CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CHOCZEWSKIE 2010 ROK (XII) Nr 3 (121) MARZEC. Gminy Choczewo. Egzemplarz bezp³atny"

Transkrypt

1 Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 ISSN s. 1 Egzemplarz bezp³atny Nr 3 (121) MARZEC 2010 ROK (XII) CHOCZEWSKIE W dzisiejszym numerze: XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo - absolutorium dla Wójta Gminy, Gmina Choczewo "Przyjazną Gminą roku 2009, Inwestycje w Gminie Choczewo, Ogłoszenia Wójta Gminy, Przypominamy o wiosennych porządkach, Strażacy informują, Ochrona przeciwpożarowa w powiecie wejherowskim, Informacje z Gminnej Biblioteki Publicznej w Choczewie, Targi Turystyczne w Łodzi, Walne Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego, Wieści z Sołectwa Gościęcino i Kopalino-Lubiatowo, Wieści przedszkolaków - Samorządowe Przedszkole w Choczewie i Niepubliczne Przedszkole w Choczewie, Z życia szkoły, Wiadomości sportowe, Wieści z Parafii Choczewo Zapraszamy do lektury GMINA CHOCZEWO PRZYJAZNA GMINA ROKU 2009 W dniu 23 marca 2009 roku Wójt Gminy Choczewo pan Jacek Michałowski otrzymał z rąk przedstawiciela Redakcji Forum Biznesu pani Marii Leżucha, certyfikat potwierdzający nadanie Gminie Choczewo tytułu Przyjazna Gmina roku 2009 w kategorii: Gmina o charakterze rolniczo-turystycznym. Dyrektor Programu Przyjazna Gmina Ma³gorzata A. Bachórz Kapitu³a Programu Przyjazna Gmina wraz z organizatorem Forum Biznesu przyznaje tytu³ Przyjazna Gmina 2009 dla Gminy Choczewo w kategorii GMINA O CHARAKTERZE ROLNICZO-TURYSTYCZNYM Marzec 2010 r. fb ForumBiznesu.pl Redaktor Naczelna Forum Biznesu Anna Biszkowiecka Udzielam zgody na wykorzystywanie logotypu Przyjazna Gmina w celach marketingowych i wizerunkowych na okres jednego roku Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zdrowia i pogody ducha oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym Mieszkańcom Gminy Choczewo życzą Przewodniczący Rady Gminy Choczewo Henryk Domaros W ó j t Gminy Choczewo Jacek Michałowski Wiosna otula nas płaszczem kwiatów, To znak, że Wielkanoc nadchodzi Ogłaszany rokrocznie przez Forum Biznesu dodatku informacyjnego do Dziennika Gazety Prawnej, program Przyjazna Gmina ma na celu wyłonienie najlepszych gmin oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję Gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom. Tytuł Przyjaznej Gminy zapewnia potencjalnego inwestora, iż jego wymagania zostaną spełnione. Prezentacje gmin nominowanych do tego tytułu, miały miejsce na łamach Forum Biznesu, w Dzienniku Gazecie Prawnej, w specjalnie przygotowanym cyklu: Liderzy Samorządowości w II połowie ub. r. W wydaniach tych, wiele uwagi poświęcone zostało roli samorządów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania oraz nowoczesnym rozwiązaniom, jakie gminy wprowadziły, bądź wprowadzą w celu podniesienia poziomu życia mieszkańców. Miło nam jest poinformować, iż dotychczasowe działania władz samorządowych Gminy Choczewo spotkały się z dużą przychylnością Kapituły Programu oraz czytelników Dziennika Gazety Prawnej, co zaowocowało uznaniem naszej gminy godnej przyznania tytułu Przyjazna Gmina.

2 s. 2 XXVIII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO Nr 3 (121) MARZEC 2010 ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY CHOCZEWO W dniu 30 marca 2010 r. odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Choczewo. Obecnych 13 radnych/nieobecni: R. Liss i Z. Frąszczak/. Główna część sesji poświęcona była sprawozdaniu z realizacji budżetu Gminy za 2009 rok. Najpierw pan Wójt omówił realizację dochodów i wydatków podkreślając, że wykonanie dochodów w wysokości 88,93% i wydatków w 88,67% świadczy o tym, że budżet był stabilny i bezpieczny. Mniejsze niż zakładano zrealizowanie dochodów własnych spowodowane było mniejszą niż zakładano sprzedażą majątku Gminy mającej bezpośredni związek z koniunkturą na rynku nieruchomości oraz ilością wpływów z nałożonych mandatów karnych, ponieważ do sądu grodzkiego zostało skierowanych 880 wniosków, a zasadzone wyrokiem sądowym mandaty stanowią już dochód skarbu państwa. Wydatkowanie w wysokości 57,70% wcześniej planowanych środków na inwestycje spowodowane było przesunięciem większości zadań inwestycyjnych na koniec 2009r. i na 2010r. w związku z ubieganiem się środki z funduszy pomocowych. Dopiero w końcówce 2009 r. nastąpiły rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie zadań. Gmina pozyskała ,50 zł z różnego rodzaju projektów i funduszy pomocowych, co zostało potwierdzone już podpisanymi umowami. Nawet, gdy z góry było wiadome, iż inwestycja nie zostanie rozpoczęta w 2009 r. należało zabezpieczyć środki na inwestycje i wykazać je w budżecie tegoż roku budżetowego. Takie są wymogi. Duże znaczenie dla realizacji budżetu Gminy rzędu 19 mln ma dodatkowy przychód w wysokości ponad 8 mln, który będzie bardziej widoczny w budżecie 2010 r. Kończąc p. Wójt powiedział, że dla uatrakcyjnienia pobytu w naszej Gminie, nie tylko w miesiącach letnich, planowana jest budowa w Choczewie Parku dydaktyczno-rozrywkowego pn. Blizarium. Szczegółowo przedstawił koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej, która będzie zawierać m.in.: pełnowymiarową halę sportową, część hotelową oraz część związaną z historią latarnictwa (modele polskich latarni morskich ustawione wzdłuż zbiornika wodnego imitującego Morze Bałtyckie), historią żeglugi i ekspozycję marynistyczną. Inwestycja obejmować będzie również salę kinowo-konferencyjną oraz część rekreacyjno-gastronomiczną m.in. z placem zabaw i parkiem linowym, a także pomieszczenia, w których będzie można prowadzić warsztaty rękodzieła (wyroby ceramiczne, wypiekanie chleba, itp.). Rozpoczęcie budowy planowane jest, po zakończeniu wszystkich obowiązujących procedur, w 2012 roku i potrwa około 4 lat. Szacowany koszt to ok. 35 mln zł. Inwestycja podzielona zostanie na dwie części: sportową i muzealno-rozrywkową (wizualizacja Blizarium na stronie 5). Pani Skarbnik odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zawierającą opinię o sprawozdaniu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG pan Andrzej Małkowski odczytał uchwałę i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Fragmenty wniosku Komisji Rewizyjnej z danymi liczbowymi: 1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie ,00 zł. Dochody wykonano w kwocie ,50 zł, co stanowi 88,93% planu, w tym planowane dochody własne na kwotę ,00 zł, wykonane w kwocie ,74 zł, co stanowi 75,49% planu. Wieści Choczewskie 2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę ,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie ,15 zł, co stanowi 88,67% ogólnego planu. 3. Na realizacje inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę ,00 zł, co stanowiło 20,03% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę ,50zł, co stanowi 57,70% planowanych wydatków na inwestycje. 4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę ,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie ,65 zł, co stanowi 96,43% ogółu planu. Z powyższej kwoty ,48 82,16% wydatki na zadania własne, a ,17 zł, co stanowi 17,84% na zadania zlecone. 5. Planowany deficyt budżetu Gminy na rozpoczęcie 2009 r. nie założono, na r. wyniósł ,00 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z wolnych środków w kwocie ,00 i kredytu zł, ogółem zł. 6. Budżet Gminy zamknął się za 2009 rok wynikiem dodatnim w wysokości ,83 zł wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). 7. Ze środków budżetu Gminy spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie , 00 zł, na plan ,00 zł czyli 2,88% w stosunku do planowanych dochodów (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów art. 169 tzw. starej ustawy o finansach publicznych) 8. Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wyniosło ogółem ,00zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło kwotę ,00 zł z terminem spłaty w 2010 roku i latach ciąg dalszy na następnej stronie

3 Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 s. 3 XXVIII SESJA RADY... ciąg dalszy z poprzedniej strony następnych czyli 21% (łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów art. 170 ustawy o finansach publicznych) 9. Gmina na 31 grudnia 2009 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2009 r. z tytułu: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. 10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wyniosły ,67 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2009 rok wynosiły ,92zł. Łącznie stanowi to kwotę ,59 zł tj. 2,52% zrealizowanych dochodów. Powyższe zwolnienia wynikając z realizacji uchwał podatkowych, w których Rada Gminy określiła zwolnienia, ulgi i obniżenia podatków m.in. dla jednostek organizacyjnych i zwolnienia w podatku od nieruchomości od budynków gospodarczych-inwentarskich pozostałych po przekazaniu nieodpłatnie gospodarstwa rolnego do Skarbu Państwa w zamian za emeryturę. W istotnych dla lokalnej społeczności sferach wydatki realizowano wg podanych poniżej wskaźników: a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zamknęły się kwotą ,78 zł, co stanowi 33,60% zrealizowanych wydatków ogółem (w 2008 roku: ,73 zł, co stanowi 36,82% wydatków zrealizowanych; w 2007 roku: ,58; w 2006 roku: ,22 zł). Na realizację wymienionego zadania przeznaczono: subwencja oświatowa w wysokości ,00 (w 2008 roku: ,00 zł; w 2007 roku: ,00; w roku 2006: ,00) dotacja celowa na wydatki bieżące w wysokości zł (w 2008 roku: ,35 zł; w 2007 roku: ,00; w 2006 roku: ,00 zł) oraz środki samorządowe w wysokości ,78 zł które stanowiły 24.83% zrealizowanych wydatków w tych działach (w 2008 roku: ,38 zł, które stanowiły 28,86% zrealizowanych wydatków w tych działach; w 2007 roku: ,58 25,36%; w 2006 roku: ,22 zł, co stanowiło 23,40%). b) pomoc społeczna zamknęła się kwotą ,05 zł, co stanowi 18,74% zrealizowanych wydatków ogółem (w 2008 roku: ,08 zł, co stanowi 20,55% zrealizowanych wydatków; w 2007 roku: ,44 19,12%; w 2006 roku: ,72 zł, co stanowiło 24,33%), w tym: środki samorządowe w wysokości ,29 zł, co stanowi 17,29% wydatków w tym dziale (w 2008 roku: ,75 zł, co stanowi 15,02% wydatków w tym dziale; w 2007 roku: ,62 zł 15,46%; w 2006 roku: ,88 zł, co stanowiło 15,41%). c) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, diety dla sołtysów i promocję gminy realizacja w wysokości ,19 zł (wraz ze Strażą Gminną) co stanowi 11,15% zrealizowanych wydatków ogółem (w 2008 roku: ,31 zł, co stanowi 11.93% wydatków ogółem; w 2007 roku: ,71 9,49%; w 2006 roku: ,19, co stanowiło 11,52%). d) wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły ,74 zł, co stanowi 3,87% wydatków ogółem (w 2008 roku: ,63 i stanowiły 4,28% wydatków ogółem; w 2007 roku: ,95 2,97%; w 2006 roku ,07 zł i 4,42%), w tym dotacja w wysokości zł na pokrycie różnicy kosztów dostarczenia wody i oczyszczenia ścieków (w 2008 roku: zł; w 2007 i 2006 roku po zł. W dyskusji Przewodniczący Komisji Budżetowej pan Zbigniew Kołodziejski powiedział, że również Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Choczewo. Pierwsze gratulacje pan Wójt otrzymał od Przewodniczącego Rady Gminy, następne od radnych i gości. Były oklaski i kwiaty. Dziękując pan Wójt powiedział, że to jego ósme jednogłośne absolutorium, jeszcze bardziej motywujące do dalszej pracy, a jednocześnie ogromna satysfakcja. Podziękował również Przewodniczącemu i radnym za współpracę. ciąg dalszy na następnej stronie

4 s. 4 Nr 3 (121) MARZEC 2010 Wieści Choczewskie XXVIII SESJA RADY... ciąg dalszy z poprzedniej strony Podjęto uchwały: 1) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok 2) w sprawie nadania sztandaru Zespołowi Szkół im. Unii Europejskiej w Choczewie (więcej w odrębnym artykule) 3) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 58 we wsi Kierzkowo w gminie Choczewo 4) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cegielnia Zachód we wsi Sasino w gminie Choczewo 5) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 113 we wsi Sasino w gminie Choczewo 6) w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży oraz określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wymienionych w załączniku, stanowiących własność Gminy Choczewo (sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych w Choczewie) 7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Choczewo (lokale po byłej szkole w Zwartowie) 8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego) 9) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego) 10) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych (drogi w miejscowości Choczewko w związku z planowanym poszerzeniem dróg w części osiedlowej oraz położeniem dywanika asfaltowego wraz z odwodnieniem) 11) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Choczewo nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych (w obrębie Żelazno i Kurowo z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni i sieci kanalizacyjnej) 12) w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Choczewo, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 13) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Choczewo oraz ich wydzierżawiania lub najmu (spełnienie wymogu z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym) 14) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszów dzierżawnych na terenie Gminy Choczewo 15) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok 16) w sprawie przystąpienia Gminy Choczewo do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) działa od 2003 r. Zszarza ponad 70 podmiotów, w tym większość lokalnych organizacji turystycznych mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Prowadzi integracyjne działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki przez samorządy, branże turystyczne i organizacje pozarządowe. Uczestniczy w pozyskiwaniu w szerszym zakresie zewnętrznych źródeł finansowania na zadania związane z rozwojem turystyki) 17) o zmianie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Choczewo w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Pradolina Łeby (dodano zapis, który w sposób bardziej szczegółowy opisuje działania LGR) 18) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Choczewo na 2010 rok. 19) w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zamiany podziału Powiatu Wejherowskiego na okręgi wyborcze Następnie przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy złożyli informację o pracy Komisji w 2009 r. Życzeniami wesołych Świąt Wielkanocnych złożonych przez pana Przewodniczącego Rady Gminy i pana Wójta wszystkim obecnym oraz wszystkim mieszkańcom zakończyła się sesja po blisko 4-godzinnych obradach.

5 Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 s. 5 BLIZARIUM W CHOCZEWIE

6 s. 6 POTRZEBNY ZDROWY ROZSĄDEK Choczewko Choczewko uzgodnić dalsze działania z Zarządem Dróg Powiatowych w Pucku. Na terenie Gminy Choczewo jest bardzo dużo dróg gruntowych, które są wykorzystywane przez mieszkańców dojeżdżających do swoich posesji. W okresach wiosennych oraz jesienią są one narażone na zniszczenie w wyniku wysokiego poziomu wód gruntowych oraz dość słabej konstrukcji. W dniach: r. oraz Kopalino, ul. Bursztynowa Nr 3 (121) MARZEC 2010 Wponiedziałek, r. w Urzędzie Gminy Choczewo, odbyło się spotkanie władz Gminy Choczewo, zwołane przez Wójta Gminy Choczewo, z przedstawicielami firmy Agro North Sp. z o.o., w sprawie zniszczenia i dalszego niszczenia dróg powiatowych i gminnych przez ciężki transport, przewożący masy ziemne i inne materiały budowlane na budowę hali przechowalni warzyw w miejscowości Choczewko. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Michałowski Wójt Gminy Choczewo, Henryk Domaros Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, Kazimierz Kowalewski Zastępca Wójta Gminy Choczewo, Paweł Dąbek inspektor. ds. inwestycji, Prezes Zarządu Spółki Agro North oraz udziałowiec Agro- North Sp. z o.o. Wójt Gminy Choczewo wymienił wszystkie znane szkody i zniszczenia, które zaistniały w wyniku prowadzenia przedmiotowej inwestycji. Wezwał Inwestora do wyegzekwowania na wykonawcach realizacji inwestycji zgodnie z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami. Zażądał od Inwestora zobowiązania w sprawie naprawy powstałych szkód oraz wykonania prac rekompensujących mieszkańcom dotychczasowe uciążliwości, związane z prowadzoną inwestycją. Przewodniczący Rady Gminy zaznaczył, że Gmina Choczewo jest otwarta na inwestycje, jednakże nie mogą one być realizowane kosztem społeczeństwa. Obecnie jest wiele osób niezadowolonych ze sposobu realizacji robót, prowadzących do zniszczeń niewspółmiernych w odniesieniu do ewentualnych, przyszłych korzyści. Przedstawiciel Inwestora Prezes Zarządu Spółki Agro-North zapewnił, że firma nie wymuszała w żaden sposób na wykonawcy przyspieszenia terminu realizacji robót, co mogło skutkować prowadzeniem ponadnormatywnych transportów kruszywa. Zapewnił też, że nie będzie uchylał się od poniesienia kosztów związanych z naprawą powstałych zniszczeń. Zobowiązał się, iż firma Agro North Sp. z o.o. zrealizuje następujące prace naprawcze: wykona nową drogę z kostki Choczewko r. do Gminy Choczewo wpłynęło kilka zgłoszeń o tym, że firmy prowadzące zrywkę drewna w miejscowości Kopalino, wykorzystują gminną drogę gruntową jako plac manewrowy i szlak zrywkowy, w efekcie doprowadzając do jej nieprzejezdności. Jak wiadomo, drogi nie mogą być miejscem składowania żadnych materiałów oraz prowadzenia prac chyba, że osoba lub firma prowadząca prace w pasie drogowym posiada stosowne zezwolenie od właściwego zarządcy. Na dzień dzisiejszy nikt nie zgłosił zamiaru prowadzenia jakichkolwiek prac na przedmiotowym odcinku drogi, a jak widać na załączonych zdjęciach drogę zamieniono na plac manewrowy oraz częściowo na skład drewna. Konieczna była interwencja koparki dla usunięcia błota powstałego w wyniku zrywki. Takie działania są niedopuszczalne. Gmina Wieści Choczewskie brukowej w miejscowości Choczewko na odcinku: od nieczynnego ujęcia wody w kierunku torów, wykona naprawy cząstkowe nawierzchni drogi powiatowej Choczewko Kurowo, wykona chodnik w miejscowości Choczewko oraz poszerzenie drogi powiatowej (od wjazdu do skrzyżowania prowadzonego do miejscowości Choczewko), które będzie jednocześnie zatoką autobusową. Wykona również nowy przystanek PKS oraz chodnik umożliwiający dojście do niego od miejscowości Choczewko. Wszystkie powyższe prace będą wykonywane sukcesywnie od połowy kwietnia 2010r. po uprzednim uzgadnianiu na bieżąco z Gminą Choczewo oraz właściwym zarządcą drogi. Propozycje firmy Agro North Sp. z o.o. zostały przyjęte, a dalsze działania władz Gminy Choczewo będą uzależnione od wywiązywania się Inwestora z poczynionych zobowiązań. Wójt Gminy Choczewo poinformował Inwestora, że sprawę drogi Żelazno w kierunku Lęborka, będzie prowadziło Starostwo Powiatowe i Inwestor winien, jak najszybciej Kopalino, ul. Bursztynowa Kopalino, ul. Bursztynowa Choczewo informuje, że od winnych zaistniałej sytuacji zostaną wyciągnięte konsekwencje. Straż Gminna podjęła działania w celu ustalenia winnych dewastacji dróg

7 Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 s. 7 INWESTYCJE W GMINIE CHOCZEWO Z uwagi na okres zimowy wstrzymano wszelkie prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Sasino. Wraz z poprawą pogody będzie możliwwyrównanie tłuczniem zniszczonej nawierzchni. Obecnie przystąpiono do prac przy budowie chodnika, a do zakończenia zostały jeszcze roboty związane z zamontowaniem krat do kana- lizacji deszczowej. Po zakończeniu w/w prac firma STRABAG przystąpi do położenia dywanika asfaltowego. Planowany termin zakończenia wszystkich robót to koniec czerwca 2010r. Po okresie zimowym wznowiono również prace dotyczące budowy sieci wodociągowej Lublewko Lublewo, Lublewko Starbienino oraz ujęcia wody w miejscowości Lublewko. Przeprowadzono prace rozbiórkowe ogrodzenia oraz fundamenty zbiornika retencyjnego i budynku stacji uzdatniania wody. W kwietniu zostanie wykonany odwiert nowej studni głębinowej. Z uwagi na możliwości finansowe gminy zakończenie realizacji prac przewiduje się w 2011r. Trwają również prace przy budowie kanalizacji sanitarnej Zwartówko Zwartowo Przebendowo Żelazno Choczewo. W okresie zimowym wykonano próbny rozruch kanalizacji tłocznej Zwartowo Przebendowo Żelazno. Uruchomienie tejże kanalizacji pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni lokalnej w Zwartowie. W b.r. przewidujemy przystąpienie do prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w m. Zwartówko. Prace związane z budową tejże sieci kanalizacyjnej przewidziane były na lata W bieżącym roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji następujących projektów: remont kanalizacji sanitarnej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Choczewie. remont chodników w następujących miejscowościach Gminy Choczewo: Ciekocino, Ciekocinko, Biebrowo, Lubiatowo, Lublewo, Lublewko, Łętowo, Zwartowo. budowa Centrum informacji turystycznej i kulturalnej z zapleczem raz z salą konferencyjno wystawową w Choczewie, remont drogi gminnej ulicy Topolowej w Lubiatowie i Kopalinie, poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, rozpoczęcie operacji Rewitalizacja przestrzeni publicznej ulicy Kościuszki polegająca na realizacji ciągów komunikacyjnych: szlaku spacerowego i ścieżki rowerowej w Choczewie. W ramach przetargu zakończono procedurę wyłonienia dostawcy materiałów budowlanych do budowy chodników (kostka, krawężniki, cement). Zakończono również procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę remontu kanalizacji sanitarnej ulicy T. Kościuszki w Choczewie. Ogłoszono przetarg na Centrum informacji turystycznej oferty można składać do 16 kwietnia 2010r. W najbliższym okresie czasu ogłoszone zostaną przetargi na wykonawstwo chodników na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Kopalino-Lubiatowo oraz nawierzchni, z kostki brukowej, ul. Kościuszki w Choczewie. Zakończono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniony został wykonawca prac związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Choczewie. Podpisanie stosowanej umowy z wykonawcą firmą KORPOS z Kartuz zapoczątkowało prace obejmujące: demontaż ociepleń z płyt azbestowych oraz całkowitą rozbiórkę jednego biobloku (WS 400). Inwestycja uzyskała wsparcie finansowe z PROW w kwocie złotych; pozyskana została również pożyczka z WFOŚ w wys zł. Na rok bieżący zaplanowane zostały prace o wartości zł, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Choczewo na 2010 rok. Kolejne etapy zaplanowane zostały na lata następne.

8 s. 8 Nr 3 (121) MARZEC 2010 Wieści Choczewskie OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U nr 261, poz ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje: I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości: Obręb Numer działki Pow. ha Numer KW Ciekocino 17/2 0, Ciekocino 17/3 0, Ciekocino 17/4 0, Ciekocino 17/5 0, Ciekocino 17/6 0, Położenie i opis nieruchomości Nieruchomości położone są w Ciekocinie na uboczu miejscowości przy terenach leśnych i terenach o luźnej zabudowie mieszkalnej. Dojazd drogą gruntową. Zgodnie z decyzją GIGG 7430/27/08 z dnia r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, konieczna jest sprzedaż udziałów w drodze dojazdowej wewnętrznej na rzecz nabywców opisanych nieruchomości. Przeznaczenie w planie zagospodarowania Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu: 01.ML tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi; dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na działkach nr 17/2 i 17/3 dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych z zastrzeżeniem: kempingów i pól biwakowych, spośród funkcji usługowych usług publicznych i rzemiosła usługowego. Cena działki w złotych zł + VAT zł + VAT zł + VAT zł + VAT zł + VAT Uwagi Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. II. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 5 maja 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że dnia 30 kwietnia 2010 roku o godzinie w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędą się rokowania na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości: Obręb Numer działki Pow. ha Numer KW Ciekocino 27/8 0, Ciekocino 27/9 0, Ciekocino 27/10 0, Ciekocino 27/11 0, Położenie i opis nieruchomości Nieruchomości położone są w Ciekocinie na uboczu miejscowości przy terenach leśnych i terenach o luźnej zabudowie mieszkalnej. Działki gruntowe występują w kompleksie, są niezabudowane i nieuzbrojone. Teren o lekkim nachyleniu połaci. Dojazd drogą gruntową. Zgodnie z decyzją GIGG 7430/27/08 z dnia r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, konieczna jest sprzedaż udziałów w drodze dojazdowej wewnętrznej/ stanowiącej własność Gminy/ na rzecz nabywców opisanych nieruchomości. Przeznaczenie w planie zagospodarowania Nieruchomości znajdują się na terenach oznaczonych w planie symbolami 01.ML: ML tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi Terminy przeprowadzonych przetargów. Pierwszy przetarg odbył się w dniu r., drugi przetarg w dniu r., trzeci przetarg odbył się w dniu r. W dniu r. odbyły się rokowania. Pierwszy przetarg odbył się w dniu r., drugi przetarg w dniu r., trzeci przetarg odbył się w dniu r. W dniu r. odbyły się rokowania. Cena działki w złotych zł + VAT zł + VAT zł + VAT zł + VAT Zaliczka zł zł zł zł Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Choczewo. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki na konto Urzędu Gminy Choczewo KBS Wejherowo O/Choczewo Nr w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Choczewie, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2010 roku. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo. Zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, Choczewo, tel , wew Wójt Gminy Choczewo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

9 Wieści Choczewskie Nr 3 (121) MARZEC 2010 s. 9 Ogłoszenie Wójta Gminy Choczewo z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U nr 261, poz ze zm.) Wójt Gminy Choczewo ogłasza, co następuje: I. Z zasobu nieruchomości Gminy Choczewo przeznaczone zostały do zbycia następujące nieruchomości: Obręb Numer działki Pow. ha Numer KW Lubiatowo 5/13 0, Lubiatowo 5/14 0, Lubiatowo 5/15 0, Lubiatowo 5/16 0, Położenie i opis nieruchomości Nieruchomości położone w Lubiatowie po prawej stronie drogi przy wjeździe do miejscowości. Przeznaczenie w planie zagospodarowania Działki znajdują się na terenach oznaczonych w planie symbolami 1.U teren zabudowy usługowej. Cena działki w złotych zł + VAT zł + VAT zł + VAT zł + VAT Uwagi Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. Sprzedaż w drodze przetargu. II. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej opisanej ustawy, w terminie do dnia 5 maja 2010 roku mogą złożyć wniosek o nabycie zawierający oświadczenie, że wyrażają zgodę na kupno nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie. WÓJT GMINY CHOCZEWO ogłasza, że w dniu 7 maja 2010 roku o godz w siedzibie Urzędu Gminy Choczewo odbędzie się pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części nieruchomości nr 509 o powierzchni 1000 m 2, KW 40858, położonej w obrębie ewidencyjnym Sasino z przeznaczeniem na cele związane z obsługą turystów. Dla dz. nr 509 brak aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ewidencją gruntów działka opisana została jako droga. Dzierżawa zawarta zostanie na czas od 20 czerwca do 20 września 2010 roku. Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego zł netto, wadium w wysokości 200 zł. W przetargu mogą brać udział osoby zameldowane na terenie gminy Choczewo na pobyt stały od co najmniej trzech lat, nie posiadające zaległości podatkowych ani zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych wobec Gminy Choczewo. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Złożenie zaświadczenia o zameldowaniu do dnia 30 kwietnia 2010 roku; 2. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Choczewo w banku KBS O/Choczewo nr najpóźniej do dnia 30 kwietnia br.; Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Choczewo. 3. Złożenie do dnia 30 kwietnia br. koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z warunkami przetargu, które należy odebrać w siedzibie urzędu pok. nr 11. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Choczewo, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy. Cena osiągnięta w przetargu po zaliczeniu wadium płatna jest w dwóch ratach wg warunków przetargu. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17, Choczewo, woj. pomorskie, tel wew Wójt Gminy Choczewo zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu przetargu bez podania przyczyny. INFORMACJA W związku z nadejściem wiosny przypominamy mieszkańcom naszej gminy, iż na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia r. oraz uchwały Rady Gminy Choczewo nr XXVII-314/2006 z dnia 14 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choczewo, do obowiązków właścicieli nieruchomości należy: ZADBANIE I UPRZĄTNIĘCIE OBEJŚCIA DOMOSTW, GOSPODARSTW ROLNYCH, CHODNIKÓW, ROWÓW PRZYDROŻNYCH W związku z powyższym prosimy współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu inne podmioty władające nieruchomością do zastosowania się do powyższych zaleceń. Niezastosowanie się do w/w przepisów skutkuje nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / GRUDZIEŃ 2012 egzemplarz bezpłatny / nakład 2000 egz. WYDARZENIA 11 listopada 2012r. Gminne Obchody Święta Niepodległości 22 listopada

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

BIULETYN ZAPOWIEDZI WYDARZENIA INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ISSN 2083-8050 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY DĘBE WIELKIE KWARTALNIK / MARZEC 2015 egzemplarz bezpłatny / nakład 2500 egz. WYDARZENIA 31 STYCZNIA 2015R. GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 7 LUTEGO 2015R. DĘBSKA

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje!

Strzegom. Bardzo ważną inwestycją była przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Szarych Szeregów, Wesołej i Reja. Miliony na inwestycje! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 35, 25.02.2014 r. Rok IiI ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 11.03.2014 r. STRZEGOM Była dyskusja o ul. Olszowej Bardzo ważną inwestycją była przebudowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

nr 08 (141) wrzesień 2014

nr 08 (141) wrzesień 2014 nr 08 (4) wrzesień 204 ISSN 233-0574 VADEMECUM WYBORCY cz. Suchy Las zna angielski Vademecum wyborcy W Golęczewie żegnano lato Zielątkowska Pieczona Pyra w październiku Bezp³atny miesiêcznik mieszkañców

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców

czerwiec - lipiec Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Jawor - STR. 2-10 Priorytety jaworzan priorytetem gminy Samorząd dla mieszkańców Zbliża się okres rozpoczęcia nowego okresu programowa środków unijnych, który obejmuje lata 2014-2020. Nowe środki, które

Bardziej szczegółowo

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Nr 2/428; luty 2007 Pomysł Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zorganizowanie Jeździeckich ferii okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Ferie w mieście W czasie ferii w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo