Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW PL-LS.8300.5.2015. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 13 pazdziernika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83456/2015 P Data: PL-LS Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Krolewska Warszawa Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej wkomitecie Regionow Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) oraz 38 ust. 2 w zwi^zku z 140 uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979) przedktadam do zaopiniowania projekt rozporz^dzenia Ministra Finansow w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej wraz z uzasadnieniem i Ocen^ Skutkow Regulacji. Uprzejmie prosz? o wydanie opinii w trybie obiegowym oraz przekazanie jej takze poczt^ elektroniczn^ na adres: Projekt rozporz^dzenia jest konsekwencj^ wchodz^cych w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmian w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych, wprowadzonych ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o samorz^dzie gminnym oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045). Wejscie w zycie projektowanego rozporz^dzenia nie spowoduje skutkow finansowych dla budzetow jednostek samorz^du terytorialnego. Z upowaznienia Ministra Finansow Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansow Jaroslaw Neneman /dokument podpisany podpisem elektronicznym/ Zal. 1 - projekt rozporzqdzenia wraz z uzasadnieniem i Ocenq Skutkow Regulacji Do wiadomosci: Pani Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansow Wspolprzewodnicz^ca Zespolu ds. Systemu Finansow Publicznych Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego X ul Swietokrzyska Warszawa \ tel +48!22) 694 s5 55 e-rnail

2 Identyfikator dokumentu Nazwa dokumentu Pismo przekazuj^ce projekt na KWRiST.pdf Tytut dokumentu Pismo przekazuj^ce projekt na KWRiST C51D63BDEFFCF7B29E59E25F C9D Skrot dokumentu 7E499 Wersja dokumentu 1.3 Data podpisu :50:46 Jarostaw Bronistaw Neneman Podsekretarz Podpisane przez Stanu Data wydruku: Autorwydruku: :46:55 Pruska Izabela specjalista EZD

3 R O Z P O R Z 4 D Z E N I E Projekt z dnia 23 wrzesnia 2015 r. MINISTRA FINANSOW '* z dnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z pozn. zm.^') zarz^dza si?, co nast^puje: 1. Rozporz^dzenie okresla: 1) sposob przesylania deklaracji za pomocq srodkow komunikacji elektronicznej, 2) rodzaje podpisu elektronicznego, ktorymi powinny bye opatrzone deklaracje -uwzgl^dniaj^c potrzeb? zapewnienia bezpieczenstwa, wiarygodnosci i niezaprzeczalnosci danych zawartych w deklaracjach na podatek od srodkow transportowych oraz potrzeb? ich ochrony przed nieuprawnionym dost^pem. 2. Deklaracje mog^ bye przesylane z wykorzystaniem: 1) interfejsu dost^pnego na stronie internetowej, ktorej adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wtasciwej jednostki samorz^du terytorialnego, albo 2) elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej, zwanej dalej "epuap". 3. Deklaracje opatrywane: 1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc^ waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662), albo 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Minister Finansow kieruje dzialem administracji rz^dowej - finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie szczegotowego zakresu dzialania Ministra Finansow (Dz. U. poz. 1256). 2> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045 i 1283.

4 4. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.^' MINISTER FINANSOW W POROZUMIENIU: MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI ZA ZGODNOSC POD WZGL^DEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM Renata Lucko Zast^pca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansow /podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu/ Identyfikator dokumentu Nazwa dokumentu PRl-parafowany projektpdf Tytul dokumentu PRl-parafowany projektdocx Skrot dokumentu 7587FF56F180EC4079EA31B4F71AA35612A 9BD31 Wersja dokumentu 1.1 Data podpisu :53:53 Podpisane przez Renata tucko Zast^pca Dyrektora Data wydruku: Autor wydruku: :47:40 Pruska Izabela specjalista EZD Niniejsze rozporz^dzenie byto poprzedzone rozporz^dzeniem Ministra Finansow z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomocy srodkow komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221), ktore traci moc z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporz^dzenia, na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorz^dzie gminnym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045).

5 Uzasadnienie Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z pozn. zm.) w art. 9 ust. 9 zawiera upowaznienie dla ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, do okreslenia w drodze rozporz^dzenia: 1) formatu elektronicznego deklaracji na podatek od srodkow transportowych oraz ukladu informacji i powi^zan mi^dzy nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji dziaialnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne; 2) sposobu przesylania deklaracji na podatek od srodkow transportowych za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej; 3) rodzajow podpisu elektronicznego, ktorym powinny bye opatrzone deklaracje na podatek od srodkow transportowych. Na podstawie powyzszego upowaznienia Minister Finansow wydal rozporz^dzenie z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych sktadanych za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz.221). Ustaw^ z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorz^dzie gminnym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045), zmienione zostaly przepisy ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, w tym art. 9 ust. 9. Nowe brzmienie tego przepisu zwi^zane jest ze zniesieniem upowaznienia dla ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji do okreslania, w drodze rozporz^dzenia, formatu elektronicznego deklaracji na podatek od srodkow transportowych oraz ukladu informacji i powi^zah mi^dzy nimi. Elektroniczny wzor deklaracji na podatek od srodkow transportowych b^dzie upowszechniany w centralnym repozytorium wzorow dokumentow elektronicznych prowadzonym w ramach elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej (epuap), na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaialnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). Z uwagi na powyzsze niezb^dne jest wydanie nowego rozporz^dzenia uwzgl^dniajqcego WW. zmian^. Jednoczesnie, za zasadne uznano przywrocenie mozliwosci przesylania, drog^ elektroniczny, deklaracji na podatek od srodkow transportowych z wykorzystaniem wlasnych systemow teleinformatycznych jednostek samorzydu terytorialnego. Takie rozwiyzanie obowiyzywalo m.in. na podstawie rozporzydzenia Ministra Finansow z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomocy srodkow komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 79, poz. 533, z pozn. zm.). Zostalo uchylone z dniem wejscia w zycie rozporzydzenia dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomocy srodkow komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 221), ktore mialo na celu dostosowywanie formatu elektronicznego deklaracji na podatek od srodkow transportowych oraz ukladu informacji i powiyzah mi^dzy nimi do wymogow systemu epuap. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust. 9 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych, nadanym przez ustaw? o zmianie ustawy o samorzydzie gminnym oraz niektorych innych ustaw, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze rozporzydzenia:

6 1) sposob przesylania deklaracji na podatek od srodkow transportowych za pomocy srodkow komunikacji elektronicznej, 2) rodzaje podpisu elektronicznego, ktorym powinny bye opatrzone deklaracje na podatek od srodkow transportowych - uwzgl^dniaj^c potrzeb^ zapewnienia bezpieczehstwa, wiarygodnosci i niezaprzeczalnosci danych zawartych w deklaracjach na podatek od srodkow transportowych oraz potrzeb? ich ochrony przed nieuprawnionym dost^pem. W zwi^zku z powyzszym projektowane rozporz^dzenie w 2 okresla, iz deklaracje na podatek od srodkow transportowych skladane za pomocy srodkow komunikacji elektronicznej mog^ bye przesylane z wykorzystaniem interfejsu dost^pnego na stronie internetowej, ktorej adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wlasciwej jednostki samorz^du terytorialnego albo elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej. W projektowanym rozporz^dzeniu wskazuje si^ dwa rodzaje podpisow elektronicznych, ktorymi powinny bye opatrzone deklaracje na podatek od srodkow transportowych dopuszczaj^c altematywne stosowanie: bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym epuap. W projekcie proponuje si^, by przepisy rozporz^dzenia weszly w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z pozn. zm.), projekt rozporz^dzenia podlega udost^pnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwil^ przekazania projektu do uzgodnien z czlonkami Rady Ministrow. Stosownie do 52 ust. 1 uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M. P. poz. 979), organ wnioskuj^cy udost^pnia projekt rozporz^dzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Rz^dowego Centrum Legislacji. W zwi^zku z faktem, ze projekt rozporz^dzenia dotyczy funkcjonowania samorz^du terytorialnego, zostanie on przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionow Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759). Przepisy rozporz^dzenia nie podlegaj^ notyfikacji, zgodnie z trybem okreslonym w rozporz^dzeniu Rady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z pozn. zm.). Materia normowana rozporz^dzeniem nie jest regulowana prawem Unii Europejskiej i nie podlega harmonizacji.

7 Nazwa projektu Rozporz^dzenie Ministra Finansow w sprawie deklaracji na podatek od srodkow transportowych skladanych za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej Ministerstwo wiod^ce i ministerstwa wspolpracuj^ce Ministerstwo Finansow w porozumieniu z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Jaroslaw Neneman Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansow Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pani Justyna Przekopiak Dyrektor Departamentu Podatkow Lokalnych w Ministerstwie Finansow, tel. (22) , iustvna.drzekopiak(a)mf.gov.dl Data sporz^dzenia 23 wrzesnia 2015 r. OCENA SKUTK6W RE( iulacji Zrodlo: Upowaznienie ustawowe - art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z pozn. zm.) Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansow 20.6 Zmiana upowaznienia ustawowego okreslonego w art. 9 ust. 9 ustawy o podatkach i optatach lokalnych, wprowadzona ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorz^dzie gminnym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) - zniesienie upowaznienia dla ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wtasciwym do spraw informatyzacji do okreslania, w drodze rozporz^dzenia, formatu elektronicznego deklaracji na podatek od srodkow transportowych oraz ukladu informacji i powi^zah mi^dzy nimi. Projektowane rozporzqdzenie okresli, zgodnie z nowym brzmieniem upowaznienia, sposoby przesylania deklaracji na podatek od srodkow transportowych drog^ elektroniczn^ oraz rodzaje podpisu elektronicznego, ktorymi powinny bye opatrzone te deklaracje. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Materia regulowana przedmiotowym rozporzqdzeniem nie jest regulowana w prawie wspolnotowym i nie podlega harmonizacji. Grupa Wielkosc Zrodlo danych Oddzialywanie Podatnicy podatku od srodkow transportowych Brak danych Mozliwosc skladnia deklaracji na podatek od srodkow transportowych wformie elektronicznej. Samorz^dowe organy podatkowe, tj. wqjtowie, (burmistrzowie, prezydenci miast) Brak danych Wplyw na samorz^dowe organy podatkowe, ktore zdecyduj^, w drodze uchwaly, o mozliwosci skladania przez podatnikow deklaracji na podatek od srodkow transportowych za pomoc^ srodkow komunikacji elektronicznej. Projekt zostanie przeslany do zaopiniowania przez Komisj? Wspoln^ Rz^du i Samorz^du Terytorialnego oraz Krajow^ Rade Doradcow Podatkowych. (ceny stale z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejscia w zycie zmian mln zl] Lqcznie (0-10) Dochody ogolem budzet panstwa JST

8 pozostatejednostki (oddzielnie) Wydatki ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Saldo ogolem budzet panstwa JST pozostale jednostki (oddzielnie) Zrodla finansowania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i przyj^tych do obliczen zalozen Projektowane rozporz^dzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodow podmiotow sektora finansow publicznych, w tym budzetu panstwa i budzetu jednostek samorzqdu terytorialnego, nie spowoduje rowniez zwi^kszenia wydatkow jednostek sektora finansow publicznych w stosunku do wielkosci wynikaj^cych z obowi^zuj^cych przepisow. Skutki Czas w latach od wejscia w zycie zmian Lqcznie (0-10) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa pieni^znym (w mln zl, sektor mikro-, malych i srednich ceny stale z przedsi^biorstw r.) rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usun) W uj^ciu duze przedsi^biorstwa niepieni^znym sektor mikro-, malych i srednich przedsi^biorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe (dodaj/usuh) Niemierzalne (dodaj/usun) Dodatkowe informacje, w tym wskazanie zrodel danych i Rozporz^dzenie nie wplynie na konkurencyjnosc gospodarki i przedsi^biorczosc, w tym przyj^tych do obliczen na funkcjonowanie przedsi^biorstw. zalozen nie dotyczy Wprowadzane s^ obci^enia poza bezwzgl^dnie wymaganymi przez UE (szczegoly w odwroconej tabeli zgodnosci). 1 1 zmniejszenie liczby dokumentow 1 1 zmniejszenie liczby procedur 1 1 skrocenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 inne: tak nie 1 1 nie dotyczy 1 1 zwi^kszenie liczby dokumentow 1 1 zwi^kszenie liczby procedur 1 1 wydtuzenie czasu na zalatwienie sprawy 1 1 inne:

9 Wprowadzane obci^zenia elektronizacji. przystosowane do ich ' tak nie ^ nie dotyczy Komentarz: Projekt nie wywiera wplywu na rynek pracy. 1 1 srodowisko naturalne 1 1 sytuacja i rozwqj regionalny 1 1 inne: 1 1 demografia 1 1 mienie panstwowe 1 1 informatyzacja 1 1 zdrowie Omowienie wplywu Brak wplywu projektu na pozostale obszary. Rozporzqdzenie wejdzie w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ze wzgl^du na przedmiot projektu nie przewiduje si^ mechanizmow ewaluacji efektow projektu. Brak

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi RPW/9095/2015 P Data:2015-01-29 Warszawa, stycznia2015 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PODSEKRETARZ STANU Dorota Idzi DP-WPL/0201/l/2015/lip&- UNP: 2015-05299 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rz^dowej

Bardziej szczegółowo

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia

Prosz? o zaopiniowanie przedmiotowego projektu w terminie 30 dni od dnia RPW/26597/2014 P Data:2014-04-07 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia ^ kwietnia 2014 r DF-I-4020-3(13)-LC/2014 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/76473/2ei5 P Data.-2015-09-22 MINISTER PRACYI POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia JlA wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.3.2015.JK Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego r1 A/*> Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ Data. 2015-09-22'^ MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST-WPZN.6020.1.2015.KK Warszawa, 21 wrzesnia 2015 r. Pan Zygmunt Frankiewicz Wspotprzewodniczqcy Komisjl Wspolnej Rzqdu i Samorzqdu Terytorialnego Szanowny

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW Warszawa, dnia ^J^^ipca 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/58000/2014 P Data:2014-08-01 DD2/0301/9/KOI/2014/RD- (^^%p//(c/ Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl.

Jednoczesnie uprzejmie prosz? o przekazanie opinii Komisji rowniez drog4 elektroniczn^ na adres: ioanna.celarv(a),mofiiet.gov.pl. Warszawa, dnia ^ty cznia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSOW PODSEKRETARZ STANU Wojciech Kowalczyk RPW/726/2014 P Data:2014-01-07 FNl/0301/R-SKOK/Z-PP/A/l 1/JCL/ H^-^O/loK^ Pan Jacek Protas

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA

MINISIERSTWO mwi KANCELARIA RPW/4680/2015 P Data:2015-01-19 Warszawa stycznia 2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 102/2/15/DP/IZ MINISIERSTWO mwi KANCELARIA 16. ity 2015 H

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Ill II III RPW/76481/2015 P Data:2015-09-22 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia wrzesnia 2015 r. DPR-I.02101.2.2015.BL Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowien

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20

RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 RPW/5044/2015 P Data:2015-01-20 Warszawa stycznia2015 r. MINISTER OBRONY NARODOWE J Nr 101/24/14/DP/IZ 2015-01/19 SEKRETARZ KOMISJI WSPOLNEJ RZ4DU I SAMORZ^DU TERYTORIALNEGO Pan Szymon WROBEL Szanowny

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu

Pan Szymon Wrd bel. Komisji Wspjolnej Rzqdu RPW/50594/2015 P Data:2015-06-22 Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. MINISTER KULTURYIDZIEDZICTWA NARODOWEGO prof. Malgorzata Omilanowska DL.022.2-3.2015.TW Pan Szymon Wrd bel Sekretarz Rz^dowej Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 20\4.lO.O^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RPW/75421/2014 P Data:2014-10-09 Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspolprzewodnicz^cy Komisji Wspolnej Rz^du i Samorz^du Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ RPW/60091/2015 P Data:2015-07-24 MINISTER PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, 23 'ipca 2015 r. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz DPR-V.02101.4.2015.AP Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu.

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie traktowane b^dzie jako akceptacja projektu. RPW/84850/2014 P Data:2014-11-12 Minister Zdrowia Warszawa 2014-11- 0 4 MZ-ZP-P-0214-1/LC/14 Wedlug rozdzielnika Stosownie do postanowieri uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. -

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14

MarcUsk& STAIHJI MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ. Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Data.-2014-01-03'^ MINISTER PRACYIPOLITYKI SPOLECZNEJ Warszawa, dnia.sierpnia 2014 r. DPS-V-0210-7(2)-6946-MZ/14 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ RPW/57334/2014 P Data:2014-07-30 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DZSE.WSEWU.5026.76.2014.AM0 Warszawa3(lipca 2014 Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego stosownie do postanowieh uchwafy Nr 190 Rady

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83454/2015 P Data:2015-10-13

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83454/2015 P Data:2015-10-13 Warszawa, dnia 13 pazdziemika 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSOW RPW/83454/2015 P Data:2015-10-13 PL-LS.8300.4.2015 Komisja Wspolna Rzqdu i Samorz^du Terytorialnego Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16

'- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 '- -I IIIIMIIBII llllllll I III 4.^ a RPW/57B88/2015 P Data: 2015-07-16 Minister Zdrowia Warszawa, 15-07-2015 r PLR.462.2.(4).2015/MKR wg rozdzielnika Stosownie do postanowieh 36 uchwaty Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja

Niezgtoszenie uwag w powyzszym terminie tral<towane b^dzie jal<o akceptacja RPW/89948/2014 P Data:2014-11-28 Minister Zdrowia Warszawa MZ-ZP-P-0212-9/LC/14 Wediug rozdzielnika Stosownie do postanowieti uchwaty Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r.

ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1. z dnia r. ROZPORL\I)ZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1 z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczenstwa informacji rejestru zbiorow danych osobowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl

Uprzejmie prosz? o przysianie ewentualnych uwag rowniez drog \, elektroniczn^ na adres e-mail: a.andruszczak-zin@niz.gov.pl MINISTER ZDROWIA MZ-ZP-P-0212-27594-4/AA/14 RPW/5112/2014 P Data:2014-01-27 Warszawa, 2014-01- 2 3 Wedlug rozdzielnika Stosownie do przepisu 35 i 38 uchwaty Rady Ministrow Nr 190 z dnia 29 pazdziemika

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJINARODOWEJ SEKRETARZ STANU RPW/22285/2015 Data:2015-03-16 DWST-WPZN.6000.2.2015.AR Warszawa, 04 marca 2015 r. Komisja Wspolna Rzqdu i Samorzs^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh

Bardziej szczegółowo

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013

Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 RPM76i829/2014 P Data:2614-08-18 Warszawa, dnia 2014 r. MINISTER SRODOWISKA DP- 0230-88/32304/14/AKO Komisja Wspolna Rz^du i Samofz^du Tetytorialnego Stosownie do postanowien uchwaly Nr 190 Rady Ministrow

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika

DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14. wg rozdzielnika RPW/12532/2014 P Data:2014-02-20 DPD-IV-541-7/ /14 Warszawa, / r/u^x ^^'^ 2014 r. DPD/ /14 wg rozdzielnika Stosownie do postanowien 40 Uchwaly Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ^DZENIE. zdnia 2014r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynnosci cywilnoprawnych

ROZPORZ^DZENIE. zdnia 2014r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynnosci cywilnoprawnych Projekt z dnia 3 czerwca 2014 r. ROZPORZ^DZENIE MINISTRA FINANSOW^^ zdnia 2014r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynnosci cywilnoprawnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora

Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI..... A\i,. ^^.^ Warszawa, dnia /nlipca 2015 DL-VI-455-3/15 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Strony Rzs[dowej Komisji Wspolnej Rzc^du i Samorz (du Terytorialnego Zast^pca Dyrektora RPW/57418/201s'p

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Warszawa, dnia 09 września 2015 r. Departament Prawny PR1.022.180.2015.SCI NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

MINISTER EDUKACJINARODOWEJ RPW/13642/2015 P Data:2015-02-16 MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DWST.WPZN.6000.1.a.2015.MJ Warszawa, 13 lutego 2015 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorz^du Terytorialnego Stosownie do postanowieh Uchwafy Nr 190

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia sierpnia 2014 r. MINISTER SPRAWIEDLIWO^CI. DPrC-IV-4601-9/14 /13

Warszawa, dnia sierpnia 2014 r. MINISTER SPRAWIEDLIWO^CI. DPrC-IV-4601-9/14 /13 RPU/64202/2014 P Data:2014-08-27 MINISTER SPRAWIEDLIWO^CI Warszawa, dnia sierpnia 2014 r. DPrC-IV-4601-9/14 /13 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisji Wspolnej Rzs^du i Samorzsidu Terytorialnego W oparciu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych,

KALENDARZ WYBORCZY. Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2. komisji wyborczych, KALENDARZ WYBORCZY Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia... r. (poz....) Termin wykonania Treść czynności wyborczej czynności wyborczej *) 1 2 do dnia 7 września 2014 r. - podanie do

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Projekt z dnia 17 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DPrC-l-412-17/14. Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia pazdziernika 2014 r. DPrC-l-412-17/14 RPW/78458/2014 P Data:2014-10-26 Pan Szymon Wrobel Sekretarz Komisjl Wspolnej Rz idu i Samorzeidu Terytorlalnego Stosownie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3

MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 RPU/15673/2614 P Data:2014-03-04 MINISTER ZDROWIA Warszawa, 20U -03-0 3 MZ-UZ-PR-70-33289-2/RZ/14 Stosownie do postanowien 35, 36 i 38 uchwaty nr 190 Rady Ministrdw z dnia 29 pazdziemika 2013 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^'

/. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' RPW/68339/2014 P Data.-2014-09-12 ister Zdrowia Warszawa 20U -OiJ- 1 0 MZ-ZP-P-0212-1/LC/14 /. /] Wfidtug rozdzielnika 1 \/^'^' Stosownie do postanowieti uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO

Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI. DL-VII-4670-28/15bjO RPW/76106/2015 P Data:2015-09-21 MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI Warszawa, dnia J J- wrzesnia2015 r. DL-VII-4670-28/15bjO Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i Cyfryzacji Wspotprzewodniczcicy Komlsjl Wspolnej

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ;

z dnia.. 2016 r. roku podatkowym (PIT/BR), stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia. ; ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 2 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 27--217 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 217 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lutego 2016 r. MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ^DZENIE. zdnia 2014r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie zeznania podatkowego skladanego przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn

ROZPORZ^DZENIE. zdnia 2014r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie zeznania podatkowego skladanego przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn Projekt z dnia 3 czerwca 2014 r. ROZPORZ^DZENE MNSTRA FNANSOW^^ zdnia 2014r. zmieniaj^ce rozporz^dzenie w sprawie zeznania podatkowego skladanego przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo