Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA"

Transkrypt

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad 2013

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów Przedmiot i termin realizacji zamówienia oraz opis istniejącego rozwiązania Przedmiot zamówienia Termin realizacji zamówienia Opis obecnie wykorzystywanego rozwiązania Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru

3 Słownik terminów i skrótów 1. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW Tabela 1. Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 1. Dokumentacja Dokumentacja wdrożeniowa, Dokumentacja powykonawcza, Dokumentacja użytkowa oraz pozostałe dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu postepowania. 2. Dokumentacja powykonawcza 3. Dokumentacja użytkowa 4. Dokumentacja wdrożeniowa 5. Podręcznik użytkownika 6. Podręcznik administratora 7. Grupa Kapitałowa PSE lub GK PSE Dokumentacja opisująca Rozwiązanie i jego konfigurację po jego wdrożeniu, obejmująca wszelkie zmiany w dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu postępowania. Plan instalacji wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji, podręczniki użytkownika i administratora oraz wszelkie inne opracowania opisujące Rozwiązanie oraz sposób jego działania, konfiguracji i administrowania, które są niezbędne do prawidłowego użytkowania oraz eksploatacji Rozwiązania. Projekt rozwiązania, projekt aplikacji wraz z projektami raportów oraz migracji danych, plan testów wraz ze scenariuszami testowymi, raport z testów wraz z formularzami przeprowadzenia testów oraz pozostała dokumentacja wdrożenia Rozwiązania na potrzeby PSE S.A. Dokument zawierający szczegółowy opis procesów wykonywanych przez Użytkownika Końcowego w systemie SAP. Dokument zawiera ścieżki postępowania zilustrowane ekranami z systemu SAP. Dokument zawierający szczegółowy opis funkcji administracyjnych w sposób, który zapewni wsparcie realizacji usług eksploatacyjnych. PSE S.A. oraz spółki, w których PSE S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji. 8. Produkty Konfiguracja Rozwiązania, przeprowadzone instruktaże i testy Rozwiązania, dokumentacja Rozwiązania oraz inne produkty dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę będące wynikiem realizacji przedmiotu postępowania. 9. PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 10. Funkcjonalność lub Rozwiązanie Rozwiązanie, będące przedmiotem wdrożenia w ramach niniejszego postepowania. 11. System SAP lub ZSZ Zintegrowany System Zarządzania stosowany w PSE S.A. do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem oparty na oprogramowaniu mysap.com (SAP ECC 6.0) firmy SAP AG. System będący źródłem informacji kadrowo-płacowych na potrzeby wdrożenia. 3

4 Słownik terminów i skrótów Lp. Termin/Skrót Opis 12. Usługi Usługi wdrożeniowe, instruktaże lub inne usługi świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy 13. Wykonawca Firma wybrana przez PSE S.A. do dostarczenia i wdrożenia funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP. 14. Zamawiający PSE S.A. 4

5 Przedmiot i termin realizacji zamówienia oraz opis istniejącego rozwiązania 2. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS ISTNIEJĄCEGO ROZWIĄZANIA 2.1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w PSE S.A. funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP. Zamawiający wymaga, aby dostarczone Rozwiązanie oparte było o funkcjonalność, która była przedmiotem wdrożenia w co najmniej jednej firmie zatrudniającej minimum 700 osób. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1. Opracowanie Dokumentacji Wdrożeniowej w tym m.in.: 1.1. Projekt rozwiązania, 1.2. Projekt aplikacji wraz z projektami raportów oraz migracji danych Plan instalacji wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji Raport z testów wraz z formularzami przeprowadzenia testów. 2. Uruchomienie funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP, w tym: 2.1. dostawa oprogramowania w polskiej wersji językowej, umożliwiającego pracę w systemie SAP wszystkim użytkownikom oraz instalacja rozwiązania IT; 2.2. opracowanie testów (w tym planów i scenariuszy testowych, raportów podsumowujących testy) oraz wsparcie realizacji testów odbiorczych wdrożonego w PSE S.A. Rozwiązania; 2.3. pełna migracja danych z obecnie wykorzystywanego rozwiązania klienckiego do nowego Rozwiązania; 2.4. przygotowanie dokumentacji użytkownika końcowego (Podręcznik użytkownika) oraz administratora (Podręcznik administratora); 2.5. przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników końcowych oraz administratorów Rozwiązania w zakresie umożliwiającym pracę i administrację wdrożonym Rozwiązaniem; 2.6. wdrożenie produkcyjne funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP ; 2.7. opracowanie Dokumentacji powykonawczej funkcjonalności umożliwiającej obsługę w systemie SAP. 3. Zapewnienie w ciągu trwania okresu Gwarancji Jakości, 48 roboczogodzin pracy konsultantów realizowanych w siedzibie Zamawiającego w zakresie rozwoju wdrożonego Rozwiązania do wykorzystania zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Intencją Zamawiającego jest to, aby rezultatem prac projektowo-wdrożeniowych było wytworzenie i przekazanie Zamawiającemu wszystkich produktów wymienionych w rozdziale nr 5, posiadających cechy i właściwości określone w tabeli 3 w tym rozdziale. 5

6 Przedmiot i termin realizacji zamówienia oraz opis istniejącego rozwiązania 2.2. Termin realizacji zamówienia Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie nie późniejszym niż 8 (osiem) tygodni od dnia zawarcia Umowy z tym, że: 1. prace projektowe rozpoczną się od 7 stycznia 2014 r., a realizacja przedmiotu Umowy wraz z odbiorem końcowym, nastąpi w terminie nie późniejszym niż do 28 lutego 2014 roku, 2. gotowość wdrożonego Rozwiązania do startu produkcyjnego musi nastąpić do dnia r., przy czym przez gotowość wdrożonego Rozwiązania do startu produkcyjnego Zamawiający rozumie możliwość automatycznego wygenerowania raportu na potrzeby KNF na podstawie danych z systemu SAP Opis obecnie wykorzystywanego rozwiązania Poniżej zamieszczony został opis rozwiązania wykorzystywanego do obsługi PPE. W bieżącej eksploatacji w PSE S.A. wykorzystywane jest klienckie rozwiązanie oparte o następujące infotypy klienckie: Dane funduszu Dane osób uposażonych Wypłaty z PPE Wartości środków PPE Status PPE Inne dane PPE Dane w infotypach są ewidencjonowane podczas rejestracji zdarzeń: Y0 Pierwsza deklaracja PPE Y2 Zmiany w deklaracji PPE Składka podstawowa oraz dodatkowa PPE jest rejestrowana w infotypie 0014 podczas wykonywania zdarzeń Y0 oraz Y2. Składnikami płacowymi do rejestracji składki PPE w infotypie 0014 są: PPE składka podstawowa Skł.dod. PPE Dodatkowo w systemie istnieją raporty kliencie umożliwiające wykonanie: zestawienia przekazanych składek PPE za pracowników, deklaracja uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym dla wskazanego pracownika (korespondencja seryjna). 6

7 Wymagania ogólne 3. WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania określone w niniejszym rozdziale mają charakter obligatoryjny dla oferowanego Systemu. Tabela 2. Wymagania ogólne Systemu Lp. Funkcjonalność 1. Wszystkie obszary Rozwiązania, z którymi ma kontakt użytkownik końcowy muszą być w polskiej wersji językowej. 2. Cała funkcjonalność Rozwiązania musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego procesu biznesowego czy modułu rozwiązania użytkownik zarejestruje dane, ich rejestracja musi być jednorazowa a Rozwiązanie w każdym wymagającym tych danych module musi udostępniać te dane, umożliwiać ich przetwarzanie, a przetworzone przez Rozwiązanie lub uzupełniane przez użytkownika dodatkowe dane muszą być widoczne w innych modułach rozwiązania, które ich potrzebują. Niedopuszczalna jest sytuacja wymagająca podwójnej rejestracji przez użytkownika tych samych informacji w różnych funkcjach, modułach czy aplikacjach rozwiązania. 3. Rozwiązanie musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do poszczególnych funkcji, raportów oraz danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą rozwiązania. 4. Rozwiązanie musi uwzględniać obowiązujące prawo polskie w zakresie prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024). 5. Format dokumentacji tworzonej w ramach wdrożenia musi być zgodny z zapisami, które zawiera Tabela 3. Produkty wdrożenia przyporządkowane etapom projektu oraz kryteria ich odbioru oraz ze standardami dokumentacji specjalistycznej projektów IT obowiązującymi u Zamawiającego. Sposób i zakres wykorzystania standardów zostaną doprecyzowane w ramach prac projektowych. 7

8 Wymagania szczegółowe 4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wdrożone funkcjonalności zapewniające obsługę w systemie SAP Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) muszą umożliwiać: 1. Utworzenie raportu zgodnie z wzorem formularza KNF w sprawie rocznej informacji dotyczącej pracowniczego programu emerytalnego przekazywanej do organu nadzoru. Konieczne jest sporządzenie sprawozdania do KNF za rok 2013 i lata kolejne. Źródłem danych dla raportu będą dane zaewidencjonowane w SAP HR. 2. Gromadzenie danych osobowych wymaganych ustawą o PPE związanych z prowadzeniem programu, tj.: ewidencjonowanie danych osobowych dotyczących uczestników programu, osób uposażonych wskazanych przez uczestnika programu. 3. Wystawianie umowy / deklaracji w formie korespondencji seryjnej. 4. Utworzenie raportów obsługujących formularze dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej, wypłaty na rzecz uposażonego w formie korespondencji seryjnej w zakresie koniecznym do uzupełnienia przez pracodawcę. 5. Raportowanie dokonanych wypłat/wypłat transferowych z programu oraz wypłat na rzecz osób uposażonych. 6. Raportowanie zdarzeń dotyczących programu, tj.: zmian subfunduszy, założenia/likwidacji składki podstawowej. 7. Raportowanie uczestników programu w podziale na rodzaj wybranego przez uczestnika subfunduszu, udział procentowy w poszczególnych subfunduszach, 8. Raportowanie pracowników Spółki, którzy spełniają wymagania do przystąpienia do programu (mechanizm wcześniejszego informowania o pracownikach nabywających prawo do przystąpienia do programu) oraz pracowników, którzy nabyli prawo do przystąpienia do programu a nie przystąpili do niego. 9. Komunikacja z Agentem Transferowym, w tym obsługa interfejsów wymiany danych w zakresie przekazywania informacji generowanych z systemu SAP dotyczących: a. zgłoszeń nowych uczestników do PPE, b. zgłoszeń zmian (np. zmiany alokacji / zamiany, na podstawie danych z systemu SAP), c. przesyłania informacji o składkach wygenerowanych bezpośrednio z rozliczeń listy płac. 8

9 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru 5. SPECYFIKACJA PRODUKTÓW I KRYTERIA ICH ODBIORU W ramach realizacji każdego z zadań Wykonawca musi opracowywać produkty przynależne do danego zadania i podlegające odbiorom zgodnie z kryteriami określonymi w Tabeli 3. Tabela 3. Produkty wdrożenia przyporządkowane etapom projektu oraz kryteria ich odbioru Nr. Zadanie Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru Prod. Opracowanie dokumentacji projektowej 1 01 Projekt Dokument opisujący architekturę Rozwiązania rozwiązania oraz opis procesu instalacji i konfiguracji wszystkich komponentów rozwiązania w tym: 02 Projekt aplikacji wraz z projektami raportów oraz migracji danych opis funkcji/funkcjonalności wspieranych przez Rozwiązanie, opis komponentów aplikacyjnych i technicznych wspierających i realizujących funkcje rozwiązania. Dokument zawierający m.in.: opis zakresu objętego projektem oraz poszczególnych funkcjonalności Rozwiązania, w tym: o algorytmów realizacji funkcji Rozwiązania, o danych ewidencjonowanych i przetwarzanych przez Rozwiązanie, Projekt rozwiązania musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Projekt aplikacji wraz z projektami raportów oraz migracji danych musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Projekt musi być kompletny tzn. musi zawierać opisy wszystkich procesów i podprocesów związanych z obsługą w systemie SAP funkcjonalności Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), opisy raportów oraz migracji danych. 9

10 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru o interfejsów wewnętrznych i zewnętrznych, o interfejsu użytkownika. opisy procesów związanych z obsługą w systemie SAP funkcjonalności Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), projekty raportów (dane, algorytmy przetwarzania, szata graficzna, formatowanie), projekt migracji danych opisujący m.in.: o zakres danych objętych migracją, o mechanizmy transformacji i migracji danych. Uruchomienie funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP 2 01 Plan instalacji wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji Dokument opisujący proces instalacji i konfiguracji dedykowanych komponentów Rozwiązania w sposób, który umożliwi poprawne wykonanie czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych w środowisku rozwojowym, testowym lub produkcyjnym. Plan wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji opisują: czynności wykonywane w procesie Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Plan instalacji wraz z instrukcją instalacji i konfiguracji musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 10

11 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru 02 Plan testów wraz ze scenariuszami testowymi instalacji i konfiguracji. przewidywany czas instalacji oraz ryzyka związane z instalacją. istotne dla pracy wdrażanego Rozwiązania parametry konfiguracji. czynności wykonywane w procesie instalacji i konfiguracji. Celem dokumentu jest zaplanowanie zakresu i harmonogramu testów komponentów Rozwiązania dla podanej w planie testów kategorii w sposób, który zapewni potwierdzenie poprawności ich instalacji, konfiguracji oraz implementacji. Dokument zawierający m.in.: cel przeprowadzenia testu, zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań, harmonogram testów, uwzględniający podział ze względu na procesy biznesowe, scenariusze testów opracowane odrębnie dla każdego zamodelowanego procesu, przygotowane w postaci formularzy zawierających specyfikację wszystkich czynności wchodzących w skład danego Plan testów wraz ze scenariuszami testowymi musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 11

12 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru 03 Skonfigurowane w systemie SAP Rozwiązanie gotowe do testów procesu, uporządkowanych zgodnie z przebiegiem procesu i zawierających co najmniej takie informacje jak: o o o o o o nr kroku testowego, opis czynności do wykonania, dane testowe (opis danych, którymi należy zasilić System, przy czym mogą to być dane, które należy wprowadzić za pomocą formatek edycyjnych, wpisując dane ręczenie lub zmieniając statusy, lub zaczytując dane z zewnątrz), użytkownik wykonujący (rola, funkcja), oczekiwany rezultat, uwagi. System informatyczny, zainstalowany w przygotowanym przez Zamawiającego środowisku sprzętowym zawierający: zainstalowane i skonfigurowane wszystkie składniki Rozwiązania, założone konta wszystkich użytkowników Systemu, zgłoszonych do testowania Rozwiązania, Skonfigurowane w systemie SAP Rozwiązanie gotowe do testów musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. 12

13 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru 04 Raport z testów wraz z formularzami przeprowadzenia testów założone konta administratorów Systemu, zgłoszonych do zapoznawania się ze specyfiką systemu oraz zapoznawania z zadaniami administracyjnymi zaimplementowane raporty zgodnie z dokumentacją projektową. Dokument zawierający opis wyników przeprowadzonych testów w sposób, który pozwoli na podjęcie decyzji o ich akceptacji lub konieczności powtórzenia oraz umożliwi podjęcie decyzji dot. produkcyjnego uruchomienia Rozwiązania. Formularza przeprowadzenia testów zawierają: opis przebieg procesu testowania zgodnie z przyjętą specyfikacją, ewentualne uwagi do testów wraz z zastrzeżeniami do przetestowanej funkcjonalności oraz zrzutami ekranów (ang. screenshots) świadczącymi o niewłaściwym działaniu Rozwiązania, imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego wykonujących testy przyporządkowane do poszczególnych czynności/kroków testowych. Raport z testów wraz z formularzami przeprowadzenia testów musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 13

14 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru 05 Podręcznik użytkownika i administratora podpisy osób wykonujących testy. Podręcznik użytkownika zawierający szczegółowy opis procesów biznesowych realizowanych przez niego w systemie SAP. Dokument zawiera ścieżki postępowania zilustrowane ekranami z systemu SAP. Podręcznik administratora zawierający opis działań podejmowanych przez administratora w celu realizacji usług eksploatacyjnych. Podręcznik użytkownika jest dokumentem zawierającym m.in.: opis pełnej funkcjonalność i działania Rozwiązania, zasady nawigowania, wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, opis realizacji wszystkich procesów i procedur biznesowych obsługiwanych przez Rozwiązanie, wdrożone raporty oraz sposób ich prezentacji. Podręcznik administratora jest dokumentem zawierającym m.in.: opis funkcji administracyjnych i zadań administratora, Podręcznik użytkownika i administratora musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. 14

15 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru 06 Instruktaż dla pracowników Zamawiającego 07 Wdrożone rozwiązanie 08 Dokumentacja powykonawcza opis sposobu konfiguracji i parametryzacji Rozwiązania. Instruktaże dla pracowników Zamawiającego będą przeprowadzone w liczbie i zakresie pozwalającym uzyskać niezbędną wiedzę do samodzielnego użytkowania, konfigurowania i administrowania dostarczonym Rozwiązaniem w zakresie użytkowym i eksploatacyjnym. Rozwiązanie zainstalowane i uruchomione w środowisku produkcyjnym SAP zawierające: zainstalowane i skonfigurowane wszystkie składniki zgodnie z dokumentacją Rozwiązania, zaimplementowane wszystkie procesy, zaimplementowane wszystkie raporty, zaimportowane i wprowadzone do Rozwiązania wszystkie dane zgodnie z dokumentacją. Zbiór zaktualizowanej na dzień przekazania Rozwiązania do eksploatacji produkcyjnej całości dokumentacji wykonanej w ramach zawartej Umowy na wdrożenie Rozwiązania. Instruktaż dla pracowników Zamawiającego musi spełniać wszystkie cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Zrealizowane Instruktaże będą potwierdzone listą obecności. Wdrożone rozwiązanie musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu, Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez Zamawiającego produktami wdrożenia. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu. Zgodność z wcześniej przekazanymi i odebranymi przez Zamawiającego 15

16 Specyfikacja produktów i kryteria ich odbioru Zadanie Nr. Prod. Nazwa produktu Właściwości produktu Kryteria odbioru 09 Licencje rozwiązania Dokumenty określające szczegółowe warunki użytkowania Rozwiązania oraz poświadczające prawo Zamawiającego do użytkowania wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę elementów Rozwiązania. produktami wdrożenia. Format wersji elektronicznej: Adobe PDF (jako odpowiednik oryginału) oraz MS Word 97/2003 lub wyższa. Licencje rozwiązania muszą zawierać wszystkie składniki i cechy określone w rubryce Właściwości produktu 16

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A.

Umowa na dostawę i wdrożenie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w siedzibie PSE S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia (SIWZ cz. II) Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 1 Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy Egzemplarz 1 z 2 dla PSE. S.A. str. 2 Załącznik nr 3 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 48 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie koncepcji, realizacja i wdrożenie zmian w systemie ZSZ (SAP) oraz migracja danych zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

Zapytanie ofertowe. I. Przedmiot zamówienia specyfikacja zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania e-muzyka S.A. Warszawa, dn. 07.12.2010r ul. Zwycięzców 18 03-941 Warszawa Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. WZORY FORMULARZY I TABEL SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad 2013

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych Systemów Notujących na TGE

Wdrożenie nowych Systemów Notujących na TGE Wdrożenie nowych Systemów Notujących na TGE Artur Wrotek Z-ca Dyrektora DIN ds. Aplikacji Giełdowych Mariusz Ulicki Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju IT Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 25 stycznia

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S. A. RYNKU. Wersja 1.0 (2) Data opracowania: 26 marca 2003 Data zatwierdzenia: 26 marca 2003 Daty aktualizacji:

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S. A. RYNKU. Wersja 1.0 (2) Data opracowania: 26 marca 2003 Data zatwierdzenia: 26 marca 2003 Daty aktualizacji: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S. A. O PERATO R SYSTEM U PRZE SYŁOWEG O PROCEDURA TESTÓW SYSTEMU REZERWOWEGO PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ WIRE/RP DLA OPERATORÓW RYNKU Wersja 1.0 (2) Data opracowania: 26 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Tarnów, dn. 20.12.2013r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. na dostarczenie i wdrożenie funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE)

UMOWA Nr.. na dostarczenie i wdrożenie funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) UMOWA Nr.. na dostarczenie i wdrożenie funkcjonalności umożliwiających obsługę w systemie SAP zawarta w dniu.., w Konstancinie Jeziornie pomiędzy : spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185

Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 Lipka, dnia 20.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: OMNIVENT Sp. z o.o. ul. Sępoleńska 20 77-420 Lipka tel.: 668 834 996 NIP 5271031185 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU Załącznik I do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU Załącznik I do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192 WZORY PROTOKOŁÓW ODBIORU Załącznik I do SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W

PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN W STANDARDACH TECHNICZNYCH SYSTEMU WIRE WERSJA 4.0 Data opracowania: 16.08.2007 Data zatwierdzenia: 20.08.2007 Daty aktualizacji: Warszawa, 20 sierpnia 2006 r. SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

EasyExchangeRates Automatyczne przejmowanie kursów wymiany walut NBP do SAP. Prezentacja rozwiązania

EasyExchangeRates Automatyczne przejmowanie kursów wymiany walut NBP do SAP. Prezentacja rozwiązania EasyExchangeRates Automatyczne przejmowanie kursów wymiany walut NBP do SAP Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyExchangeRates jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Bielsko-Biała, 27 czerwca 2017 r. Data publikacji: 27.06.2017 Uprzejmie informujemy, że firma "SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ dr Marian Krupa Kierownik jakości (SAP) Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Kraków 2009 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo