OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV"

Transkrypt

1 OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia żadnych błędów. Uczeń zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych lub posiada zdecydowaną większość celujących ocen bieżących.! W wymienionym poniżej zakresie wiedzy i umiejętności, uczeń popełnia! GRAMATYKA I SŁOWNICTWO (w mowie i piśmie): uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi; buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym; zna wprowadzone słownictwo i potrafi je wykorzystać w praktyce; CZYTANIE: rozumie przeczytane teksty potrafi wybrać właściwe informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, określa intencje autora ; na podstawie przeczytanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające różnego typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań i potrafi uzasadnić swoją decyzję; technika czytania (wymowa, intonacja, interpunkcja) czyta prawidłowo; SŁUCHANIE: potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów; rozumie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami uczeń potrafi uzasadnić swój wybór; rozróżnia dźwięki i intonację; MÓWIENIE: swobodnie i chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dokładność językową; potrafi płynnie i bez zahamowań mówić na różne tematy; dysponuje pełnym zakresem wprowadzonego słownictwa; ma prawidłową wymowę i można go łatwo zrozumieć; PISANIE: wyczerpująco wykonuje prace pisemne na określone tematy; potrafi w spójny sposób zorganizować swoją wypowiedź; pisząc, wykorzystuje bogaty zasób środków gramatyczno-leksykalnych; popełnia nieliczne, mało znaczące błędy w pisowni i interpunkcji. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO prawidłowo operuje większością wprowadzonych struktur gramatycznych; buduje zdania, które są na ogół spójne i poprawne pod względem gramatycznym i logicznym; zna większość wprowadzonych słów i zwrotów i zazwyczaj poprawnie używa ich w praktyce; CZYTANIE rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, czasami popełnia błędy przy wyborze właściwych informacji z tekstu, zazwyczaj rozumie kontekst sytuacyjny, czasami ma problem z określeniem intencji autora; 1

2 3 czasami popełnia błędy przy wykonywaniu zadań sprawdzających rozumienie tekstu typu, np.: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, choć przeważnie potrafi uzasadnić swoją decyzję; technika czytania (wymowa, intonacja, interpunkcja) czyta popełniając nieliczne błędy; SŁUCHANIE potrafi zrozumieć sens większości różnorodnych rozmów ; rozumie większość poleceń nauczyciela i zazwyczaj potrafi prawidłowo na nie zareagować; zazwyczaj potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego; na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać większość zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami zazwyczaj potrafi uzasadnić swoją decyzję; rozróżnia większość dźwięków; MÓWIENIE mówi z lekkim wahaniem, dość spójnie, w miarę poprawnym językiem; dysponuje słownictwem wystarczającym do dość swobodnej interakcji; można go zazwyczaj zrozumieć; potrafi włączyć się do rozmowy; PISANIE prace pisemne są dość obszerne ale nie zawsze wyczerpujące; wypowiedzi pisemne zawierają nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, które na ogół nie zakłócają przekazu; pisze nie zawsze spójnie, czasami z błędami w pisowni i interpunkcji. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO zna i potrafi operować niektórymi wprowadzonymi prostymi strukturami gramatycznymi; buduje zdania, które nie zawsze są spójne-zdania zawierają błędy gramatyczne i logiczne, które czasami zakłócają sens przekazu; na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie; CZYTANIE nie rozumie całego tekstu, ale jest w stanie uchwycić jego ogólny sens, potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji, nie zawsze rozumie kontekst sytuacyjny i ma problem z określeniem intencji autora; popełnia liczne błędy przy wykonywaniu prostych zadań sprawdzających bardziej szczegółowe rozumienie tekstu typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań czasami potrafi uzasadnić swoją decyzję; technika czytania (wymowa, intonacja, interpunkcja) czyta popełniając liczne błędy; SŁUCHANIE potrafi zrozumieć sens niektórych wysłuchanych rozmów; nie rozumie całego tekstu i nie jest w stanie zawsze uchwycić jego ogólny sens; nie zawsze rozumie polecenia nauczyciela i nie zawsze potrafi na nie odpowiednio zareagować ; nie zawsze rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego; na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi wykonać niektóre zadania sprawdzające typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami popełnia przy tym błędy i nie zawsze jest w stanie uzasadnić swój wybór; MÓWIENIE uczeń mówi z wyraźnym wahaniem, raczej niespójnie i niepełnymi zdaniami; posługując się językiem, popełnia liczne błędy, które czasem zakłócają przekaz; 2

3 2 1 wypowiada się tylko na wybrane wprowadzone podczas lekcji tematy; zapytany podczas lekcji popełnia dużo błędów językowych; PISANIE pisze prace pisemne, które są mało rozbudowane, nie zawsze na temat ; stosuje ograniczony zakres słownictwa i struktur językowych; wypowiedzi pisemne zawierają liczne błędy gramatyczno-leksykalne, które niekiedy zakłócają przekaz; tekst nie jest spójny, zawiera liczne błędy w pisowni i interpunkcji. GRAMATYKA I SŁOWNICTWO słabo zna wprowadzone struktury gramatyczne i ma problemy z wykorzystaniem ich w praktyce; zdania, które buduje są mało zrozumiałe i na ogół niespójne pod względem gramatycznym i logicznym uczeń niechętnie przystępuje do samodzielnej pracy; dysponuje bardzo ograniczonym słownictwem; potrzebuje pomocy nauczyciela przy wykonywaniu prostych zadań gramatycznych i leksykalnych; CZYTANIE z czytanego tekstu jest w stanie zrozumieć tylko pojedyncze wyrazy lub najprostsze zwroty; nawet z pomocą nauczyciela ma poważny problem z wykonaniem najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia ogólnego; przy wykonywaniu najprostszych zadań sprawdzających poziom zrozumienia szczegółowego, typu: ustalanie kolejności wydarzeń, określanie prawdziwości zdań najczęściej zgaduje i nie potrafi uzasadnić swojej decyzji; technika czytania (wymowa, intonacja, interpunkcja) czyta niechętnie popełniając bardzo liczne błędy; SŁUCHANIE nie potrafi zrozumieć sensu większości wysłuchanych rozmów; zwykle nie rozumie tekstu i nie jest w stanie uchwycić jego sensu; zwykle nie rozumie poleceń nauczyciela i nie potrafi na nie zareagować; sporadycznie rozpoznaje reakcje i uczucia mówiącego; na podstawie wysłuchanego tekstu ma poważny problem z wykonaniem zadań sprawdzających typu: ustalanie kolejności wydarzeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, określanie prawdziwości zdań, uzupełnianie tekstu z lukami, uzupełnianie tabelki brakującymi informacjami zwykle zgaduje, popełniając przy tym bardzo liczne błędy, potrzebuje pomocy; zwykle nie rozróżnia dźwięków; MÓWIENIE popełnia wiele błędów uniemożliwiających zrozumienie; czasami wypowiada jedynie pojedyncze słowa lub podstawowe zwroty; czasami przy pomocy nauczyciela bierze udział w zadaniach komunikacyjnych; PISANIE prace pisemne są ubogie w struktury gramatyczno-leksykalne; pisanie prac sprawia duże trudności, nawet z pomocą nauczyciela ; pisze niespójne, z dużą ilością błędów językowych, które bardzo często zakłócają przekaz; teksty są źle zorganizowane i chaotyczne ; popełnia szereg błędów przy przepisywaniu z tablicy. Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. 3

4 SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 1) Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany lub testy po zakończeniu każdego rozdziału kartkówki z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału wypowiedzi ustne dialogi testy umiejętności (czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, reagowanie językowe) dłuższą wypowiedź pisemną na zadany temat projekt 2) W przypadku uzyskania z testu lub kartkówki oceny niedostatecznej, uczeń jest zobowiązany do napisania poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem. 3) Prace pisemne (testy, kartkówki, sprawdziany) oraz zadania domowe podlegające ocenie uczniowie powinni wypełniać piórem lub długopisem. 4) Sprawdzone, ocenione i omówione pisemne prace kontrolne (sprawdziany) ucznia są przekazane uczniowi. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z wynikiem pisemnej pracy kontrolnej (sprawdzianu), którą uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi przedmiotu na następnej lekcji. Nieoddanie w terminie podpisanej przez rodzica pracy będzie skutkowało wpisem negatywnej notatki. Ponowne nieoddanie pracy spowoduje zatrzymanie kolejnych prac ucznia do najbliższego zebrania z rodzicami, podczas którego rodzic będzie mieć możliwość zapoznania się z nimi. 5) Pozostałe pisemne formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (kartkówki, dyktanda, prace projektowe) wklejane są do zeszytu ucznia. Rodzic potwierdza podpisem zapoznanie się z wynikiem pisemnej pracy dziecka, w miarę możliwość na następną lekcję. 6) Informacje dotyczące wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny (ogólnych i szczegółowych) oraz sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów z języka angielskiego dostępne są na stronie internetowej szkoły. 7) Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Punktacja stosowana podczas testów i kartkówek przedstawiona jest poniżej: 0-32 % niedostateczny (1) 75-89% dobry (4) 33-50% dopuszczający (2) 90-97% bardzo dobry (5) 51-74% dostateczny (3) % celujący (6) WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Statut Szkoły W terminie do 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wystąpić z wnioskiem do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana. 7. Nauczyciele ( ) do których zwrócono się z wnioskiem o podwyższenie oceny rocznej, ustalają termin sprawdzianu nie później niż 10 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej dla uczniów którzy zgłosili wniosek o podwyższenie oceny. 8. Treści sprawdzianu powinny badać stopień opanowania wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań na ocenę jaką ma zamiar uzyskać uczeń. Sprawdzian ten przygotowuje i ocenia nauczyciel prowadzący zajęcia. Poprawne wykonanie 75 % zadań sprawdzianu skutkuje uzyskaniem przez ucznia oceny wyższej niż przewidywana. podpis ucznia podpis rodzica 4

5 OCENA: 1 (NIEDOSTATECZNA) JĘZYKA ANGIELSKI klasa IV- SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela. Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach. OCENA : 6 (CELUJĄCA) Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia żadnych błędów. Uczeń zajmuje wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych lub posiada zdecydowaną większość celujących ocen bieżących. 2 (DOPUSZCZAJĄCA) 3 (DOSTATECZNA) 4 (DOBRA) 5 (BARDZO DOBRA) Ocena NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃEDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA WYMAGAŃEDUKACYJNYCH WELCOME MODULE Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. Słabo zna i z trudem używa słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Z trudem określa godziny w języku angielskim. Słabo zna i z trudem podaje zaimki osobowe w liczbie pojedynczej. Ma trudności z poprawnym tworzeniem zdań z czasownikiem być w czasie Częściowo zna i umie podać dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. Częściowo zna i z trudem używa słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Ma niewielkie trudności z podawaniem godzin w języku angielskim. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych w liczbie pojedynczej. podać dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. użyć słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Z reguły poprawnie podaje godziny w języku angielskim. Zna i najczęściej poprawnie podaje zaimki osobowe w liczbie pojedynczej. Najczęściej poprawnie tworzy Zna i umie podać dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. Zna i używa słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Zna i umie podać godziny w języku angielskim. Używa zaimków osobowych w liczbie pojedynczej. Tworzy zdania z czasownikiem być w czasie Present Stosuje zaimki wskazujące. Stosuje przymiotniki 5

6 Słuchanie Czytanie Mówienie Pisanie Present Słabo zna i ma trudności ze stosowaniem zaimków wskazujących. Słabo zna i ma trudności ze stosowaniem przymiotników dzierżawczych. Słabo zna i ma duże trudności w stosowaniu zaimków pytających. Słabo zna i ma duże problemy z właściwym tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników. Słabo zna i ma duże problemy z właściwym stosowaniem przedimka nieokreślonego. Ma trudności z rozumieniem zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z poprawnym rozpoznawaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, pomimo pomocy nauczyciela. Popełniając liczne błędy, opisuje siebie. Popełniając liczne błędy, opisuje siebie. Ma trudności z tworzeniem zdań z czasownikiem być w czasie Present Ma trudności ze stosowaniem zaimków wskazujących. Ma trudności ze stosowaniem przymiotników dzierżawczych. Potrafi wymienić zaimki pytające, ale ma duże problemy z ich właściwym zastosowaniem. Ma trudności z tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników. Ma trudności ze stosowaniem przedimka nieokreślonego. Częściowo rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego. zdania z czasownikiem być w czasie Present Najczęściej poprawnie stosuje zaimki wskazujące. Najczęściej poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Najczęściej poprawnie stosuje zaimki pytające. Najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Najczęściej poprawnie stosuje przedimek nieokreślony. Rozumie większość zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. czytanego. Popełniając błędy opisuje siebie. opisuje siebie. Popełniając błędy, opisuje siebie. opisuje siebie. dzierżawcze. Używa zaimków pytających. Tworzy liczbę mnogą rzeczowników, potrafi samodzielnie wyjaśnić zasady tworzenia liczby mnogiej, podajać własne przykłady. Stosuje przedimek nieokreślony. POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Bez trudu rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Bez trudu rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Rozumie sens tekstu czytanego. Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje siebie. Poprawnie, stosując bogate słownictwo opisuje siebie. 6

7 Reagowanie Przetwarzanie tekstu Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełniając błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. Częściowo przekazuje Popełniając nieliczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. W większości przekazuje Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. MODULE 1 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. Słabo zna i z trudem podaje zaimki osobowe. Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych. Słabo zna i z trudem używa form twierdzących, pełnych i skróconych czasownika być w liczbie pojedynczej. Słabo zna i z trudem podaje przymiotniki dzierżawcze. Słabo zna i z trudem wymienia zaimki pytające. Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. Częściowo zna i z trudem podaje zaimki osobowe. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem form twierdzących, pełnych i skróconych czasownika być w liczbie pojedynczej. Ma trudności z podaniem i zastosowaniem przymiotników dzierżawczych. Ma niewielkie trudności z zastosowaniem zaimków pytających. podać dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. podać zaimki osobowe. Z reguły poprawnie podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być w liczbie pojedynczej. Z reguły poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Nie ma większych trudności z zastosowaniem zaimków pytających. Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. Poprawnie używa zaimków osobowych. Poprawnie używa form twierdzących, pełnych i skróconych czasownika być w liczbie pojedynczej. Poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Stosuje zaimki pytające. POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. 7

8 Słuchanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Czytanie Mówienie Pisanie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Popełniając liczne błędy, opisuje siebie. Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi. Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim Popełniając błędy opisuje siebie. opisuje siebie. Popełniając błędy, opisuje ludzi. opisuje ludzi. Popełniając błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Popełniając nieliczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim Poprawnie opisuje siebie.. Poprawnie opisuje ludzi.. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Częściowo przekazuje W większości przekazuje Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia MODULE 2 Znajomość środków Słabo zna i z trudem podaje słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca podać słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów Zna i umie podać słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca zamieszkania, 8

9 językowych zamieszkania, członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego użytku, budynków w mieście. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być. Ma trudności z poprawnym użyciem dopełniacza saksońskiego. Ma trudności z poprawnym użyciem przymiotników dzierżawczych, zaimków pytających, przyimków miejsca, przedimka nieokreślonego. Ma trudności z zastosowaniem konstrukcji There is/ There are. Słabo zna i z trudem podaje określniki ilościowe. zamieszkania, członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego użytku, budynków w mieście. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem dopełniacza saksońskiego. Częściowo zna, ale z trudem podaje przymiotniki dzierżawcze, zaimki pytające, przyimki miejsca, przedimek nieokreślony. Częściowo zna, ale z trudem używa konstrukcji There is/ There are. Częściowo zna, ale z trudem używa określników ilościowych. szkolnych, miejsca zamieszkania, członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego użytku, budynków w mieście. podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być". Z reguły poprawnie używa dopełniacza saksońskiego. Najczęściej poprawnie używa przymiotników dzierżawczych, zaimków pytających, przyimków miejsca, przedimka nieokreślonego. Najczęściej poprawnie używa konstrukcji There is/ There are. Najczęściej poprawnie używa określników ilościowych. członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego użytku, budynków w mieście. Zna i umie podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być. Poprawnie używa dopełniacza saksońskiego. Poprawnie używa przymiotników dzierżawczych i zaimków pytających, przyimków miejsca, przedimka nieokreślonego. Zna zastosowanie i używa konstrukcji There is /There are. Poprawnie używa określników ilościowych. POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Słuchanie Ma trudności z rozumieniem zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Częściowo rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Czytanie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim 9

10 Mówienie potrzebne informacje, pomimo Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty. wyszukuje w nim potrzebne informacje. Popełniając błędy opisuje przedmioty. nim opisuje przedmioty. Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje przedmioty. Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, zwierzęta. Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedmioty i zwierzęta. Popełniając błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. Częściowo przekazuje opisuje ludzi, przedmioty i zwierzęta. Popełniając nieliczne błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. W większości przekazuje Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi, przedmioty i zwierzęta. Popełnia Poprawnie prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. Popełnia Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. MODULE 3 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. podać dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. podać formy twierdzące, Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. Zna i umie podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. Poprawnie buduje zdania 10

11 Ma trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Ma trudności z zastosowaniem przedimka nieokreślonego, zaimków pytających, określników ilościowych. Ma niewielkie trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Ma niewielkie trudności z zastosowaniem przedimka nieokreślonego, zaimków pytających, określników ilościowych. pełne i skrócone czasownika mieć. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Najczęściej poprawnie stosuje przedimek nieokreślony, zaimki pytające, określniki ilościowe. twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Poprawnie używa przedimków nieokreślonych, zaimków pytających, określników ilościowych. POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Słuchanie Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Czytanie Mówienie Pisanie Reagowanie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca. Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca, czynności dnia codziennego. Popełniając liczne błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Popełniając błędy, opisuje miejsca. Popełniając błędy, opisuje miejsca, czynności dnia codziennego. Popełniając błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim opisuje miejsca. opisuje miejsca, czynności dnia codziennego. Popełniając nieliczne błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim Poprawnie opisuje miejsca. Poprawnie opisuje miejsca, czynności dnia codziennego. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. Popełnia 11

12 Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Częściowo przekazuje W większości przekazuje Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. MODULE 4 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje uczucia i emocje, zainteresowania, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. Słabo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Ma trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Częściowo zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. Częściowo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Ma niewielkie trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present podać uczucia i emocje, zainteresowania, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. podać zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasie Present Zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. Zna i umie podać zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Słuchanie Ma trudności z rozumieniem zwrotów adresowanych do ucznia. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Częściowo rozumie zwroty adresowane do ucznia. Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie zwroty adresowane do ucznia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie Zawsze rozumie zwroty adresowane do ucznia. Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim 12

13 Czytanie Mówienie Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia codziennego. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Popełniając błędy, przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia codziennego. samodzielnie odnajduje w nim czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia codziennego. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim Poprawnie przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia codziennego. Popełnia Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża upodobania, wyraża stan posiadania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełniając błędy, opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża upodobania, wyraża stan posiadania. Częściowo przekazuje opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Popełniając nieliczne błędy prosi o informacje, wyraża upodobania, wyraża stan posiadania. W większości przekazuje Poprawnie opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Popełnia Poprawnie prosi o informacje, wyraża upodobania, wyraża stan posiadania. Popełnia Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. MODULE 5 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, czynności życia codziennego, instrukcje. Słabo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności Częściowo zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, czynności życia codziennego, instrukcje. Częściowo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności podać uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, czynności życia codziennego, instrukcje. podać zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności Zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, czynności życia codziennego, instrukcje. Poprawnie używa i podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności 13

14 rutynowych, powtarzających się. Ma trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Ma trudności z właściwym zastosowaniem trybu rozkazującego. Ma trudności z właściwym zastosowaniem przyimków czasu, liczby mnogiej rzeczowników, konstrukcji There is/ There are. rutynowych, powtarzających się. Ma niewielkie trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem trybu rozkazującego. Ma niewielkie trudności z właściwym zastosowaniem przyimków czasu, liczby mnogiej rzeczowników, konstrukcji There is/ There are. rutynowych, powtarzających się. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Z reguły poprawnie używa trybu rozkazującego. Z reguły poprawnie używa przyimków czasu, liczby mnogiej rzeczowników, konstrukcji There is/ There are. rutynowych, powtarzających się. Tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Tworzy zdania w trybie rozkazującym. Stosuje przyimki czasu, liczbę mnogą rzeczowników, konstrukcję There is/ There are. POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Słuchanie Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Częściowo właściwie reaguje na polecenia. Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zawsze poprawnie reaguje na polecenia. Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Czytanie Mówienie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem różnych rodzajów tekstu. Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia codziennego. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Częściowo poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Popełniając błędy przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia codziennego. Popełnia błędy wymawiając czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim Najczęściej poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia codziennego. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim Rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Poprawnie przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia codziennego. Popełnia 14

15 Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Popełnia liczne błędy wymawiając dźwięki: /e/, /i:/. Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego. Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. dźwięki: /e/, /i:/. Popełniając błędy, opisuje czynności dnia codziennego. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. Częściowo przekazuje Popełnia nieliczne błędy wymawiając dźwięki: /e/, /i:/. opisuje czynności dnia codziennego. Popełniając nieliczne błędy prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Poprawnie wymawia dźwięki: /e/, /i:/. Popełnia sporadyczne błędy. Poprawnie opisuje czynności dnia codziennego. Popełnia Poprawnie prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. MODULE 6 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, rośliny i zwierzęta, części ciała, podstawowe czasowniki. Słabo zna i z trudem tworzy formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Słabo zna liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych. Ma trudności z poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Ma trudności z tworzeniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Częściowo zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, rośliny i zwierzęta, części ciała, podstawowe czasowniki. Częściowo zna i z trudem tworzy formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Ma niewielkie trudności z tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników nieregularnych. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Ma niewielkie trudności z tworzeniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, rośliny i zwierzęta, części ciała, podstawowe czasowniki. utworzyć formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Z reguły poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych. Nie ma trudności z poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Nie ma trudności z tworzeniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present Zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, rośliny i zwierzęta, części ciała, podstawowe czasowniki. Zna i umie utworzyć formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych. Poprawnie używa konstrukcj There is/ There are. Swobodnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA 15

16 I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Słuchanie Ma trudności z właściwym reagowaniem na polecenia. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Częściowo właściwie reaguje na polecenia. Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Zawsze poprawnie reaguje na polecenia. Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Czytanie Mówienie Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. Popełniając liczne błędy, opisuje zwierzęta. Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje. Popełniając błędy przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. Popełniając błędy, opisuje zwierzęta. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. Częściowo przekazuje czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. opisuje zwierzęta. Popełniając nieliczne błędy prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. W większości przekazuje słuchanego i czytanego. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim Poprawnie przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. Poprawnie opisuje zwierzęta. Poprawnie prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. Popełnia Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. 16

17 MODULE 7 Znajomość środków językowych Słuchanie Słabo zna i z trudem podaje słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, czynności życia codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. Słabo zna i z trudem wyjaśnia zastosowanie czasu Present continuous. Ma duże trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present continuous. Ma trudności z poprawnym tworzeniem form twierdzących, przeczących i pytających czasownika umieć. Ma duże trudności z porównywaniem czasów Present simple oraz Present continuous. Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Częściowo zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, czynności życia codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. Częściowo zna i z trudem wyjaśnia zastosowanie czasu Present continuous. Ma niewielkie trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present continuous. Ma niewielkie trudności z poprawnym tworzeniem form twierdzących, przeczących i pytających czasownika umieć. Ma trudności z porównywaniem czasów Present simple oraz Present continuous. Częściowo rozumie ogólny sens Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, czynności życia codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. podać zastosowanie czasu Present continuous. Z reguły poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present continuous. Ma niewielkie trudności z poprawnym tworzeniem form twierdzących, przeczących i pytających czasownika umieć. Ma niewielkie trudności z porównywaniem czasów Present simple oraz Present continuous. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, czynności życia codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. Zna i umie podać zastosowanie czasu Present continuous. Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące, pytające w czasie Present continuous. Poprawnie tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika umieć. Porównuje czasy Present simple oraz Present continuous. POWYŻEJ WYMIENIONE ŚRODKI JĘZYKOWE UCZEŃ ZNA I STOSUJE POPEŁNIAJĄC SPORADYCZNE BŁĘDY. Zawsze rozumie ogólny sens Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. 17

18 Czytanie Mówienie Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. Częściowo rozumie ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim Poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Poprawnie opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. Pisanie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Popełniając liczne błędy, opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża upodobania. W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełniając błędy, opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża upodobania. Częściowo przekazuje opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. Popełniając nieliczne błędy prosi o informacje, wyraża upodobania. W większości przekazuje słuchanego i czytanego. Poprawnie opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. Popełnia sporadyczne błędy. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, wyraża upodobania. Popełnia Przekazuje informacje uzyskane czytanego. Popełnia sporadyczne błędy. 18

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Hot Spot 1. Kryteria oceniania.

Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Hot Spot. Kryteria iania. Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie oraz zna niektóre wykraczające poza jego ramy z łatwością buduje spójne zdania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV VI szkoły podstawowej (Zgodny z nową podstawą programową) Przedmiotowy system oceniania dla klas IV - VI opracowany został na podstawie programu:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Wymagania edukacyjne według podziału na sprawności językowe. Skala ocen BARDZO DOSTATEC DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTA TEC Gramatyka i słownictwo. - uczeń

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Uczeń otrzymuje ę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać: - zadań o elementarnym stopniu trudności

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI 1. Ocenie podlegają: a) gramatyka i słownictwo b) mówienie i wymowa c) słuchanie d) czytanie e) pisanie i pisownia f) prace domowe g) aktywność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5 Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klasy 5 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie podstawy

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE TREŚCI PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEWIDZIANE DLA KLASY 4 Słownictwo: alfabet, żywność, kolory,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt z uczniami język angielski

Kontrakt z uczniami język angielski Kontrakt z uczniami język angielski 1. Ocenianie jest procesem planowanym, systematycznym i jawnym. 2. Każdy uczeń iany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 3. Przyrost wiedzy i umiejętności iany jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH ORAZ ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA: 1. Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach to podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI 1. Cele oceniania bieżącego: systematyczne sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów poinformowanie ucznia o rozwoju poszczególnych umiejętności i stopniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z: 1) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas I - III w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Tischnera Obowiązujące podręczniki: Klasa I Bugs World 1 Klasa II Bugs World 2 Klasa III Bugs World

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. WYMANGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomośd środków językowych. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej Zespół Szkół w Szubinie Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie Ul. Tysiąclecia 1 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej (drugi etap edukacyjny) Ewa Strzyżewska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I - III Program nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 poleca wprowadzenie oceny opisowej jako kolejnej płaszczyzny integracji w nauczaniu początkowym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Niechlowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Niechlowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Niechlowie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Podstawa programowa dla klas IV-VI

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI Wymagania dopełniające (D) potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi i budować spójne zdania, posiada bogaty i urozmaicony zakres słownictwa.

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Klasy IV - VI Rok szkolny 2014/2015 Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu Mgr Marta Pawłowska 2 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Podstawa prawna do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy czwartej. Opracowała: Małgorzata Majewicz-Solecka Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego, na poziomie edukacyjnym III.1 (dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w gimnazjum)

Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego, na poziomie edukacyjnym III.1 (dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w gimnazjum) Ogólne kryteria oceniania z języka angielskiego, na poziomie edukacyjnym III.1 (dla uczniów kontynuujących naukę języka angielskiego w gimnazjum) I Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum opracowany w oparciu o WSO I. Uwagi ogólne 1. Uczeń zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III

JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III JĘZYK ANGIELSKI Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny cząstkowe dla klasy I, II i III Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada niżej wymienione umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III

KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III KRYTERIA OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASA I III STOPIEŃ CELUJĄCY Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań językiem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI

Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI Przedmiotowy system oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 Fundacji Familijny Poznań w Poznaniu z przedmiotu j.niemiecki w klasie IV-VI opracowanie: Krzysztof Maliszewski 1 PRZEDMIOT: JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI. Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY OGÓLNE WYMAGANIA EDUKCYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK ANGIELSKI Klasa I, II, III GIMNAZJUM IM. KS. ABPA LEONA WAŁĘGI W MOSZCZENICY Rok szkolny 2015/16 Opracowała: Alina Gryboś Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI

Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Wymagania edukacyjne Język angielski Kl VI Ocena celująca (6) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Cele oceniania: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI ) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych; 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6) Wymagania na poszczególne oceny z zakresu sprawności językowych oparte są na szczegółowych wymogach zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz Europejskim Systemie Kształcenia Językowego.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Publicznego Gimnazjum w Łochowie 1. Sposoby oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klas I, II, III Gimnazjum i Liceum w Resku Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: Izabela Dudziec, Justyna Bajlak Celem przedmiotowego systemu oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6

WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 WYMAGANIA EDUKACYJNE WRAZ Z KRYTERIAMI OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-6 2016/2017 Gramatyka i słownictwo 6 dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY GIMNAZJUM - KLASA I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI POZIOM POCZĄTKUJĄCY 6 celujący 5 bardzo dobry GIMNAZJUM - KLASA I ZAKRES KOMPETENCJI UCZNIA - posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Formy oceniania i sprawdzania wiadomości z języka angielskiego dla klas IV - VI.

Formy oceniania i sprawdzania wiadomości z języka angielskiego dla klas IV - VI. Formy oceniania i sprawdzania wiadomości z języka angielskiego dla klas IV - VI. Sposób oceniania: System oceniania zdobywanych przez uczniów umiejętności posługiwania się językiem angielskim w czterech

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI Ocenie podlegają umiejętności i wiadomości ujęte w planie metodycznym nauczyciela. Wykaz umiejętności podany jest do wiadomości uczniów na bieżąco

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego, kurs kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum.

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. 1 Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z języka niemieckiego dla gimnazjum. Uczeń otrzymuje oceny za : - odpowiedź ustną, - pisemne prace klasowe i domowe na tematy otwarte, - czytanie, - recytacje, -

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

JĘZYK ANGIELSKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW JĘZYK ANGIELSKI SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Nauczyciele: Urszula Jankosz-Kamińska Edyta Serwatka Małgorzata Sułek Aneta Licak 1. Każdy uczeń oceniany będzie w zakresie 4 podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W nauczaniu języka obcego ćwiczone są następujące sprawności: - ustna, - pisemna, -rozumienie ze słuchu, -rozumienie tekstu czytanego, Zasady oceniania - uczeń

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera Rok szkolny 2013 / 2014 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 5a oraz grupy niezaawansowanej z klasy 5b 1 CELUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy IV

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy IV Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na poszczególne oceny dla klasy IV Słownictwo i mówienie Celujący: Zna bardzo dobrze słownictwo z lekcji oraz stosuje samodzielnie wyrazy i zwroty wykraczające

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania w Gimnazjum numer 1 w Sanoku. 1. Formy oceniania: prace

Bardziej szczegółowo