygnacji z pozostalej cz?sci uriopu rodzicielskiego Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowujqcemu dziecko albo pracownikowi-innemu czlonkowi najblizszej rodziny pozostalej cz?sci uriopu macierzynskiego, w przypadku rezygnacji przez pracownic? z pozostalej cz?sci uriopu macierzynskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni tego uriopu albo w przypadku rezygnacji przez ubezpieczon^-matk? dziecka z pobierania zasilku macierzynskiego po wykorzystaniu tego zasilku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, albo w przypadku rezygnacji przez pracownic? legitymuj^c^ si? orzeczeniem o niezdolnosci do samodzielnej egzystencji z pozostalej cz?sci uriopu macierzynskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego uriopu, albo w przypadku rezygnacji przez ubezpieczonq-matk? dziecka legitymuj^c^ si? orzeczeniem o niezdolnosci do samodzielnej egzystencji z pobierania zasilku

6 -5 macierzyriskiego po wykorzystaniu tego zasilku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowujqcego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewienstwa lub powinowactwa); 2) imi? i nazwisko oraz dat? urodzenia dziecka (dzieci), na ktore ma bye udzielona pozostala cz?sc urlopu macierzynskiego; 3) oswiadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyriskiego albo o okresie pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadajqcy okresowi cz^sci urlopu macierzyriskiego, wykorzystanych przed porodem; 4) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielona pozostala cz?sc urlopu macierzyriskiego. 2. Do wniosku dolqcza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow; 2) oswiadczenie pracownicy o zamiarze rezygnacji z pozostalej cz^sci urlopu macierzyriskiego albo oswiadczenie ubezpieczonej-matki dziecka o zamiarze rezygnacji z pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadajqcy okresowi pozostalej cz?sci urlopu macierzyriskiego. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie pozostalej czqsci urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie pozostalej cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dolqcza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierajqcego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem sqdu opiekuriczego o dacie wystqpienia do sqdu, albo kopi? prawomocnego orzeczenia sqdu opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodzinq zast?pczq a starostq; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowiqzku szkolnego, w przypadku gdy wniosek o udzielenie cz?sci urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to decyzj? o odroczeniu obowi^zku szkolnego Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikow i-ojcu wychowujqcemu dziecko albo pracownikow i-innemu cztonkowi najblizszej rodziny cz?sci urlopu macierzyriskiego, w przypadku przerwania przez

7 6- pracownic? przebywaj^c^ w szpitalu albo innym przedsi?biorstwie podmiotu leczniczego wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^ w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne urlopu macierzyriskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu, ze wzgl?du na stan zdrowia uniemozliwiaj^cy jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewieristwa lub powinowactwa); 2) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego, odpowiadajqcej dacie, od ktorej pracownica przerwala urlop macierzyriski; 3) oswiadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyriskiego wykorzystanego przed porodem; 4) oswiadczenie pracownika, w ktorym zobowi^zuje si? on do poinformowania pracodawcy o dacie opuszczenia przez pracownic? szpitala albo innego przedsi?biorstwa podmiotu leczniczego wykonuj^cego dzialalnosc leczniczq w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne. 2. Do wniosku dolqcza si?: 1) oswiadczenie pracownicy, ktora przebywa w szpitalu albo w innym przedsi?biorstwie podmiotu leczniczego wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^ w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne, dotycz^ce daty, od ktorej przerwala ona urlop macierzyriski na okres pobytu w szpitalu albo innym przedsi?biorstwie ze wzgl?du na Stan zdrowia uniemozliwiajqcy jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem; 2) zaswiadczenie o terminie przyj?cia pracownicy do placowki, o ktorej mowa w pkt 1, wystawione przez tak^ placowk?; 3) zaswiadczenie o terminie wypisania pracownicy z placowki, o ktorej mowa w pkt 1, wystawione przez tak^ placowk?; 4) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu na wamnkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dolqcza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci).

8 -7 zawierajqcego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast^pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodzin^ zast^pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to takq decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowuj^cemu dziecko albo pracownikowi-innemu czlonkowi najblizszej rodziny cz?sci urlopu macierzyriskiego, w przypadku przerwania przez ubezpieczon^-matk? dziecka przebywaj^cq w szpitalu albo w innym przedsi?biorstwie podmiotu leczniczego wykonuj^cego dziatalnosc lecznicz^ w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne pobierania zasilku macierzyriskiego po wykorzystaniu tego zasilku za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie ze wzgl?du na stan zdrowia uniemozliwiajqcy jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewieristwa lub powinowactwa); 2) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego, odpowiadaj^cej dacie, od ktorej ubezpieczona-matka dziecka przerwala pobieranie zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu macierzyriskiego; 3) oswiadczenie pracownika o okresie pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi cz?sci urlopu macierzyriskiego wykorzystanego przed porodem; 4) oswiadczenie pracownika, w ktorym zobowi^zuje si? on poinformowac pracodawc? o dacie opuszczenia przez ubezpieczon^-matk? dziecka szpitala lub irmego przedsi?biorstwa podmiotu leczniczego wykonuj^cego dzialalnosc lecznicz^ w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne. 2. Do wniosku dol^cza si?: 1) oswiadczenie ubezpieczonej-matki dziecka, ktora przebywa w szpitalu albo w innym przedsi?biorstwie podmiotu leczniczego wykonuj^cego dzialalnosc leczniczq w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia zdrowotne, wskazuj^ce dat?, od ktorej przerwala ona pobieranie zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu macierzyriskiego, na okres pobytu w szpitalu albo innym przedsi?biorstwie ze wzgl?du na Stan zdrowia uniemozliwiaj^cy jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem;

9 2) zaswiadczenie o terminie przyj?cia ubezpieczonej-matki dziecka do placowki, o ktorej mowa w pkt 1, wystawione przez tak^ placowk?; 3) zaswiadczenie o terminie wypisania ubezpieczonej-matki dziecka z placowki, o ktorej mowa w pkt 1, wystawione przez tak^ placowk?; 4) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci uriopu na warunkach uriopu macierzynskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci uriopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dol^cza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekunczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekunczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pcz^ a starostq; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowuj^cemu dziecko albo pracownikowi-innemu czlonkowi najblizszej rodziny cz?sci uriopu macierzynskiego w przypadku zgonu pracownicy w czasie uriopu macierzynskiego albo ubezpieczonej-matki dziecka w czasie pobierania zasilku macierzynskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi tego uriopu, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewienstwa lub powinowactwa); 2) oswiadczenie pracownika o dacie zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka; 3) oswiadczenie pracownika o okresie uriopu macierzynskiego albo o okresie pobierania zasilku macierzynskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi cz?sci uriopu macierzynskiego, wykorzystanych przed porodem; 4) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc uriopu macierzynskiego, przypadaj^cej bezposrednio po dniu zgonu pracownicy albo ubezpieczonej-matki dziecka. 2. Do wniosku dol^cza si? skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow.

10 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dot^cza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pczq a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikow i-ojcu wychowuj^cemu dziecko albo pracownikowi-innemu cztonkowi najblizszej rodziny cz?sci urlopu macierzyriskiego w przypadku porzucenia dziecka przez pracownic? w czasie urlopu macierzyriskiego po wykorzystaniu przez ni^ po porodzie co najmniej 8 tygodni tego urlopu albo przez ubezpieczon^-matk? dziecka w czasie pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi tego urlopu po wykorzystaniu przez nis^ zasilku macierzyriskiego za okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewieristwa lub powinowactwa); 2) oswiadczenie pracownika o dacie porzucenia dziecka przez pracownic? albo ubezpieczon^matk? dziecka; 3) oswiadczenie pracownika o okresie urlopu macierzyriskiego albo o okresie pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi cz?sci urlopu macierzyriskiego, wykorzystanych przed porodem; 4) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego, przypadaj^cej bezposrednio po dniu porzucenia dziecka przez pracownic?, nie wczesniej jednak niz po wykorzystaniu przez niq, po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyriskiego albo przypadajqcej bezposrednio po dniu porzucenia dziecka przez ubezpieczonq^-matk? dziecka, nie wczesniej jednak niz po wykorzystaniu przez ni^ po porodzie zasilku za okres odpowiadajqcy co najmniej 8 tygodniom urlopu macierzyriskiego.

11 Do wniosku dolqcza si? skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dolqcza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierajqcego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem sqdu opiekuriczego o dacie wystqpienia do sqdu, albo kopi? prawomocnego orzeczenia sqdu opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodzinq zast?pczq a starostq; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowiqzku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to takq decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowujqcemu dziecko albo pracownikowi-innemu czlonkowi najblizszej rodziny cz?sci urlopu macierzyriskiego w przypadku zgonu matki dziecka nieobj?tej ubezpieczeniem spolecznym w razie choroby i macierzyristwa, o ktorym mowa w ustawie z dnia 13 pazdziemika 1998 r. o systemic ubezpieczeri spolecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689, 1037 i 1066), zwanej dalej ustawqo systemic ubezpieczeri spolecznych", albo nieposiadajqcej tytulu do obj?cia takim ubezpieczeniem, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowujqcego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewicristwa lub powinowactwa); 2) oswiadczenie pracownika o dacie zgonu matki dziecka; 3) wskazanie daty, od ktorcj ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego, przypadajqcej bczposrednio po dacie zgonu matki dziecka. 2. Do wniosku dotqcza si? skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dol^cza si? takze:

12 11 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia sqdu opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pcz4 a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowujqcemu dziecko albo pracownikowi-innemu czlonkowi najblizszej rodziny cz?sci urlopu macierzyriskiego w przypadku porzucenia dziecka przez matk? nieobj?t4 ubezpieczeniem spolecznym w razie choroby i macierzyristwa, o ktorym mowa w ustawie o systemic ubezpieczeri spolecznych. albo nieposiadaj^c^ tytulu do obj?cia takim ubezpieczeniem, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewieristwa lub powinowactwa); 2) oswiadczenie pracownika o dacie porzucenia dziecka przez matk?; 3) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego, przypadajqcej bezposrednio po dacie porzucenia dziecka przez matk?. 2. Do wniosku dol^cza si? skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu na wamnkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dol^cza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj?.

13 Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowuj^cemu dziecko albo pracownikowi-innemu czlonkowi najblizszej rodziny cz?sci uriopu macierzynskiego w przypadku niemoznosci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matk? nieobj?t4 ubezpieczeniem spolecznym w razie choroby i macierzyiistwa, okreslonym w ustawie o systemic ubezpieczen spolecznych, albo nieposiadajqc^ tytulu do obj?cia takim ubezpieczeniem, legitymuj^c^ si? orzeczeniem o niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko albo pracownika-innego czlonka najblizszej rodziny (ze wskazaniem stopnia pokrewienstwa lub powinowactwa); 2) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc uriopu macierzynskiego, przypadaj^cej bezposrednio po dacie wydania orzeczenia. 2. Do wniosku dolqcza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow; 2) kopi? orzeczenia o niezdolnosci matki dziecka do samodzielnej egzystencji. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci uriopu na warunkach uriopu macierzynskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci uriopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika doiqcza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekunczego o dacie wystqpienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia sqdu opiekunczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowuj^cemu dziecko cz?sci uriopu macierzynskiego w przypadku podj?cia przez matk? dziecka nieposiadajqcq, tytulu do obj?cia ubezpieczeniem spolecznym w razie choroby i macierzyhstwa, okreslonym w ustawie o systemic ubezpieczen spolecznych, zatrudnienia w wymiarze nie nizszym niz polowa pelnego wymiaru czasu pracy, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika;

14 13 2) wskazanie daty, od ktorej ma bye udzielona cz?sc urlopu macierzyriskiego, przypadajqcej w okresie trwania zatrudnienia matki dziecka; 3) oswiadczenie pracownika, w ktorym zobowi^zuje si? on poinformowac pracodawc? o ustaniu zatrudnienia matki dziecka w czasie korzystania przez pracownika z urlopu macierzyriskiego. 2. Do wniosku dolqcza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow; 2) oswiadczenie matki dziecka o dacie podj?cia zatrudnienia w wymiarze nie nizszym niz polowa pelnego wymiaru czasu pracy. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego oraz do wniosku pracownika o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dol^cza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawierajqcego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem sqdu opiekuriczego o dacie wystqpienia do sqdu, albo kopi? prawomocnego orzeczenia sqdu opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodzinq zast?pczq a starostq; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowiqzku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to takq decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art. 182'" 1 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w peinym wymiarze bczposrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyriskiego albo zakoriczeniu pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadajqcy okresowi urlopu macierzyriskiego, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) wskazanie terminu zakoriczenia korzystania z urlopu macierzyriskiego albo pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadajqcy okresowi urlopu macierzyriskiego; 3) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielony urlop rodzicielski w peinym wymiarze. 2. Do wniosku dolqcza si? skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow.

15 14-3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dol^cza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art. 182''' I Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi cz?sci urlopu rodzicielskiego bezposrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyriskiego albo zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu macierzyriskiego, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) wskazanie terminu zakoriczenia korzystania z urlopu macierzyriskiego albo zakoriczenia pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadajqcy okresowi urlopu macierzyriskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej cz?sci urlopu rodzicielskiego terminu zakoriczenia poprzedniej cz?sci tego urlopu albo terminu zakoriczenia pobierania zasilku za okres odpowiadaj^cy cz?sci urlopu rodzicielskiego; 3) wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych cz?sci urlopu rodzicielskiego, w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej cz?sci urlopu rodzicielskiego, lub liczby wnioskow o zasilek macierzyriski za okres odpowiadaj^cy cz?sci urlopu rodzicielskiego; 4) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielona cz?sc urlopu rodzicielskiego, przypadaj^cego bezposrednio po zakoriczeniu korzystania z urlopu macierzyriskiego albo zasilku za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu macierzyriskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej cz?sci urlopu rodzicielskiego przypadaj^cego bezposrednio po zakoriczeniu poprzedniej cz?sci urlopu rodzicielskiego albo bezposrednio po zakoriczeniu pobierania zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy cz?sci urlopu rodzicielskiego.

16 15-2. Do wniosku dol^cza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow; 2) oswiadczenie pracownika o braku zamiam korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu rodzicielskiego przez dmgiego z rodzicow dziecka przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w ktorym dmgi z rodzicow dziecka zamierza korzystac z urlopu rodzicielskiego albo z zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu rodzicielskiego w okresie obj?tym wnioskiem. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dolqcza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem sqdu opiekuriczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekuriczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodziny zast?pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowiqzku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art. 182''' 1 Kodeksu pracy, o udzielenie cz?sci urlopu rodzicielskiego w terminie nieprzypadajqcym bezposrednio po wykorzystanej juz cz?sci urlopu rodzicielskiego albo zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy cz?sci urlopu rodzicielskiego, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) wskazanie okresu dotychczas wykorzystanego urlopu rodzicielskiego lub zasilku macierzyriskiego za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu rodzicielskiego oraz liczby wykorzystanych cz?sci urlopu rodzicielskiego lub liczby wnioskow o zasilek macierzyriski za okres odpowiadaj^cy cz?sci urlopu rodzicielskiego; 3) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielona cz?sc urlopu rodzicielskiego. 2. Do wniosku dol^cza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow;

17 - 16 2) oswiadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodzicow dziecka z urlopu rodzicielskiego albo zasilku za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w ktorym drugi z rodzicow dziecka zamierza korzystac z urlopu rodzicielskiego albo z zasilku za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu rodzicielskiego w okresie obj?tym wnioskiem. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do wniosku pracownika, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy. 4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, do wniosku pracownika dolqcza si? takze: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post?powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekunczego o dacie wyst^pienia do s^du, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekunczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi?dzy rodzin^ zast?pczq a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowiqzku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to takq decyzj?. 19. Wniosek, o ktorym mowa w art. 182''' 2 Kodeksu pracy, o t^czenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego cz?sci z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyzszym niz polowa pelnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielaj^cego tego urlopu, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) okreslenie wymiaru czasu pracy; 3) wskazanie okresu, w ktorym pracownik zamierza t^czyc korzystanie z urlopu rodzicielskiego lub jego cz?sci z wykonywaniem pracy w niepetnym wymiarze czasu pracy; 4) oswiadczenie pracownika o zamiarze l^czenia cz?sci urlopu rodzicielskiego powstalej w wyniku proporcjonalnego wydluzenia tego urlopu z pracq w wymiarze nie wyzszym niz polowa pelnego wymiaru czasu pracy, z okresleniem wymiaru czasu pracy, albo o braku takiego zamiaru Wniosek, o ktorym mowa w art. 182^ 2 Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowuj^cemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego cz?sci, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika;

18 - 17 2) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielony urlop ojcowski albo jego cz?sc. 2. Do wniosku dol^cza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow; 2) kopi? prawomocnego postanowienia s^du o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego cz?sci na dziecko przysposobione; 3) oswiadczenie pracownika-ojca wychowuj^cego dziecko, ze nie korzystal z urlopu ojcowskiego ani z jego cz?sci; 4) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to takq decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego w przypadku przyj?cia dziecka na wychowanie i wyst^pienia do s^du opiekuriczego z wnioskiem o wszcz?cie post^powania w sprawie przysposobienia dziecka albo przyjqcia na wychowanie dziecka jako rodzina zast?pcza, z wyj^tkiem rodziny zast?pczej zawodowej, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) imi? i nazwisko oraz dat? urodzenia dziecka (dzieci) przyj?tego na wychowanie albo przyj?tego na wychowanie jako rodzina zast?pcza, na ktore ma bye udzielony urlop na warunkach urlopu macierzynskiego; 3) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielony urlop na warunkach urlopu macierzynskiego. 2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, dol^cza si?: 1) oswiadczenie pracownika o dacie przyj?cia dziecka (dzieci) na wychowanie oraz kopi? wniosku o wszcz?cie post^powania w sprawie przysposobienia dziecka (dzieci), zawieraj^cego dat? urodzenia dziecka (dzieci) z poswiadczeniem s^du opiekunczego o dacie wyst^pienia do sqdu, albo kopi? prawomocnego orzeczenia s^du opiekunczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zast?pczej, albo kopi? umowy cywilnoprawnej zawartej pomi^dzy rodziny zast?pcz^ a starost^; 2) kopi? decyzji o odroczeniu obowi^zku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec ktorego podj?to tak^^ decyzj? Wniosek, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy, o udzielenie pracownikowi urlopu wychowawczego albo jego czqsci zawiera:

19 1) imie i nazwisko pracownika; 2) imi? i nazwisko dziecka, na ktore ma bye udzielony urlop wychowawczy albo jego cz?sc; 3) wskazanie okresu, na ktory ma bye udzielony urlop wychowawczy albo jego ez?sc na dane dziecko; 4) wskazanie okresu urlopu wyehowawczego, ktory dotychczas zostal wykorzystany na dane dziecko; 5) okreslenie liczby cz?sci urlopu wyehowawczego, z ktorych dotychczas skorzystano na dane dziecko. 2. Do wniosku dol^cza si?: 1) oswiadczenie pracownika dotycz^ce korzystania z cz?sci urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadajqcym bezposrednio po wykorzystaniu urlopu macierzynskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyriskiego, albo zasilku za okres odpowiadaj^cy okresowi urlopu macierzynskiego albo okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego, ze wskazaniem liczby cz?sci urlopu wykorzystanych w taki sposob; 2) oswiadczenie pracownika o braku zamiaru korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wyehowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w ktorym drugi rodzic albo opiekun dziecka zamierza korzystac z urlopu wyehowawczego w okresie obj?tym wnioskiem; oswiadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica wtadzy rodzicielskiej albo ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka; 3) w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 112 prawomocne orzeczenie s^du o ograniczeniu albo pozbawieniu drugiego rodzica wladzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka albo odpowiednie dokumenty lub pisemne oswiadczenie pracownika, ze zachodz^ niedaj^ce si? usunqc przeszkody do uzyskania pisemnego oswiadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wyehowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w ktorym drugi rodzic lub opiekun dziecka zamierza korzystac z urlopu wyehowawczego w okresie objetym wnioskiem; 4) orzeczenie o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci dziecka, na ktore ma bye udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o ktorym mowa w art Kodeksu pracy;

20 5) \\ pr/.\paclku w iiioskow anui o ud/iclciiie iirhip.u w _\ ciiou aw c/cgo w wymiar/c 36 iniesnjc', albo o Lidzielcnie c/.qsci uiiopu v\ ychowawczcgo, klorcj wymiar Jiicznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu wychowawczego wyniesie 36 miesi^cy: a) akt zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o ktorym mowa w art pkt 1 Kodeksu pracy, albo b) prawomocne orzeczenie s^du o ubezwiasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument potwierdzaj^cy niepelnoletnosc drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie maizenstwem, albo prawomocne orzeczenie s^du o ustaleniu ojcostwa, w ktorym s^d nie przyznat ojcu wladzy rodzicielskiej, w przypadku, o ktorym mowa w art pkt 2 Kodeksu pracy, albo c) prawomocne orzeczenie sqdu o pozbawieniu drugiego rodzica wtadzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o ktorym mowa w art pkt 3 Kodeksu pracy, albo d) prawomocne orzeczenie s^du o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o ktorym mowa w art zdanie pierwsze Kodeksu pracy Wniosek, o ktorym mowa w art. 186^ 2 Kodeksu pracy, o obnizenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, w okresie, w ktorym mogiby korzystac z takiego urlopu, zawiera: 1) imi? i nazwisko pracownika; 2) imi? i nazwisko dziecka, na ktore mogiby bye udzielony urlop wychowawczy; 3) wskazanie okresu, przez ktory pracownik zamierza wykonywac prac? w obnizonym wymiarze czasu pracy; 4) wskazanie wymiaru czasu pracy, w ktorym pracownik zamierza wykonywac prac?. 2. Do wniosku doiqcza si?: 1) skrocony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentow; 2) oswiadczenie o okresie, w ktorym pracownik dotychczas korzystal z wykonywania pracy w obnizonym wymiarze czasu pracy W przypadku koniecznosci doi^czenia do wniosku, o ktorym mowa w rozporzqdzeniu, zagranicznego aktu urodzenia dziecka powinien on bye przettumaczony na j?zyk polski.

21 20 2. Pr/cpisu Us!, i iiic su)sii c si^" do /.agraniczin ch akun\ urotl/ciiia ci/iccka w \ Uaiui^ na Icrylorium panslw c/ionkowskich Unii Europejskiej. panstw czlonkowskich Europojskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron uniowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz panslw stron umow mi?dzynarodovvych w zakresie zabezpieczenia spolecznego, klorych strong jesi Rzeczpospolita Polska, w jezykach urz?dowych tych panstw. 25. Jezeli w aktach osobowych pracownika znajdujq si? dokumenty, o ktorych mowa w rozporzc^dzeniu, wowczas nie jest konieczne dol^czanie ich do skladanych przez niego wnioskow. 26. W przypadku dot^czenia do wniosku kopii dokumentow wymienionych w rozporz^dzeniu pracodawca moze z^dac od pracownika przedlozenia ich oryginalow w celu potwierdzenia tych kopii za zgodnosc z oryginaiem. 27. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 2 stycznia 2016 r. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ pa isiak

22 Uzasadnienie Wydanie rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie wnioskow dotycz^cych uprawnien pracownikow zwi^anych z rodzicielstwem oraz dokumentow dol^czanych do takich wnioskow jest konieczne ze wzgl?du na ostatnie zmiany w Kodeksie pracy dokonane ustaw^ z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), zwan^ dalej ustaw^ z dnia 24 lipca 2015 r.", ktore b?d^ obowi^zywac od dnia 2 stycznia 2016 r. Projektowane rozporz^dzenie ma na celu okreslenie tresci wnioskow dotycz^cych uprawnien pracownikow zwi^anych z rodzicielstwem oraz wskazanie dokumentow dol^czanych do tych wnioskow, potwierdzaj^cych spelnienie przez pracownika wymogow ustawowych obowi^uj^cych przy korzystaniu z danego uprawnienia. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. wprowadzila rozwi^ania maj^ce uiatwic godzenie zycia rodzirmego z zyciem zawodowym, w szczegolnosci przez uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopow zwi^zanych z opiek^ nad dzieckiem. Wprowadzone zostaly regulacje w zakresie urlopu macierzynskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego, urlopu rodzicielskiego (do ktorego zostal wl^czony dodatkowy urlop macierzynski i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzynskiego), urlopu ojcowskiego oraz urlopu wycho wawczego. Korzystanie z poszczegolnych uprawnien zwi^zanych z urodzeniem dziecka wymaga zlozenia przez pracownika pisemnego wniosku w tej sprawie oraz dokumentow potwierdzaj^cych prawo pracownika do danego uprawnienia. W zwi^zku z powyzszym, na postawie przepisow ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. zostal wprowadzony do Kodeksu pracy art. 186^^, zawieraj^cy upowaznienie dla ministra wlasciwego do spraw pracy do okreslenia, w drodze rozporz^dzenia, tresci wnioskow dotycz^cych uprawnien pracownikow zwi^anych z rodzicielstwem oraz katalogu dokumentow dol^czanych do takich wnioskow. Projektowane rozporz^dzenie w kompleksowy sposob reguluje kwestie zwi^zane z tresci^ wnioskow oraz dokumentami skladanymi przez pracownika zamierzaj^cego korzystac z urlopow zwi^zanych z urodzeniem i wychowywaniem dziecka oraz l^czeniem poszczegolnych urlopow z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielaj^cego takich urlopow. W celu uporz^dkowania przepisow Kodeksu pracy, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. uchylono regulacje dotycz^ce wnioskow, maj^ce charakter techniczny i przeniesiono je do aktu wykonawczego. Dotyczy to wnioskow o: udzielenie cz?sci urlopu macierzynskiego (dotychczasowe brzmienie art ), udzielenie dodatkowego urlopu macierzynskiego lub jego cz?sci (dotychczasowe brzmienie art. 182' 4), dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego lub jego cz?sci (powolanie dotychczasowego art. 182' 4 w dotychczasowym art ) co jest zwi^zane z wl^czeniem tych urlopow do urlopu rodzicielskiego, udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego cz?sci (dotychczasowe brzmienie art. 182'" 5) oraz lafzenie dodatkowego urlopu macierzynskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego i urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy w niepelnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy udzielaj^cego tego urlopu (dotychczasowe brzmienie art. 182' 5 oraz powolanie tego przepisu w dotychczasowym art. 182'"* 6). Projektowane rozporz^dzenie przejmuje wyzej wymienione uchylone przepisy Kodeksu pracy, ujmuj^c w nich niezb?dne zmiany wynikaj^ce z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.

23 Ponadto w celu uregulowania tresci wszystkich wnioskow dotycz^cych korzystania z uprawnieh rodzicielskich, o ktorych mowa w dziale osmym Kodeksu pracy, oraz wykazu dokumentow dol^czanych do tych wnioskow w jednym akcie wykonawczym, uchylone zostalo dotychczasowe upowaznienie dla ministra wlasciwego do spraw pracy, zawarte w art. 186^ Kodeksu pracy, do okreslenia szczegolowych warunkow udzielania urlopu wychowawczego, w tym formy i terminu zlozenia wniosku w sprawie udzielenia tego urlopu. Jednoczesnie przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. przeniesiono do Kodeksu pracy niektore przepisy rozporz^dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19 wrzesnia 2013 r. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania urlopu wychowawczego maj^ce charakter ustawowy, tj. przepisy dotycz^ce terminu skladania wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego (dotychczasowy 1 rozporz^dzenia przeniesiono do art zdanie pierwsze Kodeksu pracy) oraz mozliwosci wycofania przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego nie pozniej niz na 7 dni przed rozpocz?ciem tego urlopu (dotychczasowy 5 rozporz^dzenia przeniesiono do art zdanie trzecie Kodeksu pracy). Zgodnie z nowym art. 186^"^ Kodeksu pracy, wprowadzonym przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., minister wlasciwy do spraw pracy zostal zobowi^zany do okreslenia w drodze rozporz^dzenia: 1) tresci wniosku o udzielenie cz?sci urlopu macierzynskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego lub jego cz?sci, urlopu rodzicielskiego lub jego cz^sci i urlopu ojcowskiego lub jego cz^sci, 2) dokumentow doi^czanych do wnioskow, o ktorych mowa w pkt 1, 3) tresci wniosku w sprawie rezygnacji z czqsci urlopu macierzynskiego, czqsci urlopu na warunkach urlopu macierzynskiego, urlopu rodzicielskiego lub jego cz?sci, 4) dokumentow dol^czanych do wnioskow, o ktorych mowa w pkt 3, 5) tresci wniosku o l^czenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego cz^sci z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielaj^cego takiego urlopu, 6) tresci wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego cz?sci, 7) dokumentow dol^czanych do wniosku, o ktorym mowa w pkt 6, 8) tresci wniosku o obnizenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, 9) dokumentow dot^czanych do wniosku, o ktorym mowa w pkt 8 - bior^c pod uwag? potrzeb? zapewnienia prawidiowej realizacji uprawnieh pracownikow do urlopow zwi^anych z rodzicielstwem i obnizenia wymiaru czasu pracy oraz zapewnienia wlasciwej organizacji czasu pracy. Przepisy projektowanego rozporz^dzenia ( 1-23) okreslaj^ jakie elementy powinny zawierac wnioski dotycz^ce poszczegolnych uprawnieh pracownikow zwi^zanych z rodzicielstwem, o ktorych mowa w znowelizowanych przepisach Kodeksu pracy, oraz wskazuj^ dokumenty, ktore pracownik musi doi^czyc do takich wnioskow. Dokumenty dol^czane do wnioskow rozni^ si? w zaleznosci od rodzaju uprawnienia, z ktorego pracownik chce skorzystac. Przykladowo, zgodnie z projektowanym rozporz^dzeniem, pracownik wnioskuj^cy o udzielenie bezposrednio po urlopie macierzynskim urlopu rodzicielskiego w pelnym wymiarze b?dzie dol^czac do wniosku skrocony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentow, natomiast w przypadku zlozenia jednego wniosku o udzielenie bezposrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzynskiego urlopu rodzicielskiego w pelnym wymiarze, konieczne b?dzie dol^czenie takze oswiadczenia pracownika o dacie przyj?cia dziecka na wychowanie oraz kopii wniosku o przysposobienie dziecka poswiadczonego przez s^d opiekuhczy wraz z dat^ jego przyj?cia albo kopii prawomocnego orzeczenia sqdu opiekunczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1)

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) Projekt z dnia 20 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2243 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI

(Miejscowość, data) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko pracownika) Do (Imię i nazwisko pracodawcy albo osoby go reprezentującej i jej stanowisko) WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI Na podstawie art. 179 1 1 KP, w związku z urodzeniem

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zmiany dotyczące rodzicielstwa ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268) Zmiany wchodzą w życie dnia

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

I. Urlop macierzyński.

I. Urlop macierzyński. I. Urlop macierzyński. Urlop macierzyński przysługuje, co do zasady, pracownicy matce dziecka. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi: 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

Bardziej szczegółowo

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r.

Projekt z 2 lipca 2013r. z dnia..2013 r. Projekt z 2 lipca 2013r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia..2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r.

Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego obowiązujących od 17 czerwca 2013 r. Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. Informacja o zmianach dotyczących zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY Początek 2016 roku przyniósł następujące zmiany w przepisach prawa pracy tj.: Od 22 lutego zaczną obowiązywać nowe zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Do końca 2015 roku do podziału urlopów związanych z rodzicielstwem pomiędzy rodzicami mieli prawo wyłącznie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zmieniło się to od 2016 roku - osoby ubezpieczone

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

1. Urlop macierzyński

1. Urlop macierzyński 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia (tj. w okresie pozostawania w stosunku pracy). Celem urlopu macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem

Jesteś tatą. Poznaj swoje prawa, gdy chcesz pracować i opiekować się dzieckiem Urlop Ojcowski. Informator. Jesteś tatą. Chcesz pracować i opiekować się dzieckiem. Pogodzić życie zawodowe z rodzinnym. Poznaj swoje prawa! Jeżeli jesteś tatą pracującym na umowę o pracę masz prawo do:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 87 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie

Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie. z dnia 27 lutego 2014 roku. w sprawie zmian w Statucie Gimnazjum Nr 2 w Krosnie Mieiski Zespoi Szkol Nr 1 w KROSNIE ul. J. i S. Magurow 1 Regon- 180056280; NIP: 6842406272 tel./13/43 38-409 Krosno 214 50 Uchwala ucnwaia nr nr 5/2014 3/^ui4 Rady Pedagogicznej Miejskiego Zespolu Szkol

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Urlop macierzyński

Rozdział I. Urlop macierzyński Bożena Lenart Rozdział I. Urlop macierzyński 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego Z przepisów KP wynika, że urlop macierzyński przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko w okresie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy

Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska. Prawo pracy Agata Pawłowska-Lis Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy Warszawa 2015 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie Jan Klimczak Tekst

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XIII XV Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Prawo pracownicy do urlopu macierzyńskiego... 1 1.1. Nabycie prawa do urlopu... 1 1.2. Poród w okresie urlopu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński

Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Urlop macierzyński/zasiłek macierzyński Grupa 1 kazusy 1-3 1. Kobieta prowadząca działalność gospodarczą jest w ciąży, czy będzie miała prawo do zasiłku macierzyńskiego? 1. Jaki jest krąg uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia rodzicielskie 2016

Uprawnienia rodzicielskie 2016 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Uprawnienia rodzicielskie 2016 Tylko kolejne zmiany czy prawdziwa rewolucja? Instrukcja obsługi nowych rozwiązań prawnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie

dzicom wymienianie się uprawnieniami rodzicielskimi bez względu na podstawę zatrudnienia. Nowe defi nicje Wśród nowości należy wymienić wprowadzenie PRAWO PROMOTOR 11/20151/201 fot. Thinkstock DR ANNA SOKOŁOWSKA ekspert w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przewodnicząca Rady Naukowej Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja Agata Lankamer-Prasołek Karol Lankamer Ewa Przedwojska Renata Tonder Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem prawo pracy, zasiłki macierzyńskie i opiekuńcze komentarze, przykłady, kompletna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1268 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-16/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych osob uprawnionych do udzialu w referendum ogolnokrajowym, zarzjjdzonym na dzien

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW

E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW PRAWO PRACY I ZUS NR 4 INDEKS 403547 ISBN 9788374403757 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY PRZEPISÓW E-ZWOLNIENIA I ZASIŁKI Jak wydawać e-zwolnienia lekarskie

Bardziej szczegółowo

Projekt 31 lipca 2012 r.

Projekt 31 lipca 2012 r. Projekt 31 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego Na podstawie art. 186 6 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r.

Konwent Prawa Pracy. Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Małgorzata Skibińska Zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracowników - jakie zmiany wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 24 lipca 2015 r. 1 1 UPRAWNIENIA RODZICIELSKIE

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia...

Projekt. z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA. z d n ia... Projekt z dnia 8 listopada 2012 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz aktów prawnych... Wykaz piktogramów... XI XIII XIV Wprowadzenie... 1 1. Urlop macierzyński... 3 1.1. Prawo do urlopu macierzyńskiego... 3 1.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego...

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym

Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym e-poradnik egazety Prawnej Wszystko o urlopie macierzyńskim i wychowawczym Wyjaśnienia, przykłady, porady Kiedy będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego Jakie prawa przysługują rodzicom

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt Ustawa z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. j T A i i ^ i WWW/*. f^kaiovvf BKJ^iC^iS'T^^ KOMISJA WYBORCZA ^? ^ c ^ ZPOW-803-10/15 wpi^'^. 20i5-06- 2 3 Informacja dotycz^ca zawiadamraniatanstwowej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu wfasciwego prowadzsfiego post^powanie w sprawie swiadczeh rodzinnych: Zafqcznik nr 18. Nazwisl<o. Obywatel^two

Nazwa organu wfasciwego prowadzsfiego post^powanie w sprawie swiadczeh rodzinnych: Zafqcznik nr 18. Nazwisl<o. Obywatel^two Nazwa organu wfasciwego prowadzsfiego post^powanie w sprawie swiadczeh rodzinnych: Zafqcznik nr 18 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZENIA PIEL^GNACYJNEGO Cz^sc I Dane osoby ubiegaj [cej s'\q o

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

`UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM `UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Należy rozwiązać cztery zadania z poniższych. W rozwiązaniu należy 1) udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie; 2) podać podstawę prawną odpowiedzi; 3)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l)

ROZPORZĄDZENIE. M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) ROZPORZĄDZENIE M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O L E C Z N E J l) w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r.

Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r. Zmiany w przepisach dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem 1. Dz. U. z 2015r. Poz. 1286. 2. Wejście w życie: 02.01.2016r. Kodeks pracy (obecnie obowiązujący) 1.Urlop macierzyński. 2.Urlop na prawach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. 7. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia przewidziane w ramach ubezpieczenia chorobowego mają charakter krótkoterminowy (okresowy) i są określane, mianem zasiłków, z uwagi na specyfikę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 25 kwietnia 2013 r. USTAWA z d n ia... o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 r. Poz. 675 U S T A W A z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1268, 1735. z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 28 maja 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 675. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 1172 Warszawa, 18 stycznia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630)

o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 885 i 630) Druk nr 1258 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym i poselskim projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo-świadczenia rodzinne

Prawo-świadczenia rodzinne Prawo-świadczenia rodzinne Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie informuje, że od 1 stycznia 2016r. realizowane będzie nowy rodzaj świadczenia rodzinnego o nazwie ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty,

1) numer kolejny wpisu, 2) datę wystawienia recepty, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 r., poz. 583),

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku

Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Prawo pracy po zmianach w 2016 roku Kod szkolenia: 601516 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę Zakres

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie Nazwa procedury: przyznanie świadczenia rodzicielskiego Wymagane dokumenty: 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego, 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

1.NOWE ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ OD 2016 r.

1.NOWE ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ OD 2016 r. 1.NOWE ZASADY ZAWIERANIA TERMINOWYCH UMÓW O PRACĘ OD 2016 r. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, zmieniająca zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych, wejdzie w życie 22 lutego 2016r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowana ustawa ma umożliwić rodzicom skorzystanie z płatnego urlopu przez okres jednego roku, w związku z urodzeniem się ich dziecka, albo przez okres dłuższy niż jeden rok, w związku

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) projekt z dnia 9 grudnia 2014 r. Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY

ZMIANY W PRAWIE PRACY ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Zamiany w umowach terminowych ustawa z dnia 21 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) Zmiany wchodzące w życie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński Tytuł artykułu: Z początkiem stycznia zwiększeniu ulegnie wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego Tytuł dziennika: Dziennik Gazeta Prawna Data wydania: 15 grudnia 2011 W nowym roku zmienia się długość

Bardziej szczegółowo

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego Niezbędne dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie Świadczenie rodzicielskie Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka opiekunowi faktycznemu dziecka w

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania

Najnowsze zmiany w zakresie ustalania Najnowsze zmiany w zakresie ustalania uprawnień i wysokości zasiłków. Małgorzata Nowicka Zmiany przepisów w zakresie zasiłków w 2015 i 2016 r. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński

Spis treści Wykaz skrótów Rozdział I. Urlop macierzyński Wykaz skrótów... Rozdział I. Urlop macierzyński... 1 1. Wymiar urlopu macierzyńskiego... 1 2. Poród mnogi odroczony... 1 3. Przedporodowa część urlopu macierzyńskiego... 2 3.1. Zasady występowania o urlop

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-174-05 Druk nr 147 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego.

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. ZADANIA KRUS ZASIŁEK MACIERZYŃSKI Komu przysługuje zasiłek macierzyński od 1 stycznia 2016 r.? Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia emerytalnorentowego. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 2 3 Przykłady: Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 12 marca 2014 r. (czwartek), to należy zgłosić urodzenie do dnia 26 marca 2014 r. (czwartek) do godz. 23:59:59. Jeżeli dziecko urodziło się w dn. 15 marca

Bardziej szczegółowo

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych

Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych Szczecinek: Dostawa Paliwa Do Pojazdow Samochodowych Oraz Agregatow pr^dotworczych OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogioszenia: obowi$.zkowe. Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA. ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PANSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 ^v^.,,, 2015 -OS- 23 i Nr sprawy: Informacja dotycz^ca zawiadamania Pafist^^ Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN "GW'''K''; Sp61ka Akr.yin~ \\1 (',nrlir.;,ch i - 1. PAl. 2007 Wptyn?10 do DE dnia~' 10 iq)~ nrj?j1 PREZES Wplyn~lo Znak ak6w, dnia 27 wrzesnia 2007r. URZF;DU REGULACJI ENERGETYKI OCC/I72-ZT0I764/W/OKR/2007/WS

Bardziej szczegółowo