RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014

2 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień 2013 Zielona Góra Kwiecień 2014

3 Redakcja: Obserwatorium Rynku Pracy Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy Wydział Programów i Analiz Rynku Pracy ul. Wyspiańskiego Zielona Góra Nakład: 300 egzemplarzy ISBN: Druk:..

4 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 ROZDZIAŁ 1. SYTUACJA NA LUBUSKIM RYNKU PRACY... 3 ROZDZIAŁ 2. BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I GRUP ZAWODÓW STRUKTURA I NAPŁYW BEZROBOTNYCH WG ZAWODÓW I GRUP ZAWODÓW BEZROBOTNI POPRZEDNIO PRACUJĄCY POZOSTAJĄCY BEZ PRACY POWYŻEJ 12 MIESIĘCY BEZROBOTNI W OKRESIE DO 12 MIESIĘCY OD DNIA UKOŃCZENIA NAUKI ROZDZIAŁ 3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW/GRUP ZAWODÓW STRUKTURA WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I GRUP ZAWODÓW NAPŁYW WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ A NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW I GRUP ZAWODÓW WSKAŹNIK SZANSY UZYSKANIA WOLNEGO MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ROZDZIAŁ 4. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH BEZROBOTNI WEDŁUG DUŻYCH GRUP ZAWODÓW (DWUCYFROWY KOD GRUPY) BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW (CZTEROCYFROWY KOD GRUPY) BEZROBOTNI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW (KODY SZEŚCIOCYFROWE) NAJWIĘKSZY NAPŁYW BEZROBOTNYCH WEDŁUG ZAWODÓW, A WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYŻKI (DEFICYTU) ZAWODÓW ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WEDŁUG POWIATÓW ROZDZIAŁ 5. BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PODSUMOWANIE... 46

5 ANEKS STATYSTYCZNY TABELA NR 1. BEZROBOTNI, WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ WSKAŹNIKI DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA I INTENSYWNOŚCI NADWYŻKI/DEFICYTU WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R TABELA NR 2. NAPŁYW BEZROBOTNYCH ORAZ WOLNYCH MIEJSC PRACY I MIEJSC AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG SEKCJI PKD W OKRESIE 2013 R. W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO TABELA NR 3. RANKING ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.* TABELA NR 4. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2013 R.* Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła

6 WSTĘP Monitoring zawodów owych i nadwyżkowych (MZDiN), zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm., art.8, ust. 1 pkt 3 i art. 9 ust. 1 pkt 9) jest jednym z zadań samorządu województwa oraz powiatu. Jest on prowadzony przez wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w oparciu o opracowane przez Ministerstwo jednolite dla wszystkich zalecenia metodyczne. Prowadzenie monitoringu ma zapewnić systematyczną obserwację zjawisk zachodzących na rynku pracy pod względem kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy oraz wspomóc określanie odpowiednich kierunków kształcenia zawodowego i szkolenia. Cykliczność tego opracowania stwarza możliwość interpretacji zmian zachodzących na rynku pracy w kontekście poszukiwanych zawodów i pozwala na formułowanie, w przekroju terytorialno-zawodowym, ocen i wniosków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia i kształcenia zawodowego. Należy pamiętać, że prezentowana analiza liczby rejestrujących się osób i napływających ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, opiera się wyłącznie na danych statystycznych z powiatowych urzędów pracy. Uzyskane wyniki, choć pomijają oferty pracy nie trafiające do urzędów pracy, są ważnym elementem opisu procesów zachodzących na lubuskim rynku pracy. Do dokonania analizy zawodowej bezrobocia a także wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 1 posłużyła Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Obecnie obowiązująca (od 01 lipca 2010 r.) klasyfikacja wprowadzona została Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). Struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich (kod jednocyfrowy), 43 grupy duże (kod 2 cyfrowy), 132 grupy średnie (kod 3 cyfrowy), 444 grupy elementarne (kod 4 cyfrowy) oraz zawodów i specjalności (kod 6 cyfrowy). Podstawą opracowania są dane obejmujące okres od do zawarte w załączniku nr 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej oraz w załączniku nr 3 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności do sprawozdania MPiPS 01 o rynku pracy. 1 Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dawniej oferty pracy zmiana nazwy wprowadzona została do obowiązujących formularzy sprawozdania MPiPS 01 wraz z załącznikami, w uzgodnieniu z GUS, przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od r. W niniejszym opracowaniu zamiennie wobec nazwy wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stosowane będą następujące terminy: propozycje zatrudnienia lub aktywizacji, oferty pracy, propozycje pracy. 1

7 Raport przygotowano na podstawie wskazówek zawartych w opracowaniu Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów owych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy Warszawa 2003 oraz w oparciu o tablice wynikowe wygenerowane przy użyciu specjalnie przygotowanej aplikacji w ramach systemu informatycznego. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze 2

8 ROZDZIAŁ 1. SYTUACJA NA LUBUSKIM RYNKU PRACY 2 W końcu grudnia w województwie lubuskim zarejestrowanych było W porównaniu do 2012 r. liczba zmniejszyła się o 809 osób, tj. o 1,3%. W omawianym okresie odnotowano spadek liczby zarejestrowanych w dziewięciu powiatach województwa lubuskiego. Najwięcej ubyło w powiatach: miasto Gorzów Wielkopolski o 6,7%, wschowskim o 6,3%, miasto Zielona Góra o 6,1%. Wzrost liczby zarejestrowanych odnotowano w pięciu powiatach, największy w powiecie gorzowskim (ziemskim) o 5,8%. Na koniec grudnia w rejestrach dominowały osoby: poprzednio pracujące (84,2% ogółu ), nie posiadające prawa do zasiłku (84,1%), legitymujące się wykształceniem niższym od średniego (60,2%), zamieszkałe w mieście (56,2%), kobiety (52,8%), będące długotrwale bezrobotnymi (50,2%). Województwo lubuskie wyróżnia się wyższą stopą bezrobocia od średniej krajowej. Na koniec grudnia stopa bezrobocia na Ziemi Lubuskiej kształtowała się na poziomie 15,7% (w grudniu 2012 r. 15,8%). Pod względem jej wysokości znaleźliśmy się na szóstym miejscu, po następujących województwach: warmińsko-mazurskim (21,7%), kujawskopomorskim (18,1%), zachodniopomorskim (18,0%), świętokrzyskim (16,5%), podkarpackim (16,4%). W Polsce stopa bezrobocia w grudniu kształtowała się na poziomie 13,4%. Na przestrzeni spadek liczby zarejestrowanych odnotowano w sześciu województwach. Największy spadek liczby,, miał miejsce w województwach: dolnośląskim (o 2,4%), wielkopolskim (o 2,1%), lubuskim (o 1,3%). Województwo lubuskie charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem lokalnych rynków pracy. Rozpiętość przedziału wielkości wskaźnika stopy bezrobocia, tj. różnica pomiędzy najniższą a najwyższą stopą bezrobocia, w powiatach wynosiła w końcu 18,2 punktu procentowego (zielonogórski (grodzki) 7,8%, nowosolski 26,0%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano na koniec w powiatach: nowosolskim 26,0%, strzeleckodrezdeneckim 25,4%, żagańskim 25,4%. Najniższą stopą bezrobocia wyróżniały się powiaty: zielonogórski (grodzki) 7,8%, gorzowski (grodzki) 8,6%, gorzowski (ziemski) 12,9%. 2 Więcej na temat sytuacji na lubuskim rynku pracy można uzyskać w: Rynek pracy województwa lubuskiego w 2013 roku. WUP Zielona Góra, kwiecień

9 ROZDZIAŁ 2. BEZROBOTNI WEDŁUG ZAWODÓW I GRUP ZAWODÓW 2.1. Struktura i napływ wg zawodów i grup zawodów Na koniec grudnia w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było posiadających zawód (81,6% ogółu ) oraz osób bez zawodu (odpowiednio 18,4%). W porównaniu do 2012 r. odnotowano spadek z zawodem o 738 osób (tj. o 1,5%) oraz spadek o 71 bez zawodu (tj. o 0,6%). Strukturę według wielkich grup zawodów przedstawia wykres poniżej: Bezrobotni wg wielkich grup zawodów stan na koniec grudnia Siły zbrojne 48 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 341 Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Bez zawodu Na wykresie można zaobserwować, iż najwięcej posiadających zawód odnotowano w grupach: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, pracownicy usług i sprzedawcy, technicy i inny średni personel. Pod względem liczebności liczną kategorię stanowiła grupa nieposiadająca zawodu. Z wykresu wynika, iż robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy to grupa najliczniej reprezentowana przez. W tej kategorii odnotowano , co stanowiło 24,7% ogółu i 30,2% ogółu posiadających zawód. W porównaniu do 2012 r. liczba w omawianej grupie zmniejszyła się o 473 osoby. 4

10 Wysoką liczbą charakteryzuje się również grupa wielka pracownicy usług i sprzedawcy. Bezrobotni z zawodami należącymi do tej grupy w liczbie osoby stanowili 18,7% ogółu zarejestrowanych i 22,9% posiadających zawód. W odniesieniu do 2012 r. liczba w omawianej kategorii zwiększyła się o 131 osób. Kolejną, pod względem wysokiego poziomu bezrobocia, grupą wielką są technicy i inny średni personel (spadek o 131 osób w porównaniu do 2012 r.) stanowiących 10,5% i 12,9% posiadających zawód. Najmniej liczne były grupy : siły zbrojne 48 (o 17 mniej niż w poprzednim roku), 0,1% ogółu oraz posiadających zawód oraz grupa przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 341 (o 23 osoby więcej niż w poprzednim roku) 0,6% ogółu i 0,7% posiadających zawód. Porównanie danych dotyczących osób w poszczególnych grupach zawodów według stanu na koniec 2012 i przedstawia poniższa tabela: kod grupy zawodów Grupa zawodowa Bezrobotni według wielkich grup zawodów XII /XII2012 r. 0 Siły zbrojne ,2% I Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy ,2% II Specjaliści ,4% III Technicy i inny średni personel ,0% IV Pracownicy biurowi ,3% V Pracownicy usług i sprzedawcy ,2% VI Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,9% VII Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,1% VIII Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ,1% IX Pracownicy przy pracach prostych ,1% Bez zawodu ,6% Ogółem ,3% W w odniesieniu do roku poprzedniego wzrost bezrobocia odnotowano w trzech grupach, z czego największy w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (wzrost o 7,2%). Do grup o największym spadku możemy zaliczyć: siły zbrojne (o 26,2%), specjaliści (spadek o 4,4%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (spadek o 3,1%). 5

11 Analizując strukturę osób według grup dużych (kod dwucyfrowy) do najliczniej reprezentowanych zawodów na koniec grudnia należały: 3 (52) sprzedawcy i pokrewni osób (5.769 kobiet), (75) robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni osoby (3.011 kobiet), (72) robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni osoby (194 kobiety), (51) pracownicy usług osobistych osób (2.986 kobiet), (71) robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) osób (91 kobiet), (93) robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie osób (1.044 kobiet), (31) średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych osoby (1.072 kobiety), (33) średni personel do spraw biznesu i administracji osób (1.558 kobiet), (83) kierowcy i operatorzy pojazdów osoby (55 kobiet). Na wysoką liczbę w grupie dużej sprzedawcy i pokrewni wpływ miała grupa elementarna sprzedawcy sklepowi (ekspedienci). Osoby o tym zawodzie stanowiły większość 92,0% udziału w tej grupie. Z kolei w grupie robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni na wysokość bezrobocia wpływało kilka grup elementarnych, m. in.: krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni osób, piekarze, cukiernicy i pokrewni 919 osób, stolarze meblowi i pokrewni 905 osób. Jeżeli chodzi o trzecią w rankingu grupę robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni to najliczniejsze były w niej dwie grupy elementarne: mechanicy pojazdów samochodowych osób, oraz ślusarze i pokrewni osoby. Zawody i specjalności wg kodów sześciocyfrowych, w których występowała największa liczba, według stanu na koniec grudnia, przedstawia poniższa tabela: 3 W nawiasie określono numer grupy wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. 6

12 Kod zawodu Nazwa zawodu Wzrost/spadek liczby Bez zawodu Sprzedawca Robotnik gospodarczy Murarz Kucharz Ślusarz Krawiec Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Technik ekonomista Robotnik budowlany Szwaczka Sprzątaczka biurowa Technik prac biurowych Mechanik samochodów osobowych Technik mechanik Stolarz Fryzjer Piekarz Mechanik pojazdów samochodowych Kucharz małej gastronomii Magazynier Robotnik leśny Cukiernik Technik budownictwa Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Tokarz w metalu Technik rolnik W powyższej tabeli przedstawione zostały profesje skupiające największą liczbę. Największy spadek w porównaniu do 2012 r., pod względem liczby odnotowano w zawodach: ślusarz (142 osoby), murarz (112 osób), technik mechanik (85 osób). Warto zaznaczyć, iż na koniec 2012 r. w porównaniu do 2011 r. odnotowano wzrost liczby w odniesieniu do dwóch pierwszych zawodów: ślusarz, murarz. 7

13 Największy wzrost wśród odnotowano w zawodach: cukiernik (37 osób), fryzjer (26 osób), mechanik pojazdów samochodowych (25 osób). Nowe rejestracje wg zawodów/grup zawodów Na koniec grudnia odnotowano nowych (o mniej niż w poprzednim roku), z tego (78,4%) osób posiadało zawód, zaś (21,6%) osób nie posiadało zawodu. Strukturę napływu według grup wielkich prezentuje wykres poniżej: wg wielkich grup zawodów Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Bez zawodu W analizowanym okresie najwięcej nowozarejestrowanych posiadających zawód odnotowano w grupach: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (23,1% ogółu), pracownicy usług i sprzedawcy (16,9%), technicy i inny średni personel (10,5%). Były to te same grupy jak w 2012 r. Najwięcej osób rejestrujących się w ciągu 12 miesiecy przedstawia tabela poniżej, (dane według sześciocyfrowego kodu): 8

14 Kod zawodu Nazwa zawodu Bez zawodu Sprzedawca Murarz Robotnik gospodarczy Ślusarz Kucharz Technik ekonomista Robotnik budowlany Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Krawiec Szwaczka Mechanik pojazdów samochodowych Piekarz Technik mechanik Mechanik samochodów osobowych Stolarz Fryzjer Sprzątaczka biurowa Technik prac biurowych Magazynier Kucharz małej gastronomii Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Na koniec grudnia odnotowano poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy (30,7% ogółu). Udział procentowy kobiet w omawianej kategorii wyniósł 56,3% (w liczbie 8.718). W, w porównaniu do 2012 r., liczba w omawianej kategorii wzrosła o 855 osób. W największą liczbę poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano dokładnie w takich samych kategoriach jak w roku poprzednim. W analizowanym najliczniejszą grupę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (28,3% ogółu). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w tej kategorii odnotowano wzrost o 272 osoby. Drugą, co do wielkości grupę stanowili: pracownicy usług i sprzedawcy (22,6%). W porównaniu do 2012 r. również w tej kategorii odnotowano wzrost o 277 osób. 9

15 Strukturę zawodową poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według wielkich grup zawodów przedstawia poniższy wykres: Bez zawodu Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych 12 Siły zbrojne 6 W dalszej kolejności wysokie miejsce wśród poprzednio pracujących pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano w grupie technicy i inny średni personel, oraz pracownicy przy pracach prostych (po 10,4% ogółu). Najliczniejsze zawody poszukujących zatrudnienia powyżej 12 miesięcy przedstawia poniższa tabela: Kod zawodu Nazwa zawodu Wzrost/spadek liczby bez zawodu Sprzedawca Robotnik gospodarczy Murarz Kucharz Krawiec Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Ślusarz Szwaczka

16 Robotnik budowlany Technik ekonomista Technik prac biurowych Sprzątaczka biurowa Mechanik samochodów osobowych Stolarz Obuwnik przemysłowy Robotnik leśny Fryzjer Technik mechanik Piekarz Kelner Wśród zawodów ujętych w powyższej tabeli największy wzrost w porównaniu do 2012 r., wśród pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy odnotowano w zawodach: sprzedawca (157 osób), stolarz (30 osób), kelner i robotnik leśny (po 21 osób). Natomiast największy spadek odnotowano w zawodach: szwaczka (28 osób), technik prac biurowych (18 osób). W odniesieniu do poszukujących zatrudnienia powyżej 12 miesięcy osób nie posiadało żadnego zawodu (w tym 787 kobiet). W oparciu o wskaźnik długotrwałego bezrobocia 4 na koniec grudnia spośród 418 elementarnych grup zawodów odnotowano 11 grup, dla których wskaźnik wynosił 1 (co oznacza, że wszyscy bezrobotni pozostający w rejestrach lubuskich urzędów pracy byli długotrwale bezrobotnymi). Do grup, które w najwyższym stopniu generowały długotrwałe bezrobocie, należą m. in.: kierownicy do spraw reklamy i public relations (przy stanie na koniec 2 2 długotrwale ), kontrolerzy (sterowniczy) procesów w przemyśle chemicznym (odpowiednio 2 2). Natomiast spośród grup zawodów o najniższym poziomie wskaźnika, na koniec odnotowano 56 grup o zerowym poziomie wskaźnika, są to m. in. następujące grupy: architekci krajobrazu i brakarze wyrobów przemysłowych (przy stanie na koniec po 10 0 długotrwale ), 4 Wskaźnik długotrwałego bezrobocia opisuje jaką część w badanym zawodzie lub grupie zawodów stanowią osoby poprzednio pracujące pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Jest on wyrażony jako iloraz liczby zarejestrowanych poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy do ogólnej liczby zarejestrowanych w tym zawodzie lub grupie zawodów. 11

17 specjaliści ds. rozwoju systemów informatycznych i psycholodzy i pokrewni (odpowiednio po 9 ). Zestawienie elementarnych grup zawodów, uwzględniające wskaźnik długotrwałego bezrobocia przedstawia poniższa tabela: Wybrane grupy zawodów w najwyższym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych 0, Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii 0, Nauczyciele sztuki w placówkach pozaszkolnych 0, Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 0, Pracownicy działów kadr 0, Obuwnicy i pokrewni 0, Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych 0, Kierownicy do spraw finansowych 0, Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni 0, Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek 0,4286 Wybrane grupy zawodów w najniższym stopniu generujące długotrwałe bezrobocie Technicy farmaceutyczni 0, Specjaliści do spraw rynku nieruchomości 0, Biolodzy i pokrewni 0, Filozofowie, historycy i politolodzy 0, Recepcjoniści hotelowi 0, Pracownicy biur informacji 0, Artyści plastycy 0, Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Kartografowie i geodeci 0, Inżynierowie elektrycy 0,1053 Analizując długość pozostawania bez pracy wśród zawodów w najniższym stopniu generujących długotrwałe bezrobocie uwagę zwraca wysoki odsetek zawodów wymagających wysokich kwalifikacji Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W zarejestrowało się osób będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (nazywanych absolwentami). w tej kategorii stanowił 9,4% ogółu rejestrujących się. Wśród nowo zarejestrowanych absolwentów większość (59,0%) stanowiły kobiety, których zarejestrowało się Strukturę zawodową do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki według wielkich grup zawodów przedstawia poniższy wykres: 12

18 będących w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki Bez zawodu Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Wśród nowozarejestrowanych będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki odnotowano absolwentów bez zawodu 42,4% napływu (o 265 osób więcej niż w 2012 r.). W odniesieniu do grupy absolwentów posiadających zawód najwięcej nowych rejestracji odnotowano w grupach: specjaliści osób (17,8% napływu, 121 osób mniej niż w poprzednim roku), pracownicy usług i sprzedawcy osób (13,4%, 129 osób więcej niż w poprzednim roku). Wśród absolwentów, rejestrujących się najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające zawód (według sześciocyfrowego kodu): Kod zawodu Nazwa zawodu Wzrost/spadek liczby Bez zawodu Sprzedawca Fryzjer Kucharz małej gastronomii Mechanik pojazdów samochodowych Technik ekonomista Technik informatyk Specjalista administracji publicznej Technik żywienia i gospodarstwa domowego Ekonomista Pedagog Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji

19 Wśród zawodów ujętych w powyższej tabeli największy wzrost nowych rejestracji będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki odnotowano w zawodach: technik ekonomista (o 41 osób), fryzjer (o 31 osób) i kucharz małej gastronomii (o 25 osób). Największy spadek absolwentów w omawianym okresie nastąpił w zawodach: pedagog (o 33 osoby), ekonomista (o 28 osób), specjalista administracji publicznej (o 27 osób). Wśród absolwentów legitymujących się wykształceniem wyższym najwięcej rejestracji odnotowano w zawodach: Kod zawodu Nazwa zawodu Wzrost/spadek liczby Specjalista administracji publicznej Ekonomista Pedagog Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Fizjoterapeuta Politolog Prawnik legislator Nauczyciel wychowania fizycznego Specjalista ochrony środowiska Specjalista zarządzania kryzysowego Największy spadek będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki legitymujących się wykształceniem wyższym odnotowano w zawodach: pedagog (o 33 osoby), ekonomista (o 28 osób), specjalista administracji publicznej (o 27 osób). Największy wzrost miał miejsce w zawodzie fizjoterapeuta (o 25 osób), oraz specjalista zarządzania kryzysowego (o 22 osoby). Na koniec grudnia w ewidencji urzędów pracy pozostawało będących w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w tym kobiet. Równocześnie osób to absolwenci bez zawodu, pozostałych posiadało zawód. 14

20 ROZDZIAŁ 3. WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW/GRUP ZAWODÓW Ważnym elementem monitoringu zawodów owych i nadwyżkowych, pozwalającym określić wielkość zasobów pracy jest analiza wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, które pracodawcy zgłaszają do powiatowych urzędów pracy. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej pozyskane przez powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego w latach r r r r r r r r. wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Na podstawie sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01 W okresie 12 miesięcy do urzędów pracy województwa lubuskiego wpłynęło (zgodnie ze statystyką MPiPS 01) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, pozyskanych przez pośredników pracy oraz zgłoszonych przez pracodawców (tj. o więcej niż w 2012 r.). Porównanie liczby propozycji zatrudnienia i aktywizacji pozyskanych w latach prowadzenia monitoringu zawodów owych i nadwyżkowych, tj. od 2005 do (powyższy wykres) pokazuje, iż po czteroletnim (od 2007 r.) okresie spadku wielkości napływu ofert pracy i aktywizacji, urzędy pracy województwa lubuskiego odnotowały wzrost liczby pozyskiwanych ofert. 15

21 3.1. Struktura wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według zawodów i grup zawodów Struktura (zgodnie ze statystyką MPiPS 01) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy w okresie od stycznia do grudnia przedstawia się następująco: propozycje dotyczyły wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o oferty, tj. o 10,5%), zdecydowana większość to propozycje niesubsydiowane pochodzące z sektora prywatnego odpowiednio 83% i 89%; to oferty miejsc aktywizacji zawodowej (wzrost o 24 propozycje, tj. o 0,2%), oferty miejsc aktywizacji w 100% są ofertami subsydiowanymi; propozycji pracy subsydiowanej lub subsydiowanych miejsc aktywizacji zawodowej (spadek o 164 oferty, tj. o 1,2%); propozycji niesubsydiowanych (więcej o propozycje, tj. o 14,2%); wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pochodziło z sektora publicznego (mniej o 945, tj. o 11,2%); propozycje zatrudnienia lub aktywizacji pochodziło z sektora prywatnego (wzrost liczby o 3.980, tj. o 19,2%); ofert dotyczyło pracy sezonowej (spadek liczby o ofert, tj. o 44,5%); propozycji zatrudnienia lub aktywizacji skierowanych było do niepełnosprawnych (wzrost, w stosunku do roku poprzedniego o 85 propozycji, tj. o 4,1%), uzyskane oferty dla tej populacji to przede wszystkim niesubsydiowane propozycje pochodzące z sektora prywatnego; 251 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej przeznaczonych było dla będących w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 210 ofert, tj. o 83,7%). Analizując strukturę ofert zatrudnienia proponowanych przez lubuskie urzędy pracy stwierdzić można, że wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wynikał przede wszystkim ze wzrostu liczby niesubsydiowanych propozycji zatrudnienia lub aktywizacji zawodowej pochodzących z sektora prywatnego. Celem zobrazowania pojawiających się na rynku pracy zmian i tendencji przeprowadzono analizę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według zawodów i grup zawodów, która opiera się na danych 5 zawartych w załączniku nr 3 do sprawozdania MPiPS 01 posegregowanych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności. 5 Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazywana w załączniku nr 3 jest niższa od liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wykazywanych w sprawozdaniach MPiPS-01, co wynika z wyłączenia w załączniku propozycji z których zrezygnowali pracodawcy. 16

22 W okresie 12 miesięcy struktura propozycji zatrudnienia lub aktywizacji według wielkich grup zawodowych, pokazuje iż największy udział w ogólnej liczbie wykazuje grupa V pracownicy usług i sprzedawcy. Liczba propozycji zatrudnienia lub aktywizacji w tej grupie wyniosła (w 2012 r ), co stanowiło 29,0% ogółu zarejestrowanych propozycji. Strukturę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozyskanych przez powiatowe urzędy pracy województwa lubuskiego przedstawia poniższy wykres: Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 29,0% Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy; 1,3% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; 17,3% Pracownicy biurowi; 11,9% Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 8,6% Pracownicy przy pracach prostych; 17,3% Technicy i inny średni personel; 7,5% Specjaliści; 5,3% Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; 0,7% Siły zbrojne; 0,1% Bez zawodu; 1,0% W, najwięcej propozycji zatrudnienia lub aktywizacji skierowano do z następujących wielkich grup zawodów: pracownicy usług i sprzedawcy ofert, (spadek w porównaniu do 2012 r o 12,1%); pracownicy przy pracach prostych ofert, (wzrost o 19,3%); robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oferty, (wzrost o 14,9%); pracownicy biurowi ofert, (wzrost o 14,9%); operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oferty, (wzrost o 30,0%); technicy i inny średni personel oferty, (wzrost o 5,0%); specjaliści oferty, (wzrost o 29,1%). 17

23 Najmniej ofert w omawianym okresie skierowano do rolników, ogrodników, leśników i rybaków (432 oferty), przedstawicieli władz publicznych wyższych urzędników i kierowników (212 ofert), a także do przedstawicieli grupy siły zbrojne (30 ofert). Dla nie posiadających zawodu, powiatowe urzędy pracy pozyskały 322 propozycje zatrudnienia. Przedstawione wyżej dane wskazują, że największe zapotrzebowanie zgłaszane było w stosunku do osób z wykształceniem zawodowym lub niższym (trzy pierwsze wielkie grupy obejmują blisko 2/3 wszystkich ofert zatrudnienia lub aktywizacji), głównie w zawodach związanych z pracą fizyczną. Analizując wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w poszczególnych zawodach i specjalnościach według kodu 6-cyfrowego zauważyć można, że od stycznia do grudnia w województwie lubuskim w rejestrach urzędów pracy odnotowano zawodów i specjalności (tj. w danym zawodzie w rejestrach urzędów pracy figurował przynajmniej 1 bezrobotny w napływie lub w stanie na koniec roku, bądź napłynęła co najmniej 1 oferta), spośród których w 706 nie pozyskano żadnej propozycji zatrudnienia lub aktywizacji. Jednocześnie w 97 zawodach, w których odnotowano przynajmniej jedną ofertę, nie figurował w napływie i stanie na koniec roku żaden bezrobotny. Z rankingu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych wynika, iż największe zapotrzebowanie dotyczyło posiadających następujące zawody (według kodów 6-cyfrowych): L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszone w Udział % w ogólnej liczbie ofert Subsydiowane oferty pracy i aktywizacji zgłoszone w Ogółem ,00% "515303" Robotnik gospodarczy ,05% "522301" Sprzedawca* ,19% "411004" Technik prac biurowych* ,61% "962990" Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani ,52% 56 5 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 782 2,44% 10 6 "931301" Robotnik budowlany 697 2,17% "911207" Sprzątaczka biurowa 651 2,03% "753303" Szwaczka 537 1,67% 70 9 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 530 1,65% "432103" Magazynier 496 1,55% "921101" Pomocniczy robotnik polowy 494 1,54% 1 12 "512001" Kucharz* 371 1,16%

24 13 "941201" Pomoc kuchenna 338 1,05% "000000" Bez zawodu 322 1,00% "722204" Ślusarz* 290 0,90% "524901" Bukieciarz 281 0,88% "711202" Murarz* 269 0,84% "932990" Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 263 0,82% "341202" Opiekun osoby starszej* 244 0,76% "932101" Pakowacz 233 0,73% "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 231 0,72% "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 221 0,69% 1 23 "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych 213 0,66% "513101" Kelner* 210 0,65% "331301" Księgowy 205 0,64% "412001" Sekretarka 204 0,64% "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 203 0,63% "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 195 0,61% "514101" Fryzjer* 194 0,60% "432102" Inwentaryzator 192 0,60% 1 31 "523002" Kasjer handlowy 191 0,60% "334306" Technik administracji* 187 0,58% "524902" Doradca klienta 183 0,57% "332203" Przedstawiciel handlowy 182 0,57% "721204" Spawacz metodą MAG 178 0,56% "752205" Stolarz* 159 0,50% "751104" Rozbieracz - wykrawacz 157 0,49% 5 38 "742110" Monter elektronik - układy elektroniczne automatyki przemysłowej 156 0,49% 1 39 "621002" Robotnik leśny 154 0,48% "832202" Kierowca samochodu dostawczego 154 0,48% 33 * - oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Powyższe zestawienie 40 zawodów z największą (powyżej 150) liczbą wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, to 60,3% wszystkich propozycji zatrudnienia pozyskanych przez powiatowe urzędy pracy, obejmujących łącznie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wśród wymienionych w powyższym rankingu zawodów, najliczniej reprezentowane są (podobnie jak w latach ubiegłych) zawody z grupy V i IX (po 9 zawodów) oraz VII (8 zawodów). 19

25 Analizując powyższe zestawienie pod kątem wymaganego wykształcenia należy stwierdzić, że niezależnie od wprowadzanych wszelkich zmian w Klasyfikacji zawodów i specjalności, niezmiennie od chwili prowadzenia monitoringu zawodów większość pozyskiwanych przez powiatowe urzędy pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (ofert) skierowanych było przede wszystkim do osób z niższym wykształceniem (tj. zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej a napływ według zawodów i grup zawodów Ważnym elementem analizy ofert pracy jest pokazanie relacji pomiędzy wolnymi miejscami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej a napływem. Prowadząc analizę liczby pozyskanych i napływających propozycji zatrudnienia lub aktywizacji pod kątem wielkości napływu do bezrobocia, stwierdzić należy, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nadal nie pokrywa zapotrzebowania wynikającego z napływu do bezrobocia ( osób), ponieważ ilość nowo zarejestrowanych jest 2,9 razy większa niż liczba propozycji pracy zgłaszanych ze strony pracodawców. Porównanie napływu w 2012 i w stosunku do napływu propozycji zatrudnienia i aktywizacji według dużych grup zawodów (kod dwucyfrowy) przedstawia poniższa tabela: Lp. Kod grupy zawodów Nazwa zawodu ofert zatrudnienia i aktywizacji 2012 r r. Razem Bez zawodu Oficerowie sił zbrojnych Podoficerowie sił zbrojnych X 3 X Żołnierze szeregowi Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania

26 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych

27 Na poziomie dużych grup zawodów (kod 2-cyfrowy) najwięcej propozycji zatrudnienia zgłoszono, podobnie jak w 2012 r., w grupach: ofert, tj. 16,9% ogólnej liczby ofert pracy; ofert, czyli 10,2% ogółu; ofert, co stanowiło 7,3% wszystkich propozycji pracy; ofert, tj. 5,9% ogółu ofert oraz oferty, tj. 5,7% wszystkich propozycji pracy. Liczba wszystkich ofert pięciu wymienionych grup (14.761) stanowiła 46,0% ogólnej liczby ofert zgłoszonych W porównaniu do 2012 r. największy wzrost napływu ofert w odnotowano w grupach 96 o 691 i 75 o 461. Największy spadek napływu ofert odnotowano w grupie 51 o ofert. W tylko w trzech grupach, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni ; robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie oraz ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych, liczba ofert pracy była większa niż liczba nowo zarejestrowanych. Analizując powyższe zestawienie napływu i ofert pracy wg dużych grup zawodów stwierdzić można, że największe napływy pokrywają się z największymi napływami ofert zatrudnienia lub aktywizacji w przypadkach dotyczących wykształcenia zasadniczego zawodowego i poniżej. Natomiast zależność taka nie występuje w przypadku wykształcenia wyższego. W grupie tej, w porównaniu do 2012 r. odnotowano wzrosty liczby ofert (w 5 grupach na 6 odnotowanych) oraz spadki liczby napływu (odpowiednio w 4 na 6). Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy występuje wówczas, kiedy liczba napływu do bezrobocia przewyższa liczbę ofert pracy. Fakty takie odnotowano w większości grup (w 40 z 43), przy czym największa różnica między obu napływami wystąpiła w grupach: bez zawodu, sprzedawcy i pokrewni, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) oraz robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. Biorąc pod uwagę szczegółową klasyfikację zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy) stwierdzić można, że w większości zawody, w których odnotowano najwięcej propozycji zatrudnienia lub aktywizacji należą do grupy zawodów o największym napływie. Potwierdzeniem zachodzących relacji pomiędzy napływem a napływem wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej jest przedstawiony wcześniej ranking 40 zawodów i specjalności o największej liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, który obejmuje ponad połowę napływu osoby. I tak m. in.: Robotnik gospodarczy zarejestrowano ofert, napłynęło 1.846, Sprzedawca pozyskano propozycji, zarejestrowano 7.088, 22

28 Technik prac biurowych napłynęło propozycji, zarejestrowano 741, Robotnik budowlany odnotowano 697 propozycji, napłynęło 1.226, Sprzątaczka biurowa zarejestrowano 651 propozycji, napłynęło 744, Szwaczka pozyskano 537 propozycji, zarejestrowano 1.042, Magazynier zarejestrowano 496 ofert, napłynęło 717, Kucharz odnotowano 371 propozycji, napłynęło 1.441, Ślusarz zarejestrowano 290 propozycji i 1.623, Murarz pozyskano 269 propozycji i zarejestrowano 1.850, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym pozyskano 231 propozycji, zarejestrowano 1.154, Mechanik pojazdów samochodowych odnotowano 203 propozycje, napłynęło 990, Fryzjer pozyskano 194 propozycje i zarejestrowano 797, Stolarz zarejestrowano 159 propozycji i 850. Spośród wszystkich zawodów, w których odnotowano napływ ofert pracy i, największe trudności ze znalezieniem pracy miały osoby m.in. w zawodach: Technik żywienia i gospodarstwa domowego na jedną ofertę zatrudnienia lub aktywizacji przypadało 515 zarejestrowanych ; Technik ekonomista odpowiednio 194 ; Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych odpowiednio 155 ; Technik ochrony środowiska odpowiednio 127 ; Stolarz budowlany odpowiednio 118 ; Malarz - tapeciarz odpowiednio 116 ; Ekonomista odpowiednio 114 ; Filolog filologia obcojęzyczna odpowiednio 94 ; Monter izolacji budowlanych odpowiednio 92 ; Technik mechanizacji rolnictwa odpowiednio 81 ; Technik technologii drewna odpowiednio 76 ; Technik spedytor odpowiednio 75 ; Pozostali hodowcy zwierząt gdzie indziej niesklasyfikowani odpowiednio 75 ; Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych odpowiednio 72 ; Nauczyciel historii odpowiednio 67 ; Technik drogownictwa odpowiednio 61 ; Technik architektury krajobrazu odpowiednio 61 ; Inżynier ogrodnictwa odpowiednio 57 ; 23

29 Sanitariusz szpitalny odpowiednio 53 ; Specjalista bankowości odpowiednio 51. Należy nadmienić, iż w przypadku bez zawodu, liczba osób zaliczonych do tej grupy przypadająca na jedną ofertę wyniosła 63. W przypadku zerowego napływu propozycji zatrudnienia lub aktywizacji największą liczbę nowozarejestrowanych odnotowano m.in. w zawodach: Technik rolnik 426 ; Technik hotelarstwa 290 ; Technik ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 241 ; Tkacz 219 ; Przędzarz 173 ; Politolog 141 ; Operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych 126 ; Pozostali ogrodnicy 125 ; Technik ogrodnik 117 ; Socjolog 115 ; Technik organizacji usług gastronomicznych Wskaźnik szansy uzyskania wolnego miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej Jak duże są szanse na znalezienie pracy w określonym zawodzie pokazuje nam tzw. wskaźnik szansy uzyskania wolnego miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w danym zawodzie 6. Generalnie można określić, że im wyższa jest wartość wskaźnika, tym szanse znalezienia pracy rosną. W spośród 43 dużych grup zawodów (kod 2-cyfrowy), w dwóch grupach Oficerowie sił zbrojnych i Podoficerowie sił zbrojnych odnotowano zerową wartość wskaźnika szansy uzyskania wolnego miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. W okresie od stycznia do grudnia największą wartością analizowanego wskaźnika charakteryzowała się grupa 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0,5273 (w roku 2012 wskaźnik ten w tej grupie wynosił 0,3406). 6 Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek średniej miesięcznej liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (ofert pracy) w danym zawodzie będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy, w danym okresie czasu do średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym zawodzie. Wskaźnik równy "1 oznacza, że na każdą zarejestrowaną osobę bezrobotną w danym zawodzie przypada w przybliżeniu jedna oferta pracy. Wskaźnik osiągający wartość powyżej 1 oznacza nadwyżkę ofert nad bezrobotnymi, natomiast wskaźnik poniżej 1 informuje o braku wolnych miejsc pracy w danym zawodzie. 24

30 Biorąc pod uwagę elementarne grupy zawodowe do celów analizy utworzono ranking grup zawodów o najwyższym poziomie wskaźnika szansy a także odpowiadający tym grupom napływ w okresie 12 miesięcy oraz liczba na koniec Ranking obejmujący 34 grupy o największym wskaźniku przedstawia poniższa tabela: L.p. Kod grupy zawodów 1 "3334" 2 "6123" Nazwa grupy zawodów Agenci do spraw rynku nieruchomości Pszczelarze i hodowcy jedwabników 25 Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy lub aktywizacji Liczba na koniec 0 MAX 0 0 MAX 0 3 "5242" Demonstratorzy wyrobów 0 10, "4227" Ankieterzy 5 4, "4222" 6 "3353" 7 "9211" Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) Urzędnicy do spraw świadczeń społecznych Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych 9 3, , , "5241" Modelki i modele 1 2, "2271" 10 "4213" Diagności laboratoryjni bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych 4 1, , "3352" Urzędnicy do spraw podatków 3 1, "5312" Asystenci nauczycieli 14 0, "4132" Operatorzy wprowadzania danych 9 0, "4411" Pomocnicy biblioteczni 2 0, "4414" Technicy archiwiści i pokrewni 9 0, "2352" Nauczyciele szkół specjalnych 16 0, "5311" Opiekunowie dziecięcy 28 0, "9213" Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 11 0, "2353" Lektorzy języków obcych 8 0, "5244" 21 "5249" 22 "9411" 23 "8142" 24 "5163" Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Pracownicy zakładów pogrzebowych 35 0, , , , ,3704 6

31 25 "2511" Analitycy systemowi 6 0, "8157" Operatorzy maszyn do prania 5 0, "3342" Sekretarze sądowi 10 0, "5243" Agenci sprzedaży bezpośredniej 32 0, "1114" 30 "1345" Zawodowi działacze organizacji członkowskich Kierownicy w instytucjach edukacyjnych 0 0, , "2112" Meteorolodzy 2 0, "3356" Funkcjonariusze służby więziennej 6 0, "1420" 34 "6340" Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym Rybacy i zbieracze pracujący na własne potrzeby 11 0, , Analizując przedstawiony wyżej ranking elementarnych grup zawodowych według wielkości wskaźnika szansy uzyskania miejsca pracy zauważyć można, że wśród 34 wyróżnionych grupy najliczniej reprezentowane są zawody (ponad 50% ogółu, tj. 19 grup zawodów) wymagające wykształcenia średniego lub wyższego, czyli zawody z grup I IV. W omawianym okresie, odnotowano 65 elementarnych grup zawodów o zerowej wartości analizowanego wskaźnika, co stanowiło 15,6% ogólnej liczby tych grup zawodów. Spośród zerowych grup największa ich liczba wystąpiła w Technikach i innym średnim personelu 14 grup, Specjalistach 12 grup oraz Robotnikach przemysłowych i rzemieślnikach 9 grup i Operatorach i monterach maszyn i urządzeń 7 grup. W poniższej tabeli zaprezentowano 19 elementarnych grupy zawodów o zerowym poziomie wskaźnika szansy uzyskania miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w których odnotowany napływ przekraczał 10 osób. L.p. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy lub aktywizacji Liczba na koniec 1 "2632" Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni "2131" Biolodzy i pokrewni "8312" 4 "6330" 5 "7535" Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni "5221" Właściciele sklepów "3116" Technicy chemicy i pokrewni "4223" Operatorzy centrali telefonicznych "7537" Kaletnicy, rymarze i pokrewni

32 10 "8154" Operatorzy maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych "2114" Specjaliści nauk o Ziemi "8152" Operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich "6114" Rolnicy upraw mieszanych "2310" Nauczyciele akademiccy "3117" 16 "3152" 17 "3351" Technicy górnictwa, metalurgii i pokrewni Oficerowie pokładowi, piloci żeglugi i pokrewni Funkcjonariusze celni i ochrony granic "6112" Sadownicy "3153" Piloci statków powietrznych i personel pokrewny "1411" Kierownicy w hotelarstwie "9520" 22 "2522" 23 "2652" Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych Administratorzy systemów komputerowych Kompozytorzy, artyści muzycy i śpiewacy "7117" Monterzy budownictwa wodnego "7513" Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich ROZDZIAŁ 4. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Przez zawód owy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. W założeniach metodologicznych do monitoringu zawodów owych i nadwyżkowych przyjęto, że zawody gdzie wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów jest: mniejszy od 0,9 to są zawody nadwyżkowe, od 0,9 do 1,1 to zawody zrównoważone, większy od 1,1 to zawody owe. Ze względu na charakter wykorzystywanych w opracowaniu danych, pochodzących wyłącznie z rejestrów powiatowych urzędów pracy, informacje dotyczące zawodów owych i nadwyżkowych nie dotyczą całego rynku pracy, lecz tylko segmentu 27

33 obsługiwanego przez urzędy pracy. Do powiatowych urzędów pracy wpływa tylko część pojawiających się na rynku ofert pracy. Dodatkowo segment obsługiwany przez powiatowe urzędy pracy obejmuje w dużej mierze zawody wymagające niższych kwalifikacji. Pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracowników o wyższych kwalifikacjach często obsługiwani są w inny sposób (prywatne pośrednictwo pracy, ogłoszenia prasowe). Prawidłowości te należy mieć na uwadze, analizując przedstawione poniżej zestawienia zawodów określanych mianem owych i nadwyżkowych Bezrobotni według dużych grup zawodów (dwucyfrowy kod grupy) Biorąc pod uwagę ranking zawodów owych i nadwyżkowych, w ujęciu dużych grup zawodów to,, w województwie lubuskim, możemy wyodrębnić trzy duże grupy zawodów owych: (92) robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie wskaźnik 3,5000, (41) sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni wskaźnik 1,8083, (96) ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych wskaźnik 1,4527. W możemy wyodrębnić dwie duże grupy zawodów, które zaliczamy do zawodów zrównoważonych: (94) pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki wskaźnik 0,9764, (53) pracownicy opieki osobistej i pokrewni wskaźnik 0,9567. Pozostałe trzydzieści osiem dużych grup zawodów to zawody nadwyżkowe (wskaźnik poniżej 0,9). Wśród nich, najbardziej korzystny stosunek zgłoszonych propozycji zatrudnienia lub aktywizacji do liczby rejestrujących się występował w grupach zawodów: (51) pracownicy usług osobistych - wskaźnik 0,8965, (34) średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny - wskaźnik 0,8499, (43) pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej - wskaźnik 0,7900, (91) pomoce domowe i sprzątaczki wskaźnik 0,7621, (54) pracownicy usług ochrony - wskaźnik 0,7473, (83) kierowcy i operatorzy pojazdów wskaźnik 0,6979, (63) rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby - wskaźnik 0,5000. W, wśród dużych grup zawodów nadwyżkowych, najmniej korzystny stosunek zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej do liczby rejestrujących się, występował w grupach zawodów: 28

34 (01) oficerowie sił zbrojnych wskaźnik 0,0000, (02) podoficerowie sił zbrojnych - wskaźnik 0,0000, (31) średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych - wskaźnik 0,0746, (26) specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury - wskaźnik 0,0996, (95) sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach - wskaźnik 0,1111, (73) rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni - wskaźnik 0,1175, (61) rolnicy produkcji towarowej - wskaźnik 0,1179. W, w jedenastu dużych grupach zawodów odnotowano spadek wskaźnika intensywności nadwyżki (u) zawodów, czyli w tych grupach zawodów odnotowano, na przestrzeni roku, mniej korzystny stosunek zgłoszonych ofert pracy do liczby rejestrujących się. Do nich zaliczamy poniższe grupy zawodów: Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów 2012 r. 51 Pracownicy usług osobistych 1,1081 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,9498 0, Pracownicy usług ochrony 0,9364 0, Kierownicy ds. produkcji i usług 0,5123 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,6279 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,4433 0, Specjaliści ds. zdrowia 0,3209 0, Kierownicy ds. zarządzania i handlu 0,4688 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,2381 0, Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,5357 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,2267 0,1179 W, w stosunku do 2012 r., w trzydziestu dużych grupach zawodów odnotowano wzrost wskaźnika intensywności nadwyżki (u) zawodów, czyli w tych grupach zawodów odnotowano, na przestrzeni roku, bardziej korzystny stosunek zgłoszonych ofert pracy do liczby rejestrujących się. Do nich zaliczamy poniższe grupy zawodów: 29

35 Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów 2012 r. 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 2,5234 3, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1,7240 1, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,9644 1, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,6165 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,6861 0, Pracownicy ds. finansowo statystycznych i ewidencji materiałowej 0,6330 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0,7446 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,5498 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0000 0, Pracownicy obsługi klienta 0,4010 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,4407 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,3489 0, Monterzy 0,2669 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,3448 0, Średni personel ds. biznesu i administracji 0,3498 0, Leśnicy i rybacy 0,1875 0, Elektrycy i elektronicy 0,2480 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0,2182 0, Specjaliści ds. technologii informacyjnokomunikacyjnych 0,1510 0, Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania 0,2271 0, Żołnierze szeregowi 0,0000 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0,2338 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0,2004 0, Średni personel do spraw zdrowia 0,2202 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,2246 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,1564 0, Technicy informatycy 0,1408 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0882 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0,0737 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0649 0,

36 W w dwóch dużych grupach zawodów (01 - oficerowie sił zbrojnych oraz 02 - podoficerowie sił zbrojnych) wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów pozostał na tym samym poziomie, wynosząc 0, Bezrobotni według grup zawodów (czterocyfrowy kod grupy) W województwie lubuskim,, odnotowano: 80 grup zawodów zaliczanych do owych, 18 grupy zawodów zrównoważonych, 319 grup zawodów zaliczanych do nadwyżkowych. W grupie zawodów owych odnotowano osiem grup zawodów, gdzie nie odnotowano rejestracji, natomiast pracodawcy zgłosili oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W najkorzystniejszej sytuacji znaleźli się przedstawiciele trzech grup zawodów: (5242) demonstratorzy wyrobów 25 ofert, (1114) zawodowi działacze organizacji członkowskich 2 oferty, (2232) położne specjalistki 2 oferty, (6123) pszczelarze i hodowcy jedwabników 2 oferty. Wśród pozostałych siedemdziesięciu dwóch grupach zawodów owych, największy wskaźnik intensywności u odnotowano dla grup zawodów: (9211) robotnicy pomocniczy przy pracach polowych wskaźnik 23,5238, (3352) urzędnicy do spraw podatków wskaźnik 12,0000, (4222) pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) - wskaźnik 11,2222, (3353) urzędnicy do spraw świadczeń społecznych wskaźnik 7,5000, (4411) pomocnicy biblioteczni wskaźnik 6,0000, (5312) asystenci nauczycieli wskaźnik 5,8571, (4227) ankieterzy wskaźnik 5,2000, (3514) technicy sieci internetowych wskaźnik 4,5000, (5311) opiekunowie dziecięcy - wskaźnik 3,8571, (4414) technicy archiwiści i pokrewni wskaźnik 3,7778, (9213) robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt - wskaźnik 3,4545, (4132) operatorzy wprowadzania danych wskaźnik 3,4444, (8157) operatorzy maszyn do prania wskaźnik 3,4000, 31

37 (5241) modelki i modele wskaźnik 3,0000. W grupie zawodów zrównoważonych najkorzystniejszą sytuację (niewielka przewaga ofert pracy w stosunku do napływu ) odnotowano dla przedstawicieli grupy zawodów: (9334) układacze towarów na półkach wskaźnik 1,0769. W grupie zawodów nadwyżkowych, najkorzystniejszy wskaźnik odnotowano w grupach zawodów: (2621) archiwiści i muzealnicy - wskaźnik 0,8780, (4321) magazynierzy i pokrewni - wskaźnik 0,8779, (8111) górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni - wskaźnik 0,8725, (4415) pracownicy działów kadr - wskaźnik 0,8710, (2342) specjaliści do spraw wychowania małego dziecka - wskaźnik 0,8630, (7121) dekarze - wskaźnik 0,8595, (2222) pielęgniarki specjalistki - wskaźnik 0,8571, (7212) spawacze i pokrewni - wskaźnik 0,8548, (7119) robotnicy robót stanu surowego i pokrewni - wskaźnik 0,8519, (5243) agenci sprzedaży bezpośredniej wskaźnik 0,8438. Jednocześnie w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego, w okresie dwunastu miesięcy, dla przedstawicieli siedemdziesięciu grup zawodów nie odnotowano żadnych ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej Bezrobotni według poszczególnych zawodów (kody sześciocyfrowe) Analizując zarejestrowanych według poszczególnych zawodów, w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów, wyłoniono w województwie lubuskim: 335 zawodów owych, 79 zawodów zrównoważonych i zawodów nadwyżkowych. Ich wzajemny udział obrazuje poniższy wykres: 32

38 Udział zawodów owych, zrównoważonych i nadwyżkowych w województwie lubuskim w 2013 zawody owe 20,1% zawody zrównoważone 4,7% zawody nadwyżkowe 75,2% Zawody owe w liczbie 335 stanowiły 20,1% ogółu zawodów, na które na lubuskim rynku pracy było największe zapotrzebowanie. Wśród nich odnotowano 109 zawodów, dla których wskaźnik intensywności u zawodów jest maksymalny (MAX) co oznacza, że w omawianym okresie napływowi wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w danym zawodzie nie towarzyszył napływ. W zawodach wyróżniających się maksymalnym wskaźnikiem u, większość stanowiły zawody o pojedynczych ofertach, niemniej dla części z nich odnotowano większą ilość zgłaszanych ofert, kierowanych dla osób o zawodach: (335203) urzędnik podatkowy 32 oferty, (441403) technik archiwista 15 ofert, (541310) pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia 14 ofert, (524201) demonstrator wyrobów 13 ofert, (712901) monter płyt kartonowo gipsowych 13 ofert, (711902) monter reklam 9 ofert, (752204) renowator mebli artystycznych 9 ofert, (812207) operator urządzeń do zanurzeniowego nakładania powłok 9 ofert, (311307) technik energetyk 6 ofert, (352112) operator kamery 6 ofert, (713202) lakiernik proszkowy 6 ofert, (265104) artysta rzeźbiarz 5 ofert, (712613) monter systemów rurociągowych 5 ofert, 33

39 (721401) monter bram 5 ofert. W pozostałych 226 zawodach uznawanych za owe, liczba zgłoszonych ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej była wielokrotnie wyższa niż liczba rejestrujących się. Najwyższe wskaźniki u (poza wymienionymi powyżej maksymalnymi) odnotowano dla zawodów: (818116) operator urządzeń przemysłu szklarskiego; wskaźnik 32,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 32 oferty wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), (921101) pomocniczy robotnik polowy; wskaźnik 23,5238 (zarejestrowano 21, a zgłoszono 494 oferty), (731705) rzeźbiarz w drewnie; wskaźnik 20,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 20 ofert). (432102) inwentaryzator; wskaźnik 13,7143 (zarejestrowano 14, a zgłoszono 192 oferty), (515390) pozostali gospodarze budynków; wskaźnik 12,5000 (zarejestrowano 2, a zgłoszono 25 ofert), (751402) przetwórca owoców i warzyw; wskaźnik 11,6667 (zarejestrowano 3, a zgłoszono 35 ofert), (422201) pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center); wskaźnik 11,2222 (zarejestrowano 9, a zgłoszono 101 ofert), (817208) operator urządzeń do końcowej obróbki płyt; wskaźnik 10,6667 (zarejestrowano 3, a zgłoszono 32 oferty), (511204) kontroler biletów; wskaźnik 10,0000 (zarejestrowano 2, a zgłoszono 20 ofert), (411003) pracownik kancelaryjny; wskaźnik 9,8000 (zarejestrowano 10, a zgłoszono 98 ofert), (235390) pozostali lektorzy języków obcych; wskaźnik 9,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 9 ofert), (814204) operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych; wskaźnik 9,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 9 ofert), (531103) opiekunka dzieci w drodze do szkoły; wskaźnik 8,4000 (zarejestrowano 5, a zgłoszono 42 oferty), (962106) kolporter; wskaźnik 8,2500 (zarejestrowano 4, a zgłoszono 33 oferty), (142004) kierownik supermarketu; wskaźnik 8,0000 (zarejestrowano 3, a zgłoszono 24 oferty), 34

40 (242402) specjalista do spraw rozwoju zawodowego; wskaźnik 8,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 8 ofert), (335301) urzędnik ubezpieczeń społecznych; wskaźnik 8,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 8 ofert), (335390) pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych; wskaźnik 7,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 7 ofert), (531190) pozostali opiekunowie dziecięcy; wskaźnik 6,5000 (zarejestrowano 10, a zgłoszono 65 ofert). (524904) hostessa; wskaźnik 6,2222 (zarejestrowano 9, a zgłoszono 56 ofert), (242225) specjalista do spraw zamówień publicznych; wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 6 ofert), (311305) technik elektryk samochodowy; wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 6 ofert), (331103) pośrednik finansowy; wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 6 ofert), (441101) pomocnik biblioteczny; wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 2, a zgłoszono 12 ofert), (522202) kierownik stoiska w markecie; wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 6 ofert), (817104) operator maszyny papierniczej; wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 4, a zgłoszono 24 oferty), (834102) kombajnista (kierowca kombajnu); wskaźnik 6,0000 (zarejestrowano 1 bezrobotnego, a zgłoszono 6 ofert). Zawody zrównoważone w liczbie 79 stanowiły 4,7% ogółu zawodów. Wśród nich najkorzystniejszy stosunek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej do rejestrujących się odnotowano dla zawodów: (422602) recepcjonista; wskaźnik 1,0840 (zarejestrowano 119, a zgłoszono 129 ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), (243302) opiekun klienta; wskaźnik 1,0769 (zarejestrowano 13, a zgłoszono 14 ofert), (933401) pracownik rozkładający towar na półkach; wskaźnik 1,0769 (zarejestrowano 26, a zgłoszono 28 ofert), (132103) kierownik działu produkcji; wskaźnik 1,0714 (zarejestrowano 28, a zgłoszono 30 ofert), 35

41 (712612) monter sieci wodnych i kanalizacyjnych; wskaźnik 1,0698 (zarejestrowano 43, a zgłoszono 46 ofert), (431102) fakturzystka; wskaźnik 1,0682 (zarejestrowano 44, a zgłoszono 47 ofert), (263401) psycholog; wskaźnik 1,0588 (zarejestrowano 17, a zgłoszono 18 ofert), (522302) sprzedawca w branży mięsnej; wskaźnik 1,0488 (zarejestrowano 41, a zgłoszono 43 oferty). Zawody nadwyżkowe obejmowały zawodów, czyli 75,2% ogółu. Wśród nich odnotowano 660 zawodów, dla których wskaźnik nadwyżki zawodów był równy zeru co oznacza, że w okresie dwunastu miesięcy nie odnotowano dla nich żadnych ofert zatrudnienia lub aktywizacji zawodowej. Największy napływ, dla których w omawianym okresie nie wpłynęła żadna oferta zatrudnienia lub aktywizacji zawodowej, odnotowano wśród zawodów: (314207) technik rolnik - zarejestrowano 426, (422402) technik hotelarstwa - zarejestrowano 290, (242222) specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych - zarejestrowano 241, (731809) tkacz - zarejestrowano 219, (731805) przędzarz - zarejestrowano 173, (263304) politolog - zarejestrowano 141, (813125) operator urządzeń do produkcji włókien chemicznych zarejestrowano 126, (611390) pozostali ogrodnicy zarejestrowano 125, (314205) technik ogrodnik - zarejestrowano 117, (263204) socjolog - zarejestrowano 115, (343403) technik organizacji usług gastronomicznych - zarejestrowano 104, (331402) technik agrobiznesu - zarejestrowano 99, (242218) specjalista do spraw badań społeczno ekonomicznych - zarejestrowano 93, (741202) elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych - zarejestrowano 89, (311932) technik włókiennik - zarejestrowano 88, (633001) rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby - zarejestrowano 85, 36

42 (264303) filolog filologia polska - zarejestrowano 84, (314204) technik hodowca zwierząt - zarejestrowano 72, (422301) operator centrali telefonicznej - zarejestrowano 58, (522103) właściciel małego sklepu - zarejestrowano 64, (753702) kaletnik - zarejestrowano 54, (213106) biotechnolog - zarejestrowano 52. W pozostałych 595 zawodach nadwyżkowych odnotowano pewien napływ wolnych miejsc pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej, lecz nieproporcjonalnie mały w stosunku do napływu. W oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów, na czołowych miejscach wśród zawodów nadwyżkowych znalazły się: (322002) technik żywienia i gospodarstwa domowego; wskaźnik 0,0019 (zarejestrowano 515, a zgłoszono 1 ofertę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej), (333108) technik spedytor; wskaźnik 0,0045 (zarejestrowano 235, a zgłoszono 2 oferty), (331403) technik ekonomista; wskaźnik 0,0051 (zarejestrowano 1.360, a zgłoszono 6 ofert wolnych miejsc pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej), (834103) mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; wskaźnik 0,0065 (zarejestrowano 310, a zgłoszono 2 oferty), (325511) technik ochrony środowiska; wskaźnik 0,0079 (zarejestrowano 127, a zgłoszono 1 ofertę), (711503) stolarz budowlany; wskaźnik 0,0085 (zarejestrowano 181, a zgłoszono 4 oferty), (713101) malarz tapeciarz; wskaźnik 0,0086 (zarejestrowano 232, a zgłoszono 2 oferty), (263102) ekonomista; wskaźnik 0,0088 (zarejestrowano 457, a zgłoszono 4 oferty), (264302) filolog filologia obcojęzyczna; wskaźnik 0,0106 (zarejestrowano 94, a zgłoszono 1 ofertę), (712401) monter izolacji budowlanych; wskaźnik 0,0109 (zarejestrowano 92, a zgłoszono 1 ofertę), (311512) technik mechanizacji rolnictwa; wskaźnik 0,0123 (zarejestrowano 81, a zgłoszono 1 ofertę), (311922) technik technologii drewna; wskaźnik 0,0132 (zarejestrowano 152, a zgłoszono 2 oferty), 37

43 (612990) pozostali hodowcy zwierząt; wskaźnik 0,0133 (zarejestrowano 75, a zgłoszono 1 ofertę), (723190) pozostali mechanicy pojazdów samochodowych; wskaźnik 0,0139 (zarejestrowano 216, a zgłoszono 3 oferty), (233006) nauczyciel historii; wskaźnik 0,0149 (zarejestrowano 67, a zgłoszono 1 ofertę), (311206) technik drogownictwa; wskaźnik 0,0164 (zarejestrowano 61, a zgłoszono 1 ofertę), (314202) technik architektury krajobrazu; wskaźnik 0,0164 (zarejestrowano 61, a zgłoszono 1 ofertę), (213204) inżynier ogrodnictwa; wskaźnik 0,0175 (zarejestrowano 57, a zgłoszono 1 ofertę), (532904) sanitariusz szpitalny; wskaźnik 0,0189 (zarejestrowano 53, a zgłoszono 1 ofertę), (311924) technik technologii odzieży; wskaźnik 0,0221 (zarejestrowano 181, a zgłoszono 4 oferty), (235107) pedagog; wskaźnik 0,0224 (zarejestrowano 312, a zgłoszono 7 ofert), (753605) obuwnik przemysłowy; wskaźnik 0,0276 (zarejestrowano 290, a zgłoszono 8 ofert), (311408) technik elektronik; wskaźnik 0,0291 (zarejestrowano 206, a zgłoszono 6 ofert). W okresie dwunastu miesięcy ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (49,2% odnotowanych ofert w województwie lubuskim) skierowanych było do posiadających zawody, które zakwalifikowano do grupy zawodów owych. Przy stosunkowo niewielkim napływie z grupy zawodów owych osoby (7,7% napływu ) nie może dziwić fakt, że statystycznie na jednego bezrobotnego mającego zawód zaliczany do owego przypadało średnio powyżej dwóch ofert pracy lub miejsc aktywizacji zawodowej. Zupełnie odmienna sytuacja przedstawiała się wśród których zawody zakwalifikowano do grupy nadwyżkowych. Dla nich,, skierowane były oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (47,0% ogółu ofert), ale w tym okresie odnotowano napływ (91,0% napływu ). To spowodowało, że statystycznie w grupie zawodów nadwyżkowych, na każdą ofertę pracy i miejsce aktywizacji zawodowej przypadało prawie sześciu. Obrazuje to poniższy wykres: 38

44 "" oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w woj. lubuskim zawody owe zawody zrównoważone zawody nadwyżkowe liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej liczba 4.4. Największy napływ według zawodów, a wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów W województwie lubuskim,, największy napływ (powyżej 300 osób) odnotowano w zawodach: Kod zawodów Nazwa zawodów 39 osób Wskaźnik intensywności nadwyżki (u) zawodów Sprzedawca , Murarz , Robotnik gospodarczy , Ślusarz , Kucharz , Technik ekonomista , Robotnik budowlany , Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym , Krawiec , Szwaczka , Mechanik pojazdów samochodowych 990 0, Piekarz 891 0, Technik mechanik 880 0, Mechanik samochodów osobowych 873 0,1283

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TUCHOLI

POWIATOWY URZĄD PRACY W TUCHOLI POWIATOWY URZĄD PRACY W TUCHOLI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE TUCHOLSKIM w 2012 r. Tuchola, marzec 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi 1 Spis treści: Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Redaktor prowadzący: Paweł Jaroniak Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2011 Sporządziła Justyna Terelak Doradca zawodowy Marzec 2012 Od czasu, gdy zjawisko

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: pup@jaroslaw.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku

Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Tabela 1. Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2013 roku Kod Białogardzki 821990 Zawód deficytowy monterzy gdzie indziej Wskaźnik intensywności deficytu

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM w I półroczu 2012 roku Zgierz, październik

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I półroczu 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I półroczu 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM w I półroczu 212 roku Kielce, październik 212 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie za rok 2011 r. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2013 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2013 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2013 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo