Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji"

Transkrypt

1 RPW/13366/2014 P Data Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Warszawa,dn r. KIGEiT/319/02/2014 Sz. P. Rafa} Trzaskowski Minister Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Krolewska Warszawa Dotyczy: Projekt Rozporz^dzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorow formularzy sluz^cycli do przekazywania danych dotycz^cycli dzialalnosci telekomunikacyjnej Niniejszym Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji [dalej,^geit'' lub przedstawia stanowisko w sprawie przygotowanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji [dalej,j\iaic'] projektu Rozporz^dzenia w sprawie wzorow formularzy shiz^cych do przekazywania danych dotycz^cych dzialalnosci telekomunikacyjnej [dalej,j*rojekt Rozporzqdzenia"]. [uwagi ogolne] W pierwszej kolejnosci Izba wskazuje, ze przedsi^biorcy telekomunikacyjni [dalej rowniez,j*r'] powinni wywi^ac si^ z obowi^zku sprawozdawczosci [okreslonego w art. 7 ust. 1 pkt 2) Ft] w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Aktualnie mamy polow^ lutego i zaledwie projekt nowego rozporz^dzenia z przewidzianym 14 - dniowym vacatio legis. Zwracamy siq o przedhizenie terminu vacatio legis i jednoznaczne wskazanie, ze sprawozdawczosc wedtug formularzy zawartych w nowym Rozporz^dzeniu b^dzie wykonywana dopiero od roku Przygotowanie informacji dla Prezesa UKE jest zabiegiem czasochlonnym. B^dzie niezmiemie trudne wywieizanie siq PT z obowi^kow sprawozdawczosci, jezeli nowe Rozporz^dzenie zostanie ogloszone np. w terminie 10 marca 2014 roku. ul. StQpiiiska 22/30, Warszawa, tel.: , , fax: , NIP Konto: BNP Paribas 0/Warszawa nr:

2 [Formularz FOO] Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT zwraca szczegoln^ uwag? na problemy z zakwalifikowaniem ushjg swiadczonych w technologii VoIP. W tresci Projektu Rozporz^dzenia, w zakresie Formularza FOO nie wyjasniono, jak, na potrzeby sprawozdawczosci, przedsiqbiorcy telekomunikacyjni powinni traktowac uslugi swiadczone w technologii VoIP. W szczegolnosci nie jest precyzyjnie wskazane, jak sklasyfikowac rodzaj sieci", w ktorej swiadczone s^ushigi VoIP. Zwracamy si^ rowniez o doprecyzowanie [lub jego objasnienie] uzywanego poj^cia Stacjonama wyodrqbniona siec teletransmisyjna przeznaczona do swiadczenia uslug dzierzawy Iqczy telekomunikacyjnych". KIGEiT nie wie co jest desygnatem tego poj^cia. W Objasnieniach, omawiaj^c wydatki na inwestycje" uzyto poj^cia wydatki niemierzalne". Zwracamy si^ o wyjasnienie tego poj^cia [jego rozszerzenie]. Naszym zdaniem trudno okreslic i wyliczyc [oraz wskazac w PLN] wydatki niemierzalne". Zwracamy si^ takze o doprecyzowanie poj^cia,j^rzychody z tytulu prowadzenia dzialalnosci telekomunikacyjnef [komorka ] przez wskazanie, ze przychody z tytuhi prowadzenia dzialalnosci telekomunikacyjnej to dane szacunkowe. Kategoria przychodow z dzialalnosci telekomunikacyjnej pojawia SIQ W trzech przypadkach: obowi^ku sprawozdawczosci, doplaty do USO [gdzie przychody badane s^ w odr^bnym post^powaniu administracyjnym] oraz oplaty telekomunikacyjnej [art. 183 in. ustawy Prawo telekomunikacyjne]: na potrzeby ustalenia oplaty telekomunikacyjnej Prezes UKE analizuje roczne przychody przedsiqbiorcy telekomunikacyjnego, z tytulu prowadzenia dzialalnosci telekomunikacyjnej, uzyskane w roku obrotowym poprzedzajqcym o 2 lata rok, za ktory ta oplata jest nalezna". Podkreslamy, ze na dzien 31 marca PT mog^^ jeszcze nie miec zebranych danych za poprzedni rok i w zwi^zku z tym dane przekazywane na potrzeby sprawozdawczosci mog^^ SIQ roznic od rzeczywistych danych. Analogiczna uwaga dotyczy wydatkow na inwestycje. Analizuj^c punkt wydatki na infrastruktur^", zwracamy SIQ O wskazanie, najlepiej w Objasnieniach, konkretnego zakresu tych wydatkow. Postanowienia Projektu Rozporziidzenia nie wskazuj^ kt6ra" infrastruktura jest objqta zakresem z^danej informacji: czy miesci siq np. zakup nowej centrali? Szczegolne w^tpliwosci budz^ wydatki zwi^ane ze swiadczeniem uslug VoIP. Izba zwraca si? rowniez o wskazanie w Objasnieniach, na czym polegaj^ strefowe, mi^dzystrefowe oraz mi^dzynarodowe" publicznie dostqpne ustugi telefoniczne. Izba zwraca si? o rozwazenie wykreslenia tego podziahi. Zwracamy siq rowniez o wskazanie w Objasnieniach, czym konkretnie jest Usluga tranzytu polqczen telefonicznych w technologii VoIP bez wykorzystania numeru dostqpu NDS". W tym kontekscie zwracamy rowniez uwag?, na nieprecyzyjne okreslenie tranzyt (...) VoIP".

3 Zwracamy si^ o wyjasnienie, czy chodzi o raportowanie swiadczenia telefonicznych ushig opartych o technologic VoIP. [Formularz FOl] Zwracamy si? o jednoznaczne wskazanie w Rozporz^dzeniu [w Objasnieniach], iz komorka rowniez nie obejmuje l^czy, z ktorych przedsi^biorca telekomunikacyjny korzysta na bazie Ushigi LLU. Brak jednoznacznosci wskazania moze doprowadzic do dwukrotnego" policzenia okolo 170 tys. l^czy [na ktorych jest swiadczona Ushiga LLU]. Elementem l^cza abonenckiego jest przyleicze abonenckie, ktore moze nalezec do Abonenta. W takim przypadku nie b^dzie ono policzone przez PT w ramach realizacji obowiqzku sprawozdawczosci. Zatem obowi^kiem sprawozdawczosci powinny bye obj^te takze l^cza, CO do ktorych tytul prawny posiada PT, z wyl^czeniem i^czy dzierzawionych od innych PT. Pojawia SIQ rowniez w^tpliwosc, czy do komorki Liczba le^czy bezprzewodowych" nalezy zaliczyc WiMax. Definicja zawarta w Rozporz^dzeniu mowi o SRDA, CO nie jest tym samym. Przykiadowo na stronie spolki Emitel, SRDA wyliczone jest obok WiMax: Kwestia ta jest o tyle istotna, ze w F06 WiMax jest wydzielony. W komorce mowa jest o liczbie l^czy telewizji kablowej, na ktorych swiadczone s^ ushigi stacjonamej telefonii glosowej. Izba wskazuje, ze w tej technologii ushigi glosowe swiadczone jako VoIP. Wartosc ta, w tym miejscu i tak zdefiniowana, przyjmie zawsze wartosc rown^ 0 [zero]. Proponujemy tq pozycj? zawrzec jako podkategoria VoIP. Powyzsza uwaga odnosi si? rowniez do komorek , Zwracamy uwagq na komorkq Naszym zdaniem z tego punktu nalezy wyle^czyc ushigq selekcji: w przypadku korzystania z selekcji, jeden Abonent moze zostac policzony kilkukrotnie. Nie jest oczywiste, w ktorej pozycji formularza nalezy uwzgl?dnic ushigi typu ISDN-WLR. Nalezy tq kwestiq doprecyzowac, przy czym Izba wskazuje, ze l^cze ISDN-WLR wykazane w formularzu b^dzie jako 2 [dwa] l^cza cyfrowe. [Formularz 02] KIGEiT zwraca siq o uzasadnienie podejscia, dlaczego w Objasnieniach, opisuj^c wskaznik,jdetaliczna dzierzawa Iqczy telekomunikacyjnych", wskazano, ze ushiga ta dotyczy: duzych klientdw biznesowych, korporacji, instytucji Up". Zwracamy uwag^, ze nie ma przeciwskazan, aby ushiga ta, na poziomie detalicznym, byla swiadczona rowniez np. pojedynczym Abonentom indywidualnym.

4 Pragniemy takze zwrocic uwag^ na zagadnienie kategoryzacji przychodow z poszczegolnych kategorii l^czy [pkt 02.03]. W umowach dzierzawy l^czy dostawca ushigi swiadczy zwykle wide roznych uslug, roznych kategorii przeplywnosci, dostosowuj^c si? do zapotrzebowania Klienta. Za wszystkie swiadczone ushigi pobierana jest oplata. W ramach opiaty cz^sto nie ma podziahi, ile wynosi przychod np. z l^czy <2Mbit/s", a ile z l^czy >2Mbit/s". W umowie jest wskazana jedna oplata. W praktyce oznacza to, ze bardzo trudno b^dzie, na potrzeby sprawozdawczosci, ustalic przychod za poszczegolne kategorie l^czy dzierzawionych. [Formularz 03] Zwracamy si? o modyfikacj? objasnien [pkt 03.02]. Klopotliwe w interpretacji jest poj^cie l^czy dzierzawionych bqdqce we wladaniu" przedsi?biorcy telekomunikacyjnego. Nie wiadomo, czy chodzi bezposrednio o wlasnosc, posiadanie samoistne czy tez posiadanie zalezne. W przypadku oderwania definicji od wlasnosci l^czy, istnieje duze ryzyko, ze niektore l^cza zostan^ pohczone dwa razy [raz przez wlasciciela, drugi raz przez dzierzawc?]. Aby unikn^c problemu podwqjnego Uczenia tych samych \\czy, mozna rozwazyc wprowadzenie zasady, ze sprawozdawczosci podlegaj^ l^cza zestawione na wlasnej infrastrukturze [nalezy wyl^czyc ponowne udostgjnianie i^czy innego PT]. Analogicznie jak w Formularzu 02 zwracamy uwag? na problem podziahi przychodow na przeplywnosci i^czy. [Formularz 04.a] W kontekscie komorki zwracamy takze uwagq, ze w Projekcie Rozporz^dzenia poj?cia dotycz^ce rynku hurtowego opisywane s^^ z wykorzystaniem siatki poj?ciowej dotycz^cej rynku detalicznego. W szczegolnosci zwracamy uwag?, ze w ramach ushigi rozpoczynania pol^czeh brak jest rozroznieniapolqczen lokalnych i polqczen strefowych. Ponadto, naszym zdaniem operatorzy b?dq. mieli znaczne problemy ze zidentyfikowaniem ruchu lokalnego, strefowego i mi^dzystrefowego zakanczanego w sieci [pkt 04.03]. Dlatego sugerujemy zast^ienie tych kategorii jednym rodzajem polqczen krajowych. Zwracamy uwag? na problem mozliwego raportowania tych samych kwot w ramach tzw. tranzytu NP. Tytulem przykladu: Operator A korzysta z numeracji operatora B. Ruch od operatora C do operatora A jest tranzytowany przez siec operatora B do sieci operatora A. Operator C piaci operatorowi B oplat? za zakohczenie pol^czenia. Operator B oddaje operatorowi A oplat? za zakonczenie poi^czenia, pomniejszon^ o koszt tranzytu. W takiej sytuacji, oplata za zakonczenie pol^czenia jest po stronie przychodow operatora A i operatora B. Wypelnienie przedmiotowego formularza b?dzie rowniez klopotliwe dla dostawcow ushig VoIP nie posiadaj^cych wlasnej infrastruktury, lecz wyl^cznie numeracj? [nawet

5 zagraniczn^. W szczegolnosci ci dostawcy ustug nie swiadcz^ ushigi zakonczenia pol^czenia we wlasnej sieci. KIGEiT zwraca siq o szersze wyjasnienia w Objasnieniach, co nalezy rozumiec przez pol^czenia z transmisjei.danych" [komorka ]. [Formularz 05] Zwracamy uwagq na tytul pkt 05.05,^iczba polqczen glosowych wychodzqcych z siecf. Nie koresponduje on z tresci^ komorki Jiczba polqczen glosowych wychodzqcych z sieci / w tym / polqczenia wewnqtrzsieciowe". Zwracamy siq o jednoznaczne wskazanie, o jakie polqczenia chodzi w tej komorce. Analogiczna uwaga dotyczy komorki Ponadto, zdaniem KIGEiT modyfikacji wymagajq komorki w pkt Zwracamy si? o modyfikacj? postanowien Rozporzqdzenia w tym zakresie i zrezygnowanie z okreslania kierunkow polqczen wychodzqcych z sieci. Naszym zdaniem brak jest znaczqcej wartosci dodanej takiej informacji. Jednoczesnie, wobec coraz populamiejszych taryf detalicznych no limit", tj. ustalenia jednej oplaty abonamentowej za wszystkie polqczenia [krajowe], trudno rozdzielic przychod od Abonenta za poszczegolne kierunki polqczen. W ramach pkt zwracamy siq o doprecyzowanie w Objasnieniach, ktora siec, na potrzeby niniejszego Rozporzqdzenia, moze bye uznawana za siec 4G. [Formularz 06] Wqtpliwosc Izby budzi brak ograniczenia czasowego dla pkt W naszej ocenie ustalenie takiego limitu jest niezb^dne [np. polqczenie dial-up wykonane w ci^ ostatnich 3 m-cy], analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku ushig NDS w FOl. Dla komorek , , , , , nalezy okreslic jednostkq, w ktorej dane majqbyc raportowane [np. Mb, Gb, Tb]. KomorkQ proponujemy zmodyfikowac i jednoznacznie wskazac, ze powinna zostac wpisana liczba uzytkownikow koncowych, ktorym swiadczona jest ushiga oparta na Ushidze BSA [sama Usluga BSA nie jest swiadczona uzytkownikom kohcowym]. Zwracamy rowniez uwagq na brak zasadnosci rozrozniania komorek i : liczby tam wpisane b^dq prawdopodobnie takie same, a na pewno bardzo zblizone. Analogiczne uwagi dotyczy pkt i Ushigi LLU. [Formularz 07] Zwracamy si? o uzupelnienie podtytuha [wskazania, ktore podmioty powinny wypeinic formularz] rowniez o podmioty korzystajqce Ushigi WLR, zgodnie z tresciq formularza.

6 [Formularz 08] KIGEiT zwraca uwag?, ze w pkt liczba mozliwosci kombinacji roznych ushig [np. dwoch ushig] jest wi?ksza niz liczba pol na ich uzupelnienie. [Formularz 09] Zwracamy uwag? na niekonsekwencj? podtytulu" formularza. Mozliwe, ze wyraz hurtowych powinien zostac wykreslony z podtytuhi. [Formularz 10] Izba wnosi o doprecyzowzinie poj^cia numery Premium Rate [komorka , ale rowniez np ]. Aktualnie nie wiadomo, jaki zakres numeracji nalezy uznac za Premium Rate. Zwracamy takze uwag?, ze Pt poshiguje si? w tym samym kontekscie poj?ciem ustugi o podwyzszonej oplacie" - art. 64 Pt i art. 64a Pt. Wydaje si?, ze w RozporzEidzeniu nalezy ujednolicic poj?cia i wprowadzic poj?cia odpowiadaj^ce stosowanym w Pt. Zwracamy si? rowniez o wyjasnienie, czy w pkt jest mowa o tych samych uzytkownikach, co w komorce Irmymi slowy, w ktorej z tych komorek uzytkownik powinien zostac policzony. Izba zwraca si? o ujednolicenie postanowien Formularza 1 i Formularza 10 w przedmiocie czasu i przychodow z polqczen [dotyczy komorek 1.06 i 1.07 oraz 10.04]. Odnosz^c si? do pkt 10.05, zwracamy si? o wprowadzenie do Objasnien definicji Swiadczenia ushig telefonicznych z wykorzystaniem sieci dost?powych IP innych przedsi?biorc6w telekomunikacyjnych [Formularz 11] Zwracamy si? o wykreslenie pkt Jest to powtorzenie informacji przekazywanych w Formularzu 1. Zwracamy si? o wykreslenie obowi^zku przedstawiania informacji o liczbie polqczen i czasie trwania polqczen [pkt 11.07]. W szczegolnosci trudno ustalic liczb? polqczen. Brak jest r6wniez wskazania, co oznaczaj^ polqczenia wychodzqce". Prezes Zarzadu Stefan Kamihski

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 4 października 2011 r. PREZES URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Anna StreŜyńska Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18 00-105 Warszawa Podmioty na prawach strony: Polska Izba Informatyki

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, czerwiec 2014 Wstęp... 4 1. Dostęp do sieci Internet... 7 1.1. Rynek detaliczny... 7 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne

Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Dostęp telekomunikacyjny wybrane aspekty cywilnoprawne Kamil Kosmala 1. Wstęp Problematyka dostępu telekomunikacyjnego analizowana jest zwykle z punktu widzenia regulacyjnego. Postrzegany z tej perspektywy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.6.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 czerwca 2011 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (COMP/39.525 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id - -- - ---. - -- -- Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/6 80-137 Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ 12010-03- 1.6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l

Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l 1 Warszawa, dn. ZARZAD DRUG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e -mail : zdm@zdm.waw.p l ZDM/DZP/ L7} /12/Z ZDM-DZP-EKW-3411-5/1-4 -12 Dotyczy : postcpowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne:

UZASADNIENIE. Uzasadnienie ogólne: UZASADNIENIE Uzasadnienie ogólne: Główną przyczyną zmian przedmiotowego rozporządzenia jest potrzeba przyspieszenia procedury przenoszenia numerów. Zgodnie ze wstępem do dyrektywy 2002/22/WE o usłudze

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: Wojciecha Hałki Dyrektora ds. Rozwoju IŁ PIB Mirosława Fereńca Kierownika Zakładu Problemów Regulacyjnych

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny

Skonsolidowany raport roczny Skonsolidowany raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR)

MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) MWD Procesy (Infrastruktura) dla Modelu Współpracy Międzyoperatorskiej zgodny z Ofertą Ramową (SOR) Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa, 7 marca 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. DEFINICJE I SKRÓTY...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne

Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Aukcja 800 MHz - aspekty ekonomiczne Warszawa Maj 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania rozwoju Internetu mobilnego w Polsce... 4 1.1. Trendy rynkowe... 4 1.2. Europejska Agenda Cyfrowa i

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2013 r. Publikacja współfinansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów S p i s t r e ś c i 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Opłaty likwidacyjne w umowach

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTECKI DZIECI^CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamcnhofa vv Bialymstoku 15-274 Bialystok, ill. Wsszyngtona 17; tcl. {85)7450595, fax (85) 7450595 Bialystok, 2015-03-02 Wszyscy uczestnicy postqpowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć!

Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Konsumenckie Centrum E-Porad ARTYKUŁ NR 2 Usługi telekomunikacyjne to warto wiedzieć! Usługa telekomunikacyjna polega na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej 1. Oznacza to, że umowami o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne telefonii internetowej

Regulacje prawne telefonii internetowej Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Wojciech Rosiak Nr albumu: 223827 Regulacje prawne telefonii internetowej Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem dr Marcina

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo