KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/2018"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 5 ROK SZKOLNY 2017/ I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d) Pisanie e) Reagowanie f) Przetwarzanie tekstu II. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu: 1) Formy pisemne (kartkówki, sprawdziany, pisemne zadania domowe, wypowiedzi pisemne, redagowanie krótkich tekstów pisemnych np.: opis, dialog, pocztówka, notatka, zaproszenie, życzenia itp.) 2) Formy ustne: (odpowiedź ustna, wypowiedź ustna, konwersacja (dialog), reakcje językowe, czytanie (technika głośnego czytania) 3) Ćwiczenia z rozumienia ze słuchu (Listening) oraz rozumienia tekstu przeczytanego (Reading) 4) Inne (projekt, praca domowa, praca i aktywność na lekcji, przygotowanie do lekcji, dodatkowe działania ucznia (udział w konkursie), prace i zadania wykonane w grupach, parach, prowadzenie zeszytu. III. Prawa i obowiązki ucznia: Uczeń posiada książkę do języka angielskiego zakupioną przez rodziców, zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń (zakupiony z dotacji ministerialnej przez szkołę). Jeżeli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony Sprawdziany z rozdziału są zapowiadane są z 2 tygodniowym wyprzedzeniem, a termin odnotowany jest w dzienniku.

2 2 Prace klasowe (sprawdziany, kartkówki) są obowiązkowe. Jeżeli uczeń był nieobecny, ma obowiązek napisać pracę w późniejszym terminie, uzgodnionym z nauczycielem (najpóźniej w ciągu tygodnia w przypadku kartkówki i w ciągu dwóch tygodni w przypadku sprawdzianu). Obowiązkiem ucznia jest opanowanie i znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, z których nauczyciel może zapytać na ocenę oraz zrobić niezapowiedzianą kartkówkę. Uczeń pracuje i uczy się systematycznie. Jest uczciwy wobec siebie i innych kolegów. Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen (np.: dostatecznych, dobrych) z kartkówki i sprawdzianu. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z kartkówki lub ze sprawdzianu, ma możliwość poprawienia jej, w ciągu dwóch tygodni, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Jeżeli uczeń dostanie z poprawy wyższy stopień, zostaje on wpisany obok oceny, którą poprawiał. Wszelkie braki i niedogodności uczeń zgłasza przed lekcją (nie dotyczy to prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek). Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć 2 razy w semestrze (dotyczy to nieprzygotowania do lekcji: posiadania książki, zeszytu lub nieprzygotowania się do odpowiedzi ustnej). Jeżeli w danym dniu została zapowiedziana kartkówka lub sprawdzian uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania. Uczeń ma prawo zgłosić raz w semestrze brak zadania domowego bez konsekwencji otrzymania oceny niedostatecznej. Za odrobienie krótkiego zadania domowego (z lekcji na lekcje) i sprawdzenie go przez nauczyciela uczeń otrzymuje plusa. Jeżeli uczeń otrzyma 3 plusy, nauczyciel wpisuje uczniowie ocenę bardzo dobrą w kategorii: zadania domowe. Jeżeli uczeń nie posiada zadania domowego otrzymuje minusa. Za otrzymanie 3 minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Za odrobienie zadania domowego wymagającego włożenia większego wysiłku i pracy ucznia, nauczyciel stawia bezpośrednio do dziennika oceny w skali od 1 do 5, w zależności od poprawności wykonanego zadania oraz jego posiadania. Za odrobienie długoterminowego zadania domowego lub jego brak uczeń otrzymuję ocenę w skali od 1 do 5. Pod pojęciem zadań długoterminowych nauczyciel uważa zadania; na wykonanie, których, uczeń ma 2 tygodnie czasu np.: projekt, dłuższa wypowiedź pisemna, nauka na pamięć piosenki, wiersza.

3 3 W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu lub ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi stosuje się obniżone wymagania uwzględniające zalecenia zawarte w opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Prace pisemne oceniane są zgodnie z wewnątrzszkolnym system oceniania. *Podręcznik kontynuowany jest z klasy 4. W roku szkolnym 2017/2018 nauka rozpoczyna się od rozdziału 5. Ocenę celującą otrzymuję uczeń, który oponował materiał językowy na ocenę bardzo dobrą, a ponadto jego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. W pracach pisemnych uczeń posługuję się bogatym słownictwem. Chętnie i aktywnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i w konkursach językowych. Uczeń rozwiązuje dodatkowe ćwiczenia gramatyczno-leksykalne w domu i w szkole. Na sprawdzianach zdobywa maksymalną liczbę punktów i wykonuje zadanie na szóstkę. Uczeń zawsze przygotowany jest do lekcji; posiada zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń i podręcznik. Uczeń wykazuję się dużo aktywnością na lekcji, bezbłędnie wykonuję ćwiczenia dotyczące rozumienia tekstu słuchanego Odnosi sukcesy w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i innych. Ocenę niedostateczną otrzymuję uczeń, który nie oponował materiału językowego zgodnego z podstawą programową. Nie zna reguł i struktur gramatycznych, słownictwa. Ma duże problemy z ułożeniem poprawnie zdania w czasie teraźniejszym (popełnia liczne błędy, potrzebuje dużej pomocy nauczyciela). Nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Niepoprawnie pisze wyrazy poznane na lekcji, nie jest w stanie sam zredagować nawet najprostszej pisemnej formy wypowiedzi, popełnia liczne błędy uniemożliwiają zrozumienie testu pisanego. Uczeń nie odrabia zadań domowych, nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć. Ocena UNIT 5 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, z trudem wymienia kolory, przymiotniki, wyrażające opinie. Słabo zna i z trudem stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Częściowo zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, częściowo wymienia przymiotniki, wyrażające opinie. Częściowo zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple W większości zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin, wymienia większość przymiotników, wyrażających opinie. W większości zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) Zna i umie podać wygląd zewnętrzny osób, wymienia nazwy ubrań, zwierząt, roślin. Wymienia poznane przymiotniki, wyrażające opinie. Zna i stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika być (to be) w czasie Present Simple.

4 4 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie Reagowanie Simple. Słabo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Popełniając liczne błędy, opisuje znaną osobę. Popełnia liczne błędy, wymawiając dźwięk /s/. Popełniając liczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą. Częściowo zna i z trudem tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Częściowo zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Popełniając błędy, opisuje znaną osobę. Popełnia błędy, wymawiając dźwięk /s/. Popełniając błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą. w czasie Present Simple W większości zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników. W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny Popełniając nieliczne błędy, opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Popełniając nieliczne błędy, opisuje znaną osobę. Popełnia nieliczne błędy, wymawiając dźwięk /s/. Popełniając nieliczne błędy, wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą. Zna i tworzy liczbę mnogą rzeczowników. Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Poprawnie opisuje znane osoby, opisuje przedmiot (mundurek). Poprawnie opisuje znaną osobę. Prawidłowo wymawia dźwięk /s/. Poprawnie wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza, nie zgadza się z rozmówcą.

5 5 Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Przekazuje informacje UNIT 6 Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem opisuje wygląd zewnętrzny, wymienia części ciała, nazywa emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. Słabo zna i z trudem stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Słabo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Ma trudności z rozumieniem Częściowo zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. Częściowo zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Częściowo zna i z trudem stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim potrzebne informacje Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny W większości zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. W większości zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). W większości zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zazwyczaj rozumie ogólny Zna i umie podać słowa opisujące wygląd zewnętrzny, części ciała, emocje, rośliny i zwierzęta, cechy charakteru, członków rodziny. Zna i umie podać formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika mieć (have got). Zna i stosuje zaimki wskazujące: this, that, these, those. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Z łatwością rozpoznaje rodzaje

6 6 Pisanie Mówienie Reagowanie ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Ma problemy z poprawnym rozpoznaniem sytuacji komunikacyjnych. Popełniając liczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Popełniając liczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia znaczne problemy. Popełniając liczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. Częściowo poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Popełniając błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Popełniając błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ sprawia problemy. Popełniając błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Popełniając nieliczne błędy, przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Popełniając nieliczne błędy, opisuje cechy charakteru osób Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia większych problemów. Popełniając nieliczne błędy, wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby. sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny. Poprawnie opisuje cechy charakteru osób. Wymowa dźwięku /ð/ nie sprawia żadnych problemów. Poprawnie wyraża opinie, zgadza się, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Przekazuje informacje i czytanego. UNIT 7 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów Częściowo zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów W większości zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu Zna i umie podać nazwy popularnych dyscyplin sportowych, członków rodziny, sposobów spędzania czasu wolnego, instrumentów

7 7 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie muzycznych, podstawowe przymiotniki. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Słabo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny. Z trudem przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia znaczne problemy. muzycznych, podstawowe przymiotniki. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Częściowo zna i z trudem stosuje przysłówki sposobu. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchanego i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny. Dość poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ sprawia problemy. wolnego, instrumentów muzycznych, podstawowe przymiotniki. W większości zna i z tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). W większości zna i stosuje przysłówki sposobu. Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny Popełniając nieliczne błędy, opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny. Zazwyczaj poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia większych problemów. muzycznych, podstawowe przymiotniki. Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym umieć (can). Zna i stosuje przysłówki sposobu. Rozumie tekst czytany samodzielnie wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Poprawnie opisuje ulubionego muzyka, opisuje umiejętności członków rodziny. Poprawnie przedstawia członków rodziny, mówi o umiejętnościach. Wymowa dźwięku /ɑː/ nie sprawia żadnych problemów.

8 8 Reagowanie Popełniając liczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności Popełniając błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Popełniając nieliczne błędy, wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Poprawnie wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności. Przetwarzanie tekstu W niewielkim stopniu przekazuje informacje Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Przekazuje informacje UNIT 8 Znajomość środków językowych Czytanie Słuchanie Słabo zna i z trudem podaje nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. Słabo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Słabo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (like). Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne informacje pomimo pomocy Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne informacje pomimo pomocy Częściowo zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. Częściowo zna i z trudem tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Częściowo zna i z trudem stosuje czasownik lubić (like). Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny W większości zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. W większości zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. W większości zna i stosuje czasownik lubić (like). Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie samodzielnie wyszukuje w nim potrzebne informacje. Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim potrzebne informacje. Zna i umie podać nazwy artykułów żywnościowych, członków rodziny, formy spędzania czasu wolnego, nazywa uczucia. Zna i tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple. Zna i stosuje czasownik lubić (like). Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje rozmówców

9 9 Pisanie Mówienie Reagowanie Przetwarzanie tekstu Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców pomimo pomocy Ma trudności z wskazaniem intencji rozmówcy. Ma znaczne problemy z rozpoznaniem rodzajów sytuacji komunikacyjnych. Popełniając liczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Z trudem mówi o wybranych artykułach spożywczych. Z trudem wymawia dźwięk /z/. Popełniając liczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. W niewielkim stopniu przekazuje informacje Częściowo poprawnie określa intencje rozmówcy. Częściowo poprawnie rozpoznaje sytuacje komunikacyjne. Popełniając błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Dość poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych. Popełniając błędy, wymawia dźwięk /z/. Popełniając błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Zazwyczaj rozumie ogólny Zazwyczaj poprawnie określa intencje rozmówcy. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Popełniając nieliczne błędy, pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Zazwyczaj poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych. Popełniając nieliczne błędy, wymawia dźwięk /z/. Popełniając nieliczne błędy, podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Z łatwością określa intencje rozmówcy. Poprawnie i bez trudu rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. Poprawnie pisze menu, tworzy wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych. Poprawnie mówi o wybranych artykułach spożywczych. Poprawnie wymawia dźwięk /z/. Poprawnie podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje. Przekazuje informacje UNIT 9 Znajomość środków językowych Słabo zna i z trudem podaje dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny Częściowo zna i umie podać dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny W większości zna i umie podać dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, Zna i umie podać dane personalne, liczby (21 99), alfabet, podstawowe przymiotniki, wyposażenie domu, popularne dyscypliny

10 10 Czytanie Słuchanie Pisanie Mówienie sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. Słabo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone. Ma trudności z rozumieniem tekstu czytanego, z trudem wyszukuje potrzebne Ma trudności z rozumieniem tekstu słuchanego, z trudem odnajduje potrzebne Ma trudności z rozumieniem ogólnego sensu tekstu oraz intencji rozmówców, pomimo pomocy Popełniając liczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Z trudem opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Z trudem wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. Częściowo zna i z trudem podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone. Częściowo rozumie tekst czytany i z pomocą nauczyciela wyszukuje w nim Częściowo rozumie tekst słuchany i z pomocą nauczyciela odnajduje w nim Częściowo rozumie ogólny Popełniając błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Dość poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Popełniając błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. popularne dyscypliny sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. W większości zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone Rozumie większość tekstu czytanego i przeważnie. samodzielnie wyszukuje w nim Rozumie większość tekstu słuchanego i przeważnie samodzielnie odnajduje w nim Zazwyczaj rozumie ogólny Popełniając nieliczne błędy, tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Zazwyczaj poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Popełniając nieliczne błędy, wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. sportowe, zainteresowania, nazwy roślin i zwierząt. Zna i podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników: być (to be), mieć (to have got) oraz lubić (to like) w czasie Present Simple, przyimki miejsca, tryb rozkazujący, przedimki określone i nieokreślone. Rozumie tekst czytany i samodzielnie wyszukuje w nim Rozumie tekst słuchany i samodzielnie odnajduje w nim Zawsze rozumie ogólny sens tekstu i intencje Poprawnie tworzy wypowiedź na temat aktywności fizycznej. Poprawnie opisuje miejsca, osoby, mówi o upodobaniach. Poprawnie wymawia i rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/.

11 11 Reagowanie Przetwarzanie tekstu Popełniając liczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. W niewielkim stopniu przekazuje informacje i czytanego Popełniając błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. Częściowo przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Popełniając nieliczne błędy, podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. W większości przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego Poprawnie podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby. Przekazuje informacje i czytanego. Kryteria oceniania zostały napisane z wykorzystaniem publikacji z wydawnictwa Macmillan. Nauczyciel: Magdalena Jucha-Bobela

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY 4-6 ROK SZKOLNY 2016/2017 z kontynuacją w roku szkolnym 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) b) Rozumienie ze słuchu b) c) d) e)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY: KLASA IV OPRACOWANIE: KATARZYNA ZIELONKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 6 ROK SZKOLNY 2017/2018 1 I. Kompetencje językowe podlegające ocenianiu: a) Znajomość środków językowych b) Rozumienie ze słuchu b) Mówienie c) Czytanie d)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb,IVc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2014/ 2015 PROGRAM NAUCZANIA: numer dopuszczenia 471/1/2012 Data dopuszczenia 2012-03-05

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: język angielski KLASA: IVa, IVb TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3h ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 PROGRAM NAUCZANIA: Data dopuszczenia: 2012 Tytuł: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Macmillan Polska Ocena

Macmillan Polska Ocena 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W ZS NR 3 W WODZISŁAWIU ŚL.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV OCENY ŚRÓDROCZNE Evolution 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- KLASA IV SKALA OCEN 6 5 4 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA Uczeń spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, nie popełnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV - VII Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań programowych oraz z systemem oceniania na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu. Klasa V 1 Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa V Opracowała: Anna Wojciechowska Trzebiel, 2015 2 1. Przedmiotowy System Oceniania z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI w Szkole Podstawowej nr 29 Strona 1 z 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH 4 6 1. Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM STO W CIECHANOWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2015/2016 Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 4-6), Macmillan

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu 1 Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (II etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 4 szkoły podstawowej I Kryteria ogólne System oceniania wiedzy i umiejętności uczniów jest dwojaki: formalny i nieformalny: system formalny: na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III

SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III SP im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I- III 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne ustalane są wg WSO Szkoły Podstawowej w Teresinie.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6

Szkoła Podstawowa w Mycielinie. Język rosyjski. Klasy: 5 6 Szkoła Podstawowa w Mycielinie Język rosyjski Klasy: 5 6 szczegółowe warunki i sposób oceniania, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak JĘZYK ANGIELSKI klasy 4-6 Anna Dworak I. Ogólne zasady: 1) Uczeń posiada na każdej lekcji podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz zeszyt ćwiczeń. 2) Uczeń powinien zawsze posiadać odrobioną

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 1. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: - sprawdziany, - kartkówki, - odpowiedzi ustne - prace domowe - pracę na lekcji (uczeń może zdobyć + [plus] za częste zgłaszanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-3 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Nauczyciele: Joanna Kryńska, Monika Rękosiewicz - Tokarz PSO obowiązuje w klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego. Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Gimnazjum Dwujęzyczne w Głogowie Młp. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego I.Wymagania edukacyjne - treści i umiejętności podlegające ocenie. Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli: - spełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI. Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Kryteria oceniania w klasach II - III Gimnazjum (dla początkujących) 1. Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów odpowiedzi ustne kartkówki prace

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 65 w roku szkolnym 2012/13 klasy I -III 1. Co podlega ocenie sprawdziany pisemne (prace klasowe z poszczególnych rozdziałów podręcznika sprawdzające

Bardziej szczegółowo

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wymienione niżej formy aktywności ucznia. WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM I. Prawa i obowiązki ucznia 1. Każdy uczeń jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy: 1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z języka angielskiego. dla Gimnazjum Kryteria oceniania z języka angielskiego dla Gimnazjum Formy sprawdzania osiągnięć uczniów: testy i sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, dyktanda, zadania domowe, wypowiedzi pisemne, aktywność na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa w Mysiadle I. Zasady ogólne Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne JĘZYK ANGIELSKI KLASY IV-VI I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie oceniani są na zasadach sprawiedliwości, według ustalonych reguł, które są im znane oraz przez nich akceptowane. 2. Ocenę ustala nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania. 1.Wymagania edukacyjne są zgodne ze Szkolnym Systemem Oceniania. 2.Ocenie podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH 4 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 W KRAKOWIE Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia: 1. Wypowiedzi ustne: - wypowiedź

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klas IV - VI Założenia ogólne 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Prace klasowe są obowiązkowe. 3. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej

Bardziej szczegółowo

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE

ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE ZASADY Z OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWIEJ W OTOROWIE I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianiu podlegają: 1. Aktywność na zajęciach - za różne

Bardziej szczegółowo

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI

PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI PSO z języka niemieckiego w klasach IV-VI FORMY PRACY CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENA 1.Odpowiedź ustna na bieżąco,,+,,,- lub ocena 2. Kartkówka kilka razy w semestrze wg skali procentowej 100% - 97% - celujący 96%

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZ. ANGIELSKIEGO Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Dratowie Nauczyciel: Justyna Słowik I. Postanowienia ogólne: Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z jęz. angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV- VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciel j. niemieckiego mgr Magdalena Pluta I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie drugiej szkoły podstawowej 1. Nauczyciel języka angielskiego uczący w klasie drugiej systematycznie ocenia pracę uczniów, odnotowuje w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE. PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE I. Kontrakt z uczniami: PODSTAWOWEJ STO w Ciechanowie 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie - LICEUM 1. Na pierwszej lekcji języka niemieckiego w nowym roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI I. ZASADY OGÓLNE Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, posiadającego orzeczenie lub opinię PPP oraz nieposiadającego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają: testy, sprawdziany, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zdobywane umiejętności i poznane wiadomości będą podlegały ocenie. Oceniane będą następujące umiejętności językowe: I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1.Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI

Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocena celująca Kryteria ocen z języka niemieckiego dla klasy VI Ocenę tę otrzymuje uczeń: którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr1 w Krośnie Opracowanie D. Ślęczka Obowiązuje od Podstawa prawna 1.

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr1 w Krośnie Opracowanie D. Ślęczka Obowiązuje od Podstawa prawna 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr1 w Krośnie Opracowanie D. Ślęczka Obowiązuje od 1.09.2016 Podstawa prawna 1. Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski

Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Kryteria oceniania ogólne klasa I, II, III gimnazjum język angielski Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp.

a. Prace domowe mogą mieć formę zadań z podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wypracowania, projektu itp. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Gimnazjum nr 47 Kraków, rok szkolny 2015/2016 I Ocenianie bieżące: METODY I FORMY OCENIANIA: 1. Odpowiedź ustna: a. Obejmuje materiał z trzech ostatnich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego I. Podczas nauki języka angielskiego w klasach IV-VI postępy uczniów w nauce sprawdzane i oceniane są poprzez: a) sprawdziany, b) kartkówki, c) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU 2017/2018

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 20 WE WROCŁAWIU 2017/2018 NAUCZYCIEL : PAULINA KOPEĆ GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE - Zainteresowanie nauką języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK FRANCUSKI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: 1. Odpowiedzi ustne: - czytanie i rozumienie tekstu - konwersacja na podst. tekstu / odpowiedzi na pytania - krótkie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo