Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta"

Transkrypt

1 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik miesięcy po ukończeniu studiów)

2 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych w Uniwersytecie, w 2017 roku przeprowadzono kolejną edycję badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie. Celem badania było zebranie informacji o losach zawodowych absolwentów oraz opinii na temat wykorzystania i przydatności w karierze zawodowej absolwentów zdobytej wiedzy, uzyskanych umiejętności i kompetencji, a także pozyskanie informacji na temat zakresów kompetencji, które z perspektywy i doświadczenia zawodowego absolwenta, powinny być rozwijane podczas studiów. Badaniem objęci zostali absolwenci rocznika 2016/2017 wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w przedziale czasowym: 6 miesięcy po ukończeniu studiów. Proces ankietowania dotyczył absolwentów, którzy ukończyli studia w lutym 2017 roku oraz absolwentów, których planowy termin ukończenia studiów przypadał na czerwiec 2017 roku. Zaproszenie do udziału w badaniu zostało przesłane respondentom drogą mailową. Po zakończeniu badania ankietowego Zespół ds. zarządzania jakością z Biura ds. Kształcenia przygotował raport podsumowujący wyniki ankietyzacji, z którego zaczerpnięto szczegółowe dane przedstawione w raporcie, dotyczącym Wydziału Humanistycznego UWM.

3 1. Charakterystyka badanej publikacji W badaniu wzięło udział 82 osoby (w poprzednim badaniu takich osób było 96). Większość z nich (76 osób, 92,68%) to absolwenci studiów stacjonarnych, 6 osób - 7,32% to absolwenci studiów niestacjonarnych). Wpisuje się to w tendencję do naturalnego wygaszania tej formy studiów. W badanym gronie było 46 (56,10%) absolwentów studiów I stopnia i 29(35,37%) II stopnia. Nie pozyskano opinii od żadnego absolwenta studiów podyplomowych i studiów doktoranckich. Wyk. I. owy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów Forma kształcenia Forma studiów Studia I stopnia Studia II stopnia Jednolite studia magisterskie Studia III stopnia Studia podyplomowe/ kurs dokształcające Ogółem Stacjonarne Niestacjonarne Ogółem Liczebność % z Ogółem 56,10% 35,37% 1,22% 0,00% 0,00% 92,68% Liczebność % z Ogółem 4,88% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 7,32% Liczebność % z Ogółem 60,98% 37,80% 1,22% 0,00% 0,00% 100,00% Tab. 1. Liczebny i procentowy udział respondentów w badaniu w zależności od formy kształcenia oraz formy studiów W porównaniu z poprzednim badaniem zmalała liczba uczestników: z 96 osób na 82 osoby. Pokazuje to zarówno niechęć do wypełniania rozbudowanych ankiet, jak i spadającą w tym czasie liczebność absolwentów.

4 2. Ocena poziomu zdobytej wiedzy dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego rocznik 2016/2017 Ponad połowa badanych absolwentów - 50 osób(60,98%) oceniła poziom zdobytej wiedzy pozytywnie, w tym 7,32% respondentów wskazało na bardzo wysoki, natomiast 53,66% na wysoki poziom tego komponentu efektów kształcenia. Ocenę przeciętną wskazało 36,59% osób biorących udział w badaniu. Niezadowolenie z poziomu zdobytej wiedzy odnotowano u 2,44% respondentów. Wyk. II. Ocena poziomu zdobytej wiedzy dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego rocznik 2016/2017 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytej wiedzy? Częstość Ważne bardzo nisko 0 0,00% 0,00% nisko 2 2,44% 2,44% przeciętnie 30 36,59% 36,59% wysoko 44 53,66% 53,66% bardzo wysoko 6 7,32% 7,32% Tab. 2. Ocena poziomu zdobytej wiedzy dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego rocznik 2016/2017

5 3. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Zdaniem 36,59% respondentów poziom zdobytych w trakcie studiów umiejętności i kompetencji jest wysoki, a w opinii 6,10% badanych bardzo wysoki. Nieco ponad 48,78%) badanych absolwentów uważa, że poziom kompetencji i umiejętności, które nabyli w okresie studiów na UWM w Olsztynie jest przeciętny, natomiast 8,54% badanych wskazuje na ich niezadowalający poziom. Wyk. III. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jak Pani/Pan ocenia poziom zdobytych umiejętności i kompetencji? Częstość Ważne bardzo nisko 1 1,22% 1,22% nisko 6 7,32% 7,32% przeciętnie 40 48,78% 48,78% wysoko 30 36,59% 36,59% bardzo wysoko 5 6,10% 6,10% Tab. 3. Ocena poziomu zdobytych umiejętności i kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

6 4. Ocena roli bloku dyplomowego w rozwijaniu własnych kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego- rocznik 2016/2017 Ponad połowa (53,66%) osób biorących udział w badaniu wskazało, że blok dyplomowy (seminarium i praca dyplomowa) odgrywa dużą rolę w rozwoju kompetencji m.in.: zdolności samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, umiejętności prowadzenia dyskusji, poszanowania praw autorskich, itp. Ponad 26,83% ankietowanych ocenia rolę bloku dyplomowego w rozwijaniu kompetencji jako przeciętną, natomiast 19% respondentów uznało, że ten element procesu kształcenia nie wpływa znacząco na rozwój własnych kompetencji (4,88% - ocena bardzo niska, 14,63% - ocena niska). Wyk. IV. Ocena roli bloku dyplomowego w rozwijaniu własnych kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego- rocznik 2016/2017 Jak Pani/Pan ocenia rolę bloku dyplomowego (seminaria i praca dyplomowa) w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość Ważne bardzo nisko 4 4,88% 4,88% nisko 12 14,63% 14,63% przeciętnie 22 26,83% 26,83% wysoko 19 23,17% 23,17% bardzo wysoko 25 30,49% 30,49% nie dotyczy 0 0,00% 0,00% Tab. 4. Ocena roli bloku dyplomowego w rozwijaniu własnych kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego- rocznik 2016/2017

7 5. Ocena współpracy z opiekunem pracy dyplomowej/promotorem dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Respondenci w znacznej większości docenili współpracę z opiekunem/promotorem pracy dyplomowej. Ponad 73% (73,17%) absolwentów oceniło tę współpracę wysoko i bardzo wysoko, 17,07% - przeciętnie, natomiast 9,76% - nisko i bardzo nisko. Wyk. V. Ocena współpracy z opiekunem pracy dyplomowej/promotorem dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jak Pani/Pan ocenia współpracę z opiekunem podczas realizacji pracy dyplomowej? Częstość Ważne bardzo nisko 3 3,66% 3,66% nisko 5 6,10% 6,10% przeciętnie 14 17,07% 17,07% wysoko 14 17,07% 17,07% bardzo wysoko 46 56,10% 56,10% nie dotyczy 0 0,00% 0,00% Tab. 5. Ocena współpracy z opiekunem pracy dyplomowej/promotorem dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

8 6. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Zdaniem niemal 44% absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, praktyki realizowane w trakcie studiów ogrywają znaczącą rolę w rozwijaniu własnych kompetencji. Ponad 32% (32,93%) badanych oceniło tę rolę jako przeciętną. Grupa ponad 24% respondentów uznała, że praktyka w niewielkim stopniu miała wpływ na rozwój samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, etc. Wyk. VI. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jak Pani/Pan ocenia rolę praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji, np. zdolności do samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, dyskutowania, poszanowania praw autorskich, itp.? Częstość Ważne bardzo nisko 5 6,10% 6,10% nisko 15 18,29% 18,29% przeciętnie 27 32,93% 32,93% wysoko 19 23,17% 23,17% bardzo wysoko 16 19,51% 19,51% Tab. 6. Ocena roli praktyk w rozwijaniu własnych kompetencji dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

9 7. Ocena wyposażenia sal wykładowych dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Zdaniem większości, ponad 53% absolwentów wydziału, wyposażenie sal wykładowych oceniło wysoko i bardzo wysoko. Grupa respondentów (34,15%) uważa, że wyposażenie sal jest przeciętne, natomiast nieco ponad 12% badanych oceniło ten komponent nisko i bardzo nisko. Wyk. VII. Ocena wyposażenia sal wykładowych dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Ocena wyposażenia sal wykładowych Częstość Ważne bardzo nisko 4 4,88% 4,88% nisko 6 7,32% 7,32% przeciętnie 28 34,15% 34,15% wysoko 36 43,90% 43,90% bardzo wysoko 8 9,76% 9,76% Tab. 7. Ocena wyposażenia sal wykładowych dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

10 8. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Zdaniem ponad 37% respondentów, laboratoria i pracownie komputerowe wyposażone są na wysokim poziomie. Znaczna część absolwentów (46,34%) uważa, że infrastruktura laboratoryjna oraz informatyczna jest rozwinięta przeciętnie. Odsetek osób, które oceniły poziom wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych jako niezadowalający, kształtował się na poziomie ponad 15,86% (wynik całego uniwersytetu 15,09%). Wyk. VIII. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych Częstość Ważne bardzo nisko 5 6,10% 6,10% nisko 8 9,76% 9,76% przeciętnie 38 46,34% 46,34% wysoko 24 29,27% 29,27% bardzo wysoko 7 8,54% 8,54% Tab. 8. Ocena wyposażenia laboratoriów i pracowni komputerowych dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

11 9. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Ponad 45% absolwentów rocznika 2016/2017 pozytywnie oceniło organizację studiów i pracę dziekanatu, w tym 8,54%- bardzo wysoko, 36,59% - wysoko. Grupa 37,80% ankietowanych uważa, że administrowanie tokiem kształcenia i jego organizacja jest na poziomie przeciętnym. Pozostali respondenci (17%) nie jest zadowolona ze sposobu organizowania procesu dydaktycznego i pracy dziekanatu. Wyk. IX. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jak Pani/Pan ocenia organizację studiów i pracę dziekanatu? Częstość Ważne bardzo nisko 4 4,88% 4,88% nisko 10 12,20% 12,20% przeciętnie 31 37,80% 37,80% wysoko 30 36,59% 36,59% bardzo wysoko 7 8,54% 8,54% Tab. 9. Ocena organizacji studiów i pracy dziekanatu dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

12 10. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Spośród absolwentów wydziału, biorących udział w badaniu ankietowym nieco ponad 50% potwierdziło aktywność zawodową. Nieco ponad 53,66% respondentów wskazało, że kontynuuje kształcenie i nie wykonuje pracy zawodowej. Odsetek osób niepracujących wyniósł 8,54%. Kilkunastu absolwentów kontynuuje naukę i pracuje zawodowo. Wyk. X. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Częstość obserwacji Ważne kontynuuję naukę 44 47,31% 53,66% pracuję na umowę o pracę 33 35,48% 40,24% mam własną firmę 4 4,30% 4,88% pracuję na podstawie umowy cywilno-prawnej 5 5,38% 6,10% jestem bezrobotna/ bezrobotny 7 7,53% 8,54% Ogółem ,00% 113,41% Tab. 10. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

13 11. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 z uwzględnieniem płci ankietowanych W tabeli zestawiono rozkład statusu zawodowego absolwentów wydziału z uwzględnieniem płci. Jak wynika z przeprowadzonego badania, odsetek osób jednocześnie pracujących i kontynuujących naukę jest większy w przypadku populacji mężczyzn. Wyk. XI. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 z uwzględnieniem płci ankietowanych Jaki jest Pani/Pana aktualny status zawodowy? Płeć kontynuuję naukę pracuję na umowę o pracę mam własną firmę pracuję na podstawie umowy cywilnoprawnej jestem bezrobotna/ bezrobotny Ogółem kobieta Liczebność % z Ogółem 37,63% 19,35% 2,15% 4,30% 7,53% 70,97% mężczyzna Liczebność % z Ogółem 9,68% 16,13% 2,15% 1,08% 0,00% 29,03% Ogółem Liczebność % z Ogółem 47,31% 35,48% 4,30% 5,38% 7,53% 100,00% Tab. 11. Status zawodowy absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 z uwzględnieniem płci ankietowanych

14 12. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jednym z założeń przeprowadzonego badania ankietowego było zidentyfikowanie zjawiska zatrudnialności absolwentów wydziału na stanowiskach związanych z uzyskanymi kwalifikacjami. Z badań wynika, że 12,20% respondentów wskazało kategorię: praca ściśle związana ze specjalnością. Pracę ściśle związaną z ukończonym kierunkiem studiów wykonuje tylko 2,44% respondentów, natomiast pracę częściowo związaną z kierunkiem studiów 21,95%. Odsetek respondentów, którzy zadeklarowali, że wykonywana przez nich praca nie jest związana z uzyskanym wykształceniem, wyniósł 13,41%. Stanowi to 50% wszystkich pracujących respondentów, pozostałe 50% (41 osób ankietowanych nie podało żadnej informacji, są to osoby kontynuujące naukę). Wyk. XII. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jaki charakter ma praca wykonywana przez Panią/Pana aktualnie lub wykonywana poprzednio? Częstość Ważne praca ściśle związana ze specjalnością 10 12,20% 24,39% praca ściśle związana z kierunkiem studiów 2 2,44% 4,88% praca częściowo związana z kierunkiem studiów 18 21,95% 43,90% praca nie związana z kierunkiem studiów 11 13,41% 26,83% Ogółem 41 50,00% 100,00% Braki danych 41 50,00% Tab. 12. Charakter pracy wykonywanej przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

15 13. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Analiza wyników badania wskazuje, że absolwenci rocznika 2016/2017 zatrudniani są zarówno w małych firmach, jak też dużych korporacjach. Wyk. XIII. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Ilu pracowników zatrudnia instytucja/przedsiębiorstwo, w której Pani/ Pan pracuje? Częstość Ważne do 10 osób 6 7,32% 14,63% od 10 do 50 osób 14 17,07% 34,15% od 50 do 250 osób 7 8,54% 17,07% powyżej 250 osób 14 17,07% 34,15% Ogółem 41 50,00% 100,00% Braki danych 41 50,00% Tab. 13. Liczba pracowników zatrudnionych w instytucji/przedsiębiorstwie, w których pracują absolwenci Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

16 14. Ocena stopnia wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Wykres prezentuje opinie badanych na temat wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów. Najliczniejszą grupę respondentów (po 29,27%) stanowią absolwenci, którzy uważają, że ww. elementy wykorzystywane są w pracy zawodowej w stopniu dużym i umiarkowanym. Na kolejnym miejscu uplasowała się grupa (19,51%), która uznała, że wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne są wykorzystywane w pracy zawodowej w bardzo dużym stopniu. Odsetek badanych, którzy stopień wykorzystania ww. elementów kształcenia ocenili jako mały wyniósł 14,63%, natomiast odpowiedź bardzo mały wskazało 7,32% respondentów. Wyk. XIV. Ocena stopnia wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 Jeśli Pani/Pan pracuje lub pracował(a), to w jakim stopniu wykorzystuje Pani/Pan wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów? Częstość Ważne bardzo małym 3 3,66% 7,32% małym 6 7,32% 14,63% umiarkowanym 12 14,63% 29,27% dużym 12 14,63% 29,27% bardzo dużym 8 9,76% 19,51% Ogółem 41 50,00% 100,00% Braki danych 41 50,00% Tab. 14. Ocena stopnia wykorzystania w pracy zawodowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie studiów dokonana przez absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

17 15. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 do samokształcenia i rozwiązywania problemów w pracy Na podstawie uzyskanych wyników, dotyczących określenia stopnia przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej należy stwierdzić, że ponad 36% badanych oceniło stopień przygotowania jako bardzo duży i duży, natomiast 46,34% jako umiarkowany. Ponad 17% respondentów udzieliło odpowiedzi, z których wynika, że nie są oni dobrze przygotowani do samodzielnego podejmowania decyzji związanym z wykonywanym zawodem. Wyk. XV. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 do samokształcenia i rozwiązywania problemów w pracy W jakim stopniu studia przygotowały Panią/Pana do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy? Częstość Ważne bardzo małym 3 3,66% 7,32% małym 4 4,88% 9,76% umiarkowanym 19 23,17% 46,34% dużym 11 13,41% 26,83% bardzo dużym 4 4,88% 9,76% Ogółem 41 50,00% 100,00% Braki danych 41 50,00% Tab. 15. Ocena stopnia przygotowania absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 do samokształcenia i rozwiązywania problemów w pracy

18 16. Ocena wpływu stopnia realizacji kształcenia z zakresu poszczególnych obszarów na zwiększenie szansy zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 W badaniu absolwenci wskazali obszary kształcenia, które ich zdaniem wymagają pogłębienia lub rozszerzenia, w celu zwiększenia potencjalnych szans na zatrudnienie. Największy odsetek odpowiedzi dotyczył obszaru wiedzy i umiejętności specjalistycznych. Na drugim miejscu, ankietowani wskazali znajomość języków obcych. Równo 14% respondentów uznało jako ważną, w aspekcie skuteczności poszukiwania zatrudnienia, umiejętność obsługi programów komputerowych/systemów informatycznych. Do obszarów, które w mniejszym stopniu wymagają rozszerzania treści kształcenia (wskazania nielicznej grupy badanych) należą: znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania, znajomość podstaw prawa krajowego i międzynarodowego oraz umiejętność pracy w zespole. Wyk. XVI. Ocena wpływu stopnia realizacji kształcenia z zakresu poszczególnych obszarów na zwiększenie szansy zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

19 Które Pani/Pana zdaniem obszary kształcenia powinny być rozszerzone/pogłębione, by absolwent UWM miał większe szanse na rynku pracy? Częstość obserwacji Ważne wiedza i umiejętności specjalistyczne 25 25,00% 60,98% znajomość języków obcych 19 19,00% 46,34% umiejętność obsługi programów komputerowych/ systemów informatycznych 14 14,00% 34,15% znajomość podstaw księgowości i finansów 5 5,00% 12,20% znajomość podstaw prawa krajowego/ międzynarodowego 4 4,00% 9,76% znajomość zasad i znormalizowanych systemów zarządzania umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywność i przedsiębiorczość 1 1,00% 2,44% 14 14,00% 34,15% umiejętność kierowania zespołem ludzi 9 9,00% 21,95% umiejętność pracy zespołowej 8 8,00% 19,51% inne 1 1,00% 2,44% Ogółem ,00% 243,90% Tab. 16. Ocena wpływu stopnia realizacji kształcenia z zakresu poszczególnych obszarów na zwiększenie szansy zatrudnienia absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017

20 17. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 z wybranego kierunku studiów oraz uczelni Absolwenci Wydziału Humanistycznego w znacznej mierze zadowoleni są z ukończonych studiów, co znajduje odzwierciedlenie w odpowiedzi na pytanie o ponowny wybór studiów i uczelni. Największy odsetek badanych (51,22%) stanowili respondenci, którzy wybraliby ten sam kierunek studiów i uczelnię (wydział), natomiast 15,85% pozostałoby na Uniwersytecie studiując inny kierunek. Wyk. XVII. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 z wybranego kierunku studiów oraz uczelni Czy gdyby mogła Pani/ mógł Pan ponownie wybrać uczelnię oraz kierunek studiów wówczas byłby to: Częstość Ważne ten sam kierunek studiów i uczelnia 42 51,22% 51,22% ten sam kierunek studiów w innej uczelni 19 23,17% 23,17% inny kierunek studiów w tej samej uczelni 13 15,85% 15,85% inny kierunek studiów w innej uczelni 8 9,76% 9,76% Tab. 17. Ocena stopnia zadowolenia absolwentów Wydziału Humanistycznego - rocznik 2016/2017 z wybranego kierunku studiów oraz uczelni We wcześniejszym badaniu absolwenci wskazali, że 32,29% badanych ponownie wybrałoby ten sam kierunek i uczelnię, taki sam procent wybrałby inny kierunek studiów w tej samej uczelni. 18,75% zdecydowałoby się na studia na tym samym kierunku, ale innej uczelni.

21 Podsumowanie W badaniu "Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie" w odniesieniu do rocznika 2016/2017 wzięło udział 82 respondentów, (w poprzednim roku 96 respondentów),spośród tych, którzy ukończyli studia na Wydziale Humanistycznym UWM. Poziom zdobytej w trakcie studiów wiedzy ponad połowa badanych absolwentów - 50 osób (60,98%) oceniła pozytywnie, w tym 7,32% respondentów wskazało na bardzo wysoki, natomiast 53,66% na wysoki poziom tego komponentu efektów kształcenia. Zdaniem 36,59% respondentów poziom zdobytych w trakcie studiów umiejętności i kompetencji jest wysoki, a w opinii 6,10% badanych bardzo wysoki. Niestety aż ponad 48,78%) badanych absolwentów uważa, że poziom kompetencji i umiejętności jest przeciętny. Ponad połowa (53,66%) osób biorących udział w badaniu wskazało, że blok dyplomowy odgrywa dużą rolę w rozwoju kompetencji m.in.: zdolności samokształcenia, aktywizowania do pracy w grupie, umiejętności prowadzenia dyskusji, poszanowania praw autorskich, itp. Ponad 73% (73,17%) absolwentów oceniło współpracę z opiekunem/ promotorem pracy dyplomowej wysoko i bardzo wysoko. Zdaniem niemal 44% absolwentów praktyki realizowane w trakcie studiów ogrywają znaczącą rolę w rozwijaniu własnych kompetencji. Ponad 45% absolwentów pozytywnie oceniło organizację studiów i pracę dziekanatu, w tym 8,54% - bardzo wysoko, 36,59% - wysoko. Spośród absolwentów nieco ponad 50% potwierdziło aktywność zawodową. Nieco ponad 53,66% respondentów wskazało, że kontynuuje kształcenie i nie wykonuje pracy zawodowej. 36% badanych stopień przygotowania absolwentów do samokształcenia i kreatywnego rozwiązywania problemów w pracy zawodowej oceniło jako bardzo duży i duży, natomiast 46,34% jako umiarkowany. Absolwenci w znacznej mierze zadowoleni są z ukończonych studiów. Największy odsetek badanych (51,22%) stanowili respondenci, którzy wybraliby ten sam kierunek studiów i uczelnię (wydział), natomiast 15,85% pozostałoby na Uniwersytecie studiując inny kierunek.

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz

Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr inż. Marek Lecewicz Raport z badania losów absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/13 Opracowanie: dr hab. Wojciech Kozera, dr

Bardziej szczegółowo

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki 2014/2015 badanie po upływie 6 miesięcy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie rok akademicki / badanie po upływie miesięcy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO na temat: STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2012/2013 Autorzy opracowania: Prof.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta - 6 miesięcy po ukończeniu studiów, rocznik 2015/2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2015/16 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2014-2015) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2014/15 Autorzy opracowania: dr hab. Janina Dziekońska-Rynko,

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Biologii i Biotechnologii. przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika 2013/2014 RPORT Z DNI NKIETOWEGO na temat: STUDI Z PERSPEKTYWY SOLWENT UWM W OLSZTYNIE Wydział iologii i iotechnologii przeprowadzonego wśród absolwentów rocznika / utorzy opracowania: Prof. dr hab. nita Franczak

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta rocznik 2014/2015 Wydział Nauk Społecznych Autorzy raportu: Wydziałowy Zespół

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych. Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak RAPORT Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Opracowała dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak Olsztyn 2016 Wstęp W roku akademickim 2014/15 przeprowadzona została czwarta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik 2012-2013) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 5 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2013/2014 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta(rocznik 2013-2014) Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku

Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Studia z perspektywy absolwenta UWM w Olsztynie 6 miesięcy po ukończeniu studiów 2016/2017 Wydział Nauk o Środowisku Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Wydziału

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 5 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta Rocznik 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2013/2014 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2014/2015 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 5 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM

Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów. Wydział Prawa i Administracji UWM Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 Badanie po 5 latach od ukończenia studiów Wydział Prawa i Administracji UWM Wstęp Badaniem zostali objęci absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego

Raport z badania ankietowego Raport z badania ankietowego,,losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie po trzech latach od ukończenia studiów wśród absolwentów Wydziału Biologii i Biotechnologii rocznika 2013/14 Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie

Dziękuję za pomoc, Prorektor ds. kształcenia UWM w Olsztynie Załącznik 2.2 do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Michała Oczapowskiego 2 10-719 Olsztyn http://www.uwm.edu.pl Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2012/2013 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 212/213 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014

Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Losy zawodowe absolwenta Wydziału Bioinżynierii Zwierząt- 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Wstęp Zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku

Opracowanie: dr Maria Piechocka-Kłos, Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 18 kwietnia 2019 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2014/2015 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014

Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wyniki badań absolwentów po 3-latach -rocznik 2013/2014 Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy w roku akademickim 2013/2014 ukończyli studia na kierunku: administracja,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku

Opracowanie: ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia. 8 stycznia 2018 roku Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy absolwentów 2013/2014 po trzech latach 2017 Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta 5 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2013/2014 Opracowanie: dr Maria

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydziała Nauki o Żywności Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Losy zawodowe absolwenta Wydziału Nauki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci Badanie po trzech latach Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie. Absolwenci 2012-2013. Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Komisja ds. Monitorowania Losów Absolwentów UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 C, tel / fax 089 524-61-54 e-mail: wnoz@uwm.edu.pl Komisja ds. Monitorowania Losów

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie - Wydział Nauk o Środowisku (badanie po 3 latach 2012/2013) opracował: Jarosław Jaszczur-Nowicki Wstęp Celem procedury jest przeprowadzenie badania i pozyskanie

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017

Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Absolwenci 2013/2014 Badanie po trzech latach Wydział Sztuki 2017 Wstęp W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego została przedstawiona poniżej w formie tabelarycznej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku

Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Badanie losów zawodowych absolwentów PWSIiP w Łomży, którzy ukończyli studia w 2016 roku Prezentacja i opracowanie: mgr Marlena Włodkowska Przeprowadzenie badania i opracowanie: mgr inż. Sebastian Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Raport z badania losów zawodowych absolwentów Losy zawodowe absolwentów rocznik 2013/2014 badanie po 3 latach od ukończenia studiów Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol SDJK -O- U13-WMFiI PROCEDURA OCENY JAKOŚCI KSTAŁCENIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI DOKONANA PRZEZ ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Wydanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji jakości kształcenia

Raport ewaluacji jakości kształcenia Raport ewaluacji jakości kształcenia Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Opracował: Kamil Kowalczyk, prodziekan ds. rozwoju i kształcenia 30.11.2014 Zawartość REJK Raport z oceny procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Analityka Medyczna Kierunek Farmacja Kierunek Kosmetologia Rocznik 2013/2014 FOLLOW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018)

SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) SPRAWOZDNIE Z BADANIA ANKIETOWEGO JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA WYDZIALE BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT (semestr zimowy 2017/2018) Na podstawie Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW

MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW MONITOROWANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ASOLWENTÓW W ramach realizacji obowiązku monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych, wprowadzonego w życie w październiku 2011 roku przez znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Szanowni Państwo, Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2015/2016 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści Wstęp... 3 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Rok akademicki 25/26 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie monitoruje

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2014 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej. V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej V edycja, 2016 r. - podsumowanie badania V edycja badania MKZA opis badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW obejmuje trzy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016

Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Analiza raportów z badania ankietowego w roku 2016 Niniejsze opracowanie stanowi zwięzłe zestawienie informacji wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego na UAM w okresie od 4 maja do 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników

Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Ocena jakości kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii 2012/2013 Wyniki ankiet studenckich Wyniki ankiet absolwentów Wyniki ankiet pracowników Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat

Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Gdynia, styczeń 2017 r. 0 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni 1 Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitorowania losów absolwentów opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 124 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2014 r.

Raport z monitorowania losów absolwentów opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 124 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2014 r. Raport z monitorowania losów absolwentów opracowany zgodnie z zarządzeniem nr 124 Rektora UMK z dnia 24 czerwca 2014 r. Badaniami objęci zostali absolwenci kierunków analityka medyczna, farmacja oraz kosmetologia,

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo