Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 23 marca 2018 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 23 marca 2018 roku."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje: 1 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy i miasta na 2018 rok z kwoty ,06 zł do kwoty ,29 zł, tj. o kwotę ,23 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z Tabelą Nr 1a do niniejszej uchwały Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy i miasta na 2018 rok z kwoty ,08 zł do kwoty ,18 zł, tj. o kwotę ,10 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przyjąć nową treść zestawienia obejmującego wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały. 3 Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów o ,13 zł poprzez zmniejszenie kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wskazuje się następujące przychody jako źródła pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości ,89 zł: 1) środki ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie ,00 zł, 2) wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,89 zł. 5 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 r. pt. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 1

2 6 Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. pt. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w roku 2018 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. (-) Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda 2

3 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Planowane dochody przed zmianą PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU ogółem bieżące , , , Gospodarka mieszkaniowa ,13 0,00 0, ,13 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, , ,13 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 majątkowe

4 Oświata i wychowanie -136,10-136,10-136,10 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu -136,10-136,10-136,10 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) 3 500, , , , Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z pozostałych odsetek 4 000, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 6 998, ,40 - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) Ogółem zmiany dochodów: Plan dochodów po zmianie , , , ,10-136, ,13 0, , , ,35 -

5 Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU ogółem bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 majątkowe

6 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, ,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 200, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 300,00 300,00 powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 000, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,13 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,13

7 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Ogółem dochody: , ,13 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych Nazwa Dział działu klasyfikacji budżetowej/ Rozdział źródło dochodu 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 2 709, , , ,00 70,00 Ogółem dochody do odprowadzenia ,00

8 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział Planowane wydatki przed zmianą Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00-136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,00 0, Gimnazja , , , ,00-136,10 0, Stołówki szkolne i przedszkolne PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU , , , ,00 0,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , ,00 0, , ,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność , ,20 0, ,20 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 2 050, , , ,00 0,00

9 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem zmiany wydatków: Planowane wydatki po zmianie , , ,00 0, , , ,20-136,10 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,

10 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział 750 Administracja publiczna , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 135,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 6 455, ,13 126,57 0,00 126,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 609,00 609,00 9,00 0,00 9,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Rodzina , , , , ,34 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego RAZEM , , , , ,77 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,91 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2018 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Wykup innych papierów wartościowych , , , , , , , ,00 - wykup obligacji , ,00 Razem: , , , ,00

13 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego na r. Razem z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowa Razem Na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Razem: , , , , , , , , , , ,00

14 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Planowane dochody przed zmianą PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2018 ROKU ogółem bieżące , , , Gospodarka mieszkaniowa ,13 0,00 0, ,13 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, , ,13 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 majątkowe

15 Oświata i wychowanie -136,10-136,10-136,10 0,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu -136,10-136,10-136,10 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) 3 500, , , , Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z pozostałych odsetek 4 000, ,00 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Kultura fizyczna , ,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 6 998, ,40 - dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) Ogółem zmiany dochodów: Plan dochodów po zmianie , , , ,10-136, ,13 0, , , ,35 -

16 Dział Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU ogółem bieżące dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 majątkowe

17 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, ,00 0,00 0,00 0,00 oraz sądownictwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 200, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 300,00 300,00 powiatowo-gminnym) ustawami 851 Ochrona zdrowia 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 000, ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,13 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie powiatowo-gminnym) ustawami , ,13

18 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , ,00 Ogółem dochody: , ,13 0,00 0,00 0,00 budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych Nazwa Dział działu klasyfikacji budżetowej/ Rozdział źródło dochodu 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 2 709, , , ,00 70,00 Ogółem dochody do odprowadzenia ,00

19 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział Planowane wydatki przed zmianą Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00-136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,00 0, Gimnazja , , , ,00-136,10 0, Stołówki szkolne i przedszkolne PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU , , , ,00 0,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 852 Pomoc społeczna , ,20 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki , ,00 0, , ,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Pozostała działalność , ,20 0, ,20 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 050, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 2 050, , , ,00 0,00

20 Rodzina , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Kultura fizyczna , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem zmiany wydatków: Planowane wydatki po zmianie , , ,00 0, , , ,20-136,10 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,

21 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Nazwa działu na programy na programy i rozdziału finansowane wydatki związane Wypłaty finansowane wynagrodzenia Dotacje Świadczenia z udziałem klasyfikacji ogółem Inwestycje z realizacją z tytułu Obsługa bieżące jednostek z udziałem i składki na zadania na rzecz osób środków, o których majątkowe budżetowej i zakupy statutowych zadań poręczeń długu budżetowych środków, o których od nich bieżące fizycznych mowa w art. 5 ust.1 inwestycyjne jednostek i gwarancji mowa w art. 5 ust.1 naliczane pkt 2 i 3 ustawy budżetowych o finansach pkt 2 i 3 ustawy publicznych o finansach publicznych Dział Rozdział 750 Administracja publiczna , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 200, , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, , , ,00 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , ,00 135,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe 6 455, ,13 126,57 0,00 126,57 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 609,00 609,00 9,00 0,00 9,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Rodzina , , , , ,34 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego RAZEM , , , , ,77 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,91 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. ZESTWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2018 Nazwa Przychody Rozchody przed zmianą po zmianie przed zmianą po zmianie Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych Wykup innych papierów wartościowych , , , , , , , ,00 - wykup obligacji , ,00 Razem: , , , ,00

24 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PN. ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 r. Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan funduszu obrotowego na r. Razem z dostawy robót i usług Przychody Pozostałe Dotacje przedmiotowe Dotacje celowa Razem Na wynagrodzenia i pochodne Pozostałe wydatki inwestycyjne Stan funduszu obrotowego Na r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Razem: , , , , , , , , , , ,00

Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 28 grudnia 2018 roku. Uchwała Nr IV/38/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 25 maja 2018 roku.

Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 25 maja 2018 roku. Uchwała Nr L/552/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 25 maja 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 30 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 30 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR XI/95/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dochody z tytułu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 27 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 27 czerwca 2019 r. UCHWAŁA NR X/87/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2017 r. Poz. 4327 UCHWAŁA NR LIII-302-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 listopada 2018 r. Poz. 7068 UCHWAŁA NR LXXVII-455-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 3166 UCHWAŁA NR L-283-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 8 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 8 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r. Poz. 6919 UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Zarządzenie Nr 48.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Zarządzenie Nr 192.201 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 201r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 201 rok. Na podstawie art. 0,ust.2 pkt, ustawy z dnia marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Piaseczyńskim" OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Piaseczyńskim OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 563/XXXIX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2017r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/10/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VII/10/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR VII/10/2018 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 kwietnia 2018 r. Poz. 2099 UCHWAŁA NR XXXIX/243/2018 RADY GMINY PĘCZNIEW w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pęczniew na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r.

Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXIX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXIX-170-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 27 listopada 2017 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS. z dnia 27 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 11079 UCHWAŁA NR LV/249/17 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 czerwca 2017 r. Poz. 3878 UCHWAŁA NR LII-297-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 3645 UCHWAŁA NR LI-292-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza UCHWAŁA NR LVII-337-2017 RADY GMINY NĘDZA z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza UCHWAŁA NR IX-55-2019 RADY GMINY NĘDZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY NĘDZA. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY GMINY NĘDZA. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXV-157-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach. z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na rok 2019 Nr III/30/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d), art. 61

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r. Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie : zmian budżetu Gminy Tułowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok. ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/146/2013 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 6945 UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY GMINY OSTRÓWEK z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA XX/101/16 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. Zarządzenie Nr 164.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II RADY GMINY IZBICKO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

UCHWAŁA NR II RADY GMINY IZBICKO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 UCHWAŁA NR II.3.2018 RADY GMINY IZBICKO z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 166/SG/17 Burmistrza Skarszew z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 ZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA TARCZYNA. z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA TARCZYNA. z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok. ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA TARCZYNA z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR XXVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza UCHWAŁA NR XXVII-165-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIX RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIX.301.2018 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 19 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 19 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 156/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 22 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII-105-2015 RADY GMINY NĘDZA z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 ZARZĄDZENIE NR 136.2016 WÓJTA GMINY JELENIEWO 22 lipca 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.43.2016 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/541/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.

UCHWAŁA NR LII/541/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018. UCHWAŁA NR LII/541/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 109/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 109/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI RADY GMINY NĘDZA. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XVI-102-2015 RADY GMINY NĘDZA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Gminy Nędza Nr IV-19-2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 4 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 4 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII-139-2016 RADY GMINY NĘDZA z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Gminy Nędza Nr XXI-132-2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 270/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/333/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017 Dział Nazwa działu klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 luty 2019 roku. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019r.

Zarządzenie Nr 20 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 luty 2019 roku. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019r. Zarządzenie Nr 20 /2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 luty 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie 13 Uchwały Nr 29.172.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 418/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 418/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 418/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY ZAGRODNO. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2018 WÓJTA GMINY ZAGRODNO z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Zagrodno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku. z dnia 30 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVI/187/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018 Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 Na podstawie art.212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo