Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa Rzeszów Tel: NIP: REGON: Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu B2B i e-usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA- POIG /14-00 w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na realizację zadań spełniających następujące wymagania: I. ZAMAWIAJĄCY Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa Rzeszów Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa zajmuje się kompleksową obsługą księgową oraz kadrową podmiotów o szerokim profilu działalności. Firma specjalizuje się w usługach z zakresu: 1. Książki przychodów i rozchodów 2. Księgi handlowej 3. Kadr i płac 4. Ryczałtu i karty podatkowej. Do grona klientów firmy należą przede wszystkim podmioty gospodarcze sektora MSP zróżnicowanym profilu działalności nie posiadające własnych działów księgowych. o 1

2 Spółka intensywnie korzysta z narzędzi informatycznych usprawniających prace biura rachunkowego. Wdraża także rozwiązania technologiczne z zakresu automatyzacji procesów księgowych. II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Przedmiotem projektu jest nabycie wytworzonej na zamówienie Wnioskodawcy aplikacji Business Intelligence podnoszącej efektywność kooperacji pomiędzy Podkarpacką Kancelarią Rachunkową i jej partnerami biznesowymi. Aplikacja automatyzować będzie proces zaawansowanej analityki finansowej w zakresie wykonywania rozbudowanych analiz i raportów finansowych dla klientów Kancelarii w oparciu o dane wstępnie przetworzone przez system ERP Kancelarii, wspierany przez odrębną aplikację B2B automatyzującą procesy pobierania danych do księgowania (wytworzoną w ramach poprzedniego projektu). System implementować będzie elektroniczną wymianę danych, wdrożona zostanie technologia podpisu elektronicznego. Spółka zrealizowała dotychczas jeden projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.2, w wyniku którego powstała użytkowana już platforma B2B. Projekt ten związany był z automatyzacją następujących procesów: 1. Proces wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzonych danych/dokumentów bazowych przez Partnera w panelu klienta do systemu Symfonia Forte. 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B (bilans, rachunek zysku i strat, KPiR, rozrachunki, itp.) dostęp do danych z poziomu panelu klienta. 3. Proces pobierania dokumentów za pośrednictwem systemu B2B dostęp z poziomu panelu klienta. 4. Proces automatycznego naliczania należności dla partnera z tytułu świadczenia usług księgowych przez nasze biuro. Projekt, w ramach którego realizowane będą zadania stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, dotyczy innego obszaru działalności Spółki. Przedmiotem poprzedniego projektu są procesy w ramach działalności strice księgowej, zaś obszar raportowania w ramach tej działalności ogranicza się do udostępnienia podstawowych sprawozdań: bilans, RZiS, wydruk KPiR czy informacji o rozrachunkach. Natomiast przedmiotem niniejszego projektu jest działalność z zakresu dostarczania analiz i raportów w obszarze kontroli kluczowych danych finansowych i analizy wskaźnikowej. Wytworzony system będzie platformą niezależną od wdrożonej w poprzednim projekcie aplikacji B2B, lecz będzie z tą aplikacją współpracować. Przedmiotowy projekt dotyczy innego procesu, choć komplementarnego to jednak rozłącznego w stosunku względem procesów objętych poprzednim projektem (dane wyjściowe poprzednich 2

3 procesów stanowią wejście dla procesu objętego nowym projektem). Rozdzielność automatyzowanych procesów i odmienny ich charakter sprawiają, że nie ma możliwości wykorzystania jakiegokolwiek modułu czy technologii będących przedmiotem niniejszego projektu w automatyzacji procesów objętych poprzednim projektem III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Zakup usług informatycznych aplikacja B2B cztery części (zakup systemy B2B w formie licencji) Zakup nowych środków trwałych Zakup serwera aplikacji Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja sprzętu 2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawia najważniejsze parametry planowanego systemu B2B. Zamawiający, na żądanie potencjalnych oferentów, udostępnia do wglądu w siedzibie firmy treść biznes planu w zakresie zaplanowanych rozwiązań technologicznych i opisu elementów przedmiotu zamówienia, zawierającego szczegółowy opis planowanych funkcjonalności, proponowanych parametrów technicznych oraz wymagań. Celem uzyskania wglądu w biznesplan projektu Oferent składa pisemną prośbę o udostępnienie dokumentu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, a następnie potwierdza podpisem zapoznanie się z treścią dokumentu. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy. 2. Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia: r. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w następujących ramach czasowych: l.p. ZADANIE GRANICE CZASOWE ETAPU 1 Zakup serwera aplikacji Dzień podpisania umowy z 3

4 2 Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy wykonawcą Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja sprzętu 4 Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 1 część 5 Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 2 część Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 3 część Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 4 część W przypadku konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu w trakcie jego trwania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia z wyłonionym Wykonawcą nowych terminów wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być złożona na piśmie (pod rygorem nieważności) i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz opieczętowana pieczęcią firmową. 2. Należy złożyć jeden egzemplarz oferty (oryginał). 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub uzupełniających. 5. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 6. Oferent przedstawia cenę ofertową netto obejmującą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. Cena będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia. VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 1. Oferent jest związany składaną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. Oferent winien być właścicielem praw autorskich lub winien posiadać prawo do dysponowania i modyfikacji kodu źródłowego oferowanego oprogramowania. VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny

5 (liczy się data wpływu do siedziby firmy). 2. Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście bądź pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską do siedziby firmy pod adres: Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa Rzeszów VIII. OCENA OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: - Cena: 100%. 2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium: 100 punktów. 3. W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (tj. 100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Każda kolejna oferta otrzyma punkty zgodnie z wyliczeniem według następującego wzoru: Liczba punktów za kryterium cena = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) : cena oferty ocenianej. 5. Wyliczenie punktów będzie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty powiadomi o wybranym Wykonawcy oferentów, którzy złożyli oferty. 8. Negocjacje warunków umowy przeprowadzane będą z wybranym przez Zamawiającego Oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została wybrana. X. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można poprzez kontakt z osobą upoważnioną: Krystian Siemiński tel

6 tel tel fax Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki XI. ZAŁĄCZNIKI 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 2. Wzór prośby o zapoznanie się z biznes planem 3. Wzór formularza ofertowego podpis i pieczęć Zamawiającego 6

7 Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia r. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawia najważniejsze parametry planowanego systemu B2B. Zamawiający, na żądanie potencjalnych oferentów, udostępnia do wglądu w siedzibie firmy treść biznes planu w zakresie zaplanowanych rozwiązań technologicznych i opisu elementów przedmiotu zamówienia, zawierającego szczegółowy opis planowanych funkcjonalności, proponowanych parametrów technicznych oraz wymagań. Z uwagi na tajemnicę biznesową przedsiębiorstwa, w niniejszym dokumencie przedstawione są jedynie wybrane elementy szczegółowej specyfikacji platformy B2B funkcjonującej już w ramach firmy (stworzonej w ramach poprzedniego projektu). Dane techniczne i funkcjonalne dotyczące tego systemu można uzyskać na stronie internetowej: (ogólne informacje), jak również poprzez kontakt z Zamawiającym (informacje szczegółowe). Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem projektu jest nabycie wytworzonej na zamówienie Wnioskodawcy aplikacji Business Intelligence podnoszącej efektywność kooperacji pomiędzy Podkarpacką Kancelarią Rachunkową i jej partnerami biznesowymi. Aplikacja automatyzować będzie proces zaawansowanej analityki finansowej w zakresie wykonywania rozbudowanych analiz i raportów finansowych dla klientów Kancelarii w oparciu o dane wstępnie przetworzone przez system ERP Kancelarii, wspierany przez odrębną aplikację B2B automatyzującą procesy pobierania danych do księgowania (aplikacja B2B wdrożona w ramach poprzedniego projektu). System planowany do zakupu w ramach niniejszego projektu implementować będzie elektroniczną wymianę danych, wdrożona zostanie technologia podpisu elektronicznego. Projekt wpływać ma na eliminację papierowego obiegu dokumentów. System B2B wykonany zostanie przez zewnętrznego wykonawcę zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego założeniami co do funkcjonalności, jakie powinno spełniać narzędzie do automatycznych analiz i raportów BI z obszaru finansów. Rozwiązanie B2B powstałe w wyniku realizacji projektu zakupione zostanie przez Zamawiającego w formie licencji jako wartość niematerialna i prawna oraz udokumentowane fakturą zakupu, instrukcją obsługi oraz oryginalną płytą CD, na której będzie się ono znajdować. INFORMACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Główną funkcjonalnością Procesu zaawansowanej analityki finansowej będzie udostępnianie (online) klientom biura rachunkowego przetworzonych danych zebranych z systemu księgowego. Obecnie Zamawiający wykorzystuje w działalności system ERP Symfonia Forte. Zrealizowano dotąd prace nad wdrożeniem systemu B2B automatyzującego procesy związane z automatycznym pobieraniem od systemów partnerów danych do zaewidencjonowania faktur, dokumentów 7

8 magazynowych, informacji o rozrachunkach itp. Dodatkowo wdrożony już system B2B udostępnia partnerom podstawowe dane przetworzone w podstawowym zakresie księgowości (zaewidencjonowane i zestawione w formie rachunku zysków i strat, bilansu, wydruku księgi przychodów i rozchodów). Nowa usługa przewidziana do wprowadzenia w wyniku realizacji przedmiotowego projektu, stworzona na bazie zakupionego oprogramowania, obejmować będzie wielowymiarowe analizy a nie proste wyświetlanie danych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, rozrachunki z kontrahentami. Pierwotne dane źródłowe zaczytywane będą bezpośrednio z systemu partnera do systemu biura rachunkowego za pośrednictwem odrębnej usługi B2B. Następnie przetworzone zostaną do zapisów księgowych przez system finansowo-księgowy Symfonia Forte (ERP). Tak wstępnie przetworzone do zapisów księgowych dane będą stanowić data-feed dla usługi zaawansowanego przetwarzania danych. Mechanizmy komunikacyjne e-usługi (procesu) pobierać będą dane w postaci zapisów księgowych i poprzez system B2B zasilać nimi kostki OLAP hurtowni danych e-usługi (zakres współpracy istniejącej aplikacji B2B z systemem, który powstanie w wyniku realizacji projektu). Projektowana aplikacja będzie implementować zatem zaawansowaną usługę elektroniczną automatycznego przetwarzania danych Business Intelligence opartą o hurtownię danych. Źródłem hurtowni danych będą dane pochodzące z tabel operacyjnych systemów przedsiębiorstwa- Zamawiającego. Dane przed załadowaniem do hurtowni będą walidowane, czyszczone, transformowane i w rezultacie ładowane do hurtowni, po czym w większości agregowane i udostępniane na potrzeby raportowania. Hurtownia danych jest dedykowaną bazą danych zawierającą szczegółowe, historyczne, stałe i spójne dane, które mogą być analizowane w zależności od zmiennej czasu. Hurtownia przekształcać będzie zatem pojedyncze zapisy w zagregowane, hierarchiczne i wielowymiarowe struktury i szeregi czasowe i w tak przetworzonej formie gromadzić w hurtowni danych. Innowacyjność niniejszego projektu polega na wykorzystaniu technologii OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) w celu zaoferowania partnerom e-usługi Proces zaawansowanej analityki finansowej w modelu SaaS polegającej na sporządzaniu wielowymiarowych analiz i raportów finansowych w oparciu o zaczytane i wstępnie przetworzone podstawowe dane księgowe. OLAP to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Przestrzenią komunikacji Zamawiającego i Partnerów będzie portal internetowy zawierający dostęp do aplikacji B2B udostępnionej w modelu SaaS. Świadczenie e-usługi w postaci procesu zaawansowanej analityki finansowej na rzecz Partnerów biznesowych będzie w pełni zautomatyzowane. 8

9 Wysoki stopień bezpieczeństwa danych gwarantować będzie wykorzystanie podpisu elektronicznego oraz zaimplementowane w silniku aplikacji mechanizmy komunikacji z wykorzystaniem EDI lub standardu równoważnego. Dodatkowo bezpieczeństwo danych będzie gwarantowało zastosowanie bezpiecznego szyfrowania czyli technologii SSL (zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta). W ramach realizacji projektu B2B Zamawiający przewiduje wykorzystanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, a tym samym optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Lokal, w którym zostanie zamontowany nowo zakupiony serwer oraz macierz danych wyposażony jest w pełną infrastrukturę sieciową. W obecnej serwerowni zlokalizowane są dwa serwery użytkowane na potrzeby systemu ERP oraz poprzednio wdrażanego systemu B2B. Serwer wdrożonego poprzednio systemu B2B będzie pełnił funkcję serwera bazodanowego także na potrzeby niniejszego projektu. Aby założenia te zostały spełnione konieczne jest wykonanie wirtualizacji serwera. Dzięki temu, że firma posiada już sprzęt niezbędny do funkcjonowania serwera (UPS EATON PW i, ZYWALL USG 20 Firewall + 2 VPN 5xGbps 3G USB, switch, szafa serwerowa) nie będzie konieczności zakupienia jeszcze raz tego sprzętu. Nowy serwer oraz macierz danych zostaną umieszczone w tym samym środkowniku, co obecny serwer czyli w tej samej szafie serwerowej. Dodatkową oszczędność energii elektrycznej uzyskamy dzięki zakupieniu macierzy danych Aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, Zamawiający zdecydował się na wirtualizację środowiska informatycznego, w którym uruchomione zostaną systemy. Wykonawca winien zastosować system wirtualizacji, umożliwiający uruchomienie zupełnie odseparowanych instalacji serwerowych o ściśle określonych parametrach sprzętowych na jednym fizycznym serwerze. ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH I PODPIS ELEKTRONICZNY Projekt przewiduje wdrożenie elektronicznej wymiany danych oraz podpisu elektronicznego. Obie technologie wdrożone będą w jednym procesie, którego dotyczy projekt tj. proces zaawansowanych analiz finansowych. Przedmiotem wymiany będą m.in. następujące dokumenty: 1. Raport analizy wskaźnikowej 2. Raport analizy trendów 3. Raport z wyceny przedsiębiorstwa 4. Raport o zdolności kredytowej Każdy wygenerowany raport trafi do modułu Doradca Zarządu i tam będzie udostępniany 9

10 Partnerom biznesowym w formacie zgodnym z EDI. Wdrażana technologia EDI nie będzie ustandaryzowana z uwagi dynamiczny charakter generowanych raportów, natomiast stosowane formaty wymiany danych: XML, HTML, PDF będą standaryzowane. Ponieważ dostęp do aplikacji BI wiązać się będzie z dostępem do wrażliwych danych przedsiębiorstwa, będzie on (dostęp) weryfikowany podpisem elektronicznym. Oznacza to, że zalogowanie się do serwisu wymagać będzie autoryzacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Wdrożenie opisanych technologii prowadzić będzie do eliminacji papierowego obiegu dokumentów. OPIS WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH PLANOWANE DO ZAKUPU ELEMENTY SYSTEMU B2B Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie licencji wyłącznej na planowany system B2B. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 1. Zadania w ramach wydatku: analiza modelu dziedziny problemu projekt architektury systemu konfiguracja systemu zadań powtarzalnych w oparciu wybraną architekturę programowanie modułu integracji z bazą danych systemu ERP i B2B programowanie struktury hurtowni danych na etap programowania składać będzie się stworzenie hurtowni danych, w której szczegółowa struktura danych zawartych w systemie zostanie uporządkowana wraz z utworzeniem szczegółowych opisów i relacji pomiędzy danymi, metadanymi, opracowane zostaną metody przetrzymywanie danych w strukturach bazy danych Wynikiem opisanych prac będą podstawowe struktury aplikacji zaprojektowane w sposób umożliwiający integrację aplikacji z obecnym systemem informatycznym Wnioskodawcy, w szczególności ze źródłami danych. Powstanę także struktury hurtowni danych niezbędnej do działania usługi zaawansowanego przetwarzania danych. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 2. Główne zadania w ramach wydatku: konfiguracja i programowanie kostek OLAP definiowanie wymiarów, hierarchii, poziomów i miar 10

11 definiowanie typów raportów i opracowanie ich schematów moduł udostępniania raportów, implementacja polityki bezpieczeństwa wdrożenie EDI i podpisu elektronicznego, Wielowymiarowa kostka OLAP jest podstawową strukturą danych w każdym systemie OLAP działającym w środowisku hurtowni danych. Kostka składać się bedzie z Miar (Measures), Wymiarów (Dimensions) i Poziomów (Levels) i bedzie zoptymalizowana pod kątem szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych wielowymiarowych. Projektowanie kostek stanowi czasochłonny i żmudny, ale niezbędny dla jakości działania hurtowni danych proces. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 3. Główne zadania w ramach wydatku: tworzenie prototypu interfejsu użytkownika (GUI), ekranów, widoków, projekt graficzny wdrożenie grafiki, implementacja logiki kontrolerów moduł logowania, wdrożenie procedur bezpieczeństwa moduł Doradca Zarządu projektowanie kokpitów managerskich lokalizacja interfejsu na język angielski przygotowanie uruchomienia wersji testowej i opracowanie scenariuszy testowych Opisane prace dotyczą stworzenia warstwy prezentacyjnej (frontend) aplikacji. Mają kluczowe znacznie, gdyż nawet w przypadku, gdy środowisko hurtowni danych będzie rozwijane z użyciem najnowszych technologii, dane w niej zawarte będą wysokiej jakości i procesy ETL będą działały w sposób niezawodny i stabilny, hurtownia może być nieprzydatna - jeżeli frontend hurtowni danych udostępniony dla użytkowników biznesowych i aplikacje raportujące nie przypadną im do gustu. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 4. Główne zadania w ramach wydatku: konfiguracja środowiska testowego testy funkcjonalne spójności i poprawności działania procedur, testy akceptacyjne, opracowanie wniosków z testów testy interfejsu i współpracy warstwy prezentacji z modelem danych i kontrolerami logiki, badanie usability, opracowanie wniosków z testów implementacja wyników testów, optymalizacja kodu aplikacji konfiguracja środowiska produkcyjnego, konfiguracja kont użytkowników dla partnerów, uruchomienie produkcyjne, testy automatyzacji procesu na potrzeby udokumentowania realizacji wskaźników rezultatów projektu. 11

12 Współpraca planowanych rozwiązań z funkcjonującą aplikacją B2B Wytworzony system będzie platformą niezależną od wdrożonej w poprzednim projekcie aplikacji B2B, lecz będzie z tą aplikacją współpracować. Przedmiotowy projekt dotyczy innego procesu, choć komplementarnego to jednak rozłącznego w stosunku względem procesów objętych poprzednim projektem (dane wyjściowe poprzednich procesów stanowią wejście dla procesu objętego nowym projektem). Rozdzielność automatyzowanych procesów i odmienny ich charakter sprawiają, że nie ma możliwości wykorzystania jakiegokolwiek modułu czy technologii będących przedmiotem niniejszego projektu w automatyzacji procesów objętych poprzednim projektem. W ramach poprzedniego projektu zautomatyzowano następujące procesy: 1. Proces wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzonych danych/dokumentów bazowych przez Partnera w panelu klienta do systemu Symfonia Forte. 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B (bilans, rachunek zysku i strat, KPiR, rozrachunki, itp.) dostęp do danych z poziomu panelu klienta. 3. Proces pobierania dokumentów za pośrednictwem systemu B2B dostęp z poziomu panelu klienta. 4. Proces automatycznego naliczania należności dla partnera z tytułu świadczenia usług księgowych przez nasze biuro. OPIS ŚRODKÓW TRWAŁYCH PLANOWANYCH DO ZAKUPU 1. Zakup serwera aplikacji W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie serwer odpowiedzialny za obsługę hurtowni danych i działanie aplikacji. Zakup urządzenia podyktowany jest koniecznością zapewniania wysokiej wydajności systemu. Hurtownia danych codziennie będzie zasilana nowymi danymi, których przetworzenie w kostkach OLAP na meta dane jest czasochłonnym procesem obliczeniowym, angażującym w pełni moc obliczeniową serwera na wiele godzin w średniej wielkości firmie. Zapewnienie dedykowanej, wydajnej jednostki serwerowej jest warunkiem wydajnego działania aplikacji. Przeznaczeniem serwera będzie również zapewnienie środowiska dla informacji udostępnianych za pośrednictwem systemu B2B oraz ich automatyczne generowanie, przetwarzanie i transportowanie. Serwer musi spełniać minimum wymagań konfiguracyjnych jak dla przykładowej jednostki: Konfiguracja podstawowa: Dell PowerEdge R720 12

13 Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E GHz RAM: 32GB DDR3 Dysk: 4x600GB 10K SAS System operacyjny zainstalowany fabrycznie Windows Server 2012, Standard Edition Wbudowane oprogramowanie do zarządzania systemem idrac7 Express Usługi pomocy technicznej 3Yr ProSupport Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy Macierz danych, inaczej macierz dysków to zewnętrzna wydajna pamięć sieciowa (NAS) dla serwera. W przypadku projektowania zasobów dla hurtowni danych wybór modelu serwer + zewnętrzna pamięć gwarantuje elastyczność rozwoju infrastruktury dla systemu. Ilość slotów na dyski w jednostce serwerowej jest ograniczona co limituje możliwość zwiększania pamięci wbudowanej serwera. Zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową będzie wzrastać przypuszczalnie szybciej niż na moc obliczeniową. Zewnętrzna macierz NAS może być łatwo rozbudowywana bez inwestycji w główną jednostkę serwerową. Przykładowa wydajna macierz dysków do zastosowań profesjonalnych: Synology RS814+ Dysk 2TB HDD WD RED 2TB WD20EFRX SATA III 64MB Wydajność: odczyt (330 MB/sek) - zapis (196 MB/sek) W zakresie środków trwałych dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o wyższych parametrach. 13

14 OPIS USŁUG Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja serwera Usługa polegać będzie na przygotowaniu i zainstalowaniu środowiska technicznego, w tym: instalację serwera i macierzy dyskowej w pomieszczeniu serwerowni, konfigurację oprogramowania systemowego serwera oraz oprogramowania macierzy, integrację, instalację bazy danych, wirtualizację środowiska na oprogramowaniu VMWare (lub równoważnym), zautomatyzowanie kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych na macierzy. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Czynności zaplanowanie w ramach projektu podzielono na cztery etapy: I ETAP W ramach pierwszego etapu przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą: a) projektowanie architektury systemu na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę analizy funkcjonalnej opracowana zostanie architektura systemu i sposób jej wdrożenia. Opis systemu będzie przygotowany w formie Projektu Architektury wraz z propozycją implementacji. b) konfiguracja środowiska roboczego i rozpoczęcie prac programistycznych aplikacji B2B. c) programowanie modułu integracji z bazą danych systemu ERP i B2B d) programowanie struktury hurtowni danych na etap programowania składać będzie się stworzenie hurtowni danych, w której szczegółowa struktura informacji zawartych w systemie zostanie uporządkowana wraz z utworzeniem szczegółowych opisów i relacji pomiędzy danymi. Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup serwera aplikacji Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja sprzętu Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz.1 II ETAP W ramach etapu 2 przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą prace nad silnikiem aplikacji i warstwą backend aplikacji: 14

15 a) programowanie kostek OLAP b) algorytmy generowania dynamicznych raportów c) moduł komunikacji d) moduł raportów automatycznych EDI Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz.2 III ETAP W ramach etapu 3 przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą prace nad interfejsem użytkownika i warstwą prezentacyjną (frontend): a) tworzenie prototypu interfejsu użytkownika, ekranów i raportów, projekt graficzny b) wdrożenie grafiki, wykonanie interfejsu użytkownika c) moduł logowania wdrożenie podpisu elektronicznego d) moduł Doradca Zarządu e) przygotowanie uruchomienia wersji testowej i opracowanie scenariuszy testowych Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz.3 IV ETAP W ramach etapu 4 przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą testowanie aplikacji, implementację wniosków z testów i uruchomienie produkcyjne: - wstępne uruchomienie i testy - implementacja wyników testów, optymalizacja kodu aplikacji - konfiguracja kont użytkowników dla partnerów - uruchomienie produkcyjne. Aplikacja udostępniona zostanie partnerom w formule SaaS, bez konieczności instalacji jakichkolwiek jej elementów po stronie partnerów. Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz podpis i pieczęć Zamawiającego 15

16 Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia r. PROŚBA O ZAPOZNANIE SIĘ Z BIZNES PLANEM I. W nawiązaniu do zapytania ofertowego firmy Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa z dnia r. i związku z przygotowywaniem przeze mnie oferty dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, zwracam się z prośbą o udostępnienie do wglądu biznesplanu projektu pt.: Wdrożenie systemu B2B i e-usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej w zakresie zaplanowanych rozwiązań technologicznych i opisu elementów przedmiotu zamówienia, zawierającego szczegółowy opis planowanych funkcjonalności, proponowanych parametrów technicznych oraz wymagań.... pieczęć i podpis Oferenta II. Poświadczam, iż w odpowiedzi na ww. prośbę udostępniona mi została treść biznes planu projektu, realizowanego przez Podkarpacką Kancelarię Rachunkową Miejscowość, data..... pieczęć i podpis Oferenta 16

17 Załącznik 3 do zapytania ofertowego z dnia r. FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć firmowa Oferenta)..... Miejscowość, data ZAMAWIAJĄCY: Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z o.o. ul. Akacjowa Rzeszów NIP: REGON: OFERTA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. z dnia r. dotyczące wykonania zadań w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu B2B i e- usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej realizowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składam następującą ofertę: Oferuję wykonanie zamówienia przedstawionego w pkt III Opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego na następujących warunkach: a) Cena netto (w PLN):... Słownie:... Jednocześnie oświadczam, iż: 1. Zapoznałem się z zapisami zapytania ofertowego i zdobyłem informacje niezbędne do właściwej wyceny realizacji zamówienia oraz rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia. 17

18 2. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert. 3. Zobowiązuję się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oprócz podatku VAT (oferta zawiera całkowitą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia). 5. Oświadczam, iż spełnię wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w zapytaniu ofertowym. Dodatkowo spełniam niżej wymienione warunki: a) Posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, b) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... pieczęć i podpis Oferenta 18

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ UDAPOIG.08.02.0030054/1300 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH Eddie Consulting Groups

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo