Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu"

Transkrypt

1 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego jest zgodny z : Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U poz. 843 z dnia 18 czerwca 2015 r.) Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U poz. 977 z dnia 30 sierpnia 2012 r.) Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania - ogólne założenia Programem nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy 4-6) autorzy Ewa Piotrowka, Piotr Sztyber. I. Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania jest: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Poinformowanie ucznia i rodziców o kryteriach oceniania. 3. Motywowanie ucznia do rozwoju i systematycznej pracy. 4. Motywowanie nauczyciela do stosowania skutecznych metod pracy. 5. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia. II. Obszary aktywności ucznia związane z procesem uczenia się oraz sposoby ich oceniania

2 2 Ocena śródroczna i roczna ustalone są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych wg zasad zawartych w WSO. Wagi poszczególnych obszarów aktywności ucznia: Obszary aktywności Waga test, za każdy z obszarów gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie 100% odpowiedź ustna 100% kartkówka 30-50% projekt 80% zadanie pisemne domowe 50% zadanie pisemne na lekcji 60% aktywność 30% brak zadania 10% nieprzygotowanie 10% Uczeń może otrzymać cząstkowa ocenę celującą za test, odpowiedź ustną oraz projekt wykonany na lekcji. Z pozostałych obszarów maksymalną ocena jest ocena bardzo dobrą. Odpowiedź ustna Co najmniej raz w półroczu; zakres materiału wyznaczonego przez nauczyciela; poprawa oceny niedostatecznej na lekcji następnej z inicjatywy ucznia; jeżeli uczeń nie wykazuje inicjatywy to jest pytany w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (z zakresu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną i bieżących wiadomości).

3 3 Test Po skończonym dziale oceniający podstawowe umiejętności i sprawności językowe; tydzień wcześniej zapowiedziany; obejmuje zakres wiadomości z tego działu; możliwość poprawy oceny niedostatecznej z inicjatywy ucznia; rodzaj stosowanego testu do wyboru nauczyciela; nauczyciel załącza do swojej dokumentacji. Możliwość jednokrotnej poprawy oceny z inicjatywy ucznia w ciągu 1 tygodnia od otrzymania wyniku testu - w tym przypadku do oceny punktowej bierze się pod uwagę średnią arytmetyczną wyników obu sprawdzianów. Kartkówka Co najmniej jedna w semestrze; z trzech ostatnich lekcji; niezapowiedziana lub zapowiedziana; ocena wpisywana przy ocenach z prac pisemnych; przechowywana w dokumentacji nauczyciela do wglądu dla ucznia i rodziców. Zadanie domowe Co najmniej raz na semestr; w zależności od potrzeb. - pisemne w formie plakatów, projektów, wypracowań itp. w zeszycie lub na kartce, - w ćwiczeniach. Projekt Wykonywany na lekcji w grupie lub samodzielnie Aktywność W zależności od potrzeb, przynajmniej jedna ocena w semestrze również za udział w konkursie bez osiągnięcia znaczącego wyniku Konkursy przedmiotowe Dla zainteresowanych uczniów, którzy w wysokim stopniu opanowali wiedzę i umiejętności z zakresu podstawy programowej; zajęcie I III miejsca, uzyskanie wyróżnienia, tytułu laureata lub finalisty co najmniej na szczeblu międzyszkolnym konkursu gwarantuje uczniowi cząstkową ocenę celującą z przedmiotu. ZASADY PRACY np. 2 razy w ciągu semestru zgłaszane na początku lekcji w formie pisemnej. Np. nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych testów, powtórek, sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych na ocenę.

4 4 bz. za każdy brak zadania uczeń otrzymuje bz. Trzykrotne otrzymanie bz. skutkuje oceną niedostateczną, która nie ulega poprawie. Jednocześnie niezgłoszenie bz. lub np. przez ucznia i zauważenie tego faktu przez nauczyciela skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej do dziennika. Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Wymagania dla uczniów posiadający orzeczenia lub opinie wydane przez PPP są dostosowane do ich niepełnosprawności i możliwości w zakresie przedstawionym odpowiednio w orzeczeniu lub opinii. Nauczyciel opracowując plan wynikowy uwzględnia w nim dostosowanie wymagań do możliwości poszczególnych uczniów. Dostosowaniu ulegają także formy i metody sprawdzania wiadomości i umiejętności. Mogą one polegać na: -wydłużeniu czasu pisania sprawdzianu, -zmniejszeniu liczby zadań na sprawdzianie, - zwiększeniu liczby zadań zamkniętych kosztem zadań otwartych, - nie uwzględnianiu przy ocenianiu dokładności wykonania rysunków i wykresów, - zwiększeniu liczby punktów za odpowiedzi ustne, aktywność i prace dodatkowe. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu dziennik elektroniczny arkusz ocen; zeszyt ucznia; zeszyt ćwiczeń;

5 5 Sposoby informowania ucznia o osiągnięciach w procesie edukacyjnym: w trakcie odpowiedzi ustnej i dyskusji, omawiamy i oceniamy postępy ucznia, wskazując zagadnienia nad którymi powinien jeszcze popracować (informacja zwrotna); informujemy ucznia w terminie zgodnym z WSO o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej; w przypadku prac pisemnych informujemy ucznia o kryteriach oceniania prac. dziennik elektroniczny Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce lub ich braku na spotkaniach klasowych z rodzicami; dziennik elektroniczny indywidualny kontakt rodziców z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą; zapisanie ocen w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia; udostępnianie rodzicom do wglądu prac pisemnych uczniów; zgodnie ze WSO należy poinformować rodziców o przewidywanej ocenie semestralnej lub rocznej. Tryb poprawy oceny rocznej zgodnie z zapisem w WSO ( 18) Uczeń może podwyższyć sobie ocenę roczną wg trybu zapisanego w WSO.

6 6 Uczeń, którego rodzice złożyli nauczycielowi pisemny wniosek o chęci podwyższenia oceny rocznej z języka angielskiego otrzymuje kryteria oceniania na stopień, o jaki się ubiega, a następnie ustala z nauczycielem datę sprawdzianu pisemnego. Sprawdzian ten odbywa się nie później niż na jeden dzień przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną na zakończenie roku szkolnego. Nauczyciel układając sprawdzian pisemny dla ucznia przygotowuje zadania różnego typu obejmujące zakres materiału całego roku szkolnego. Uczeń otrzymuje ocenę, o jaką się ubiegał, jeżeli ze sprawdzianu uzyska, co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Ogólne wymagania na poszczególne stopnie określa WSO, a poniżej przedstawiono wymagania dostosowane do nauczania języka angielskiego na II etapie edukacyjnym. Ocena osiągnięć ucznia Ocenę osiągnięć ucznia na poszczególne stopnie określa Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 4. Wykaz szczegółowych wymagań edukacyjnych do działów określonych programem języka angielskiego realizowanym na II etapie edukacyjnym (szkoły podstawowej, klasy 4-6), autorzy: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber. klasa IV Zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz funkcje językowe dla klasy czwartej na podstawie podręcznika New Hot Spot 1 Gramatyka

7 7 czasownik to be(pytania, twierdzenia, przeczenia) zaimki osobowe i dzierżawcze zaimki wskazujące liczebniki od 1 do 101 przedimki nieokreślone (a, an) i określony (the) liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych Słowa pytające (What/where/how old itd.) Dopełniacz saksoński 's Przyimki miejsca i czasu Konstrukcja There is/there are (twierdzenia, pytania, przeczenia) Słowa some/any Czasownik have got (twierdzenia, pytania, przeczenia) Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Czas present simple (twierdzenia, pytania, przeczenia) Przysłówki częstotliwości Tryb rozkazujący (twierdzenia i przeczenia)

8 8 Słownictwo szkoła (wyposażenie klasy, przedmioty szkolne, przybory szkolne, przedmioty codziennego użytku, droga do szkoły)) człowiek (dane personalne, pochodzenie, zainteresowania i upodobania) alfabet kolory żywienie (artykuły spożywcze) zakupy i usługi (towary) podróżowanie i turystyka (nazwy krajów, budynki w mieście uczucia i emocje zdrowie (samopoczucie) sport (nazwy dyscyplin sportowych) miesiące dni tygodnia godziny życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, formy spędzania wolnego czasu) codziennego

9 9 Funkcje językowe przedstawianie się, podawanie danych personalnych, powitania i pożegnania identyfikacja i lokalizacja przedmiotów literowanie imion podawanie wieku innych osób zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat wieku i danych osobowych wyrażenie prośby i podziękowania (rozmowa w sklepie) pytania o informację (kolory) zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi (zakupy w szkolnym sklepiku) podawanie danych personalnych określanie kraju pochodzenia opisywanie osoby, wieku, pochodzenia, zainteresowań zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi o pochodzenie, imię i wiek wyrażanie uczuć i emocji, opisywanie samopoczucia pytanie o emocje i samopoczucie

10 10 udzielanie informacji o sobie i o swoich zainteresowaniach zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat zainteresowań zapisywanie informacji przekazanych przez koleżankę / kolegę opisywanie swojego pochodzenia, szkoły i zainteresowań uzupełnianie kwestionariusza na podstawie usłyszanego tekstu przedstawianie członków swojej rodziny zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat członków rodziny oraz rodzin innych uczniów mówienie o wieku członków rodziny pisanie zdań dotyczą zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi pisanie zdań dotyczących przedmiotów w klasie z użyciem zaimków dzierżawczych Pisanie zdań określających położenie przedmiotów opisywanie budynków w mieście i planu miasta opisywanie miasta marzeń zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat różnych miejsc w mieście zapisywanie informacji z tekstu słuchanego

11 11 opisywanie miejsca zamieszkania zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat miejsca zamieszkania zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat położenia przedmiotów oraz miejsc znajdujących się w mieście opisywanie planu lekcji, określanie czasu pytanie i odpowiadanie o godziny zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat planu lekcji opisywanie zawartości pudełka śniadaniowego zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat posiadania / zawartości pudełka śniadaniowego udzielanie informacji o sobie i swojej szkole opisywanie swojej szkoły zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat szkoły mówienie o swoich upodobaniach opisywanie swoich upodobań zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat upodobań opisywanie upodobań kolegi / koleżanki

12 12 opowiadanie o sposobach spędzania wolnego czasu zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat sposobów spędzania wolnego czasu opisywanie codziennego opisywanie swojego typowego dnia zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat typowego dnia i czynności rutynowych opisywanie cech dobrego ucznia / przyjaciela wyrażanie częstotliwości zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat czynności szkolnych oraz dotyczących pracy wydawanie i wykonywanie prostych poleceń opisywanie drogi do szkoły zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na temat drogi do szkoły New Hot Spot 1. Kryteria oceniania. Ocena WELCOME MODULE

13 13 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. Słabo zna i z trudem używa słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Z trudem określa godziny w języku angielskim. Słabo zna i z trudem podaje zaimki osobowe w liczbie pojedynczej. poprawnym tworzeniem zdań z czasownikiem być w czasie Present simple. Słabo zna i ma trudności ze stosowaniem zaimków wskazujących. Słabo zna i ma trudności ze stosowaniem przymiotników dzierżawczych. Słabo zna i ma duże trudności w stosowaniu zaimków pytających. Słabo zna i ma duże problemy z właściwym Częściowo zna i umie podać dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. Częściowo zna i z trudem używa słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Ma niewielkie trudności z podawaniem godzin w języku angielskim. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych w liczbie pojedynczej. tworzeniem zdań z czasownikiem być w czasie Present simple. e stosowaniem zaimków wskazujących. e stosowaniem przymiotników dzierżawczych. Potrafi wymienić zaimki pytające, ale ma duże problemy z ich właściwym zastosowaniem. Ma trudności W większości zna i umie podać dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. W większości zna i umie użyć słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Z reguły poprawnie podaje godziny w języku angielskim. Zna i najczęściej poprawnie podaje zaimki osobowe w liczbie pojedynczej. Najczęściej poprawnie tworzy zdania z czasownikiem być w czasie Present simple. Najczęściej poprawnie stosuje zaimki wskazujące. Najczęściej poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Najczęściej poprawnie stosuje zaimki pytające. Najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Najczęściej poprawnie stosuje przedimek nieokreślony. Zna i umie podać dane personalne, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku, alfabet, kolory. Zna i bez trudu używa słownictwa dotyczącego sprzedawania i kupowania, towarów i usług. Zna i umie podać godziny w języku angielskim. Poprawnie używa zaimków osobowych w liczbie pojedynczej. Bez trudu tworzy zdania z czasownikiem być w czasie Present simple. Bez trudu stosuje zaimki wskazujące. Bez trudu stosuje przymiotniki dzierżawcze. Bez problemu używa zaimków pytających. Bezbłędnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników, potrafi samodzielnie wyjaśnić zasady tworzenia liczby mnogiej, podajać własne przykłady. Bezbłędnie stosuje przedimek nieokreślony.

14 14 tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników. Słabo zna i ma duże problemy z właściwym stosowaniem przedimka nieokreślonego. Słuchanie Ma trudności z rozumieniem zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo poprawnym rozpoznawaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych. Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, pomimo Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje siebie. z tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników. Ma trudności ze stosowaniem przedimka nieokreślonego. zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. ogólny sens tekstu czytanego. Popełniając błędy opisuje siebie. Rozumie większość zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Rozumie większość tekstu czytanego. błędy, opisuje siebie. Bez trudu rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Bez trudu rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Rozumie sens tekstu czytanego. Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje siebie.

15 15 Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje siebie. Reagowanie Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Popełniając błędy, opisuje siebie. Popełniając błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. błędy, opisuje siebie. błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Poprawnie, stosując bogate słownictwo opisuje siebie. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje godziny, wyraża podziękowania i prośby. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. MODULE 1 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. Słabo zna i z trudem podaje zaimki osobowe. poprawnym użyciem zaimków osobowych. Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. Częściowo zna i z trudem podaje zaimki osobowe. Ma niewielkie trudności W większości zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. W większości zna i umie podać zaimki osobowe. Z reguły poprawnie Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, słownictwo opisujące samopoczucie, popularne dyscypliny, przedmioty nauczania, nazwy miesięcy i państw. Poprawnie używa zaimków osobowych. Poprawnie używa form twierdzących, pełnych i skróconych czasownika być w liczbie pojedynczej.

16 16 Słabo zna i z trudem używa form twierdzących, pełnych i skróconych czasownika być w liczbie pojedynczej. Słabo zna i z trudem podaje przymiotniki dzierżawcze. Słabo zna i z trudem wymienia zaimki pytające. Słuchanie rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje siebie. z poprawnym użyciem form twierdzących, pełnych i skróconych czasownika być w liczbie pojedynczej. podaniem i zastosowaniem przymiotników dzierżawczych. Ma niewielkie trudności z zastosowaniem zaimków pytających. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Popełniając błędy opisuje siebie. podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być w liczbie pojedynczej. Z reguły poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Nie ma większych trudności z zastosowaniem zaimków pytających. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne błędy, opisuje siebie. Poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Bez trudu stosuje zaimki pytające. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Poprawnie opisuje siebie.

17 17 Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi. Reagowanie Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Popełniając błędy, opisuje ludzi. Popełniając błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. błędy, opisuje ludzi. błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Poprawnie opisuje ludzi.. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża prośby, wyraża emocje, podaje swoje upodobania. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. MODULE 2 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca zamieszkania, członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego Częściowo zna i umie podać słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca zamieszkania, członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego W większości zna i umie podać słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca zamieszkania, członków rodziny, liczebników Zna i umie podać słownictwo dotyczące wyrażania uczuć i emocji, przyborów szkolnych, miejsca zamieszkania, członków rodziny, liczebników (20-100), przedmiotów codziennego użytku, budynków w

18 18 użytku, budynków w mieście. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być. poprawnym użyciem dopełniacza saksońskiego. poprawnym użyciem przymiotników dzierżawczych, zaimków pytających, przyimków miejsca, przedimka nieokreślonego. zastosowaniem konstrukcji There is/ There are. Słabo zna i z trudem podaje określniki ilościowe. Słuchanie rozumieniem zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia. rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji użytku, budynków w mieście. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem dopełniacza saksońskiego. Częściowo zna, ale z trudem podaje przymiotniki dzierżawcze, zaimki pytające, przyimki miejsca, przedimek nieokreślony. Częściowo zna, ale z trudem używa konstrukcji There is/ There are. Częściowo zna, ale z trudem używa określników ilościowych. zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z (20-100), przedmiotów codziennego użytku, budynków w mieście. W większości zna i umie podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być". Z reguły poprawnie używa dopełniacza saksońskiego. Najczęściej poprawnie używa przymiotników dzierżawczych, zaimków pytających, przyimków miejsca, przedimka nieokreślonego. Najczęściej poprawnie używa konstrukcji There is/ There are. Najczęściej poprawnie używa określników ilościowych. Zazwyczaj rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość mieście. Zna i umie podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika być. Poprawnie używa dopełniacza saksońskiego. Poprawnie używa przymiotników dzierżawczych i zaimków pytających, przyimków miejsca, przedimka nieokreślonego. Zna zastosowanie i bez trudu używa konstrukcji There is /There are. Poprawnie i bez trudu używa określników ilościowych. Zawsze rozumie zwroty dnia codziennego adresowane do ucznia. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne

19 19 rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty. pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Popełniając błędy opisuje przedmioty. tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne błędy, opisuje przedmioty. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje przedmioty. Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedmioty, zwierzęta. Reagowanie Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan Przetwarzanie tekstu posiadania. W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedmioty i zwierzęta. Popełniając błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. błędy, opisuje ludzi, przedmioty i zwierzęta. błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu Poprawnie, stosując bogate słownictwo, opisuje ludzi, przedmioty i zwierzęta. Poprawnie prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża podziękowania, wyraża emocje, wyraża stan posiadania. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

20 20 i czytanego. słuchanego i czytanego. MODULE 3 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Ma trudności z zastosowaniem przedimka nieokreślonego, zaimków pytających, określników ilościowych. Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. Ma niewielkie trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Ma niewielkie trudności z zastosowaniem przedimka nieokreślonego, zaimków pytających, określników W większości zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. W większości zna i umie podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present simple. Najczęściej poprawnie stosuje przedimek nieokreślony, zaimki pytające, określniki ilościowe. Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, przedmioty nauczania, przybory szkolne, artykuły spożywcze, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku, słownictwo niezbędne do określania czasu. Zna i umie podać formy twierdzące, pełne i skrócone czasownika mieć. Poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present simple. Poprawnie i bez trudu używa przedimków nieokreślonych, zaimków pytających, określników ilościowych.

21 21 ilościowych. Słuchanie rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca. Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje miejsca, czynności dnia Reagowanie Popełniając liczne błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Popełniając błędy, opisuje miejsca. Popełniając błędy, opisuje miejsca, czynności dnia Popełniając błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne błędy, opisuje miejsca. błędy, opisuje miejsca, czynności dnia błędy prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Poprawnie opisuje miejsca. Poprawnie opisuje miejsca, czynności dnia Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, podaje swój wiek, podaje miejsce zamieszkania, wyraża stan posiadania, wyraża emocje, wyraża podziękowania.

22 22 Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. MODULE 4 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje uczucia i emocje, zainteresowania, codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. Słabo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Częściowo zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania, codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. Częściowo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Ma niewielkie trudności z poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. W większości zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania, codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. W większości zna i umie podać zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasie Present simple. Zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania, codziennego, formy spędzania czasu wolnego, przedmioty codziennego użytku. Zna i umie podać zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present simple.

23 23 Słuchanie Ma trudności z rozumieniem zwrotów adresowanych do ucznia. rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Mówienie Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia zwroty adresowane do ucznia. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Popełniając błędy, przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia Zazwyczaj rozumie zwroty adresowane do ucznia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne błędy, przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia Zawsze rozumie zwroty adresowane do ucznia. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Poprawnie przedstawia swoje upodobania, opowiada o czynnościach życia Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Reagowanie Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża Popełniając błędy, opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża błędy, opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. błędy prosi o informacje, wyraża Poprawnie opisuje czynności dnia codziennego, przedstawia upodobania. Poprawnie prosi o informacje, wyraża upodobania, wyraża stan

24 24 Przetwarzanie tekstu upodobania, wyraża stan posiadania. W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. upodobania, wyraża stan posiadania. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. upodobania, wyraża stan posiadania. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. posiadania. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. MODULE 5 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, codziennego, instrukcje. Słabo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. poprawnym budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. właściwym zastosowaniem trybu Częściowo zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, codziennego, instrukcje. Częściowo zna i z trudem podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Ma niewielkie trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Ma niewielkie trudności W większości zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, codziennego, instrukcje. W większości zna i umie podać zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Z reguły poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present simple. Z reguły poprawnie Zna i umie podać uczucia i emocje, zainteresowania członków rodziny, czynności życia codziennego, instrukcje. Poprawnie używa i podaje zastosowanie czasu teraźniejszego Present simple do opisywania czynności rutynowych, powtarzających się. Bez trudu tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present simple. Bez trudu tworzy zdania w trybie rozkazującym. Bez problemu stosuje przyimki czasu, liczbę mnogą rzeczowników, konstrukcję There is/ There are.

25 25 rozkazującego. właściwym zastosowaniem przyimków czasu, liczby mnogiej rzeczowników, konstrukcji There is/ There are. Słuchanie właściwym reagowaniem na polecenia. rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo rozpoznawaniem różnych rodzajów tekstu. z poprawnym użyciem trybu rozkazującego. Ma niewielkie trudności z właściwym zastosowaniem przyimków czasu, liczby mnogiej rzeczowników, konstrukcji There is/ There are. Częściowo właściwie reaguje na polecenia. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Częściowo poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. używa trybu rozkazującego. Z reguły poprawnie używa przyimków czasu, liczby mnogiej rzeczowników, konstrukcji There is/ There are. Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Najczęściej poprawnie rozpoznaje różne rodzaje tekstów. Zawsze poprawnie reaguje na polecenia. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Rozpoznaje różne rodzaje tekstów.

26 26 Mówienie Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia Popełnia liczne błędy wymawiając dźwięki: /e/, /i:/. Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje czynności dnia Reagowanie Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Popełniając błędy przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia Popełnia błędy wymawiając dźwięki: /e/, /i:/. Popełniając błędy, opisuje czynności dnia Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. błędy, przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia Popełnia nieliczne błędy wymawiając dźwięki: /e/, /i:/. błędy, opisuje czynności dnia błędy prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Poprawnie przedstawia swoje upodobania, mówi o czynnościach życia Poprawnie wymawia dźwięki: /e/, /i:/. Poprawnie opisuje czynności dnia Poprawnie prosi o informacje, wyraża prośby, wyraża emocje. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. MODULE 6 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, codziennego, rośliny i zwierzęta, części ciała, podstawowe czasowniki. Częściowo zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, codziennego, rośliny i zwierzęta, części W większości zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, codziennego, rośliny i zwierzęta, części Zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, codziennego, rośliny i zwierzęta, części ciała, podstawowe czasowniki.

27 27 Słabo zna i z trudem tworzy formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Słabo zna liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych. poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. tworzeniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Słuchanie właściwym reagowaniem na polecenia. rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu ciała, podstawowe czasowniki. Częściowo zna i z trudem tworzy formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Ma niewielkie trudności z tworzeniem liczby mnogiej rzeczowników nieregularnych. Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Ma niewielkie trudności z tworzeniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Częściowo właściwie reaguje na polecenia. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne Częściowo poprawnie ciała, podstawowe czasowniki. W większości zna i umie utworzyć formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Z reguły poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych. Nie ma trudności z poprawnym użyciem konstrukcji There is/there are. Nie ma trudności z tworzeniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present simple. Zazwyczaj poprawnie reaguje na polecenia. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zna i umie utworzyć formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasowników: być, mieć, umieć. Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników nieregularnych. Poprawnie, bez trudu używa konstrukcj There is/ There are. Bez trudu, swobodnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present simple. Zawsze poprawnie reaguje na polecenia. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje

28 28 słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo Mówienie Popełniając liczne błędy, przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje zwierzęta. Reagowanie Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Popełniając błędy przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. Popełniając błędy, opisuje zwierzęta. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. potrzebne Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne błędy, przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. błędy, opisuje zwierzęta. błędy prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. komunikacyjne. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Poprawnie przedstawia swoje upodobania, opisuje zwierzęta. Poprawnie opisuje zwierzęta. Poprawnie prosi o informacje, wyraża prośby, emocje, podziękowania, wyraża stan posiadania, przedstawia umiejętności. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego.

29 29 MODULE 7 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. Słabo zna i z trudem wyjaśnia zastosowanie czasu Present continuous. Ma duże trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present continuous. poprawnym tworzeniem form twierdzących, przeczących i pytających czasownika umieć. Ma duże trudności z porównywaniem czasów Present simple oraz Present continuous. Częściowo zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. Częściowo zna i z trudem wyjaśnia zastosowanie czasu Present continuous. Ma niewielkie trudności z budowaniem zdań twierdzących, przeczących i pytających w czasie Present continuous. Ma niewielkie trudności z poprawnym tworzeniem form twierdzących, przeczących i pytających czasownika umieć. Ma trudności z porównywaniem czasów Present simple oraz Present continuous. W większości zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, czynności życia codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. W większości zna i umie podać zastosowanie czasu Present continuous. Z reguły poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present continuous. Ma niewielkie trudności z poprawnym tworzeniem form twierdzących, przeczących i pytających czasownika umieć. Ma niewielkie trudności z porównywaniem czasów Present Zna i umie podać słownictwo opisujące wygląd zewnętrzny, pomieszczenia domu, codziennego, pogodę, podstawowe czasowniki. Zna i umie podać zastosowanie czasu Present continuous. Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące, pytające w czasie Present continuous. Poprawnie tworzy formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika umieć. Bez trudu porównuje czasy Present simple oraz Present continuous.

30 30 Słuchanie rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo Ma trudności z rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Czytanie rozumieniem tekstu czytanego, z trudem określa sens, wyszukuje potrzebne informacje, pomimo rozpoznawaniem sytuacji komunikacyjnych. Mówienie Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim potrzebne Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. ogólny sens tekstu czytanego i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Popełniając błędy, opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. simple oraz Present continuous. Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. błędy, opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców. Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne Zawsze poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Rozumie sens tekstu czytanego i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne Poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Poprawnie opisuje ludzi, przedstawia swoje upodobania. Pisanie Popełniając liczne błędy, opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. Popełniając błędy, opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. błędy, opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca. Poprawnie opisuje swoje upodobania, ludzi, przedmioty i miejsca.

31 31 Reagowanie Popełniając liczne błędy prosi o informacje, wyraża upodobania. Popełniając błędy prosi o informacje, wyraża upodobania. błędy prosi o informacje, wyraża upodobania. Poprawnie przedstawia siebie, prosi o informacje, wyraża upodobania. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. Częściowo przekazuje z tekstu słuchanego i czytanego. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego. Klasa V Zagadnienia gramatyczno-leksykalne oraz funkcje językowe dla klasy piątej na podstawie podręcznika New Hot Spot 2 Gramatyka odmiana czasownika to be w czasie present simple użycie czasów present simple i present continuous wyrazy pytające: What?How? Who? When? zaimki wskazujące this,that, these liczebniki porządkowe odmiana czasowników be,have got w czasie present simple

32 32 liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych użycie czasownika can czasowniki like/love/hate+ing/noun zdania i pytania w czasie present simple stopniowanie przymiotników kwantyfikatory a lot of, many, much czas Past Simple odmiana czasowników regularnych i nieregularnych w czasie past simple okoliczniki czasu używane w czasie past Simple konstrukcja there is,there are czasownik can (twierdzenia, pytania, przeczenia) rzeczowniki policzalne i niepoliczalne czasownik have to użycie konstrukcji going to określniki some i Any użycie wyrażeń Let s i want o

33 33 Słownictwo człowiek (dane personalne, zainteresowania) człowiek (wygląd zewnętrzny, zainteresowania, umiejętności) życie rodzinne i towarzyskie koledzy, przyjaciele codziennego formy spędzania wolnego czasu uczucia,emocje, cechy charakteru uczucia i emocje zdrowie (samopoczucie) zasady w sporcie sławni ludzie moja biografia rozrywka ( formy spędzania wolnego czasu) plany wakacyjne

34 34 Funkcje językowe opisywanie ludzi (swoich danych) uzyskiwanie i przekazywanie informacji, przedstawianie siebie, podawanie swojego wieku, miejsca zamieszkania, zainteresowań itp. opisywanie ludzi (wygląd zewnętrzny) przedstawianie swoich upodobań rozpoznawanie różnych rodzajów tekstu- opisywanie ludzi i przedmiotów przedstawianie siebie poprzez porównywanie ze swoim przyjacielem opisywanie i porównywanie ludzi i zwierząt opisywanie miejsca zamieszkania opisywanie i porównywanie ludzi i przedmiotów wyrażanie swoich upodobań i opinii opisywanie czynności dnia codziennego udzielanie informacji o zasadach panujących w szkole opisywanie czynności których nie można wykonywać w danym sporcie/miejscu

35 35 opisywanie czynności dnia codziennego (spożywane pokarmy) uzyskiwanie i przekazywanie informacji; mówienie co uczeń może/musi robić, a czego nie może/nie musi opisywanie czynności (zasad) które obowiązują w danym sporcie opisywanie codziennego ( w przeszłości) rozpoznawanie różnych rodzajów tekstu -list/notatka opisywanie ludzi (życiorys) opisywanie czynności (plany wakacyjne) rozpoznawanie różnych rodzajów tekstu- pocztówka, kwestionariusz przedstawianie swoich propozycji, emocji i upodobań opisywanie czynności plany na przyszłość uzyskiwanie i przekazywanie informacji; wyrażanie swoich upodobań, propozycji i preferencji rozpoznawanie różnych rodzajów tekstu ulotka reklamowa opisywanie miejsca New Hot Spot 2. Kryteria oceniania.

36 36 Ocena MODULE 1 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Słabo zna i z trudem odmienia czasownik be w czasie present simple. poprawnym użyciem zaimków wskazujących this, that, these. Słabo zna i z trudem wymienia zaimki Częściowo zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Częściowo zna i odmienia czasownik be w czasie present simple. z poprawnym użyciem zaimków wskazujących this, that, these. z zastosowaniem zaimków pytających. zastosowaniem przymiotników dzierżawczych. Częściowo zna i z W większości zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Zazwyczaj poprawnie odmienia czasownik be w czasie present simple. Z reguły poprawnie używa zaimków wskazujących this, that, these. Nie ma większych trudności z zastosowaniem Zna i umie podać dane personalne, zainteresowania, miejsce zamieszkania, słownictwo opisujące rodzinę, wygląd zewnętrzny, czynności życia codziennego, popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, przedmioty nauczania, artykuły spożywcze, nazwy miesięcy, kolorów i państw. Odmienia czasownik be w czasie present simple. Poprawnie używa zaimków wskazujących this, that, these. Bez trudu stosuje zaimki pytające. Poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze. Poprawnie wymienia i używa liczebników porządkowych. Bez trudu odmienia

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5

Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 Evolution 2 JĘZYK ANGIELSKI KL. 5 WYMAGANIA / KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie. Kryteria obejmują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3

Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 Ocena Wymagania edukacyjne dla kl. VI do podręcznika Evolution Plus 3 2 3 4 5 UNIT 1 Znajomość środków językowych podaje dane personalne, kierunki świata, nazwy narodowości, państw i miast, technologii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska. PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska KLASA V PODRĘCZNIK: Hot Spot 2 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe Gramatyka / słownictwo MODULE ONE: PEOPLE AND

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE wg WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5

KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA klasa 5 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dla szkół podstawowych powiatu milickiego I Wstęp 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową we Wziąchowie Wielkim.

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Ocena Evolution plus 3 klasa VI KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6

KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Evolution plus 3 KRYTERIA OCENIANIA klasa 6 Kryteria ocenia zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo