ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny"

Transkrypt

1 Konin, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez Wyższa Szkołę Kadr Menedżerskich w Koninie projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie ul. Zagórowska 3a Konin NIP: REGON: II. INFORMACJA O PROJEKCIE Realizacja projektu zakłada udzielenie wsparciem dla 60 MMSP z branży budowlanej posiadających jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego. W projekcie przewidziane jest udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego wszystkim przedsiębiorcom. Potrzeby zidentyfikowane zostaną w wyniku szczegółowej analizy przedsiębiorców dokonanej po zrekrutowaniu firm. Uczestnictwo w projekcie pozwoli podniesieniu i dostosowaniu kwalifikacji oraz umiejętności pracowników do potrzeb zrównoważonej gospodarki. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: Audyt Energetyczny- łącznie 256 godz.: część teoretyczna 24 h dla 4 grup ( łącznie 96 godz.) część praktyczna 32 h dla 5 grup (łącznie 160 godz.) 2. Tematyka szkoleń: 1. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programu określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia

2 szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104), - Podstawy prawne 2 godz. - Ocena stanu ochrony cieplnej budynku 4 godz., - Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę 4 godz., - Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej 10 godz., - Ocena instalacji oświetleniowej budynku 4 godz. 2. Część praktyczna ma na celu nabycie umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Metodyka obliczeń 12 godz., Metodyka opracowania świadectw 8 godz. - Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego 8 godz. - Sprawdzian umiejętności (część testowa oraz część praktyczna) 4 godz. Szkolenia poprowadzone zostaną przy użyciu odpowiednich środków dydaktycznych w szczególności sprzętu i oprogramowania do wykonania obliczeń właściwych dla sporządzania świadectwa. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi edukacyjne i szkoleniowe Usługi szkoleniowe 4. Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności. 5. Oferent musi posiadać niezbędną wiedze, stosowne kwalifikacje, zapewniające świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 6. Oferent musi pozostawać w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia w okresie obejmującym zamówienie. 7. Postępowanie prowadzone jest w formie zaproszenia do składania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności. 8. Zamówienie obejmuje wszelkie koszty wykonania niniejszego zlecenia. 9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. OBSZAR I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Szkolenia będą realizowane w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2014 r. 2. Miejsce świadczenia wynajmu sal szkoleniowych: m. konin.

3 V. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 1. Kryterium oceny ofert będzie ich cena brutto. 2. Ocena ofert składa się z następujących etapów: Etap 1 Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Etap 2 W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny: Kryterium: Cena oferty - 100% (100pkt.) Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru: (Cena ofert najtańszej/cena oferty badanej) x 100 = wartość % wskaźnika Ocena Wykonawców zostanie dokonana w ramach danych części zamówienia określonego w przedmiocie zamówienia ( w ramach składanych ofert częściowych). Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 pkt. 3. Końcową ocenę oferty będzie stanowić zsumowanie liczby punktów przyznana przez Zamawiającego. 4. Najwyższą ocenę otrzyma oferent spełniający warunki udziału w postępowaniu, który uzyska łącznie najwyższy procent po zsumowaniu kryteriów oceny ofert. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta musi zawierać: Pełną nazwę oferenta; Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, ; Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego; Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza oferty (oprócz wymaganych załączników) nie będą brane pod uwagę podczas procesu oceny ofertę. 2. Do formularza ofertowego należy dołączyć Załączniki: załącznik nr 2 - oświadczenie o nie występowaniu powiązań kapitałowych i osobowych. 3. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres trwania umowy. 4. Ceny brutto należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dn r., godz. 15:00 przesyłając ją pocztą ową na adres: bądź pocztą tradycyjną (decyduje data

4 otrzymania) bądź składając bezpośrednio w biurze projektu pok. nr 205 drugie piętro: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie ul. Zagórowska 3a, Konin 2. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, o czym poinformuje oferentów najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyn. 5. W przypadku nie Wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. VIII. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte najpóźniej w dniu r. 2. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawiadomiony o wyborze najpóźniej w dniu r. 3. W przypadku nie Wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego. IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pani Urszula Balewska Kierownik Projektu: lub / Załączniki do zapytania ofertowego: Nr 1 - Formularz ofertowy Nr 2 Oświadczenie o nie występowaniu powiązań kapitałowych i osobowych.

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pieczęć firmowa oferenta miejscowość i data I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie ul. Zagórowska 3a Konin NIP: REGON: II. OFERENT Pełna nazwa oferenta Adres lub siedziba oferenta Nr telefonu/fax Nr NIP.... Nr REGON... Osoba do kontaktów III. WYCENA ZAMÓWIENIA - FORMULARZ KOSZTORYSOWY: Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia: Audyt Energetyczny w ramach realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej, oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia za cenę: Cena jednostkowa za 1 godzinę szkoleniową część wykładowa.... zł brutto (słownie: zł brutto). Cena jednostkowa za 1 godzinę szkoleniową część praktyczna.... zł brutto (słownie: zł brutto). Łączna cena za przeprowadzenie szkoleń część praktyczka i lub część teoretyczna: zł (słownie: zł brutto).

6 1. Oświadczamy, że zapoznałam/em się z Zapytaniem Ofertowym oraz uzyskałam/em konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 2. Oświadczam że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności opisanej w przedmiocie zamówienia. 3. Oświadczamy, że oferowane usługi spełniają wymogi określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty związane z przygotowaniem do szkolenia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, ze posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 6. Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 8. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z procedury. Składając niniejszą ofertę oświadczam, ze w całości akceptujemy wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia r. na przeprowadzenie szkoleń: Audyt energetyczny w ramach realizowanego projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej.... (czytelny podpis Oferenta oraz pieczęć firmowa Oferenta)

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Pieczęć firmowa oferenta miejscowość i data OŚWIADCZENIE O NIE WYSTĘPOWANIU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH Oświadczam/y, że nie jestem/jesteśmy podmiotem, który jest powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: -uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; -posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; -pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; -pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (czytelny podpis Oferenta oraz pieczęć firmowa Oferenta)

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CRM/P2Pod/2012 1. Zamawiający 1. Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. 2. Ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 3. Tel + 48 22 811 44 40 4. Fax + 48 22 887-17-85 5. Adres strony

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyższa Szkoła Humanitas Sosnowiec, 17 grudnia 2012r. ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec www.humanitas.edu.pl Zapytanie ofertowe nr 5/ IH/ 2012 (dot. zamówienia na dostarczenie podręczników dla studentów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo