IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział 600

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011

2 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok oraz sytuacja finansowa miasta na r. 3 I.3. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 8 I.4. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 11 I.5. Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek 11 I.6. Udziały w spółkach 14 II. Realizacja dochodów budżetowych 15 II. 1. Informacje ogólne 15 II. 2. Dochody własne 18 II Podatki i opłaty 18 II Podatki i opłaty lokalne 23 II Podatek od nieruchomości 25 II Podatek od środków transportowych 27 II Opłata od posiadania psów 29 II Opłata targowa 29 II Opłata miejscowa 30 II Zaległości z podatków zniesionych 30 II Pozostałe podatki i opłaty 30 II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31 II Dochody z majątku gminy 32 II Dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe 34 II Pozostałe dochody 34 II Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych 35 II. 3. Dotacje 35 II. 4. Subwencje 38 III. Skutki stosowania ulg w spłatach należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iława 39 IV. Realizacja wydatków budżetowych 41 IV.1. Informacje ogólne 41

3 IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział IV.2.3. Turystyka dział IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział IV.2.5. Działalność usługowa dział IV.2.6. Administracja publiczna dział IV.2.7. Urzędy naczelnych organów władzy dział IV.2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział IV.2.9. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział IV Obsługa długu publicznego dział IV Różne rozliczenia dział IV Oświata i wychowanie dział IV Ochrona zdrowia dział IV Pomoc społeczna dział IV Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział IV Edukacyjna opieka wychowawcza - dział IV Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział IV Kultura fizyczna i sport dział IV.3. Realizacja wydatków majątkowych 82 V. Dochody i wydatki wynikające z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z roku Prawo ochrony środowiska 90 VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 90 VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 98 Tab. 41 Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok 100 Tab. 42 Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok 108

4 I. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA IŁAWA W 2010 ROKU I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku Budżet Miasta Iława na 2010 r. został uchwalony przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XLV/576/09. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości ,00 zł zaś wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie ,00 zł. Planowano wówczas deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł. Na przestrzeni roku Rada Miejska w Iławie dokonała zmian w budżecie Miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę ,46 zł a po stronie wydatków budżet uległ zwiększeniu o kwotę ,54zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę ,00zł. A zatem po zmianach planowany budżet na 2010 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą ,54 zł, a po stronie wydatków kwotą ,54 zł. Planowany na rok 2010 deficyt budżetowy zamknął się kwotą ,00 zł. Poniższe zestawienie informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie miasta Iławy na 2010 rok. Plan uchwalony Plan po zmianach Różnica na 2010 r. na 2010 r. +/- zł zł zł I. Dochody ogółem , , ,46 1. Dochody bieżące , , ,54 A. Dochody własne , , ,18 B. Subwencje , , ,00 C. Dotacje celowe , , ,36 2. Dochody majątkowe , , ,00 A. Dochody własne , , ,00 B. Dotacje celowe , , ,00 II. Wydatki ogółem , , ,54 1. Wydatki bieżące , , ,54 2. Wydatki majątkowe , , ,00 III. Deficyt budżetowy , , ,00 W tym: źródła pokrycia: - kredyty i pożyczki , , ,00 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,00 Źródła zmian planu dochodów i wydatków na przestrzeni roku przedstawiają się następująco: + zwiększenia planu - zmniejszenia planu zł DOCHODY ogółem ,46 1. Dochody własne ( bieżące i majątkowe) ogółem ,82 w tym: - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 - wpływy z opłat ,00 - dochody z majątku gminy ,00 1

5 - dochody z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe ,00 - środki z zewnątrz ,00 - pozostałe dochody ,18 2.Subwencje ogólne ,00 w tym: - część oświatowa ,00 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ,00 3. Dotacje celowe (bieżące i majątkowe) ,64 w tym: - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,36 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących jak i kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ,00 - dotacje (bieżące) z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,00 - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i majątkowych ,00 - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej ,00 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków pochodzących m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,00 - zwrot dotacji ,00 WYDATKI ogółem ,54 1.Wydatki bieżące ogółem ,54 w tym: - wydatki jednostek budżetowych ,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,30 - wydatki na rzecz osób fizycznych ,26 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t ,00 - dotacje celowe ,00 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 2.Wydatki majątkowe ogółem ,00 w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne i zakupy inwestycyjne ,00 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych ,00 - pomoc finansowa w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień ,00 - wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 2

6 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2010 oraz sytuacja finansowa Miasta na r. Realizację budżetu miasta Iławy w roku 2010 przedstawiono w tabeli nr 1. Lp Tab. 1 Wykonanie budżetu miasta Iławy za 2010 rok Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wyszczególnienie Wsk str Wsk str zł zł % % Wsk. Dyn. (5:3) % I Dochody ogółem ,54 100, ,67 100,0 92,1 1 Dochody własne ,18 44, ,76 42,8 87,8 2 Subwencje ,00 15, ,00 16,3 100,0 3 Dotacje ,36 40, ,91 40,9 93,9 II Wydatki ogółem ,54 100, ,15 100,0 92,5 1 Wydatki bieżące ,54 56, ,73 58,6 96,0 2 Wydatki majątkowe ,00 43, ,42 41,4 88,1 III Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka , ,48 95,5 IV Skumulowany wynik na r. deficyt , ,87 98,5 W 2010 r. plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 92,1 % tj. na plan ,54 zł osiągnięto wpływy w wysokości ,67 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 92,5 %. Wydatkowano ,15 zł na plan ,54 zł. Rok 2010 zakończono deficytem budżetowym w wysokości ,48 zł. Osiągnięty deficyt budżetowy stanowił 95,5 % deficytu planowanego, co oznacza, że jest on niższy o ,52 zł. Po realizacji budżetu za 2010 rok skumulowany wynik finansowy na r. będący deficytem zmniejszył się do wartości ,87 zł. Największy udział w zrealizowanych dochodach budżetowych stanowiły dochody własne, bo 42,8 %. Dotacje celowe stanowiły 40,9 % a wpływy z subwencji z budżetu państwa stanowiły 16,3 % wpływów budżetowych. Dochody własne zrealizowano w 87,8 % tj. na planowaną kwotę ,18 zł uzyskano wpływy w wysokości ,76 zł. W analizowanym okresie budżet Miasta zasilony został dotacjami w wysokości ,91 zł. Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o ,45 zł. A zatem plan został zrealizowany w 93,9 %. Poniżej planu o zł otrzymaliśmy dotacje celowe na realizacje zadań inwestycyjnych jak i bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, jak i współfinansowanych z budżetu państwa. Dotyczy to przede wszystkim refundacji wydatków na zadaniu Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego, o kwotę ,99 zł. Powyżej zaś planu uzyskaliśmy wpływy za refundację wydatków na zadaniu Budowa obwodnicy północnej o kwotę ,70 zł. Z budżetu państwa uzyskaliśmy 100 % planowanych wpływów z subwencji tj zł. W 2010 r. plan roczny wydatków budżetowych został zrealizowany w 92,5 % tj. w wysokości ,15 zł. W zrealizowanych wydatkach 58,6 % to wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych Miasta jak i zadań zleconych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych powołanych do realizacji tych zadań. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 96 % tj. na zaplanowane ,54 zł wydatkowano ,73 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 41,4 % ogółu zrealizowanych wydatków a ich plan został zrealizowany w 88,1 % tj. w wysokości ,42 zł. Szczegółowe wykonanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych zamieszczono w rozdziałach IV.2 i IV.3 3

7 W tabeli 2 przedstawiono zrealizowanie budżetu Miasta w roku 2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca na tle wykonania budżetu w latach Tab. 2 Wykonanie budżetu miasta Iławy w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca Wykonanie (zł) Lp Wyszczególnienie na 1 Wsk. na 1 Wsk. na 1 Wsk. na 1 Wsk. mieszk. str. % mieszk. str. % mieszk. str. % mieszk. str. % I DOCHODY , , , ,0 1 Dochody własne , , , Subwencje , , , ,3 3 Dotacje , , , ,9 II WYDATKI OGÓŁEM , , , ,0 1 Wydatki bieżące , , , ,6 2 Wydatki majątkowe , , , ,4 NADWYŻKA (+) III DEFICYT (-) IV LUDNOŚĆ (stan 31.12) dane GUS V Wskaźnik dynamiki każdy poprzedni rok=100% DOCHODY 108,6 96,7 109,1 126,3 - WYDATKI 91,8 109,8 113,8 132,0 - LUDNOŚĆ 100,1 100,1 99,7 100,1 *- liczba ludności na r. dane WUS Olsztyn Rys 1. Struktura dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 67,1 63,3 55,1 Dochody własne 42,8 40,9 26,4 16,9 18,6 18,5 16, ,1 Subwencje Dotacje

8 Rys 2. Struktura wydatków budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 83,7 81,0 74,5 Wydatki Bieżące 58,6 19,0 16,3 25,5 41,4 Wydatki Majątkowe Na jakim poziomie ukształtowały się w analizowanym roku przychody oraz rozchody związane z finansowaniem deficytu informuje tabela poniżej. Tab. 3 Przychody i rozchody 2010 roku. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 2010 r r. Różnica I. Dochody budżetowe , , ,87 II. Wydatki budżetowe , , ,39 III. Wynik (I II) , , ,52 IV. Finansowanie (V VI) , , ,02 V. Przychody ogółem z tego: , , ,02 1. Kredyty zaciągnięte , , Spłata udzielonych pożyczek , , ,00 3. Inne źródła (wolne środki) , ,98-0,02 VI. Rozchody ogółem Z tego: , , Spłata kredytów , ,00 0 VII. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , , ,50 W 2010 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości ,98 zł na planowaną wielkość ,00 zł. Rozchody budżetowe wyniosły ,00 zł i stanowiły 100% planu. Źródła przychodów to: - w 69,9 % kredyt komercyjny ,00 zł, w tym zł to zaciągnięty kredyt na spłaty rat zaciągniętych do roku kredytów i pożyczek a zł to kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego, 5

9 - w 29,9 % środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości ,98 zł, - 0,2 % spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto w wysokości ,00 zł. Rozchody budżetowe to w 100% spłata zaciągniętych do 2009 r. kredytów i pożyczek w wysokości zł. Źródłami spłat rat kredytów w 2010 r. był kredyt w wysokości zł, środki wolne w wysokości zł i kwota spłaty udzielonych pożyczek w wysokości zł. Osiągnięty w 2010 roku deficyt w wysokości ,48 zł sfinansowany został: - w 88,1% kredytem komercyjnym w kwocie ,00 zł, - w 11,9% środkami wolnymi będącymi nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości ,48 zł. Środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości ,98 zł rozdysponowano w wysokości łącznej ,48 zł i były one źródłem finansowania: - deficytu budżetowego w wysokości ,48 zł, - spłaty rat zaciągniętych do roku kredytów i pożyczek w wysokości zł, Pozostała kwota w wysokości ,50 zł przeszła na rok, 2011 jako środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2010 roku kredytów i pożyczek. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawiono w tab. 4. Tab. 4 Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową miasta Iławy w 2010 roku Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie 2010 r r Dochody budżetowe , ,67 2. Wydatki budżetowe , ,15 3. Wynik budżetowy roku 2010 deficyt, + nadwyżka , , Skumulowany wynik na r deficyt , ,87 5. Stan zadłużenia Miasta na r. z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 6. Stan należności Miasta na r. z tytułu udzielonych pożyczek , ,00 7. Kwota długu publicznego na r , ,00 8. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów, pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot z udzielonych poręczeń w stosunku do 6,44 6,79 dochodów zrealizowanych (max. 15%) 9. Łączna kwota długu publicznego liczona w stosunku do dochodów zrealizowanych (max. 60%) 49,53 53,80 Jak z danych zawartych w tabeli wynika, na roku osiągnięto dług publiczny w wysokości zł. Dług publiczny to w 100 % kwota zadłużenia Miasta na roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 53,80 %. Osiągnięty wskaźnik nie przekracza maksymalnego wskaźnika, jakiego gminy nie mogą przekroczyć tj. 60 %. Innym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta w danym roku jest wskaźnik mówiący o łącznej kwocie przypadających w roku budżetowym do spłaty rat kredytów i pożyczek, kwocie odsetek spłaconych w tym roku oraz kwocie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń, liczonej w stosunku do osiągniętych w roku dochodów. Maksymalny wskaźnik nie może przekroczyć w roku 15 % dochodów. W analizowanym okresie uzyskaliśmy wskaźnik w wysokości 6,79%. Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej gmin jest osiągnięcie tzw. nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, prawie, co roku są dochodami 6

10 budżetu danej gminy, zaś dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występującymi w każdym roku. Nadwyżka operacyjna mówi nam ile środków pozostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych obowiązkowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka jest i winna być podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. O tym, jaką sytuacje finansową w kontekście nadwyżki operacyjnej zanotowano w 2010 roku przedstawia tabela 5. Lp Tab. 5 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 r. Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wyszczególnienie Wsk str Wsk str zł zł % % Wsk. Dyn. (5:3) % I Dochody ogółem ,54 100, ,67 100,0 92,1 1 Dochody bieżące ,54 65, ,34 70,1 98,1 2 Dochody majątkowe ,00 34, ,33 29,9 80,4 II Wydatki ogółem ,54 100, ,15 100,0 92,5 1 Wydatki bieżące ,54 56, ,73 58,6 96,0 2 Wydatki majątkowe ,00 43, ,42 41,4 88,1 Różnica dochody bieżące- III wydatki bieżące (nadwyżka , ,61 563,8 operacyjna (+) deficyt operacyjny (-) IV Różnica dochody majątkowe wydatki majątkowe , ,09 104,2 V Różnica dochody i wydatki deficyt budżetowy (-) , ,48 95,5 Jak z danych tabeli wynika plan na 2010 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości zł, bowiem dochody bieżące zaplanowane były na poziomie ,54 zł a wydatki bieżące na poziomie ,54 zł. Rzeczywiście osiągnęliśmy znacznie wyższą niż planowaliśmy nadwyżkę operacyjną, gdyż osiągnięte dochody bieżące przekraczały o ,61 zł wydatki bieżące. Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2010 r. była źródłem finansowania deficytu osiągniętego na realizacji wydatków majątkowych, o czym informuje tabela 6. Lp Tab. 6 Źródła finansowania deficytu budżetowego w 2010 roku. Dochody Wydatki Wynik zł Źródła finansowania zł Nadwyżka (+) Środki Kredyt Deficyt (-) wolne Wyszczegól nienie zł zł Nadwyżka operacyjna I Razem , , , , , Bieżące , , , ,61 2 Majątkowe , , , , , ,61 Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają tabele 41 i 42 na str

11 I.3. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie. Plan zł Wykonanie zł r r. Stan zadłużenia na r , ,00 0,00 Kredyty otrzymane w 2010 r , ,00 0,00 Kredyty spłacone w 2010 r , ,00 0,00 Stan zadłużenia na r , ,00 0,00 Zmiana stanu zadłużenia na r. do stanu na r , ,00 0,00 Jak z zestawienia wynika stan zadłużenia Miasta na koniec 2010 roku zwiększył się o kwotę zł, w stosunku do stanu na roku. A zatem stan zadłużenia Miasta na r. wyniósł zł. W 2010 roku, po przeprowadzonych przetargach, zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W analizowanym okresie spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca roku 2009r. przebiegała zgodnie z planem. Spłacono kredyty w kwocie zł. Spłacono kredyty następującym bankom: - Bank Millennium S.A. w Warszawie zł - Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku zł - Kredyt Bank w Elblągu zł - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie zł - Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie zł - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zł - PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w zł Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego zł w Iławie i Lubawie Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na roku w wysokości zł posiadamy wobec następujących banków: - Bank Millennium S.A. w Warszawie zł, końcowy termin spłaty to 2016 rok, - Kredyt Bank w Elblągu zł, końcowy termin spłaty 2011 rok, - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty to 2011 rok, - Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty to 2013 r., - PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu zł, końcowy termin spłaty to 2014 rok, - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty to 2020 rok, - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie i Lubawie zł, końcowy termin spłaty to 2017 r. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie zł, końcowy termin spłaty to 2017 rok, - Mazowiecki Bank Regionalny w Warszawie Oddział w Płocku zł, końcowy termin spłaty to 2019 rok. 8

12 Zgodnie z podpisanymi umowami całe zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek występujące na roku winno być spłacone do końca roku 2020 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek w rozbiciu na poszczególne zadania i banki, w których zaciągnięto te zobowiązania przedstawiono w tab. 7. 9

13 LP Tab. 7 Zadłużenie Miasta Iławy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na r. Przeznaczenie kredytu Kredytodawca Kwota przyznanego kredytu Okres kredytowania Rok 2010 w tym wysokość spłaty w latach Zadłużenie Zadłużenie Rok Rok gminy na Kredyty Kredyty gminy na końcowej otrzymania otrzymane spłacone r spłaty zł w latach następnych Bank Polskiej 1 Deficyt budżetowy Spółdzielczości konsorcjum 2 Deficyt budżetowy Bank Polskiej Spółdzielczości konsorcjum Zadanie 3.inwestycyjne Mała ING Bank Śląski obwodnica O/Olsztyn wschodnia I etap PHARE Deficyt budżetowy ING Bank Śląski O/Olsztyn Deficyt budżetowy Mazowiecki Bank Regionalny w W wie O/ w Płocku 6 Wydatki na Kredyt Bank inwestycje O/Elbląg Bank Ochrony 7 Wydatki bieżące Środowiska w Olsztynie 8 Zadanie inwestycyjne Mała obwodnica PKO BP S.A wschodnia II etap - (PHARE 2003) 9 Wydatki bieżące Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Deficyt budżetowy i spłata rat kredytów 11 Deficyt budżetowy 12 Deficyt budżetowy Olsztyn Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn Bank Millennium S.A III RAZEM

14 I.4. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym: 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przyszłość w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie: - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A, - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F. Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 2010 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń. 2) jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie z tytułu udzielonego miejskiej spółce Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie, w związku z udzieleniem jej kredytu na przebudowę istniejącego budynku na bazę Spółki oraz bazę Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Prace polegały na dobudowie hali stalowej wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu roku na kwotę zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od roku Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie również wywiązywał się z obowiązku spłaty rat zaciągniętych kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co z budżetu Miasta w 2010 r. nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia. I.5. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek. Stan należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek na koniec 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie Plan zł Wykonanie zł r. Stan należności na r , ,00 0,00 Pożyczki udzielone w 2010 r. 0,00 0,00 0,00 Pożyczki spłacone w 2010 r , , ,00 Stan należności na r , , ,00 Zmiana stanu należności na r. do stanu na r , , ,00 Jak z zestawienia wynika stan należności Miasta na koniec 2010 roku zmniejszył się o kwotę zł, w stosunku do stanu na roku i wyniósł zł. W roku 2010 nie zaplanowano środków na udzielnie pożyczek. Natomiast Pożyczkobiorcy dokonali spłat pożyczek w łącznej wysokości zł, z tego: - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królowej Jadwigi ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa ,00 zł 11

15 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królowej Jadwigi ,00 zł - Klub Sportowy Jeziorak ,00 zł Zgodnie z podpisanymi umowami należności z tytułu udzielonych z budżetu Miasta pożyczek występujące na roku winny być spłacone przez pożyczkobiorców do końca roku 2013 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł, W tabeli 8 przedstawiono stan należności z tytułu udzielanych pożyczek na roku w rozbiciu na poszczególnych pożyczkobiorców. 12

16 Tab. 8 Należności z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na roku Lp. Pożyczkobiorca Rok otrzymania pożyczki Plan. rok zakończenia spłaty Wielkość udzielonej pożyczki wg umowy Należności gminy na koniec okresu sprawozdawcz pożyczki udzielone rok 2010 w tym wysokość spłaty pożyczek w latach pożyczki spłacone Należności gminy na koniec okresu sprawozd WM ul. Narutowicza , , , ,00 2 WM ul. Królowej Jadwigi , , , , , ,00 0 0,00 3 KS " Jeziorak" , , , ,00 4 WM ul. Wyszyńskiego , , , , , , ,00 0,00 5 WM ul. Konopnickiej , , , , , , ,00 0,00 6 WM ul. Królowej Jadwigi , , , , , , ,00 0,00 7 WM ul. Andersa , , , , , , ,00 0,00 8 WM ul. Wyszyńskiego , , , , , , ,00 0,00 Razem X X , ,00 0, , , , , ,00 0,00 pozostałe lata 13

17 I.6. Udziały w spółkach. Miasto Iława na r. posiada udziały w 4 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach oraz w spółce Energetyka Cieplna. Ponadto posiadamy udziały w spółce akcyjnej Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Miasto posiadało na roku udziały w następujących procentach: - w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej - 99, 81 % udziałów, - w Zakładzie Komunikacji Miejskiej 100 % udziałów, - w Iławskich Wodociągach 100 % udziałów, - w Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 0,7 % udziałów - w Energetyce Cieplnej - 56% udziałów. O wielkości udziałów według stanu na r. informuje poniższa tabela. Lp Tab. 9 Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach w 2010 roku Stan na r. Zmiany w Stan na r. Nazwa Spółki 2010 r. Zł % Zł % (zwiększenia) Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki , ,0 Komunalnej udziały ogółem a udziały pieniężne , ,8 b udziały niepieniężne , ,2 2 Zakład Komunikacji Miejskiej , ,0 a udziały pieniężne , ,4 b udziały niepieniężne , ,6 3 Iławskie Wodociągi a udziały pieniężne , ,0 4 Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A , ,0 a udziały pieniężne , ,0 5 Energetyka Cieplna ,0 a udziały niepieniężne ,0 RAZEM: , ,0 A udziały pieniężne , ,2 B udziały niepieniężne , ,8 Jak z tabeli wynika w roku 2010 podwyższono kapitał zakładowy w trzech spółkach tj. w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości zł, w Spółce Iławskie Wodociągi w wysokości zł, w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości zł. Podwyższone udziały zostały pokryte z budżetu Miasta Iławy wkładem pieniężnym. Ponadto w 2010 r. Miasto Iława objęło 56% udziałów w Spółce Energetyka Cieplna. Udziały pokryto wkładem niepieniężnym w wysokości zł. Miasto Iława na roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości zł, w tym udziały pieniężne w kwocie zł oraz niepieniężne w wysokości zł. 14

18 II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH II.1. Informacje ogólne. W roku 2010 żadna jednostka budżetowa Miasta Iławy nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Realizację dochodów budżetowych w roku 2010 w porównaniu z wykonaniem roku 2009 przedstawiono w tabeli 10. Tab. 10 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2009 i Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wsk. dyn. Lp. Treść Wsk. str. Wsk. str. % zł zł % % (7:3) Dochody ogółem ,46 100, ,67 100,0 126,5 A Dochody własne ,10 55, ,76 42,8 98,4 B Subwencje ,00 18, ,00 16,3 111,1 C Dotacje celowe ,36 26, ,91 40,9 195,8 Jak z danych tabeli wynika w 2010 r. osiągnięto dochody w wysokości ,67 zł a w 2009 r. dochody wyniosły ,46 zł. A zatem uzyskane wpływy budżetowe w 2010 roku stanowiły 126,5% wpływów roku 2009, co oznacza, że były wyższe o ,21 zł. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2010, były dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. W 2010 r. w stosunku do roku 2009 dochody własne zmalały o ,34 zł, wpływy z subwencji były wyższe o 1.721,379 zł a wpływy z dotacji były wyższe aż o ,55 zł. W analizowanym okresie udział dotacji w ogólnych wpływach znacznie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego a spadł udział dochodów własnych i subwencji, o czym informuje rysunek 3. Wyższe wpływy z dotacji to przede wszystkim znaczny wpływ dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych. 15

19 Rys. 3. Struktura dochodów budżetowych w 2009 r. i 2010 r. Rok ,4% 55,1% 18,5% Dochody własne Subwencja Dotacje celowe Rok ,9% 42,8% 16,3% Dochody własne Subwencja Dotacje celowe 16

20 O realizacji dochodów w analizowanym okresie w stosunku do wielkości zaplanowanych wg głównych źródeł ich powstania informuje tabela 11. Tab. 11 Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł powstania w 2010 roku Wykonanie 2010 Lp Treść Plan 2010 Wsk. Wsk. Różnice Zł dyn. % str. % (kol.4-3) (4:3) I Dochody ogółem , ,67 100,0 92, ,87 1 Dochody własne , ,76 42,8 87, ,42 Udziały w podatkach stanowiących A dochód budżetu państwa (podatek , ,34 15,4 88, ,66 dochodowy od osób fizycznych i prawnych) B Podatki , ,64 13,8 105, ,64 C Opłaty , ,42 2,4 105, ,42 D Dochody z majątku gminy , ,61 8,5 64, ,39 E Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych , ,08 0,0 99,4-292,92 F Dochody od jednostek budżetowych , ,51 2,3 93, ,49 G Pozostałe dochody , ,16 0,4 105, ,98 2 Subwencje ogólne , ,00 16,3 100,0 0 A Część oświatowa , ,00 93,1 100,0 0 B Część wyrównawcza , ,00 6,9 100,0 0 3 Dotacje ogółem , ,91 40,9 93, ,45 Dotacje celowe z budżetu państwa na A realizację bieżących zadań własnych ( , ,08 2,4 99, ,92 203) B Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z , ,33 10,3 99, ,03 zakresu administracji rządowej (201) C Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją 1.770, ,00 0,0 100,0 0 rządową( 202) D Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 0,3 100,0 0 inwestycyjnych własnych gmin (633) E Dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycyjne zadania (626) , ,89 0,9 86, ,11 F Dotacje państwowych z funduszy celowych na bieżące zadania (244) , ,00 0,0 100,0 0 Dotacje celowe na zadania bieżące G realizowane na podstawie porozumień , ,61 0,3 99, ,39 między j.s.t.( ) H Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 0,4 100,0 0 zakupów inwestycyjnych (630) I Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- ( zdania bieżące) ( 200) , ,35 0,6 75, ,65 17

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik

PREZYDENT MIASTA. Małgorzata Mańka Szulik SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zabrze za rok 29 oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Policki Informator Podatkowy

Policki Informator Podatkowy Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością, już po raz drugi, przedstawiam Państwu Policki Informator Podatkowy. Niniejszy poradnik ma służyć pomocą wszystkim tym, którzy zmagają się z zawiłościami prawa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO INFORMACJA O PORĘCZENIACH I GWARANCJACH UDZIELONYCH W 2012 ROKU PRZEZ SKARB PAŃSTWA, NIEKTÓRE OSOBY PRAWNE ORAZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA 2013 Spis treści: 1. Streszczenie najważniejszych informacji...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo