Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa Rzeszów Tel: NIP: REGON: Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu B2B i e-usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA- POIG /14-00 w ramach działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na realizację zadań spełniających następujące wymagania: I. ZAMAWIAJĄCY Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa Rzeszów Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa zajmuje się kompleksową obsługą księgową oraz kadrową podmiotów o szerokim profilu działalności. Firma specjalizuje się w usługach z zakresu: 1. Książki przychodów i rozchodów 2. Księgi handlowej 3. Kadr i płac 4. Ryczałtu i karty podatkowej. Do grona klientów firmy należą przede wszystkim podmioty gospodarcze sektora MSP zróżnicowanym profilu działalności nie posiadające własnych działów księgowych. o 1

2 Spółka intensywnie korzysta z narzędzi informatycznych usprawniających prace biura rachunkowego. Wdraża także rozwiązania technologiczne z zakresu automatyzacji procesów księgowych. II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Przedmiotem projektu jest nabycie wytworzonej na zamówienie Wnioskodawcy aplikacji Business Intelligence podnoszącej efektywność kooperacji pomiędzy Podkarpacką Kancelarią Rachunkową i jej partnerami biznesowymi. Aplikacja automatyzować będzie proces zaawansowanej analityki finansowej w zakresie wykonywania rozbudowanych analiz i raportów finansowych dla klientów Kancelarii w oparciu o dane wstępnie przetworzone przez system ERP Kancelarii, wspierany przez odrębną aplikację B2B automatyzującą procesy pobierania danych do księgowania (wytworzoną w ramach poprzedniego projektu). System implementować będzie elektroniczną wymianę danych, wdrożona zostanie technologia podpisu elektronicznego. Spółka zrealizowała dotychczas jeden projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 8.2, w wyniku którego powstała użytkowana już platforma B2B. Projekt ten związany był z automatyzacją następujących procesów: 1. Proces wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzonych danych/dokumentów bazowych przez Partnera w panelu klienta do systemu Symfonia Forte. 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B (bilans, rachunek zysku i strat, KPiR, rozrachunki, itp.) dostęp do danych z poziomu panelu klienta. 3. Proces pobierania dokumentów za pośrednictwem systemu B2B dostęp z poziomu panelu klienta. 4. Proces automatycznego naliczania należności dla partnera z tytułu świadczenia usług księgowych przez nasze biuro. Projekt, w ramach którego realizowane będą zadania stanowiące przedmiot niniejszego zapytania, dotyczy innego obszaru działalności Spółki. Przedmiotem poprzedniego projektu są procesy w ramach działalności strice księgowej, zaś obszar raportowania w ramach tej działalności ogranicza się do udostępnienia podstawowych sprawozdań: bilans, RZiS, wydruk KPiR czy informacji o rozrachunkach. Natomiast przedmiotem niniejszego projektu jest działalność z zakresu dostarczania analiz i raportów w obszarze kontroli kluczowych danych finansowych i analizy wskaźnikowej. Wytworzony system będzie platformą niezależną od wdrożonej w poprzednim projekcie aplikacji B2B, lecz będzie z tą aplikacją współpracować. Przedmiotowy projekt dotyczy innego procesu, choć komplementarnego to jednak rozłącznego w stosunku względem procesów objętych poprzednim projektem (dane wyjściowe poprzednich 2

3 procesów stanowią wejście dla procesu objętego nowym projektem). Rozdzielność automatyzowanych procesów i odmienny ich charakter sprawiają, że nie ma możliwości wykorzystania jakiegokolwiek modułu czy technologii będących przedmiotem niniejszego projektu w automatyzacji procesów objętych poprzednim projektem III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Nabycie wartości niematerialnych i prawnych: Zakup usług informatycznych aplikacja B2B cztery części (zakup systemy B2B w formie licencji) Zakup nowych środków trwałych Zakup serwera aplikacji Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja sprzętu 2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawia najważniejsze parametry planowanego systemu B2B. Zamawiający, na żądanie potencjalnych oferentów, udostępnia do wglądu w siedzibie firmy treść biznes planu w zakresie zaplanowanych rozwiązań technologicznych i opisu elementów przedmiotu zamówienia, zawierającego szczegółowy opis planowanych funkcjonalności, proponowanych parametrów technicznych oraz wymagań. Celem uzyskania wglądu w biznesplan projektu Oferent składa pisemną prośbę o udostępnienie dokumentu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania, a następnie potwierdza podpisem zapoznanie się z treścią dokumentu. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy. 2. Maksymalny termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia: r. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w następujących ramach czasowych: l.p. ZADANIE GRANICE CZASOWE ETAPU 1 Zakup serwera aplikacji Dzień podpisania umowy z 3

4 2 Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy wykonawcą Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja sprzętu 4 Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 1 część 5 Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 2 część Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 3 część Zakup usług informatycznych aplikacja B2B 4 część W przypadku konieczności zmiany harmonogramu realizacji projektu w trakcie jego trwania, Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia z wyłonionym Wykonawcą nowych terminów wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być złożona na piśmie (pod rygorem nieważności) i podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej oraz opieczętowana pieczęcią firmową. 2. Należy złożyć jeden egzemplarz oferty (oryginał). 3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub uzupełniających. 5. Oferta musi być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. 6. Oferent przedstawia cenę ofertową netto obejmującą wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. Cena będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia. VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW 1. Oferent jest związany składaną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. Oferent winien być właścicielem praw autorskich lub winien posiadać prawo do dysponowania i modyfikacji kodu źródłowego oferowanego oprogramowania. VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny

5 (liczy się data wpływu do siedziby firmy). 2. Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej osobiście bądź pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską do siedziby firmy pod adres: Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa Rzeszów VIII. OCENA OFERT 1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: - Cena: 100%. 2. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium: 100 punktów. 3. W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (tj. 100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Każda kolejna oferta otrzyma punkty zgodnie z wyliczeniem według następującego wzoru: Liczba punktów za kryterium cena = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100) : cena oferty ocenianej. 5. Wyliczenie punktów będzie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 6. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 7. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty powiadomi o wybranym Wykonawcy oferentów, którzy złożyli oferty. 8. Negocjacje warunków umowy przeprowadzane będą z wybranym przez Zamawiającego Oferentem. Zamawiający poinformuje o terminie i sposobie prowadzenia negocjacji wyłącznie Oferenta, którego Oferta zostanie najwyżej oceniona przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została wybrana. X. DODATKOWE INFORMACJE 1. Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia uzyskać można poprzez kontakt z osobą upoważnioną: Krystian Siemiński tel

6 tel tel fax Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki XI. ZAŁĄCZNIKI 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 2. Wzór prośby o zapoznanie się z biznes planem 3. Wzór formularza ofertowego podpis i pieczęć Zamawiającego 6

7 Załącznik 1 do zapytania ofertowego z dnia r. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja przedmiotu zamówienia przedstawia najważniejsze parametry planowanego systemu B2B. Zamawiający, na żądanie potencjalnych oferentów, udostępnia do wglądu w siedzibie firmy treść biznes planu w zakresie zaplanowanych rozwiązań technologicznych i opisu elementów przedmiotu zamówienia, zawierającego szczegółowy opis planowanych funkcjonalności, proponowanych parametrów technicznych oraz wymagań. Z uwagi na tajemnicę biznesową przedsiębiorstwa, w niniejszym dokumencie przedstawione są jedynie wybrane elementy szczegółowej specyfikacji platformy B2B funkcjonującej już w ramach firmy (stworzonej w ramach poprzedniego projektu). Dane techniczne i funkcjonalne dotyczące tego systemu można uzyskać na stronie internetowej: (ogólne informacje), jak również poprzez kontakt z Zamawiającym (informacje szczegółowe). Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem projektu jest nabycie wytworzonej na zamówienie Wnioskodawcy aplikacji Business Intelligence podnoszącej efektywność kooperacji pomiędzy Podkarpacką Kancelarią Rachunkową i jej partnerami biznesowymi. Aplikacja automatyzować będzie proces zaawansowanej analityki finansowej w zakresie wykonywania rozbudowanych analiz i raportów finansowych dla klientów Kancelarii w oparciu o dane wstępnie przetworzone przez system ERP Kancelarii, wspierany przez odrębną aplikację B2B automatyzującą procesy pobierania danych do księgowania (aplikacja B2B wdrożona w ramach poprzedniego projektu). System planowany do zakupu w ramach niniejszego projektu implementować będzie elektroniczną wymianę danych, wdrożona zostanie technologia podpisu elektronicznego. Projekt wpływać ma na eliminację papierowego obiegu dokumentów. System B2B wykonany zostanie przez zewnętrznego wykonawcę zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego założeniami co do funkcjonalności, jakie powinno spełniać narzędzie do automatycznych analiz i raportów BI z obszaru finansów. Rozwiązanie B2B powstałe w wyniku realizacji projektu zakupione zostanie przez Zamawiającego w formie licencji jako wartość niematerialna i prawna oraz udokumentowane fakturą zakupu, instrukcją obsługi oraz oryginalną płytą CD, na której będzie się ono znajdować. INFORMACJE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE Główną funkcjonalnością Procesu zaawansowanej analityki finansowej będzie udostępnianie (online) klientom biura rachunkowego przetworzonych danych zebranych z systemu księgowego. Obecnie Zamawiający wykorzystuje w działalności system ERP Symfonia Forte. Zrealizowano dotąd prace nad wdrożeniem systemu B2B automatyzującego procesy związane z automatycznym pobieraniem od systemów partnerów danych do zaewidencjonowania faktur, dokumentów 7

8 magazynowych, informacji o rozrachunkach itp. Dodatkowo wdrożony już system B2B udostępnia partnerom podstawowe dane przetworzone w podstawowym zakresie księgowości (zaewidencjonowane i zestawione w formie rachunku zysków i strat, bilansu, wydruku księgi przychodów i rozchodów). Nowa usługa przewidziana do wprowadzenia w wyniku realizacji przedmiotowego projektu, stworzona na bazie zakupionego oprogramowania, obejmować będzie wielowymiarowe analizy a nie proste wyświetlanie danych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, rozrachunki z kontrahentami. Pierwotne dane źródłowe zaczytywane będą bezpośrednio z systemu partnera do systemu biura rachunkowego za pośrednictwem odrębnej usługi B2B. Następnie przetworzone zostaną do zapisów księgowych przez system finansowo-księgowy Symfonia Forte (ERP). Tak wstępnie przetworzone do zapisów księgowych dane będą stanowić data-feed dla usługi zaawansowanego przetwarzania danych. Mechanizmy komunikacyjne e-usługi (procesu) pobierać będą dane w postaci zapisów księgowych i poprzez system B2B zasilać nimi kostki OLAP hurtowni danych e-usługi (zakres współpracy istniejącej aplikacji B2B z systemem, który powstanie w wyniku realizacji projektu). Projektowana aplikacja będzie implementować zatem zaawansowaną usługę elektroniczną automatycznego przetwarzania danych Business Intelligence opartą o hurtownię danych. Źródłem hurtowni danych będą dane pochodzące z tabel operacyjnych systemów przedsiębiorstwa- Zamawiającego. Dane przed załadowaniem do hurtowni będą walidowane, czyszczone, transformowane i w rezultacie ładowane do hurtowni, po czym w większości agregowane i udostępniane na potrzeby raportowania. Hurtownia danych jest dedykowaną bazą danych zawierającą szczegółowe, historyczne, stałe i spójne dane, które mogą być analizowane w zależności od zmiennej czasu. Hurtownia przekształcać będzie zatem pojedyncze zapisy w zagregowane, hierarchiczne i wielowymiarowe struktury i szeregi czasowe i w tak przetworzonej formie gromadzić w hurtowni danych. Innowacyjność niniejszego projektu polega na wykorzystaniu technologii OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) w celu zaoferowania partnerom e-usługi Proces zaawansowanej analityki finansowej w modelu SaaS polegającej na sporządzaniu wielowymiarowych analiz i raportów finansowych w oparciu o zaczytane i wstępnie przetworzone podstawowe dane księgowe. OLAP to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Przestrzenią komunikacji Zamawiającego i Partnerów będzie portal internetowy zawierający dostęp do aplikacji B2B udostępnionej w modelu SaaS. Świadczenie e-usługi w postaci procesu zaawansowanej analityki finansowej na rzecz Partnerów biznesowych będzie w pełni zautomatyzowane. 8

9 Wysoki stopień bezpieczeństwa danych gwarantować będzie wykorzystanie podpisu elektronicznego oraz zaimplementowane w silniku aplikacji mechanizmy komunikacji z wykorzystaniem EDI lub standardu równoważnego. Dodatkowo bezpieczeństwo danych będzie gwarantowało zastosowanie bezpiecznego szyfrowania czyli technologii SSL (zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta). W ramach realizacji projektu B2B Zamawiający przewiduje wykorzystanie i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, a tym samym optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Lokal, w którym zostanie zamontowany nowo zakupiony serwer oraz macierz danych wyposażony jest w pełną infrastrukturę sieciową. W obecnej serwerowni zlokalizowane są dwa serwery użytkowane na potrzeby systemu ERP oraz poprzednio wdrażanego systemu B2B. Serwer wdrożonego poprzednio systemu B2B będzie pełnił funkcję serwera bazodanowego także na potrzeby niniejszego projektu. Aby założenia te zostały spełnione konieczne jest wykonanie wirtualizacji serwera. Dzięki temu, że firma posiada już sprzęt niezbędny do funkcjonowania serwera (UPS EATON PW i, ZYWALL USG 20 Firewall + 2 VPN 5xGbps 3G USB, switch, szafa serwerowa) nie będzie konieczności zakupienia jeszcze raz tego sprzętu. Nowy serwer oraz macierz danych zostaną umieszczone w tym samym środkowniku, co obecny serwer czyli w tej samej szafie serwerowej. Dodatkową oszczędność energii elektrycznej uzyskamy dzięki zakupieniu macierzy danych Aby zoptymalizować zużycie energii elektrycznej, Zamawiający zdecydował się na wirtualizację środowiska informatycznego, w którym uruchomione zostaną systemy. Wykonawca winien zastosować system wirtualizacji, umożliwiający uruchomienie zupełnie odseparowanych instalacji serwerowych o ściśle określonych parametrach sprzętowych na jednym fizycznym serwerze. ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH I PODPIS ELEKTRONICZNY Projekt przewiduje wdrożenie elektronicznej wymiany danych oraz podpisu elektronicznego. Obie technologie wdrożone będą w jednym procesie, którego dotyczy projekt tj. proces zaawansowanych analiz finansowych. Przedmiotem wymiany będą m.in. następujące dokumenty: 1. Raport analizy wskaźnikowej 2. Raport analizy trendów 3. Raport z wyceny przedsiębiorstwa 4. Raport o zdolności kredytowej Każdy wygenerowany raport trafi do modułu Doradca Zarządu i tam będzie udostępniany 9

10 Partnerom biznesowym w formacie zgodnym z EDI. Wdrażana technologia EDI nie będzie ustandaryzowana z uwagi dynamiczny charakter generowanych raportów, natomiast stosowane formaty wymiany danych: XML, HTML, PDF będą standaryzowane. Ponieważ dostęp do aplikacji BI wiązać się będzie z dostępem do wrażliwych danych przedsiębiorstwa, będzie on (dostęp) weryfikowany podpisem elektronicznym. Oznacza to, że zalogowanie się do serwisu wymagać będzie autoryzacji z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Wdrożenie opisanych technologii prowadzić będzie do eliminacji papierowego obiegu dokumentów. OPIS WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH PLANOWANE DO ZAKUPU ELEMENTY SYSTEMU B2B Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie licencji wyłącznej na planowany system B2B. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 1. Zadania w ramach wydatku: analiza modelu dziedziny problemu projekt architektury systemu konfiguracja systemu zadań powtarzalnych w oparciu wybraną architekturę programowanie modułu integracji z bazą danych systemu ERP i B2B programowanie struktury hurtowni danych na etap programowania składać będzie się stworzenie hurtowni danych, w której szczegółowa struktura danych zawartych w systemie zostanie uporządkowana wraz z utworzeniem szczegółowych opisów i relacji pomiędzy danymi, metadanymi, opracowane zostaną metody przetrzymywanie danych w strukturach bazy danych Wynikiem opisanych prac będą podstawowe struktury aplikacji zaprojektowane w sposób umożliwiający integrację aplikacji z obecnym systemem informatycznym Wnioskodawcy, w szczególności ze źródłami danych. Powstanę także struktury hurtowni danych niezbędnej do działania usługi zaawansowanego przetwarzania danych. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 2. Główne zadania w ramach wydatku: konfiguracja i programowanie kostek OLAP definiowanie wymiarów, hierarchii, poziomów i miar 10

11 definiowanie typów raportów i opracowanie ich schematów moduł udostępniania raportów, implementacja polityki bezpieczeństwa wdrożenie EDI i podpisu elektronicznego, Wielowymiarowa kostka OLAP jest podstawową strukturą danych w każdym systemie OLAP działającym w środowisku hurtowni danych. Kostka składać się bedzie z Miar (Measures), Wymiarów (Dimensions) i Poziomów (Levels) i bedzie zoptymalizowana pod kątem szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych wielowymiarowych. Projektowanie kostek stanowi czasochłonny i żmudny, ale niezbędny dla jakości działania hurtowni danych proces. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 3. Główne zadania w ramach wydatku: tworzenie prototypu interfejsu użytkownika (GUI), ekranów, widoków, projekt graficzny wdrożenie grafiki, implementacja logiki kontrolerów moduł logowania, wdrożenie procedur bezpieczeństwa moduł Doradca Zarządu projektowanie kokpitów managerskich lokalizacja interfejsu na język angielski przygotowanie uruchomienia wersji testowej i opracowanie scenariuszy testowych Opisane prace dotyczą stworzenia warstwy prezentacyjnej (frontend) aplikacji. Mają kluczowe znacznie, gdyż nawet w przypadku, gdy środowisko hurtowni danych będzie rozwijane z użyciem najnowszych technologii, dane w niej zawarte będą wysokiej jakości i procesy ETL będą działały w sposób niezawodny i stabilny, hurtownia może być nieprzydatna - jeżeli frontend hurtowni danych udostępniony dla użytkowników biznesowych i aplikacje raportujące nie przypadną im do gustu. Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz. 4. Główne zadania w ramach wydatku: konfiguracja środowiska testowego testy funkcjonalne spójności i poprawności działania procedur, testy akceptacyjne, opracowanie wniosków z testów testy interfejsu i współpracy warstwy prezentacji z modelem danych i kontrolerami logiki, badanie usability, opracowanie wniosków z testów implementacja wyników testów, optymalizacja kodu aplikacji konfiguracja środowiska produkcyjnego, konfiguracja kont użytkowników dla partnerów, uruchomienie produkcyjne, testy automatyzacji procesu na potrzeby udokumentowania realizacji wskaźników rezultatów projektu. 11

12 Współpraca planowanych rozwiązań z funkcjonującą aplikacją B2B Wytworzony system będzie platformą niezależną od wdrożonej w poprzednim projekcie aplikacji B2B, lecz będzie z tą aplikacją współpracować. Przedmiotowy projekt dotyczy innego procesu, choć komplementarnego to jednak rozłącznego w stosunku względem procesów objętych poprzednim projektem (dane wyjściowe poprzednich procesów stanowią wejście dla procesu objętego nowym projektem). Rozdzielność automatyzowanych procesów i odmienny ich charakter sprawiają, że nie ma możliwości wykorzystania jakiegokolwiek modułu czy technologii będących przedmiotem niniejszego projektu w automatyzacji procesów objętych poprzednim projektem. W ramach poprzedniego projektu zautomatyzowano następujące procesy: 1. Proces wymiany danych poprzez automatyczny import wprowadzonych danych/dokumentów bazowych przez Partnera w panelu klienta do systemu Symfonia Forte. 2. Proces udostępniania istotnych danych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem klienta za pośrednictwem systemu B2B (bilans, rachunek zysku i strat, KPiR, rozrachunki, itp.) dostęp do danych z poziomu panelu klienta. 3. Proces pobierania dokumentów za pośrednictwem systemu B2B dostęp z poziomu panelu klienta. 4. Proces automatycznego naliczania należności dla partnera z tytułu świadczenia usług księgowych przez nasze biuro. OPIS ŚRODKÓW TRWAŁYCH PLANOWANYCH DO ZAKUPU 1. Zakup serwera aplikacji W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie serwer odpowiedzialny za obsługę hurtowni danych i działanie aplikacji. Zakup urządzenia podyktowany jest koniecznością zapewniania wysokiej wydajności systemu. Hurtownia danych codziennie będzie zasilana nowymi danymi, których przetworzenie w kostkach OLAP na meta dane jest czasochłonnym procesem obliczeniowym, angażującym w pełni moc obliczeniową serwera na wiele godzin w średniej wielkości firmie. Zapewnienie dedykowanej, wydajnej jednostki serwerowej jest warunkiem wydajnego działania aplikacji. Przeznaczeniem serwera będzie również zapewnienie środowiska dla informacji udostępnianych za pośrednictwem systemu B2B oraz ich automatyczne generowanie, przetwarzanie i transportowanie. Serwer musi spełniać minimum wymagań konfiguracyjnych jak dla przykładowej jednostki: Konfiguracja podstawowa: Dell PowerEdge R720 12

13 Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU E GHz RAM: 32GB DDR3 Dysk: 4x600GB 10K SAS System operacyjny zainstalowany fabrycznie Windows Server 2012, Standard Edition Wbudowane oprogramowanie do zarządzania systemem idrac7 Express Usługi pomocy technicznej 3Yr ProSupport Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy Macierz danych, inaczej macierz dysków to zewnętrzna wydajna pamięć sieciowa (NAS) dla serwera. W przypadku projektowania zasobów dla hurtowni danych wybór modelu serwer + zewnętrzna pamięć gwarantuje elastyczność rozwoju infrastruktury dla systemu. Ilość slotów na dyski w jednostce serwerowej jest ograniczona co limituje możliwość zwiększania pamięci wbudowanej serwera. Zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową będzie wzrastać przypuszczalnie szybciej niż na moc obliczeniową. Zewnętrzna macierz NAS może być łatwo rozbudowywana bez inwestycji w główną jednostkę serwerową. Przykładowa wydajna macierz dysków do zastosowań profesjonalnych: Synology RS814+ Dysk 2TB HDD WD RED 2TB WD20EFRX SATA III 64MB Wydajność: odczyt (330 MB/sek) - zapis (196 MB/sek) W zakresie środków trwałych dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o wyższych parametrach. 13

14 OPIS USŁUG Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja serwera Usługa polegać będzie na przygotowaniu i zainstalowaniu środowiska technicznego, w tym: instalację serwera i macierzy dyskowej w pomieszczeniu serwerowni, konfigurację oprogramowania systemowego serwera oraz oprogramowania macierzy, integrację, instalację bazy danych, wirtualizację środowiska na oprogramowaniu VMWare (lub równoważnym), zautomatyzowanie kopii bezpieczeństwa maszyn wirtualnych na macierzy. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Czynności zaplanowanie w ramach projektu podzielono na cztery etapy: I ETAP W ramach pierwszego etapu przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą: a) projektowanie architektury systemu na podstawie dostarczonej przez Wnioskodawcę analizy funkcjonalnej opracowana zostanie architektura systemu i sposób jej wdrożenia. Opis systemu będzie przygotowany w formie Projektu Architektury wraz z propozycją implementacji. b) konfiguracja środowiska roboczego i rozpoczęcie prac programistycznych aplikacji B2B. c) programowanie modułu integracji z bazą danych systemu ERP i B2B d) programowanie struktury hurtowni danych na etap programowania składać będzie się stworzenie hurtowni danych, w której szczegółowa struktura informacji zawartych w systemie zostanie uporządkowana wraz z utworzeniem szczegółowych opisów i relacji pomiędzy danymi. Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup serwera aplikacji Zakup macierzy danych zewnętrzny dysk sieciowy Zakup usługi informatycznej instalacja i konfiguracja sprzętu Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz.1 II ETAP W ramach etapu 2 przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą prace nad silnikiem aplikacji i warstwą backend aplikacji: 14

15 a) programowanie kostek OLAP b) algorytmy generowania dynamicznych raportów c) moduł komunikacji d) moduł raportów automatycznych EDI Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz.2 III ETAP W ramach etapu 3 przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą prace nad interfejsem użytkownika i warstwą prezentacyjną (frontend): a) tworzenie prototypu interfejsu użytkownika, ekranów i raportów, projekt graficzny b) wdrożenie grafiki, wykonanie interfejsu użytkownika c) moduł logowania wdrożenie podpisu elektronicznego d) moduł Doradca Zarządu e) przygotowanie uruchomienia wersji testowej i opracowanie scenariuszy testowych Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz.3 IV ETAP W ramach etapu 4 przewidywane prace programistyczne i informatyczne obejmą testowanie aplikacji, implementację wniosków z testów i uruchomienie produkcyjne: - wstępne uruchomienie i testy - implementacja wyników testów, optymalizacja kodu aplikacji - konfiguracja kont użytkowników dla partnerów - uruchomienie produkcyjne. Aplikacja udostępniona zostanie partnerom w formule SaaS, bez konieczności instalacji jakichkolwiek jej elementów po stronie partnerów. Elementy przedmiotu zamówienia przewidziane w danym etapie: Zakup usług informatycznych - aplikacja B2B cz podpis i pieczęć Zamawiającego 15

16 Załącznik 2 do zapytania ofertowego z dnia r. PROŚBA O ZAPOZNANIE SIĘ Z BIZNES PLANEM I. W nawiązaniu do zapytania ofertowego firmy Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa z dnia r. i związku z przygotowywaniem przeze mnie oferty dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, zwracam się z prośbą o udostępnienie do wglądu biznesplanu projektu pt.: Wdrożenie systemu B2B i e-usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej w zakresie zaplanowanych rozwiązań technologicznych i opisu elementów przedmiotu zamówienia, zawierającego szczegółowy opis planowanych funkcjonalności, proponowanych parametrów technicznych oraz wymagań.... pieczęć i podpis Oferenta II. Poświadczam, iż w odpowiedzi na ww. prośbę udostępniona mi została treść biznes planu projektu, realizowanego przez Podkarpacką Kancelarię Rachunkową Miejscowość, data..... pieczęć i podpis Oferenta 16

17 Załącznik 3 do zapytania ofertowego z dnia r. FORMULARZ OFERTOWY... (pieczęć firmowa Oferenta)..... Miejscowość, data ZAMAWIAJĄCY: Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z o.o. ul. Akacjowa Rzeszów NIP: REGON: OFERTA W odpowiedzi na zapytanie ofertowe firmy Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa sp. z o.o. z dnia r. dotyczące wykonania zadań w ramach projektu pt. Wdrożenie systemu B2B i e- usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej realizowanego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka składam następującą ofertę: Oferuję wykonanie zamówienia przedstawionego w pkt III Opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego na następujących warunkach: a) Cena netto (w PLN):... Słownie:... Jednocześnie oświadczam, iż: 1. Zapoznałem się z zapisami zapytania ofertowego i zdobyłem informacje niezbędne do właściwej wyceny realizacji zamówienia oraz rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia. 17

18 2. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert. 3. Zobowiązuję się do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oprócz podatku VAT (oferta zawiera całkowitą cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia). 5. Oświadczam, iż spełnię wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymienione w zapytaniu ofertowym. Dodatkowo spełniam niżej wymienione warunki: a) Posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, b) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... pieczęć i podpis Oferenta 18

UMOWA. NA WYKONANIE I SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA, DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH i TECHNICZNYCH

UMOWA. NA WYKONANIE I SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA, DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH i TECHNICZNYCH UMOWA NA WYKONANIE I SPRZEDAŻ OPROGRAMOWANIA, DOSTAWĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH i TECHNICZNYCH zawarta w dniu 06.08.2014 r. w Rzeszowie pomiędzy następującymi Stronami: Podkarpacka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.12.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012

Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 Warszawa, 06.08.2012r. Zapytanie ofertowe nr 2/8/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu

OFERTA DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 10.03.2014 r. w sprawie: Zaprojektowania i wdrożenia systemu B2B oraz dostawy sprzętu Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-30-82/3-00 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zapytania Ofertowego na: Zaprojektowanie i wdrożenie systemu B2B oraz dostawy sprzętu Wzór Formularza Ofertowego Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Białystok 18-12-2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres Korespondencyjny zamawiającego: Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej

Procesor co najmniej 6 rdzeni RAM co najmniej 32 GB Przestrzeń dyskowa co najmniej 1TB przestrzeni użytkowej Warszawa, dnia 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2/2 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-908/12 zawartej w dniu 21.05.2013 w ramach działania 8.1 8. osi priorytetowej Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Leszno, 3.07.2013 1. Nazwa i adres zamawiającego: TORA-Leszno Monika Ratajczak ul. Reja 75, 64-100 Leszno NIP 6972152551 REGON - 301414929

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny

Zapytanie ofertowe na serwery, system operacyjny, licencja na bazę danych, firewall i zaawansowany podpis elektroniczny EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29B/146 02-119 Warszawa Zakład produkcyjny ul. Zakładowa 16 39-400 Tarnobrzeg woj. Podkarpackie tel./fax. +48 (15) 822 44 70 tel. +48 (15) 822 71 35 e-mail: biuro@ekosystemy.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych

Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: System przechowywania danych Tytuł projektu: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 12.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak ul. Pańska 21 93-427 Łódź NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zapytanie ofertowe 2. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. ZAPYTANIE OFERTOWE 02.01.2012, Ciechanów ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Achtel Sp. z o. o. projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA, LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2.10.2015 W związku z realizacją umowy z Polską Agencji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej Kraków, dn. 09.01.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Stworzenie platformy elektronicznego wsparcie EL-SUP przez integrację systemów ITE i Partnerów

Tytuł projektu: Stworzenie platformy elektronicznego wsparcie EL-SUP przez integrację systemów ITE i Partnerów ITE S.C. A. Cichosz J. Wszołek ul. Kościelna 4a/1 83-032 Pszczółki NIP: 6040123172 Pszczółki, 2013-09-23 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu modułu monitorowania serwerowni. Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo