ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, 00 241 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., ul. Długa 44/50, Warszawa II. INFORMACJE OGÓLNE W związku z realizacją przez The Challenge Group A.J. Molscy Sp.J., projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów administracyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi szkoleniowej: PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI Kod CPV: Usługi szkoleniowe; kod CPV wynajem sal szkoleniowych kod CPV zapewnienie cateringu Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Obszar realizacji zamówienia: województwo mazowieckie, Warszawa 3) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Panasz koordynator projektu tel.: III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI w ramach projektu Nowe umiejętności nowe możliwości dla 60 Uczestników projektu, 4 grupy po 15 osób. W szczególności zakres Zamówienia obejmuje: I. Szkolenie PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI Wymiar godzin:300 na 1 grupę szkoleniową 15 osobową. Łącznie: 1200 godz. (300 godz. x 4 grupy)

2 Tryb zajęć: weekendy - 2 dni x 10 godzin 1 grupa, w dni robocze - 5 dni x 8 godzin 3 grupy Zakres: Kodeks pracy, ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia, Obsługa programów: Płatnik, KP Symfonia i RAKS (150 godz) Rachunkowość, formy opodatkowania, dokumenty księgowe, ewidencje, PIT, CIT i VAT, sprawozdania finansowe, FK Symfonia i RAKS (150godz) II. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przekazanie ich Zamawiającemu do powielenia na zajęcia. III. Zapewnienie sal szkoleniowych z potrzebnym wyposażeniem (tj. krzesła, stoły, zaplecze sanitarne, rzutnik multimedialny; sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem zgodnie z opisem zakresu szkolenia dla każdego Uczestnika - 1 stanowisko komputerowe). Sale zlokalizowane na terenie miasta Warszawa. IV. Zapewnienie cateringu w trakcie szkolenia, tj. dla każdego Uczestnika/czki - obiad jednodaniowy w trakcie każdego dnia szkolenia. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom projektu bezpieczne i higieniczne miejsce do spożywania obiadu. IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA lipiec 2013 Grudzień Szczegółowy termin realizacji zajęć, zostanie przedstawiony wyłonionemu Wykonawcy w dniu 5 lipca 2013 r. V. KRYTERIA FORMALNE 1) Dysponowanie co najmniej 4 trenerami, posiadającymi: a) Wykształcenie wyższe - kserokopie dyplomów potwierdzone za zgodność z oryginałem. b) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć tożsamego bądź zbieżnego z zakresem: obsługa kadrowo-płacowa z elementami księgowości. Warunek konieczny: Co najmniej 300 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć w ww. obszarze. Załącznik nr 3. Zamawiającemu przysługuje prawo wystąpienia do Wykonawcy o dostarczenie stosownych referencji potwierdzających zapisy zamieszczone w Załączniku nr 3. 2) Zapewnienie co najmniej 4 sal szkoleniowych do prowadzenia zajęć (3 sale w ciągu tygodnia (poniedziałek piątek) i 1 sala w weekend (sobota niedziela) Załącznik nr 4.

3 3) Zapewnienie cateringu w trakcie szkolenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5. Nie spełnienie kryteriów formalnych skutkuje wykluczeniem podmiotu - ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie - z dalszego postępowania. VI. KRYTERIA WYBORU Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium CENY. Cena waga: 100% Obliczenie najkorzystniejszej oferty wg następującego wzoru: Cena oferowana brutto najtańszej oferty Ilość punktów = x 100 Cena oferowana brutto ocenianej oferty Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymogi formalne określone w punkcie 5 Zapytania oraz będzie opiewała na najniższą cenę uzyska najwyższą ilość punktów. O wynikach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie. Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wynikach przedmiotowego zapytania ofertowego. Jeżeli podmiot, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę następną w kolejności pod względem ceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY a) Prowadzenie działalności szkoleniowej potwierdzony za zgodność z oryginałem wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS. b) Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym Załącznik nr 2 do oferty.

4 VIII. ZŁOŻENIE OFERTY Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: Dane Oferenta (nazwa instytucji, adres, telefon, mail, www, REGON, NIP) Cenę brutto wyrażoną w PLN, podaną za 1 grupę szkoleniową Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadane wykształcenie Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego wpisu uprawniającego do prowadzenia działalności szkoleniowej IX. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY Termin złożenia oferty upływa w dniu 04/07/2013 r. o godzinie Oferta powinna zostać przesłana pocztą, kurierem lub doręczona osobiście pod wskazany adres: The Challenge Group A.J. Molscy Sp. J. ul. Długa 44/ Warszawa Z adnotacją: Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości zapytanie ofertowe PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI albo przesłana mailem na adres: Wszelkie zapytania dotyczące Zamówienia proszę kierować do: Anna Panasz, tel.: ;

5 1. Wykonawca FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK nr 1 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Nr NIP Nr REGON Osoba/ Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (imię, nazwisko, stanowisko) Adres do korespondencji Osoba do kontaktu: Telefon do kontaktu do kontaktu: Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie usługi szkoleniowej PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI, w ramach projektu Nowe umiejętności nowe możliwości dla 60 Uczestników projektu, przedstawiamy ofertę w cenie brutto za 1 grupę:. zł (słownie:..) Cena obejmuje koszt za 1 grupę szkoleniową, w tym: koszt trenera, sali i cateringu. Łączna wartość zamówienia: Cena brutto za 1 grupę= zł x 4 grupy = (słownie:..) 4. Oświadczenie Wykonawcy Niniejszym oświadczam, iż: a) Dysponuję kadrą co najmniej 4 trenerów do realizacji przedmiotowego zapytania ofertowego b) zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy

6 i wykonania przedmiotu zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym c) zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia Data, pieczątka, czytelny podpis Wykonawcy

7 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH Ja niżej podpisany/a. działając w imieniu., oświadczam, że nie jest powiązany/a osobowo lub kapitałowo z The Challenge Group A. J. Molscy Sp. J., ul. Długa 44/50, Warszawa, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu The Challenge Group A. J. Molscy Sp. J. lub osobami wykonującymi w imieniu The Challenge Group A. J. Molscy Sp. J czynności związanych z przygotowaniem lub przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji organu nadzorczego lub zarządzającego prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data, pieczątka, czytelny podpis Wykonawcy

8 Załącznik nr 3 WYKAZ TRENERÓW WRAZ Z DOŚWIADCZENIEM Lp. 1. Nazwisko i imię Liczba przeprowadzonych godzin szkoleniowych Doświadczenie zawodowe Okres realizacji szkoleń Tematyka szkoleń Data, pieczątka, czytelny podpis Wykonawcy

9 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU SAL SZKOLENIOWYCH Ja niżej podpisany/a. działając w imieniu., oświadczam, że w przypadku wyłonienia., do realizacji przedmiotowego zamówienia.., zapewni co najmniej 4 sale (3 sale w ciągu tygodnia (poniedziałek piątek) i 1 sala w weekend (sobota niedziela) niezbędne do przeprowadzenia szkolenia: PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI. Data, pieczątka, czytelny podpis Wykonawcy

10 Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU CATERINGU Ja niżej podpisany/a. działając w imieniu., oświadczam, że w przypadku wyłonienia., do realizacji przedmiotowego zamówienia.., zapewni catering w trakcie szkolenia: PRACOWNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI. Data, pieczątka, czytelny podpis Wykonawcy

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7 Dotyczące wynajmu sal szkoleniowych i komputerowych oraz świadczenia usługi wyżywienia uczestników/czek i Trenerów/ek CPV - 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013

Zapytanie ofertowe nr 18/P/2013 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 20.08.2013r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo