ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), jak również stosownie do zapisów zawartych umów, w dniach od 7 do 9 marca 2016 r. Zespół Kontrolny przeprowadził w Gminie Klucze kontrolę problemową, której przedmiotem było rozliczenie wydatków dokonanych w ramach dotacji celowej udzielonej na zadanie z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz merytoryczna strona realizacji tego zadania. Kontrola w zakresie merytorycznym została przeprowadzona przez pracowników Kuratorium Oświaty w Krakowie: - Władysławę Woźniak Specjalistę w Zespole Finansowo Księgowym w Kuratorium Oświaty w Krakowie, - Kornelię Flacht - Specjalistę ds. dotacji w Zespole Finansowo Księgowym w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Kontrola w zakresie finansowym została przeprowadzona przez pracownika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: - Mirosława Pycińskiego Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Zakres kontroli obejmował prawidłowość: udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanej na podstawie Rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), (zwana dalej: ustawą o systemie oświaty), Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.

2 CZĘŚĆ MERYTORYCZNA REALIZACJI ZADANIA I. Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne. Zadania pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowane są przez Gminny Zespół Oświaty w Kluczach. Dnia 4 kwietnia 2005 r. Uchwałą Nr XLIII/294/05 Rady Gminy w Kluczach uchwalono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze, wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 90f ustawy o systemie oświaty. W załączniku Nr 1 do Regulaminu ustalono kryteria udzielania pomocy materialnej, wysokość miesięcznego stypendium w oparciu o średni dochód miesięczny netto na jednego członka rodziny. Ustalono następujące kategorie stypendium i zasiłku szkolnego: Kategoria stypendium Kwota stypendium w zł rodziny w zł I do 150,00 112,00 II od 151,00 do 200,00 90,00 III od 201,00 do 250,00 78,00 IV od 251,00 do 316,00 56,00 Kategoria zasiłku Kwota zasiłku w zł rodziny w zł I do 150,00 120,00 II od 151,00 do 316,00 90,00 Zespół kontrolny ustalił, że w powołanym wyżej załączniku do regulaminu prawidłowo zostały określone wysokości kwoty stypendium dla ucznia. Ustawa o systemie oświaty, w art. 90d ust 9, wyraźnie limituje wysokość stypendium szkolnego. Miesięcznie nie może być ono niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać 200% tej kwoty. Uchwałą Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012 r. dokonano zmian w Załączniku Nr 1 do Regulaminu z 2005 r. w związku ze zmianą kryterium dochodowego od miesiąca października 2012 r. 2

3 W związku z powyższym ustalono nowe kategorie stypendium i zasiłku szkolnego: Kategoria stypendium Kwota stypendium rodziny I do 250,00 182,00 II od 251,00 do 351,00 146,00 III od 352,00 do 401,00 127,00 IV od 402,00 do 456,00 91,00 Kategoria zasiłku Kwota zasiłku w zł rodziny w zł I do 250,00 200,00 II od 251,00 do 456,00 150,00 W przedstawionym powyżej załączniku do regulaminu prawidłowo zostały określone wysokości kwoty stypendium dla ucznia zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty. Uchwałą Nr XV/84/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015 r. dokonano kolejnych zmian w Załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze w związku ze zmianą kryterium dochodowych. Kategorie i stawki stypendium i zasiłku szkolnego od 1 do 31 października 2015 r. Kategoria stypendium Kwota stypendium rodziny I do 270,00 182,00 II od 271,00 do 370,00 146,00 III od 371,00 do 450,00 127,00 IV od 451,00 do 514,00 91,00 Kategoria zasiłku Kwota zasiłku w zł rodziny w zł I do 514,00 200,00 II powyżej 514,00 150,00 3

4 Od 1 listopada 2015 r. uchwalono następujące kategorie stypendium i zasiłku szkolnego: Kategoria stypendium Kwota stypendium rodziny I do 270,00 185,00 II od 271,00 do 370,00 150,00 III od 371,00 do 450,00 130,00 IV od 451,00 do 514,00 95,00 Kategoria zasiłku Kwota zasiłku w zł rodziny w zł I do 514,00 300,00 II powyżej 514,00 200,00 Ustalono, że w powołanym wyżej załączniku do Regulaminu prawidłowo zostały określone wysokości kwot stypendiów w o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Klucze. W dniu 2 marca 2015 r. Wójt Gminy upoważnił Panią Jarosławę Kraszewską Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Kluczach do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendia i zasiłki szkolne (Upoważnienie Nr OR ). Należy podkreślić, że w art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty zaznaczono podstawowe formy, w których w pierwszej kolejności udziela się stypendium szkolne. Są to formy: - całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także realizowanych poza szkołą, która powinna polegać na przekazaniu wnioskodawcy środków pieniężnych, po udokumentowaniu przez niego (np. fakturami czy rachunkami) wydatków poniesionych na cele edukacyjne, - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (w szczególności zakup podręczników), która powinna polegać na przekazaniu wnioskodawcy zakupionych pomocy edukacyjnych, nie środków finansowych, - całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty (np. refundacja 4

5 kosztów dojazdu ucznia do szkoły oraz powrót do domu czy zakwaterowania w bursie, internacie). - świadczenie pieniężne Stypendia szkolne przyznane w okresie od I-VI 2015 r. tj. w II półroczu roku szkolnego 2014/2015. Czynnościom kontrolnym poddano: 1) Regulamin uchwalony Uchwałą Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze; 2) Uchwałę Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Klucze; 3) 17 wybranych spraw o przyznanie stypendium szkolnego, znak: SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. SSZ z dnia r. Ustalono, że do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęły 202 wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych. Przyznano stypendia szkolne 182 uczniom. Natomiast 20 uczniom wydano decyzje o odmowie przyznania świadczenia. Na podstawie sprawdzonych dokumentów źródłowych kontrolujący uznali, że w okresie II półrocza roku szkolnego 2014/2015 procedura przyznawania stypendium szkolnego była prawidłowa. We wnioskach o przyznanie stypendium szkolnego prawidłowo zweryfikowano dane osobowe wnioskodawców i uczniów, którym ma zostać przyznane stypendium, a także dokumenty przedstawione do wyliczenia dochodu ogółem oraz przeliczenia dochodu na jednego członka rodziny. Stypendia szkolne zostały przyznane z zachowaniem kryteriów dochodowych oraz kwotowych zamieszczonych w Załączniku Nr 1 do obowiązującego Regulaminu udzielania 5

6 pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W przypadku przekroczenia dochodu powyżej kwoty w wysokości 456 zł na osobę w rodzinie, wydano decyzje o odmowie przyznania świadczenia. Zgodnie z art. 90d ust. 2 i 4 ustawy o systemie oświaty zastosowana została forma całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także realizowanych poza szkołą, która powinna polegać na przekazaniu wnioskodawcy środków pieniężnych, po udokumentowaniu przez niego (np. fakturami czy rachunkami) wydatków poniesionych na cele edukacyjne. [Akta kontroli str.: 6-23, 28 ] 1.2. Stypendia szkolne przyznane w okresie od IX-XII 2015 r. tj. w I półroczu roku szkolnego 2015/2016. Czynnościom kontrolnym poddano: 1) Regulamin uchwalony Uchwałą Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze; 2) Uchwałę Nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Klucze; 3) Uchwałę Nr XV/84/2015 Rady Gminy Klucze 4) 17 wybranych spraw o przyznanie stypendium szkolnego, znak: GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. GZO z dnia r. 6

7 Ustalono, że w okresie poddanym kontroli do Urzędu Gminy w Kluczach wpłynęło 151 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Po przeprowadzonej weryfikacji wniosków złożonych do dnia 15 września 2015 r. przyznano 137 uczniom stypendia szkolne. W przypadku przekroczenia dochodu przez wnioskodawców (do dnia 31 września 2015 r. dochód do wysokości 456 zł - od dnia 1 października 2015 r. dochód do wysokości 514 zł na osobę w rodzinie) wydano decyzje o odmowie przyznania świadczenia. Procedura przyznawania i wypłaty stypendium szkolnego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 nie zmieniła się w stosunku do II półrocza roku szkolnego 2014/2015. [Akta kontroli str. 6-23, 25-27, 28] Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty, realizację zadania w zakresie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) w poddanym kontroli okresie ocenia się pozytywnie Zasiłki szkolne przyznane w roku 2015 r. Zgodnie z 16 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze uchwalonego uchwałą Nr XLIII/294/05 Rady Gminy Klucze z dnia 4 kwietnia 2005 r. zasiłek szkolny jest przyznawany uczniom znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie: 1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym; 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Stosownie do zapisów 15 Regulaminu wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 7

8 W okresie I - VI 2015 r. przyznano 2 zasiłki szkolne po 150 zł każdy. Natomiast w okresie IX-XII 2015 r. przyznano 4 zasiłki szkolne po 200 zł każdy. Złożone wnioski spełniały wymagania określone w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze. Na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych kontrolujący uznali, że procedura przyznawania zasiłków szkolnych w okresie poddanym kontroli była prawidłowa, zatem wykonanie zadania ocenia się pozytywnie. [Akta kontroli str. 6-20, 21-23, 28] CZĘŚĆ FINANSOWA REALIZACJI ZADANIA I. Wykorzystanie dotacji przyznanej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych. Na pomoc materialną o charakterze socjalnym w 2015 r. Gmina otrzymała z budżetu Wojewody Małopolskiego dotację celową w wysokości ,00 zł. Ustalono, że w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacono uczniom ,00 zł, z czego w formie stypendium szkolnego ,00 zł dla 319 uczniów oraz w formie zasiłku szkolnego 240,00 zł dla 2 uczniów. Na realizację tego zadania Gmina przeznaczyła środki własne w kwocie ,00 zł, (co stanowi 20,50 % kosztów zadania), wypełniając dyspozycję art. 128 ustawy o finansach publicznych. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 złożono ogółem 353 wnioski, na podstawie, których wydano 319 decyzji przyznających stypendium szkolne. Do kontroli losowo wybrano 33 wnioski stanowiące podstawę wydania decyzji przyznających stypendium, w tym: - 16 wniosków dotyczących roku szkolnego 2014/2015, - 17 wniosków dotyczących roku szkolnego 2015/2016. Kontrola wykazała, że stypendium szkolne przyznano uczniom w wysokościach i na zasadach zgodnych z art. 90d ustawy o systemie oświaty. Stypendium udzielono w formie pomocy rzeczowej poprzez zakup podręczników i innych pomocy szkolnych, w oparciu o zapisy 6 pkt 1 ust. 1 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy. 8

9 Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów zostało uregulowane w Rozdziale 8a art. 90b- 90c Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.). Pomoc ta w myśl ustawy jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwianie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Uchwała Gminy Klucze Nr XLIII/294/05 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze z dnia 4 kwietna 2005 r., uwzględniała zmiany w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącego podniesienia progu dochodowego osób ubiegających się o świadczenie. 1. Stypendia i zasiłki szkolne W dniu 10 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa nr 56/15 pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty a Gminą Klucze. W myśl zapisów 1 umowy, Gminie została udzielona dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). Zgodnie z 2 cyt. umowy przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja w kwocie ,00 zł stanowi do 80 % kosztów realizacji zadania. Termin zakończenia zadania ustalono w 3 umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. Aneksem Nr 1/15 z dnia 27 październik 2015 r., przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja, została zwiększona do kwoty ,00 zł (45.691,00 zł) stanowiącej do 80 % kosztów realizacji zadania. Dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie ,00 zł kontrolowana Jednostka wydatkowała do wysokości przyznanej dotacji na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów określone zostały w załączniku do Uchwały nr XXIX/153/2012 Rady Gminy Klucze z dnia 28 września 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klucze. Regulamin określający zasady, warunki i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków opracowany został na podstawie art. 90f ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. ustawy o systemie oświaty. 9

10 W 6 Regulaminu zapisano, że pomoc materialna może być przyznana w formie finansowej lub rzeczowej i przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie: kosztów zakupu podręczników, pomocy szkolnych, kosztów zakwaterowania, opłat za szkołę, kosztów dojazdów do i ze szkoły, kosztów zakupu obuwia i odzieży niezbędnej do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. Ponadto w 11 wskazano, że uczeń przed wypłatą stypendium musi przedstawić dokumenty (faktury, rachunki, dowody wpłat) potwierdzające poniesienie wydatku. Stypendia szkolne przyznawane były decyzją administracyjną Wójta Gminy Klucze, na podstawie złożonych wniosków rodziców lub opiekunów prawnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami złożone do Gminnego Zespołu Oświaty do dnia 15 września danego roku szkolnego były weryfikowane i opiniowane przez Komisję, powołaną przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr OR r. z dnia 10 grudnia 2014 r. Wójta Gminy Klucze zmieniony Aneksem nr 1/2015 z dnia 2 marca 2015 r. Stypendia przyznawane były na okresy miesięczne. W 2015 r. wypłacono uprawnionym uczniom stypendia szkolne na łączną kwotę ,00 zł - w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. na kwotę ,00 zł (182 uczniom), a w okresie od IX-XII na kwotę ,00 zł (137 uczniów) z tego: - w szkołach podstawowych 167 świadczeń na kwotę ,00 zł, - w gimnazjach 82 świadczeń na kwotę ,00 zł, - w ponadgimnazjalnych: 70 świadczeń na kwotę ,00 zł. Na podstawie analizy ewidencji księgowej ustalono, że wszystkie płatności wynikające z wydanych decyzji, dotyczące przyznanych stypendiów, uregulowane zostały w 2015 r. Wypłat dokonano przelewem na rachunki bankowe lub gotówką za pokwitowaniem w kasie Urzędu Gminy Klucze za okres: styczeń-czerwiec 2015 r. w czerwcu 2015 r., wrzesień-grudzień 2015 r. grudniu 2015 r. Dokonano szczegółowej analizy 33 wniosków z załącznikami, złożonych przez rodziców uczniów o przyznanie stypendium z wybranych szkół (podstawowej, gimnazjum, zawodowej). Stwierdzono, że do wniosków załączona była niezbędna dokumentacja, potwierdzająca osiągany dochód, uprawniający do otrzymania pomocy finansowej (zaświadczenia z zakładów pracy, z GOPS-u, ZUS-u). 10

11 Stypendia szkolne II półrocze 2014/2015 styczeń czerwiec wyrywkowo skontrolowano zgodność kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty z kwotami zrealizowanych wydatków wynikających z list wypłat: Stypendia szkolne, tj.: Lp. Decyzja numer Data decyzji Okres przyznania stypendium Kwota wynikająca z decyzji SSZ r. styczeń czerwiec 728,00 SSZ r. styczeń czerwiec 364,00 SSZ r. styczeń czerwiec 364,00 SSZ r. styczeń czerwiec 364,00 SSZ r. styczeń czerwiec 728,00 SSZ r. styczeń czerwiec 508,00 SSZ r. styczeń czerwiec 508,00 SSZ r. styczeń czerwiec 584,00 SSZ r. styczeń czerwiec 584,00 SSZ r. styczeń czerwiec 584,00 SSZ r. styczeń czerwiec 728,00 SSZ r. styczeń czerwiec 728,00 SSZ r. styczeń czerwiec 508,00 SSZ r. styczeń czerwiec 728,00 SSZ r. styczeń czerwiec 584,00 SSZ r. styczeń czerwiec 508, ,00 Stypendia szkolne I półrocze 2015/2016 wrzesień grudzień wyrywkowo skontrolowano zgodność kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 90n ust. 1 ustawy o systemie oświaty z kwotami zrealizowanych wydatków wynikających z list wypłat: Stypendia szkolne, tj.: 11

12 Lp. Decyzja numer Data decyzji Okres przyznania stypendium Kwota wynikająca z decyzji GZO r. wrzesień - grudzień 422,00 GZO r. wrzesień - grudzień 549,00 GZO r. wrzesień - grudzień 549,00 GZO r. wrzesień - grudzień 348,00 GZO r. wrzesień - grudzień 549,00 GZO r. wrzesień - grudzień 549,00 GZO r. wrzesień - grudzień 348,00 GZO r. wrzesień - grudzień 186,00 GZO r. wrzesień - grudzień 348,00 GZO r. wrzesień - grudzień 348,00 GZO r. wrzesień - grudzień 348,00 GZO r. wrzesień - grudzień 423,00 GZO r. wrzesień - grudzień 423,00 GZO r. wrzesień - grudzień 549,00 GZO r. wrzesień - grudzień 549,00 GZO r. wrzesień - grudzień 513,00 GZO r. wrzesień - grudzień 384, ,00 Zgodnie z informacją zawartą w treści decyzji, środki przeznaczono wyłącznie na wydatki związane z edukacją tj. m.in. na zakup podręczników, encyklopedii, słowników, edukacyjnych programów komputerowych, wyposażenia szkolnego typu teczka, przybory szkolne, strój na w-f. częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych pozaszkolnych (kursy informatyczne, komputerowe, językowe, zajęcia logopedyczne, dojazd dzieci do szkół). Kwoty przyznane ww. decyzjami rozliczone zostały rachunkami bądź fakturami imiennymi. W przypadku wybranych do kontroli merytorycznej decyzji przyznających stypendia szkolne w okresie objętym kontrolą rozbieżności kwot na listach wypłat nie stwierdzono. Powyższe wypłaty zaklasyfikowano, jako wydatek rozdziału 85415, 3240 Stypendia dla uczniów. 12

13 Kwota poniesionych wydatków na stypendia wyniosła ,00 zł, w tym wysokość wykorzystanej dotacji ,00 zł, natomiast ze środków własnych Gmina pokryła wydatki w wysokości ,00 zł. 2. Zasiłki szkolne. Uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego śmierć ojca przyznany został zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. Przyznanie zasiłku szkolnego nastąpiło po złożeniu wniosku z odpowiednimi dokumentami, poświadczającymi wystąpienie zdarzenia losowego (akt zgonu). W 2015 roku przyznano sześć zasiłków szkolnych w łącznej wysokości 1.100,00 zł, cztery z nich objęto kontrolą tj.: - decyzję nr z 18 sierpnia 2015 r. na kwotę 200,00 zł, - decyzję nr z 18 sierpnia 2015 r. na kwotę 200,00 zł, - decyzję nr z 18 sierpnia 2015 r. na kwotę 200,00 zł, - decyzję nr z 18 sierpnia 2015 r. na kwotę 200,00 zł. Zasiłki zostały ujęte na listach wypłat zasiłku szkolnego i wypłacone: w dniu 29 czerwca 2015 r. na kwotę 300,00 zł (dowód księgowy nr RK 9/2015) wypłata gotówki, w dniu 21 sierpnia 2015 r. na kwotę 800,00 zł (dowód księgowy nr RK 13/2015) wypłata gotówki. Powyższe dowody księgowe na kwotę 1.100,00 zł zaklasyfikowano jako wydatek rozdziału 85415, 3240 Stypendia dla uczniów, podczas gdy właściwą podziałką klasyfikacji budżetowej dla tego rodzaju wydatków jest 3260 Inne formy pomocy dla uczniów, stosownie do zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). Łączna kwota poniesionych wydatków zasiłki szkolne wyniosła 1.100,00 zł., w tym wysokość wykorzystanej dotacji zł, natomiast ze środków własnych Gminy kwota zł. 13

14 W toku kontroli stwierdzono, że na listach wypłat wskazano prawidłowo źródła finansowania zadania w podziale na środki dotacji i środki własne: Objęte kontrolą dokumenty spełniały wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowych oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. W dniu 14 stycznia 2016 roku Gmina Klucze przekazała do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie rozliczenie wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2015 r. Realizację zadania objętego kontrolą ocenia się pozytywnie. Ocena ta została sformułowana na podstawie powyższych ustaleń dokonanych w czasie kontroli. Na tym czynności kontrolne zakończono. Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak 14

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.4.2016.WŹ Kraków, dnia 26 września 2016 r. Pan Szymon Łytek Wójt Gminy Czernichów 32-070 Czernichów 2 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 4193 UCHWAŁA NR XXXIV/486/14 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 13 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 3259 UCHWAŁA NR XXXVIII/233/17 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477

Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 6477 UCHWAŁA Nr XVIII/114/2012 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/252/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Poznań, dnia 6 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/252/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 30 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 września 2017 r. Poz. 5793 UCHWAŁA NR XXIX/252/2017 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku

Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku Uchwała Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Na podstawie art.90 f z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza. ul. Rynek Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.23.2013 Kraków, 10.02.2014 r. Pan Jacek Kurek Burmistrz Wojnicza ul. Rynek 1 32-830 Wojnicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R.

UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. w sprawie UCHWAŁA NR XXVII/112/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 18 SIERPNIA 2016 R. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koprzywnica

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r.

Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA. z dnia 16 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 1745 UCHWAŁA NR XII/73/2015 RADY GMINY LUBSZA z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./ /2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2017 roku

Uchwała Nr./ /2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2017 roku Uchwała Nr./ /2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2017 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI / 178 /2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI / 178 /2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 października 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI / 178 /2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 23 października 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r.

Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA. z dnia 26 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 24 listopada 2016 r. Poz. 4609 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY BISZCZA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ. z dnia 16 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr XXXI/151/09 RADY GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/269/2014 RADY GMINY OSIEK JASIELSKI. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 23 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/269/2014 RADY GMINY OSIEK JASIELSKI. z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2101 UCHWAŁA NR XLIX/269/2014 RADY GMINY OSIEK JASIELSKI z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. Pan Tadeusz Pitala Wójt Gminy Siepraw ul. Kawęciny Siepraw

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. Pan Tadeusz Pitala Wójt Gminy Siepraw ul. Kawęciny Siepraw WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.42.2017 Kraków, dnia Pan Tadeusz Pitala Wójt Gminy Siepraw ul. Kawęciny 30 32-447 Siepraw Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/199/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 22 marca 2017 r.

Kielce, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/199/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1100 UCHWAŁA NR XXIX/199/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/441/2018 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA. z dnia 23 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/441/2018 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA. z dnia 23 maja 2018 r. UCHWAŁA NR LI/441/2018 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie miasta Będzina

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/56/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 12 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/56/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 12 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VII/56/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzen

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/417/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/417/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/417/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 21 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/166/12 RADY GMINY WILCZYN z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA

UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA UCHWAŁA NR XXVI/146/09 RADY GMINY MARCINOWICE Z DNIA 16 MARCA 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinowice.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Białowieża z dnia 15 czerwca 2009 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3096 UCHWAŁA NR XXXI/215/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2018 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8501/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2018 r. Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 28 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 28 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szemud Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 127/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 10 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 127/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 10 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR 127/XXII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczuczyn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/254/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR XXI/254/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 6 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR XXI/254/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/116/11 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE. z dnia 29 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2017 r. Poz. 5940 UCHWAŁA NR XXVII/123/17 RADY GMINY W WIŚNIEWIE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malechowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4526 UCHWAŁA NR XXXVIII/478/2013 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI. z dnia 2017 r. Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. UCHWAŁA XIII/129/12 RADY GMINY WYSZKI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wyszki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2012 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 27 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2012 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 27 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 6918 UCHWAŁA NR XXXVIII/395/2012 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/199/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 22 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/199/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 22 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/199/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW. z dnia 27 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/250/14 RADY GMINY WRÓBLEW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

I. Postanowienia ogólne. 1. Jeżeli w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/337/05 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 czerwca 2005 roku. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, WYCHOWANKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Podkowa Leśna Załącznik do do uchwały Nr 160/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Podkowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR 264/XXVI/VI/2013 RADY GMINY LINIA z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawiew Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Linia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r.

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r. Poz. 8699 UCHWAŁA NR 42/IX/2015 RADY GMINY ZAWIDZ z dnia 28 września 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/190/05 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2005 roku

UCHWAŁA NR XXIII/190/05 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2005 roku UCHWAŁA NR XXIII/190/05 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lgota Wielka

R e g u l a m i n udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lgota Wielka Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/126/2005 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 22 kwietnia 2005 r. R e g u l a m i n udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII-57/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 27 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII-57/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 27 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII-57/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Kraków, dnia 6 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 30 sierpnia 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 września 2017 r. Poz. 5595 UCHWAŁA NR XXXVI/272/2017 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXII/144/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 26 października 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 26 października 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/326/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 26 października 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żywca.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/289/2016 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 16 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/289/2016 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 16 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/289/2016 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Tekst jednolity opracowany na podstawie: 1) Uchwały Nr XXV/23/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 30 marca 2005 roku (opublikowano w Dz. U. Województwa Małopolskiego nr 313 poz. 2290 z dnia 10 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

(Łódź, dnia 21 lipca 2006 r.) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask

(Łódź, dnia 21 lipca 2006 r.) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask UCHWAŁA Nr XXXV/488/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZŁOTY STOK

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ZŁOTY STOK UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXXI/191/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złoty

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr XVIII/228/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 marca 2016 r. REGULAMIN udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU. z dnia 14 października 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W UJŚCIU z dnia 14 października 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/553/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 01 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/553/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 01 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/553/10 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 01 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE Projekt z dnia 21 sierpnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 17.102.2012 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/552/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 11 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIX/552/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN. z dnia 11 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLIX/552/2018 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1238/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LVIII/1238/16 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 7695 UCHWAŁA NR LVIII/1238/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/334/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 24 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/334/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 24 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/334/17 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ. z dnia 25 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 4252 UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR RG - XXXII / 384 / 17 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Kielce, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR RG - XXXII / 384 / 17 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY. z dnia 28 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 lipca 2017 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR RG - XXXII / 384 / 17 RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. Uchwała Nr III/29/15 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/245/2014 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/245/2014 RADY GMINY LUBENIA. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 1665 UCHWAŁA NR LVI/245/2014 RADY GMINY LUBENIA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 230 /2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r.

UCHWAŁA NR 230 /2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r. UCHWAŁA NR 230 /2013 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Szczecin z dnia... REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/122/2012 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec. I. Załącznik do Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 25 lipca 2013 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec I.

Bardziej szczegółowo

,,Projekt. Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia...

,,Projekt. Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Zamość z dnia...,,projekt w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/108/08 RADY GMINY W SKÓRCU z dnia 30 czerwca 2008 roku

UCHWAŁA Nr XVI/108/08 RADY GMINY W SKÓRCU z dnia 30 czerwca 2008 roku UCHWAŁA Nr XVI/108/08 RADY GMINY W SKÓRCU z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Gminy Skórzec.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. Projekt z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/155/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/155/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 20 maja 2019 r. UCHWAŁA NR XI/155/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XIX/77/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mieroszów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 25 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXII/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXI/214/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 17 marca 2005r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przywidz I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 marca 2017 r. Poz. 1417 UCHWAŁA NR XXVII/239/2017 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/ 135/ 2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/ 135/ 2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/ 135/ 2008 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wińsko. Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/401/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maja 2009 r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Tczewie z dnia. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJLANYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TCZEW 1 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Projekt z dnia...2015 r. Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY MIASTA ŁASKARZEW. z dnia 22 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY MIASTA ŁASKARZEW. z dnia 22 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXXI/173/2017 RADY MIASTA ŁASKARZEW z dnia 22 września 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łaskarzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/274/16 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze Na

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 9 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/51/17 RADY GMINY NOWA SŁUPIA. z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Kielce, dnia 9 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/51/17 RADY GMINY NOWA SŁUPIA. z dnia 4 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 9 sierpnia 2017 r. Poz. 2438 UCHWAŁA NR XXXIX/51/17 RADY GMINY NOWA SŁUPIA z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku Uchwała Nr XLIII/241/2014 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/146/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXV/146/12 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXV/146/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r.

Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 1412 UCHWAŁA NR XVIII/9/2013 RADY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/115/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/115/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/115/11 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Polkowice.

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r.

Przyjęcie Podka wersja: UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 22 marca 2005 r. Podka.2005.109.1805 24-01-2007 zm. Podka.2007.1.19 1 Przyjęcie Podka.2005.109.1805 wersja: 24-01-2007-09-04-2007 UCHWAŁA Nr 164/XXVI/05 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo