MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ"

Transkrypt

1 RPW/60091/2015 P Data: MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Stosownie do postanowien 38 ust. 2 uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) przesytam projekt rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie nysokosci minimalnego wynagrodzenia zaprac w 2016 r., z uprzejm^ prosb^ o przekazanie opinii. Projekt rozporzqdzenia zostai zamieszczony na stronie intemetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rzqdowego Centrum Legislacji w zakladce Rzqdowy Proces Legislacyjny jak i w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej w zakladce projekty aktow prawnych. Uprzejmie informuj^, ze zgodnie z 35 ww. uchwaly Rady Ministrow projekt rozporzqdzenia zostai skierowany do uzgodnien oraz do konsultacji publicznych. Zal 1

2 Proiekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZ4DZENIE RADY MINISTROW zdnia 2015 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarz^dza si?, co nast?puje: 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala si? minimalne wynagrodzenie za prac? w wysokosci zl. 2. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem I stycznia 2016 r. PREZES RADY MINISTROW 1 '\y'

3 UZASADNIENIE Prqjektowane rozporzqdzenie stanowi wykonanie upowaznienia ustawowego zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac^ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pozn. zm.), zwanej dalej ustaw^". W dniu 12 czerwca br. Rada Ministrow zaproponowala Trqjstronnej Komisji do Spraw Spoleczno - Gospodarczych, zwanej dalej Tr6jstronn^ Komisji", podwyzszenie od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalnego wynagrodzenia za prac^ z zl (obowiqzuj^cego w 2015 r.) do zl, tj. o 5,7 %. Powyzsza kwota uwzgl^dnia warunki okreslone w art. 5 ustawy, tj. - zwi^kszenie minimalnego wynagrodzenia obowi^zuj^cego w 2015 r. o prognozowany na 2016 r. wzrost cen towarow i usiug konsumpcyjnych ogolem, powi^kszony dodatkowo o 2/3 wskaznika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto w2016r., - zastosowanie wskaznika weryfikacyjnego w odniesieniu do wysokosci minimalnego wynagrodzenia obowi^zuj^cego w 2015 r. z tytulu roznicy pomi^dzy rzeczywistym (100,0 %), a prognozowanym (102,4%) wzrostem cen w 2014 r. W przyj^tych przez Rad^ Ministrow, w dniu 9 czerwca br., Zalozeniach projektu budzetu pahstwa na rok 2016" przewidziano nast^puj^ce prognozy: - srednioroczny wskaznik wzrostu cen towar6w i ustug konsumpcyjnych - 101,7%, - realny przyrost PKB - 3,8%. Uwzgl^dniaj^c sj^uacj^ na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, kwota minimalnego wynagrodzenia okreslona w projektowanym rozporz^dzeniu jest wyzsza niz obligatoryjne minimum (1 782 zl) wynikaj^ce z przepisow art. 5 ustawy - o 68 zl. W zwi^ku z tym, ze w terminie ustawowym nie doszto do uzgodnienia wysokosci minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. na forum Trojstronnej Komisji, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrow jest zobowi^zana ustalic wysokosc minimalnego wynagrodzenia w 2016 r., w drodze rozporz^dzenia, w terminie do dnia 15 wrzesnia 2015 r., przy czym jego wysokosc nie moze bye nizsza od wysokosci wynagrodzenia zaproponowanej Trqjstronnej Komisji do negocjacji. Okreslona w projekcie rozporz^dzenia wysokosc minimalnego wynagrodzenia za prac^ w 2016 r. w kwocie zl, jest analogiczna do tej, ktorej propozycja zostala przedstawiona Trojstronnej Komisji do negocjacji. Proponuje si^, aby rozporz^dzenie weszlo w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Przedmiotowe rozporz^dzenie nie jest obj^te zakresem prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.) oraz 52 uchwaly nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P. poz. 979), projekt rozporz^dzenia b^dzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rz^dowego CenUum Legislacji oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej. Rozporzgdzenie nic podlega procedurze notyfikacji \\ rozumieniu przepisow dotyc/.i^cych notyfikacji norm i aktow prawnych. okresloncj w pr/cpisach ro/por/adzenia Rad> Ministrow / dnia 23 griidiiia 2002 r. \\ sprauic sp(>sohu limkcjoncnvania krajowego s\slcmu notvllkacji norm i akiov\ prawnych (Dz. I. Nr 239. po/. 203'-'. / po/n. /m.).

4 i Nazwa projektu projekt rozporz^dzenia Rady Ministrow w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac^ w 2016 r. Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspolpracuj^ce Ministerstwo Pracy i Polityki Spotecznej Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Radosiaw MIeczko Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoiecznej Data sporz^dzenia 22 lipca 2015 r. Zrodlo: Upowaznienie ustawowe Nr w wykazie Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Agnieszka Dylewska - naczelnik wydziaiu, tel , Agnieszka.Dylewska'ajmpips.gov.pi Aneta Przybysz, glowny specjalista, tel , Aneta Pr/\b\s/'"i'7 nipips.gov.pl 1..laki >rohlem jest ro/\tii}/.yvfany?'- «Projektowane rozporz^dzenie ustala wysokosc minimalnego wynagrodzenia na 2016 r. Projekt stanowi realizacj? upowaznienia ustawowego zawartego w art. 2 ust. 5 uslawy z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zaprac^ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z pozn. zm.). W mys! ww. przepisu, jezeli Trojstronna Komisja nie uzgodni w terminie do dnia 15 lipca wysokosci minimalnego wynagrodzenia w roku nast^pnym, Rada Ministrow zobowi^zana jest do ustalenia wysokosci tego wynagrodzenia, w drodze rozporz^dzenia, w terminie do dnia 15 wrzesnia. Wysokosc minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Rad? Ministrow nie moze bye nizsza od wysokosci minimalnego wynagrodzenia, zaproponowanej Trqjstronnej Komisji do negocjacji. Z uwagi na fakt, ze w ustawowym terminie nie uzyskano porozumienia co do przysztorocznej wysokosci minimalnego wynagrodzenia, konieczne jest podj^cie prac nad jej ustaleniem w drodze rozporz^dzenia Rady Ministrow. Okreslona w przedwadanym projekcie kwota minimalnego wynagrodzenia na poziomie 1850 zl jest analogiczna jak kwota przedstawiona Trojstronnej Komisji do negocjacji. lit RekomviKhmaiic ro/>«iq/uiiuvm' tyni phiiumanr iiar/^zia interwencji, i oczekiwany efekt Kwota minimalnego wynagrodzenia za prac? w 2016 r., obliczona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 5 WW. ustawy, powinna wynosic co najmniej 1 781,33 zl (wzrost o 1,8% w stosunku do wynagrodzenia obowi^zuj^cego w roku biez^cym, relacja do prognozowanego na 2016 r. przeci^tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 43,9%). Jednakze, uwzgl^dniaj^c sytuacj? na rynku pracy, optymistyczne prognozy wzrostu gospodarczego oraz poziom inflacji, proponuje si? podwyzszenie wysokosci minimalnego wynagrodzenia na 2016 r. do kwoty 1850 zt, co oznacza wzrost w stosunku do wysokosci obowi^zujqcej w roku biez^cym o 5,7% oraz relacj? do prognozowanego na 2016 r. przeci?tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 45,6%. Projekt przewiduje, ze minimaine wynagrodzenie w 2016 r. wzrosnie w stosunku do wynagrodzenia tegorocznego (1750 zt) o 100 zt. 3. Jak problem zostat rozwi^ny w innych krajach, w szczegolnosci krajach cztonkowskich OECD/UE? Problematyka regulowana przez projekt rozporzejdzenia nie jest obj?ta przepisami prawa Unii Europejskiej. W pos/czcgolnych paiistwacli funkcjonujij zr6znici)\vanc mechanizmy ustalania minimalnego wynagrodzenia; np. minimaine wynagrodzenie moze bye ustalane vv drod/e ustawv. albo vv ramacli negocjacji provvad/on\ch przez partnerow spolec/nych.

5 4. Podmioly. na ktore otid/ialiijv projekt Grupa Wielkosc Zrodlo danych Oddzialywanie Pracodawcy, pracownicy, w tym w szczegolnosci pracownicy otrzymuj^cy wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia. W grudniu 2014 r. wynagrodzenie na poziomie minimalnym (1680 zt i mniej) otrzymywato ok. 447,7 tys. osob sposrod ogolu zatrudnionych w podmiotach zatrudniaj^cych 10 osob i wi^cej, CO stanowilo 5,1% zatrudnionych w tych podmiotach. W stosunku do grudnia 2013 r. liczba osob oplacanych na poziomie nieprzekraczaj^cym placy minimalnej wzrosla o 2,7%. Glowny Urz^d Statystyczny Wyplata podwyzszonego minimalnego wynagrodzenia za prac? u pracodawcow nast^pi w ramach srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia. 5; Iiifuniiacje na Icmat /akresu', c^su frwaniu i podsumtmanie niktm konsultacji Projekt zostal przedstawiony do zaopiniowania nast^puj^cym partnerom spolecznym: 1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi^kach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167, z pozn. zm.): a) Ogolnopolskiemu Porozumieniu Zwi^zkow Zawodowych, b) Forum Zwi^kow Zawodowych, c) NSZZ Solidamosc"; 2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawcow (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pozn. zm.): a) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, b) Konfederacji Lewiatan", c) Zwi^zkowi Rzemiosla Polskiego, d) Zwi^kowi Pracodawcow Business Centre Club. Projekt rozporz^dzenia zostal rowniez przeslany, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionow Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90 poz. 759), do zaopiniowania przez Komisj? Wspolnq Rzi du i Samorz^du Terytorialnego. 6. Wptyw na scktor finanstm public^n^ch (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian [mln zt] Wzrost dochodow wynikaj^cy ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Dochody ogolem 269 budzet paristwa (w tym) 245 Sktadki ub. spoteczne 167,8 NFZ 41 Fundusz Pracv Fundusz Ciwarantowanych Svv iadczcn l^iac()v\ niczych /alic/ka i.k>chodc)\\\ paiistw (> Lqcznie (0-10)

6 JST 23,9 Wydatki ogofem budzet panstwa 16,3 JST pozostate jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem 252,7 budzet panstwa 228,7 JST pozostate jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen Wydatki zwi^ane z podwyzszeniem minimalnego wynagrodzenia za prac^ w paristwowych i samorz^dowych jednostkach budzetowych zostanq sfmansowane w ramach srodkow na wynagrodzenia pozostaj^cych w dyspozycji pracodawcow. Szacuje si^, ze podwyzszenie wysokosci minimalnego wynagrodzenia do kwoty zt spowoduje wzrost wydatkow budzetu panstwa w 2016 r. o okolo 16,3 mln zl w skali roku, z tytulu finansowania niektorych wynagrodzen i sktadek, ktorych wysokosc relacjonowana jest do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac^, z tego: - skladki na ubezpieczenia spoleczne osob duchownych (6,5 mln zt), - skladka na ubezpieczenie emerytalne osob sprawujqcych osobist^ opiek? nad dzieckiem (0,7 mln zl), - wynagrodzenia za prac? skazanych (6,0 mln zl), - skladki na ubezpieczenie zdrowotne za strazakow Paristwowej Strazy Pozamej w stuzbie kandydackiej (0,1 mln zl), - skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osob wykonuj^cych prac^ na podstawie umowy uaktywniajqcej (3,0 mln zl). Szacunkowe skutki finansowe zostaly okreslone na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansow, Ministra Sprawiedliwosci, Ministra Spraw Wewn^trznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych. Podane wyzej skutki finansowe b?d^ realnie nizsze, gdyz cz^sc wydatkow wplynie do budzetu panstwa m.in. w postaci podatku dochodowego od osob fizycznych. Zalozono, ze odsetek osob pobieraj^cych wynagrodzenie minimalne jest staty w krotkim okresie. DIatego tez do oszacowania kwot wptywow uzyto odsetka osob pobieraj^cych w badanej grupie wynagrodzenie minimalne z pkt 4, tj. 5,1%. Na podstawie publikacji GUS Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1 kwartale 2015 r." ustalono liczb? osob zatrudnionych w przedsi^biorstwach zatrudniaj^cych powyzej 9 osob. Oszacowane dochody wynikiem roznicy rocznych wplywow w poszczegolnych kategoriach przy obu wysokosciach placy minimalnej (mi^dzy kwot^ 1750 zl w 2015 r., a kwot^ 1850 zl vv 2016 r.), dla oszacowanej liczby pracuj^cych, ktore j ^ pobieraj^ - w 1 kwartale 2015 r. okolo osob. 7. Wplyw na konkurencyjnosc gospodarki i przedsifbiorczosc, w tym funkcjonowanie przedsi^biorcow oraz na rodzinf, obywateli i gospodarstwa doraowe Skutki \\ okresie lojaj^ od vvcjsda w zycie zmian [mln /} C/as w latach od wejscia vv zycie /mian ^ 10 l.qcznie (0-10) Zvski'straty v\ Ijluze przedsi<;biorstvva j -637 ujcciu I sektor mikrtv. matvch ' pienic/nvni : ' sr^'tinicli pr/cdsiehiiii'siw

7 (w mln zl, ceny stale z r.) W uj^ciu niepieni^znym Niemierzalne Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodet danych i przyj^tych do obliczen zatozen rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuri) duze przedsi^biorstwa sektor mikro-, malych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) (dodaj/usun) (dodaj/usun) 368 Podwyzszenie minimalnego wynagrodzenia moze negatywnie wpiyn^c na konkurencyjnosc tych podmiotow, w ktorych wyst^puje stosunkowo wysoki udziat pracownikow pobieraj^cych minimalne wynagrodzenie za prac^, z uwagi na zwi^kszone koszty pracy ponoszone przez pracodawcow. 8. Ziiiiaiia obci^4u\regulac>j'n>cli(w'4m ohimi^/kim iiiforniac>jii>ch) H\nik:ijt{cych z projektu 1^ nie dotyczy Wprowadzane s^ obci^zenia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). I I zmniejszenie liczby dokumentow zmniejszenie liczby procedur skrocenie czasu na zalatwienie sprawy I I inne: tak nie I I nie dotyczy I I zwi^kszenie liczby dokumentow I I zwi^kszenie liczby procedur I I wydluzenie czasu na zalatwienie sprawy I I inne: Wprowadzane obci^zenia s^ przystosowane do ich elektronizacji. tak nie I I nie dotyczy Komentarz: Projekt CO do zasady nie wprowadza obci^zen regulacyjnych. 9. Wplyw na rynek pracy Nie ma badari, ktore w jednoznaczny sposob przedstawilyby dokladny wpiyw zmiany poziomu placy minimalnej na rynek pracy. Jednakze istniej^ przeslanki, ze zbyt gwaltowne - niedostosowane m.in. do tempa wzrostu gospodarczego - podniesienie minimalnego wynagrodzenia, moze niekorzystnie oddzialywac na gospodark^ przyczyniaj^c si? do powstania ryzyka wyst^pienia inflacji, spadku zatrudnienia lub wzrostu bezrobocia, w szczegolnosci wsrod osob wykonuj^cych prac? o niskiej produktywnosci. Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrownowazone podniesienie placy minimalnej, wspolmieme do dynamiki wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien miec negatywnego przelozenia na rynek pracy. Co wii^cej, moze zach^cic obywateli do podejmowania zatrudnienia. 10. Wplyw na pozostate obszary CH srodowisko naturaine I I sytuacja i ro/vvoj regionainv O inne: I I I demografia I itiienie panstwowe I I I iiiformatyzacja I /drouie ()m6u icnic i'r(ijeklih\anc co/por/atl/cnic iiic bcd/ic niiaf(.i uplwmi na \\\\. ob-^/ar\.

8 11. PLinimane H\k»nanic pr/4.> )isuw aktu'pnmnctjtt Wraz z wejsciem w zycie rozporz^dzenia Rady Ministrow. 12. W jaki spiisuh i kii>d\ nnsl^pi cwaluacja cfektow projcktu oraz jakie mierniki icostanq zastosowane? Nie przewiduje si? ewaluacji efektow projektu. 13. Zaiqczniki (istotne dokunicnty /n'idhmo, Ikidania, sinalizy itp.) Skutki dia budzetu panstwa z tytulu podwyzszenia wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac^ od 1 stycznia 2016 r. do kwoty zl " / 'ix ' Wyl&Sienie. ;m\r'4 1.1'stawa / dnia 13 pa/d/icrnik :l[99^: o.svbtemiir ube/picc/cri spotecznycir (DK 0. r ZOlS/^rpWerTz pdin^^ V i Skutki nicinv (w/1) I.ic/ba osob iipra^tniiinych skladka na ubezpieczenie spoleczne osob duchownych skladka na ubezpieczenie emerytalne osob sprawujijcych osobist^ opiek? nad dzieckiem 2. TJstawa z dnia 6 czcrwca 1997 r..-,ko^eks karny w>konamc/y (Dz. U. Nr 90, poz. 557, /. pozn. zm.) i wynagrodzenie za prac? skazanych ; Ustawa z dnia 27 slerpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki V zdrpit^otnej finansowanych ze srodkp r publicznych (Dz: jr. z 2015 r. poz. 581, z pozn, zn ) -,. - skladka na ubezpieczenie zdrowotne za strazakow Paristwowej Strazy Pozamej w.stuzbie kandydackiej Ust.ma / dnia 4 lulogu 2011 r. o opicdj^ nad d/ivcmi w wicku do lat 3 (Dz. U. z2013 r. p«^. 1457> skladki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne osob wykonuj^cych prac? na podstawie umowy uaktywniaj^cej Razem fnkt Y

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.5.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny, Pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I. II. III.

UZASADNIENIE I. II. III. UZASADNIENIE I. W związku z wątpliwościami, czy Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma prawo przyznawać świadczenie honorowe osobom, które ukończyły 100 lat życia, w projekcie proponuje się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia na kierunku analityka laboratoryjna Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo wiodące: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 06.02.2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 27--217 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 217 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r.

Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-10 Druk nr 3390 Warszawa, 15 września 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 11 stycznia 2016 r. w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. /projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r./ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na

Bardziej szczegółowo