MINISTER EDUKACJINARODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTER EDUKACJINARODOWEJ"

Transkrypt

1 RPW/84187/2015 P ata: MINISTER EDUKACJINARODOWEJ DZSE-WSPE KT Warszawa, 07 sierpnia 2015 r. Komisia Wspolna Rzadu i Samorzadu Tervtorialneqo Stosownie do postanowien uchwafy Nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrow {MP. poz. 979), przesytem w zatqczeniu projel^t rozporz^dzenia l\/linistra Edul<acji Narodowej w sprawie rodzajdw i szczegohwych zasad dziatania placdwek publicznych, warunkdw pobytu dzieci i mhdziezy w tych placowkach oraz wysokosci i zasad odptatnosci wnoszonej przez rodzicow za pobyt ich dzieci w tych placowkach - z uprzejmq prosb^ o wyrazenie opinii na temat projektu. Z upowaznienia MINISTRA EDUKACn NARODOWEJ Ewa Dudek Podsekretarz Stanu Za^cznik - tekst projektu rozporzsidzenia wraz z uzasadnieniem i OSR.

2 Projekt z dnia 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZ^DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEj'^ zdnia 2015 r. w sprawie rodzajow i szczegolowych zasad dzialania placowek publicznych, warunkow pobytu dzieci i miodziezy w tych placowkach oraz wysokosci i zasad odplatnosci wnoszonej przez rodzicow za pobyt ich dzieci w tych placowkach Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 WTzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pozn. zmp) zarz^dza si?, co nast^puje: Rozdziai 1 Przepisy ogolne 1. Rozporz^dzenie okresla: 1) rodzaje i szczegolowe zasady dzialania publicznych: a) placowek oswiatowo-wychowawczych, b) mlodziezowych osrodkow wychowawczych, c) mlodziezowych osrodkow socjoterapii, d) specjalnych osrodkow szkolno-wychowawczych, e) specjalnych osrodkow wychowawczych, f) osrodkow umozliwiajqcych dzieciom i miodziezy z uposledzeniem umyslowym w stopniu gl^bokim, a takze dzieciom i miodziezy z uposledzeniem umyslowym z niepelnosprawnosciami sprz^zonymi realizacj? obowi^ku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi^zku szkolnego i obowiqzku nauki. " Minister Edukacji Narodowej kieruje dzialem administracji rz^dowej - o^wiata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 22 wrze^nia 2014 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255). ^' Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 n Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 T. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7,290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r poz. 357 i 1045.

3 g) placowek zapewniaj^cych opiek? i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania - zwanych dalej plac6wkami"; 2) warunki pobytu dzieci i mlodziezy w placowkach; 3) wysokosc i zasady odplatnosci wnoszonej przez rodzicow za pobyt ich dzieci w placowkach. 2. Placowki, o ktorych mowa w 1, w swoich dziaianiach wychowawczych, edukacyjnych i opiekunczych respektuj^ prawa wychowankow, w tym prawa wynikajqce z Konwencji o prawach dziecka, oraz kieruj^ si? nast^pujqcymi zasadami: 1) zasady poszanowania godnosci wychowanka; 2) zasady poszanowania prywatnosci wychowanka; 3) zasady przyjaznej komunikacji z wychowankiem; 4) zasadq wspierania kreatywnej aktywnosci wychowanka; 5) zasady odpowiedzialnosci wychowanka za swoje post?powanie; 6) zasady wspotodpowiedzialnosci nauczycieh i pracownikow pedagogicznych zatrudnionych w placowce za rozwijanie mozhwosci psychofizycznych wychowanka; 7) zasady kreatywnosci dzialan wychowawczych i edukacyjnych; 8) zasady otwartosci na srodowisko lokalne. 3. Ilekroc w rozporz^dzeniu jest mowa o ustawie, nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty. Rozdzial 2 Placowki oswiatowo-wychowawcze 4. Placowkami oswiatowo-wychowawczymi s^: 1) placowki wychowania pozaszkolnego: palace mlodziezy, mlodziezowe domy kultury, mi^dzyszkolne osrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placowki specjalistyczne; 2) szkolne schroniska mlodziezowe: a) caloroczne, b) sezonowe Placowka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuhcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.

4 2. Placowka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania wymienione w ust. 1 przez: 1) prowadzenie zaj?c wspieraj^cych rozwoj dzieci i mlodziezy, maj^cych na celu: a) rozwijanie zainteresowari, szczegolnych uzdolnieh, doskonalenie umiej^tnosci oraz pogl^bianie wiedzy, b) ksztahowanie umiej^tnosci sp^dzania czasu wolnego, c) ksztaltowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia wlasnej tozsamosci, w szczegolnosci narodowej, etnicznej ij?zykowej, d) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zyciu kulturalnym; 2) organizowanie: a) imprez kulturalnych, w szczegolnosci przeglqdow, wystaw i festiwali, b) wypoczynku i rekreacji dla dzieci i mlodziezy, c) dzialan altematywnych wsrod dzieci i mlodziezy niedostosowanych spolecznie lub zagrozonych niedostosowaniem spolecznym. 3. Placowka wychowania pozaszkolnego moze realizowac zadania takze poza swoj^ siedzib^ W placowce wychowania pozaszkolnego s^ organizowane zaj^cia stale, okresowe lub okazjonalne, wynikajqce z potrzeb srodowiska lokalnego. 2. Zaj^cia, oktorych mowa wust. 1, mog^ bye organizowane w grupach. Organizacj? zaj^c oraz liczb? wychowankow w grupie okresla dyrektor placowki wychowania pozaszkolnego w uzgodnieniu z organem prowadz^cym placowk?. 3. Organizacj? zaj^c stalych okresla si^ w tygodniowym planie zaj^c placowki wychowania pozaszkolnego. 7. Do zadan szkolnego schroniska mlodziezowego nalezy: 1) upowszechnianie wsrod dzieci i mlodziezy krajoznawstwa i roznych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku; 2) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej; 3) zapewnienie dzieciom i mlodziezy oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych; 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i mlodziezy przebywaj^cym w schronisku.

5 8. Szkolne schronisko mlodziezowe posiada: 1) powierzchni? mieszkaln^ nie niniejsz^ niz 2,5 na osob? przy wyposazeniu w iozka jednopoziomowe lub nie mniejsz^ niz l,5m^na osob? przy wyposazeniu wlozka pi^trowe; 2) pomieszczenia mieszkalne wyposazone w iozka lub tapczany, koidry lub koce, bielizn^ poscielow^, szafy ubraniowe lub wieszaki, stol, krzesia lub taborety, lustro i kosz na smieci; 3) pomieszczenie do przechowywania bagazu i sprz^tu turystycznego oraz pomieszczenie do suszenia odziezy; 4) ogrzewanie zapewniaj^ce utrzymanie w pomieszczeniach temperatury co najmniej 18 C. 9. Szkolne schronisko mlodziezowe caloroczne jest zlokalizowane w samodzielnym budynku lub wydzielonej cz?sci budynku. 10. Szkolne schronisko mlodziezowe sezonowe jest organizowane w pomieszczeniach szkoly lub bursy Placowki oswiatowo-wychowawcze mog^posiadac filie. 2. Fili? tworzy, przeksztalca i likwiduje organ prowadz^cy placowk? oswiatowo- -wychowawcz^ Placowki oswiatowo-wychowawcze prowadz^ dzialalnosc w ci^gu caiego roku kalendarzowego jako placowki, w ktorych nie s^ przewidziane ferie szkolne. 2. Szkolne schroniska mlodziezowe sezonowe prowadzq dzialalnosc w niektorych okresach roku kalendarzowego, w tym w okresie ferii szkolnych oraz w dniach wolnych od zaj^c dydaktyczno-wychowawczych. Rozdzial 3 Mlodziezowe osrodki wychowawcze i mlodziezowe osrodki socjoterapii Mlodziezowe osrodki wychowawcze sq prowadzone dla dzieci i mlodziezy: 1) niedostosowanych spolecznie wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji - jako resocjalizacyjno-wychowawcze; 2) niedostosowanych spolecznie wymagaj^cych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji z niepelnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu lekkim - jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne.

6 -5-2. Dzialalnosc mlodziezowych osrodkow wychowawczych moze bye ukierunkowana na rozwi^zywanie specyficznych problemow wychowawczych wychowankow, w tym: 1) wychowanek b^d^cych nieletnimi matkami; 2) wychowankow z zaburzeniami psychicznymi; 3) wychowankow wymagaj^cych wzmozonego nadzoru wychowawczego. 3. Nieletni, wobec ktorego s^d rodzinny orzekl o umieszczeniu w mlodziezowym osrodku wychowawczym, z dniem przybycia do mlodziezowego osrodka wychowawczego wskazanego zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy zdnia 26 pazdziemika 1982 r. o post^powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z2014r. poz. 382) staje si? wychowankiem tego osrodka. 14. Do zadah mlodziezowego osrodka wychowawczego nalezy eliminowanie przyczyn i przejawow niedostosowania spolecznego oraz przygotowanie wychowankow do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego zycia po opuszczeniu tego osrodka, zgodnego z obowi^ujqcymi normami spolecznymi i prawnymi Nieletniej wychowance w ci^zy mlodziezowy osrodek wychowawczy zapewnia odpowiedni^ opiek? oraz przygotowanie do roli rodzicielskiej. 2. Nieletniej wychowance w ci^zy oraz po urodzeniu dziecka mlodziezowy osrodek wychowawczy zapewnia: 1) wyzywienie dostosowane do potrzeb wychowanki oraz potrzeb dziecka; 2) opiek? i pomoc psychologiczn^, w szczegolnosci w zakresie budowania wi?zi i nawi^zywania kontaktow z dzieckiem oraz zaspokajania jego potrzeb. 3. O ciqzy wychowanki i urodzeniu przez ni^ dziecka dyrektor mlodziezowego osrodka wychowawczego zawiadamia jej rodzicow i wlasciwy s^d rodzinny. 4. Mlodziezowy osrodek wychowawczy, w porozumieniu z s^dem rodzinnym, oraz za zgod^ rodzicow nieletniej wychowanki, we wspolpracy zosrodkiem pomocy spolecznej i podmiotem leczniczym, zapewnia nieletniej matce staly kontakt z dzieckiem, mozliwosc sprawowania opieki nad dzieckiem poza czasem nauki w szkole oraz udzial wjego wychowywaniu Mlodziezowe osrodki socjoterapii s^ prowadzone dla dzieci i mlodziezy, ktore: 1) z powodu zaburzeh rozwojowych, trudnosci w uczeniu si? i zaburzeh w funkcjonowaniu spolecznym s^ zagrozone niedostosowaniem spolecznym i wymagaj^ stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii, oraz

7 -6-2) posiadaj^ orzeczenie opotrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl^du na zagrozenie niedostosowaniem spolecznym. 2. Do mlodziezowych osrodkow socjoterapii dzieci i mlodziez s^ przyjmowani na okres, na ktory wydano orzeczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 6 ustawy. 3. Dzialalnosc mlodziezowych osrodkow socjoterapii moze bye ukierunkowana na rozwi^zywanie specyficznych problemow wychowawczych wychowankow, w tym wychowankow z zaburzeniami psychicznymi. 17. Do zadan mlodziezowego osrodka socjoterapii nalezy eliminowanie przyczyn i przejawow zaburzeh zachowania oraz przygotowanie wychowankow do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego zycia po opuszczeniu tego osrodka, zgodnego z obowi^zuj^cymi normami spolecznymi i prawnymi Zadania, o ktorych mowa w 14 i 17, s^ realizowane przez: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mozliwosci psychofizycznych i zainteresowah wychowankow; 2) udziai wychowankow w zaj^ciach: a) umozliwiaj^cych nabywanie umiej^tnosci zyciowych uiatwiaj^cych prawidlowe funkcjonowanie w srodowisku rodzinnym i spolecznym: - resocjalizacyjnych - w przypadku mlodziezowych osrodkow wychowawczych, - socjoterapeutycznych - w przypadku mlodziezowych osrodkow socjoterapii, - profilaktyczno-wychowawczych, - rewalidacyjnych - w przypadku wychowankow niepelnosprawnych, - irmych zaj^ciach o charakterze terapeutycznym, b) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym zaj^ciach na swiezym powietrzu w wymiarze co najmniej dwoch godzin dziennie, o ile pozwalaj^ na to warunki atmosferyczne, c) kulturalno-oswiatowych, d) rozwijaj^cych zainteresowania.

8 2. Miodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii organizujq i udzielajq pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy. 3. Zaj^cia resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczno-wychowawcze, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, s^ ukierunkowane w szczegolnosci na: 1) wspieranie wychowankow po przyj^ciu do mlodziezowego osrodka wychowawczego lub mlodziezowego osrodka socjoterapii; 2) rozwijanie mocnych stron i zainteresowan wychowankow odpowiednio do ich mozliwosci psychofizycznych; 3) ksztahowanie kompetencji indywidualnych i spolecznych oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w zyciu doroslym i aktywnosci zawodowej; 4) nabywanie umiej^tnosci zyciowych ulatwiaj^cych prawidlowe fimkcjonowanie w srodowisku rodzinnym i spolecznym. 4. Zaj^cia sportowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, s^ organizowane na obiektach umozliwiajqcych realizacj? tych zaj^c. 5. Zaj^cia, o ktorych mowa wust. 1, mog^ bye organizowane rowniez poza siedzib^ mlodziezowego osrodka wychowawczego lub mlodziezowego osrodka socjoterapii W sklad mlodziezowego osrodka wychowawczego i mlodziezowego osrodka socjoterapii wchodzi co najmniej jedna z nast^puj^cych szkol: 1) szkola podstawo wa specj alna; 2) gimnazjum specj alne; 3) szkola ponadgimnazjalna specjalna. 2. Szkoly wchodz^ce w sklad mlodziezowego osrodka wychowawczego 1 mlodziezowego osrodka socjoterapii spelniaj^ce warunki okreslone w art. 68a ust. 2 ustawy, mog^ organizowac kwalifikacyjne kursy zawodowe. 3. Liczb? uczniow w oddziale szkoly zorganizowanej w mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii okreslaj^ przepisy wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy. 4. Do szkol funkcjonujqcych w mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii mog^ rowniez ucz^szczac uczniowie nieb^d^cy wychowankami tych osrodkow, posiadaj^cy orzeczenie o potrzebie ksztatcenia specj alnego wydane odpowiednio ze wzgl^du na niedostosowanie spoleczne albo zagrozenie niedostosowaniem spolecznym.

9 Podstawow^ form^ organizacyjn^ pracy z wychowankami w mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii jest grupa wychowawcza. Grupa wychowawcza obejmuje wychowankow wzblizonym wieku, z uwzgl^dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowankow i specyficznych problemow wychowawczych. 2. Liczba wychowankow w grupie wychowawczej wynosi do Grup4 wychowawcza opiekuje si? wychowawca grupy wychowawczej W mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii, w zaleznosci od potrzeb wychowankow, tworzy si? grupy usamodzielnienia. 2. Grup4 usamodzielnienia opiekuje si? wychowawca grupy usamodzielnienia. 3. W grupie usamodzielnienia wychowanek jest przygotowywany do doroslego zycia, w szczegolnosci umozliwia si? wychowankowi nabywanie umiej?tnosci: 1) samodzielnego przygotowywania posilkow; 2) poslugiwania si? podstawowym sprz?tem AGD; 3) dbania o porz^dek; 4) zalatwiania spraw w urz?dach oraz innych instytucjach; 5) funkcjonowania na rynku pracy, w tym przygotowania do samoksztalcenia, podnoszenia kwalifikacji, rozwijania umiej?tnosci i zainteresowan; 6) fxinkcjonowania w spoleczenstwie; 7) radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiqzywaniu konfliktow. 22, 1. W mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii zatrudnia si? psychologow, pedagogow i doradcow zawodowych, a takze, w zaleznosci od potrzeb, innych specjalistow, oraz osoby prowadz^ce zaj?cia, o ktorych mowa w 18 ust. 1 pkt 2 lit. b-d. 2. Wymiar godzin zaj?c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze bye nizszy niz: 1) pelny tygodniowy obowi^kowy wymiar godzin zaj?c ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357) - w przypadku psychologa; 2) 1/2 tygodniowego obowi^kowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku pedagoga;

10 9-3) 1/2 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku doradcy zawodowego. 3. W przypadku gdy liczba wychowankow w mlodziezowym osrodku wychowawczym przekracza 36, wymiar godzin zaj^c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zwi^ksza si^, w przeliczeniu na kazdych kolejnych 12 wychowankow, co najmniej o: 1) 1/3 tygodniowego obowi^owego wymiaru godzin zaj^c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku psychologa; 2) 1/6 tygodniowego obowi^kowego wymiaru godzin zaj^c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku pedagoga; 3) 1/6 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj^c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku doradcy zawodowego. 4. W przypadku gdy liczba wychowankow w mlodziezowym osrodku socjoterapii przekracza 36, wymiar godzin zaj^c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zwi^ksza si?, w przeliczeniu na kazdych kolejnych 12 wychowankow, co najmniej o: 1) 1/4 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj^c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku psychologa: 2) 1/8 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku pedagoga; 3) 1/8 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj^c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku doradcy zawodowego. 23. Mtodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii zapewniaj4 wychowankom dost?p do opieki medycznej, w tym specjalistycznej. 24. Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii wspotpracuj^, w zaleznosci od potrzeb, z pracownikami socjalnymi.

11 Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii zapewniaj^ wychowankom calodobow^ opiek?. 2. W mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposob zapewniaj^cy nadzor nad wychowankami oraz bezpieczenstwo wychowankow. 3. Opiek? w porze nocnej sprawuje co najmniej dwoch wychowawcow grup wychowawczych. 4. W przypadku gdy w mlodziezowym osrodku wychowawczym przebywa wi?cej niz 36 wychowankow, liczb? wychowawcow grup wychowawczych sprawuj^cych opiek? w porze nocnej zwi?ksza si? w stosunku do liczby okreslonej wust. 3, o 1 wychowawc? grupy wychowawczej na kazdych kolejnych 36 wychowankow. 5. W przypadku gdy w mlodziezowym osrodku socjoterapii przebywa wi?cej niz 48 wychowankow, liczb? wychowawcow grup wychowawczych sprawuj^cych opiek? w porze nocnej zwi?ksza si? w stosunku do liczby okreslonej w ust. 3, o 1 wychowawc? grupy wychowawczej na kazdych kolejnych 48 wychowankow. 6. Wychowawcy grup wychowawczych sprawuj^cy nad wychowankami opiek? w porze nocnej obowi^zani co najmniej trzykrotnie w ciqgu nocy przeprowadzic obchod. 7. W uzasadnionych przypadkach moze funkcjonowac mlodziezowy osrodek socjoterapii, ktory nie zapewnia calodobowej opieki. 26. Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii prowadz^ dzialalnosc w ci^gu calego roku kalendarzowego jako placowki, w ktorych nie s^ przewidziane ferie szkolne Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii zapewniaj^ pokoje mieszkalno-sypialniane przeznaczone dla nie wi?cej niz 4 wychowankow, urz^dzone we wspolpracy z wychowankami, zgodnie zich potrzebami rozwojowymi i mozliwosciami psychofizycznymi. Pokoje mieszkalno-sypialniane najmniej w: sq wyposazone co 1) lozka jednoosobowe, poduszki, koldry i bielizn? poscielow^; 2) indywidualn^ szafk? dla kazdego wychowanka do przechowywania rzeczy osobistych; 3) szafy ubraniowe.

12 11-2. W mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii znajduj^ si?: 1) pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych; 2) pomieszczenie umozliwiaj^ce organizacj? spotkah calej spolecznosci odpowiednio mlodziezowego osrodka wychowawczego lub mlodziezowego osrodka socjoterapii; 3) odpowiednio wyposazone pomieszczenia do prowadzenia zaj?c, o ktorych mowa w 18, oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem; 4) miejsca umozliwiajqce samodzielne przygotowanie posilkow przez wychowankow, wtym przeznaczone do prowadzenia zaj?c kulinamych, zapewniaj^ce odpowiednie warunki do przechowywania i obrobki zywnosci; 5) jadalnia; 6) pokoj dla chorych; 7) gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej; 8) miejsce umozliwiaj^ce wychowankom samodzielne pranie i suszenie rzeczy osobistych; 9) lazienki i toalety w liczbie umozliwiaj^cej korzystanie z nich w sposob zapewniaj^cy intymnosc i zgodnosc z zasadami higieny. 3. W mlodziezowym osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii zamieszkuj^ wyl^cznie wychowankowie, z zastrzezeniem ust Mieszkania zajmowane przez nauczycieli i pracownikow zatrudnionych w mlodziezowych osrodku wychowawczym i mlodziezowym osrodku socjoterapii, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, powinny stanowic odr?bnq cz?sc osrodka, do ktorej wychowankowie nie maj^ bezposredniego dost?pu Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii: 1) zapewniaj^ wychowankom kontakt zrodzin^, zwyj^tkiem sytuacji, gdy s^d orzeknie o zakazie takich kontaktow; 2) podejmujq wspolprac? z rodzin^ wychowanka. 2. Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii wspolpracujq zosrodkami pomocy spolecznej ipowiatowymi centrami pomocy rodzinie, w szczegolnosci w celu zapewnienia usamodzielniaj^cym si? wychowankom pomocy, oktorej mowa wprzepisach art. 88 ustawy zdnia 12marca 2004r. o pomocy spolecznej (Dz. U.z2015r. poz ).

13 Mlodziezowy osrodek wychowawczy imlodziezowy osrodek socjoterapii obowi^ane s^ do: 1) systematycznej oceny efektow podejmowanych dzialan, w szczegolnosci pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuhczej, nie rzadziej niz raz w roku; 2) badania poziomu bezpieczehstwa wychowankow co najmniej dwa razy w roku; 3) przygotowania wychowankow do funkcjonowania po opuszczeniu osrodka, w tym zapewnienia im wsparcia w okresie poprzedzaj^cym opuszczenie osrodka; 4) monitorowania losow bylych wychowankow i wykorzystywania pozyskanych informacji do oceny skutecznosci podejmowanych przez osrodek dzialan. 29. Mlodziezowy osrodek wychowawczy i mlodziezowy osrodek socjoterapii wspolpracujq ze szkolami og61nodost?pnymi w zakresie diagnozowania i rozwi^ywania problemow dydaktyczno-wychowawczych uczniow niedostosowanych zagrozonych niedostosowaniem spolecznym ucz?szczaj4cych do tych szkol. spolecznie lub Rozdzial 4 Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze i specjalne osrodki wychowawcze 30. Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne osrodki wychowawcze s^ prowadzone dla dzieci i mlodziezy: 1) nieslysz^cych i slaboslysz^cych; 2) niewidomych i slabowidz^cych; 3) z niepelnosprawnosci^ ruchow^, w tym z afazj^; 4) z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera; 5) z niepelnosprawnosciami sprz?zonymi; 6) z niepelnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze s^ prowadzone dla dzieci i mlodziezy, ktore: 1) wymagajq stosowania specjalnych oddzialywah wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaj?c rewalidacyjnych, oraz 2) posiadaj^ orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl?du na niepelnosprawnosc, o ktorej mowa w 30, oraz ktore z powodu tej niepelnosprawnosci nie mogq ucz?szczac do szkoly w miejscu zamieszkania.

14 13 2. Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze mog^ bye takze prowadzone dla dzieci, ktore: 1) wymagaj^ stosowania specjalnych oddzialywari wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zaj^c rewalidacyjnych, oraz 2) posiadaj^ orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl^du na niepelnosprawnosc, o ktorej mowa w 30, oraz ktore z powodu tej niepelnosprawnosci nie mog4 ucz^szczac do przedszkola w miejscu zamieszkania. 3. Do specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego dzieci i mlodziez s^ przyjmowani na okres, na kt6ry wydano orzeczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 6 ustawy Pobyt wychowanka w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym moze trwac do czasu ukohczenia wychowania przedszkolnego lub nauki w szkole wchodzqcej w sklad specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego, nie dluzej jednak niz do kohca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym wychowanek kohczy 24 rok zycia. 2. Jezeli specjalny osrodek szkolno-wychowawczy dysponuje wolnymi miejscami, za zgod^ organu prowadz^cego, na zaj^cia, o ktorych mowa w 34 ust. 1 pkt 2, mogq bye przyj^te dzieci i mlodziez spoza osrodka, na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydanego ze wzgl^du na niepelnosprawnosc, o ktorej mowa w 30, lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej W sklad specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego wchodzi co najmniej jedna z nast^puj^cych szkol: 1) szkola podstawowa specj alna; 2) gimnazjum specjalne; 3) szkola ponadgimnazjalna specj alna. 2. Szkoly wchodz^ce w sklad specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego, spelniaj^ce warunki okreslone w art. 68a ust. 2 ustawy mog^ organizowac kwalifikacyjne kursy zawodowe. 3. W sklad specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego moze takze wchodzic przedszkole specjalne utworzone na podstawie porozumienia mi^dzy wlasciwymi organami prowadz^cymi, do ktorego mog^ ucz^szczac takze dzieci spoza osrodka.

15 Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy zapewnia: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mozliwosci psychofizycznych i zainteresowah wychowankow; 2) udzial wychowank6w w zaj?ciach: a) umozliwiaj^cych nabywanie umiej?tnosci zyciowych ulatwiaj^cych prawidlowe funkcjonowanie w srodowisku rodzinnym i spolecznym: - rewalidacyjnych, - profilaktyczno-wychowawczych, - innych zaj?ciach o charakterze terapeutycznym, b) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym zaj?ciach na swiezym powietrzu w wymiarze co najmniej dwoch godzin dziennie, o ile pozwalaj^ na to warunki atmosferyczne, c) kulturalno-oswiatowych, d) rozwijajqcych zainteresowania. 2. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy. 3. Zaj?cia sportowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, s^ organizowane na obiektach umozliwiaj^cych realizacj? tych zaj?c Podstawow^ form^ organizacyjn^ pracy z wychowankami w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym jest grupa wychowawcza. Grupa wychowawcza obejmuje wychowankow w zblizonym wieku, z uwzgl?dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowankow. 2. Liczba wychowankow w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniow w oddziale odpowiedniego rodzaju przedszkola specjalnego lub szkoly specjalnej, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy. 3. Grup4 wychowawczy opiekuje si? wychowawca grupy wychowawczej. 4. Do grupy wychowawczej, za zgody organu prowadzycego, mozna zatrudnic pomoc wychowawcy. 5. Do grupy wychowawczej, w sklad ktorej wchodzy wychowankowie z niepelnosprawnosciy intelektualny w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepelnosprawnosciy ruchowy, w tym z afazjy, z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera,

16 -15- lub wychowankowie z niepelnosprawnosciami sprz?zonymi, ucz^szczaj^cy do przedszkola lub klas I-IV szkoly podstawowej specj alnej, zatrudnia si? pomoc wychowawcy W specj alnym osrodku szkolno-wychowawczym zatrudnia si? psychologa, pedagoga i doradc? zawodowego oraz, w zaleznosci od potrzeb, innych specjalistow. 2. Wymiar godzin zaj?c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze bye nizszy niz: 1) pelny tygodniowy obowi^zkowy wymiar godzin zaj?c ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku psychologa; 2) 1/2 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku pedagoga; 3) 1/2 tygodniowego obowiqzkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku doradcy zawodowego. 3. W przypadku gdy Uczba wychowankow w specj alnym osrodku szkolno- -wychowawczym przekracza 36, wymiar godzin zaj?c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zwi?ksza si?, w przeliczeniu na kazdych kolejnych 12 wychowankow, co najmniej o: 1) 1/4 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku psychologa; 2) 1/8 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku pedagoga; 3) 1/8 tygodniowego obowi^zkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku doradcy zawodowego. 37. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy zapewnia wychowankom dost?p do opieki medycznej, w tym specj alistycznej. 38. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy wspolpracuje, w zaleznosci od potrzeb, z pracownikami socjalnymi.

17 Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy zapewnia wychowankom calodobow^ opiek^. 2. W specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym opieka w porze nocnej jest sprawowana przez wychowawcow grup wychowawczych i pomoc wychowawcy, w sposob zapewniaj^cy nadzor nad wychowankami i bezpieczenstwo wychowankow. 3. Opiek^ w porze nocnej sprawuj^ co najmniej dwie osoby, w tym co najmniej jeden wychowawca grupy wychowawczej. 4. W przypadku gdy w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym przebywa wi^cej niz 48 wychowankow, liczb? osob sprawuj^cych opiek^ w porze nocnej zwi^ksza siq w stosunku do liczby okreslonej w ust. 3, o 1 osob? na kazdych koiejnych 48 wychowankow. 5. Osoby sprawuj^ce nad wychowankami opiek? w porze nocnej s^ obowi^zane co najmniej trzykrotnie w ci^gu nocy przeprowadzic obchod. 40. W przypadku gdy cz^stotliwosc i jakosc kontaktow wychowanka z rodzicami wskazuje na trwal^ przeszkod? wwykonywaniu wiadzy rodzicielskiej lub na raz^ce zaniedbywanie przez rodzicow obowi^zkow wobec dziecka, specjalny osrodek szkolno- -wychowawczy wyst^puje do s^du o zbadanie sytuacji dziecka Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy prowadzi dzialalnosc przez caly rok szkolny jako placowka, w ktorej sq przewidziane ferie szkolne. 2. Za zgod^ organu prowadz^cego specjalny osrodek szkolno-wychowawczy moze rowniez prowadzic dzialalnosc w okresie zimowej i wioseimej przerwy swi^tecznej oraz w okresie ferii szkolnych. 3. Przebywanie wychowankow ponizej loroku zycia w specjalnym osrodku szkolno- -wychowawczym wdni wolne od zaj^c dydaktyczno-wychowawczych moze miec miejsce jedynie w przypadkach uzasadnionych sytuacji rodzinn^ Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy zapewnia wychowankom pokoje mieszkalno-sypialniane przeznaczone dla nie wi^cej niz 4 wychowankow, urz^dzone we wspolpracy z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i mozliwosciami psychofizycznymi. Pokoje mieszkalno-sypialniane sq wyposazone co najmniej w: 1) lozka jednoosobowe, poduszki, koldry i bielizn? poscielow^; 2) indywidualn^ szafk? dla kazdego wychowanka do przechowywania rzeczy osobistych; 3) szafy ubraniowe.

18 17-2. W specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym znajduj^ si?: 1) pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych; 2) pomieszczenie umozliwiaj^ce organizacj? spotkan caiej spolecznosci osrodka; 3) odpowiednio wyposazone pomieszczenia do prowadzenia zaj?c, oktorych mowa w 34, oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem; 4) miejsca umozliwiajqce samodzielne przygotowanie posilkow przez wychowankow, wtym przeznaczone do prowadzenia zaj^c kulinamych, zapewniaj^ce odpowiednie waranki do przechowywania i obrobki zywnosci; 5) jadalni?; 6) pokoj dla chorych; 7) gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej; 8) miejsce umozliwiaj^ce wychowankom samodzielne pranie i suszenie rzeczy osobistych; 9) lazienki i toalety w liczbie umozliwiajqcej korzystanie z nich w sposob zapewniaj^cy intymnosc i zgodnosc z zasadami higieny. 3. W specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym mieszkaj^ wyl^cznie wychowankowie, z zastrzezeniem ust Mieszkania zajmowane przez nauczycieli i pracownikow zatrudnionych w specjalnym osrodku szkolno-wychowawczym, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, powinny stanowic odr^bn^ cz^sc osrodka, do ktorej wychowankowie nie maj^ bezposredniego dost?pu. 43. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy wspolpracuje z rodzicami wychowankow w zakresie realizacji dzialan opiekuhczych i wychowawczych oraz, w przypadkach uzasadnionych sytuacj^ rodziny wychowanka, wspoldziala, odpowiednio do potrzeb, z osrodkami pomocy spolecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, w szczegolnosci w celu zapewnienia usamodzielniaj^cym siq wychowankom pomocy, o ktorej mowa w art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej. 44. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy jest obowi^any do: 1) systematycznej oceny efektow podejmowanych dzialan, w szczegolnosci pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej, nie rzadziej niz raz w roku; 2) badania poziomu bezpieczenstwa wychowankow co najmniej dwa razy w roku;

19 -18-3) przygotowania wychowankow do funkcjonowania po opuszczeniu osrodka, w tym zapewnienia im wsparcia w okresie poprzedzaj^cym opuszczenie osrodka; 4) monitorowania losow bylych wychowankow i wykorzystywania pozyskanych informacji do oceny skutecznosci podejmowanych przez osrodek dziaian. 45. Specjalny osrodek szkolno-wychowawczy wspolpracuje ze szkolami ogolnodost^pnymi w zakresie diagnozowania i rozwi^zywania problemow dydaktyczno- -wychowawczych uczniow niepelnosprawnych ucz^szczaj^cych do tych szkoi Specjalne osrodki wychowawcze s^ prowadzone dla dzieci i mlodziezy, ktore: 1) wymagaj^ stosowania specjalny ch oddzialywan wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zaj?c rewalidacyjnych, oraz 2) posiadaj^ orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl^du na nlepelnosprawnosc, o ktorej mowa w 30, oraz ktore z powodu tych niepelnosprawnosci nie mog^ ucz^szczac do szkoty wmiejscu zamieszkania, specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego, lub nie mog^ przebywac w bursie. 2. Do specjalnego osrodka wychowawczego dzieci i mlodziez sq przyjmowani na okres, na ktory wydano orzeczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 6 ustawy. 47. Wychowankami specjalnego osrodka wychowawczego s^ dzieci i mlodziez, ucz^szczaj^ce do klas IV-VI szkoiy podstawowej, gimnazjum lub szkoly ponadgimnazjalnej, nie dluzej jednak niz do konca roku szkolnego, wroku kalendarzowym w ktorym wychowanek konczy 24. rok zycia Specjalny osrodek wychowawczy zapewnia wychowankom: 1) realizacj? obowi^u szkolnego i obowi^zku nauki poza osrodkiem; 2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mozliwosci psychofizycznych i zainteresowan wychowankow; 3) udzial wychowankow w zaj^ciach: a) umozliwiaj^cych nabywanie umiej^tnosci zyciowych ulatwiaj^cych prawidlowe funkcjonowanie w srodowisku rodzinnym i spolecznym: - rewalidacyjnych, - profilaktyczno-wychowawczych, - innych zaj^ciach o charakterze terapeutycznym,

20 19- b) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym zaj^ciach na swiezym powietrzu w wymiarze co najmniej dwoch godzin dziennie, o ile pozwalaj^ na to waranki atmosferyczne, c) kulturalno-oswiatowych, d) rozwijaj^cych zainteresowania. 2. Specjalny osrodek wychowawczy organizuje i udziela pomocy psychologiczno- -pedagogicznej zgodnie z przqjisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy. 3. Zaj^cia sportowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organize wane na obiektach umozliwiaj^cych realizacj? tych zaj?c Podstawow^ form^ organizacyjn^ pracy z wychowankami w specjalnym osrodku wychowawczym jest grupa wychowawcza. Grupa wychowawcza obejmuje wychowankow w zblizonym wieku, z uwzgl^dnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych. 2. Liczba wychowankow w grupie wychowawczej odpowiada liczbie uczniow woddziale odpowiedniego rodzaju szkoly specjalnej, okreslonej wprzepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy. 3. Grup4 wychowawczy opiekuje si? wychowawca grupy wychowawczej. 4. Do grupy wychowawczej, za zgody organu prowadzycego, mozna zatrudnic pomoc wychowawcy W specjalnym osrodku wychowawczym zatrudnia si? psychologa, pedagoga i doradc? zawodowego oraz, w zaleznosci od potrzeb, innych specjalistow. 2. Wymiar godzin zaj?c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze bye nizszy niz: 1) pelny tygodniowy obowiqzkowy wymiar godzin zaj?c ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku psychologa; 2) 1/2 tygodniowego obowiyzkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku pedagoga; 3) 1/2 tygodniowego obowi^owego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku doradcy zawodowego.

21 20 3. W przypadku gdy liczba wychowankow w specjalnym osrodku wychowawczym przekracza 36, wymiar godzin zaj?c psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego zwi?ksza si?, w przeliczeniu na kazdych kolejnych 12 wychowankow, co najmniej o: 1) 1/4 tygodniowego obowi^kowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku psychologa; 2) 1/8 tygodniowego obowiyzkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - wprzypadku pedagoga; 3) 1/8 tygodniowego obowiyzkowego wymiaru godzin zaj?c ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku doradcy zawodowego. 51. Specjalny osrodek wychowawczy zapewnia wychowankom dost?p do opieki medycznej, w tym specjalistycznej. 52. Specjalny osrodek wychowawczy wsp61pracuje, w zaleznosci od potrzeb, z pracownikami socjalnymi Specjalny osrodek wychowawczy zapewnia wychowankom calodobowy opiek?. 2. W specjalnym osrodku wychowawczym opieka w porze nocnej jest sprawowana przez wychowawcow grup wychowawczych i pomoc wychowawcy w spos6b zapewniajycy nadz6r nad wychowankami i bezpieczenstwo wychowankow. 3. Opiek? w porze nocnej sprawujy co najmniej dwie osoby, w tym jeden wychowawca grupy wychowawczej. 4. W przypadku gdy w specjalnym osrodku wychowawczym przebywa wi?cej niz 48 wychowankow, liczb? osob sprawujycych opiek? w porze nocnej zwi?ksza si? w stosunku do liczby okreslonej w ust. 3, o 1 osob? na kazdych kolejnych 48 wychowankow. 5. Osoby sprawujyce nad wychowankami opiek? w godzinach nocnych sy obowi^ane CO najmniej trzykrotnie w ciygu nocy przeprowadzic obchod. 54. W przypadku, gdy cz?stotliwosc ijakosc kontaktow wychowanka zrodzicami wskazuje na trwaly przeszkod? w wykonywaniu wtadzy rodzicielskiej lub na razyce zaniedbywanie przez rodzicow obowiyzkow wobec dziecka, specjalny osrodek wychowawczy wyst?puje do sydu o zbadanie sytuacji dziecka.

22 Specjalny osrodek wychowawczy prowadzi dzialalnosc przez caly rok szkolny jako placowka, w ktorej s^ przewidziane ferie szkolne. 2. Za zgodq organu prowadz^cego specjalny osrodek wychowawczy moze rowniez prowadzic dzialalnosc w okresie zimowej i wiosennej przerwy swiqtecznej oraz w okresie ferii szkolnych, zapewniajqc wychowankom zaj^cia opiekunczo-wychowawcze Specjalny osrodek wychowawczy zapewnia wychowankom pokoje mieszkalno- -sypialniane przeznaczone dla nie wi^cej niz 4 wychowankow, urz^dzone we wspolpracy z wychowankami, zgodnie zich potrzebami rozwojowymi i mozliwosciami psychofizycznymi. Pokoje mieszkalno-sypialniane sq wyposazone co najmniej w: 1) lozka jednoosobowe, poduszki, koidry i bielizn? poscielowq; 2) indywidualn^ szafk? dla kazdego wychowanka do przechowywania rzeczy osobistych; 3) szafy ubraniowe. 2. W specjalnym osrodku wychowawczym znajduj^ si?: 1) pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe odpowiednie do potrzeb grup wychowawczych; 2) pomieszczenie umozliwiaj^ce organizacj? spotkan calej spolecznosci osrodka; 3) odpowiednio wyposazone pomieszczenia do prowadzenia zaj?c, o ktorych mowa w 48 ust. 1 pkt 3, oraz do indywidualnej pracy z wychowankiem; 4) miejsca umozliwiaj^ce samodzielne przygotowanie posilkow przez wychowankow, wtym przeznaczone do prowadzenia zaj?c kulinamych, zapewniaj^ce odpowiednie warunki do przechowywania i obrobki zywnosci; 5) jadalni?; 6) pokoj dla chorych, 7) gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej, 8) miejsce umozliwiaj^ce wychowankom samodzielne pranie i suszenie rzeczy osobistych, 9) lazienki i toalety w liczbie umozliwiaj^cej korzystanie z nich w sposob zapewniajqcy intymnosc i zgodnosc z zasadami higieny. 3. W specjalnym osrodku wychowawczym mieszkaj^ wyl^cznie wychowankowie osrodka, z zastrzezeniem ust Mieszkania zajmowane przez nauczycieli i pracownikow zatrudnionych w specjalnym osrodku wychowawczym, zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, powinny stanowic odr^bn^ cz?sc osrodka, do ktorej wychowankowie nie maj^ bezposredniego dost?pu.

23 Specjalny osrodek wychowawczy wspolpracuje: 1) ze szkoly, w ktorej wychowanek realizuje obowi^zek szkolny lub obowi^zek nauki, w zakresie realizowania zaj^c rewalidacyjnych i oddzialywan wychowawczych; 2) z rodzicami, w zakresie realizacji dziaian opiekuhczych i wychowawczych; 3) z osrodkami pomocy spolecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, w szczegolnosci w celu zapewnienia usamodzielniaj^cym si^ wychowankom pomocy, o ktorej mowa w przepisach art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej - w przypadkach uzasadnionych sytuacjq rodziny wychowanka. 58. Specjalny osrodek wychowawczy jest obowi^zany do: 1) systematycznej oceny efektow podejmowanych dziaian, w szczegolnosci pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej, nie rzadziej niz raz w roku; 2) badania poziomu bezpieczenstwa wychowankow co najmniej dwa razy w roku; 3) przygotowania wychowankow do funkcjonowania po opuszczeniu osrodka, w tym zapewnienia wsparcia przed opuszczeniem osrodka; 4) monitorowania losow bylych wychowankow i wykorzystjwania pozyskanych informacji do oceny skutecznosci podejmowanych przez osrodek dziaian. Rozdzial 5 Osrodki rewalidacyjno-wychowawcze Osrodkami umozliwiaj^cymi dzieciom i mlodziezy z niepelnosprawnosci^ intelektualnq w stopniu gl^bokim, a takze dzieciom i mlodziezy z niepelnosprawnosci^ intelektualnq w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepelnosprawnosciami sprz^zonymi realizacj? obowiqzku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiqzku szkolnego i obowi^zku nauki, s^ osrodki rewalidacyjno-wychowawcze. 2. Wychowankami osrodkow rewalidacyjno-wychowawczych sq: 1) dzieci i mlodziez z niepelnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu gi^bokim, obj^te zaj^ciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zaj^c rewalidacyjno-wychowawczych; 2) dzieci i mlodziez z niepelnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepelnosprawnosciami sprz^zonymi, obj^te ksztalceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego. 3. Do osrodkow rewalidacyjno-wychowawczych dzieci i mlodziez, o ktorych mowa wust. 2 pkt 1, przyjmowani na okres, na ktory wydano orzeczenie, o ktorym mowa

24 23 w ust. 2 pkt 1, nie wczesniej jednak niz od pocz^tku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym kohcz^ 3. rok zycia, i nie dtuzej niz do kohca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w ktorym konczq 25. rok zycia. 4. Do osrodkow rewalidacyjno-wychowawczych dzieci i mlodziez, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, S4 przyjmowani na okres, na ktory wydano orzeczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, nie wczesniej jednak niz od pocz^tku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym koncz^ 3. rok zycia, i nie dluzej niz do konca roku szkolnego, wroku kalendarzowym w ktorym kohcz^ 24. rok zycia Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom z niepetnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu gl^bokim udzial w zaj^ciach: 1) rewalidacyjno-wychowawczych, prowadzonych indywidualnie lub w zespolach; 2) terapeutycznych i usprawniaj^cych ruchowo, dostosowanych do potrzeb wychowankow; 3) rekreacyjnych. 2. Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom z niepelnosprawnosci^ intelektualn^ w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepetnosprawnosciami sprz^zonymi: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mozliwosci psychofizycznych i zainteresowan wychowankow; 2) udzial w zaj?ciach: a) umozliwiaj^cych nabywanie umiej^tnosci zyciowych ulatwiaj^cych prawidlowe fiinkcjonowanie w srodowisku rodzinnym i spolecznym: - rewalidacyjnych, - profilaktyczno-wychowawczych, - innych zaj^ciach o charakterze terapeutycznym, b) sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oswiatowych, z uwzgl^dnieniem mozliwosci psychofizycznych wychowankow, c) rozwijaj^cych zainteresowania. 3. Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy organizuje i udziela pomocy psychologiczno- -pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy Podstawow^ form^ organizacyjn^ pracy z wychowankami w osrodku rewalidacyjno-wychowawczym jest grupa wychowawcza. Grupa wychowawcza obejmuje

25 24 wychowankow w zblizonym wieku, z uwzgl^dnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowankow. 2. Liczba wychowankow w grupie wychowawczej wynosi: 1) w przypadku wychowankow z niepetnosprawnosciq intelektualn^ w stopniu gl^bokim - do 4; 2) w przypadku wychowankow z niepelnosprawnosciq intelektualn^ w stopniu umiarkowanym lub znacznym z niepelnosprawnosciami sprz?zonymi - do 8, z tym ze w przypadku gdy jedn^ z niepelnosprawnosci jest autyzm, w tym zespoi Aspergera - do Grup4 wychowawczy opiekuj? si? wychowawca grupy wychowawczej. 4. W osrodku rewalidacyjno-wychowawczym do kazdej grupy wychowawczej zatrudnia si? pomoc wychowawcy. 62. W osrodku rewalidacyjno-wychowawczym zatrudnia si?, w zaleznosci od potrzeb, psychologa, pedagoga lub innych specjalistow Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy prowadzi dzialalnosc przez caly rok szkolny, z wyjytkiem sobot i dni ustawowo wolnych od pracy, jako placowka, w ktorej sq przewidziane ferie szkolne. 2. Czas pracy osrodka rewalidacyjno-wychowawczego wynosi nie mniej niz osiem godzin dziennie. Czas pracy osrodka i organizacj? zaj?c okresla dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzycym osrodek. osrodka 64. Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy zapewnia wychowankom odpowiednio wyposazone pomieszczenia do prowadzenia zaj?c terapeutycznych i indywidualnej pracy z wychowankiem. 65. Osrodek rewalidacyjno-wychowawczy wspolpracuje z rodzicami lub opiekunami wychowankow w zakresie realizacji dzialan opiekuhczych i wychowawczych. Rozdzial 6 Placowki zapewniaj^ce opiek^ i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania 66. Placowkami zapewniajycymi opiek? i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania sy bursy i domy wczasow dzieci?cych.

26 Bursa zapewnia opiek? i wychowanie uczniom gimnazjow i szkol ponadgimnazjalnych dla mlodziezy, wtym uczniom wymagajycym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz sluchaczom zakladow ksztatcenia nauczycieli i kolegiow pracownikow sluzb spolecznych, w wieku do 24 roku zycia. 68. Bursa zapewnia wychowankom: 1) calodobo wy opiek?; 2) warunki do nauki; 3) pomoc w nauce; 4) warunki do rozwijania zainteresowan i szczegolnych uzdolnien; 5) warunki umozliwiajyce uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce. 69. Bursa realizuje swoje zadania we wspolpracy z rodzicami wychowanka, szkoly, do ktorej ucz?szcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi W bursie dziala zespol wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowankow, powotywany przez dyrektora bursy. 2. Do zadan zespohi wychowawczego nalezy w szczegolnosci: 1) diagnozowanie problemow wychowawczych wychowankow; 2) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny; 3) dokonywanie okresowej analizy i oceny skutecznosci podejmowanych dziaiah wychowawczych; 4) doskonalenie metod pracy wychowawczej. 3. W sklad zespolu wychowawczego wchodzy: 1) dyrektor bursy lub upowazniona przez niego osoba - jako przewodniczycy zespolu; 2) wychowawca grupy wychowawczej; 3) w miar? potrzeb i mozliwosci - pedagog lub psycholog oraz inni specjalisci Podstawowy formy organizacyjny pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza. 2. Liczb? wychowankow w grupie wychowawczej okresla dyrektor w uzgodnieniu z organem prowadzycym burs?. 3. Liczba wychowankow w grupie wychowawczej obejmujycej wylycznie wychowankow wymagajycych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy

27 -26- i wychowania odpowiada liczbie uczniow w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoly specjalnej, okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy. 4. Dopuszcza si? tworzenie grup wychowawczych integracyjnych, w ktorych liczba wychowankow nie moze bye wi^ksza niz 20, w tym do 5 wychowank6w niepelnosprawnych. 5. Grup4 wychowawczy opiekuje si? wychowawca grupy wychowawczej. 72. Wymiar zaj?c opiekuhczo-wychowawczych z jednq grupy wychowawczy w bursie okresla tygodniowy plan zaj?c, opracowany przez dyrektora bursy w uzgodnieniu z organem prowadzycym burs? Opiek? w bursie w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej. 2. W uzasadnionych przypadkach opiek? w porze nocnej moze sprawowac osoba nieb?dyca wychowawcy, wyznaczona przez dyrektora bursy. 74. Do uczniow szkoi policealnych, sluchaczy kolegiow pracownikow siuzb spoiecznych, a do dnia 1 pazdziemika 2016 r. - takze sluchaczy zakiadow ksztalcenia nauczycieli, nie stosuje si? przepisow 70-73, a przepisy 68 i 69 stosuje si? odpowiednio Bursa prowadzi dzialalnosc przez caly rok szkolny jako placowka, w ktorej sy przewidziane ferie szkolne. 2. Za zgody organu prowadzycego bursa moze r6wniez prowadzic dzialalnosc w okresie ferii szkolnych, zapewniajyc wychowankom zaj?cia opiekunczo-wychowawcze Dom wczasow dzieci?cych jest placowky przeznaczony do okresowego pobytu dzieci i mlodziezy w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogolnej kondycji psychofizycznej i ksztaltowania zachowah prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunkow klimatycznych. 2. Dom wczasow dzieci?cych prowadzi dzialalnosc dla uczni6w szkoi podstawowych, gimnazjow i szkoi ponadgimnazjalnych dla mlodziezy, z wyjytkiem szkoi policealnych. 77. Do zadah domu wczasow dzieci?cych w szczegolnosci nalezy: 1) organizowanie zaj?c edukacyjnych, opiekunczych, wychowawczych i specjalistycznych; 2) organizowanie zaj?c majycych na celu rozwijanie zainteresowan i uzdolnieh wychowankow; 3) organizowanie aktywnych form wypoczynku. 78. Okres pobytu wychowanka w domu wczasdw dzieci?cych nie powinien przekraczac 12 tygodni.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 7 sierpnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 15 września 2015 r. R O Z P O R ZĄD Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1)

Projekt z dnia 15 września 2015 r. R O Z P O R ZĄD Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) Projekt z dnia 15 września 2015 r. R O Z P O R ZĄD Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 1872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 109 6260 Poz. 631 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r. DZIENNIK USTAW Z 2011 R. NR 109 POZ. 631 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach

Bardziej szczegółowo

NP SO. Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych: 1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych;

NP SO. Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych: 1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych; NP.5532.11.4.2015.SO ARKUSZ KONTROLI zgodności działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016

WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 WYPRA WKA SZKOLNA 2015/2016 RZ1\DOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 "WYPRA WKA SZKOLNA" Zgodnie z rozwi'!zaniami zaproponowanymi w projekcie Rz~dowego programu pomocy uczniom "Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Nowe Rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych

ROZPORZ4DZENIE. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow i materialow edukacyjnych Illlllllll RPW/41268/2014 P Data:2014-05-29 Proiekt z dnia 28 maia 2014 r. ROZPORZ4DZENIE RADY MINISTROW z dnia 2014 r. w sprawie szczegolowych warunkow udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podr^cznikow

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGARODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRECZNIKOW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? Wroku szkolnyra 2015/2016 pomoc skierowanazostaje do: > uczniow klasy III szkofy podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r.

UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU. z dnia 27 pazdziemika 20 U r. UCHWALA NR XVII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU z dnia 27 pazdziemika 20 U r. w sprawie zmiany nazwy Dziennego Osrodka Opiekunczego dla Malych Dzieci w Z>'wcu i nadania statutu Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

środa, 17 czerwca :46 - Poprawiony poniedziałek, 20 września :28

środa, 17 czerwca :46 - Poprawiony poniedziałek, 20 września :28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia... 2002 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia

Uchwala Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia Uchwala Nr Rady Powiatu w Slawnie zdnia w sprawie zalozenia i nadania aktu zatozycielskiego zasadniczej szkole zawodowej specjalnej pod nazwa^,, pecjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku Zarzqdzenie Nr /.7^.T/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 107/2015 Wojta Gminy Pacanow z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu sktadania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM. z dnia 08 czerwca 2006r.

UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM. z dnia 08 czerwca 2006r. UCHWALA NR XXXVIII/321/06 RADY POWIATU W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM z dnia 08 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Ostrowcu Swietokrzyskim Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku

Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku Zarz^dzenie Nr 112/2014 Wojta Gminy Pacanow z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu skiadania wnioskow na dofinansowanie zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŝy

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KONTROLI. Kontrolą należy objąć okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

ARKUSZ KONTROLI. Kontrolą należy objąć okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. ARKUSZ KONTROLI zgodności działania niepublicznych burs z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych,

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Nowe przepisy 2015/2016 sobota, 09 stycznia :25 Kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych od roku szkolnego 2015/2016 objęte jest już nowym rozporządzeniem. Wprowadzony został m.in. obowiązek i możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"

UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016 UCHWALA NrXXVII/191/2013 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2016" Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi

Regulamin realizacji projektow edukacyjnych. w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej. I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi Regulamin realizacji projektow edukacyjnych w Og61noksztalcq.cej Szkole Muzycznej I i II st. im. H.Wieniawskiego w Lodzi I. Projekt \ prawie oswiatowym - postanowienia ogolne Projekt edukacyjny jest zespolowym,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz.

Podstawy prawne kształcenia specjalnego. Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne kształcenia specjalnego Bielsko Biała, 28-29 września 2012 r. opracowała: Iwona Kapczyńska st. wiz. Podstawy prawne: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 z dnia 29.08.2014r. Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieŝy

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla dzieci /uczniów

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie podstawowe przepisy prawa Art. 71 b ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH, WE WSPÓŁPRACY Z JST PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ UDZIELANIE UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH, WE WSPÓŁPRACY Z JST PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 24 czerwca 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA r.

UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA r. UCHWAŁA NR 1/2011 RADY PEDAGOGICZNEJ GMINNEGO PRZEDSZKOLA IM. MISIA USZATKA W WIĄZOWNIE Z DNIA 31.08.2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie Na

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i udzielania

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu z dnia 14. 03.2014 r.

Nowelizacja Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu z dnia 14. 03.2014 r. Nowelizacja Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu z dnia 14. 03.2014 r. 1. W Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z dnia 17 lutego 2012 roku wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej

Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej Uczeń niepełnosprawny w placówce oświatowej 2015 Regulacje prawne - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) System oświaty zapewnia w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo