P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Wielowieś nr 05/2007 z dnia 5 czerwiec 2007r. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. Okres przeprowadzenia kontroli: od dnia r. do dnia r. Okres objęty kontrolą: 2006 rok. Miejsce przeprowadzenia kontroli: siedziba Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi przy ul. Zamkowej 24 oraz siedziba Urzędu Gminy w Wielowsi przy ul. Głównej 25. Badanie przeprowadzono metodą pełną. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w szczególności zawarte w : 1/ Ustawa 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 poz z 2004 r. z późniejszymi zmianami ). 2/ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz. U. 97 poz. 674 z 2006r. z późniejszymi zmianami) 3/ Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 299 poz z 2005r. z późniejszymi zmianami). 4/ Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 76, poz.694 z 2002r. z późniejszymi zmianami). 5/ Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 11 poz. 74 z 2007r. z późniejszymi zmianami). 6/ Ustawa Budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006r. ( Dz. U. Nr 35 poz. 244 z 2006r.). 7/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 kwietnia 1995r. w sprawie trybu opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu ( Dz. U. Nr 42 poz. 219 z 1995r. z późniejszymi zmianami). 1

2 8/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ( Dz. U. Nr 161 poz z 1998r. z późniejszymi zmianami). 9/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 170 poz z 2005r. ) obowiązywało do r. obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. Nr 115 poz. 781 z 2006r.) 10/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 209 poz z 2004r. z późniejszymi zmianami) obowiązywało do r. obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. Nr 107 poz. 726 z 2006r.). 11/ Zarządzenie 199 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r. Kontrolę przeprowadzono w zakresie: I Dokumentacja organizacyjna II Dokumentacja finansowa III Dokumentacja pracownicza oraz BHP IV Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali : Dyrektor Gimnazjum pan Mariusz Ostrowski, z jego upoważnienia pracownicy Gimnazjum oraz Główny Księgowy Urzędu Gminy w Wielowsi pani Maria Domagała, a także z jego upoważnienia inni pracownicy odpowiedzialni zgodnie z zakresami czynności za bieżącą realizację kontrolowanych zagadnień. STAN FAKTYCZNY 1. Kontrola dokumentacji organizacyjnej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi zwane w dalszej części protokołu gimnazjum zostało utworzone z dniem 1 września 1999 r. na mocy uchwały Nr IV 21/99 Rady Gminy Wielowieś z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum 2

3 w Wielowsi przy ul. Zamkowej 24. Dyrektorem gimnazjum jest pan Mariusz Ostrowski, zajmujący stanowisko dyrektora od dnia 1 września 1999r., obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ( w wyniku przeprowadzonego konkursu ) od 1 września 2002r. do 31 sierpnia 2007r.. 1. Statut Gimnazjum - podjęty uchwałą Nr 16/2006/2007 Rady Pedagogicznej Gimnazjum z dnia r. został zatwierdzony przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. 2. Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2006/2007 został zaopiniowany przez wizytatora oraz zatwierdzony ze strony organu prowadzącego przez Wójta Gminy Wielowieś. Aneksy nr 1 z dnia r. oraz nr 2 z dnia r. również posiadają opinię wizytatora. Z zapisów w arkuszu organizacyjnym wynika m.in. : - stan uczniów na początku roku szkolnego 2006/2007 wynosił 268, na dzień kontroli tj r liczba oddziałów 12 ( po cztery oddziały w klasach od I do III) - stan zatrudnienia: ogółem liczba zatrudnionych nauczycieli 23, w tym 15 pełnozatrudnionych i 8 niepełnozatrudnionych, ogółem pracownicy administracji i obsługi 13, w tym 2 osoby zatrudnione w administracji i 11 pracowników obsługi 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy natomiast 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. 3. Regulamin Pracy obowiązuje od dnia r. 4. Regulamin Szkoły z dnia r. zatwierdzony został na posiedzeniu rady pedagogicznej z dnia r. obowiązuje od r. 5. Regulamin Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2004r. 6. Regulamin Samorządu uczniowskiego w gimnazjum wszedł w życie r. 7. Regulamin Rady Rodziców z dnia r. 8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia r.. 9. Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi gimnazjum w Wielowsi wszedł w życie z dniem r. 10. Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w gimnazjum w Wielowsi z dnia r. 11. Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi obowiązujący w gimnazjum w Wielowsi od 4 października 1999r. 12. Regulamin nagród dla nauczycieli gimnazjum - z dnia r. 3

4 13. Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w Gimnazjum w Wielowsi weszła w życie w dniu r. Ponadto w szkole jest prowadzony rejestr zarządzeń Dyrektora w zeszycie formatu A-4. W 2006 roku Dyrektor wydał 14 zarządzeń, a w 2007 do dnia kontroli tj r. 9 zarządzeń. 2. Kontrola dokumentacji finansowej Osobą odpowiedzialną za całość gospodarki finansowej w Gimnazjum jest kierownik jednostki - Dyrektor zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Obsługa finansowo księgowa Gimnazjum prowadzona jest w Urzędzie Gminy na podstawie porozumienia z dnia 29 czerwca 2004r. zawartego pomiędzy Dyrektorem Gimnazjum i Wójtem Gminy Wielowieś. I. W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi zatrudnionych jest 36 osób ( wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu ) na podstawie umowy o pracę i z tytułu świadczonej pracy otrzymują raz w miesiącu wynagrodzenie. Od wypłacanego pracownikom wynagrodzenia są naliczane i odprowadzane odpowiednie potrącenia m. in.: składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy. a) Składki na ubezpieczenia społeczne obejmują następujące rodzaje ubezpieczenia: - ubezpieczenie emerytalne ( w połowie opłacane przez pracownika, w połowie przez pracodawcę), - ubezpieczenie rentowe ( w połowie opłacane przez pracownika w połowie przez pracodawcę), - ubezpieczenie chorobowe ( w całości opłacane przez pracownika), - ubezpieczenie wypadkowe ( w całości opłacane przez pracodawcę). b) Składki na fundusz pracy są opłacane w całości przez pracodawcę. Wszystkie wyżej wymienione składki są przekazywane na odpowiednie konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stawki wyżej wymienionych ubezpieczeń określone zostały procentowo w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych i przedstawiały się w okresie objętym kontrolą następująco: a) Ubezpieczenie emerytalne - 19,52 % podstawy wymiaru, b) Ubezpieczenie rentowe 13,00 % podstawy wymiaru, c) Ubezpieczenie chorobowe 2,45 % podstawy wymiaru, 4

5 d) Ubezpieczenie wypadkowe 1,73 % podstawy wymiaru w okresie od r. do r. i 1,44 % podstawy wymiaru w okresie od r. do r. tj. zgodnie z ustawowym przedziałem wynoszącym od 0,40 % do 8,12 %. Wysokość składki na fundusz pracy w 2006r. została określona procentowo w ustawie Budżetowej na rok 2006 z dnia z dnia 17 lutego 2006r. art. 40 stanowi, że składka wynosi 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. II. Plan finansowy przewidywał wydatki Gimnazjum w roku 2006 r. w kwocie ,00 zł. Wydatkowano kwotę ,71 zł., co stanowiło 98,94 % planowanych wydatków. Pierwotny plan finansowy Gimnazjum został określony na podstawie Zarządzenia Nr 199 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r.. W zakresie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy w 2006r. opłacane przez pracowdawcę plan finansowy oraz jego zmiany przedstawiały się następująco: 801- Oświata i wychowanie, Gimnazja, Składki na ubezpieczenia społeczne Pierwotny plan finansowy wynosił ,00 zł. Zmiana planu grudzień 2006r. plus 2 400,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 5/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 8 grudzień 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2006r. Zmiana planu grudzień 2006r. plus 150,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 20/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 27 grudzień 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Plan po zmianach wynosił ,00 zł. a wydatkowana kwota to ,71 zł Oświata i wychowanie, Gimnazja, Składki na fundusz pracy: Pierwotny plan finansowy wynosił ,00 zł. Zmiana planu październik 2006r. - plus 2 000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 274/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 16 październik 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Zmiana planu grudzień 2006r. minus 400,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 5/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 8 grudzień 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Plan po zmianach wynosił ,00 zł., a wydano ,14 zł Oświata i wychowanie, Pozostała działalność, Składki na ubezpieczenie społeczne: Pierwotny plan finansowy wynosił 9 300,00 zł. 5

6 Zmiana planu październik 2006r. minus 2 500,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 274/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 16 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Plan po zmianach wynosił 6 800,00 zł. a wydano 6 747,20 zł Oświata i wychowanie, Pozostała działalność, 4120 Składki na fundusz pracy: Pierwotny plan finansowy wynosił 1 270,00 zł. Zmiana planu październik 2006r. minus 300,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 274/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 16 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Plan po zmianach wynosił 970,00 zł. a wydano 926,31 zł Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne, 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne: Pierwotny plan finansowy wynosił ,00 zł. Zmiana planu styczeń 2006r. minus 2 000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 218/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 31 styczeń 2006r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Zmiana planu grudzień 2006r. plus 2 000,00 zł. na podstawie Zarządzenia Nr 276/06 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 30 październik 2006r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy na 2006r. Plan po zmianach wynosił ,00 zł. a wydano 9 805,49 zł Edukacyjna opieka wychowawcza, Świetlice szkolne, 4120 Składki na fundusz pracy: Pierwotny plan finansowy wynosił 1 400,00 zł. i w trakcie realizacji budżetu nie uległ zmianie, a wydano 1 349,10 zł. Razem wszystkie wydatki Gimnazjum na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w części opłacanej przez pracodawcę wyniosły ,95 zł. i stanowiły 12,46 % wszystkich wydatków Gimnazjum. III. Kontrolą objęto dowody księgowe dokumentujące ww wydatki i stwierdzono, że: - wszystkie wydatki były dokonywane zgodnie z planem finansowym, - wszystkie wydatki są dokumentowane dowodami księgowymi, - składki na ubezpieczenie społeczne są opłacane terminowo tj. zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do 5-go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia, 6

7 - wszystkie składki zostały naliczone i odprowadzone w prawidłowej wysokości wyj. opisano w pkt. 1 stwierdzonych nieprawidłowości, - stosowano prawidłową klasyfikację przy dokonywanych wydatkach. Kontrolą objęto sprawozdania RB 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych i stwierdzono, że: - są sporządzane terminowo i podpisane przez osoby upoważnione, - kwoty zawarte w sprawozdaniach odzwierciedlają faktycznie ponoszone wydatki i są zgodne z planem finansowym. IV. Kontrolą objęto ponadto druki ścisłego zarachowania wykorzystywane w Gimnazjum. Podstawę gospodarki drukami ścisłego zarachowania stanowi dokładna ewidencja i kontrola tych druków. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania jest prowadzona w szkole w oparciu o instrukcję kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów w Gimnazjum w Wielowsi z dnia r. W Gimnazjum wykorzystywane są następujące druki: - Świadectwa szkolne, - Legitymacje szkolne, - Legitymacje szkolne dla uczniów niepełnosprawnych, - Zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego, - Karty motorowerowe W dniu r. przeprowadzono w Gimnazjum kontrolę druków ścisłego zarachowania. Stan wyżej wymienionych druków przedstawiał się następująco: 1. Świadectwa szkolne a) MEN II/7/2 obecny stan 56, b) MENiS II/7/2 obecny stan 39, c) MENiS II/12/2 obecny stan 24, d) MENiS I/17/2 obecny stan 15, e) MEN II/8/2 obecny stan 23, f) MENiS II/8/2 obecny stan 22, g) MENiS II/14/2 obecny stan 26, h) MENiS I/23/2 obecny stan 18, i) MEN/7-w/2 obecny stan 59, j) MENiS/7-w/2 obecny stan 35, 7

8 k) MENiS/12-w/2 obecny stan 48, l) MENiS I/17-w/2 obecny stan 41, ł) MEN II/8-w/2 obecny stan 15, m) MENiS/8-w/2 obecny stan 40, n) MENiS II/14-w/2 obecny stan 11, o) MENiS I/23-w/2-60 Stan wszystkich powyższych druków jest zgodny z wykazanym w ewidencji. 2. Legitymacje szkolne stan druków legitymacji wynosi 176 sztuk i jest zgodny z wykazanym w ewidencji. 3. Legitymacje szkolne dla uczniów niepełnosprawnych i zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego - stan ww druków wynosi 5 sztuk i jest zgodny z wykazanymi w księdze druków ścisłego zarachowania. 4. Karty rowerowe obecny stan 22 jest zgodny ze stanem druków wykazanym w księdze druków ścisłego zarachowania. 3. Kontrola dokumentacji pracowniczej oraz BHP Kontrolą objęto wszystkich pracowników gimnazjum i stwierdzono: a) Aktualność zaświadczeń lekarskich - stan zgodny z wymogami, b) Książeczki sanitarno epidemiologiczne stan zgodny z wymogami, c) Zaświadczenia o szkoleniach BHP stan zgodny z wymogami - 1 osoba ( poz. Nr 14 wykazu stanowiącego załącznik nr 1) miała nieaktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP w dniu przeprowadzania kontroli tj r. poprzednie szkolenie odbyło się r. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych jest prowadzona na bieżąco, w 2006r. odnotowano 164 wyjścia, a w 2007r. do dnia kontroli tj r. 78 wyjść, Ewidencja wyjazdów służbowych jest prowadzona zgodnie z wymogami, w 2006r. odnotowano 54 delegacje, a w 2007r. do dnia kontroli tj r. 43 delegacje. Dokumentacja BHP - księga obiektu budowlanego jest prowadzona. Przeglądy obowiązkowe są przeprowadzane o czym świadczą protokoły z przeprowadzonych kontroli, - instrukcja przeciwpożarowa opracowana została w dniu r., - książka kontroli sanitarnej wydana 27 września 1999r. przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Gliwicach data ostatniej kontroli r.. 8

9 - rejestr wypadków przy pracy jest prowadzony odnotowano jeden wypadek lekki przy pracy w 2006 roku, w 2007 r. do dnia kontroli nie odnotowano wypadków przy pracy. - rejestr wypadków uczniowskich prowadzony zgodnie z wymogami w 2006 roku odnotowano 3 wypadki lekkie, a w 2007 do dnia kontroli tj r. 4 wypadki lekkie. W dniu 11 czerwiec 2007r. przeprowadzono przegląd w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w gimnazjum, którego arkusz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 4. Realizacja zaleceń pokontrolnych W dniach od r. do r. została przeprowadzona kontrola w Gimnazjum w zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup energii. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień Wójt Gminy Wielowieś w dniu r. skierował do Dyrektora Gimnazjum zalecenia pokontrolne, z realizacji powyższych zaleceń Dyrektor Gimnazjum nie złożył sprawozdania. Realizacja zaleceń została opisana poniżej. 1. Wydatki gimnazjum są realizowane do wysokości kwot zawartych w planie finansowym gimnazjum. Powyższe stwierdzono w wyniku kontroli sprawozdań RB28 S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za 2006 rok. 2. W aktach osobowych pracowników umieszczane są zaświadczenia o przeprowadzonych szkoleniach BHP wyjątek opisano w części 3 pkt c niniejszego protokołu. 3. Kontrolą objęto dowody księgowe gimnazjum za okres od r. do r. i stwierdzono, że jest stosowana prawidłowa klasyfikacja budżetowa przy dokonywanych wydatkach. Należy stwierdzić, że pomimo nie złożenia sprawozdania z wykonania zaleceń w większości zostały one wykonane prawidłowo. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI: 1. Nieprawidłowe naliczenie i wpłata na konto ZUS składek na ubezpieczenie wypadkowe w miesiącu maju 2006r. tytułem 3 umów zleceń z pracownikami gimnazjum ( poz. 25, 33 i 36 wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Obliczono powyższe ubezpieczenie z uwzględnieniem stopy procentowej 1,73 %, która obowiązywała do r.. Od r. obowiązywała nowa stopa procentowa w wysokości 1,44 %. Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu stanowią kopie rachunków wystawionych przez 9

10 pracowników oraz wykaz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów zleceń za miesiąc maj 2006r. Na zakończenie kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum w Wielowsi należy podkreślić, że Dyrektor Gimnazjum, oraz z jego upoważnienia inni pracownicy na bieżąco udzielali wyczerpujących wyjaśnień i informacji, jak również zostały stworzone dogodne warunki do przeprowadzenia kontroli. Dyrektor Gimnazjum pan Mariusz Ostrowski oraz Główny Księgowy Urzędu Gminy w Wielowsi pani Maria Domagała zostali poinformowani o przysługującym, na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy w Wielowsi prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 05/2007. Protokół podpisano w siedzibie Gimnazjum, dnia r. z zastrzeżeniami co do: złożono wyjaśnienia do pkt 3 c niniejszego protokołu. Na tym protokół zakończono po uprzednim przeczytaniu. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi ul. Zamkowa Wielowieś tel , NIP (pieczęć jednostki kontrolowanej) INSPEKTOR SKARBNIK GMINY DYREKTOR ds. kontroli wewnętrznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi Grzegorz Nowak Maria Domagała mgr. Mariusz Ostrowski ( podpis kontrolującego ) (podpis głównego księgowego Urzędu Gminy) ( podpis dyrektora Gimnazjum ) 1

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Rudnie z oddziałem w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na zakup żywności oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków na zakup żywności oraz dochodów z tytułu opłat za wyżywienie PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu w Słupsku przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Zespołu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

PROTOKÓŁ. Kontrola ponoszonych kosztów na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowakosoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ Kontrola wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczeń udzielanych z funduszu świadczeń socjalnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pławniowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 17 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1975 UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie świadczeń rodzinnych

PROTOKÓŁ. Kontrola w zakresie świadczeń rodzinnych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wazów 1A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Dyrektorze

Szanowny Panie Dyrektorze Lublin, 17 października 2013 r. RIO II 601/64/2013 Pan Robert Kwaśniewski Dyrektor Biura Obsługi Oświaty 21 104 Niedźwiada Szanowny Panie Dyrektorze W dniach od 8 do 28 sierpnia 2013 r. (z uzasadnionymi

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 1098 UCHWAŁA NR LI/349/17 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/ Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/ Toruń Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:8931235896' REGON: 000537013 Znak pisma: 562016090147PRO001

Bardziej szczegółowo

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.

Płatnika składek: URZĄD MIASTA, Piekary Śląskie ul. Bytomska 84. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu Szczęść Boże 18 41-800 Zabrze Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:6451105980 REGON: 000526305 Znak pisma: 482016050028PR0001 Znak

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/7/329/2014 RADY GMINY SUSZEC z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola ponoszonych przez Ośrodek kosztów na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło

PROTOKÓŁ Kontrola ponoszonych przez Ośrodek kosztów na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzenie kontroli instytucjonalnej na

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra AD-II.1711.10.2012 RISS 2000626 Pani Elżbieta Sochacka Dyrektor Centrum Usług Opiekuńczych ul. Witebska 2 65-534 Zielona Góra Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 4803 UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 23/2012 WÓJTA GMINY SYPNIEWO. z dnia 10 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 23/2012 WÓJTA GMINY SYPNIEWO. z dnia 10 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 5822 ZARZĄDZENIE NR 23/2012 WÓJTA GMINY SYPNIEWO z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012. Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd Gminy w Kętrzynie Ul. Tadeusza Kościuszki 2, Kętrzyn

Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd Gminy w Kętrzynie Ul. Tadeusza Kościuszki 2, Kętrzyn WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.10.2015 Olsztyn, dnia 24 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Paweł Krzysztof Bobrowski Wójt Gminy Kętrzyn Urząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Olsztyn, dnia 18 listopada 2014 rok Znak: PS-I.431.1.13.2014 Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo W załączeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego ucznia

warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację na każdego ucznia Uchwała Nr XXVII/192/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 31 im. Bajkowej Krainy przy ul. Witosa 1 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.15.3.2012 RISS 2040917 Zielona Góra, 22 sierpnia 2012 r. Pani mgr Ewa Habich Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Lędziny, 21.10.2009 r. PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009 Podmiot kontrolowany: jednostka budŝetowa, jednostka organizacyjna Gminy Lędziny Szkoła Podstawowa nr 3 im. J.Ch. Ruberga, ul. Hołdunowska 13, Lędziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 KW-0910/2/2007 I N F O R M A C J A inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007 W zakresie kontroli wewnętrznej zgodnie z Planem Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BK /2010 Kraków, dnia r.

BK /2010 Kraków, dnia r. BK-04.0914-96-1/2010 Kraków, dnia 19.03.2010 r. Pan Józef Pacuła Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 ul. Zamoyskiego 100 30-523 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI..2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/109/2016 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/109/2016 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 9 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 5048 UCHWAŁA NR XXV/109/2016 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo