Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów"

Transkrypt

1 Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

2 Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadad określoną strategię działania i na tej bazie budowad system informacyjny, używając systemu ERP jako narzędzia. Inaczej mówiąc system informacyjny jest jednym z kluczowych elementów strategii przedsiębiorstwa.

3 System informatyczny ERP i organizacja

4 Prace przedwdrożeniowe Co powinno byd podstawą wyboru systemu ERP: 1. Określenie jak przy pomocy systemu informatycznego wspomóc realizację strategii firmy 2. Zdefiniowane procesy gospodarcze 3. Określone potrzeby informacyjne 4. Koncepcja systemu informatycznego (platforma, baza danych, interface, itd.)

5 Wybór systemu ERP 1. Decyzja o wyborze ERP powinna byd strategiczna, obliczona na zbudowanie trwałych podstaw biznesu, a nie działaniem nastawionym na szybki rezultat 2. Oparty o docelowe procesy, które muszą byd zdefiniowane i zatwierdzone 3. W selekcji biorą udział najbardziej doświadczone osoby dział IT jedynie wspiera 4. Proces selekcji oparty o bardzo szczegółowe kryteria, zbudowane w oparciu o opracowane procesy biznesowe 5. Zestaw kryteriów wyboru i oceny powinien uwzględniad takie aspekty: Możliwości samodzielnej parametryzacji Łatwośd instalacji, wydajnośd Harmonogram realizacji przedsięwzięcia Metodyka realizacji projektu Doświadczenia konsultantów wdrożeniowych Referencje w branży Funkcjonalnośd, łatwośd użytkowania (przyjazny interfejs) 6. Określid warunki do rzeczywistych potrzeb firmy, a nie kopia z innego SIWZ!!!

6 Koszty/wydatki związane z zakupem systemu informatycznego 1. Zakup nowego sprzętu komputerowego lub uzupełnienie 2. Licencje aplikacji biurowe, system operacyjny, bazy danych, ERP, oprogramowanie specjalistyczne 3. Aktualizacja aplikacji koszty zakupu prawa do nowych wersji i pomocy hot line 4. Koszty związane z udziałem personelu użytkownika we wdrożeniu 5. Koszty szkolenia personelu podczas wdrożenia 6. Koszty szkolenia administratorów

7 Serwis powdrożeniowy 1. Zawsze kosztuje! 2. Dedykowany konsultant kosztuje! 3. Określone precyzyjnie warunki (ilośd godzin, ewentualna ilośd wizyt na miejscu, czas reakcji serwisu, czas usunięcia błędu/awarii 4. Inne dodatkowe warunki np. administracja bazą danych, wykonywanie dodatkowych raportów, rozliczenia NFZ 5. Co z serwisem po godzinach pracy? kosztuje! 6. Warunki serwisowania serwera

8 Charakterystyka Projektu wdrożeniowego 1. Dominacja procesu projektowania 2. Duża złożonośd 3. Zmiennośd w czasie 4. Duży zakres projektu 5. Kompromis między zmianą organizacji i zmianą systemu 6. Koniecznośd równoległego prowadzenia zmian organizacyjnych

9 Implementacja Systemu ERP Krytyczne Czynniki Powodzenia Projektu 1. Projekt Wdrożeniowy jest przedsięwzięciem biznesowym 2. Projekt Wdrożeniowy jest własnością klienta 3. Zaangażowanie kierownictwa 4. Wysoka ranga wdrożenia systemu ERP

10 Metodologia Wdrożenia Zarządzanie na Poziomie Korporacyjnym Kierowanie Projektem Identyfikacja Projektu Inicjacja Projektu Sterowanie Etapem Zarządzanie Zakresem Etapu Zamykanie Projektu Zarządzanie Wytwarzaniem Produktu Planowanie 10

11 Metodologia Wdrożenia Etap 0 Otwarcie Projektu Etap 1 Analiza Przedwdrożeniowa i Budowa Koncepcji Wdrożenia Etap 2 Rozbudowa Systemu Etap 3 Budowa Prototypu Systemu Etap 4 Dostawa, Instalacja i Uruchomienie Produktu Etap 5 Szkolenia Użytkowników i Administratorów Etap 6 Uruchomienie Pilotażowe Systemu Etap 7 Start Produktywny i Nadzór Eksploatacyjny 11

12 Strategia Projektu Wdrożeniowego- Uzasadnienie biznesowe Uzgodnienie misji projektu - należy opisad w jaki sposób system będzie wspierad strategiczne cele organizacji i określid wymagania co do jego funkcjonowania. Przykładowa misja wdrożenia systemu ERP: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego proces zarządzania na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w obszarze działalności finansowej oraz obsługi procesu leczenia od momentu przyjęcia pacjenta do opuszczenia szpitala Wyznaczenie celów biznesowych - należy określid miary oceny i wykonania misji i wymagao postawionych przed systemem ERP. Miary powinny byd mierzalne. 12

13 Strategia Projektu Wdrożeniowego Miary projektu: Szerszy dostęp do informacji na wszystkich szczeblach zarządzania Szybszy i bezpośredni dostęp do informacji na wszystkich szczeblach zarządzania Integracja danych w ramach jednego systemu Jednolity format informacji dla wszystkich jednostek Gotowe formularze i raporty (stworzone przez użytkowników) Bieżąca ewidencja zdarzeo gospodarczych i technicznych w miejscu ich powstawania Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych o tych samych zdarzeniach gospodarczych. 13

14 Zakres Projektu Zakres organizacyjny Zakres funkcjonalny Wyłączenia Interfejsy Produkty Projektu Ograniczenia Wstępny Rejestr Ryzyk 14

15 Struktura Organizacyjna Organizacja Zamawiającego Organizacja Wykonawcy Komitet Sterujący Projektu Wspólna reprezentacja Zamawiającego i Wykonawcy Członkowie Komitetu Sterującego ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy Biuro Projektu ZESPOŁY WSPIERAJĄCE PROJEKT Kierownik Zespołu Wykonawczego Zamawiającego Kierownik Zespołu Wykonawczego Wykonawcy Zespół Wsparcia Merytorycznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY Zespół Wykonawczy Zamawiającego Zespół Wykonawczy Wykonawcy Metodologia procesu wdrożenia 15

16 Regulamin i Organizacja Pracy w Projekcie Osoby pracujące w projekcie - zmiany Zobowiązanie do zachowania tajemnicy Miejsce Pracy Czas Pracy i Urlopy Dojazdy i noclegi 16

17 Plan Zarządzania Komunikacją Planu Komunikacji w Projekcie Komitet Sterujący, Kierownictwo Projektu Metody Dystrybucji Informacji Harmonogram Spotkao Komitetu Sterującego Planowanie Konsultacji i Szkoleo Zasady organizacji i prowadzenia spotkao i konsultacji Zasady organizacji i prowadzenia szkoleo Raportowanie o Ważnych Wydarzeniach 17

18 ETAP 0 Otwarcie Projektu Wstępny Plan Projektu Dokument Otwarcia Projektu jako efekt uzgodnień Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 1 ETAP 1 Analiza Przedwdrożeniowa i Budowa Koncepcji Wdrożenia Koncepcja Wdrożenia Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 2 ETAP 2 - Rozbudowa Systemu Opracowanie i zatwierdzenie Spec. Wymagań dot. zmian funkcjonalności Prezentacja Gotowych modyfikacji na bazie testowej Weryfikacja zgodności opracowanego rozwiązania z Specyf. Wymagań Testy akceptacyjne Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 3 18

19 Wstępny Plan Projektu cd.. Etap 3 - Budowa Prototypu Systemu Parametryzacja Zasilona baza testowa Opracowany i zatwierdzony prototyp systemu Wstępnie przeniesione dane z obecnie użytk. systemów do bazy produkcyjnej Sprawdzony i dostosowany do specyfiki firmy system, gotowy do testów w środowisku danych rzeczywistych Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 4 Etap 4 Dostawa, Instalacja i Uruchomienie Produktu Dostarczony i zainstalowany serwer bazy danych, system operacyjny Dostarczone x kompletów zestawów komputerowych Skonfigurowany i zainstalowany na serwerze oraz stacjach roboczych system, zawierający bazę produkcyjną z opracowanych prototypem Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 4 19

20 Wstępny Plan Projektu cd.. Etap 5 Szkolenie Użytkowników i Administratorów Przeszkolony do pracy personel w zakresie wdrażanych modułów Przeprowadzone testy autoryzacyjne ze znajomości systemu Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 6 Etap 6 Uruchomienie Pilotażowe Systemu Przeprowadzenie testów pracy w warunkach rzeczywistych Gotowy do pracy system w zakresie modułów objętych wdrożeniem w ramach projektu Uruchomiony i skonfigurowany i dostosowany do potrzeb Zamawiającego ZSI Zatwierdzony plan prac i harmonogram Etapu 7 Etap 7 Rozruch Technologiczny i Nadzór Eksploatacyjny (Start Produktywny) Pracujący produktywnie system Informatyczny Zamawiającego Zakooczony Projekt Ramy Czasowe projektu i przyjęte marginesy tolerancji - Harmonogram 20

21 Sterowanie Projektem Mechanizmy Raportowania i Monitorowania Zarządzanie Bieżącą Pracą Projektową Procedura organizacji i sporządzania protokołu ze spotkao i konsultacji Procedura kontroli realizacji zadao Kontrola zakresu i raportowanie postępów projektu Procedura kontroli zakresu i raportowania postępów projektu Procedura rozwiązywania problemów Procedura kontroli zmian zakresu projektu Procedura zarządzania ryzykiem projektowym 21

22 Dokumentacja Formularz - Zgłoszenie Zagadnienia Projektowego Formularz - Zgłoszenia Serwisowego Protokół ze Spotkania Formularz - Zgłoszenia Propozycji Modyfikacji Formularz - Zgłoszenie Ryzyka Rejestr Zagadnieo Projektowych Rejestr Ryzyk Rejestr Propozycji Modyfikacji Rejestr Zgłoszeo Serwisowych 22

23 Analiza Ryzyka 23

24 ZADANIA Proces Planowania Ryzyka Robiony na pewien moment należy do niego wracać RYZYKO 20 % TYGRYSY 80 % 80 % KROKODYLE 20 % Wybór 20% ważnych zadao Zagrożenia dla 20% ważnych zadao Podziała zagrożeo według oddziaływania na projekt Stworzenie planu prewencji i co jeżeli 24

25 Przypadki z życia, czyli 10 źródeł niepowodzeo we wdrożeniu systemów ERP 1. Brak umiejętności korzystania z rad innych 2. Brak zaangażowania kierownictwa 3. Chciejstwo Chcemy aby pełna funkcjonalnośd została wdrożona, aby obsługiwany był każdy proces 4. Brak umiejętności korzystania z doświadczeo innych 5. Jak wybrad dostawcę rozwiązania wizyty referencyjne, porównanie ofert 6. Ocena dostarczonych ofert nie można dążyd do wspólnego mianownika, ale uwzględniad składane propozycje całościowo; Ideologizacja podejścia punktowego skazuje czasami wybór na dostawcę najbardziej przebiegłego 7. Negocjacje kontraktowe- świetny sprzedawca zakręcił nabywcą 8. Dobór osób do zespołu wdrożeniowego 9. Zarządzanie ryzykiem skupienie się na zagrożeniach 10. Rola Kierownika Projektu w wdrożeniu

26 Pielęgnacja i rozwój W późniejszym etapie (3-6 miesięcy po wdrożeniu), klient i firma wdrożeniowa zawierają porozumienie na wykonanie usług serwisu powdrożeniowego w obszarze ERP. W ramach przedmiotu prac firma wdrażająca zobowiązuje się najczęściej do: Konsultacji wdrożeniowych w zakresie zainstalowanych u klienta modułów systemu Uzupełniania standardowej wersji systemu o nowe funkcje usprawniające pracę systemu - np. pomoc przy definiowaniu nowych raportów Świadczenia pomocy telefonicznej na zasadzie Hotline Usuwania awarii systemu i pomocy w eliminacji skutków awarii Innych prac dotyczących systemu zleconych przez klienta

27 Następny Projekt Po dłuższym okresie eksploatacji systemu, istnieje najczęściej potrzeba wdrażania nowych funkcjonalności, lub uzupełnienia starych. Jest to skutkiem zmieniających się potrzeb organizacji na skutek zmiany celów biznesowych, usprawnienia procesów gospodarczych. Rodzi się, potrzeba kolejnego projektu systemu informatycznego, czy to w obszarze tradycyjnych funkcjonalności ERP, czy też wyjście poza fizyczne granice przedsiębiorstwa, które przecież nie funkcjonuje w odosobnieniu. Istnieje wzajemne oddziaływanie ze światem zewnętrznym, m.in. z dostawcami, sprzedawcami, bankami, klientami. Chodzi tu o zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), zarządzanie relacjami z klientem (CRM), stworzenie całościowego środowiska e-biznesowego.

28 KONIEC WYKŁADU

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi Zarządzanie projektami informatycznymi kolejność planowanie inwestycji informatycznych: narzędzia aplikacyjne narzędzia systemowe platforma sprzętowa Poziom taktyczny stanowisk pracy ( dotyczy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PROCESAMI BIZNESOWYMI Adam OLEJNIK Streszczenie: Wdrożenie systemu zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w przedsiębiorstwie determinuje następujące

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY

WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Celina M. Olszak Grażyna Billewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WDRAŻANIE SYSTEMÓW KLASY CRM ETAPY I WYBRANE PROBLEMY Wprowadzenie Implementacja wielu nowoczesnych podejść do zarządzania nie jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych

Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych Reguły funkcjonowania Biura Projektu, slajd 1 Zasady organizacji biura projektów systemów informatycznych u użytkownika dr inz. Grzegorz Blizniuk Instytut Systemów Informatycznych Wydzial Cybernetyki WAT,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdrożenie aplikacji klasy ERP. Poradnik praktyczny. Wersja dokumentu: 1.1

Wybór i wdrożenie aplikacji klasy ERP. Poradnik praktyczny. Wersja dokumentu: 1.1 Poradnik praktyczny Wersja dokumentu: 1.1 First Byte Sp. z o. o., 2009 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzją o poprawie efektywności własnego systemu informacyjnego, często utożsamiając

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Mgr Magdalena Kotarba

Mgr Magdalena Kotarba PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS MODYFIKACJI STANDARDOWEGO SYSTEMU KLASY ERP I SPOSOBY ICH POKONANIA NA PRZYKŁADZIE WDROŻENIA SYSTEMU ORACLE J.D. EDWARDS ENTERPRISE ONE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Z BRANŻY SPOŻYWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemów informatycznych

Wdrażanie systemów informatycznych Wdrażanie systemów informatycznych Z pewnością, Drogi Monsieur Poirot, Zrobienie czegoś z perfekcją jest usprawiedliwieniem 1 Słowo wdrażać oznacza zaczynać, wprowadzać, stosować coś, zapoczątkowywać 2.

Bardziej szczegółowo

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo