Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji Platforma B2B Callcenter system B2B wspierający procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych klientów Callcenter do celów realizacji projektu Platforma B2B Callcenter system B2B wspierający procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych klientów Callcenter, realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W ramach niniejszego zapytania ofertowego nie jest stosowana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 1) Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji o roboczej nazwie: Callcenter. Składana dokumentacja winna zawierać następujące informacje: I. Określać metodę prowadzenia prac planistycznych i przygotowawczych. Zdiagnozowanie prac ma służyć wstępnej analizie procesów, potrzeb i wymagań Systemu Callcenter oraz najważniejszych założeń wdrożenia. II. Opis koncepcji Systemu i charakterystyki planowanego rozwiązania. Winien on zawierać opis słowny proponowanego rozwiązania oraz ukazywać za pomocą odpowiednich diagramów zarys architektury informatycznej, w tym architektury Systemu B2B Callcenter, jak również projektowane funkcjonalności wraz z uzgodnieniem ostatecznej struktury danych. Elementami opisu między innymi będą: przedstawienie możliwych wariantów technicznych realizacji wdrożenia; opracowanie mechanizmów identyfikacji i rozwiązywania konfliktów, aktualizacji rekordów, synchronizacji; projektowanie (relacji, klas, stanów, komponentów);

2 ustalenie funkcjonalności natywnych CRM możliwych do wykorzystania w projekcie oraz przygotowanie odpowiednich dostosowań dla osiągnięcia wymaganych funkcjonalności Systemu Callcenter, a także opis ich implementacji w środowisku; opis integracji systemu B2B Callcenter z platformą FREECONET (używaną przez - Aiton Caldwell SA) w zakresie pełnej obsługi i zapewnienie łączności i wymiany danych z Callcenter, w celu zapewnienia jednokrotnego i uniwersalnego wprowadzania zgłaszanych incydentów do Systemu; zależność ta ma dotyczyć połączeń przychodzących i wychodzących; przygotowanie komunikatów w standardzie EDI do synchronizacji informacji między bazami danych z użyciem zabezpieczonego kanału wymiany informacji; przygotowanie mechanizmów automatyzacji procesów związanych z tworzeniem, procesowaniem i monitorowaniem incydentów; konfiguracja i wdrożenie systemu B2B Callcenter w środowisku produkcyjnym; przygotowanie raportów obejmujących wykorzystanie dostępnych danych. Opisy wymagań Systemu mają być podzielone na następujące grupy: wymagania związane z dostępem do danych i do Systemu; wymagania związane z oczekiwaną wydajnością; wymagania dotyczące integracji/współpracy Systemów Callcenter i telekomunikacji; wymagania pozostałe. Wymagania dodatkowe, niefunkcjonalne powinny być ujęte w następujących grupach: proponowane Systemy operacyjne; rozwiązania sprzętowe, w tym urządzenia mobilne. Metodyka wytwarzania oprogramowania powinna być prowadzona w następujących etapach: Faza Diagnozy ma służyć do wstępnej analizy procesów, potrzeb i wymagań w celu określenia najważniejszych założeń wdrożenia systemu Callcenter. Faza Analizy ma dotyczyć wszystkich procesów zachodzących w projektowanym Systemie Callcenter, prac analitycznych oraz dokumentacji. Projektowanie Systemu zawiera koncepcję rozwiązania i uzgodnienie ostatecznej struktury danych. Programowanie oraz konfiguracja Systemu Callcenter, przygotowanie dokumentów, zbudowanie i przetestowanie komponentów Systemu, rozwój funkcjonalności i dostosowań tworzenie interfejsów. Rezultatami ma być kompletny i skonfigurowany system. Zakończenie i zapisanie kodów wykonanych modyfikacji, interfejsów, migracja danych oraz wykonanie

3 testów akceptacyjnych. Wdrożenie winno przebiegać metodą iteracyjną. W każdej iteracji uruchamiana będzie wybrana funkcja Systemu. Po jej zaimplementowaniu, przetestowaniu i odbiorze, przechodzi się do uruchomienia kolejnej. Szkolenia dla użytkowników i administratora Systemu Callcenter. Praca pod nadzorem. Akceptacja dokumentacji przekazanie dokumentacji funkcjonalnej, technicznej powykonawczej, podręczniki użytkownika i administratora, szkoleniowej i bezpieczeństwa. Uruchomienie oraz konserwacja Systemu Callcenter zgodnie z dodatkową umową świadczenia usług konserwacji Systemu. Zastosowana metodyka może zawierać opcjonalnie następujące elementy: Optymalizację wybranych procesów poprzez badanie ich przebiegu, poziomu automatyzacji, przygotowanie mapy procesów i wskazanie obszarów potencjalnej optymalizacji. Podnoszenie wersji oprogramowania poprzez jego ulepszenie i dostosowanie do zmieniających się warunków (upgrade). III. Wymagania dotyczące analizy: Analiza przypadków ma opisywać określone przypadki użycia podzielone wg następujących kryteriów: przypadek użycia inicjujący, przypadek użycia docelowy, przypadki użycia biorące udział w scenariuszach. Opisy charakterystyki Użytkowników powinny uwzględniać: warunki wstępne, warunki końcowe, założenia i ograniczenia dla przewidywanych działań, proponowane formy opisu scenariusza głównego i scenariuszy alternatywnych. Opisy modelu procesów biznesowych powinny być wykonane z zastosowaniem diagramów, z podaniem narzędzia użytego do ich przygotowania. IV. Opisy korzyści: Powinien być załączony opis korzyści uzyskanych z wdrożenia Systemu, uwzględniający oszczędność czasu pracy pracowników; winien być przedstawiony i wyliczony w formie tabelarycznej.

4 V. Wymagane jest dodatkowo: przedstawienie zapotrzebowania na Licencje, przedstawienie zasad zabezpieczenia danych, opis synchronizacji danych On/Offline, opis wsparcia Użytkownika końcowego, zarządzanie infrastrukturą IT (sprzęt, system, aplikacje, materiały eksploatacyjne), bezpośrednia pomoc techniczna, współpraca z producentami oprogramowania i sprzętu. 2) Warunki udziału w postępowaniu a) Zapewnienie potencjału kadrowego, z doświadczeniem minimalnym: - doświadczenie w prowadzeniu projektów dotowanych z PO IG działanie 8.1 lub 8.2; przynajmniej 2-3 projekty w roli sponsora, menedżera lub kierownika projektu lub analityka. b) Doświadczenie w wykonywaniu analiz informatycznych dla klientów zewnętrznych; przynajmniej 10 projektów. c) Przynajmniej 5-letnie doświadczenie w branży IT. d) Mile widzialne certyfikaty z uznanej metodologii prowadzenia projektów (Prince, PMP lub równoważny). Dokumenty wymienione w tym punkcie do wglądu na życzenie. 3) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do złożonej oferty a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą zawarcia umowy. b) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty wymienione w pkt. a) mogą posiadać formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) Formularz cenowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 5) Sposób obliczenia ceny oferty W formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest podać wartość netto i brutto usługi, wyrażoną w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Wartość usługi winna zawierać

5 wszystkie składniki kosztów jej realizacji. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza cenowego. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom w trakcie trwania umowy. Kryteria: o cena usługi 70% o termin wykonania 30% 6) Miejsce i termin składania ofert Ofertę należy wysłać em na adres następnie należy przesłać ją pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ul. Wolność 3A Warszawa w terminie do dnia 15 marca 2013 r. (liczy się data wpływu oferty elektronicznej). 7) Oferta wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8) Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe. 9) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim ww. wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryterium oceny ofert. 10) Kontakt w sprawie oferty: 11) Wykaz załączników: a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

6 pieczęć wykonawcy pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Niżej podpisani..., Działając w imieniu i na rzecz..... (nazwa i siedziba Wykonawcy) ul. Wolność 3A Warszawa W odpowiedzi na zapytanie, dotyczące oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji o roboczej nazwie Callcenter do celów realizacji projektu Platforma B2B Callcenter system B2B wspierający procesy biznesowe związane z obsługą wspólnych klientów Callcenter realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 1. Oferujemy realizację ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w kwocie netto. brutto (brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie (.). 2. Oświadczamy, iż usługę tę jesteśmy w stanie wykonać w terminie dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności z Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zawarte w pkt. 2 SIWZ. 6. Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 7. Do niniejszego formularza przedkładamy załączniki zgodnie z zapisem punktu 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.... (data i podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo Wirtualne Muzeum sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa

Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa Poczta Polska S. A. ul. Stawki 2 00-940 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Kielce, 25.03.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa aplikacji kontrolnej PPW, obsługa techniczna oprogramowania bazy danych GIS MhP oraz modernizacja aplikacji wspomagających obsługę bazy danych GIS MhP (KARTO PPW WH, KARTO PPW WJ, Wycinanie,

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. na realizację zamówienia. Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Opracowanie narzędzia prognozowania popytu na pracę w ujęciu globalnym w wersji do zamieszczenia na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/22/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie dokumentacji dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO

DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO o SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) DLA PRZETARGU NIE OGRANICZONEGO prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (t.j. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia.

Dostarczenie wymaganej dokumentacji szkolenia: do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego szkolenia. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z OBSZARU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z obszaru ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2015-07-07

Warszawa dn. 2015-07-07 Warszawa dn. 2015-07-07 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo