WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia Tytuł: Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa klasy IV VI) Autor: Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber Zatwierdzony na rok szk / 2015 Wymagane przybory szkolne na każdej lekcji: Książka ucznia i ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, długopis, ołówek, kredki i/lub kolorowe cienkopisy/ flamastry. Podręczniki: Podstawowe: książka Evolution Plus 1, zeszyt ćwiczeń Evolution Plus 1 Zakres i orientacyjny termin prac klasowych i sprawdzianów: Sprawdzian wiadomości po każdym rozdziale tematycznym: 1. Lekcja 9 - Sprawdzian po Module 1 2. Lekcja 19 Sprawdzian po Module 2 3. Lekcja 28 Sprawdzian po Module 3 4. Lekcja 36 Sprawdzian po Module 4 5. Lekcja 45 Sprawdzian po Module 5 6. Lekcja 53 Sprawdzian po Module 6 7. Lekcja 62 Sprawdzian po Module 7 8. Lekcja 70 Sprawdzian po Module 8 9. Lekcja 79 Sprawdzian po Module 9 FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI 1. Sprawdziany co najmniej 4 w półroczu 2. Kartkówki co najmniej 3 w półroczu 3. Odpowiedź ustna - co najmniej 1 w półroczu 4. Praca domowa co najmniej 20 w półroczu Planowane konkursy przedmiotowe: 1. English Master Inne źródła oceny pracy ucznia:. Aktywność na lekcji Zeszyt przedmiotowy Zeszyt ćwiczeń Udział w konkursach 2. Ogólnopolski konkurs języka angielskiego Sezam i Oxford Udział w konkursach jest dobrowolny Uwagi o ocenianiu: ZASADY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 5 1. Sprawdziany pisemne 45 minutowe obejmujące zakres materiału z każdego działu programowego. Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Będą zapowiadane uczniom co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany po ocenieniu przez będą do wglądu na lekcji, a ocena wpisywana do zeszytu i przekazywana do podpisu rodzicom. 2. Kartkówki obejmujące materiał z 1-3 ostatnich jednostek lekcyjnych mogą być niezapowiadane i mogą być przeprowadzane na każdej lekcji. 1. Poprawa sprawdzianu z oceny niedostatecznej jest obowiązkowa i powinna odbyć się poza lekcjami języka angielskiego w ciągu dwóch tygodni ( dotyczy to także uczniów, którzy nie pisali sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole). Dokładny termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny, traci prawo do poprawy tej oceny. 2. Uczeń ma prawo poprawić z innej oceny niż niedostateczna tylko jeden sprawdzian lub kartkówkę w ciągu półrocza. 3. Zadania domowe. 4. Obserwacja aktywności uczniów na zajęciach (wypowiedzi ustne, praca w grupie, posługiwanie się przyrządami itp.) Uczeń może otrzymać +, - lub ocenę cyfrową. Za trzy + uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, a za trzy - niedostateczną. Ocenę cyfrową otrzymuje uczeń, jeśli wkład jego pracy był znaczny, a stopień trudności zadania duży. 5. Wytwory samodzielnych prac uczniowskich np.: plansze, tablice, gazetki 6. Udział w konkursach z języka angielskiego. Ocenę cyfrową otrzymuje uczeń, który zdobył punktowane miejsce. Uczeń, który uczestniczył w konkursie, lecz nie zajął wysokiej lokaty otrzymuje + oraz punkty z zachowania. Trzykrotne nieprzygotowanie (zaznaczone w dzienniku. ) będzie podstawą do wpisania oceny niedostatecznej do dziennika. Po wykorzystaniu limitu uczeń otrzymuje za każde następne nieprzygotowanie ocenę niedostateczną. Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów. UWAGI! 1. Uczeń stara się starannie, poprawnie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń. 2. Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek uzupełnić brakujące wiadomości ( również w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń). 3. Ocena półroczna i końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych ( decydujący wpływ mają oceny zaznaczone kolorem czerwonym w dzienniku). Ocena końcowa jest oceną całoroczną. 4. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania ucznia z matematyki są do wglądu uczniów i rodziców. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych: Procent prawidłowo wykonanych zadań Ocena 99 % - 100% celujący 86% - 98% bardzo dobry 66% - 85% dobry 46% - 65% dostateczny 30% - 45% dopuszczający 0% - 29% niedostateczny Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności z podstawy programowej nauczania oraz doskonale rozumie nawet dłuższe wypowiedzi oraz reaguje na nie całkowicie rozumie teksty w zakresie słownictwo i gramatyki zawarte w podstawie programowej wypełnia poprawnie wszystkie ćwiczenia do słuchanego tekstu swobodnie rozmawia na tematy interesujące dziecko w jego wieku (opis ludzi, przedmiotów, miejsc; czynności życia codziennego; upodobania i uczucia) ma duży zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych

3 poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów rozumie ogólny sens trudnego tekstu i umie domyślić się znaczenia nieznanych wyrazów z kontekstu potrafi szybko wyszukać informacje ogólne i szczegółowe w nieznanym tekście potrafi przeczytać skomplikowane teksty pod względem słownictwa i form gramatycznych rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa pisząc wypracowania używa bogatego zasobu słownictwa i form gramatycznych potrafi napisać tekst spójny i interesujący na tematy, które dotyczą dziecko w tym wieku (opis ludzi, przedmiotów, miejsc, czynności dnia codziennego, swoje upodobania i uczucia). potrafi poprawnie operować prostymi strukturami potrafi budować spójne zdania używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym i abstrakcyjnym. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności z podstawy programowej nauczania oraz potrafi: rozumie wszystkie polecenia w zakresie poznanego słownictwa i reaguje na nie rozumie wszystkie poznane zwroty rozumie zadawane pytania dotyczące przerobionej części materiału rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i bez kłopotów umie wyszukać w nim potrzebne informacje zapamiętuje i samodzielnie powtarza nowe wyrażenia poprawnie odpowiada na pytania i nie robi błędów przy zadawaniu pytań samodzielnie tworzy wypowiedzi na omawiany wcześniej temat (opis ludzi, przedmiotów, miejsc; czynności życia codziennego; upodobania i uczucia) poprawnie wymawia wszystkie głoski i nie popełnia błędów w wymowie poznanych wyrazów czyta poprawnie poznane wyrazy i zwroty płynnie, prawidłowo intonuje dany tekst potrafi znaleźć w tekście konkretne informacje rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa w wypowiedziach pisemnych stosuje pełny zakres poznanego słownictwa i form gramatycznych, w których nie popełnia błędów tworzy wypowiedzi pisemne według nauczonego wzoru nie popełnia błędów pisząc ze słuchu potrafi poprawnie operować prostymi strukturami gramatycznymi buduje spójne zdania stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do wypowiedzi używa poprawnie słownictwa o charakterze bardziej złożonym Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową a także potrafi: rozumie polecenia dotyczące pracy na lekcji i reaguje na nie rozumie poznane zwroty rozumie większość pytań dotyczących przerobionego materiału rozumie ogólny sens słuchanego tekstu i umie znaleźć w nim niektóre informacje potrafi dobrze wykonać ćwiczenia do słuchanego tekstu powtarza za wzorem nawet dość trudne wyrażenia odpowiada pełnym zdaniem na pytania często zadaje poprawne pytania dot. danego materiału umie formułować kilkuzdaniową poprawną wypowiedź o sobie i najbliższym otoczeniu, życiu codziennym, uczuciach oraz swoich upodobaniach zapamiętuje prawie wszystkie poznane słowa i zwroty poprawnie wymawia głoski angielskie, a błędy w wymowie zdarzają mu się tylko w trudniejszych wyrazach czyta poprawnie tekst, zwracając uwagę na znaki interpunkcyjne czasem ma kłopoty z przeczytaniem trudnych lub długich wyrazów rozumie ogólny sens czytanego tekstu w zakresie przerobionego materiału często potrafi wyszukać w tekście konkretne informacje ma problemy z określaniem znaczenia słów pracuje ze słownikiem rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa w wypowiedziach pisemnych stosuje zakres poznanego słownictwa i form gramatycznych, w których zdarzą się popełniać błędy pisząc ze słuchu popełnia błędy tylko w trudniejszych wyrazach

4 pisze samodzielnie krótkie wypowiedzi wg nauczonego wzoru pisze pełnymi zdaniami, nie popełniając wielu błędów gramatycznych i ortograficznych potrafi operować większością prostych struktur gramatycznych potrafi budować zdania w większości przypadków spójne na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania używa poprawnie niedużej ilości elementów słownictwa o charakterze bardziej złożonym Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na: rozumie proste polecenia i reaguje na nie rozumie proste zwroty grzecznościowe stosowane na lekcji rozumie proste pytania rozumie ogólny sens słuchanego tekstu potrafi wykonać większą część ćwiczenia do słuchanego tekstu potrafi powtórzyć za wzorem podane wcześniej wyrażenia odpowiada pełnym zdaniem na proste pytania potrafi zadać proste pytania powie kilka zdań o sobie i najbliższym otoczeniu, życiu codziennym, uczuciach oraz swoich upodobaniach z błędami zna słownictwo, które pozwala na porozumiewanie się w zakresie przerobionego materiału błędy w wymowie nie utrudniają zrozumienia jego wypowiedzi czyta poprawnie większość poznanego tekstu umie przeczytać prosty tekst tak, aby był zrozumiały rozumie ogólny sens prostego czytanego tekstu z trudnością wyszukuje w tekście potrzebne szczegółowe informacje rozpoznaje z małymi błędami różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, , SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa nie popełnia błędów przy przepisywaniu pisząc ze słuchu popełnia liczne błędy konstruuje samodzielnie krótkie wypowiedzi pisemne (opis ludzi, przedmiotów i miejsc, opis czynności dnia codziennego, opis swoich upodobań i uczuć), zrozumiałe pomimo błędów ortograficznych lub gramatycznych. potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami buduje zdania niekiedy w miarę spójne czasami używa bogatszego słownictwa odpowiedniego do zadania używa niewiele słownictwa o charakterze bardziej złożonym lub abstrakcyjnym Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi: rozumie proste polecenia często poparte gestem rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania nie potrafi wykonać ćwiczenia do słuchanego tekstu bez większego trudu powtarza za wzorem odpowiada na bardzo proste pytania jednym słowem próbuje opowiedzieć o sobie i najbliższym otoczeniu lecz zdania są błędnie budowane, a jego błędna wymowa utrudnia zrozumienie wypowiedzi ma bardzo ograniczony zasób słownictwa ma trudności z wymową angielską często zapomina o różnicy pomiędzy pisownią a wymową wiele wyrazów czyta tak jak są one napisane rozumie proste zdania nie potrafi wyszukać w tekście potrzebnej informacji szczegółowej czasami rozumie ogólny sens tekstu, jeśli jest on prosty przeważnie pamięta o tym, aby nie używać polskich liter przy przepisywaniu popełnia często błędy stara się pisać starannie ze słuchu pisze poprawnie tylko proste wyrazy nie potrafi napisać samodzielnej wypowiedzi pisemnej potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur

5 buduje zdania ale przeważnie niespójne dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania czasami używa codziennego słownictwa w sposób niepoprawny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej w takim zakresie, że: nie rozumie prostych poleceń, prostych pytań, ani poznanych do tej pory zwrotów grzecznościowych nie potrafi powtórzyć wyrazów i krótkiego zdania za nauczycielem nie umie odpowiedzieć na proste pytania jego wymowa uniemożliwia zrozumienie nie zachowuje różnicy między pisownią a wymową czyta tekst tak, jak jest napisany z tekstu rozumie tylko pojedyncze słowa nie zna różnic między alfabetem angielskim i polskim popełnia dużo błędów przy przepisywaniu pisze wyrazy tak, jak je słyszy nie umie napisać najprostszego opisu ludzi, przedmiotu i miejsca, czynności dnia codziennego, swoich upodobań i uczuć nie notuje na lekcji oraz bardzo często nie wykonuje zadania domowego. nie zna podstawowych zwrotów z życia codziennego nie zna podstaw gramatycznych, umożliwiających postęp w nauce języka nie zna podstawowego słownictwa nie umie zastosować gotowych wyrażeń gramatycznych mimo podanego wzoru Wymagania programowe uporządkowane według poziomów wymagań. Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: Unit 1 Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet Słabo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje ludzi Popełniając liczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby Z trudem wymawia dźwięk /t/ Popełniając liczne błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 2 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Słabo zna i z trudem rozróżnia przedimki nieokreślone Ma trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje osoby Popełniając liczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje

6 W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 3 Słabo zna i z trudem podaje dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory Słabo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego Słabo zna i z trudem stosuje przymiotniki dzierżawcze Słabo zna i z trudem stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje przedmioty W niewielkim stopniu opisuje przedmioty, ludzi Wymowa dźwięku /ə/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 4 Słabo zna i z trudem podaje podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia Słabo zna i z trudem stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju Popełniając dużą liczbę błędów, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 5 Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, przymiotniki, wyrażające opinie Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Popełniając liczne błędy, opisuje znaną osobę Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/ Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 6 Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny, wymienia części ciała, nazywa emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny Słabo zna i z trudem stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny

7 Popełniając liczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 7 Słabo zna i z trudem podaje nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Z trudem przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ sprawia znaczne problemy Popełniając liczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 8 Słabo zna i z trudem podaje nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Słabo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (to like) Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych Z trudem mówi o wybranych artykułach spożywczych Z trudem wymawia dźwięk /z/ Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 9 Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje, pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Z trudem opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby W niewielkim stopniu przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Na ocenę dostateczną uczeń potrafi: Unit 1 : Częściowo zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet Częściowo zna i z trudem podaje formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej

8 Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje ludzi Popełniając błędy przedstawia siebie, inne osoby Popełniając błędy, wymawia dźwięk /t/ Popełniając błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 2: Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Częściowo zna i rozróżnia przedimki nieokreślone Ma niewielkie trudności z poprawnym użyciem zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje osoby Popełniając błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia problemy Popełniając błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 3: Częściowo zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory Częściowo zna i z trudem tworzy formy dopełniacza saksońskiego Częściowo zna i stosuje przymiotniki dzierżawcze Częściowo zna i zdarza się, że popełnia błędy, stosując przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje przedmioty Opisując przedmioty, ludzi popełnia liczne błędy Wymowa dźwięku /ə/ sprawia problemy Popełniając błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 4: Częściowo zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia Częściowo zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju Popełniając błędy, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ sprawia problemy Popełniając błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 5: Częściowo zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, częściowo wymienia przymiotniki, wyrażające opinie Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników Częściowo zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców

9 Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Popełniając błędy, opisuje znaną osobę Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/ Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 6: Częściowo zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny Częściowo zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny Popełniając błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia problemy Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 7: Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) Częściowo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchanego i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Dość poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ sprawia problemy Popełniając błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 8: Częściowo zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Częściowo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (to like) Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych Dość poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/ Popełniając błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 9: Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą odnajduje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

10 Na ocenę dobrą uczeń potrafi: Unit 1: W większości zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet W większości zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje ludzi Popełniając nieliczne błędy, przedstawia siebie, inne osoby Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /t/ Popełniając nieliczne błędy przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 2: W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple W większości zna i rozróżnia przedimki nieokreślone Z reguły poprawnie używa zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje osoby Popełniając nieliczne błędy, pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Wymowa dźwięku /w/ sprawia nieznaczne problemy Popełniając nieliczne błędy podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 3: W większości zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory W większości zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego W większości zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze W większości zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje przedmioty Dość poprawnie opisuje przedmioty i osoby Wymowa dźwięku /ə/ sprawia nieliczne problemy Popełniając nieliczne błędy, pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 4: W większości zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia W większości zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju Popełniając nieliczne błędy, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia większych problemów Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 5:

11 W większości zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia większość przymiotników, wyrażających opinie W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple W większości zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną osobę Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk /s/ Popełniając nieliczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 6: W większości zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny W większości zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny Popełniając nieliczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia większych problemów Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 7: W większości zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki W większości zna i z tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) W większości zna i stosuje przysłówki sposobu Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ nie sprawia większych problemów Popełniając nieliczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 8: W większości zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple W większości zna i stosuje czasownik lubić (to like) Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /z/ Popełniając nieliczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 9: W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje

12 Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zazwyczaj rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Popełniając nieliczne błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Popełniając nieliczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi: Unit 1: Zna i umie podać dane osobowe, zainteresowania, nazwy popularnych zawodów, liczby (1-10), przedmioty nauczania, alfabet Zna i umie podać formy pełne i skrócone czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Poprawnie używa zaimków osobowych dla 1 i 2 osoby liczby pojedynczej Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie opisuje ludzi Poprawnie przedstawia siebie, inne osoby Poprawnie wymawia dźwięk /t/ Poprawnie przedstawia siebie, pyta o samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 2: Zna i umie podać dane personalne, liczby (1-20), popularne zawody, przedmioty codziennego użytku, alfabet Zna i umie podać formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple Zna i umie odróżnić przedimki nieokreślone Poprawnie używa zaimków osobowych dla 3 osoby liczby pojedynczej. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie opisuje osoby Poprawnie pyta o dane osobowe, opisuje osoby na podstawie ilustracji Poprawnie wymawia dźwięk /w/ Poprawnie podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 3: Zna i umie podać dane osobowe, nazwy przyborów szkolnych, wymienia podstawowe przymiotniki, kolory Zna i umie podać formy dopełniacza saksońskiego Zna i umie zastosować przymiotniki dzierżawcze Zna i poprawnie stosuje przedimki nieokreślone (a, an) oraz zaimki pytające: czyj?, czyja?, czyje? (whose?) Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie, używając dość bogatego słownictwa, opisuje przedmioty Poprawnie, używając bogatego słownictwa opisuje przedmioty i ludzi Poprawnie wymawia dźwięk /ə/ Poprawnie pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 4: Zna i umie podać podstawowe czasowniki, przedmioty codziennego użytku, nazywa wyposażenia domu, opisuje pomieszczenia Zna i stosuje przyimki miejsca, przedimki określone i nieokreślone, tryb rozkazujący Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie opisuje położenie mebli, dokonuje opisu pokoju

13 Poprawnie, używając bogatego słownictwa, opisuje pokój Wymowa dźwięku /e/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża opinie, prośby, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 5: Zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia poznane przymiotniki, wyrażające opinie Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek) Poprawnie opisuje znaną osobę Prawidłowo wymawia dźwięk /s/ Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 6: Zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (to have got) Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny Poprawnie opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 7: Zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can) Zna i stosuje przysłówki sposobu Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny Poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach Wymowa dźwięku /ʌ/ nie sprawia żadnych problemów Poprawnie wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 8: Zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple Zna i stosuje czasownik lubić (to like) Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych Poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych Poprawnie wymawia dźwięk /z/ Poprawnie podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Unit 9: Zna i umie podać dane personalne, liczby (21-99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu,

14 popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt Zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców Poprawnie tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby Przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego Na ocenę celującą uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto uczeń potrafi: stosować posiadane wiadomości w sytuacjach nowych i problemowych uczeń osiąga sukcesy w konkursach z języka angielskiego.

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV-VI Opracowała: Magdalena Zając I. ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: a) jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty

Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty Ocenianie Przedmiotowe z języka angielskiego w klasach IV-VI Założenia ogólne: Ocenianie ucznia ma na celu: 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 w BIAŁYMSTOKU I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary- Malewskiej w Olsztynie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013 ze zmianami od roku szkolnego 2015/2016 I.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO i WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: III TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 2h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: data dopuszczenia 2010-03-04, numer dopuszczenia 30/2/2010

Bardziej szczegółowo

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa.

Słownictwo: umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, odpowiedni dobór słownictwa, odpowiedni zakres słownictwa. język francuski, klasy: 4 6 Zgodnie z WZO, śródroczne i roczne oceny z języka francuskiego w klasach IV VI wyrażone są stopniem w następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1

Język angielski. Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 Język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika: English Class A1 1 Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP ROK SZKOLNY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 1-3 SP Ocenę A otrzymuje uczeń, który: ROK SZKOLNY 2015/2016 bezbłędnie opanował słownictwo : Hello, goodbye witamy się i żegnamy liczebniki od 1 do 10 zabawki

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Monika Kuć Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KLAS PIERWSZYCH JĘZYK DRUGI SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE OCENA: CELUJĄCY OCENA: BARDZO DOBRY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI I.ZASADY OGÓLNE Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV

PLAN WYNIKOWY DO KLASY IV Dział 0. Get started! UCZEŃ: w zakresie PODSTAWOWYM Cele szczegółowe alfabet dane personalne liczby 1100 kolory przybory szkolne polecenia, zna i częściowo poprawnie stosuje zasady tworzenia liczby mnogiej

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Nauczyciel: Żaneta Brzezińska 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV - VI Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy I - III Opracowanie: Katarzyna Drożdżal Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie: Statutu Szkoły Podstawowej im. Karola

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano w oparciu o program nauczania dla klas IV

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klasy I. zgodny z nową podstawą programową Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I - III SP zgodny z nową podstawą programową W klasach I III szkoły podstawowej obowiązuje cyfrowy system oceniania bieżącego. Ocena roczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT

Brainy klasa 4. Macmillan Polska 2017 PLAN WYNIKOWY WELCOME UNIT 1 Brainy klasa 4. PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WELCOME UNIT Zna zasady i najczęściej poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Na ogół poprawnie podaje nieregularną formę

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Nauczyciel: Monika Pawłowska-Samolej Klasy IV-VI Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Zespół Szkół w Zbójnie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Zespół Szkół w Zbójnie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Zespół Szkół w Zbójnie Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Rozporzędzenie MEN Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:. Wewnątrzszkolny System Oceniania 2. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej 3. Program

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII

Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII Kryteria wymagań na poszczególne oceny do podręcznika Meine Deutschtour do języka niemieckiego do klasy VII uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim

Bardziej szczegółowo