IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział 600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011

2 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2010 rok oraz sytuacja finansowa miasta na r. 3 I.3. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 8 I.4. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 11 I.5. Należności miasta z tytułu udzielonych pożyczek 11 I.6. Udziały w spółkach 14 II. Realizacja dochodów budżetowych 15 II. 1. Informacje ogólne 15 II. 2. Dochody własne 18 II Podatki i opłaty 18 II Podatki i opłaty lokalne 23 II Podatek od nieruchomości 25 II Podatek od środków transportowych 27 II Opłata od posiadania psów 29 II Opłata targowa 29 II Opłata miejscowa 30 II Zaległości z podatków zniesionych 30 II Pozostałe podatki i opłaty 30 II Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 31 II Dochody z majątku gminy 32 II Dochody z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe 34 II Pozostałe dochody 34 II Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych 35 II. 3. Dotacje 35 II. 4. Subwencje 38 III. Skutki stosowania ulg w spłatach należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iława 39 IV. Realizacja wydatków budżetowych 41 IV.1. Informacje ogólne 41

3 IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział IV.2.2. Transport i łączność dział IV.2.3. Turystyka dział IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział IV.2.5. Działalność usługowa dział IV.2.6. Administracja publiczna dział IV.2.7. Urzędy naczelnych organów władzy dział IV.2.8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dział IV.2.9. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dział IV Obsługa długu publicznego dział IV Różne rozliczenia dział IV Oświata i wychowanie dział IV Ochrona zdrowia dział IV Pomoc społeczna dział IV Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział IV Edukacyjna opieka wychowawcza - dział IV Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział IV Kultura fizyczna i sport dział IV.3. Realizacja wydatków majątkowych 82 V. Dochody i wydatki wynikające z art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z roku Prawo ochrony środowiska 90 VI. Realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 90 VII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 98 Tab. 41 Realizacja dochodów budżetowych za 2010 rok 100 Tab. 42 Realizacja wydatków budżetowych za 2010 rok 108

4 I. SYTUACJA FINANSOWA MIASTA IŁAWA W 2010 ROKU I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku Budżet Miasta Iława na 2010 r. został uchwalony przez Radę Miejską dnia 30 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XLV/576/09. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości ,00 zł zaś wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie ,00 zł. Planowano wówczas deficyt budżetowy w wysokości ,00 zł. Na przestrzeni roku Rada Miejska w Iławie dokonała zmian w budżecie Miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zmniejszeniu o kwotę ,46 zł a po stronie wydatków budżet uległ zwiększeniu o kwotę ,54zł. Zwiększeniu uległ deficyt budżetowy o kwotę ,00zł. A zatem po zmianach planowany budżet na 2010 rok zamknął się po stronie dochodów kwotą ,54 zł, a po stronie wydatków kwotą ,54 zł. Planowany na rok 2010 deficyt budżetowy zamknął się kwotą ,00 zł. Poniższe zestawienie informuje o wysokościach i źródłach zmian w budżecie miasta Iławy na 2010 rok. Plan uchwalony Plan po zmianach Różnica na 2010 r. na 2010 r. +/- zł zł zł I. Dochody ogółem , , ,46 1. Dochody bieżące , , ,54 A. Dochody własne , , ,18 B. Subwencje , , ,00 C. Dotacje celowe , , ,36 2. Dochody majątkowe , , ,00 A. Dochody własne , , ,00 B. Dotacje celowe , , ,00 II. Wydatki ogółem , , ,54 1. Wydatki bieżące , , ,54 2. Wydatki majątkowe , , ,00 III. Deficyt budżetowy , , ,00 W tym: źródła pokrycia: - kredyty i pożyczki , , ,00 - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,00 Źródła zmian planu dochodów i wydatków na przestrzeni roku przedstawiają się następująco: + zwiększenia planu - zmniejszenia planu zł DOCHODY ogółem ,46 1. Dochody własne ( bieżące i majątkowe) ogółem ,82 w tym: - wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 - wpływy z opłat ,00 - dochody z majątku gminy ,00 1

5 - dochody z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe ,00 - środki z zewnątrz ,00 - pozostałe dochody ,18 2.Subwencje ogólne ,00 w tym: - część oświatowa ,00 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ,00 3. Dotacje celowe (bieżące i majątkowe) ,64 w tym: - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,36 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na postawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ,00 - dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu i z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t ,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących jak i kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ,00 - dotacje (bieżące) z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,00 - pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących i majątkowych ,00 - dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej ,00 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków pochodzących m.in. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego ,00 - zwrot dotacji ,00 WYDATKI ogółem ,54 1.Wydatki bieżące ogółem ,54 w tym: - wydatki jednostek budżetowych ,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,30 - wydatki na rzecz osób fizycznych ,26 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t ,00 - dotacje celowe ,00 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 2.Wydatki majątkowe ogółem ,00 w tym: - wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne i zakupy inwestycyjne ,00 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych ,00 - pomoc finansowa w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe na zdania realizowane na podstawie porozumień ,00 - wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 2

6 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2010 oraz sytuacja finansowa Miasta na r. Realizację budżetu miasta Iławy w roku 2010 przedstawiono w tabeli nr 1. Lp Tab. 1 Wykonanie budżetu miasta Iławy za 2010 rok Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wyszczególnienie Wsk str Wsk str zł zł % % Wsk. Dyn. (5:3) % I Dochody ogółem ,54 100, ,67 100,0 92,1 1 Dochody własne ,18 44, ,76 42,8 87,8 2 Subwencje ,00 15, ,00 16,3 100,0 3 Dotacje ,36 40, ,91 40,9 93,9 II Wydatki ogółem ,54 100, ,15 100,0 92,5 1 Wydatki bieżące ,54 56, ,73 58,6 96,0 2 Wydatki majątkowe ,00 43, ,42 41,4 88,1 III Wynik budżetowy - deficyt + nadwyżka , ,48 95,5 IV Skumulowany wynik na r. deficyt , ,87 98,5 W 2010 r. plan dochodów budżetowych zrealizowany został w 92,1 % tj. na plan ,54 zł osiągnięto wpływy w wysokości ,67 zł. Planowane wydatki wykorzystane zostały w 92,5 %. Wydatkowano ,15 zł na plan ,54 zł. Rok 2010 zakończono deficytem budżetowym w wysokości ,48 zł. Osiągnięty deficyt budżetowy stanowił 95,5 % deficytu planowanego, co oznacza, że jest on niższy o ,52 zł. Po realizacji budżetu za 2010 rok skumulowany wynik finansowy na r. będący deficytem zmniejszył się do wartości ,87 zł. Największy udział w zrealizowanych dochodach budżetowych stanowiły dochody własne, bo 42,8 %. Dotacje celowe stanowiły 40,9 % a wpływy z subwencji z budżetu państwa stanowiły 16,3 % wpływów budżetowych. Dochody własne zrealizowano w 87,8 % tj. na planowaną kwotę ,18 zł uzyskano wpływy w wysokości ,76 zł. W analizowanym okresie budżet Miasta zasilony został dotacjami w wysokości ,91 zł. Wpływy z dotacji były mniejsze od planowanych o ,45 zł. A zatem plan został zrealizowany w 93,9 %. Poniżej planu o zł otrzymaliśmy dotacje celowe na realizacje zadań inwestycyjnych jak i bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych, jak i współfinansowanych z budżetu państwa. Dotyczy to przede wszystkim refundacji wydatków na zadaniu Budowa Centrum Turystyczno - Rekreacyjnego, o kwotę ,99 zł. Powyżej zaś planu uzyskaliśmy wpływy za refundację wydatków na zadaniu Budowa obwodnicy północnej o kwotę ,70 zł. Z budżetu państwa uzyskaliśmy 100 % planowanych wpływów z subwencji tj zł. W 2010 r. plan roczny wydatków budżetowych został zrealizowany w 92,5 % tj. w wysokości ,15 zł. W zrealizowanych wydatkach 58,6 % to wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych Miasta jak i zadań zleconych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych powołanych do realizacji tych zadań. Plan wydatków bieżących zrealizowany został w 96 % tj. na zaplanowane ,54 zł wydatkowano ,73 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 41,4 % ogółu zrealizowanych wydatków a ich plan został zrealizowany w 88,1 % tj. w wysokości ,42 zł. Szczegółowe wykonanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych zamieszczono w rozdziałach IV.2 i IV.3 3

7 W tabeli 2 przedstawiono zrealizowanie budżetu Miasta w roku 2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca na tle wykonania budżetu w latach Tab. 2 Wykonanie budżetu miasta Iławy w latach w przeliczeniu na 1 mieszkańca Wykonanie (zł) Lp Wyszczególnienie na 1 Wsk. na 1 Wsk. na 1 Wsk. na 1 Wsk. mieszk. str. % mieszk. str. % mieszk. str. % mieszk. str. % I DOCHODY , , , ,0 1 Dochody własne , , , Subwencje , , , ,3 3 Dotacje , , , ,9 II WYDATKI OGÓŁEM , , , ,0 1 Wydatki bieżące , , , ,6 2 Wydatki majątkowe , , , ,4 NADWYŻKA (+) III DEFICYT (-) IV LUDNOŚĆ (stan 31.12) dane GUS V Wskaźnik dynamiki każdy poprzedni rok=100% DOCHODY 108,6 96,7 109,1 126,3 - WYDATKI 91,8 109,8 113,8 132,0 - LUDNOŚĆ 100,1 100,1 99,7 100,1 *- liczba ludności na r. dane WUS Olsztyn Rys 1. Struktura dochodów budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 67,1 63,3 55,1 Dochody własne 42,8 40,9 26,4 16,9 18,6 18,5 16, ,1 Subwencje Dotacje

8 Rys 2. Struktura wydatków budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 83,7 81,0 74,5 Wydatki Bieżące 58,6 19,0 16,3 25,5 41,4 Wydatki Majątkowe Na jakim poziomie ukształtowały się w analizowanym roku przychody oraz rozchody związane z finansowaniem deficytu informuje tabela poniżej. Tab. 3 Przychody i rozchody 2010 roku. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 2010 r r. Różnica I. Dochody budżetowe , , ,87 II. Wydatki budżetowe , , ,39 III. Wynik (I II) , , ,52 IV. Finansowanie (V VI) , , ,02 V. Przychody ogółem z tego: , , ,02 1. Kredyty zaciągnięte , , Spłata udzielonych pożyczek , , ,00 3. Inne źródła (wolne środki) , ,98-0,02 VI. Rozchody ogółem Z tego: , , Spłata kredytów , ,00 0 VII. Nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , , ,50 W 2010 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości ,98 zł na planowaną wielkość ,00 zł. Rozchody budżetowe wyniosły ,00 zł i stanowiły 100% planu. Źródła przychodów to: - w 69,9 % kredyt komercyjny ,00 zł, w tym zł to zaciągnięty kredyt na spłaty rat zaciągniętych do roku kredytów i pożyczek a zł to kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego, 5

9 - w 29,9 % środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości ,98 zł, - 0,2 % spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto w wysokości ,00 zł. Rozchody budżetowe to w 100% spłata zaciągniętych do 2009 r. kredytów i pożyczek w wysokości zł. Źródłami spłat rat kredytów w 2010 r. był kredyt w wysokości zł, środki wolne w wysokości zł i kwota spłaty udzielonych pożyczek w wysokości zł. Osiągnięty w 2010 roku deficyt w wysokości ,48 zł sfinansowany został: - w 88,1% kredytem komercyjnym w kwocie ,00 zł, - w 11,9% środkami wolnymi będącymi nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości ,48 zł. Środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2009 roku kredytów i pożyczek w wysokości ,98 zł rozdysponowano w wysokości łącznej ,48 zł i były one źródłem finansowania: - deficytu budżetowego w wysokości ,48 zł, - spłaty rat zaciągniętych do roku kredytów i pożyczek w wysokości zł, Pozostała kwota w wysokości ,50 zł przeszła na rok, 2011 jako środki wolne będące nadwyżką środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń zaciągniętych do końca 2010 roku kredytów i pożyczek. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta przedstawiono w tab. 4. Tab. 4 Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową miasta Iławy w 2010 roku Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie 2010 r r Dochody budżetowe , ,67 2. Wydatki budżetowe , ,15 3. Wynik budżetowy roku 2010 deficyt, + nadwyżka , , Skumulowany wynik na r deficyt , ,87 5. Stan zadłużenia Miasta na r. z tytułu kredytów i pożyczek , ,00 6. Stan należności Miasta na r. z tytułu udzielonych pożyczek , ,00 7. Kwota długu publicznego na r , ,00 8. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów, pożyczek, odsetek oraz potencjalnych spłat kwot z udzielonych poręczeń w stosunku do 6,44 6,79 dochodów zrealizowanych (max. 15%) 9. Łączna kwota długu publicznego liczona w stosunku do dochodów zrealizowanych (max. 60%) 49,53 53,80 Jak z danych zawartych w tabeli wynika, na roku osiągnięto dług publiczny w wysokości zł. Dług publiczny to w 100 % kwota zadłużenia Miasta na roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do osiągniętych dochodów stanowi 53,80 %. Osiągnięty wskaźnik nie przekracza maksymalnego wskaźnika, jakiego gminy nie mogą przekroczyć tj. 60 %. Innym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta w danym roku jest wskaźnik mówiący o łącznej kwocie przypadających w roku budżetowym do spłaty rat kredytów i pożyczek, kwocie odsetek spłaconych w tym roku oraz kwocie potencjalnych spłat udzielonych poręczeń, liczonej w stosunku do osiągniętych w roku dochodów. Maksymalny wskaźnik nie może przekroczyć w roku 15 % dochodów. W analizowanym okresie uzyskaliśmy wskaźnik w wysokości 6,79%. Jednym ze wskaźników dających obraz sytuacji finansowej gmin jest osiągnięcie tzw. nadwyżki operacyjnej, która oznacza różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące to dochody, które wpływają do budżetu regularnie, prawie, co roku są dochodami 6

10 budżetu danej gminy, zaś dochody majątkowe często są dochodami jednorazowymi i nie zawsze występującymi w każdym roku. Nadwyżka operacyjna mówi nam ile środków pozostało do dyspozycji po pokryciu podstawowych obowiązkowych potrzeb bieżących miasta. Nadwyżka jest i winna być podstawowym źródłem finansowania wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych stanowiących o rozwoju miasta. O tym, jaką sytuacje finansową w kontekście nadwyżki operacyjnej zanotowano w 2010 roku przedstawia tabela 5. Lp Tab. 5 Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w 2010 r. Plan 2010 r. Wykonanie 2010 r. Wyszczególnienie Wsk str Wsk str zł zł % % Wsk. Dyn. (5:3) % I Dochody ogółem ,54 100, ,67 100,0 92,1 1 Dochody bieżące ,54 65, ,34 70,1 98,1 2 Dochody majątkowe ,00 34, ,33 29,9 80,4 II Wydatki ogółem ,54 100, ,15 100,0 92,5 1 Wydatki bieżące ,54 56, ,73 58,6 96,0 2 Wydatki majątkowe ,00 43, ,42 41,4 88,1 Różnica dochody bieżące- III wydatki bieżące (nadwyżka , ,61 563,8 operacyjna (+) deficyt operacyjny (-) IV Różnica dochody majątkowe wydatki majątkowe , ,09 104,2 V Różnica dochody i wydatki deficyt budżetowy (-) , ,48 95,5 Jak z danych tabeli wynika plan na 2010 rok zakładał nadwyżkę operacyjną w wysokości zł, bowiem dochody bieżące zaplanowane były na poziomie ,54 zł a wydatki bieżące na poziomie ,54 zł. Rzeczywiście osiągnęliśmy znacznie wyższą niż planowaliśmy nadwyżkę operacyjną, gdyż osiągnięte dochody bieżące przekraczały o ,61 zł wydatki bieżące. Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2010 r. była źródłem finansowania deficytu osiągniętego na realizacji wydatków majątkowych, o czym informuje tabela 6. Lp Tab. 6 Źródła finansowania deficytu budżetowego w 2010 roku. Dochody Wydatki Wynik zł Źródła finansowania zł Nadwyżka (+) Środki Kredyt Deficyt (-) wolne Wyszczegól nienie zł zł Nadwyżka operacyjna I Razem , , , , , Bieżące , , , ,61 2 Majątkowe , , , , , ,61 Wykonanie dochodów i wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają tabele 41 i 42 na str

11 I.3. Zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Stan zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie. Plan zł Wykonanie zł r r. Stan zadłużenia na r , ,00 0,00 Kredyty otrzymane w 2010 r , ,00 0,00 Kredyty spłacone w 2010 r , ,00 0,00 Stan zadłużenia na r , ,00 0,00 Zmiana stanu zadłużenia na r. do stanu na r , ,00 0,00 Jak z zestawienia wynika stan zadłużenia Miasta na koniec 2010 roku zwiększył się o kwotę zł, w stosunku do stanu na roku. A zatem stan zadłużenia Miasta na r. wyniósł zł. W 2010 roku, po przeprowadzonych przetargach, zaciągnięto kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz kredyt w wysokości zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W analizowanym okresie spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca roku 2009r. przebiegała zgodnie z planem. Spłacono kredyty w kwocie zł. Spłacono kredyty następującym bankom: - Bank Millennium S.A. w Warszawie zł - Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku zł - Kredyt Bank w Elblągu zł - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie zł - Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie zł - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zł - PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w zł Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego zł w Iławie i Lubawie Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na roku w wysokości zł posiadamy wobec następujących banków: - Bank Millennium S.A. w Warszawie zł, końcowy termin spłaty to 2016 rok, - Kredyt Bank w Elblągu zł, końcowy termin spłaty 2011 rok, - Bank Ochrony Środowiska w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty to 2011 rok, - Bank Śląski w Katowicach Oddział w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty to 2013 r., - PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie, Centrum Korporacyjne w Elblągu zł, końcowy termin spłaty to 2014 rok, - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie zł, końcowy termin spłaty to 2020 rok, - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie i Lubawie zł, końcowy termin spłaty to 2017 r. - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, działającym w imieniu własnym jak i na rzecz Banku Spółdzielczego w Iławie zł, końcowy termin spłaty to 2017 rok, - Mazowiecki Bank Regionalny w Warszawie Oddział w Płocku zł, końcowy termin spłaty to 2019 rok. 8

12 Zgodnie z podpisanymi umowami całe zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek występujące na roku winno być spłacone do końca roku 2020 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł - w roku zł Stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek w rozbiciu na poszczególne zadania i banki, w których zaciągnięto te zobowiązania przedstawiono w tab. 7. 9

13 LP Tab. 7 Zadłużenie Miasta Iławy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na r. Przeznaczenie kredytu Kredytodawca Kwota przyznanego kredytu Okres kredytowania Rok 2010 w tym wysokość spłaty w latach Zadłużenie Zadłużenie Rok Rok gminy na Kredyty Kredyty gminy na końcowej otrzymania otrzymane spłacone r spłaty zł w latach następnych Bank Polskiej 1 Deficyt budżetowy Spółdzielczości konsorcjum 2 Deficyt budżetowy Bank Polskiej Spółdzielczości konsorcjum Zadanie 3.inwestycyjne Mała ING Bank Śląski obwodnica O/Olsztyn wschodnia I etap PHARE Deficyt budżetowy ING Bank Śląski O/Olsztyn Deficyt budżetowy Mazowiecki Bank Regionalny w W wie O/ w Płocku 6 Wydatki na Kredyt Bank inwestycje O/Elbląg Bank Ochrony 7 Wydatki bieżące Środowiska w Olsztynie 8 Zadanie inwestycyjne Mała obwodnica PKO BP S.A wschodnia II etap - (PHARE 2003) 9 Wydatki bieżące Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Deficyt budżetowy i spłata rat kredytów 11 Deficyt budżetowy 12 Deficyt budżetowy Olsztyn Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn Bank Millennium S.A III RAZEM

14 I.4. Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Miasto Iława posiada potencjalne zobowiązanie z tytułu udzielonych 3 poręczeń, w tym: 1) dwóch poręczeń dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągniętych, przez Spółdzielnię Mieszkaniową Przyszłość w Iławie, kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na budowę budynków mieszkalnych w systemie budownictwa społecznego przy ul. Ostródzkiej 48 F i 48 A. Zobowiązanie to zaciągnięto na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Iławie: - Nr XI/87/99 z dnia 2 lipca 1999 roku oraz Nr XIII/127/99 z 30 września 1999 kwota poręczenia zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 A, - Nr XXVII/288/2000 roku z dnia 28 grudnia 2000 roku - kwota poręczenia zł, dotyczy budynku ul. Ostródzka 48 F. Spółdzielnia Mieszkaniowa dotychczas wywiązuje się z obowiązku spłaty rat kredytów zaciągniętych na budowę wspomnianych wyżej budynków wraz z należnymi odsetkami, przez co miasto Iława nie dokonało do 2010 roku żadnych wypłat z tytułu udzielonych poręczeń. 2) jednego poręczenia dla Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Olsztynie z tytułu udzielonego miejskiej spółce Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Iławie, w związku z udzieleniem jej kredytu na przebudowę istniejącego budynku na bazę Spółki oraz bazę Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Prace polegały na dobudowie hali stalowej wraz z obiektami i urządzeniami infrastruktury zewnętrznej. Poręczenie udzielono w dniu roku na kwotę zł. Poręczenie jest ważne do 30 kwietnia 2019 roku. Spłata zaciągniętego kredytu przez Zakład Komunikacji Miejskiej rozpoczęła się od roku Zakład Komunikacji Miejskiej w Iławie również wywiązywał się z obowiązku spłaty rat zaciągniętych kredytów wraz z należnymi odsetkami, przez co z budżetu Miasta w 2010 r. nie dokonano żadnych wypłat z tytułu udzielonego poręczenia. I.5. Należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek. Stan należności Miasta z tytułu udzielonych pożyczek na koniec 2010 r. przedstawia poniższe zestawienie Plan zł Wykonanie zł r. Stan należności na r , ,00 0,00 Pożyczki udzielone w 2010 r. 0,00 0,00 0,00 Pożyczki spłacone w 2010 r , , ,00 Stan należności na r , , ,00 Zmiana stanu należności na r. do stanu na r , , ,00 Jak z zestawienia wynika stan należności Miasta na koniec 2010 roku zmniejszył się o kwotę zł, w stosunku do stanu na roku i wyniósł zł. W roku 2010 nie zaplanowano środków na udzielnie pożyczek. Natomiast Pożyczkobiorcy dokonali spłat pożyczek w łącznej wysokości zł, z tego: - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królowej Jadwigi ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Konopnickiej ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Narutowicza ,00 zł - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Andersa ,00 zł 11

15 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królowej Jadwigi ,00 zł - Klub Sportowy Jeziorak ,00 zł Zgodnie z podpisanymi umowami należności z tytułu udzielonych z budżetu Miasta pożyczek występujące na roku winny być spłacone przez pożyczkobiorców do końca roku 2013 i spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł, W tabeli 8 przedstawiono stan należności z tytułu udzielanych pożyczek na roku w rozbiciu na poszczególnych pożyczkobiorców. 12

16 Tab. 8 Należności z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na roku Lp. Pożyczkobiorca Rok otrzymania pożyczki Plan. rok zakończenia spłaty Wielkość udzielonej pożyczki wg umowy Należności gminy na koniec okresu sprawozdawcz pożyczki udzielone rok 2010 w tym wysokość spłaty pożyczek w latach pożyczki spłacone Należności gminy na koniec okresu sprawozd WM ul. Narutowicza , , , ,00 2 WM ul. Królowej Jadwigi , , , , , ,00 0 0,00 3 KS " Jeziorak" , , , ,00 4 WM ul. Wyszyńskiego , , , , , , ,00 0,00 5 WM ul. Konopnickiej , , , , , , ,00 0,00 6 WM ul. Królowej Jadwigi , , , , , , ,00 0,00 7 WM ul. Andersa , , , , , , ,00 0,00 8 WM ul. Wyszyńskiego , , , , , , ,00 0,00 Razem X X , ,00 0, , , , , ,00 0,00 pozostałe lata 13

17 I.6. Udziały w spółkach. Miasto Iława na r. posiada udziały w 4 spółkach prawa handlowego a mianowicie w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej w Iławie, w Zakładzie Komunikacji Miejskiej, w Iławskich Wodociągach oraz w spółce Energetyka Cieplna. Ponadto posiadamy udziały w spółce akcyjnej Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Miasto posiadało na roku udziały w następujących procentach: - w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej - 99, 81 % udziałów, - w Zakładzie Komunikacji Miejskiej 100 % udziałów, - w Iławskich Wodociągach 100 % udziałów, - w Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 0,7 % udziałów - w Energetyce Cieplnej - 56% udziałów. O wielkości udziałów według stanu na r. informuje poniższa tabela. Lp Tab. 9 Udziały Gminy Miejskiej Iława w spółkach w 2010 roku Stan na r. Zmiany w Stan na r. Nazwa Spółki 2010 r. Zł % Zł % (zwiększenia) Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki , ,0 Komunalnej udziały ogółem a udziały pieniężne , ,8 b udziały niepieniężne , ,2 2 Zakład Komunikacji Miejskiej , ,0 a udziały pieniężne , ,4 b udziały niepieniężne , ,6 3 Iławskie Wodociągi a udziały pieniężne , ,0 4 Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A , ,0 a udziały pieniężne , ,0 5 Energetyka Cieplna ,0 a udziały niepieniężne ,0 RAZEM: , ,0 A udziały pieniężne , ,2 B udziały niepieniężne , ,8 Jak z tabeli wynika w roku 2010 podwyższono kapitał zakładowy w trzech spółkach tj. w Iławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości zł, w Spółce Iławskie Wodociągi w wysokości zł, w Spółce Zakład Komunikacji Miejskiej w wysokości zł. Podwyższone udziały zostały pokryte z budżetu Miasta Iławy wkładem pieniężnym. Ponadto w 2010 r. Miasto Iława objęło 56% udziałów w Spółce Energetyka Cieplna. Udziały pokryto wkładem niepieniężnym w wysokości zł. Miasto Iława na roku posiada udziały w spółkach prawa handlowego w łącznej wysokości zł, w tym udziały pieniężne w kwocie zł oraz niepieniężne w wysokości zł. 14

18 II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH II.1. Informacje ogólne. W roku 2010 żadna jednostka budżetowa Miasta Iławy nie utworzyła rachunku dochodów własnych i w związku z tym w sprawozdaniu nie przedstawiamy wykazu tych jednostek oraz zestawienia dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Realizację dochodów budżetowych w roku 2010 w porównaniu z wykonaniem roku 2009 przedstawiono w tabeli 10. Tab. 10 Wykonanie dochodów budżetowych w latach 2009 i Wykonanie 2009 Wykonanie 2010 Wsk. dyn. Lp. Treść Wsk. str. Wsk. str. % zł zł % % (7:3) Dochody ogółem ,46 100, ,67 100,0 126,5 A Dochody własne ,10 55, ,76 42,8 98,4 B Subwencje ,00 18, ,00 16,3 111,1 C Dotacje celowe ,36 26, ,91 40,9 195,8 Jak z danych tabeli wynika w 2010 r. osiągnięto dochody w wysokości ,67 zł a w 2009 r. dochody wyniosły ,46 zł. A zatem uzyskane wpływy budżetowe w 2010 roku stanowiły 126,5% wpływów roku 2009, co oznacza, że były wyższe o ,21 zł. Głównymi źródłami zrealizowanych dochodów, podobnie jak w latach poprzednich tak i w roku 2010, były dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe. W 2010 r. w stosunku do roku 2009 dochody własne zmalały o ,34 zł, wpływy z subwencji były wyższe o 1.721,379 zł a wpływy z dotacji były wyższe aż o ,55 zł. W analizowanym okresie udział dotacji w ogólnych wpływach znacznie wzrósł w stosunku do roku ubiegłego a spadł udział dochodów własnych i subwencji, o czym informuje rysunek 3. Wyższe wpływy z dotacji to przede wszystkim znaczny wpływ dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych. 15

19 Rys. 3. Struktura dochodów budżetowych w 2009 r. i 2010 r. Rok ,4% 55,1% 18,5% Dochody własne Subwencja Dotacje celowe Rok ,9% 42,8% 16,3% Dochody własne Subwencja Dotacje celowe 16

20 O realizacji dochodów w analizowanym okresie w stosunku do wielkości zaplanowanych wg głównych źródeł ich powstania informuje tabela 11. Tab. 11 Realizacja dochodów budżetowych wg źródeł powstania w 2010 roku Wykonanie 2010 Lp Treść Plan 2010 Wsk. Wsk. Różnice Zł dyn. % str. % (kol.4-3) (4:3) I Dochody ogółem , ,67 100,0 92, ,87 1 Dochody własne , ,76 42,8 87, ,42 Udziały w podatkach stanowiących A dochód budżetu państwa (podatek , ,34 15,4 88, ,66 dochodowy od osób fizycznych i prawnych) B Podatki , ,64 13,8 105, ,64 C Opłaty , ,42 2,4 105, ,42 D Dochody z majątku gminy , ,61 8,5 64, ,39 E Środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych , ,08 0,0 99,4-292,92 F Dochody od jednostek budżetowych , ,51 2,3 93, ,49 G Pozostałe dochody , ,16 0,4 105, ,98 2 Subwencje ogólne , ,00 16,3 100,0 0 A Część oświatowa , ,00 93,1 100,0 0 B Część wyrównawcza , ,00 6,9 100,0 0 3 Dotacje ogółem , ,91 40,9 93, ,45 Dotacje celowe z budżetu państwa na A realizację bieżących zadań własnych ( , ,08 2,4 99, ,92 203) B Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z , ,33 10,3 99, ,03 zakresu administracji rządowej (201) C Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją 1.770, ,00 0,0 100,0 0 rządową( 202) D Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , ,00 0,3 100,0 0 inwestycyjnych własnych gmin (633) E Dotacje z państwowych funduszy celowych na inwestycyjne zadania (626) , ,89 0,9 86, ,11 F Dotacje państwowych z funduszy celowych na bieżące zadania (244) , ,00 0,0 100,0 0 Dotacje celowe na zadania bieżące G realizowane na podstawie porozumień , ,61 0,3 99, ,39 między j.s.t.( ) H Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 0,4 100,0 0 zakupów inwestycyjnych (630) I Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 uofp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- ( zdania bieżące) ( 200) , ,35 0,6 75, ,65 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38

IV.2.1. Rolnictwo dział 010 36 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 37 IV.2.3. Turystyka dział 630 38 IV.2.4. Gospodarka mieszkaniowa dział 700 38 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku 2007 1 I.2. Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2007 rok oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2015 roku.

I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2015 roku. I. Zmiany w budżecie Miasta Iławy na przestrzeni I półrocza 2015 roku. Dnia 29 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Iławie Uchwałą Nr IV/14/14 uchwaliła budżet Miasta Iławy na 2015 rok w następujących wielkościach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU Dział Nazwa działu Plan na 01.01.2009 rok DOCHODY Plan na 31.12.2009 rok Wykonanie za 2009

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY

BUDŻET. jest to plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, uchwalany na rok kalendarzowy w formie uchwały budżetowej PRZYCHODY Przedstawiamy Państwu krótki informator dotyczący gospodarki finansowej gminy JelczLaskowice. Dane w nim zawarte dotyczą lat 2003 2005. Dane liczbowe dotyczące lat 2003 i 2004 pochodzą ze sprawozdań z

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 - część tabelaryczna Dochody związane z realizacją zadań własnych wg klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Tabela Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Z A R Z Ą D Z E N I E N r 203/2016 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 10 maja 2016 r. o zmianie Zarządzenia Nr 133/2016 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2016 r. w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2011 r. SPRAWOZDANIE NR 1/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2011 r. Podstawa prawna: Rozdział 1. W P R O W A D Z E N I E D O S P R A W O Z D A N I A

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo