1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem."

Transkrypt

1

2 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

3 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology Sp. z o.o. (członek konsorcjum) z siedzibą w Warszawie.

4 3/ Opis projektu: Wdrożenie nowego zintegrowanego narzędzia do zarządzania projektami klasy EPM (Enterprise Project Management) w Urzędzie Miejskim Wrocławia to nie tylko implementacja nowego narzędzia informatycznego. Przedsięwzięcie to miało przede wszystkim wymiar organizacyjny. Instytucje należące do administracji centralnej czy samorządowej (jak zamawiający) są zarządzane w sposób hierarchiczny gdzie pracownicy podlegają kierownikowi działu, Ci kierownikom wydziału itd., a zatem obowiązuje tu sztywna struktura organizacyjna.

5 3/ Opis projektu: Urząd Miejski Wrocławia, w obliczu masy złożonych projektów, związanych m.in. z organizacją Euro 2012, postanowił zastosować całkowicie nową jakość w realizacji tych inwestycji - a mianowicie wprowadzić do organizacji (na początek dla określonej grupy pracowników) podejście projektowe, w którym kierownik projektu powinien decydować o zadaniach realizowanych przez pracowników różnych departamentów. Do tego osoby zaangażowane w całe przedsięwzięcie dodatkowo zdecydowały się na wprowadzenie metodyki zarządzania łańcuchem krytycznym.

6 3/ Opis projektu: Metodyka ta różni się już w samym podejściu do koncepcji zarządzania projektami od metodyk stosowanych dotychczas w sektorze publicznym. Wybór tej metodyki ma zapewnić sprawne i terminowe wykonanie wszystkich zaplanowanych inwestycji. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą przeprowadzili najpierw wnikliwą analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie obsługi procesów, integracji z innymi istniejącymi systemami itp. Wdrożenie zostało podzielone na etapy zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania projektami. Trwało dokładnie 8 miesięcy (przewidywany czas realizacji projektów o tym stopniu trudności i złożoności jest znacznie dłuższy). System spełnił oczekiwania wymagającego klienta i skutecznie rozwiązał jego problemy związane z zarządzaniem projektami.

7 4/ Cel projektu: Urząd Miejski Wrocławia zarządza jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w Polsce. Prowadzi wiele spektakularnych projektów związanych z organizacją Euro 2012, a także rozwojem infrastruktury Wrocławia. Tak więc omawiany projekt miał na celu w szczególności: 1. Stać się efektywnym narzędziem w zarządzaniu projektami dla użytkowników na każdym szczeblu w strukturze organizacji zamawiającego; 2. Usprawnić zarządzanie dokumentami związanymi z projektami; 3. Spowodować przejrzystość w zarządzaniu problemami i ryzykiem w projektach; 4. Stać się bazą wiedzy dla inwestorów i upowszechniać najlepsze praktyki w zakresie zarządzania projektami.

8 5/ Główne założenia projektu to likwidacja: 1. problemów przy budowaniu planów i budżetów projektów. 2. trudności w standaryzacji procesu zarządzania projektami. 3. niemożliwości śledzenia w czasie rzeczywistym odchyleń pomiędzy parametrami zakładanymi a rzeczywistymi. 4. niedostępności alertów/powiadomień o projektach z przekroczonymi terminami i budżetem. 5. braku możliwości efektywnego zarządzania zależnościami pomiędzy projektami. 6. braku odpowiednich narzędzi do kontroli nad projektami. 7. trudności w doborze najbardziej odpowiednich zasobów do projektów. 8. pracochłonnego uaktualniania informacji i statusów w projektach. 9. nieaktualnych harmonogramów. 10. czasochłonnej pracy związanej z administrowaniem projektem. 11. pracochłonnego sporządzania raportów. 12. trudności w zarządzaniu problemami. 13. spóźnionego informowania o przekroczeniu terminów i budżetu. 14. kłopotów z raportowaniem prac przez członków zespołu projektowego. 15. trudności z wprowadzaniem zmian.

9 6/ Tryb postępowania: Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Kryteria oceny ofert: a/ cena 100 %

10 7/ Warunki udziału wykonawców w postępowaniu: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać sie mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2. Zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było wdrożenie (instalacja, konfiguracja, przeszkolenie użytkowników) systemu Zarządzania Projektami, o łącznej wartości min złotych brutto oraz udokumentują, że usługi te zostały wykonane należycie.

11 7/ Warunki udziału wykonawców w postępowaniu: 3. Dysponują zespołem min. 3 osób, o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach tj.: kierownikiem projektu spełniającym poniższe wymagania: wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołu projektowego, doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w co najmniej 3 projektach w roli kierownika projektu w organizacjach powyżej 200 osób, posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość oferowanego systemu na poziomie profesjonalisty. konsultantem (co najmniej 2 osoby) spełniającym (każdy z nich), poniższe wymagania: doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach w roli konsultanta projektu w organizacjach powyżej 200 osób, posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość oferowanego systemu na poziomie profesjonalisty. 4. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości co najmniej PLN. 5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę PLN.

12 8/ Na czym polegała realizacja zamówienia: 1. Analiza wielowymiarowa projektów. 2. Analizowanie danych z wielu projektów. 3. Odzwierciedlenie aktualnej struktury organizacyjnej Zamawiającego. 4. Efektywny system raportowania z wykorzystaniem identyfikatorów graficznych (światła drogowe). 5. Raporty typu drill down. 6. Wspólne repozytorium dla wszystkich dokumentów, problemów, ryzyk oraz innych obiektów przypisanych do projektów. 7. Prognozowanie zapotrzebowania na zasoby. 8. Zarządzanie wspólną pulą zasobów dla wszystkich projektów organizacji. 9. Substytucja zasobów. 10. Przypisywanie zasobów spoza organizacji.

13 8/ Na czym polegała realizacja zamówienia: 11. Ustanawianie priorytetów. 12. Wspólny obszar działania dla osób pracujących w danym projekcie. 13. Otrzymywanie zadań do realizacji. 14. Raportowanie postępu prac. 15. Wspólne repozytorium dla wszystkich dokumentów, problemów, ryzyk oraz innych obiektów przypisanych do projektów. 16. Biblioteki grupujące dokumentację projektową. 17. Powiązanie z dokumentami utworzonymi w innych aplikacjach. 18. Przypisanie dokumentu do projektu i/lub zadania. 19. Prowadzenie notatników dla całego projektu, fragmentów projektu i zadań różne typy notatek. 20. Powiadomienie o problemie. 21. Rejestrowanie komentarzy dotyczących rozwiązania problemów.

14 8/ Na czym polegała realizacja zamówienia: 22. Zidentyfikowanie ryzyka dla projektu. 23. Definiowanie potencjalnego wpływu ryzyka na realizację zadań. 24. Kalkulowanie wpływu ryzyka na cały projekt. 25. Definiowanie możliwych sposobów zmniejszenia ryzyka. 26. Śledzenie kosztów, przypisanie kosztów do realizowanych projektów, zasobów. 27. Zdefiniowanie szablonów projektów dla organizacji. 28. Proces akceptacji projektów przed ich aktywowaniem. 29. Analizowanie danych z wielu projektów. 30. Raportowanie urlopów, szkoleń oraz wszelkich innych dni wolnych dla całej organizacji Zamawiającego. 31. Polska wersja językowa.

15 Dziękujemy za uwagę

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego do wsparcia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wdrożenie systemu intranet w Głównym Inspektoracie Transportu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części Numer ogłoszenia: 110975-2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdos.gov.pl/ Warszawa: Świadczenie usług serwisowych oraz asysty technicznej bazy danych o

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ppkpodhale.pl Nowy Targ: Instalacja, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.53.2014 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie szkoleń z zakresu ITIL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Chełm: System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Numer ogłoszenia: 361226-2014; data zamieszczenia: 30.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Na usługi doradcze w zakresie: zaprojektowania i określenia sposobu wdrożenia systemu klasy ERP i BI wspomagającego zarządzanie Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, wyboru

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia. Wdrożenie nowoczesnych aplikacji wspomagających prowadzenie badań naukowych Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 82/ZP/2013 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo